soalan geografi tingkatan 5

26
Unit 1. Dinamik penduduk. 1. Kepadatan penduduk bermaksud A jumlah penduduk dalam sesebuah negara B perbezaan kadar kelahiran dengan kadar kematian C jumlah penduduk berbanding dengan keluasan sesuatu tempat D perbezaan antara migrasi masuk dengan migrasi keluar 2. Mengapakah Kalimantan dan Sumatera di Indonesia mempunyai penduduk yang jarang ? A kawasan tanahnya tidak subur B dipenuhi oleh gunung berapi C sebahagian besarnya diliputi oleh hutan dan paya D kawasan tersebut amat sukar dihubungi 3. Di antara berikut, faktor manakah yang menyebabkan bahagian tengah Semenanjung Malaysia berpenduduk jarang ? A bentuk muka buminya bergunung-ganang B tanihnya tidak subur C kekurangan sumber mineral D saliran tanah yang buruk 4. Apakah langkah yang telah dijalankan oleh kerajaan Indonesia bagi mengurangkan kepadatan penduduk di kawasan tersebut ? A migrasi antarabangsa B migrasi dalaman C mobiliti penduduk D transmigrasi 5. Di antara berikut, yang manakah merupakan faktor-faktor yang menyebabkan negeri-negeri pantai barat Semenanjung Malaysia lebih padat penduduk berbanding negeri-negeri lain ? I Negeri-negeri pantai barat lebih awal dimajukan. II Sektor ekonomi moden seperti industri dan perkhidmatan di pantai barat lebih maju. III Saiz negeri-negeri di pantai barat sempit. IV Adanya bandar-bandar besar dan kemudahan infrastruktur yang moden di pantai

Upload: jarvis-oneill

Post on 21-Jul-2016

240 views

Category:

Documents


12 download

TRANSCRIPT

Page 1: Soalan Geografi Tingkatan 5

Unit 1. Dinamik penduduk.

1. Kepadatan penduduk bermaksud A jumlah penduduk dalam sesebuah negaraB perbezaan kadar kelahiran dengan kadar kematianC jumlah penduduk berbanding dengan keluasan sesuatu tempatD perbezaan antara migrasi masuk dengan migrasi keluar

2. Mengapakah Kalimantan dan Sumatera di Indonesia mempunyai penduduk yang jarang ?A kawasan tanahnya tidak suburB dipenuhi oleh gunung berapiC sebahagian besarnya diliputi oleh hutan dan payaD kawasan tersebut amat sukar dihubungi

3. Di antara berikut, faktor manakah yang menyebabkan bahagian tengah Semenanjung Malaysia berpenduduk jarang ?A bentuk muka buminya bergunung-ganangB tanihnya tidak suburC kekurangan sumber mineralD saliran tanah yang buruk

4. Apakah langkah yang telah dijalankan oleh kerajaan Indonesia bagi mengurangkan kepadatan penduduk di kawasan tersebut ?A migrasi antarabangsaB migrasi dalamanC mobiliti pendudukD transmigrasi

5. Di antara berikut, yang manakah merupakan faktor-faktor yang menyebabkan negeri-negeri pantai barat Semenanjung Malaysia lebih padat penduduk berbanding negeri-negeri lain ?I Negeri-negeri pantai barat lebih awal dimajukan.II Sektor ekonomi moden seperti industri dan perkhidmatan di pantai barat lebih maju.III Saiz negeri-negeri di pantai barat sempit.IV Adanya bandar-bandar besar dan kemudahan infrastruktur yang moden di pantai barat Semenanjung Malaysia.A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

Page 2: Soalan Geografi Tingkatan 5

Unit 2. Perubahan penduduk dan implikasinya.

1 Apakah ciri-ciri Negara berpenduduk optimum ?I daya beli rendahII taraf hidup tinggiIII guna tenaga penuhIV kadar kelahiran tinggiA I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

2. Faktor-faktor di atas mempengaruhi dinamik penduduk dari segiA pertumbuhan pendudukB taraf hidupC jangka hayatD pendapatan per kapita penduduk

3. Di antara berikut faktor yang manakah dapat mengurangkan kadar kelahiran di sesebuah negara ?I taraf hidup yang tinggiII keberkesanan amalan perancangan keluargaIII taraf pendidikan yang rendahIV perkahwinan lewatA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

4. Pernyataan di atas sebahagian besarnya mewakili ciri kependudukanA negara-negara majuB negara-negara perindustrian baru (NIC)C negara-negara sedang membangunD negara-negara utara

5. Penduduk berlebihan bermaksud A jumlah penduduk melebihi keupayaan sumber pengeluaran dalam negaraB jumlah penduduk sedikit sedangkan sumber pengeluaran berlebihanC jumlah penduduk seimbang dengan keupayaan sumber pengeluaran menampungnyaD kadar kelahiran yang tinggi dan kadar kematian yang rendah

Kadar kelahiran Kadar kematian Migrasi

Piramid penduduk berbentuk progresif. Tingkat teknologi masih rendah Masih kaya dengan sumber alam yang belum diterokai

Page 3: Soalan Geografi Tingkatan 5

Unit 3. Fungsi Petempatan.

1. Apakah factor yang membezakan petempatan Bandar dengan petempatan luar Bandar ?A lokasinyaB jumlah penduduknyaC polanyaD fungsinya

2. Bandar Kertih di Terengganu ialah sebuah Bandar baru yang berkembang disebabkan olehA industry pemrosesan gas asliB perkembangan kawasan pertanianC pertambahan jumlah pendudukD perkembangan sector pelancongan

Seremban Georgetown Kuching

3. Apakah persamaan fungsi Bandar-bandar ini ?I Bandar pelabuhanII Bandar pentadbiranIII Pusat perindustrianIV Bandar pertahananA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

4. Ciri yang menunjukkan saling bergantung antara Bandar dengan luar Bandar ialahA persamaan pola dan jenis petempatanB wujudnya zon perindustrian di luar BandarC ramai penduduk luar Bandar terlibat dalam sector perkhidmatanD semakin banyak tanah terbiar

Desa Bandar

Tahun 1995 Tahun 2005

5. Perubahan saiz petempatan yang ditunjukkan dalam rajah ini mengakibatkanI perubahan guna tanahII peningkatan kebersihan udaraIII saiz keluarga bertambah besarIV peningkatan harga tanahA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

Page 4: Soalan Geografi Tingkatan 5

Unit 4. Pembandaran

1 Apakah faktor yang menyebabkan petempatan luar bandar berkembang menjadi petempatan Bandar ?I peningkatan kadar pertumbuhan pendudukII kemajuan system dan jaringan pengangkutanIII dasar kerajaan membangunkan kawasan mundurIV perkembangan sector perikanan di luar bandarA I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

2 Apakah faktor yang mempengaruhi proses rebakan bandar ?I kepadatan tepu bina di bandarII kesesakan lalu lintas di bandarIII masalah sosial yang serius di BandarIV pencemaran udara yang tinggi di BandarA I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

3. Kedua-dua bandar di atas boleh dikaitkan dengan A Bandar dirajaB Bandar ibu daerahC Bandar baru di rancangan pembangunan wilayahD Bandar kecil yang berkembang dari sebuah pekan

4. Jenis bandar yang boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas ialahA Bandar baruB Bandar satelitC Bandar kembarD Bandar terancang

5. Berikut adalah bandar-bandar di Malaysia yang berkembang berasaskan sumber alamI Petaling JayaII Kerteh, TerengganuIII Miri, SarawakIV Shah AlamA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

Bandar Jengka, Pahang Bandar Al Muktafi Billah Shah,

Terengganu

Terletak di pinggir bandar utama dan masih berhubung dengan bandar utama itu.

Mengambil alih sebahagian fungsi bandar utama yang sudah padat dan tepu.

Page 5: Soalan Geografi Tingkatan 5

Unit 5. Kepentingan jaringan Pengangkutan dan perhubungan.

1. Apakah faedah yang diperolehi hasil daripada pembinaan lebuh raya di Malaysia?I meningkatkan darjah ketersampaian II memendekkan masa perjalananIII menggalakkan migrasi antarabangsaIV memajukan kawasan BandarA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

2. Apakah faktor yang menyebabkan sungai menjadi system pengangkutan dan perhubungan yang paling penting di kawasan pedalaman ?I ketersampaian tinggiII kos murahIII kurang jalan rayaIV muka bumi tanah tinggiA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

3. Pembinaan jaringan lebuh raya di atas dapatI mengurangkan pencemaran udaraII mengurangkan kos perjalananIII meningkatkan darjah ketersampaianIV meningkatkan migrasi ke bandarA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

Page 6: Soalan Geografi Tingkatan 5

4. Mengapakah jaringan landasan kereta api di Jepun bertumpu di kawasan pantai ?I kawasan tanah pamahII kepadatan penduduk tinggiIII bebas daripada gempa bumiIV tumpuan industri perlombonganA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

5. Apakah faktor yang mempengaruhi kemajuan system telekomunikasi di Amerika Syarikat ?I kekuatan tenteraII persaingan teknologi dari JepunIII dasar dan galakan daripada governanIV kemajuan penyelidikan dan pembangunan (R &D)A I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

Page 7: Soalan Geografi Tingkatan 5

Unit 6. Kesan perkembangan pegangkutan dan perhubungan.

1. Apakah kelebihan system pengangkutan kereta api ?A dapat membawa penumpang dengan cepatB dapat mengangkut barangan pukal dengan kuantiti yang banyakC sesuai menghubungkan kawasan pedalamanD menjadi daya tarikan pelancong

2. Sektor ekonomi yang manakah akan berkembang pesat sejajar dengan kemajuan system pengangkutan udara di sesebuah Negara ?A sektor perhutananB sektor perlombonganC sektor pelanconganD sektor pertanian

3. Apakah kesan pembinaan Lebuh Raya Utara-Selatan di Semenanjung Malaysia ?I perjalanan lebih selesaII migrasi penduduk dari pantai timur ke pantai baratIII tiada kesesakan lalu lintasIV memendekkan jarak perjalananA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

4. Apakah kesan daripada pembinaan pelabuhan moden di Malaysia ?I menggalakkan lebih banyak kapal layar berlabuhII menggalakkan peranginan pantaiIII menggalakkan pengeluaran untuk eksportIV mepercepatkan memuat dan memunggahA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

Negara Jenis Pengangkutan

Jepun Shinkansen

Singapura Mass Rapid Transit

Malaysia Sistem Transit Aliran Ringan

5. Kesan positif yang diperoleh hasil perkembangan system pengangkutan di atas ialahI mengurangkan pencemaranII perjalanan ke luar Bandar lebih selesaIII boleh membawa lebih banyak penumpangIV mengurangkan kesesakan jalan raya di BandarA I dan II C II dan III

Page 8: Soalan Geografi Tingkatan 5

B I dan IV D III dan IVUnit 7. Kepentingan pelbagai sumber

1. Sumber marin merangkumiA sumber perikananB sumber kepelbagaian biologi pinggir pantaiC sumber air lautD sumber semula jadi yang ada di bawah permukaan laut.

2. Apakah kegunaan sumber air dalam industry memproses ?A membekalkan sumber tenagaB bahan penyejuk jentera kilangC pengangkutan bahan mentah dan barangan siapD bekalan air sebagai bahan mentah

3. Pernyataan yang manakah menunjukkan peranan kepelbagaian tumbuh-tumbuhan ?I memelihara kawasan tadahan airII mengurangkan karbon dioksida dalam udaraIII mempengaruhi kepelbagaian binatangIV kepelbagaian buah-buahanA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

4. Faktor yang menggalakkan penggunaan tenaga suria untuk menjana kuasa elektrik di Malaysia ialahA langit yang cerah sepanjang tahunB kepupusan petroleumC pancaran matahari yang banyakD kos yang rendah

5. Pernyataan yang manakah benar tentang fitoplankton ?I membina terumbu karangII makanan kepada ikanIII menjalankan proses fotosintesisIV membahayakan hidupan lautA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

Page 9: Soalan Geografi Tingkatan 5

Unit 8. Kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar.

1 Kesan penerokaan hutan ke atas cuaca di sesebuah kawasan ialahI suhu meningkatII sejat peluhan rendahIII kelembapan bandingan tinggiIV awan tebalA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

2 Apakah aktiviti manusia yang menyebabkan perubahan iklim mikro ?A penyemburan racun serangga dalam

pertanianB penambakan laut atau pinggir pantaiC pertambahan ladang kelapa sawitD penyah hutanan dan amalan pembakaran

3. Fenomena cuaca manakah yang boleh dikaitkan dengan kawasan di sekitar kegiatan ekonomi di atas ?I jerebuII hujan asidIII peningkatan suhuIV pembentukan awanA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

4. Apakah kesan negative penerokaan petroleum di Alaska ?I kepupusan pelbagai sumberII pencemaran udara dan airIII ancaman tumpahan minyakIV pembangunan pelabuhanA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

Page 10: Soalan Geografi Tingkatan 5

Pencemaran sumber marin di sekitar Teluk Prudhoe dan Pulau Bligh. Memusnahkan habitat hidupan liar di utara Banjaran Brooks.

5. Kesan di atas boleh dikaitkan dengan aktivitiA pembalakan di Kalimantan IndonesiaB perlombongan petroleum di Alaska, Amerika Syarikat.C pembalakan di Alaska Amerika SyarikatD perlombongan petroleum di Kalimantan Indonesia

Page 11: Soalan Geografi Tingkatan 5

Unit 9. Pengurusan Sumber

1. Jabatan PERHILITAN di Malaysia sebenarnya bertanggungjawab untukA mengawal aktiviti pembalakan haramB menjalankan usaha penyelidikan hutanC melindungi hidupan liarD menjalankan rawatan silvikultur hutan

2. Berdasarkan jadual di bawah, langkah pemeliharaan dan pemuliharaan yang manakah tepat ?

Pemeliharaan Pemuliharaan

A Penggunaan sumber alternatif Penghutanan semula

B Pembersihan laut Mewartakan taman laut

C Tebus guna bekas lombong Penebangan terpilih

D Rawatan silvikultur Ladang hutan

3. Langkah pemeliharaan dan pemuliharaan sumber-sumber hutan ialahI langkah perundanganII eksport hasil hutanIII tambah pengeluaran kayu balakIV kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar.A I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

4. Antara langkah yang perlu diambil untuk memelihara dan memulihara sumber hutan di Malaysia ialahI mewartakan Taman NegaraII menggalakkan eksport kayu balakIII penghutanan semulaIV mengawal pembalakan haramA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IV D II, III dan IV

5. Strategi pembangunan lestari menggabungkan langkah-langkah sepertiI penguatkuasaan undang-undangII amalan pengurusan yang strategicIII pemeliharaan dan pemuliharaanIV penyahutananA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

Page 12: Soalan Geografi Tingkatan 5

Unit 10. Sektor pembuatan

Kertih, Terengganu Bintulu, Sarawak

1. Kedua-dua lokasi di atas berkaitan dengan industriA pembuatan tayarB memproses gas asliC industry automatifD elektrik dan elektronik

2. Manakah industry yang tergolong sebagai industry bukan berasaskan sumber ?I kilang elektronikII kilang komponen keretaIII kilang mengetin nanasIV kilang minyak masakA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

3. HICOM dan Perwaja Steel ialah jenis industri perkilanganA industry beratB industry kecil dan sederhanaC industry memprosesD industry pemasangan

4. Apakah langkah-langkah kerajaan Malaysia untuk menarik pelaburan asing ?I pemberian taraf perintisII penubuhan zon ekonomi ekslusifIII pembaikan pada infrastrukturIV rombongan perdagangan ke luar negeriA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

5. Apakah keistimewaan yang boleh dinikmati oleh industri pembuatan di zon perdagangan bebas di Malaysia ?I kemudahan kredit tidak terhadII tarif perlindunganIII pengecualian cukai importIV tapak kilang percumaA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

Page 13: Soalan Geografi Tingkatan 5

Unit 11. Sektor perkhidmatan

1. Pembangunan sektor perhotelan didapati banyak mencemarkan sumber-sumber air melaluiA pembuangan sisa toksikB penyaliran kumbahanC pembuangan sisa makananD tumpahan minyak

2. Apakah produk pelancongan yang berkaitan dengan ketiga-tiga kawasan di bawah ? Taman Negara, Pahang Hutan Simpan Belum, Perak Taman Negara Bako, Sarawak

A pelancongan sukan dan rekreasiB pelancongan pertanianC pelancongan kesihatanD Ekopelancongan

3. Perkhidmatan yang manakah penting kepada industri pelancongan ?I pengangkutanII hotelIII pendidikanIV insuranA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

4. Apakah mempengaruhi pembangunan industri pelancongan di Switzerland ?I gunung bersalji tebalII tasik buatan manusiaIII pantai laut berpasirIV permainan saljiA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

5. Tarikan fizikal yang menggalakkan kemasukan pelancong ke Malaysia ialahI kos yang rendahII keadaan iklim yang panasIII suhu yang sejuk di kawasan tanah tinggiIV kepelbagaian budayaA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

Page 14: Soalan Geografi Tingkatan 5

Unit 12. Sektor Pertanian, perikanan, penternakan dan perhutanan.

1. Apakah faktor yang mempengaruhi penanaman kelapa sawit ?I tanih berpasirII kawasan beralunIII suhu melebihi 27°C.IV hujan tahunan melebihi 2 600mm.A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

2. Kegiatan perikanan yang berkaitan dengan cirri di bawah ialah

Laut China Selatan dan Lautan Hindi Menggunakan pukat tunda

A perikanan pinggir pantaiB perikanan laut dalamC akuakulturD marinkultur

3. Apakah kesan kegiatan perhutanan terhadap kepelbagaian biologi ?A meningkatkan kejadian hakisan tanahB mengurangkan kawasan tadahan airC mengurangkan kelembapan udaraD memusnahkan habitat serta spesies flora dan fauna

4. Apakah langkah bagi meningkatkan pengeluaran pertanian di Malaysia ?I pemodenan pertanianII peningkatan bilangan pendudukIII penyelidikan ke atas jenis tanihIV penyelidikan ke atas kaedah penanamanA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

5. Apakah langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengekalkan sumber hutan di Malaysia ?I rawatan silvikulturII penanaman semula hutanIII menggalakkan import balakIV mengharamkan eksport balakA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

Page 15: Soalan Geografi Tingkatan 5

Unit 13. Sektor perlombongan

1. Apakah sumbangan sumber petroleum terhadap pembangunan negara kita Malaysia ?I pertumbuhan bandar baruII meningkatkan nilai mata wangIII menggalakkan sektor pembuatanIV menggalakka kemasukan pelabur asingA I, II dan IV C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

Penyadur Pateri Piuter

2. Apakah sumber mineral yang digunakan untuk membuat bahan di atas ?A Kaolin C Bijih besiB Kuprum D Bijih timah

3. Apakah factor yang menyebabkan kemerosotan pengeluaran bijih timah di Malaysia ?A modal tidak mencukupiB sumber bijih timah tidak berkualitiC kekurangan teknologi untuk melombongD simpanan bijih timah yang merosot

4. Apakah sumber tenaga lebih mesra alam sekitar yang sesuai sebagai sumber alternative bagi menggantikan petroleum untuk kegunaan kereta di Malaysia ?I gas asliII biomasIII nuclearIV kuasa bateriA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

5. Industri pembuatan yang manakah berkaitan secara langsung dengan sector perlombongan petroleum dan gas asli di Malaysia ?I indsutri petrokimiaII industry tekstilIII industry elektronikIV industry membuat baja ureaA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

Page 16: Soalan Geografi Tingkatan 5

Unit 14. Sektor pembinaan

Pendawaian elektrik Pemasangan alat penggera Hiasan dalaman

1. Ketiga-tiga bidang berikut melibatkan sector pembinaan dalamA bidang kerja khususB bidang pembinaan umumC bidang kerja dalamanD bidang kerja professional

2. Penambakan paya untuk projek perumahan akan menyebabkanA hakisan tanahB perubahan iklim mikroC kemusnahan ekosistem akuatikD peningkatan kadar luluhawa batuan

3. Apakah factor utama yang menggalakkan perkembangan sector pembinaan perumahan di Malaysia ?I permintaan pasaran yang tinggiII harga yang murahIII banyak buruh tempatanIV pertambahan penduduk Bandar yang pesatA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

4. Pembinaan Bandar baru yang manakah mengambil kira kelestarian alam sekitar di Malaysia ?A Bandar Baru Nilai, Negeri SembilanB Bandar baru Selayang, SelangorC Bandar Baru Ampang Jaya, SelangorD Bandar Putrajaya

5. Setiap projek pembinaan perumahan patut menyediakan landskap hijau. Ini bertujuanI mewujudkan kawasan tadahan airII mengurangkan masalah pencemaran udaraIII mengurangkan masalah pemanasan setempatIV mengurangkan masalah banjirA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

Page 17: Soalan Geografi Tingkatan 5

Unit 15. Kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa

1. Negeri-negeri yang terletak di kawasan Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Thailand (IMT-GT) ialahA Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Pahang.B Sabah, Sarawak dan LabuanC Kedah, Pulau Pinang, Perak, dan Perlis D Kelantan, Terengganu dan Pahang.

2. Apakah tujuan diwujudkan pakatan di atas ?A menstabilkan politikB menggalakkan perdagangan terbukaC mengembangkan bidang kebudayaanD memudahkan migrasi dalaman penduduk

3. Apakah objektif penubuhan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) ?A mengeratkan kerjasama antara Negara ASEANB memperluaskan pasaran barangan ASEANC menarik pelaburan asing ke Negara-negara ASEAND mengurangkan atau menghapuskan tarif bagi keluaran Negara ASEAN

4. Manakah merupakan projek perindustrian yang dijalankan secara usaha sama di bawah ASEAN ?I Projek baja urea di BintuluII Projek enjin diesel di SingapuraIII Projek kilang gula di FilipinaIV Projek pembuatan kereta di Shah AlamA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

5. Faedah yang diperolehi sesebuah Negara apabila mengadakan kerjasama ekonomi antarabangsa ialahI menggalakkan perdagangan dan perluaskan pasaranII menggalakkan pelaburan dan pemindahan teknologiIII meningkatkan persainganIV meningkatkan kestabilan politik serantauA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

APEC AFTA

Page 18: Soalan Geografi Tingkatan 5

Tingkatan 5.

Unit 1. Dinamik penduduk.

1. Berikan lima faktor banjaran gunung di Malaysia mempunyai taburan penduduk yang jarang. [5 m]

2. Cadangkan lima langkah untuk mengubah sesebuah kawasan yang berpenduduk jarang menjadi kawasan yang berpenduduk padat. [5m]

3. Terangkan lima factor yang menyebabkan Lembangan St. Lawrence , Kanada mempunyai penduduk padat. [5m]

Unit 2. Perubahan penduduk dan implikasinya.

1. Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya migrasi antarabangsa. [4 m]

2. Jelaskan kesan migrasi antarabangsa terhadap Negara destinasi. [5 m]

Unit 3. Fungsi petempatan.

1. Nyatakan lima faktor yang mempengaruhi perletakan dan taburan petempatan luar bandar. [5m]

2. Berikan lima faktor yang mempengaruhi petempatan Bandar di Malaysia. [5 m]

Unit 4. Pembandaran

1. Huraikan lima factor yang mempengaruhi kewujudan Bandar baru di Malaysia. [5 m]

2. Nyatakan lima kesan negative ke atas alam sekitar fizikal akibat proses urbanisasi yang pesat. [5 m]

Unit 5. Kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan.

1. Huraikan lima kepentingan lebuh raya kepada pembangunan Negara Malaysia. [5 m]

2. Jelaskan factor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubungan di Amerika Syarikat. [5 M]

Page 19: Soalan Geografi Tingkatan 5

Unit 6. Kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan.

1. Jelaskan lima kesan negative pembinaan rangkaian lebuh raya di Malaysia terhadap alam sekitar. [5 m]

2. Huraikan kesan-kesan perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan di Vietnam. [4 M]

Unit 7. Kepentingan pelbagai sumber.

1. Huraikan empat kepentingan kepelbagaian biologi hutan terhadap manusia.[5 m]

2. Jelaskan kepentingan tenaga suria di Malaysia. [5 M]

Unit 8. Kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar.

1. Huraikan penerokaan penerokaan hutan terhadap alam sekitar di Kalimantan, Indonesia. [5 M]

2. Huraikan kesan penerokaan petroleum terhadap alam sekitar di Alaska, Amerika Syarikat. [5 M]

Unit 9. Pengurusan sumber

1. Huraikan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan pelbagai sumber alam yang dijalankan oleh Negara Malaysia ? [5 m]

2. Huraikan lima langkah untuk memelihara dan memulihara sumber-sumber air di Malaysia. [5 m]

Unit 10. Sektor pembuatan.

1. Terangkan strategi yang dijalankan oleh kerajaan untuk mengembangkan sektor pembuatan di Malaysia.

[7 m]

2. Jelaskan empat kesan negativf akibat aktiviti industri pemprosesan terhadap persekitaran fizikal. [5 m]

Page 20: Soalan Geografi Tingkatan 5

Unit 11: Sektor Pelancongan

1. Berikan lima faktor fizikal yang menggalakkan perkembangan sector pelancongan di Malaysia. [5 m]

2. Nyatakan lima faktor yang mempengaruhi kegiatan pelancongan di Switzerland. [5m]

Unit 12. Sektor pertanian, perikanan, penternakan dan perhutanan.

1. Huraikan lima factor yang mempengaruhi sektor penternakan kepada Malaysia.[5 m]

2. Mengapakah kegiatan perikanan dijalankan dengan pesat di Malaysia. [5 m]

Unit 13. Sektor perlombongan.

1. Jelaskan lima factor yang menggalakkan perkembangan sector perlombongan petroleum dan gas asli di Malaysia. [5 m]

2. Jelaskan lima kesan penerokaan dan penggunaan petroleum dan gas asli terhadap alam sekitar di Malaysia. [5 m]

Unit 14. Sektor pembinaan.

1. Terangkan lima faktor yang mempengaruhi sektor pembinaan di Malaysia. [5m]

2. Nyatakan lima langkah untuk mengurangkan kesan kegiatan pembinaan terhadap alam sekitar. [5m]

Unit 15. Kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa.

Rajah di bawah menunjukkan kerjasama ekonomi yang ditubuhkan di peringkat Asia Pasifik.

1. Nyatakan lima faedah yang diperoleh Negara-nagara yang menganggotai pertubuhan ini. [5 m]

2. Terangkan kelebihan sosioekonomi yang boleh diperoleh kawasan IMT-GT ASEAN. [5 m]

Page 21: Soalan Geografi Tingkatan 5