58566594 soalan peperiksaan akhir tahun geografi tingkatan 1

Upload: ng-phei-siang

Post on 03-Apr-2018

398 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/29/2019 58566594 Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Geografi Tingkatan 1

  1/16

  Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empatpilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang paling tepat bagitiap-tiap soalan.

  Soalan 1 hingga soalan 6 berdasarkan peta di bawah

  1. Puncak yang tertinggi dalam petaterdapat di bahagian ______ peta.A Utara

  BTimurlaut

  C Timur

  DSelatan

  2. Antara berikut, yang manakah

  peranan Pekan Raja Muda?I Sebagai pusat pengumpulan

  hasil pertanian

  II Sebagai pusat pengumpulanhasil perlombongan

  III

  Sebagai pusat pentadbirandaerah

  IV

  Sebagai pusat pelancongan

  A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

  1

 • 7/29/2019 58566594 Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Geografi Tingkatan 1

  2/16

  3. Jenis kilang pada kawasan petamungkin sekaliI Mengetin ikanII Memproses

  getahIII

  Memproses bijihtimah

  I

  V

  Mengilang kain

  A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

  2

 • 7/29/2019 58566594 Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Geografi Tingkatan 1

  3/16

  4. Antara pernyataan berikut, yangmanakah benar mengenai kawasanpeta?I Kelapa sawit banyak ditanam di

  kaki bukitII Pembalakan diusahakan secara

  giatIII

  Pekerjaan utama ialahmelombong dan bertani

  IV

  Cara perhubungan utama ialahmelalui jalan raya dan jalankereta api

  A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

  5. Berapakah panjang jalan kereta api

  dalam peta?

  A5.5km

  B6.5km

  C9.5km

  D10.5km

  6. Tanaman utama di kawasan kakibukit ialah

  AKelapasawit

  B GetahC KokoD Teh

  7. Pilih pernyataan yang menerangkankedudukan relatif sesuatu tempat?I Bank Pertanian terletak di

  sebelah kanan pawagamII Raju duduk di lajur dan baris

  tiga dalam kelasIII

  Sekolah terletak pada koordinat3123

  IV

  Stesen bas terletak di hadapanpejabat pos

  A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

  8. Antara yang berikut, yang manakahmenerangkan skala?

  A nisbah antara sentimeter dankilometer

  B nisbah jarak peta dengan jarak

  sebenar di permukaan bumiC nisbah antara dua objek dalam

  petaD nisbah antara dua jenis skala

  Tambang bas dari rumah Aini kesekolah ialah RM0.80. Masa yangdiperlukan oleh Aini untuk berjalan kaki

  dari rumah ke sekolah ialah 20 minit.9. Jarak yang dinyatakan di atas

  dikenali sebagai

  AJarakrelatif

  BJarakmutlak

  CJarakmasa

  D Jarak kos

  3

 • 7/29/2019 58566594 Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Geografi Tingkatan 1

  4/16

  Soalan 10 hingga Soalan 11berdasarkan graf di bawah

  10.Berapakah bilangan bapa muridyang bekerja dalam sektorpertanian?

  A40orang

  B55orang

  C70orang

  D

  110

  orang

  11.Berapakah jumlah murid TingkatanSatu pada tahun 2007?

  A155orang

  B210orang

  C250orang

  D285

  orang

  12.Antara berikut, faktor yang manakahmenyebabkan Malaysia bebasdaripada gempa bumi dan letusangunung berapi?

  AMalaysia dilindungi oleh PulauSumatera

  BMalaysia terletak di luarLingkaran Api Pasifik

  CMalaysia terletak di atas pentasbenua yang cetek

  D Malaysia terdiri daripadasemenanjung dan pulau

  13.Proses seperti dalam rajah di atas

  telah membentuk..A

  kerakbumi

  Bombakbesar

  Cgununglipat

  Dlapisanbumi

  Soalan 14 dan Soalan 15 berdasarkanpeta di bawah

  14.Antara berikut, banjaran manakahberkaitan dengan pusat-pusatperanginan di atas?A I

  B IIC

  III

  DIV

  15.Antara yang berikut, pernyataanyang manakah benar mengenaikawasan tanah tinggi bertanda II?I dikenali sebagai banjaran besarII merupakan tulang belakang

  Semenanjung Malaysia

  III

  kemuncak yang tertinggi ialahGunung Korbu

  I merupakan banjaran tertinggi di

  4

 • 7/29/2019 58566594 Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Geografi Tingkatan 1

  5/16

  V Semenanjung MalaysiaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  16.Apakah kepentingan kawasan tanahpamah di Malaysia?

  I Kaya dengan bijih timahII Merupakan kawasan tumpuanpenduduk

  III

  Penting sebagai kawaanpertanian hawa sederhana

  IV

  Sebagai kawasan penanamgetah dan kelapa sawit

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Dataran Kedah - Perlis

  Dataran Kelantan

  Delta Rajang

  17.Antara yang berikut, yang manakahdapat dikaitkan dengan kawasan diatas?I Terdiri daripada tanih lateritII Terdiri daripada tanih aluvium

  III

  Merupakan kawasanpenanaman padi utama

  IV

  Merupakan tapak perindustrianutama

  A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

  18.Bentuk muka bumi Y dikenalisebagai

  ABatutunggul

  BGerbanglaut

  C TunggulsisaD Gua

  19.Bentuk muka bumi bertanda Pdikenali sebagaiA Lagun

  BTombolo

  CTetanjung

  DBetingpasir

  5

 • 7/29/2019 58566594 Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Geografi Tingkatan 1

  6/16

  20.Gambar rajah di atasmenggambarkan prosespembentukan

  ALikuansungai

  BTasikladam

  C PulauD Delta

  21.Bentuk alur sungai di atas terdapatdi

  APeringkathulu

  B

  Peringkat

  dewasa

  CPeringkathilir

  DPeringkattua

  22.Apakah persamaan bagi tasik-tasikdi atas?I Merupakan tasik

  semula jadiII Membekalkan ikan air

  tawarIII

  Menjana kuasahidroelektrik

  IV

  Membekalkan air untukpertanian

  A I dan II

  B I dan IVC II dan IIID III dan IV

  23.Kedua-dua sungai di atasmempunyai persamaan dari segiI Jalan pengangkutan air

  yang pentingII Kuasa hidroelektrikIII

  Untuk penggunaan airdomestik

  IV

  Kegiatan pasar apung

  A I, II dan III

  B I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  6

 • 7/29/2019 58566594 Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Geografi Tingkatan 1

  7/16

  Burung hantu makan tikus.

  Lembu dan kambing makan rumput.

  24.Apakah kelebihan menggunakankaedah di atas?I Menjimatkan kosII Tidak mencemarkan

  alam sekitarII

  I

  Dapat mengurangkan

  hakisan tanihIV

  Dapat melindungihidupan liar

  A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

  25.En. Wong seorang petani yangcintakan alam sekitar. Apakah yangboleh dilakukan olehnya untuk

  mengurangkan pencemaranterhadap alam sekitar?I Menggunakan baja

  organikII Menggunakan racun

  seranggaIII

  Menanam dengangiat

  IV

  Mengamalakankaedah biologi

  A I dan IIB I dan IV

  C II dan IIID III dan IV

  Soalan 26 hingga Soalan 28berdasarkan rajah di bawah

  26.Semasa bumi berada padakedudukan I, keadaan ini dikenalisebagai

  Asolstis musimsejuk

  B

  solstis musim

  panas

  Cekuinoks musimluruh

  Dekuinoks musimbunga

  27.Di manakah kedudukan mataharitengah hari apabila bumi beradapada kedudukan II?A Garisan JadiB Garisan Artik

  C Garisan SartanD

  GarisanKhatulistiwa

  7

 • 7/29/2019 58566594 Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Geografi Tingkatan 1

  8/16

  28.Pernyataan yang manakah dapatdikaitkan dengan kedudukan IV?I Berlaku pada 22 DisemberII Waktu malam lebih panjang di

  hemisfera utaraIII

  Matahari tengah hari tegak diatas Garisan Khatulistiwa

  I

  V

  Dikenali sebagai solstis musim

  sejukA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Soalan 29 dan Soalan 30 berdasarkanrajah di bawah

  29.Kejadian di atas dikenali sebagaiA Bayu daratB Bayu lautC Hujan bukit

  DHujanperolakan

  30.Berdasarkan rajah di atas,pernyataan yang manakah benar?I Suhu udara di daratan lebih

  tinggi daripada permukaan lautII Daratan mengalami tekanan

  tinggiIII

  Udara bergerak dari lautan kedaratan

  IV

  Daratan lebih cepat panasberbanding dengan lautan

  A I, II dan III

  B I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  31.Angin bertanda X dalam peta di atasdikenali sebagai

  AAngin MonsunBarat Daya

  BAngin Monsun

  Timur LautC Angin Sumatera

  D Angin Taufan

  32.Di Malaysia, hujan maksimum turundi kebanyakan kawasan pada musimA Peralihan monsun

  BAngin Monsun

  Timur Laut

  CAngin MonsunBarat Daya

  D Angin Sumatera

  33.Apakah faktor yang menyebabkan

  orang nomad Gurun Thar berpindah-randah dari satu tempat ke tempatyang lain?A untuk menjerat binatang

  Buntuk mencari kawasan yangsejuk

  Cuntuk mencari rumput dan airbagi binatang ternakan

  Duntuk mencari tanah yangsesuai untuk bercucuk tanam

  34.Kawasan berlorek dalam peta di

  atas mengalami iklim jenisA

  Steppe

  8

 • 7/29/2019 58566594 Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Geografi Tingkatan 1

  9/16

  BGurun

  CSiberia

  D Artik

  Hutan konifer yang terdapat di Siberiamerupakan hutan pokok tirus palingluas di dunia. Ia juga dikenali sebagaiHutan X.

  35.Hutan X dalam huraian di atas ialah

  Ataiga

  Boasi

  s

  Ckanopi

  Dsteppe

  36.Antara berikut, yang manakah ciri-ciri iklim Greenland?I Jumlah kerpasan tahunan 800

  mmII Musim sejuk sangat sejuk dan

  panjangIII

  Musim panasnya singkat dansederhana sejuk

  IV

  Kebanyakan kerpasan turundalam bentuk salji

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  37.Antara berikut, yang manakahmerupakan tempat tinggal orang

  Eskimo?

  38.Mengapakah nelayan di pantai timurSemenanjung Malaysia tidak dapatmenangkap ikan di laut antara bulan

  November hingga Mac?

  Aairpasang

  Bikankurang

  Cmembaiki

  jala

  Dlautbergelora

  39.Antara yang berikut, yang manakahmerupakan kesan peningkatan suhudunia?I Pencairan ais di

  9

 • 7/29/2019 58566594 Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Geografi Tingkatan 1

  10/16

  kutubII Peningkatan aras

  lautIII

  Hasil tanamanbertambah

  IV

  Kemarau

  A I, II dan III

  B I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  40.Antara yang berikut, yang manakahkesan daripada kegiatan manusiaseperti dalam rajah di atas?I JerebuII Hujan asidIII

  Kesan rumahhijau

  IV

  Air sungaibertambah

  A I, II dan III

  B I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  41.Berdasarkan rajah di atas, yangmanakah merupakan kesan Y?A Hujan asid

  BKesan rumahhijau

  C Kejadian pulauhabaD Penipisan

  lapisan ozon

  42.Antara berikut, faktor yang manakahmenyebabkan kewujudan pulauhaba di kawasan bandar?I Banyak bangunan konkrit dan

  bercerminII Permukaan bumi bersimen dan

  jalan berturapIII

  Pembebasan asap kenderaandan kilang

  IV

  Banyak ditanam pokok-pokokbunga

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  10

 • 7/29/2019 58566594 Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Geografi Tingkatan 1

  11/16

  43.Ciri-ciri hutan hujan tropika ialahI Batang

  berlendirII Berdaun

  lebarIII

  Berakarbanir

  I

  V

  Malar hijau

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  44.Jenis tumbuhan di atas dikenalisebagai tumbuhanA LianaB Epifit

  CParasit

  DSaprofit

  DeltaRajang

  TasikChini

  TasikBera

  45.Kawasan-kawasan di atas banyakditumbuhiA Hutan pantai

  BHutan hujan

  tropikaC

  Hutan paya airtawar

  DHutan paya airmasin

  46.Apakah faktor yang menggalakkanpertumbuhan hutan paya air masin?I Bertakunga

  n airII Bersaliran

  baikIII

  Bertanihgambut

  I Bertanih

  V lumpurA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

  47.Kombinasi manakah yang benar?

  11

 • 7/29/2019 58566594 Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Geografi Tingkatan 1

  12/16

  Soalan 48 dan Soalan 49 berdasarkanpeta di bawah

  48.Tumbuhan semula jadi di kawasanyang berlorek ialah

  AHutan paya air

  masinB

  Hutan hujantropika

  C Hutan gunungD Hutan pantai

  49.Jenis pokok yang terdapat dikawasan berlorek ialahI tapak

  kudaII pokok

  renek

  III

  keruing

  IV

  meranti

  A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

  Soalan 50 dan Soalan 51 berdasarkanrajah di bawah

  50.Jenis tumbuhan semula jadi yangterdapat di Zon III ialah

  A painB merantiC kulampair

  Dtumbuhanalps

  12

 • 7/29/2019 58566594 Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Geografi Tingkatan 1

  13/16

  51.Antara yang berikut, yang manakahmerupakan pokok-pokok yangterdapat di Zon I?I PainII KapurIII

  Cengal

  I

  V

  Keruing

  A I, II danIII

  B I, II danIV

  C I, III danIV

  D II, IIIdan IV

  52.Antara yang berikut, faktor yangmanakah mempengaruhi taburan

  pelbagai jenis tumbuhan semula jadidi Malaysia?I IklimII TanihIII

  Saliran

  IV

  Kedudukan garislintang

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  53.Berdasarkan peta di atas, kombinasiyang manakah benar mengenai

  jenis hutan dan tanih pada kawasanyang berlorek dalam peta?

  13

 • 7/29/2019 58566594 Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Geografi Tingkatan 1

  14/16

  54.Apakah ciri-ciri tumbuhan semulajadi dalam rajah di atas?

  I Mempunyai akar yangpanjang

  II Kulit tebal danpokoknya lurus

  III

  Daun lebar danberakar banir

  IV

  Batang berongga danberlendir

  A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

  Musim panasnya sejuk dan singkat,suhu kira-kira 10C.

  Musim sejuknya sangat sejuk danpanjang, suhu kira-kira -14C.

  Kerpasan dalam bentuk salji

  55.Tumbuh-tumbuhan semula jadi yangterdapat di kawasan yangmempunyai ciri-ciri iklim di atasialahI pain

  II lumutIII

  kulampair

  IV

  willow

  A I, II danIII

  B I, II danIV

  C I, III danIV

  D II, IIIdan IV

  56.Berdasarkan peta di atas, apakahjenis tumbuhan semula jadi yangterdapat di kawasan berlorek?A Hutan konifer

  BTumbuhangurun

  CHutanMediterranean

  D Hutan monsuntropika

  14

 • 7/29/2019 58566594 Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Geografi Tingkatan 1

  15/16

  57.Antara yang berikut, yang manakah merupakan kepentingan hutan di Malaysia?I Kawasan pertanian

  pindahII Kawasan tadahan airIII

  Membekalkan sumberkayu keras

  IV Merupakan habitathidupan liarA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  58.Kombinasi yang manakah benar?

  59.Pokok di atas penting untuk membuatI Kayu apiII Cerucuk

  bangunanIII

  Landasankereta api

  IV

  Kertas

  A I dan II

  B I dan IVC II dan IIID III dan IV

  60.Kombinasi yang manakah benar mengenai kepentingan hasil hutan?

  A I, II danIII

  15

 • 7/29/2019 58566594 Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Geografi Tingkatan 1

  16/16

  B I, II danIV

  C I, III danIV

  D II, IIIdan IV

  === SOALAN TAMAT ===

  16