geografi tingkatan 1 2010

of 50 /50
Bab 1 : Kedudukan 1. Kedudukan ialah ______________ atau __________ sesu atu tempat a tau objek. 2. Terdapat 2 cara untuk menyatakan kedudukan, iaitu: a. ………………………………………………………………. b. ……………………………………………………………… Kedudukan Relatif Kedudukan Relatif dinyatakan dengan merujuk kepada sesuatu ______________denga n menggunakan perkataan seperti kiri, kanan, hadapan dan sebagainya. Contoh : Wendy duduk di ____________As hraf Asha duduk di ______________A shraf  Jagjit duduk di s ebelah _______ Ashraf. Jadi, ________ialah titik rujukan untuk menyatakan kedudukan Wendy, Asha dan Jagjit. Koordinat  Cara untuk menyatakan kedudukan berdasarkan lajur dan baris disebut____________. Koordinat ialah _________________antar a lajur dan baris Lajur ialah garis ___________dan baris pula ialah garis___________. Koordinat dinyataka n dalam empat angka, iaitu _________ dinyatakan dahulu dan diikuti dengan _______________ Contoh : koordinat tempat Zaidi ialah 0601 Latihan Berdasarkan rajah 1.1, jawab soalan-soalan berikut. 1. Nyataka n nama-nama murid yang duduk di : a. lajur keempat  b. baris kedua  2. Lengkapkan jadual di bawah. 1

Author: norhaslinalajin-lajin

Post on 03-Apr-2018

340 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  1/50

  Bab 1 : Kedudukan1. Kedudukan ialah ______________atau__________ sesuatu tempat atau objek.2. Terdapat 2 cara untuk menyatakan kedudukan, iaitu:a. .

  b.

  Kedudukan Relatif Kedudukan Relatifdinyatakan dengan merujuk kepada sesuatu ______________dengan

  menggunakan perkataan seperti kiri, kanan, hadapan dan sebagainya.Contoh : Wendy duduk di ____________Ashraf

  Asha duduk di ______________Ashraf

  Jagjit duduk di sebelah _______Ashraf.

  Jadi, ________ialah titik rujukan untuk menyatakan kedudukan Wendy, Asha dan Jagjit.

  Koordinat

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  2/50

  Nama Murid Kedudukan Koordinat

  Lajur Baris

  Zakaria

  Siew Ling

  Jagjit

  Jason

  Nisha

  Fauziah

  3. Siapakah yang duduk di koordinat berikut ?

  a. 0604 c. 0502

  b. 0201 d. 0103

  Kedudukan tempat-tempat utama di kawasan sekolah Zaidi

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  3/50

  1. Nyatakan koordinat bagi tempat-tempat berikut:

  Tempat Koordinat

  a. Tasik

  b. Kilang

  c. Pejabat pos

  d. Masjid

  e. Bank

  2. Namakan tempat-tempat yang terletak di koordinat berikut:

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  4/50

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  5/50

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  6/50

  Bab 2 : Arah1. Arah merujuk kepada ______________sesuatu tempat dari tempat yang lain.2. Arah dapat ditentukan dengan menggunakan:

  a. ______________________

  b. ______________________

  c. ______________________

  3. Terdapat 4 arah mata angin utama, iaitu .(U),(T),(S) dan .(B)

  4. Terdapat 4 arah mata angin perantaraan, iaitu ,..,

  .. dan .

  Lengkapkan mata angin di bawah:

  Arah mata angin

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  7/50

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  8/50

  Latihan

  Lengkapkan pernyataan yang diberikan berdasarkan rajah di atas.

  1. Sungai Lenggong mengalir ke arah ___________________

  2. Kilang terletak di ___________________ Kampung Tua.

  3. Hutan Simpan Luruh terletak di ________________ Bukit Waja.

  4. Sekiranya Salmah berjalan dari Kampung Tua menuju ke Kampung Tanming, diasebenarnya

  berjalan dari _______________ ke __________________.

  5. Apakah yang terdapat di kanan Asri jika dia sedang berjalan ke utara ?

  _______________________

  6. Apakah yang terdapat di timur laut Raja jika dia berada di paya bakau?

  _______________________

  Latihan Objektif1. Antara berikut, alat yang manakah

  sesuai digunakan untuk menentukanarah ?

  yang tepat jikaI digunakan di kawasan lapangII dijauhi daripada objek besi

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  9/50

  7. Jarum kompas magnetik sentiasamenghala kearah utara kerana

  A tarikan magnetik bumi

  B diperbuat daripada logamC berbentuk bulatD saiznya kecil

  Soalan 8 dan 9 berdasarkan rajah dibawah.

  8. Apakah kegunaan alat dalam rajah diatas ?A. Mengukur jarakB. Menentukan arahC. Menentukan kedudukanD. Mengukur jumlah hujan

  9. Antara berikut, yang manakah berkaitan

  dengan alat tersebut ?I perlu diorientasikan sebelum digunakanII perlu dijauhi daripada bahanbermagnet

  j i h l k h

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  10/50

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  11/50

  Bab 3 : Skala1. Skala ialah _______ antara jarak yang dilukis pada ____ dengan jarak sebenar di

  permukaan bumi.

  2. Skala lurus terdiri daripada satu garisan lurus yang dibahagikan kepada unit-unit yangsama jaraknya.

  3. Skala lurus juga dikenal sebagai skala____________

  4. Kelebihan skala lurus ialah ia dapat menunjukkan ukuran jarak sebenar denganmudah dan cepat.

  Jarak

  1. Jarak ialah ukuran __________antara satu tempat dengan satu tempat yang lain.

  2. Jarak dibahagi kepada jarak __________ dan jarak ____________

  3. Jarak yang diukur dalam unit meter dan kilometer dikenal sebagai jarak ___________

  Contoh : Jarak antara rumah Ashok dengan sekolah ialah 4 km.

  4. Jarak yang dinyatakan berdasarkan kos dan masa disebutJarak____________

  Contoh : Tambang teksi dari rumah Ashok ke sekolah ialah RM2.00.

  Mengukur jarak di atas peta1. Jarak lurus di atas peta dapat diukur dengan menggunakan :

  a.

  b ..

  c.

  2. Jarak melengkung boleh diukur dengan menggunakan :

  a. .b.

  c.

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  12/50

  Latihan 2

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  13/50

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  14/50

  Jadual

  1. Data ialah maklumat atau fakta tentang sesuatu yang dikumpulkan denganmenggunakan pelbagai

  kaedah seperti pemerhatian, temu bual, banci, soal selidik dan rujuikan kepustakaan.

  2. Data disusun dalam bentuk jadual supaya mudah dibaca, difahami dan ditafsir.

  3. Data disusun mengikut urutan nilai _____________ kepada nilai ______________.

  Graf Bar Mudah

  1. Graf bar mudah terdiri daripada beberapa _______ yang dilukis secara menegak dantinggi bar

  menunjukkan _______________sesuatu data.

  2. Graf bar mudah digunakan untuk menunjukkan data tentang__________________sesuatuciri seperti

  jumlah penduduk mengikut umur, jumlah pengeluaran barangan dan jumlah hujanbulanan.

  Panduan Melukis Graf

  a. Lukis paksi menegak

  b. Lukis paksi mendatar

  c. Kenal pasti nilai maksimum dan minimum untuk dapat skala yang sesuai

  d. Pilih skala yang sesuai

  e. Tandakan ketinggian dan lukis bar berdasarkan data dalam jadual

  f. Lengkapkan graf dengan tajukdan petunjuk

  Latihan 1

  Berdasarkan maklumat di bawah, lukiskan sebuah graf bar mudah.

  Cara-cara pelajar Tingkatan Satu Bestari datang ke sekolah

  Cara pelajar datang kesekolah

  Bilangan pelajar (orang)

  Bas 13Kereta 8

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  15/50

  Graf Garisan1. Graf garisan ialah graf yang menggunakan garisan untuk menyambungkan titik titikyang mempunyai

  nilai tertentu.2. Graf ini digunakan untuk mengambarkan _______________sesuatu kuantiti mengikutmasa.

  Contoh: perubahan suhu, penduduk , tekanan udara dan harga.

  Latihan 2Berdasarkan data di bawah, lukiskan sebuah graf garisan.

  Min Suhu Bulanan Bandar Kuchingl b i i l O S Ok i

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  16/50

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  17/50

  = _____________oC

  4. Kirakan min suhu tahunan bagi Bandar Kuching ?

  Min suhu tahunan = Jumlahkan suhu Jan + Feb + Mac+ ..+ Dis12

  =_____________oC

  5. Berapakah bacaan suhu di Bandar Kuching pada bulan September ?

  ___________________________

  6. Bulan manakah mempunyai bacaan suhu yang sama dengan bulan Januari ?

  ___________________________

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  18/50

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  19/50

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  20/50

  1. Peta ialah suatu gambaran atau lukisan yang menunjukkan keadaan di permukaanbumi

  sebagaimana yang dilihat dari udara.

  2. Terdapat 2 jenis simbol , iaitu :a. Simbol ____________ - untuk mewakili ciri semula jadi

  b. Simbol ____________ - untuk mewakili ciri budaya (buatan manusia)

  3. Jenis-jenis simbol yang digunakan dalam peta termasuklah simbol ________, simbol_________ dan

  simbol ___________.

  4. Padankan simbol simbol berikut dengan maksudnya.

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  21/50

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  22/50

  2. Tanah rendah terletak di arah _____________

  3. Sungai mengalir ke arah ____________

  4. Tanaman yang diusahakan di kawasan peta ialah __________ dan _____________

  5. Tujuan utama benteng dibina di kawasan peta ialah untuk menghalang___________________

  _________________________

  6. Padi mungkin ditanam dua kali setahun di kawasan peta kerana adanya kemudahan_________

  7. Selain pertanian, penduduk Kampung Pasir juga menjalankan kegiatan___________________

  8. Pekerjaan utama penduduk Kampung Aman ialah _______________ dan _________________

  9. Jarak dari Kampung Aman ke simpang jalan Kampung Lalang ialah kira-kira__________km.

  10.Jalan raya dapat dibina lurus disebabkan permukaan bumi yang ______________________

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  23/50

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  24/50

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  25/50

  TEMA 1 : BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYAUnit 6: Bentuk Muka Bumi di Malaysia

  1. Bentuk muka bumi terbahagi kepada Tanah tinggi, __________________,_________________< _____________________, lembangan dan ___________________.

  2. Keluasan Malaysia kira-kira _____________________km persegi.

  Tanah Tinggi

  1. Kawasan tanah tinggi di Malaysia terbentuk daripada proses ________________________

  2. Ciri-ciri utama kawasan tanah tinggi iaitu :

  Terbentuk hasil daripada proses lipatan krak bumi

  Panjang, tinggi dan hamper selari

  Terdiri daripada gunung lipar tua Purata ketinggian banjaran gunung kira-kira 1525 meter.

  Banajaran gunung menganjur arah selatan

  Terdiri drpd batu granit dan batu kapur.

  Terdapat banyak gua batu kapur

  Stabil dan bebas drpd aktiviti gunung berapi dan gempa bumi.

  3. Banjaran gunung Malaysia adalah sebahagian daripada system banjaran Gunung Asiayang bermula dari _____________________________di utara India.

  4. Apakah banjaran-banjaran utama di :

  a) Semenanjung Malaysia : _________________, ________________, __________________

  b) Sabah : ___________________________.

  c) Sarawak: __________________________ .

  5. Banjaran Gunung Asia terdiri daripada gunung lipat _________________ dan gunung___________________

  6. Apakah ciri-ciri gunung lipat tua dan gunung lipat muda?

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  26/50

  __________________________________________.

  3. Antara kepentingan tanah pamah iaitu ;

  _______________________________________

  _______________________________________

  _______________________________________

  _______________________________________

  _______________________________________

  ________________________________________

  Di bawah adalah kawasan tanah pamah dan dataran di Malaysia.

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  27/50

  Pola Saliran1. Lukiskan jenis pola saliran di bawah dan nyatakan ciri-cirinya.

  a) reranting ciri-ciri

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  28/50

  e) jejari

  Bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai

  1. Aliran sungai boleh dibahagikan kepada tiga peringkat iaitu ________________,__________________ dan ______________________.

  2. Lukis dan labelkan profil panjang sungai.

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  29/50

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  30/50

  ___________________________________________________________________________________

  Kepentingan saliran di Malaysia Tapak tamadun dan pusat perdagangan awal

  ___________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________

  Tahniahanda telah berjaya mengenalpasti potensi BMB di Malaysia..all

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  31/50

  1. Pelancongan di tanah tinggi Malaysia dapat berkembang kerana ______________________ .Di Switzerland terdapat gunung yang bersalji menggalakkan aktiviti

  ______________________ dan bermain hoki di atas salji

  2. Penanaman ____________________ dijalankan di cerun di Tanah Tinggi Cameron,sedangkan di Pulau Jawa padi ditanam di cerun bukit yang berteres kerana mempunyaitanih jenis __________________ yang subur akibat letupan gunung berapi.

  3. Tanaman ____________________ di cerun bukit dapat membantu mengurangkan hakisantanih dan mengekalkan kesuburan tanih.

  4. Sungai __________________ di Sarawak dan sungai ____________________ di Negara Thaidigunakan untuk mengangkut kayu balak, padi dan penumpang.

  5. Di Bangkok , terusan yang dikenal sebagai ___________________ merupakan jalan air yangpenting. Oleh itu, Bangkok dikenal sebagai ____________________.

  6. _______________________ merupakan kegiatan ekonomi yang terpenting di Tonle Sap.

  Tahniah anda telah mengkaji BMB di Negara-negara lain teruskan usaha anda

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  32/50

  Kesan Kegiatan Pertanian Terhadap Alam Sekitar

  Penggunaan baja kimia, .. dan .Secara berleluasa dalam sektor pertanian akan mengganggu

  .Penebangan pokok untuk membuka kawasan pertanian baru menyebabkanspesies tumbuhan semula jadi dan juga berlakunya tanih.

  Pertanian pindah mengancam industri kayu tropika kerana ..

  Kesan pembinaan jalan raya terhadap alam sekitar

  Penebangan pokok menyebabkan hakisan tanih

  Tanih yang dihakis dibawa dan dimendapkan di sungai. Ini menyebabkanpencemaran air sungai dan kejadian banjir.

  Pembinaan jalan raya dan lebuh raya menyebabkan , dan perubahan landskap.

  Kesan perindustrian terhadap alam sekitar

  Penebangan pokok dan perataan kawasan bukit untuk membina kilang telah.

  Pelepasan , . Dan habuk daripada kilang menyebabkan

  Pembuangan sampah sarap dan ke dalam sungaitelah mencemarkan air dan menyebabkan

  Kuari menyebabkan

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  33/50

  Penebangan hutan

  Pertanian

  Pembinaan jalan raya

  Perindustrian

  a) ________________ semula

  b) _____________________ dan taman negara

  c) Penanaman ________________ dan pokokd) Mengawal _____________________ haram

  e) Mengawal pengeluaran ________________ membalak.

  a) Mengawal penggunaan racun __________________dan baja _____________________

  b) Menggunakan kaedah ______________________.

  a) Pembinaan tembok _________________.

  b) Menggunakan tanaman ______________ di lereng-lereng bukit.

  a) Kilang perlu menggunakan ___________________ bagimenghalang asap dilepaskan terlalu banyak keudara.

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  34/50

  Pergerakan bumi ialah putaran bumi pada paksinya sambil beredar mengelilingimatahari mengikut orbit bumi.

  Pergerakan bumi terdiri daripada dua jenis iaitu:

  .

  Putaran Bumi

  Bumi berputar pada ..

  Paksi bumi ialah garisan . yang merentasi bumi dari..

  Paksi bumi condong pada sudut . daripada .

  Bumi berputar dari .. ke .

  Satu putaran lengkap mengambil masa . atau ..

  Kesan putaran bumi:

  Matahari terbit di sebelah .. dan terbenam di sebelah.

  Kejadian dan .

  Air .. dan

  Pembiasan ... dan .

  Kecondongan paksi bumi menyebabkan:Kawasan yag berhampiran dengan garisan

  Khatulistiwa mengalami 12 jam siang dan 12jam malamKawasan yang terletak di garisan Artik, Sartan,J di d A t tik l i k j di i

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  35/50

  Musim Panas Jun - Ogos Dis Feb

  Musim Luruh Sept - Nov Mac Mei

  Musim Sejuk Dis - Feb Jun - Ogos

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  36/50

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  37/50

  Tempoh kejadian musim di hemisfera utara adalah berbeza daripada di hemisferaselatan.Lengkapkan jadual di bawah

  Nama Kedudukan

  bumi

  Tarikh Kedudukan

  MatahariTengah Hari

  Panjang Siang dan Malam

  HemisferaUtara

  HemisferaSelatan

  Ekuinoks musim bunga

  Solstis musim panas

  Ekuinoks musim luruh

  Solstis musim sejuk

  Aktiviti Pengukuhan

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  38/50

  1. Negara kita mengalami iklim __________________ yang panas dan lembap sepanjang

  tahun. Iklim ini dialami oleh kawasan yang terletak pada atau berhampiran

  _________________________.

  Suhu

  2. Negara kita mengalami suhu yang ___________ dan hampir ___________ sepanjang tahun.

  Min suhu tahunannya adalah tinggi, iaitu kira-kira ________. Suhunya yang tinggi adalah

  disebabkan oleh kedudukan negara kita yang berhampiran dengan Garisan Khatulistiwa.

  3. Julat suhu tahunan adalah ______________, iaitu antara _____________. Keadaan ini

  disebabkan oleh negara kita dikelilingi oleh ______________________, menerima hujan

  lebat sepanjang tahun, dan ________________________. Julat suhu harian adalah lebih

  besar iaitu __________________ bagi stesen-stesen berhampiran pantai dan

  __________________ bagi stesen-stesen di kawasan pedalaman.

  Angin

  1. Malaysia mengalami dua tiupan angin utama. __________________________bertiup dari

  arah timur laut antara bulan November hingga Mac. _____________________ pula bertiupdari arah barat daya antara bulan Mei hingga September.

  2. Malaysia juga mengalami __________________ yang bertiup dari Pulau Sumatera. Angin

  Sumatera bertiup antara bulan _________________________ dan antara bulan September

  hingga Oktober, iaitu musim peralihan monsun. Angin ini melanda kawasan pantai

  barat Semenanjung Malaysia, terutamanya kawasan-kawasan di antara

  ______________________ hingga _____________. Angin Sumatera lazimnya kencang dan

  berlaku secara tiba-tiba pada waktu ____________. Angin ini membawa hujan lebat yang

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  39/50

  Pada waktu siang, _______________ lebih

  cepat panas berbanding dengan lautan

  Suhu udara di permukaan daratan lebih

  _________daripada suhu di permukaan

  __________.

  Daratan mengalami tekanan

  ___________________; lautan mengalami

  tekanan udara ___________.

  Udara bergerak dari lautan yangbertekanan _______ ke daratan yang

  _______________ sebagai _________________

  Pada waktu malam, daratan lebih cepat

  ________________ berbanding dengan lautan.

  Suhu udara di permukaan daratan

  ________________ daripada suhu di

  permukaan lautan.

  Daratan mengalami tekanan udara

  __________; lautan mengalami tekanan udara

  ____________.

  Udara bergerak dari _____________ yangbertekanan tinggi ke lautan yang

  _______________ sebagai __________________.

  Hujan

  1. Malaysia menerima hujan ________ sepanjang tahun iaitu sekitar ___________ setahun.

  Keadaan ini menyebabkan Malaysia tidak mempunyai musim ____________ yang nyata.

  Walaubagaimanapun, taburannya adalah tidak sekata.

  2. Kebanyakan hujan di Malaysia turun dalam bentuk ______________________. Di kawasan

  tanah tinggi, _________________ atau hujan relief biasanya turun.

  Taburan hujan tahunan di Malaysia mengikut kawasan

  Hujan melebihi

  3500 mm setahun

  Hujan antara

  3000-3500mmsetahun

  Hujan antara

  2500-3000mmsetahun

  Hujan

  antara2000-

  2500mmsetahun

  Hujan kurang

  daripada2000mmsetahun

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  40/50

  Rujuk buku ms 101 dan lukis kejadian hujan bukit dan hujan perolakan.

  Hujan bukit

  Angin lembap dari laut dipaksa naik ke

  atas bukit kerana terdapat halangan______________ atau bukit.

  Udara menjadi __________ dan

  pemeluwapan berlaku lalu membentuk

  __________ yang membentuk awan dan

  turun sebagai _________________.

  Hujan lebat di bahagian cerun yang

  menghadap ___________________.

  Hujan perolakan

  Permukaan bumi dipanaskan oleh

  pancaran matahari yang ___________ daripagi hingga petang.

  Air tersejat menjadi _____________.

  Udara panas dan lembap naik ke langit

  sehingga ke tahap _________________.

  Udara menjadi sejuk dan wap air menjadi

  _______________ lalu membentuk awan

  ________________

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  41/50

  Kedudukan

  1. Kedudukan Malaysia di kawasan Khatulistiwa menyebabkannya tidak

  mengalami____________________ yang melampau. Malaysia menerima pancaran matahari

  sepanjang tahun dengan purata _____________________. Malaysia juga berkeadaan

  ________________ sepanjang tahun.

  2. Malaysia juga bebas daripada ancaman ___________ dan _______________disebabkan oleh

  kedudukannya. Kawasan yang dipengaruhi oleh angin siklon tropika ialah garis lintang

  ______________hingga _____________.

  3. Siklon tropika merupakan __________________ yang menuju ke kawasan tekanan rendah di

  lautan tropika.

  Angin Monsun

  1. Angin Monsun Timur Laut bermula dari awal bulan ______________ dan berakhir pada

  bulan Mac. Pada musim ini, kawasan Asia Tengah mengalami musim ________ dan

  menghasilkan satu kawasan _____________________.

  2. Pada masa yang sama, Kawasan pedalaman Australia pula mengalami musim _________dan menghasilkan satu kawasan tekanan udara ____________.

  3. Perbezaan tekanan udara di antara ke dua-dua kawasan tersebut mengakibatkan aliran

  udara dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan rendah. Oleh itu, angin bertiup keluar

  dari Asia Tengah menuju ke kawasan pedalaman Australia. Angin ini merentasi negara

  kita sebagai ___________________________________________.

  4. Angin _______________________ yang bertiup dari Laut China Selatan membawa hujan

  bukit yang lebat ke kawasan tanah tinggi pantai timur Semenanjung Malaysia,

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  42/50

  10. Kawasan ____________________________ di Banjaran Titiwangsa, tanah tinggi di

  Terengganu, Pantai barat di Sabah, serta kawasan tanah tinggi di pedalaman Sarawak

  turut menerima hujan.

  11. __________________________ merupakan kawasan yang sangat kering pada musim Barat

  Daya kerana kawasan ini terlindung daripada angin yang membawa hujan. Jumlah

  hujan yang diterimanya kurang daripada _________.

  Kepulauan

  1. Malaysia dikelilingi oleh kawasan laut yang luas. Pada waktu siang, kawasan laut yang

  lambat menerima _____________ merendahkan suhu di kawasan pinggir pantai dan

  menjadikannya sederhana panas. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh _________________.

  2. Pada waktu malam, kawasan laut lambat _____________________ meninggikan suhu di

  kawasan pinggir pantai dan menjadikkannya sederhana sejuk. Keadaan tersebut

  dipengaruhi oleh ___________________. Sifat kepulauan dan ___________________________

  menyebabkan Malaysia mengalami julat suhu tahunan yang kecil.

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  43/50

  UNIT 10: PENGARUH CUACA DAN IKLIM TERHADAP KEGIATAN

  MANUSIA

  Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia

  1. Iklim bumi dibahagikan kepada tiga zon iklim yang utama, iaitu _________________,

  ____________________ dan zon sejuk.

  2. Zon panas terletak di kawasan tropika yang merangkumi kawasan-kawasan yang

  terletak di antara garisan lintang _________________. Kawasan ini mengalami iklim

  _____________________________________________. Kedudukannya yang berhampiran dengan

  Khatulistiwa membolehkannya menerima ______________________ sepanjang tahun.

  3. Zon sederhana terletak di antara garisan lintan _______________________ dengan

  __________________. Zon sederhana mengalami kejadian _________________ yang nyata,

  iaitu musim bunga, _____________, _________________, dan musim sejuk.

  4. Zon sejuk pula merangkumi kawasan kawasan yang terletak di antara garisan lintang

  ________________ dengan ___________. Zon sejuk diliputi ais sepanjang tahun.

  Zon Panas

  1. Zon panas terdiri daripada empat jenis iklim, iaitu iklim ___________________, iklim

  ________________, iklim savanna dan iklim gurun panas.

  Cara hidup penduduk di Gurun Thar, India

  1. Gurun Thar mengalami iklim keadaan ______________ seperti gurun-gurun panas yang

  lain di dunia. Hujan tahunannya adalah ___________, iaitu ____________________mm.Jumlah hujan tidak menentu dari setahun ke setahun.

  2. Angin monsun yang merentasi kawasan ini adalah kering kerana bertiup dari

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  44/50

  6. Kawasan rumput adalah terhad dan tumbuh di tempat-tempat tertentu sahaja. Orang

  nomad terpaksa hidup ___________________________ mencari rumput baru bagi ternakan

  mereka.

  7. Terdapat juga kaum Thar yang mendirikan ______________________ di Gurun Thar.

  Kebanyakan daripada mereka tinggal di kawasan berhampiran mata air atau anak

  sungai. Mereka menanam gandum, _______, _______ dan sayur- sayuran. Mereka juga

  menternak pelbagai jenis binatang seperti unta, ________, ___________, dan biri-biri untuk

  mendapatkan susu, daging, dan bulunya.

  Zon Sederhana

  1. Kawasan Siberia, mengalami ________________________, iaitu iklim sejuk sederhana

  kebenuaan. Musim panasnya, ________________________ dan _________. Suhunya antara

  __________________. Musim sejuknya, _____________ dan amat sejuk. Suhunya di bawah

  takat beku antara __________________ selama 6 bulan. Julat suhu tahunannya adalah

  besar, iaitu melebihi ___________. Musim bunga dan musim luruh di kawasan Siberiaadalah _____________.

  2. Jumlah ___________________ tahunan adalah sedikit, iaitu __________. Kebanyakan hujan

  turun pada _______________________ dalam bentuk hujan ___________________. Pada

  musim sejuk, kerpasan turun dalam bentuk _________. Sungai, tasik , dan kolam

  __________ pada musim sejuk.

  3. Musim sejuk yang panjang dan sejuk telah mengehadkan aktiviti ________________.

  Pertanian _______________ hanya dijalankan di bahagian barat dan _________________

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  45/50

  7. Penduduk Siberia juga terlibat dalam kegiatan perlombongan ____________, ____________,

  batu permata, arang batu, emas dan ____________. Petroleum dan gas asli dijalankan di

  sepanjang _________________________ dan bahagian timur Siberia sejak tahun 1960an.

  Zon SejukLATIHAN TEKA SILANG KATA

  A N N W Q E B N M S D U G N R P N Q V D

  E M O D N G L K O W C F Y S V N R K O P

  D G M B K K K P N H T A B N L K O T D R

  Q H L B L A S A G A N J I N G L A U T T

  W F A T W Y K N A N N W L R G S R P T O

  K B S G T A K A T B E K U R G U M I A K

  M X C V G K Q S G F H K M G N T C K T E

  U R D G I H E U S N H R H J N M Y J K O

  R E T Y G R E E N L A N D T H S I A N G

  O B D F L H D K G H N T B N G H J R T O

  X O Z S O Q S Z W A T A H W E A L W W S

  C T X E O W W X D C A R T I K S A E E W

  V K C H D E E C G V R S F R F D S R R FB O V B R S A L J I T E B A L R T T T G

  N W B K G R H V H B I D G T G G U Y Y H

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  46/50

  permukaan buminya akan mula _____________ pada musim panas. Jumlah kerpasantahunannya adalah sangat rendah, iaitu kurang daripada _________mm. Kebanyakankerpasannya turun dalam bentuk salji. ____________________ dan angin kencang seringberlaku pada musim sejuk.

  5. Greenland mengalami waktu ________ yang lebih panjang berbanding dengan waktumalam. Greenland mengalami 24 jam waktu siang antara bulan Jun hingga ___________.Ia digelar sebagai tanah bermatahari pada tengah malam

  6. Pada musim sejuk, orang Eskimo tinggal di dalam ___________. Orang Eskimomemakai pakaian tebal yang dibuat daripada kulit dan bulu binatang. ___________,kenderaan yang ditarik oleh sekumpulan anjing huski. Kereta salji berenjin atau

  __________ digunakan untuk tujuan pengangkutan. Pada musim sejuk, Orang Eskimomemburu ________________ dan singa laut menerusi lubang ais.

  7. Orang Eskimo berpindah ke kawasan pedalaman pada musimpanas apabila salji mulamencair. Pada musim panas, Orang Eskimo tinggal di dalam ___________. Orang Eskimomenggunakan __________ untuk tujuan pengangkutan pada musim panas. _______, sejenisperahu besar, digunakan sewaktu menangkap ikan paus di laut.

  8. Kerja-kerja memburu binatang dijalankan musim panas. Mereka memburu anjinglaut, musang artik, singa laut, ________, dan beruang kutub. Penangkapan ikandijalankan di pinggir pantai. Mereka menangkap ikan kod, ____________, dan ikan pausdengan menggunakan ________________ dan lembing.

  Pengaruh Cuaca Dan Iklim terhadap Kegiatan Ekonomi Malaysia

  Pertanian

  1. Iklim Khatulistiwa yang ________________________ sepanjang tahun membolehkan aktivitipertanian dijalankan sepanjang tahun. Suhu tahunan yang tinggi, iaitu kira-kira

  __________ dan hujan sekitar _____________ membolehkan pelbagai jenis tanaman___________ ditanam di negara kita. Contohnya, padi, ________, kelapa sawit, dan koko.

  2. Suhu tahunan yang rendah, iaitu kira-kira ________ seperti Tanah Tinggi Cameron dan_____________ menggalakkan pelbagai jenis tanaman hawa sederhana diusahakan seperti

  , bunga-bungaan, dan sayur-sayuran.

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  47/50

  4. Nelayan-nelayan di pantai barat Semenanjung Malaysia dapat menangkap ikansepanjang tahun kerana laut di ______________________________ adalah tenang sepanjangtahun.

  5. Banyak lagi kerja-kerja pertanian dan perikanan dipengaruhi oleh keadaaan cuaca

  seperti kerja-kerja menjemur ikan, __________________, menjemur biji koko dan________________________. Kerja-kerja ini dilakukan semasa keadaan cuaca panas dancerah.

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  48/50

  UNIT 11: PENGARUH MANUSIA TERHADAP CUACA DAN IKLIM

  Kesan Kegiatan Manusia terhadap Cuaca dan Iklim

  Peningkatan Suhu Kesan Rumah Hijau Jerebu

  Akibat Perkembangan industri

  ___________ yang pesat . Kilang

  mengeluarkan bahan-bahan yang

  mencemarkan udara seperti karbon

  monoksida, _________________,

  oksida nitrogen, ______________ dan

  debu.

  Bahan-bahan pencemar ini

  menerima- dan menyerap sinaran

  matahari _____________ dengan

  banyak ke bumi menyebabkan

  ______________ semakin meningkat.

  Kegiatan pembalakan

  menyebabkan peratus bahang

  matahari sampai ke bumi ________.

  Ketiadaan hutan menyebabkan

  peratus _________________

  bertambah dan oksigen

  berkurangan. Ini menyebabkan

  peningkatan suhu.

  Berlaku disebabkan peningkatan gas

  ______________ di atmosfera akibat

  daripada penggunaan bahan api fosil,

  _____________, dan penebangan hutan

  secara meluas.

  Penambahan karbon dioksida dalam

  udara menyerap lebih banyak

  ______________ yang dipancarkan dari

  bumi dan _______________ suhu bumi.

  Jika bumi panas, litupan ais di

  ___________________ dan Antartika

  boleh mencair dan menaikkan aras

  laut.

  Jerebu ialah suatu keadaan apabila

  terdapatnya debu, ____________, abu

  serta gas dan _________________ yang

  terapung di _____________. Jerebu

  sering mengurangkan jarak

  penglihatan sehingga ______ hingga

  _________ kilometer.

  Jerebu kerap dijumpai di kawasan

  ______________________ dan

  berpenduduk padat kerana kawasan

  ini melepaskan sejumlah besar

  ___________________, asap, dan debu

  ke atmosfera.

  Jerebu juga berpunca daripada

  kegiatan manusia seperti

  pembakaran secara terbuka,

  _____________________dari kenderaan

  bermotor, dan kebakaran hutan.

  Hujan Asid Pulau Haba Penipisan Lapisan Ozon

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  49/50

  Hujan asid berlaku apabila gas-gas

  oksida seperti __________________,

  karbon monoksida, dan sulfur

  oksida yang dibebaskan oleh kilang

  bercampur dengan ______________ di

  udara.

  Gas-gas ini ini larut dalam wap-wap

  air yang menjadikannya

  ____________. Wap air yang

  bercampur dengan gas-gas ini turun

  ke bumi sebagai _______________.

  Pulau haba ialah keadaan di mana

  atmosfera Bandar mempunyai suhu

  yang __________________ daripada

  kawasan sekitarnya.

  Ia disebabkan oleh pembangunan dan

  pertambahan penduduk. Ketiadaan

  ___________________ menyebabkan

  bangunan konkrit dan jalan raya

  menyerap dan mengalirkan jumlah

  ________ yang besar daripada

  matahari.

  Ketiadaan daun dan litupan pokok

  Lapisan ozon melindungi kita dan

  manusia daripada

  ____________________________. Lapisan

  ini akan menyerap sinaran ultra ungu

  sebelum sampai ke permukaan bumi.

  Lapisan ozon semakin nipis akibat

  penggunaan bahan

  _______________________ oleh manusia.

  Ini membolehkan sinaran ultra ungu

  sampai terus ke permukaan bumi.

  Penggunaan bahan

  ____________________________ dalamKemarau

 • 7/28/2019 Geografi tingkatan 1 2010

  50/50

  bermakna proses _____________ kurang

  berlaku untuk merendahkan suhu di

  Bandar. Ini menyebabkan suhu di

  Bandar menjadi lebih __________

  berbanding dengan kawasan luar

  Bandar di sekitarnya.

  Bahan pencemar seperti ________,

  habuk, dan gas yang dihasilkan oleh

  kilang dan _____________________

  menyerap bahang matahari dan

  __________________ bahangan bumi.

  Keadaan ini mengehadkan proses

  bahangan bumi ke atmosfera dan

  seterusnya

  _____________________________

  Bangunan bangunan tinggi di Bandar

  menghalang ___________________ dan

  menyebabkan pengaliran keluar haba

  adalah terhad.

  penyembur racun serangga, sistem

  penyaman udara, dan

  _________________ boleh menyerap

  banyak haba daripada molekul karbon

  dioksida.

  Ujian senjata nuclear banyak

  mengeluarkan ____________ dan

  __________________ yang merosakkan

  lapisan ozon. Penggunaan baja

  ________________ dalam pertanian yang

  mengeluarkan ______________________,

  juga menipiskan lapisan ozon.

  Sinaran ultra ungu memberi kesan

  buruk terhadap manusia seperti barah

  kulit manusia,

  __________________________,

  ____________________, serta

  merosakkan tanaman dan hasil

  pertanian.

  Kemarau ialah tempoh cuaca_______________ yang berpanjangandengan terdapat sedikit hujan atau_______________________.

  Kegiatan manusia seperti______________________ yang tidak

  terkawal dan________________________ bolehmenyebabkan kejadian kemarau.

  Biasanya menyebabkan suhu yang

  lebih tinggi daripada suhu biasa di

  kawasan berkenaan. Keadaan

  kemarau membawa kerosakan

  terhadap __________________ dan

  ____________________.

  Tumbuh-tumbuhan akan

  ________________ kerana kekurangan

  __________. Bagi manusia, kemarau

  mengehadkan ________________, air

  pengairan, dan perindustrian.