latihan geografi tingkatan 1

of 21 /21
MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU UJIAN BULANAN PERTAMA SET 1 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. 1 Lajur dan baris penting untuk menentukan A bentuk bumi sesuatu tempat B kedudukan sesuatu tempat C keluasan sesuatu tempat D ketinggian sesuatu tempat 2 Kedudukan sesuatu objek atau tempat boleh dinyatakan dengan cara I kedudukan koordinat II rujukan III kedudukan relatif IV kedudukan nombor A I dan II C I dan IV B I dan III D III dan IV 3 Kedudukan sesuatu objek atau tempat yang dinyatakan berdasarkan lajur dan baris dikenali sebagai A kedudukan relatif B kedudukan mudah C kedudukan koordinat D kedudukan tepat 4 Pernyataan manakah benar tentang koordinat? I Kedudukan ditentukan oleh titik di garis mendatar sahaja II Diukur menggunakan unit darjah III Melibatkan penggunaan angka IV Didapati melalui persilangan garis lajur dan baris A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 5 Koordinat ialah titik pertemuan garisan A menegak dengan mendatar B menegak dengan menegak C mendatar dengan mendatar D menegak dengan garis bulatan Masjid terletak di belakang rumah saya 6 Pernyataan di atas menunjukkan penentuan kedudukan sekolah dengan cara A kedudukan jarak B kedudukan relatif C kedudukan koordinat D kedudukan mutlak 7 Koordinat boleh menentukan kedudukan mutlak dengan tepat seperti A kedudukan Fauzi di dalam kelasnya B garisan menegak permukaan bumi C arah angin lazim sepanjang tahun D garisan bujur di glob 8 Antara berikut, yang manakah benar tentang koordinat? A koordinat dinyatakan dengan dua angka B koordinat merupakan titik rujukan C koordinat ialah titik persilangan antara lajur dan baris D koordinat ialah titik persilangan antara bulatan dan jejari 9 Kedudukan sekolah dan surau paling tepat ditentukan dengan menggunakan kaedah A koordinat B arah mata angin C arah kompas D penunjuk cara 10 Garis mendatar pada sesuatu peta lakar ialah A lajur B jalan raya C grid D baris 11 Garisan menegak di sesuatu peta lakar dipanggil A tanda B lajur C petunjuk D grid Ukuran jauh antara satu tempat dengan satu tempat yang lain. 12 Maklumat di atas berkaitan dengan A skala B ketinggian C jarak D arah

Upload: shangkeertna-ravi

Post on 29-Jun-2015

803 views

Category:

Documents


25 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN 1

MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

UJIAN BULANAN PERTAMA – SET 1 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.

1 Lajur dan baris penting untuk menentukan A bentuk bumi sesuatu tempat B kedudukan sesuatu tempat C keluasan sesuatu tempat D ketinggian sesuatu tempat

2 Kedudukan sesuatu objek atau tempat boleh dinyatakan dengan cara I kedudukan koordinat II rujukan III kedudukan relatif IV kedudukan nombor A I dan II C I dan IV B I dan III D III dan IV

3 Kedudukan sesuatu objek atau tempat yang dinyatakan berdasarkan lajur dan baris dikenali sebagai A kedudukan relatif B kedudukan mudah C kedudukan koordinat D kedudukan tepat

4 Pernyataan manakah benar tentang koordinat? I Kedudukan ditentukan oleh titik di garis mendatar sahaja II Diukur menggunakan unit darjah III Melibatkan penggunaan angka IV Didapati melalui persilangan garis lajur dan baris A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

5 Koordinat ialah titik pertemuan garisan A menegak dengan mendatar B menegak dengan menegak C mendatar dengan mendatar D menegak dengan garis bulatan

Masjid terletak di belakang rumah saya

6 Pernyataan di atas menunjukkan penentuan kedudukan sekolah dengan cara A kedudukan jarak

B kedudukan relatif C kedudukan koordinat D kedudukan mutlak

7 Koordinat boleh menentukan kedudukan mutlak dengan tepat seperti A kedudukan Fauzi di dalam kelasnya B garisan menegak permukaan bumi C arah angin lazim sepanjang tahun D garisan bujur di glob

8 Antara berikut, yang manakah benar tentang koordinat? A koordinat dinyatakan dengan dua angka B koordinat merupakan titik rujukan C koordinat ialah titik persilangan antara lajur dan baris D koordinat ialah titik persilangan antara bulatan dan jejari

9 Kedudukan sekolah dan surau paling tepat ditentukan dengan menggunakan kaedah A koordinat B arah mata angin C arah kompas D penunjuk cara

10 Garis mendatar pada sesuatu peta lakar ialah A lajur B jalan raya C grid D baris

11 Garisan menegak di sesuatu peta lakar dipanggil A tanda B lajur C petunjuk D grid

Ukuran jauh antara satu tempat dengan satu tempat yang lain.

12 Maklumat di atas berkaitan dengan A skala B ketinggian C jarak D arah

Page 2: LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN 1

MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

13 Antara berikut, manakah cara yang paling tepat untuk menentukan arah? A Menggunakan kompas magnetik B Memerhatikan kedudukan bintang C Memerhatikan kedudukan matahari D Memerhatikan kedudukan bulan

14 Mengapakah jarum kompas magnetik sentiasa menghala ke arah Utara - Selatan? A Peredaran bumi B Peredaran matahari C Tiupan angin D Tarikan magnet bumi

15 Barat laut terletak antara A selatan dan timur B utara dan timur C utara dan barat D utara dan selatan

16 Rajah di atas menunjukkan arah A mata angin perantaraan B kawasan titik rujukan C mata angin utama D mata angin utama dan perantaraan

Hala ke sesuatu tempat dari sesuatu tempat yang lain.

17 Maklumat di atas berkaitan dengan A skala B jarak C arah D petunjuk

18 Kedudukan relatif ditentukan dengan merujuk kepada A susunan objek B titik persilangan C titik rujukan D lajur dan baris

19 Ukuran jarak relatif mengikut masa berdasarkan kiraan I meter II minit III jam IV hari

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Soalan 20 dan soalan 21 berdasarkan rajah di bawah.

20 Apakah arah mata angin S? A Timur C Barat daya B Tenggara D Timur laut

21 Apakah arah mata angin R? A Timur laut C Tenggara B Selatan D Timur Nisbah perbandingan di antara jarak pada peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi.

22 Maklumat di atas berkaitan dengan A jarak B skala C jarak mutlak D jarak relatif

23 Antara berikut, yang manakah bukan cara yang dapat digunakan untuk menentukan arah? A Memerhatikan kedudukan bintang-bintang B Memerhati kedudukan matahari terbit dan terbenam C Menggunakan kompas magnetik D Memerhatikan kedudukan bulan

24 Antara berikut yang manakah arah mata angin utama? A Utara, tenggara, selatan B Utara, timur, selatan, barat C Utara, timur laut, tenggara, timur D Timur, selatan, tenggara, barat

25 Antara berikut, objek manakah yang tidak perlu dijauhi semasa menggunkan kompas magnetik? A Tiang lampu B Kayu C Pagar besi D Pencawang elektrik

26 Sebelum menentukan suatu arah, jarum kompas haruslah berada tepat ke arah A barat laut B tenggara C selatan

Page 3: LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN 1

MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

D utara

27 Antara berikut, yang manakah cara yang boleh dilakukan bagi menentukan kedudukan arah mata angin selain menggunakan kompas?

A Keadaan cuaca B Arah bulan C Jenis angin D Kedudukan matahari

28 Besi dan logam harus dijauhkan daripada kompas semasa hendak menentukan arah kerana A membahayakan pengguna kompas B kompas tidak berhenti berpusing C jarum kompas akan terpesong dari arah sebenar D jarum kompas akan rosak

29 Antara berikut, siapakah yang sangat memerlukan kompas dalam pekerjaannya? I peladang II suri rumah III pengembara IV ahli pelayaran A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV

30 Kelebihan menggunakan kompas untuk menentukan arah sesuatu tempat ialah A arah dapat ditentukan dengan tepat B harganya murah C senang digunakan D mudah dikendalikan

Soalan 31 dan soalan 32 berdasarkan rajah di bawah.

31 Di manakah arah kantin dari bengkel? A Barat daya B Tenggara C Barat laut D Selatan

32 Antara berikut, pernyataan manakah yang berkaitan dengan arah kompas di atas? A Sekolah terletak di sebelah timur B Rumah terletak di sebelah barat daya C Sekolah terletak di utara D Rumah terletak di tenggara Soalan 33 dan soalan 34 berdasarkan rajah di bawah.

33 Sungai Pauh menghala ke arah A barat laut C tenggara B barat daya D selatan

34 Di manakah punca Sungai Pauh? A Tenggara C Utara B Barat laut D Timur laut

35 Skala di atas penting dalam sesuatu peta untuk membantu seseorang mencari A lokasi sesuatu tempat B masa perjalanan C jarak antara dua tempat D kepadatan penduduk

36 Nyatakan persamaan bagi skala di atas A 1 cm : 2 km B 1 cm : 5 km C 1 cm : 10 km D 1 cm : 30 km

37 Antara berikut, yang manakah merupakan jenis jarak? I Jarak mudah

Page 4: LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN 1

MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

II Jarak relatif III Jarak penuh IV Jarak mutlak A I dan II C II dan IV B II dan III D III dan IV

38 Antara berikut, yang manakah benar tentang jarak mutlak? I Nilainya tidak berubah II Nilainya berubah mengikut masa III Diukur dalam meter dan masa IV Diukur dalam unit meter dan kilometer

A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

39 Antara berikut, unit yang manakah digunakan untuk mengukur jarak mutlak? I Meter II Minit III Ringgit Malaysia IV Kilometer (km) A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

40 Yang manakah antara berikut benar tentang skala? A Nisbah jarak di atas peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi B Ukuran jauh antara satu tempat dengan tempat yang lain C Terdiri daripada jarak mutlak dan jarak relatif D jauh antara dua tempat

41 Manakah skala yang menunjukkan 1 cm mewakili 5 meter?

Jarak di antara rumah Risha dengan sekolah ialah 5 km.

42 Berdasarkan pernyataan di atas, sekiranya Risha mengambil masa selama 30 minit ke sekolah.

Berapa minitkah masa yang diambil bagi setiap kilometer? A 3 minit B 6 minit C 5 minit D 10 minit

Soalan 43 dan soalan 44 berdasarkan rajah di bawah.

Jarak di antara rumah Fatimah dengan sekolah ialah 8 km dan jarak di antara rumah Khadijah dengan sekolah ialah 6 km.

43 Pernyataan di atas berkaitan dengan

A jarak relatif B jarak berkadar C jarak jauh D jarak mutlak

44 Sekiranya tambang bas yang perlu dibayar oleh Fatimah ke sekolah ialah RM 2.40 untuk perjalanan pergi dan balik. Berapakan tambang bas sehala yang perlu dibayar oleh Fatimah?

A RM 0.60 B RM 1.80 C RM 0.90 D RM 1.20

45 Maksud jarak relatif ialah

A jarak yang diukur berdasarkan masa sahaja B jarak yang mengambil kira faktor kos sahaja C jarak yang diukur dalam meter dan kilometer D jarak yang diukur berdasarkan kos dan masa

46 Antara berikut, manakah alat yang digunakan bagi mengukur jarak di atas peta?

I Jalur kertas II Jangka tolak III Benang IV Kompas magnetik

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

47 Jadual yang lengkap dapat membantu kita untuk

A mengira jarak B merekod data C mencatat masalah D menentukan kedudukan

Page 5: LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN 1

MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

48 Langkah awal untuk membuat graf adalah dengan membina

A pelan B gambar rajah C jadual D peta

49 Data suhu harian yang direkodkan melalui stesen kaji cuaca sekolah boleh dipersembahkan dalam bentuk

A carta pai B graf piramid C graf garisan D pelan

• Jumlah pelajar mengikut kaum • Jumlah pelajar yang cemerlang

50 Cara yang terbaik untuk menyusun data di atas ialah A peta B gambar rajah C pelan D jadual

51 Antara berikut, apakah langkah terakhir yang perlu dilakukan dalam mengumpul maklumat? A Merekod B Mentafsir C Menyusun data D Memerhati

52 Antara berikut, manakah susunan kaedah mengumpul data geografi yang betul? I Pemerhatian II Soal selidik III Membuat graf IV Mengumpul data

A I, II, IV dan III B I, III, IV dan II C II, III, IV dan I D IV, III, II dan I

53 Sebuah peta yang lengkap mempunyai

I petunjuk II arah mata angin III warna warni IV menarik

A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

54 Antara berikut, manakah tidak dapat digambarkan dengan menggunakan peta topografi?

A Paya bakau

B Sungai C Sawah padi D Taburan suhu

55 Simbol fizikal terdiri daripada

I masjid II sungai III hutan IV tanah tinggi

A I, II dan III B I, II dan IV

C I, III dan IV D II, III dan IV

56 Simbol di atas berkaitan dengan pokok

A kelapa B padi C kelapa sawit D hutan bakau

57 Kegunaan simbol adalah untuk

A menyelesaikan masalah B memudahkan kerja C menarik perhatian D menggambarkan ciri fizikal dan budaya

58 Antara berikut, manakah merupakan ciri budaya dalam peta topografi?

A Alur B Tumbuhan C Benteng D Bukit

59 Apakah kegunaan kontur di dalam peta?

A Menunjukkan kawasan tadahan air B Menunjukkan kawasan tanah pamah C Menunjukkan kawasan hutan simpan D Menunjukkan kawasan tanah tinggi

Page 6: LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN 1

MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

60 Apakah cara-cara yang paling sesuai untuk melambangkan ciri fizikal dan ciri budaya dalam peta?

A Simbol B Skala C Warna

D Lorekan

UJIAN BULANAN PERTAMA – SET 2 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.

1 Bagaimanakah kedudukan relatif ditentukan?

A Berdasarkan titik persilangan antara lajur dan baris B Merujuk kepada titik rujukan C Lokasi sesuatu tempat atau objek D Perbandingan antara kedudukan relatif dengan koordinat

2 Kedudukan koordinat dinyatakan dalam

A satu angka

B dua angka C tiga angka D empat angka

3 Pernyataan dalam gambar rajah di atas berkaitan dengan

A titik rujukan B petempatan C koordinat D luas kawasan

4 Apakah yang menentukan koordinat sesuatu tempat?

I Lajur II Baris III Titik rujukan IV Ketinggian

A I dan II B I dan III C I dan IV

D III dan IV

5 Berdasarkan rajah di atas, X ialah A kedudukan utama B lajur C baris D kedudukan relatif 6 Apakah arah mata angin yang berkaitan dengan

pernyataan di atas?

A Timur laut

B Barat daya

C Tenggara

D Barat laut

7 Barat daya adalah arah mata angin perantaraan

yang terletak di antara

A utara dengan timur

B utara dengan barat

C timur dengan selatan

D barat dengan selatan

Soalan 8 hingga soalan 11 berdasarkan rajah di

bawah.

Page 7: LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN 1

MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

8 Rumah Fiona terletak di koordinat

A 1328

B 1530

C 1627

D 1326

9 Apakah objek yang terletak di koordinat 1627?

A Hutan

B Tasik

C Rumah Fiona

D Sekolah

10 Antara berikut, apakah yang terletak di lajur 13?

I Sekolah

II Rumah Fiona

III Tasik IV Hutan

A I dan II C I dan IV B I dan III D III dan IV

11 Tasik terletak di koordinat

A 1328 B 1329 C 2716 D 3015

12 Antara berikut, arah sesuatu tempat boleh ditentukan dengan menggunakan beberapa cara iaitu

I arah matahari terbit dan terbenam II kedudukan bintang-bintang pada waktu malam III arah mata angin pada kompas IV ketinggian sesuatu kawasan

A I, II dan III B I, II dan IV

C I, III dan IV D II, III dan IV

13 Antara berikut, yang manakah arah mata angin utama?

A Timur laut, tenggara, barat daya dan barat laut B Utara, timur, selatan dan barat C Timur, tenggara, barat daya dan selatan D Utara, selatan, tenggara dan barat

14 Manakah cara yang paling tepat untuk menentukan arah?

A Memerhati kedudukan bulan B Memerhati kedudukan bintang C Menggunakan kompas magnetik D Memerhati kedudukan matahari

Soalan 15 hingga soalan 18 berdasarkan rajah di bawah.

15 Sungai Kubang Kerian mengalir ke arah

A barat B barat daya C tenggara D utara

16 Apakah objek yang terletak di timur hutan paya bakau?

A Ladang getah B Sawah padi C Sekolah D Ladang kelapa sawit

17 Apakah yang terletak di barat rumah Ayu?

I Sawah padi II Ladang kelapa sawit III Ladang getah IV Hutan paya bakau

A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

18 Apakah yang terletak di barat sekolah?

I Rumah ayu II Ladang kelapa sawit III Sungai Kubang Kerian

Page 8: LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN 1

MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

IV Hutan paya bakau

A I dan II C I dan IV B I dan III D III dan IV

19 Jarum kompas magnetik sentiasa menunjukkan ke arah

A tenggara C timur laut B utara D selatan

20 Siapakah yang amat memerlukan kompas dalam kehidupan seharian?

I Juruaudit II Pengembara III Pelayar IV Peniaga kedai runcit

A I dan II B II dan III C II dan IV D III dan IV

Soalan 21 hingga soalan 23 berdasarkan peta di bawah.

21 Arah masjid dari padang ialah

A timur laut B barat daya C barat D tenggara

22 Apakah arah rumah Sofia dari pejabat pos?

A Barat laut C Selatan B Timur laut D Utara

23 Apakah yang terletak di utara kedai?

I Sekolah II Masjid III Rumah Majid

IV Rumah Sofia

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Nisbah jarak antara dua titik di atas peta berbanding dengan jarak sebenar di permukaan bumi.

24 Pernyataan di atas berkaitan dengan

A petunjuk C kompas B skala D bearing sudutan

25 Antara berikut, yang manakah menunjukkan skala 1 cm di atas peta mewakili 3 km di permukaan bumi?

1 cm mewakili 5 kilometer

26 Antara berikut, manakah skala lurus yang sama dengan skala di atas?

27 Seandainya skala lurus dalam sebuah peta ialah 1 cm mewakili 4 km, apakah jarak sebenar antara dua tempat yang berukuran 5 cm dalam peta?

A 5 km C 15 km B 10 km D 20 km

28 Persamaan bagi skala di atas ialah

A 1 cm : 1 km C 1 cm : 3 km B 1 cm : 2 km D 1 cm : 4 km

Page 9: LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN 1

MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

29 Jarak relatif ialah

A jarak yang diukur berdasarkan kos dan masa B jarak yang diukur berdasarkan meter dan kilometer C jarak yang diukur berdasarkan kos dan kilometer D nisbah antara jarak yang ditunjukkan di dalam peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi

30 Berapakah jarak di permukaan bumi dari Kampung Aril ke sekolah, jika skala 1 cm mewakili 1 kilometer?

A 2.7 kilometer C 4.9 kilometer B 3.7 kilometer D 5.4 kilometer

31 Jarak sebenar dari balai polis ke Kampung Binjai ialah 15 km di permukaan bumi, dengan skala 1 cm : 3 km. Berapakan jarak di atas peta berdasarkan skala tersebut?

A 3 cm C 7 cm B 5 cm D 15 cm

32 Kegunaan skala di atas peta ialah A menentukan kecerunan sesuatu tempat B menentukan jarak antara dua tempat C menentukan perpindahan penduduk D menentukan ketinggian bangunan

33 Jarak mutlak diukur berdasarkan I meter II kilometer III kos IV masa

A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

34 Apakah arah yang terletak di antara timur dan selatan? A Barat B Tenggara C Timur laut D Barat laut Soalan 35 hingga soalan 36 berdasarkan rajah di bawah.

35 Jarak sebenar pejabat pos ke padang bola melalui jalan raya ialah

A 7.6 km C9.3 km B 8.4 km D10.6 km

36 Berapakah jarak sebenar rumah Manja ke taman bunga mengikut jalan raya?

A 2.2 km C3.2 km B 3.0 km D4.5 km

Jarak antara rumah Camelia dari sekolah ialah 5 kilometer

37 Pernyataan di atas berkaitan dengan

A jarak mutlak Cjarak relatif B jarak berkadar Djarak anggaran

38 Kenapakah besi dan logam perlu dijauhkan daripada kompas semasa hendak menentukan arah?

A Jarum kompas akan patah B Jarum kompas akan terpesong dari arah sebenar C Memberi kesan buruk kepada pengguna kompas D Jarum kompas tidak akan bergerak

39 Jarum kompas magnetik sentiasa menghala ke arah Utara - Selatan kerana

A peredaran bulan B peredaran matahari C tarikan magnet bumi D keadaan laut yang bergelora

40 Apakah yang tidak dapat digambarkan dengan menggunakan peta topografi?

A Tasik B Petempatan C Bukit D Taburan suhu

41 Simbol fizikal terdiri daripada

I balai polis III gunung II tanah tinggi IV jalan raya

Page 10: LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN 1

MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

42 Simbol budaya terdiri daripada

I masjid III padi II getah IV bukit

A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

43 Manakah yang berkaitan dengan jarak mutlak?

I Jarak diukur dalam unit meter II Jarak diukur dalam unit kilometer III Masa perjalanan dari rumah ke sekolah IV Kos tambang bas dari pekan ke rumah

A I dan II C I dan IV B I dan III D III dan IV

44 Antara cara yang berkesan untuk mengumpul data ialah

I pemerhatian III soal selidik II rujukan IV menciplak

A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

45 Perubahan suhu bulanan di sesuatu tempat paling sesuai digambarkan dengan menggunakan

A graf garisan C graf bar B peta lakaran D carta pai

46 Jumlah penduduk sesuatu kawasan dapat ditentukan melalui kaedah

A pungutan suara C bancian B anggaran D pemerhatian

47 Apakah yang perlu anda lakukan sebelum membina graf?

A Melengkapkan peta B Membuat peta minda C Melengkapkan jadual D Melukis gambar rajah

48 Manakah susunan kaedah mengumpul data geografi dengan betul?

I Soal selidik III Pemerhatian II Membuat graf IV Mengumpul data

A I, II, III dan IV C III, I, IV dan II B II, III, IV dan I D IV, III, II dan I

49 Apakah tujuan menggunakan graf untuk menyampaikan maklumat?

I Memudahkan pemahaman II Membuat perbandingan III Menjimatkan masa IV Mempersembahkan maklumat dengan jelas

A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Soalan 50 dan soalan 51 berdasarkan graf di bawah.

50 Jumlah markah Batrisya bagi mata pelajaran Sains dan Sejarah ialah A 100 C 160 B 140 D 180

51 Batrisya mendapat markah yang paling tinggi bagi mata pelajaran A Bahasa Inggeris C Bahasa Malaysia B Sejarah D Geografi

52 Antara berikut, yang manakah mewakili simbol tumbuh-tumbuhan semula jadi?

53 Apakah peta yang digunakan untuk menggambarkan kawasan yang amat luas dan mempunyai skala yang kecil? A Pelan C Peta atlas B Peta Lakar D Peta topografi

54 Simbol di atas mewakili A hutan rimba C sungai B rumput D kelapa sawit

55 Antara berikut, manakah mewakili simbol budaya?

Page 11: LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN 1

MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Soalan 56 hingga soalan 60 berdasarkan peta di bawah.

56 Penanaman kelapa sawit banyak terdapat di kampung A Suria B Air C Bulan D Flora

57 Pekerjaan utama penduduk Kampung Maju ialah A pesawah B pemungut kelapa sawit C penanaman kelapa D penoreh getah

58 Majoriti penduduk tertumpu di A Kg. Maju

B Kg. Bulan C Kg. Suria D Kg. Flora

59 Antara berikut, apakah kemudahan asas yang terdapat berdekatan dengan Kampung Air? I Sekolah III Balai polis II Masjid IV Jambatan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

60 Apakah kemudahan yang terdapat di timur laut sekolah? A Masjid C Pejabat pos B Balai polis D Balai raya

UJIAN BULANAN KEDUA – SET 1

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu

jawapan sahaja.

• Gunung Korbu • Gunung Chamah

1 Senarai gunung di atas terdapat di

A Banjaran Tahan B Banjaran Bintang C Banjaran Crocker D Banjaran Titiwangsa

• Ekopelancongan popular • Banjaran yang terpanjang di Malaysia

2 Pernyataan di atas berkaitan tentang

A Banjaran Himalaya B Banjaran Tahan C Banjaran Titiwangsa

D Banjaran Crocker

3 Kemuncak yang tertinggi di Banjaran Bintang ialah

A Gunung Bintang B Gunung Korbu C Gunung Kinabalu D Gunung Tahan

4 Antara berikut yang manakah memisahkan Semenanjung Malaysia dari Singapura?

A Selat Tebrau B Laut Sulu C Laut China Selatan D Selat Melaka

• Kepulauan Mentawi • Pulau Nias

5 Kawasan yang disenaraikan di atas terletak dalam lingkungan

Page 12: LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN 1

MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

A Gunung Lipat Tua B Perairan Malaysia C Selat Melaka D Gunung Lipat Muda

6 Gunung Korbu ialah gunung yang tertinggi di banjaran

A Titiwangsa C Pantai Timur B Bintang D Tahan

• Pulau Perhentian • Pulau Tioman • Pulau Redang

7 Pulau-pulau dalam senarai di atas menjadi tarikan pelancong kerana

A kekayaan hutan semula jadi B keunikan gua batu kapur C keindahan batu karang D kepelbagaian bentuk muka bumi

8 Faktor yang menyebabkan kelembapan udara sentiasa tinggi di Malaysia ialah

A awan sentiasa tebal B suhu tetap C waktu malam sangat sejuk D kadar sejatan yang tinggi

• Pertanian berteres • Penyimenan

9 Langkah-langkah di atas bertujuan

A menambah kesuburan tanih B mencegah hakisan tanah C menambah eksport balak D mengurangkan kawasan pertanian

10 Antara berikut manakah lokasi penggir laut yang terletak di pantai timur Semenanjung Malaysia?

A Pantai Cherating B Pantai Port Dickson C Pantai Batu Feringgi D Pantai Batu Maung

• Beralu-alun dan berbukit-bukau

• Penting untuk penanaman getah, kelapa sawit dan nanas

• Terdiri daripada kawasan paya yang luas

11 Pernyataan tersebut berkaitan dengan A Dataran Kelanta B Dataran Kedah-Perlis

C Dataran Johor D Dataran Rajang

12 Antara berikut, yang manakah bukan banjaran gunung lipat muda

A Banjaran Crocker B Banjaran Himalaya C Banjaran Annam D Banjaran Karakoram

13 Kejadian letusan gunung berapi dan gempa bumi tidak berlaku di Malaysia kerana

A kedudukan di luar kawasan lingkaran api pasifik B mempunyai iklim panas dan lembap C dipenuhi dengan hutan khatulistiwa D bentuk muka bumi yang bergunung-ganang

14 Banjaran manakah yang terpanjang dan tertinggi di dunia?

A Himalaya B Crocker C Kunlun Shan D Tien Shan

15 Antara berikut, manakah merupakan tanah pamah yang terdapat di pantai timur Semenanjung Malaysia?

I Dataran Pahang II Dataran Perlis III Dataran Kelantan IV Dataran Terengganu

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

16 Antara berikut, pandang darat fizikal manakah yang terbentuk hasil daripada hakisan ombak?

I Gerbang laut II Batu tunggul III Beting pasir

Page 13: LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN 1

MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

IV Anak tanjung

A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

17 Pola saliran manakah yang berbentuk seperti ranting pokok?

A Saliran selari B Saliran jejala C Saliran reranting D Saliran jejari

18 Apakah peranan sungai di Semenanjung Malaysia?

I Sumber pengairan II Jalan pengangkutan utama III Tempat menternak binatang IV Sumber air untuk kegunaan domestik

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

19 Kawasan pergunungan lipat muda dikatakan

I tidak stabil II banjaran tinggi dan kasap III terbentuk kira-kira 35 juta tahun dahulu IV terbentuk kira-kira 250 hingga 600 juta tahun dahulu

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

• Gunung tertinggi di Asia Tenggara • Terletak di Banjaran Crocker

20 Pernyataan di atas dikaitkan dengan

A Gunung Benom B Gunung Tahan C Gunung Murud D Gunung Kinabalu

21 Sungai yang terpanjang di Semenanjung Malaysia ialah

A Sungai Rajang B Sungai Bernam C Sungai Pahang D Sungai Kinabatangan

22 Antara berikut, banjaran manakah yang terdapat di Sarawak?

I Banjaran Trus Madi II Banjaran Brassey III Banjaran Tama Abu IV Banjaran Kapuas Hulu

A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

Terowong yang dibina oleh ombak di tebing tinggi.

23 Peryataan di atas berkaitan dengan A gloup C lagun B batu sisa D tombolo

24 Kepentingan tanah pamah ialah I kawasan pelancongan II kawasan pembinaan kilang III kawasan petempatan IV jaringan jalan raya A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

25 Antara faktor yang mempengaruhi kegiatan memburu dan menangkap ikan di kawasan Greenland ialah A kekurangan kawasan pertanian B banyak binatang dan ikan C kegiatan pertanian sukar dijalankan D kegiatan pertanian aktif dijalankan

• Tanah Tinggi Kundasang • Tanah Tinggi Cameron

26 Kawasan tanah tinggi yang disenaraikan di atas terkenal dengan tanaman A padi B kelapa sawit C tebu D teh

27 Pergunungan di Gstaad dan Zermatt menjadi tarikan pelancong pada musim sejuk sebagai tempat A memburu binatang B perniagaan C aktiviti pertanian D meluncur salji

28 Berdasarkan gambar di atas, aktiviti perniagaan ini dijalankan di A Delta Chao Phraya

Page 14: LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN 1

MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

B Tonle Sap C Tasik Chini D Tasik Bera

29 Kegiatan perikanan menjadi sumber pendapatan yang penting di A Tasik Brienz B Tasik Titiwangsa C Sungai Kinabatangan D Tasik Tonle Sap

• Pusat ternakan air tawar • Negara Kampuchea • Dikenal juga sebagai Tasik Besar

30 Pernyataan di atas berkaitan dengan ciri-ciri A Tasik Kenyir B Tasik Chini C Tasik Bera D Tasik Tonle Sap

31 Sungai yang menjadi sempadan semula jadi di antara negeri Perak dengan Selangor ialah A Sungai Bernam B Sungai Kinta C Sungai Perak D Sungai Endau

32 Antara berikut, manakah tasik semula jadi yang terbesar di Malaysia? A Tasik Bera B Tasik Chini C Tasik Kenyir D Tasik Temenggor

33 Di Asia Tenggara ‘Venice Timur’ terdapat di bandar A Hanoi B Phnom Penh C Jakarta D Bangkok

34 Kesan yang timbul akibat penebangan hutan ialah I kawasan tadahan hujan terjejas II ekosistem hutan terganggu III hidupan liar kehilangan habitat IV kesuburan tanih semakin meningkat A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 30 Pernyataan di atas berkaitan dengan ciri-ciri A Tasik Kenyir B Tasik Chini C Tasik Bera D Tasik Tonle Sap

31 Sungai yang menjadi sempadan semula jadi di antara negeri Perak dengan Selangor ialah A Sungai Bernam B Sungai Kinta C Sungai Perak D Sungai Endau

32 Antara berikut, manakah tasik semula jadi yang terbesar di Malaysia? A Tasik Bera B Tasik Chini C Tasik Kenyir D Tasik Temenggor

33 Di Asia Tenggara ‘Venice Timur’ terdapat di bandar

A Hanoi B Phnom Penh C Jakarta D Bangkok

34 Kesan yang timbul akibat penebangan hutan ialah I kawasan tadahan hujan terjejas II ekosistem hutan terganggu III hidupan liar kehilangan habitat IV kesuburan tanih semakin meningkat A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV • Pembangunan yang pesat • Penebangan pokok secara berleluasa

35 Kedua-dua aktiviti yang disenaraikan di atas akan menyebabkan A pencairan salji B hujan turun C peningkatan suhu D pencemaran bau

36 Usaha yang dijalankan oleh kerajaan untuk memelihara hutan yang ditebang ialah

A memelihara hidupan liar B menanam semula pokok C menghadkan kawasan hutan D menggunakan baja organik

37 Pernyataan tersebut berkaitan dengan kesan pertambahan penduduk di mana?

A Kawasan dalaman B Kawasan pusat bandar C Kawasan kampung D Kawasan pelancongan

• Tebus guna pantai • Pertanian intensif • Tebus guna kawasan lombong

38 Pernyataan di atas berkaitan dengan kesan perubahan penduduk terhadap

A tanih B hutan C air D pantai

39 Halangan kawasan tanah tinggi yang bercerun curam dapat dikurangkan dengan

A penghutanan semula B penanaman tutup bumi C membuat tarahan bukit

Page 15: LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN 1

MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

D memelihara binatang

40 Angin Monsun Timur Laut membawa sedikit hujan ke pantai barat Semenanjung Malaysia kerana

A kelajuan angin terlalu perlahan B kawasan amat luas C kedudukan di kawasan lindungan hujan D kawasan bergunung-ganang

41 Antara berikut, manakah kebaikan amalan tanaman bergilir?

A Tanaman bebas daripada serangan penyakit B Menggalakkan pertanian pindah C Mengurangkan hakisan tanah D Kesuburan tanah meningkat

• Hutan Simpan Sipilok • Hutan Rimba Templer

42 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan

A hutan simpan C perindustrian B pertanian D paya

43 Tanaman rumput di cerun-cerun bukit bertujuan untuk

A menghalang banjir B mengelakkan hakisan tanih C menceriakan kawasan D menambahkan hakisan tanih

44 Penggunaan tanih secara giat akan menyebabkan berlakunya

A pencemaran udara

B kesuburan tanih C ketandusan tanih D pencemaran air

• Pembiasan angin • Siang dan malam • Pasang dan surut air laut

45 Pernyataan di atas berkaitan dengan

A putaran bumi pada paksi B empat musim yang nyata C solstis musim panas D solstis musim sejuk

• Langit mendung • Disertai ribut petir • Hujan lebat waktu petang

46 Keterangan di atas berkenaan dengan

A hujan bukit C hujan pantai B hujan perolakan D hujan gunung

47 Purata suhu tahunan di Malaysia ialah

A 7o C C 37o C B 27o C D 35o C

48 Hujan yang sering berlaku di Malaysia ialah

I hujan ais III hujan bukit II hujan orografi IV hujan perolakan

A I, II dan III C I, II dan IV B I, III dan IV D II, III dan IV

49 Antara yang berikut keadaan manakah yang benar berkenaan solstis musim sejuk pada 22 Disember?

A Siang yang lebih panjang di Hemisfera utara B Siang yang lebih panjang di Hemisfera selatan C Bumi berputar dari barat ke timur D Siang malam yang sama panjang di kutub utara

• Hemisfera utara mengalami musim sejuk.

• Waktu malamnya lebih panjang daripada waktu siang.

50 Maklumat di atas berkaitan dengan A solstis musim panas

B solstis musim sejuk C ekuinoks musim luruh D ekuinoks musim bunga

51 Purata hujan tahunan di Malaysia ialah

A 200 mm B 150 mm C kurang 2000 mm D melebihi 2000 mm

52 Bilakah Angin Monsun Timur laut bertiup?

A November hingga Januari B November hingga Mac C Mei hingga September D September hingga Mei

Malaysia mengalami panas dan lembap sepanjang tahun.

Page 16: LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN 1

MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

53 Mengapakah keadaan ini berlaku?

A Mengalami tiupan angin monsun B Mengalami pengaruh kelautan C Terletak berhampiran garisan khatulistiwa D Sebahagian besar negara adalah tanah rendah

54 Kawasan Greenland berada di zon mana?

A Zon sejuk B Zon sederhana sejuk C Zon panas D Zon sederhana panas

55 Kelebihan iklim Khatulistiwa di Malaysia berbanding di tempat lain ialah

A panas dan lembap sepanjang tahun B musim panas dan hujan ketara C panas sepanjang tahun

D sejuk sepanjang tahun

56 Antara yang berikut manakah masalah cuaca dan iklim bagi nelayan di pantai timur semenanjung Malaysia?

A Hujan perolakan B Tiupan angin monsun timur laut

C Sejuk sepanjang tahun D Panas sepanjang tahun

• Suhu panas 450 C • Hujan 250 mm • Julat suhu harian besar • Langit sentiasa tidak berawan • Hujan tahunan kira-kira 100 mm

57 Berdasarkan pernyataan di atas, aktiviti yang popular dijalankan di kawasan ini ialah

A pelancongan B pertanian C penternakan D pembalakan

58 Pada musim sejuk, keadaan cuaca di Greenland mengalami

A siang sepanjang hari B malam lebih panjang berbanding siang

C siang dan malam sama panjang D malam lebih pendek berbanding siang

• Julat suhu harian besar • Langit sentiasa tidak berawan • Hujan tahunan kira-kira 100 mm

59 Ciri-ciri di atas menunjukkan kawasan yang mengalami iklim

A siberia B khatulistiwa C tundra D gurun panas

60 Kedudukan Greenland yang berhampiran dengan kutub utara menyebabkan

A julat suhu tahunan yang besar B suhu yang terlampau sejuk

C empat musim yang nyata D panas dan lembap sepanjang tahun

UJIAN BULANAN KEDUA – SET 2

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. 1 Bentuk muka bumi Malaysia terdiri daripada I pinggir laut II tanah pamah III gunung berapi IV lembangan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

2 Banjaran apakah yang terpanjang di Malaysia? A Banjaran Crocker B Banjaran Titiwangsa C Banjaran Kapuas Hulu D Banjaran Brassey

3 Taman Negara terletak di banjaran A Bintang B Tahan C Titiwangsa

Page 17: LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN 1

MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

D Crocker

4 Banjaran manakah yang menjadi tulang belakang Semenanjung Malaysia? A Banjaran Bintang B Banjaran Tahan C Banjaran Crocker D Banjaran Titiwangsa

5 Kemuncak tertinggi di banjaran Crocker ialah A Gunung Kinabalu B Gunung Murud C Gunung Tahan D Gunung Bintang

6 Antara berikut, yang manakah tergolong dalam gunung lipat tua? I Banjaran Ural II Banjaran Titiwangsa III Banjaran Annam IV Banjaran Himalaya

A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

7 Gunung Murud adalah tertinggi di A Banjaran Tama Abu B Banjaran Titiwangsa C Banjaran Tahan D Banjaran Crocker

8 Dataran Johor ditanami dengan

I padi II getah III kelapa sawit IV nanas

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

9 Dataran aluvium penting untuk penanaman

A getah B kelapa sawit C nanas D padi

• Memisahkan Semenanjung Malaysia dengan Pulau Sumatera

10 Pernyataan di atas berkaitan dengan

A Selat Tebrau B Selat Melaka

C Laut China Selatan D Laut Sulu

11 Antara berikut, manakah bentuk-bentuk fizikal yang terdapat di pinggir laut?

I Tebing tinggi II Tanjung III Petempatan IV Hotel

A I dan II C I dan IV B I dan III D III dan IV

Terbentuk apabila dua buah gua sebelah-menyebelah tanjung tinggi bercantum

12 Pernyataan di atas berkaitan dengan

A beting pasir B batu tunggul C gloup D gerbang laut

Terbentuk apabila dua buah gua sebelah-menyebelah tanjung tinggi bercantum

13 Pernyataan di atas berkaitan dengan

A gua B tombolo C gerbang laut D lagun

14 Antara berikut, manakah berkaitan dengan ciri- ciri pola saliran di atas? I Berbentuk ranting kayu II Sungai mengalir di batuan lembut III Terdapat di kawasan yang mempunyai struktur batuan yang sama kekerasan IV Terdapat di kawasan yang mempunyai lapisan batuan keras dan lembut yang disusun berselang-seli A I dan II C I dan IV B I dan III D III dan IV

15 Pernyataan yang benar mengenai Malaysia ialah I terletak berhampiran Garisan Khatulistiwa II terletak di tengah-tengah rantau Asia Tenggara III iklim yang panas dan lembab sepanjang tahun

Page 18: LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN 1

MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

IV terletak di lingkaran api pasifik A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

16 Banjaran gunung di Malaysia terhasil daripada proses A letusan gunung berapi B lipatan C gelinciran D mampatan

17 Manakah antara berikut, hasil tindakan sungai di peringkat hulu? I Tasik ladam III Jeram II Air terjun IV Delta A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

18 Manakah antara berikut, stesen janakuasa hidroelektrik di Semenanjung Malaysia? I Empangan Chenderoh II Empangan Tembeling III Empangan Batang Ai IV Empangan Tenom Pangi A I dan II C I dan IV B I dan III D III dan IV

19 Manakah sungai yang menjadi sempadan negeri di Malaysia? I Sungai Muda II Sungai Endau III Sungai Bernam IV Sungai Golok A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

20 Sistem sungai dapat dibahagikan kepada

I peringkat hulu II peringkat pertama III peringkat tengah IV peringkat akhir

A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

Pergunungan Alps di Switzerland menjadi tarikan pada musim sejuk

21 Berdasarkan pernyataan di atas. Apakah aktiviti yang dilakukan pada musim ini?

A Memburu binatang B Meluncur salji C Bercucuk tanam D Perniagaan

22 Kawasan tanah tinggi yang menjadi pusat pelancongan yang terkenal di Banjaran Titiwangsa ialah

I Bukit Larut II Bukit Fraser III Tanah Tinggi Cameron IV Tanah Tinggi Genting

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Negara yang bertanah jenis lava bes dan menjalankan kegiatan secara berteres

23 Negara manakah yang berkaitan pernyataan di atas? A Indonesia B Malaysia C Thailand D Brunei

24 Manakah antara berikut, kepentingan tanah tinggi di Malaysia?

I Penjanaan kuasa hidroelektrik II Kawasan tanaman padi III Pusat pelancongan IV Kawasan perindustrian

A I dan II B I dan III C I dan IV D III dan IV

25 Banjaran Alps ialah banjaran tertinggi di

A Sabah B Sarawak C Eropah Barat D Malaysia

26 Kepentingan tanah pamah di Malaysia ialah

I kawasan pertanian II menjana kuasa hidroelektrik III kawasan petempatan IV tapak perindustrian

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Page 19: LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN 1

MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

27 Apakah kepentingan kawasan yang berlorek di dalam peta?

A Kawasan perlombongan B Kawasan penanaman padi C Kawasan perindustrian utama D Kawasan pembalakan

28 Mengapakah kawasan lembangan sungai menjadi tumpuan penduduk?

A Kawasan pelancongan B Tanih yang subur C Sistem perhubungan moden D Bebas daripada bencana alam

29 Berdasarkan gambar rajah di atas, kedua-dua kawasan ini adalah kawasan

A pelabuhan antarabangsa B perikanan C bandar utama negeri D sumber mineral logam

30 Manakah sungai yang menjadi sempadan antarabangsa bagi negara Malaysia dengan Thailand?

A Sungai Endau B Sungai Bernam C Sungai Muda D Sungai Golok

31 Antara berikut, yang manakah kesan pembinaan lebuh raya kepada kawasan persekitaran?

I Hakisan tanah II Kepupusan flora dan fauna III Kawasan tadahan hujan bertambah IV Keasidan tanah meningkat

A I dan II B I dan III C I dan IV

D III dan IV

32 Apakah langkah-langkah untuk memulihara hutan di Malaysia?

I Mewujudkan taman negara II Mewartakan hutan simpanan III Membalak secara besar-besaran IV Menambahkah pengeluaran lesen membalak

A I dan II B I dan III C I dan IV D III dan IV

33 Apakah kepentingan sungai di Malaysia?

I Menjana kuasa hidroeletrik II Membekalkan air untuk kegunaan harian III Mengairi kawasan pertanian IV Mengawal hakisan tanih

A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

34 Halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antaranya ialah

I cerun yang curam II tanih yang subur III kawasan tanah pamah IV sungai cetek

A I dan II B I dan III C I dan IV D III dan IV

35 Jalan air di Thailand sangat penting kerana

A pengangkutan darat terhad B keadaan bentuk muka bumi C sungai yang cetek D perkhidmatan yang memuaskan

36 Antara ciri-ciri kejadian bayu darat ialah

I pada waktu malam, kawasan daratan menjadi cepat sejuk berbanding dengan lautan II udara di permukaan laut mengalami tekanan rendah manakala udara di permukaan darat mengalami tekanan tinggi III pada waktu siang, kawasan daratan menjadi cepat panas berbanding dengan lautan IV suhu udara di permukaan laut lebih rendah daripada suhu di permukaan daratan

A I dan II C I dan IV B I dan III D III dan IV

37 Antara berikut, yang manakah benar tentang kejadian angin monsun barat daya di Malaysia?

Page 20: LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN 1

MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

I Angin ini berasal dari benua Australia II Bertiup dari bulan Mei hingga September III Angin ini berasal dari benua Asia IV Di Malaysia, angin ini bertiup dari arah timur laut

A I dan II C I dan IV B I dan III D III dan IV

38 Apakah kegunaan racun serangga dan racun rumpai dalam bidang pertanian?

I Meningkatkan hasil tanaman II Menghapuskan makhluk perosak III Mengawal pertumbuhan rumput IV Meningkatkan kesuburan tanih

A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

39 Orang Eskimo menangkap ikan dengan menggunakan

I lembing II tombak harpun III andur salji IV tupik

A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

40 Apakah kesan putaran bumi di atas paksinya?

I Kejadian siang dan malam II Kejadian air pasang dan air surut III Kejadian pembiasan angin lazim IV Kejadian empat musim

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

• Angin bertiup pada waktu malam

• Daratan menjadi lebih sejuk kerana mengalami tekanan tinggi

• Udara di kawasan tekanan tinggi bergerak ke kawasan tekanan rendah

41 Pernyataan di atas berkaitan dengan kejadian A bayu laut B bayu darat C hujan perolakan D angin monsun timur laut

42 Antara berikut, manakah kawasan lindungan hujan paling kering di Malaysia? I Kuala Pilah III Kota Bharu II Jelebu IV Pasir Mas

A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

Page 21: LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN 1

ERROR: syntaxerrorOFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

-mark- /sfnts