geografi tingkatan 1 2010

50
Bab 1 : Kedudukan 1. Kedudukan ialah ______________ atau __________ sesu atu tempat a tau objek. 2. Terdapat 2 cara untuk menyatakan kedudukan, iaitu: a. ………………………………………………………………. b. ……………………………………………………………… Kedudukan Relatif Kedudukan Relatif dinyatakan dengan merujuk kepada sesuatu ______________denga n menggunakan perkataan seperti kiri, kanan, hadapan dan sebagainya. Contoh : Wendy duduk di ____________As hraf Asha duduk di ______________A shraf  Jagjit duduk di s ebelah _______ Ashraf. Jadi, ________ialah titik rujukan untuk menyatakan kedudukan Wendy, Asha dan Jagjit. Koordinat  Cara untuk menyatakan kedudukan berdasarkan lajur dan baris disebut____________. Koordinat ialah _________________antar a lajur dan baris Lajur ialah garis ___________dan baris pula ialah garis___________. Koordinat dinyataka n dalam empat angka, iaitu _________ dinyatakan dahulu dan diikuti dengan _______________ Contoh : koordinat tempat Zaidi ialah 0601 Latihan Berdasarkan rajah 1.1, jawab soalan-soalan berikut. 1. Nyataka n nama-nama murid yang duduk di : a. lajur keempat  b. baris kedua  2. Lengkapkan jadual di bawah. 1

Upload: norhaslinalajin-lajin

Post on 03-Apr-2018

404 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 1/50

Bab 1 : Kedudukan1. Kedudukan ialah ______________ atau __________ sesuatu tempat atau objek.2. Terdapat 2 cara untuk menyatakan kedudukan, iaitu:a. ……………………………………………………………….

b. ………………………………………………………………

Kedudukan Relatif • Kedudukan Relatif dinyatakan dengan merujuk kepada sesuatu ______________dengan

menggunakan perkataan seperti kiri, kanan, hadapan dan sebagainya.Contoh :• Wendy duduk di ____________Ashraf 

• Asha duduk di ______________Ashraf 

•  Jagjit duduk di sebelah _______Ashraf.

Jadi, ________ialah titik rujukan untuk menyatakan kedudukan Wendy, Asha dan Jagjit.

Koordinat

Page 2: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 2/50

Nama Murid Kedudukan Koordinat

Lajur Baris

Zakaria

Siew Ling

 Jagjit

 Jason

Nisha

Fauziah

3. Siapakah yang duduk di koordinat berikut ?

a. 0604 c. 0502

b. 0201 d. 0103

Kedudukan tempat-tempat utama di kawasan sekolah Zaidi

Page 3: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 3/50

 

1. Nyatakan koordinat bagi tempat-tempat berikut:

Tempat Koordinat

a. Tasik

b. Kilang

c. Pejabat pos

d. Masjid

e. Bank

2. Namakan tempat-tempat yang terletak di koordinat berikut:

Page 4: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 4/50

Page 5: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 5/50

Page 6: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 6/50

Bab 2 : Arah1. Arah merujuk kepada ______________sesuatu tempat dari tempat yang lain.2. Arah dapat ditentukan dengan menggunakan:

a. ______________________ 

b. ______________________ 

c. ______________________ 

3. Terdapat 4 arah mata angin utama, iaitu ………………….(U),…………………(T),………………(S) dan ………………….(B)

4. Terdapat 4 arah mata angin perantaraan, iaitu …………………………………,…………………………………………..,

…………………………………….. dan ……………………………………………. 

Lengkapkan mata angin di bawah:

 

Arah mata angin

Page 7: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 7/50

 

Page 8: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 8/50

Latihan

Lengkapkan pernyataan yang diberikan berdasarkan rajah di atas.

1. Sungai Lenggong mengalir ke arah ___________________ 

2. Kilang terletak di ___________________ Kampung Tua.

3. Hutan Simpan Luruh terletak di ________________ Bukit Waja.

4. Sekiranya Salmah berjalan dari Kampung Tua menuju ke Kampung Tanming, diasebenarnya

berjalan dari _______________ ke __________________.

5. Apakah yang terdapat di kanan Asri jika dia sedang berjalan ke utara ?

_______________________ 

6. Apakah yang terdapat di timur laut Raja jika dia berada di paya bakau?

_______________________ 

Latihan Objektif 1. Antara berikut, alat yang manakah

sesuai digunakan untuk menentukanarah ?

yang tepat jikaI digunakan di kawasan lapangII dijauhi daripada objek besi

Page 9: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 9/50

7. Jarum kompas magnetik sentiasamenghala kearah utara kerana

A tarikan magnetik bumi

B diperbuat daripada logamC berbentuk bulatD saiznya kecil

Soalan 8 dan 9 berdasarkan rajah dibawah.

 

8. Apakah kegunaan alat dalam rajah diatas ?A. Mengukur jarakB. Menentukan arahC. Menentukan kedudukanD. Mengukur jumlah hujan

9. Antara berikut, yang manakah berkaitan

dengan alat tersebut ?I perlu diorientasikan sebelum digunakanII perlu dijauhi daripada bahanbermagnet

j i h l k h

Page 10: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 10/50

Page 11: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 11/50

Bab 3 : Skala1. Skala ialah _______ antara jarak yang dilukis pada ____ dengan jarak sebenar di

permukaan bumi.

2. Skala lurus terdiri daripada satu garisan lurus yang dibahagikan kepada unit-unit yangsama jaraknya.

3. Skala lurus juga dikenal sebagai skala____________ 

4. Kelebihan skala lurus ialah ia dapat menunjukkan ukuran jarak sebenar denganmudah dan cepat.

 Jarak 

1. Jarak ialah ukuran __________antara satu tempat dengan satu tempat yang lain.

2. Jarak dibahagi kepada jarak __________ dan jarak ____________ 

3. Jarak yang diukur dalam unit meter dan kilometer dikenal sebagai jarak ___________ 

Contoh : Jarak antara rumah Ashok dengan sekolah ialah 4 km.

4. Jarak yang dinyatakan berdasarkan kos dan masa disebut Jarak  ____________ 

Contoh : Tambang teksi dari rumah Ashok ke sekolah ialah RM2.00.

Mengukur jarak di atas peta1.  Jarak lurus di atas peta dapat diukur dengan menggunakan :

a. …………………………………………………………………

b …………………………………………..……………………

c. …………………………………………………………………

2.  Jarak melengkung boleh diukur dengan menggunakan :

a. ……………………………………………………………………………….b. ………………………………………………………………………………

c. ………………………………………………………………………………

Page 12: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 12/50

Latihan 2

Page 13: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 13/50

Page 14: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 14/50

 Jadual

1. Data ialah maklumat atau fakta tentang sesuatu yang dikumpulkan denganmenggunakan pelbagai

kaedah seperti pemerhatian, temu bual, banci, soal selidik dan rujuikan kepustakaan.

2. Data disusun dalam bentuk jadual supaya mudah dibaca, difahami dan ditafsir.

3. Data disusun mengikut urutan nilai _____________ kepada nilai ______________.

Graf Bar Mudah

1. Graf bar mudah terdiri daripada beberapa _______ yang dilukis secara menegak dantinggi bar

menunjukkan _______________sesuatu data.

2. Graf bar mudah digunakan untuk menunjukkan data tentang__________________sesuatuciri seperti

 jumlah penduduk mengikut umur, jumlah pengeluaran barangan dan jumlah hujanbulanan.

Panduan Melukis Graf 

a. Lukis paksi menegak

b. Lukis paksi mendatar

c. Kenal pasti nilai maksimum dan minimum untuk dapat skala yang sesuai

d. Pilih skala yang sesuai

e. Tandakan ketinggian dan lukis bar berdasarkan data dalam jadual

f. Lengkapkan graf dengan tajuk dan petunjuk  

Latihan 1

Berdasarkan maklumat di bawah, lukiskan sebuah graf bar mudah.

Cara-cara pelajar Tingkatan Satu Bestari datang ke sekolah

Cara pelajar datang kesekolah

Bilangan pelajar (orang)

Bas 13Kereta 8

Page 15: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 15/50

 

Graf Garisan1. Graf garisan ialah graf yang menggunakan garisan untuk menyambungkan titik –titikyang mempunyai

nilai tertentu.2. Graf ini digunakan untuk mengambarkan _______________sesuatu kuantiti mengikutmasa.

Contoh: perubahan suhu, penduduk , tekanan udara dan harga.

Latihan 2Berdasarkan data di bawah, lukiskan sebuah graf garisan.

Min Suhu Bulanan Bandar Kuchingl b i i l O S Ok i

Page 16: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 16/50

 

Page 17: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 17/50

= _____________oC

4. Kirakan min suhu tahunan bagi Bandar Kuching ?

Min suhu tahunan = Jumlahkan suhu Jan + Feb + Mac+ …..+ Dis12

=_____________oC

5. Berapakah bacaan suhu di Bandar Kuching pada bulan September ?

 ___________________________ 

6. Bulan manakah mempunyai bacaan suhu yang sama dengan bulan Januari ?

 ___________________________ 

Page 18: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 18/50

Page 19: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 19/50

Page 20: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 20/50

1. Peta ialah suatu gambaran atau lukisan yang menunjukkan keadaan di permukaanbumi

sebagaimana yang dilihat dari udara.

2. Terdapat 2 jenis simbol , iaitu :a. Simbol ____________ - untuk mewakili ciri semula jadi

b. Simbol ____________ - untuk mewakili ciri budaya (buatan manusia)

3. Jenis-jenis simbol yang digunakan dalam peta termasuklah simbol ________, simbol _________ dan

simbol ___________.

4. Padankan simbol – simbol berikut dengan maksudnya.

Page 21: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 21/50

Page 22: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 22/50

2. Tanah rendah terletak di arah _____________ 

3. Sungai mengalir ke arah ____________ 

4. Tanaman yang diusahakan di kawasan peta ialah __________ dan _____________ 

5. Tujuan utama benteng dibina di kawasan peta ialah untuk menghalang ___________________ 

 _________________________ 

6. Padi mungkin ditanam dua kali setahun di kawasan peta kerana adanya kemudahan _________ 

7. Selain pertanian, penduduk Kampung Pasir juga menjalankan kegiatan ___________________ 

8. Pekerjaan utama penduduk Kampung Aman ialah _______________ dan _________________ 

9. Jarak dari Kampung Aman ke simpang jalan Kampung Lalang ialah kira-kira __________km.

10.Jalan raya dapat dibina lurus disebabkan permukaan bumi yang ______________________ 

Page 23: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 23/50

Page 24: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 24/50

Page 25: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 25/50

TEMA 1 : BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYAUnit 6: Bentuk Muka Bumi di Malaysia

1. Bentuk muka bumi terbahagi kepada Tanah tinggi, __________________ ,_________________< _____________________, lembangan dan ___________________.

2. Keluasan Malaysia kira-kira _____________________km persegi.

Tanah Tinggi

1. Kawasan tanah tinggi di Malaysia terbentuk daripada proses ________________________ 

2. Ciri-ciri utama kawasan tanah tinggi iaitu :

•  Terbentuk hasil daripada proses lipatan krak bumi

• Panjang, tinggi dan hamper selari

 Terdiri daripada gunung lipar tua• Purata ketinggian banjaran gunung kira-kira 1525 meter.

• Banajaran gunung menganjur arah selatan

•  Terdiri drpd batu granit dan batu kapur.

•  Terdapat banyak gua batu kapur

• Stabil dan bebas drpd aktiviti gunung berapi dan gempa bumi.

3. Banjaran gunung Malaysia adalah sebahagian daripada system banjaran Gunung Asiayang bermula dari _____________________________di utara India.

4. Apakah banjaran-banjaran utama di :

a) Semenanjung Malaysia : _________________, ________________, __________________ 

b) Sabah : ___________________________.

c) Sarawak: __________________________ .

5. Banjaran Gunung Asia terdiri daripada gunung lipat _________________ dan gunung ___________________ 

6. Apakah ciri-ciri gunung lipat tua dan gunung lipat muda?

Page 26: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 26/50

•  __________________________________________.

3. Antara kepentingan tanah pamah iaitu ;

 _______________________________________ 

•  _______________________________________ 

•  _______________________________________ 

•  _______________________________________ 

 _______________________________________ 

•  ________________________________________ 

Di bawah adalah kawasan tanah pamah dan dataran di Malaysia.

Page 27: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 27/50

Pola Saliran1. Lukiskan jenis pola saliran di bawah dan nyatakan ciri-cirinya.

a) reranting ciri-ciri

Page 28: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 28/50

e) jejari

Bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai

1. Aliran sungai boleh dibahagikan kepada tiga peringkat iaitu ________________ ,__________________ dan ______________________.

2. Lukis dan labelkan profil panjang sungai.

Page 29: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 29/50

Page 30: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 30/50

•  ___________________________________________________________________________________ 

Kepentingan saliran di Malaysia•  Tapak tamadun dan pusat perdagangan awal

•  ___________________________________________________________________________________ 

•  ___________________________________________________________________________________ 

•  ___________________________________________________________________________________ 

•  ___________________________________________________________________________________ 

•  ___________________________________________________________________________________ 

•  ___________________________________________________________________________________ 

•  ___________________________________________________________________________________ 

•  ___________________________________________________________________________________ 

•  ___________________________________________________________________________________ 

Tahniah……anda telah berjaya mengenalpasti potensi BMB di Malaysia…..all

Page 31: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 31/50

1. Pelancongan di tanah tinggi Malaysia dapat berkembang kerana ______________________ .Di Switzerland terdapat gunung yang bersalji menggalakkan aktiviti

 ______________________ dan bermain hoki di atas salji

2. Penanaman ____________________ dijalankan di cerun di Tanah Tinggi Cameron,sedangkan di Pulau Jawa padi ditanam di cerun bukit yang berteres kerana mempunyaitanih jenis __________________ yang subur akibat letupan gunung berapi.

3. Tanaman ____________________ di cerun bukit dapat membantu mengurangkan hakisantanih dan mengekalkan kesuburan tanih.

4. Sungai __________________ di Sarawak dan sungai ____________________ di Negara Thaidigunakan untuk mengangkut kayu balak, padi dan penumpang.

5. Di Bangkok , terusan yang dikenal sebagai ___________________ merupakan jalan air yangpenting. Oleh itu, Bangkok dikenal sebagai ____________________.

6. _______________________ merupakan kegiatan ekonomi yang terpenting di Tonle Sap.

Tahniah anda telah mengkaji BMB di Negara-negara lain teruskan usaha anda

Page 32: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 32/50

Kesan Kegiatan Pertanian Terhadap Alam Sekitar

Penggunaan baja kimia, …………………………….. dan ………………………………….Secara berleluasa dalam sektor pertanian akan mengganggu

………………………………….Penebangan pokok untuk membuka kawasan pertanian baru menyebabkanspesies tumbuhan semula jadi …………………………… dan juga berlakunya……………………………… tanih.

Pertanian pindah mengancam industri kayu tropika kerana…………………………………………………………… …………………………………………..

Kesan pembinaan jalan raya terhadap alam sekitar

Penebangan pokok menyebabkan hakisan tanih

 Tanih yang dihakis dibawa dan dimendapkan di sungai. Ini menyebabkanpencemaran air sungai dan kejadian banjir.

Pembinaan jalan raya dan lebuh raya menyebabkan ……………………………………,……………………………………… dan perubahan landskap.

Kesan perindustrian terhadap alam sekitar

Penebangan pokok dan perataan kawasan bukit untuk membina kilang telah…………………………………….

Pelepasan …………………, ………………. Dan habuk daripada kilang menyebabkan……………………………………

Pembuangan sampah sarap dan ………………………………… ke dalam sungaitelah mencemarkan air dan menyebabkan……………………………………………………………………

Kuari menyebabkan

Page 33: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 33/50

Penebangan hutan

Pertanian

Pembinaan jalan raya

Perindustrian

 

a) ________________ semula

b) _____________________ dan taman negara

c) Penanaman ________________ dan pokokd) Mengawal _____________________ haram

e) Mengawal pengeluaran ________________ membalak.

a) Mengawal penggunaan racun __________________ dan baja _____________________ 

b) Menggunakan kaedah ______________________.

a) Pembinaan tembok _________________.

b) Menggunakan tanaman ______________ di lereng-lereng bukit.

a) Kilang perlu menggunakan ___________________ bagimenghalang asap dilepaskan terlalu banyak keudara.

Page 34: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 34/50

Pergerakan bumi ialah putaran bumi pada paksinya sambil beredar mengelilingimatahari mengikut orbit bumi.

Pergerakan bumi terdiri daripada dua jenis iaitu:

………………………………………………• ……………………………………………….

Putaran Bumi

Bumi berputar pada ……………………………………..

Paksi bumi ialah garisan …………………………. yang merentasi bumi dari……………………………………………………………..

Paksi bumi condong pada sudut ……………. daripada ………………………………………….

Bumi berputar dari …………………….. ke ………………………….

Satu putaran lengkap mengambil masa ………………………. atau ………………………..

Kesan putaran bumi:

Matahari terbit di sebelah ……………………….. dan terbenam di sebelah…………………………….

Kejadian ……………………… dan ……………………….

Air ………………………….. dan ………………………………

Pembiasan …………………... dan ……………………………………….

Kecondongan paksi bumi menyebabkan:Kawasan yag berhampiran dengan garisan

Khatulistiwa mengalami 12 jam siang dan 12 jam malamKawasan yang terletak di garisan Artik, Sartan,J di d A t tik l i k j di i

Page 35: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 35/50

Musim Panas Jun - Ogos Dis – Feb

Musim Luruh Sept - Nov Mac – Mei

Musim Sejuk Dis - Feb Jun - Ogos

Page 36: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 36/50

Page 37: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 37/50

Tempoh kejadian musim di hemisfera utara adalah berbeza daripada di hemisferaselatan.Lengkapkan jadual di bawah

Nama Kedudukan

bumi

Tarikh Kedudukan

MatahariTengah Hari

Panjang Siang dan Malam

HemisferaUtara

HemisferaSelatan

Ekuinoks musim bunga

Solstis musim panas

Ekuinoks musim luruh

Solstis musim sejuk

Aktiviti Pengukuhan

Page 38: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 38/50

1. Negara kita mengalami iklim __________________ yang panas dan lembap sepanjang

tahun. Iklim ini dialami oleh kawasan yang terletak pada atau berhampiran

 _________________________.

Suhu

2. Negara kita mengalami suhu yang ___________ dan hampir ___________ sepanjang tahun.

Min suhu tahunannya adalah tinggi, iaitu kira-kira ________. Suhunya yang tinggi adalah

disebabkan oleh kedudukan negara kita yang berhampiran dengan Garisan Khatulistiwa.

3. Julat suhu tahunan adalah ______________, iaitu antara _____________. Keadaan ini

disebabkan oleh negara kita dikelilingi oleh ______________________, menerima hujan

lebat sepanjang tahun, dan ________________________. Julat suhu harian adalah lebih

besar iaitu __________________ bagi stesen-stesen berhampiran pantai dan

 __________________ bagi stesen-stesen di kawasan pedalaman.

Angin

1. Malaysia mengalami dua tiupan angin utama. __________________________bertiup dari

arah timur laut antara bulan November hingga Mac. _____________________ pula bertiupdari arah barat daya antara bulan Mei hingga September.

2. Malaysia juga mengalami __________________ yang bertiup dari Pulau Sumatera. Angin

Sumatera bertiup antara bulan _________________________ dan antara bulan September

hingga Oktober, iaitu musim peralihan monsun. Angin ini melanda kawasan pantai

barat Semenanjung Malaysia, terutamanya kawasan-kawasan di antara

 ______________________ hingga _____________. Angin Sumatera lazimnya kencang dan

berlaku secara tiba-tiba pada waktu ____________. Angin ini membawa hujan lebat yang

Page 39: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 39/50

• Pada waktu siang, _______________ lebih

cepat panas berbanding dengan lautan

• Suhu udara di permukaan daratan lebih

 _________daripada suhu di permukaan

 __________.

• Daratan mengalami tekanan

 ___________________; lautan mengalami

tekanan udara ___________.

Udara bergerak dari lautan yangbertekanan _______ ke daratan yang

 _______________ sebagai _________________ 

• Pada waktu malam, daratan lebih cepat

 ________________ berbanding dengan lautan.

• Suhu udara di permukaan daratan

 ________________ daripada suhu di

permukaan lautan.

• Daratan mengalami tekanan udara

 __________; lautan mengalami tekanan udara

 ____________.

Udara bergerak dari _____________ yangbertekanan tinggi ke lautan yang

 _______________ sebagai __________________.

Hujan

1. Malaysia menerima hujan ________ sepanjang tahun iaitu sekitar ___________ setahun.

Keadaan ini menyebabkan Malaysia tidak mempunyai musim ____________ yang nyata.

Walaubagaimanapun, taburannya adalah tidak sekata.

2. Kebanyakan hujan di Malaysia turun dalam bentuk ______________________. Di kawasan

tanah tinggi, _________________ atau hujan relief biasanya turun.

 Taburan hujan tahunan di Malaysia mengikut kawasan

Hujan melebihi

3500 mm setahun

Hujan antara

3000-3500mmsetahun

Hujan antara

2500-3000mmsetahun

Hujan

antara2000-

2500mmsetahun

Hujan kurang

daripada2000mmsetahun

Page 40: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 40/50

Rujuk buku ms 101 dan lukis kejadian hujan bukit dan hujan perolakan.

Hujan bukit

• Angin lembap dari laut dipaksa naik ke

atas bukit kerana terdapat halangan ______________ atau bukit.

• Udara menjadi __________ dan

pemeluwapan berlaku lalu membentuk

 __________ yang membentuk awan dan

turun sebagai _________________.

• Hujan lebat di bahagian cerun yang

menghadap ___________________.

Hujan perolakan

• Permukaan bumi dipanaskan oleh

pancaran matahari yang ___________ daripagi hingga petang.

• Air tersejat menjadi _____________.

• Udara panas dan lembap naik ke langit

sehingga ke tahap _________________.

• Udara menjadi sejuk dan wap air menjadi

 _______________ lalu membentuk awan

 ________________’

Page 41: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 41/50

Kedudukan

1. Kedudukan Malaysia di kawasan Khatulistiwa menyebabkannya tidak

mengalami____________________ yang melampau. Malaysia menerima pancaran matahari

sepanjang tahun dengan purata _____________________. Malaysia juga berkeadaan

 ________________ sepanjang tahun.

2. Malaysia juga bebas daripada ancaman ___________ dan _______________disebabkan oleh

kedudukannya. Kawasan yang dipengaruhi oleh angin siklon tropika ialah garis lintang

 ______________hingga _____________.

3. Siklon tropika merupakan __________________ yang menuju ke kawasan tekanan rendah di

lautan tropika.

Angin Monsun

1. Angin Monsun Timur Laut bermula dari awal bulan ______________ dan berakhir pada

bulan Mac. Pada musim ini, kawasan Asia Tengah mengalami musim ________ dan

menghasilkan satu kawasan _____________________.

2. Pada masa yang sama, Kawasan pedalaman Australia pula mengalami musim _________ dan menghasilkan satu kawasan tekanan udara ____________.

3. Perbezaan tekanan udara di antara ke dua-dua kawasan tersebut mengakibatkan aliran

udara dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan rendah. Oleh itu, angin bertiup keluar

dari Asia Tengah menuju ke kawasan pedalaman Australia. Angin ini merentasi negara

kita sebagai ___________________________________________.

4. Angin _______________________ yang bertiup dari Laut China Selatan membawa hujan

bukit yang lebat ke kawasan tanah tinggi pantai timur Semenanjung Malaysia,

Page 42: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 42/50

10. Kawasan ____________________________ di Banjaran Titiwangsa, tanah tinggi di

 Terengganu, Pantai barat di Sabah, serta kawasan tanah tinggi di pedalaman Sarawak

turut menerima hujan.

11. __________________________ merupakan kawasan yang sangat kering pada musim Barat

Daya kerana kawasan ini terlindung daripada angin yang membawa hujan. Jumlah

hujan yang diterimanya kurang daripada _________.

Kepulauan

1. Malaysia dikelilingi oleh kawasan laut yang luas. Pada waktu siang, kawasan laut yang

lambat menerima _____________ merendahkan suhu di kawasan pinggir pantai dan

menjadikannya sederhana panas. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh _________________.

2. Pada waktu malam, kawasan laut lambat _____________________ meninggikan suhu di

kawasan pinggir pantai dan menjadikkannya sederhana sejuk. Keadaan tersebut

dipengaruhi oleh ___________________. Sifat kepulauan dan ___________________________ 

menyebabkan Malaysia mengalami julat suhu tahunan yang kecil.

Page 43: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 43/50

UNIT 10: PENGARUH CUACA DAN IKLIM TERHADAP KEGIATAN

MANUSIA

Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia

1. Iklim bumi dibahagikan kepada tiga zon iklim yang utama, iaitu _________________,

 ____________________ dan zon sejuk.

2. Zon panas terletak di kawasan tropika yang merangkumi kawasan-kawasan yang

terletak di antara garisan lintang _________________. Kawasan ini mengalami iklim

 _____________________________________________. Kedudukannya yang berhampiran dengan

Khatulistiwa membolehkannya menerima ______________________ sepanjang tahun.

3. Zon sederhana terletak di antara garisan lintan _______________________ dengan

 __________________. Zon sederhana mengalami kejadian _________________ yang nyata,

iaitu musim bunga, _____________, _________________, dan musim sejuk.

4. Zon sejuk pula merangkumi kawasan –kawasan yang terletak di antara garisan lintang

 ________________ dengan ___________. Zon sejuk diliputi ais sepanjang tahun.

Zon Panas

1. Zon panas terdiri daripada empat jenis iklim, iaitu iklim ___________________, iklim

 ________________, iklim savanna dan iklim gurun panas.

Cara hidup penduduk di Gurun Thar, India

1. Gurun Thar mengalami iklim keadaan ______________ seperti gurun-gurun panas yang

lain di dunia. Hujan tahunannya adalah ___________, iaitu ____________________mm. Jumlah hujan tidak menentu dari setahun ke setahun.

2. Angin monsun yang merentasi kawasan ini adalah kering kerana bertiup dari

Page 44: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 44/50

6. Kawasan rumput adalah terhad dan tumbuh di tempat-tempat tertentu sahaja. Orang

nomad terpaksa hidup ___________________________ mencari rumput baru bagi ternakan

mereka.

7. Terdapat juga kaum Thar yang mendirikan ______________________ di Gurun Thar.

Kebanyakan daripada mereka tinggal di kawasan berhampiran mata air atau anak

sungai. Mereka menanam gandum, _______, _______ dan sayur- sayuran. Mereka juga

menternak pelbagai jenis binatang seperti unta, ________, ___________, dan biri-biri untuk

mendapatkan susu, daging, dan bulunya.

Zon Sederhana

1. Kawasan Siberia, mengalami ________________________, iaitu iklim sejuk sederhana

kebenuaan. Musim panasnya, ________________________ dan _________. Suhunya antara

 __________________. Musim sejuknya, _____________ dan amat sejuk. Suhunya di bawah

takat beku antara __________________ selama 6 bulan. Julat suhu tahunannya adalah

besar, iaitu melebihi ___________. Musim bunga dan musim luruh di kawasan Siberiaadalah _____________.

2. Jumlah ___________________ tahunan adalah sedikit, iaitu __________. Kebanyakan hujan

turun pada _______________________ dalam bentuk hujan ___________________. Pada

musim sejuk, kerpasan turun dalam bentuk _________. Sungai, tasik , dan kolam

 __________ pada musim sejuk.

3. Musim sejuk yang panjang dan sejuk telah mengehadkan aktiviti ________________.

Pertanian _______________ hanya dijalankan di bahagian barat dan _________________ 

Page 45: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 45/50

7. Penduduk Siberia juga terlibat dalam kegiatan perlombongan ____________, ____________,

batu permata, arang batu, emas dan ____________. Petroleum dan gas asli dijalankan di

sepanjang _________________________ dan bahagian timur Siberia sejak tahun 1960an.

Zon Sejuk LATIHAN TEKA SILANG KATA

A N N W Q E B N M S D U G N R P N Q V D

E M O D N G L K O W C F Y S V N R K O P

D G M B K K K P N H T A B N L K O T D R

Q H L B L A S A G A N J I N G L A U T T

W F A T W Y K N A N N W L R G S R P T O

K B S G T A K A T B E K U R G U M I A K  

M X C V G K Q S G F H K M G N T C K T E

U R D G I H E U S N H R H J N M Y J K O

R E T Y G R E E N L A N D T H S I A N G

O B D F L H D K G H N T B N G H J R T O

X O Z S O Q S Z W A T A H W E A L W W S

C T X E O W W X D C A R T I K S A E E W

V K C H D E E C G V R S F R F D S R R FB O V B R S A L J I T E B A L R T T T G

N W B K G R H V H B I D G T G G U Y Y H

Page 46: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 46/50

permukaan buminya akan mula _____________ pada musim panas. Jumlah kerpasantahunannya adalah sangat rendah, iaitu kurang daripada _________mm. Kebanyakankerpasannya turun dalam bentuk salji. ____________________ dan angin kencang seringberlaku pada musim sejuk.

5. Greenland mengalami waktu ________ yang lebih panjang berbanding dengan waktumalam. Greenland mengalami 24 jam waktu siang antara bulan Jun hingga ___________.Ia digelar sebagai “tanah bermatahari pada tengah malam”

6. Pada musim sejuk, orang Eskimo tinggal di dalam ___________. Orang Eskimomemakai pakaian tebal yang dibuat daripada kulit dan bulu binatang. ___________,kenderaan yang ditarik oleh sekumpulan anjing huski. Kereta salji berenjin atau

 __________ digunakan untuk tujuan pengangkutan. Pada musim sejuk, Orang Eskimomemburu ________________ dan singa laut menerusi lubang ais.

7. Orang Eskimo berpindah ke kawasan pedalaman pada musimpanas apabila salji mulamencair. Pada musim panas, Orang Eskimo tinggal di dalam ___________. Orang Eskimomenggunakan __________ untuk tujuan pengangkutan pada musim panas. _______, sejenisperahu besar, digunakan sewaktu menangkap ikan paus di laut.

8. Kerja-kerja memburu binatang dijalankan musim panas. Mereka memburu anjinglaut, musang artik, singa laut, ________, dan beruang kutub. Penangkapan ikandijalankan di pinggir pantai. Mereka menangkap ikan kod, ____________, dan ikan pausdengan menggunakan ________________ dan lembing.

Pengaruh Cuaca Dan Iklim terhadap Kegiatan Ekonomi Malaysia

Pertanian

1. Iklim Khatulistiwa yang ________________________ sepanjang tahun membolehkan aktivitipertanian dijalankan sepanjang tahun. Suhu tahunan yang tinggi, iaitu kira-kira

 __________ dan hujan sekitar _____________ membolehkan pelbagai jenis tanaman ___________ ditanam di negara kita. Contohnya, padi, ________, kelapa sawit, dan koko.

2. Suhu tahunan yang rendah, iaitu kira-kira ________ seperti Tanah Tinggi Cameron dan _____________ menggalakkan pelbagai jenis tanaman hawa sederhana diusahakan seperti

, bunga-bungaan, dan sayur-sayuran.

Page 47: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 47/50

4. Nelayan-nelayan di pantai barat Semenanjung Malaysia dapat menangkap ikansepanjang tahun kerana laut di ______________________________ adalah tenang sepanjangtahun.

5. Banyak lagi kerja-kerja pertanian dan perikanan dipengaruhi oleh keadaaan cuaca

seperti kerja-kerja menjemur ikan, __________________, menjemur biji koko dan ________________________. Kerja-kerja ini dilakukan semasa keadaan cuaca panas dancerah.

Page 48: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 48/50

UNIT 11: PENGARUH MANUSIA TERHADAP CUACA DAN IKLIM

Kesan Kegiatan Manusia terhadap Cuaca dan Iklim

Peningkatan Suhu Kesan Rumah Hijau Jerebu

• Akibat Perkembangan industri

 ___________ yang pesat . Kilang

mengeluarkan bahan-bahan yang

mencemarkan udara seperti karbon

monoksida, _________________,

oksida nitrogen, ______________ dan

debu.

• Bahan-bahan pencemar ini

menerima- dan menyerap sinaran

matahari _____________ dengan

banyak ke bumi menyebabkan

 ______________ semakin meningkat.

• Kegiatan pembalakan

menyebabkan peratus bahang

matahari sampai ke bumi ________.

• Ketiadaan hutan menyebabkan

peratus _________________ 

bertambah dan oksigen

berkurangan. Ini menyebabkan

peningkatan suhu.

• Berlaku disebabkan peningkatan gas

 ______________ di atmosfera akibat

daripada penggunaan bahan api fosil,

 _____________, dan penebangan hutan

secara meluas.

• Penambahan karbon dioksida dalam

udara menyerap lebih banyak

 ______________ yang dipancarkan dari

bumi dan _______________ suhu bumi.

•  Jika bumi panas, litupan ais di

 ___________________ dan Antartika

boleh mencair dan menaikkan aras

laut.

•  Jerebu ialah suatu keadaan apabila

terdapatnya debu, ____________, abu

serta gas dan _________________ yang

terapung di _____________. Jerebu

sering mengurangkan jarak

penglihatan sehingga ______ hingga

 _________ kilometer.

•  Jerebu kerap dijumpai di kawasan

 ______________________ dan

berpenduduk padat kerana kawasan

ini melepaskan sejumlah besar

 ___________________, asap, dan debu

ke atmosfera.

•  Jerebu juga berpunca daripada

kegiatan manusia seperti

pembakaran secara terbuka,

 _____________________dari kenderaan

bermotor, dan kebakaran hutan.

Hujan Asid Pulau Haba Penipisan Lapisan Ozon

Page 49: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 49/50

• Hujan asid berlaku apabila gas-gas

oksida seperti __________________,

karbon monoksida, dan sulfur

oksida yang dibebaskan oleh kilang

bercampur dengan ______________ di

udara.

• Gas-gas ini ini larut dalam wap-wap

air yang menjadikannya

 ____________. Wap air yang

bercampur dengan gas-gas ini turun

ke bumi sebagai _______________.

• Pulau haba ialah keadaan di mana

atmosfera Bandar mempunyai suhu

yang __________________ daripada

kawasan sekitarnya.

• Ia disebabkan oleh pembangunan dan

pertambahan penduduk. Ketiadaan

 ___________________ menyebabkan

bangunan konkrit dan jalan raya

menyerap dan mengalirkan jumlah

 ________ yang besar daripada

matahari.

• Ketiadaan daun dan litupan pokok

• Lapisan ozon melindungi kita dan

manusia daripada

 ____________________________. Lapisan

ini akan menyerap sinaran ultra ungu

sebelum sampai ke permukaan bumi.

• Lapisan ozon semakin nipis akibat

penggunaan bahan

 _______________________ oleh manusia.

Ini membolehkan sinaran ultra ungu

sampai terus ke permukaan bumi.

• Penggunaan bahan

 ____________________________ dalamKemarau

Page 50: Geografi tingkatan 1 2010

7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

http://slidepdf.com/reader/full/geografi-tingkatan-1-2010 50/50

bermakna proses _____________ kurang

berlaku untuk merendahkan suhu di

Bandar. Ini menyebabkan suhu di

Bandar menjadi lebih __________ 

berbanding dengan kawasan luar

Bandar di sekitarnya.

• Bahan pencemar seperti ________,

habuk, dan gas yang dihasilkan oleh

kilang dan _____________________ 

menyerap bahang matahari dan

 __________________ bahangan bumi.

Keadaan ini mengehadkan proses

bahangan bumi ke atmosfera dan

seterusnya

 _____________________________ 

• Bangunan –bangunan tinggi di Bandar

menghalang ___________________ dan

menyebabkan pengaliran keluar haba

adalah terhad.

penyembur racun serangga, sistem

penyaman udara, dan

 _________________ boleh menyerap

banyak haba daripada molekul karbon

dioksida.

• Ujian senjata nuclear banyak

mengeluarkan ____________ dan

 __________________ yang merosakkan

lapisan ozon. Penggunaan baja

 ________________ dalam pertanian yang

mengeluarkan ______________________,

 juga menipiskan lapisan ozon.

• Sinaran ultra ungu memberi kesan

buruk terhadap manusia seperti barah

kulit manusia,

 __________________________,

 ____________________, serta

merosakkan tanaman dan hasil

pertanian.

• Kemarau ialah tempoh cuaca _______________ yang berpanjangandengan terdapat sedikit hujan atau _______________________.

• Kegiatan manusia seperti ______________________ yang tidak

terkawal dan ________________________ bolehmenyebabkan kejadian kemarau.

• Biasanya menyebabkan suhu yang

lebih tinggi daripada suhu biasa di

kawasan berkenaan. Keadaan

kemarau membawa kerosakan

terhadap __________________ dan

 ____________________.

• Tumbuh-tumbuhan akan

 ________________ kerana kekurangan

 __________. Bagi manusia, kemarau

mengehadkan ________________, air

pengairan, dan perindustrian.