geografi tingkatan 5 soalan ujian bab 1

39
UJIAN BAB 1 TABURAN PENDUDUK

Upload: debbie-florina-billy

Post on 05-Sep-2015

165 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Soalan ujian Geografi bab 1 Tingkatan 5

TRANSCRIPT

 • UJIAN BAB 1 TABURAN PENDUDUK

 • 1. Berikut merupakan kepentingan penduduk kecuali

  A. Tenaga KerjaB. Pasaran ProdukC. SumberD.Taburan penduduk

 • 2. Apakah yang dimaksudkan dengan taburan penduduk?

  A. Penduduk yang berpindah dari satu kawasan ke kawasan yang lainB. Nisbah antara jumlah penduduk di sesuatu kawasan dengan keluasannya.C.Penduduk yang hidup nomadD. Sebaran penduduk di atas muka bumi

 • 3. Apakah yang dimaksudkan dengan kepadatan penduduk?

  A. Nisbah antara jumlah penduduk di sesuatu kawasan dengan keluasannya.B. Penduduk yang tinggal di rumah yang sempit.C. Jumlah penduduk yang sekata dalam sesuatu kawasanD.Jumlah penduduk yang tidak sekata dalam sesuatu kawasan.

 • 4. Taburan penduduk di atas muka bumi adalah

  A. SekataB. Tidak SekataC.Bertompok-tompokD. berlapis-lapis

 • 5. Taburan penduduk dapat dibahagikan kepadaI JarangII Sederhana padatIII PadatIV tidak sekata

  A. I, II dan IIIC. I, III dan IVB. I, II dan IVD. II, III dan IV

 • 6. Penduduk yang melebihi 200 orang sekm2

  A. PadatB. Sederhana padatC. Jarang

 • 7. Penduduk melebihi 50- 200 orang sekm2

  A. PadatB. Sederhana padatC. Jarang

 • 8. Penduduk kurang dari 50 orang sekm2

  A. PadatB. Sederhana padatC. Jarang

 • 9. Kawasan yang rata, subur dan sesuai untuk kegiatan ekonomi

  A. Kawasan penduduk padatB. Kawasan penduduk sederhana padatC. Kawasan penduduk jarang

 • 10. Tertumpu di kawasan penanaman getah dan kelapa sawit, persisiran pantai, bandar kecil, dan kawasan kemajuan tanah.A. Kawasan penduduk padatB. Kawasan penduduk sederhana padatC. Kawasan penduduk jarang

 • 11. kawasan yang tidak produktif dari segi ekonomi seperti kawasan pedalaman yang bergunung-ganang, berhutan tebal dan berpaya

  A. Kawasan penduduk padatB. Kawasan penduduk sederhana padatC. Kawasan penduduk jarang

 • 12. Nyatakan 4 faktor yang mempengaruhi Taburan penduduk Malaysia1.

  2.

  3.

  4.(4 markah)

 • 13. Kawasan tanah pamah, kaki bukit dan kawasan bergunung-ganang mempengaruhi taburan penduduk.

  Pernyataan di atas merujuk kepada faktor

  A. EkonomiB. GovernanC.FizikalD. Sosial

 • 14. Kegiatan pertanian, perlombongan, perindustrian dan pusat perikanan mempengaruhi taburan penduduk.

  Pernyataan di atas merujuk kepada faktorA. EkonomiB. GovernanC.FizikalD. Sosial

 • 15. Kemudahan-kemudahan asas seperti jalan raya, telefon awam, elektrik dan air turut mempengaruhi taburan penduduk

  Pernyataan di atas merujuk kepada faktorA. EkonomiB. GovernanC.FizikalD. Sosial

 • 16. Pembinaan bandar-bandar baru, pusat pentadbiran baru dan pembukaan tanah rancangan serta taman-taman negara boleh mempengaruhi taburan penduduk.

  Pernyataan di atas merujuk kepada faktor A. EkonomiB. GovernanC.FizikalD. Sosial

 • 17. Keadaan BMB kawasan Artik dan Antartik mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk di kawasan tersebut.Nyatakan taburan penduduk di kawasan Artik dan Antartik

  A. Kawasan penduduk padatB. Kawasan penduduk sederhana padatC. Kawasan penduduk jarang

 • 18. Berikut merupakan kawasan yang mempunyai penduduk yang padat kecualiA. Tanah pamahB. Bandar-bandar utamaC. Bandar baruD. Perniagaan dan perkhidmatan

 • 19. Berikut merujuk kepada taburan penduduk di kawasan sederhana padat kecualiA. Pembukaan tanah rancanganB. Kaki bukitC. Banjaran gunungD.Perikanan

 • 20. Antara berikut, yang manakah bukan faktor yang mempengaruhi taburan penduduk jarangA. PerlombonganB. Darjah ketersampaian rendahC. Iklim melampauD. Banjaran gunung

 • 21. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh semua di bawah, kecualiA. Kadar kelahiranB. Kadar kematianC. Kadar pembangunan pesatD. Migrasi

 • 22. Bilangan bayi yang dilahirkan dalam suatu tempoh tertentuPernyataan di atas merujuk kepada definisi

  A. Kadar kelahiranB. Kadar kematianC. Kadar pembangunan pesatD. Migrasi

 • 23. Bilangan kematian yang direkodkan daripada sejumlah penduduk dalam suatu tempoh masa tertentuPernyataan di atas merujuk kepada definisi

  A. Kadar kelahiranB. Kadar kematianC. Kadar pembangunan pesatD. Migrasi

 • 24. Pergerakkan penduduk masuk atau keluar di dalam sesebuah negara.Pernyataan di atas merujuk kepada definisi

  A. Kadar kelahiranB. Kadar kematianC. Kadar pembangunan pesatD. Migrasi

 • 25. Apakah rumus pengiraan kadar kelahiran.A. Jumlah kematian penduduk bagi sesuatu tahun berbanding dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun berkenaan bagi setiap 1000 orang.B. Jumlah kelahiran bayi hidup bagi sesuatu tahun berbanding dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun berkenaan bagi setiap 1000 orangC. Imigrasi-EmigrasiD.Kadar kelahiran-kadar kematian

 • 26. Apakah rumus pengiraan kadar kematianA. Jumlah kematian penduduk bagi sesuatu tahun berbanding dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun berkenaan bagi setiap 1000 orang.B. Jumlah kelahiran bayi hidup bagi sesuatu tahun berbanding dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun berkenaan bagi setiap 1000 orangC. Imigrasi-EmigrasiD.Kadar kelahiran-kadar kematian

 • 27. Semua di bawah merupakan faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran kecualiA. Faktor DemografiB. Perkhidmatan kesihatanC. GovernanD. Imigran

 • 28. semua di bawah merupakan faktor yang mempengaruhi kadar kematian kecualiA. Kemudahan perubatanB. Taraf pendidikanC. Kadar migrasiD. Governan

 • 29. Mengapakah semasa Perang Dunia Kedua, negara Rusia mempunyai kadar kelahiran yang rendah?A. Banyak bayi yang selamat dilahirkanB. Kerajaan mengehadkan bilangan anak dalam setiap keluargaC. Golongan lelaki terlibat dalam peperanganD. Penduduk telah berpindah ke negara jiran

 • 30. Bagaimanakah perkhidmatan kesihatan dapat meningkatkan kadar kelahiran?A. Penggunaan peralatan modenB.Golongan berkerja membuat perancangan keluargaC. Penduduk kurang pendedahan tentang amalan perancangan keluargaD. Golongan tua lebih produktif dari golongan muda

 • 31. Taraf pendidikan mempengaruhi kadar kelahiranPernyataan di atas merujuk kepada semua di bawah, kecuali.A. Membuat amalan perancangan keluargaB. Golongan berpendidikan lebih mementingkan kerjayaC. GOlongan berpendidikan lewat berkhawinD. Kerajaan mengambil langkah mengawal pertumbuhan penduduk

 • 32. Bagaimanakah sesebuah negara yang mempunyai bilangan penduduk yang sedikit, mengalakkan kelahiran penduduknyaA. Mengenakan cukai yang tinggi ke atas setiap anak yang lahirB. Mengenakan Polisi Satu AnakC. Pemberian bonus kepada pasangan yang melahirkan lebih banyak anakD. Membunuh bayi yang lahir lebih dari satu dalam sebuah keluarga

 • 33. Apakah yang dimaksudkan dengan migrasi? A. Penghijrahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainB. Penduduk melancong ke luar negaraC. Penduduk melancong di dalam negaraD. Apabila kita melawat kawan kita di luar negara selama seminggu

 • 34. Antara berikut, yang manakah pasangan yang betul tentang Imigrasi dan Emigrasi

  ImigrasiEmigrasiAPerpindahan keluarPerpindahan masukBPerpindahan masukPerpindahan keluarCMelancong luar negaraMelancong dalam negaraDMelancong dalam negaraMelancong luar negara

 • 35. Apakah formula mengira migrasi bersih?A. Emigrasi - Imigrasi = Migrasi bersihB. Imigrasi - Emigrasi = Migrasi bersihC. Emigrasi + Imigrasi = Migrasi bersihD. Imigrasi / Emigrasi = Migrasi bersih

 • 36. Sekiranya jumlah penduduk pada tahun 2015 ialah 40 500 500 orang dan bilangan bayi yang dilahirkan ialah 700 000 orang,kirakan kadar kelahiran negara tersebut .A. 17.28B. 17.28 %C. 1.73 %D. 1.70 %

 • 37. Sekiranya jumlah penduduk pada tahun 2015 ialah 40 500 500 orang dan bilangan kematian ialah 300 419 orang,kirakan kadar kematian negara tersebut .A. 7.42B.7.42 %C. 0.74 %D. 0.70%

 • 38. Kirakan pertumbuhan penduduk semula jadi berikutKadar kematian = 0.74 %Kadar kelahiran = 1.73%

  A. -0.99 %B. 0.99%C. - 0.99D. 0.99