bank soalan geografi tingkatan 3

of 120 /120

Click here to load reader

Author: azni-aziz

Post on 06-Aug-2015

1.254 views

Category:

Documents


122 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta di bawah.

Soalan 1 berdasarkan segi empat grid di bawah ini.

1 Antara berikut, jenis tanaman manakah

yang terdapat dalam segi empat grid

di atas?

A Kelapa sawit C Padi

B Getah D Kelapa

Page 2: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

2 Sungai Jernih dan Sungai Legeh

bercantum di titik rujukan grid

A 343598 C 312583

B 361617 D 336594

3 Antara berikut, manakah yang

menunjukkan skala yang terdapat

dalam peta?

A

B

C

D

4 Sungai Legeh bermula dari kawasan

yang terletak di segi empat grid

A C

B D

• Kawasan hutan

• Kelapa sawit ditanam di

sekeliling

5 Maklumat di atas berkaitan dengan segi

empat grid

A 3559 C 3357

B 3059 D 3160

6 Kira jarak lurus dari simpang tiga Pekan

Bachok

(RG 352585) ke simpang tiga Kg. Seri

Alam

(RG 340574).

A 2 km C 3.1 km

B 2.3 km D 3.5 km

7 Antara berikut, yang manakah benar

tentang ciri- ciri kompas magnetik?

A Jarum kompas akan terpesong apabila

berhampiran dengan besi

B Kompas magnetik mengandungi raksa

C Jarum kompas sentiasa menunjuk ke

arah timur

D Jarum kompas sentiasa bergerak

8 Apakah maklumat peta yang perlu

dirujuk untuk menentukan maksud

simbol di dalam peta?

A Tajuk peta

B Skala peta

C Petunjuk peta

D Tanda arah peta

9 Apakah skala yang biasa digunakan

dalam peta topografi?

I Skala melintang

II Skala lurus

III Skala penyata

IV Pecahan wakilan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

10 Keratan rentas membolehkan kita

melihat

pemandangan bentuk muka bumi dari

A pandangan bawah.

B pandangan sisi.

Page 3: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

C pandangan depan.

D pandangan atas.

11 Maklumat yang manakah sesuai

dipersembahkan dalam bentuk

carta pai?

I Keluaran dalam negara kasar

II Data hujan tahunan di sesuatu kawasan

III Jumlah pengeluaran kelapa sawit

mengikut tahun

IV Jumlah penduduk mengikut negara

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

12 Perbezaan nilai antara dua garisan

kontur yang

berdekatan dikenali sebagai

A selang kontur. C kontur indeks.

B warna kontur. D longitud.

Soalan 13 dan Soalan 14 berdasarkan jadual di bawah.

Jumlah Penduduk Kawasan X

Mengikut Pekerjaan pada Tahun 2010

13 Berapakah peratus penduduk di kawasan

X yang

bekerja sebagai penoreh getah?

A 30 % C 12 %

B 26 % D 24 %

14 Berapa peratuskah penduduk kawasan X

yang

bekerja mencanting batik?

A 10 % C 8 %

B 25 % D 5 %

15 Antara berikut, manakah skala yang

paling kecil?

A

B

C

D

16 Apakah kelebihan mempersembahkan

maklumat dalam bentuk jadual?

A Mudah ditafsir

B Mudah dilihat

C Nampak menarik

D Mudah dilukis

17 Mengapakah tenaga suria mempunyai

permintaan yang tinggi di Jepun?

I Mempunyai sektor perindustrian yang

maju

II Mempunyai penduduk yang ramai

III Taraf hidup penduduknya rendah

IV Taraf hidup penduduknya tinggi

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

18 Apakah simbol yang sering digunakan

untuk

menandakan ketinggian di dalam peta?

I Tanda tinggi

II Ukuran matrik

Page 4: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

III Garisan kontur

IV Stesen trigonometri

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 19 berdasarkan rajah di bawah.

19 Berapakah selang kontur dalam rajah di

atas?

A 80 m C 40 m

B 60 m D 20 m

20 Antara berikut, yang manakah skala

penyata yang mewakili pecahan

wakilan 1 : 200 000?

A 1 cm mewakili 1 km

B 1 cm mewakili 2.5 km

C 1 cm mewakili 4 km

D 1 cm mewakili 2 km

21 Antara berikut, yang manakah

merupakan ciri-ciri

pandang darat fizikal?

I Sungai

II Bukit

III Pinggir laut

IV Jalan raya

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

22Tenaga suria boleh dijadikan sumber tenaga

gantian di Malaysia kerana

A Malaysia di kelilingi oleh hutan

B menerima pancaran matahari lebih

daripada lapan jam sehari

C sumber yang tidak boleh diperbaharui

D kelembapan yang tinggi

23 Apakah tujuan keratan rentas dilukis?

I Untuk mengkaji ciri-ciri budaya

II Untuk mentafsir bentuk muka bumi

III Untuk melihat pandangan sisi bentuk

muka bumi

IV Untuk menunjukkan bentuk muka bumi

di

sepanjang satu garisan pada peta

topografi

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

24 Bearing diukur dalam peta dengan

menggunakan

A benang

B jangka sudut

C jangka tolak

D jalur kertas

25 Antara berikut, yang manakah mewakili

garisan?

A C

B D

Soalan 26 hingga Soalan 30 berdasarkan peta di

bawah.

Page 5: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

26 Apakah kegiatan ekonomi utama yang

terdapat di tenggara peta?

A Menanam padi

B Mengeluar hasil-hasil hutan

C Menoreh getah

D Pemandu lori batu

27 Berapakah selang kontur di dalam peta

di atas?

A 25 meter C 15 meter

B 20 meter D 10 meter

28 Sawah padi terletak di bahagian

________ peta.

A utara

B barat daya

C tenggara

D selatan

29 Apakah bentuk muka bumi di barat daya

peta?

A Berpaya C Tanah tinggi

B Tanah pamah D Lembah sungai

30 Penduduk kampung dalam peta

mungkin sekali bekerja sebagai

I pesawah

II penoreh getah

III mengait buah kelapa sawit

IV nelayan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

31 Antara berikut, sumber yang manakah

tidak boleh diperbaharui?

A Angin C Mineral

B Solar D Air

Soalan 32 dan Soalan 33 berdasarkan carta pai di

bawah.

Eksport Buah-buahan Tempatan Negara X

32 Buah yang paling banyak dieksport oleh

Negara X ialah

A manggaC duku

B durian D rambutan

33 Berapakah jumlah peratus eksport buah

durian dan

rambutan?

A 67 % C 30 %

B 58 % D 85 %

34 Antara berikut, yang manakah

menunjukkan skala

1 cm mewakili 5 km?

A

B

Page 6: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

C

D

35 Hutan paling luas yang terdapat di

Malaysia ialah

A hutan paya air masin

B hutan hujan tropika

C hutan paya air tawar

D hutan bakau

36 Apakah kelebihan tenaga hidro

berbanding dengan arang batu?

I Ianya lebih bersih

II Penghantaran cepat

III Ianya mudah digunakan

IV Tenaga dapat dieksport

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

37 Mengapakah permintaan terhadap bijih

timah

semakin kurang?

A Bekalan tidak tetap

B Persaingan daripada bahan plastik

C Kos pengeluarannya meningkat

D Menurunkan harga tenaga elektrik

38 Kawasan penapisan petroleum di

Malaysia

terletak di

I Kerteh, Terengganu

II Lutong, Sarawak

III Besut, Terengganu

IV Port Dickson, Negeri Sembilan

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

Soalan 39 berdasarkan rajah di bawah.

39 Apakah jenis cerun yang ditunjukkan

oleh keratan rentas PQ dalam rajah

di atas?

A Cerun bertangga

B Cerun cembung

C Cerun landai

D Cerun curam

Soalan 40 dan Soalan 41 berdasarkan peta di bawah.

40 Berapakah bearing Kampung Jenereh

(RG 248770) dari Kampung Kual (RG

233748)?

Page 7: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

A 25o

B 38o

C 42o

D 50o

41 Kira bearing kilang (RG 275785) dari

Pekan To’ Uban (RG 254745).

A 37o C 45o

B 60o D 30o

Soalan 42 berdasarkan rajah di bawah.

42 Arah yang bertanda X dalam rajah di

atas ialah

A timur laut C barat daya

B tenggara D barat laut

43 Yang manakah keratan rentas di bawah

yang

menunjukkan bentuk muka bumi tebing

tinggi?

A C

B D

44 Apakah yang perlu ada pada graf yang

lengkap?

I Label III Arah

II Warna IV Tajuk

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

45 Antara berikut, yang manakah benar

mengenai

Garisan Utaraan?

I Merupakan garisan grid yang menegak

II Nilainya bertambah dari barat ke timur

III Merupakan garisan grid yang mendatar

IV Nilainya bertambah dari selatan ke utara

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 46 berdasarkan rajah di bawah.

46 Bentuk muka bumi dalam rajah di atas

mungkin sekali

A rabung C cerun

B tanah tinggi D bukit

47 Antara berikut, simbol manakah yang

melambang- kan ciri tanaman?

I III

II IV

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

48 Tenaga biomas dihasilkan daripada

I sisa-sisa tumbuhan

Page 8: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

II sisa-sisa tanaman seperti hampas

III najis haiwan

IV tenaga suria

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

49 Apakah sumber alam yang boleh digunakan

secara berterusan?

I Bauksit III Tumbuhan

II Sungai IV Tanah pertanian

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 50 hingga Soalan 54 berdasarkan peta di

bawah.

50 Apakah bentuk muka bumi yang

bertanda X

(RG 386125) dalam peta di atas?

A Tanjung

B Teluk

C Tasik ladam

D Beting pasir

51 Apakah kegiatan ekonomi utama

penduduk

Kampung Balqis?

A Menoreh getah

B Mengambil upah memanjat kelapa

C Menanam kelapa sawit

D Menanam padi

52 Pilih segi empat grid yang menunjukkan

kawasan perkilangan.

A C

B D

53 Pernyataan manakah yang benar

tentang peta di sebelah?

A Penduduk Kampung Cempaka bekerja

sebagai operator pengeluaran

B Penduduk Kampung Kenanga ramai

yang

beragama Buddha

C Sungai Buaya mengalir ke arah barat

D Tasik Murni terletak di bahagian

tenggara peta

54 Kira bearing simpang Kampung

Kenanga

(RG 366143) dari simpang Pekan Siang

(RG 357136).

A 50o C 75o

B 65o D 80o

55 Antara berikut, yang manakah simbol

fizikal pada peta topografi?

I Empangan III Bukit

II Sungai IV Jalan raya

A I dan II C III dan IV

Page 9: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

B II dan III D I dan IV

Soalan 56 berdasarkan skala di bawah.

56 Skala penyata bagi skala lurus di atas

ialah

A 1 cm di atas peta mewakili 2 km di

permukaan bumi

B 2 cm di atas peta mewakili 2 km di

permukaan bumi

C 1 cm di atas peta mewakili 4 km di

permukaan bumi

D 1 cm di atas peta mewakili 5 km di

permukaan bumi

57Jarak yang diukur dalam unit masa dan kos

dikenali sebagai

A jarak benar C jarak mutlak

B jarak relatif D jarak kos

Soalan 58 hingga Soalan 60 berdasarkan graf di

bawah.

58 Graf di atas dinamakan

A rajah aliran C graf gabungan

B carta pai D graf bar

majmuk

59 Berapakah jumlah pelajar lelaki di

Sekolah X?

A 100 orang C 110 orang

B 105 orang D 150 orang

60 Pernyataan manakah benar tentang graf

di atas?

I Pelajar perempuan lebih ramai

berbanding

pelajar lelaki

II Kelas 3M mempunyai jumlah

pelajar lelaki yang paling ramai

III Kelas 3D mempunyai jumlah

pelajar lelaki yang paling ramai di Sekolah

X

IV Jumlah keseluruhan pelajar tingkatan 3

di

Sekolah X ialah 175 orang

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Page 10: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

Soalan 1 dan Soalan 2 berdasarkan rajah di bawah.

1 Apakah kedudukan grid enam angka

bagi

kedudukan pejabat pos?

A RG 248818 C RG 232828

B RG 222808 D RG 219832

2 Antara berikut, tempat manakah yang

terletak di

RG 212818?

A SekolahC Pasar

B Balai polis D Masjid

Soalan 3 berdasarkan rajah di bawah.

3 Jika suatu keratan rentas dibuat melalui

garisan AB, bentuk muka bumi tersebut

mungkin sekali adalah

A

B

C

D

4 Antara berikut, yang manakah sumber

tanih yang sesuai dengan tanaman

kelapa sawit?

A Berpasir C Tanih lava bes

B Laterit D Aluvium

Page 11: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

5 Antara berikut, yang manakah kegunaan

tenaga suria di Malaysia?

I Pemanas air

II Menggerakkan mesin kira

III Menggerakkan papan tanda elektrik

IV Tenaga stesen jana kuasa

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

6 Apakah nama lain bagi bearing sudutan?

I Bearing azimut

II Bearing bulatan penuh

III Bearing pusingan

IV Bearing lengkap

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 7 hingga Soalan 13 berdasarkan peta di bawah.

7 Berapakah jarak melalui jalan raya dari

Pekan Batu

(RG 405195) ke simpang Pekan Tiga

(RG 440220)?

A 7 km C 8 km

B 9 km D 10 km

8 Bearing sudutan simpang Kg. Batu (RG

411215) dari Kg. Tiga (RG

446235) ialah

A 280o C 257o

B 110o D 200o

9 Antara berikut, yang manakah merupakan ciri

fizikal yang terdapat di dalam peta?

I Paya bakau III Sawah padi

II Sungai IV Masjid

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Page 12: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

10 Apakah pekerjaan utama penduduk Kg.

Murni?

A Nelayan

B Penoreh getah

C Mengait buah kelapa sawit

D Pesawah

11 Sungai Wang mengalir ke arah

A tenggara C utara

B barat daya D timur

12 Jarak dari simpang Kg. Batu (RG

411215) ke

simpang Pekan Tiga (RG 440220) melalui jalan

raya ialah 5.2 cm. Dengan menukarkan skala

kepada 1 cm : 0.5 km, berapakah jarak dari

simpang Pekan Tiga ke simpang Kg. Batu?

A 3.6 km C 3.5 km

B 4.5 km D 2.6 km

13 Mengapakah tanaman padi dalam peta

di atas boleh ditanam dua kali setahun?

A Kerana mempunyai penduduk yang

ramai

B Kerana berdekatan dengan paya bakau

C Kerana penduduk hanya bergantung

pada kerja sawah

D Kawasan sawah padi disediakan dengan

kemudahan tali air

14 Di manakah letaknya paya air tawar di

Malaysia?

A Delta Rajang

B Pantai Melaka

C Sungai Barau

D Muara Sungai Rajang

15Antara berikut, yang manakah sumber mineral

yang boleh dijadikan perhiasan berharga?

I ZamrudIII Arang batu

II Berlian IV Delima

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

• Bahan binaan

• Mengimbangkan ekosistem

16 Antara berikut, manakah sumber yang

mempunyai kepentingan seperti di

sebelah?

A MineralC Hutan

B Matahari D Tanih

Soalan 17 berdasarkan rajah di bawah.

17 Berapakah bearing sudutan bagi rumah

Azli?

A 210o C 145o

B 300o D 240o

18 Pilih gambar di bawah yang

menunjukkan pola petempatan

berpusat.

A C

B D

Page 13: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

Kawasan penanaman padi

seperti

di Dataran Kedah dan Dataran

Kelantan

19 Maklumat di atas berkaitan dengan tanih

A lava besC aluvium

B gambut D berpasir

20 Sumber air sungai di Semenanjung

Malaysia boleh digunakan untuk

I mengairi tanaman

II menjana tenaga elektrik

III jalan pengangkutan utama

IV membekalkan air minuman

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 21 berdasarkan maklumat di bawah.

21 Pilih carta pai yang betul berdasarkan

maklumat yang diberikan.

A C

B D

Soalan 22 dan Soalan 23 berdasarkan peta di bawah.

Gas asli22Maklumat di sebelah merujuk kepada kawasan

di dalam peta yang bertanda

A I C III

B II D IV

Bauksit

23Maklumat di atas merujuk kepada kawasan di

dalam peta yang bertanda

A I C III

B II D IV

• Digunakan dalam industri

besi dan keluli

tempatan

• Simpanannya sedikit dan

mutunya rendah

• Boleh dijadikan kain sintetik,

sabun dan ubat serangga

24 Mineral yang dapat dikaitkan dengan

maklumat di atas ialah

A arang batu C bijih besi

Page 14: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

B bauksit D emas

25 Kombinasi yang manakah benar

tentang kawasan utama

perlombongan bijih timah di Malaysia?

A

B

C

D

26 Antara berikut, simbol yang manakah

mewakili gereja?

A C

B D

27 Antara berikut, yang manakah

menunjukkan skala

1 cm mewakili 3 km?

A

B

C

D

Soalan 29 hingga Soalan 32 berdasarkan jadual dibawah.

29 Hujan yang turun paling lebat di

kawasan Y ialah pada bulan

A Mac C Ogos

B Februari D Jun

30 Julat suhu tahunan di kawasan Y ialah

A 10 oC C 2 oC

B 4 oC D 8 oC

31 Berapakah jumlah hujan tahunan yang

dialami oleh kawasan Y?

A 2258 mm C 3868 mm

B 3000 mm D 2683 mm

28 Antara berikut, yang manakah mewakili

simbol fizikal?

I III

II IV

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Page 15: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

32 Pilih graf gabungan di bawah yang

menunjukkan suhu dan hujan tahunan

di kawasan Y.

A

B

C D

Soalan 33 hingga Soalan 38 berdasarkan peta di bawah.

33 Apakah kemudahan yang terdapat dalam

peta di atas?

I Jalan raya III Sekolah

II Tempat beribadat IV Sungai

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

34 Apakah faktor yang mempengaruhi

perbezaan

tanaman di sebelah kiri dan kanan peta?

A Cuaca C Iklim

B Bentuk muka bumi D

Bilangan penduduk

Page 16: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

35 Apakah tujuan utama pembinaan

benteng dalam peta?

A Supaya Kg. Gual tidak banjir

B Supaya padi boleh ditanam dua kali

setahun

C Menghalang kemasukan air masin ke

kawasan sawah padi

D Menghalang kemasukan perosak padi

36 Kaum utama yang tinggal di Kg. Tunas

ialah

A Cina C India

B Melayu D Kadazan

37 Apakah jenis pekerjaan yang mungkin

dijalankan oleh penduduk di

kawasan peta?

I Pesawah III Nelayan

II Penoreh getah IV Pekerja kilang

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

1 cm mewakili 3 km

38 Berdasarkan skala di atas, apakah

panjang sebenar Sg. Jernih di

permukaan bumi jika panjangnya

dalam peta ialah 7 cm?

A 21 km C 20 km

B 23 km D 22 km

39 Apakah data atau maklumat yang sesuai

dipersembahkan dalam bentuk graf bar

gabungan?

I Jumlah penduduk di sesuatu kawasan

II Suhu dan hujan

III Kos dan jumlah pengeluaran

IV Harga dan jumlah eksport

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

40Antara berikut, yang manakah menunjukkan

simbol ketinggian?

I III

II IV

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

• Sumber yang terhad

bekalannya

• Bekalannya akan kehabisan

jika digunakan

secara berlebihan

41 Pernyataan di atas menerangkan tentang

A sumber yang boleh diperbaharui

B sumber yang tidak boleh diperbaharui

C sumber tenaga gantian

D sumber tenaga solar

Page 17: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

42Petroleum mentah Malaysia mendapat

permintaan dan harga yang baik di pasaran

antarabangsa kerana

A mengeluarkan tenaga yang banyak

B kandungan minyak lebih pekat

C kandungan sulfurnya rendah

D kos pengangkutannya sangat murah

43 Manakah pernyataan berikut benar

berkaitan

sumber tenaga di Malaysia?

A Penggunaan tenaga biomas menurunkan

harga petroleum

B Pengendalian sumber tenaga hidro telah

mengganggu habitat flora dan fauna

C Malaysia kekal sebagai pengeluar utama

bijih timah dunia

D Tenaga solar telah berjaya

menggantikan sumber petroleum sebagai

eksport utama

44 Antara berikut, yang manakah mewakili

simbol budaya?

I III

II IV

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

45 Kawasan tanah pamah sesuai untuk

I pertanian

II jaringan perhubungan

III kuasa hidroelektrik

IV petempatan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 46 berdasarkan skala di bawah.

46 Skala penyata bagi skala lurus di atas

ialah

A 1 cm di atas peta mewakili 3 km di

permukaan bumi

B 2 cm di atas peta mewakili 2 km di

permukaan bumi

C 1 cm di atas peta mewakili 4 km di

permukaan bumi

D 2 cm di atas peta mewakili 4 km di

permukaan bumi

Soalan 47 berdasarkan rajah di bawah.

47 Apakah nama arah mata angin yang

bertanda Y?

A Barat daya C Barat laut

B Tenggara D Timur laut

48 Negeri manakah merupakan pengeluar

bijih timah yang terbesar di

Malaysia?

A Perak C Negeri Sembilan

B Johor D Kelantan

Soalan 49 dan Soalan 50 berdasarkan carta pai di

bawah.

Page 18: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

Perbelanjaan Penduduk di Bandar

W

49 Berapakah jumlah peratus pekerjaan

bagi sektor pembinaan dan

pertanian di Bandar W?

A 38% C 50%

B 46% D 61%

50 Pekerjaan utama penduduk Bandar W

ialah dalam

bidang

A pertahanan C pendidikan

B perkilangan D pertanian

51 Tanih gambut sesuai ditanam dengan

tanaman

A teh C tembakau

B nanas D lada hitam

52 Bearing sudutan diukur bermula dari

arah

A timur C utara

B selatan D tenggara

53 Antara berikut, yang manakah

menunjukkan selang tinggi kontur 20 m?

A C

B D

Soalan 54 hingga Soalan 56 berdasarkan peta di

bawah.

54 Apakah bentuk muka bumi keratan

rentas garisan TU?

A Permatang C Tebing tinggi

B Susuh bukit D Lurah

55 Berapakah selang kontur dalam peta di

sebelah?

A 20 m C 40 m

B 30 m D 50 m

56 Kirakan bearing sudutan simpang Kg.

Cempaka

(RG 117065) dari simpang Kg. Seroja (RG

123074).

A 250o C 180o

B 183o D 215o

Soalan 57 berdasarkan rajah di bawah.

Page 19: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

57 Bentuk cerun yang boleh dikaitkan

dengan rajah di atas dinamakan

A cerun cembung C cerun cekung

B cerun bertangga D cerun curam

58 Skala pecahan wakilan manakah

menunjukkan 1cm mewakili 0.5 km?

A 1 : 5000 C 1 : 50 000

B 1 : 10 000 D 1 : 200 000

Soalan 59 dan Soalan 60 berdasarkan gambar di

bawah.

59 Apakah yang dilakukan oleh pesawah

dalam

gambar di atas?

A Menabur benih C Membanting

B Membajak D Menabur baja

60 Di manakah kegiatan tradisional seperti

di atas dijalankan secara meluas pada

masa dahulu?

I Dataran Kelantan

II Dataran Kedah-Perlis

III Lembah Kinta

IV Tanah Tinggi Cameron

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 1 berdasarkan peta di bawah ini.

Page 20: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

Pusat penapisan petroleum

1 Maklumat di atas merujuk kepada kawasan di

dalam peta yang bertanda

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

2 Antara berikut, yang manakah kawasan

sumber

batu arang dilombong?

I Silimpopon

II Silantek

III Teluk Ramunia

IV Engkili

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

3 Apakah kegunaan empangan selain

daripada

menjana kuasa hidroelektrik?

I Mengawal banjir

II Membekalkan air minuman

III Mengairi kawasan perlombongan

IV Mengairi kawasan tanaman

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 4 berdasarkan rajah di bawah.

Teluk Ramunia Seri

Medan

Mineral Y

4 Mineral Y dalam rajah di atas boleh dikaitkan

dengan

A kuprum C bauksit

B emas D arang batu

5 Maklumat di atas berkaitan dengan

A hutan pantai C hutan hujan

tropika

B hutan gunung D hutan paya

6 Pulau Langkawi menjadi pusat

pengeluaran batu marmar kerana

A mempunyai longgokan bijih timah

B mempunyai bukit batu kapur

C adanya pelabuhan yang cekap

D mempunyai tenaga buruh yang mahir

7 Apakah sumber tenaga yang digunakan

di

Malaysia?

I Geoterma III Hidro

II Suria IV Petroleum

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Page 21: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

8 Negeri manakah di Malaysia yang

menjadi

pengeluar petroleum utama negara?

A Terengganu C Johor

B Sabah D Sarawak

• Nelayan tidak turun ke laut apabila musim tengkujuh

• Kawasan penanaman padi yang penting

9 Maklumat di atas adalah berkaitan

dengan kawasan

A Dataran Kerian

B Delta Rajang

C Dataran Kedah-Perlis

D Dataran Kelantan

Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah.

10 Tumbuhan di atas boleh dikaitkan

dengan

A hutan hujan tropika

B hutan paya air tawar

C hutan gunung

D hutan pantai

11 Apakah kepentingan sumber yang

diterokai?

I Meluaskan sektor pekerjaan

II Meningkatkan pendapatan negara

III Sebagai bahan mentah

IV Faktor kemelesetan ekonomi

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

12 Apakah kegunaan utama gas asli di

Malaysia?

I Digunakan dalam industri besi

II Memasak air di rumah

III Menjana kuasa hidro elektrik

IV Digunakan dalam industri petrokimia

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV

Soalan 13 berdasarkan peta di bawah.

13 Kawasan petempatan yang dibangunkan

hasil

daripada penerokaan sumber alam

merujuk kepada kawasan peta

yang bertanda

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

14 Mineral penting yang dilombong di Bau,

Sarawak ialah

A fosfat C emas

B kuprum D marmar

Page 22: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

15 Kesan negatif akibat pembinaan

empangan terhadap alam sekitar

ialah

I kepupusan hidupan liar

II habitat flora dan fauna musnah

III hutan ditenggelami air

IV berlaku banjir di pinggir laut

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

16Apakah kesan terhadap alam sekitar akibat

daripada kegiatan manusia seperti perlombongan

bijih timah?

I Berlaku hakisan

II Berlakunya peningkatan suhu

III Pencemaran air

IV Membentuk tasik buatan manusia

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 17 berdasarkan peta di bawah.

• Hakisan ombak di pinggir laut

meningkat

• Penebangan hutan bakau untuk

dijadikan

cerucuk dan kayu arang

17 Maklumat di atas boleh dikaitkan

dengan kawasan

bertanda

A I C III

B II D IV

18 Apakah jenis tanaman utama di pantai

timur

Semenanjung Malaysia?

I Padi III Kelapa

II Kopi IV Getah

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

19 Kombinasi manakah yang benar

tentang taburan mineral di Malaysia?

A Kuprum - Mamut

B Bauksit - Lubuk Mandi

C Arang batu - Teluk Ramunia

D Emas - Kaki bukit

20 Mengapakah sektor pertanian sangat

penting di Malaysia?

I Merupakan sumber makanan yang

utama

II Menyediakan peluang pekerjaan

III Membangunkan kawasan bandar

IV Merupakan sumber pendapatan utama

negara

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 21 berdasarkan peta di bawah.

Page 23: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

Penerokaan sumber ini telah membentuk

tasik buatan manusia yang terbesar di Malaysia.

21 Maklumat di atas boleh dikaitkan

dengan kawasan bertanda

A I C III

B II D IV

22 Apakah kesan penggunaan baja kimia

tanpa

kawalan dalam sektor pertanian

terhadap alam

sekitar?

I Hidupan akuatik terancam

II Wujud bahan asid dalam tanih

III Ikan dalam sungai lebih cepat membiak

IV Sungai dicemari bahan kimia

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

23 Kesan pertanian pindah terhadap alam

sekitar ialah

I kepupusan flora dan fauna

II perubahan pandang darat

III pencemaran udara

IV pembentukan tasik

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

24 Apakah kesan penebangan hutan kepada

manusia?

I Kandungan oksigen dalam udara

bertambah

II Meningkatkan suhu udara

III Mengurangkan sumber bekalan

makanan

manusia

IV Menambahkan sumber tanih

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

25 Apakah kepentingan penerokaan

pelbagai sumber?

I Boleh menjana tenaga elektrik

II Pembukaan kawasan baru

III Menambah pendapatan negara

IV Membuka peluang pekerjaan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

26 Antara berikut, kombinasi manakah

benar?

I

II

III

IV

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

27 Apakah langkah-langkah yang

dijalankan untuk memelihara dan

memulihara alam sekitar di

Malaysia?

Page 24: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

I Bekerjasama dengan pihak swasta

II Mengurangkan eksport kayu balak

III Pelbagai pihak diberi pendidikan

tentang kepentingan menjaga

alam sekitar

IV Memperketatkan undang-undang

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

• Gurun • Tampoi

28 Maklumat di atas berkait rapat dengan

industri

A perkapalan C perubatan

B automobil D komputer

29 Apakah faktor yang menyebabkan

Lembah Klang menjadi kawasan

perindustrian yang utama di

Malaysia?

I Adanya sistem pengangkutan dan

perhubungan yang cekap

II Mempunyai sistem jana kuasa yang

besar

III Mempunyai pasaran yang luas

IV Adanya tenaga buruh yang ramai

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 30 berdasarkan peta di bawah.

Bandar rayanya dikenali sebagai

Bandar Raya Bersejarah

30Maklumat di atas merujuk kepada kawasan di

dalam peta yang bertanda

A I C III

B II D IV

Soalan 31 berdasarkan rajah di bawah.

31 Jenis tanaman yang ditanam di ketiga-

tiga kawasan di atas ialah

A tembakau C lada hitam

B teh D nanas

32 Apakah langkah yang boleh diambil

untuk

mengatasi masalah bahan api fosil yang

semakin berkurangan?

I Menjalankan penyelidikan untuk sumber

alternatif

II Mengurangkan kegiatan perlombongan

III Menutup kawasan perlombongan

IV Menggalakkan usaha cari gali di

kawasan baru

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

33 Apakah nama badan sukarela yang

bertindak

Page 25: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

menyedarkan orang ramai tentang pemeliharaan

dan pemuliharaan hutan dan hidupan liar?

I PERHILITAN III MNS

II WWF IV FRIM

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

34 Apakah kegiatan utama yang

menyebabkan

kemusnahan kawasan tadahan?

A Perlombongan C Pembalakan

B Pelancongan D Perindustrian

Soalan 35 berdasarkan peta di bawah.

Mengeksploitasi sumber tenaga

geoterma

35 Maklumat di atas merujuk kepada

kawasan peta yang bertanda

A I C III

B II D IV

36 Apakah sumber kayu-kayan yang

diperoleh

daripada hutan hujan tropika?

I Merbau III Meranti

II Keruing IV Bakau minyak

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

37 Antara berikut, yang manakah industri

berasaskan sumber di negara ini?

I Keluaran kimia

II Keluaran petroleum

III Keluaran elektrik dan elektronik

IV Makanan dan minuman

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

38 Apakah tujuan kempen ‘Cintailah

Sungai Kita’ dilancarkan pada tahun

1993?

A Untuk menjauhkan kawasan

perindustrian

B Supaya kita dapat menggunakan sumber

sungai dengan sepenuhnya

C Meningkatkan kesedaran orang awam

tentang pemeliharaan sungai

D Menunjukkan keadaan sungai yang

tercemar

39 Antara berikut, bahan yang manakah

diperbuat

daripada bauksit?

I Tembikar III Piuter

II Pasu bunga IV Periuk

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

40 Apakah langkah-langkah untuk

mengelakkan

hakisan tanih?

I Menanam tanaman tutup bumi

II Menjalankan pertanian berteres

III Penyimenan kawasan tebing bukit

Page 26: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

IV Melakukan pembalakan di cerun-cerun

bukit

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

41 Apakah kesan penerokaan di kawasan

tanah tinggi?

I Pemendapan tanah

II Hakisan

III Gelongsoran tanah

IV Banjir kilat

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 42 berdasarkan peta di bawah.

Merupakan jana kuasa gas asli

pertama

42 Maklumat di atas merujuk kepada

kawasan peta yang bertanda

A I C III

B II D IV

Soalan 43 berdasarkan peta di bawah.

43 Apakah kesan penerokaan sumber di

kawasan

berlorek dalam peta?

I Ketandusan tanah

II Pencemaran udara

III Pencemaran laut

IV Runtuhan cerun bukit

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

44 Pengurusan sumber adalah penting

kerana

I akan mengurangkan pembangunan

lestari

II mengelakkan perubahan pandang darat

III dapat menjamin bekalan sumber

IV dapat mengekalkan keseimbangan

ekosistem

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 45 berdasarkan peta di bawah.

45Kesan pembangunan di kawasan A dalam peta

ialah

I pencemaran udara

Page 27: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

II banjir

III perubahan pandang darat

IV peningkatan suhu

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

46 Apakah sumber mineral yang menjadi

sumber

bahan bakar?

I Batu kapur III Petroleum

II Arang batu IV Gas asli

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Tenaga ini dihasilkan daripada proses pereputan

sampah sarap dan sisa-sisa pertanian

47 Maklumat di atas berkaitan dengan

tenaga

A geoterma C biomas

B suria D nuklear

Soalan 48 berdasarkan rajah di bawah.

48 Aktiviti dalam rajah di atas mungkin

sekali kesan daripada

A perindustrian

B pembalakan

C perlombongan petroleum

D penanaman padi

49 Jenis tanaman seperti tebu banyak

ditanam di

kawasan

I Chuping, Perlis

II Padang Terap, Kedah

III Pantai Remis, Perak

IV Bagan Datoh, Perak

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 50 berdasarkan peta di bawah.

50 Apakah kepentingan penerokaan sumber

mineral di kawasan berlorek?

I Memajukan industri automotif

II Menurunkan harga tenaga elektrik

III Menggalakkan sektor pelancongan

IV Membekalkan sumber bahan api

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 51 berdasarkan peta di bawah.

Page 28: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

51 Apakah jenis tanaman yang ditanam di

kawasan berlorek dalam peta di

atas?

A Lada hitam C Tembakau

B Tebu D Abaka

Soalan 52 berdasarkan peta di bawah.

52 Terminal kereta api yang ditandai Q

ialah

A Tumpat C Kuala Krai

B Kuala Lipis D Gemas

• Bukit Besi, Terengganu

• Temangan, Kelantan

• Rompin, Pahang

53 Kawasan-kawasan dalam senarai di atas

boleh dikaitkan dengan sumber

mineral

A bauksit C bijih besi

B kuprum D bijih timah

54 Apakah tujuan memelihara tumbuh-

tumbuhan

semula jadi di hutan bakau?

A Untuk melindungi ekosistem air

B Agar hidupan air dapat membiak banyak

C Supaya bekalan kayu bakau terjamin

D Untuk mengelakkan daripada

berlakunya

hakisan pinggir laut

55 Kepentingan gua batu kapur di Malaysia

ialah

I sebagai bahan untuk membuat simen

II menjadi tumpuan petempatan

III sebagai pusat pelancongan

IV sebagai pusat beribadat

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

56 Kepentingan sumber pantai dan marin

kepada ekonomi negara ialah

I dapat menyederhanakan suhu kawasan

pantai

II menjadi habitat hidupan air masin

III menjadi sumber tarikan pelancong

IV dapat menghasilkan sumber protein

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

57Apakah kesan terhadap alam sekitar akibat

daripada kegiatan manusia dalam sektor

pertanian?

I Pencemaran udara dan air

II Membentuk tasik buatan manusia

III Berlakunya peningkatan suhu

IV Menjejaskan kawasan tadahan

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

• Tumbuh di kawasan tanah tinggi

melebihi 1000 m dari aras laut

• Terdapat spesis seperti bunga rafflesia, orkid

gergasi dan periuk kera

58 Maklumat di atas berkaitan dengan jenis

hutan

A paya air tawar

Page 29: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

B gunung

C paya bakau air masin

D pantai

Soalan 59 dan Soalan 60 berdasarkan peta di bawah.

Batu kapur yang menjadi bahan

mentah industri simen

59 Maklumat di sebelah dikaitkan dengan

kawasan

bertanda

A I C III

B II D IV

60 Apakah yang boleh dikaitkan dengan

lokasi X dalam peta?

I Merupakan tempat penjanaan kuasa

hidroelektrik dan pusat

pelancongan

II Sumber pengeluaran baja urea

III Tempat pembiakan ikan

IV Tasik buatan manusia di kawasan tanah

tinggi

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Page 30: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

• Mengeluarkan hampir 50

peratus daripada

bijih timah di Malaysia

• Cekap, cepat dan paling

produktif

• Kosnya paling mahal

1 Pernyataan di atas berkaitan dengan

kaedah

perlombongan bijih timah dengan

menggunakan

A pam kelikir C lombong dedah

B kapal korek D lombong syaf

Soalan 2 berdasarkan peta di bawah.

• Kilang mencairkan gas asli

• Kilang baja urea

2 Maklumat di atas dapat dikaitkan

dengan kawasan

bertanda

A I C III

B II D IV

3 Antara berikut, yang manakah landskap

yang

terbentuk akibat tindakan manusia?

A Tasik Kenyir C Batu Caves

B Tasik Bera D Tasik Chini

Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah.

4 Antara kesan penerokaan di kawasan dalam

rajah di atas ialah

I berlakunya hakisan pantai

II berlakunya peningkatan aras laut

III air pasang surut akan terjejas

IV habitat hidupan laut musnah

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

5 Antara berikut, yang manakah kegiatan

yang

mengubah pandang darat bentuk muka

bumi di

Malaysia?

I Hutan Simpan Bukit Belacan, Selangor

II Taman Negara Crocker

III Projek Pengairan Kemubu

IV Empangan Pergau, Kelantan

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

• Shah Alam, Selangor

• Mak Mandin dan Prai di Pulau Pinang

6 Produk yang dihasilkan di negeri-negeri di atas

ialah

I minyak masak

Page 31: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

II sabun

III barangan kosmetik

IV perabot kayu

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

7 Antara berikut, yang manakah lokasi

penanaman tembakau?

I Rengit, Johor

II Pasir Putih, Kelantan

III Besut, Terengganu

IV Tumpat, Kelantan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 8 berdasarkan peta di bawah.

8 Tempat yang bertanda X dalam peta di

atas boleh dikaitkan dengan

penanaman

A lada C tembakau

B kopi D nanas

9 Antara berikut, manakah kaedah yang

sesuai untuk penangkapan ikan di

pinggir laut?

I Pukat tarik III Jala

II Sangkar IV Pukat hanyut

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 10 berdasarkan peta di bawah.

10 Kawasan penanaman kelapa sawit dan

nanas dalam peta terletak di kawasan

bertanda

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 11 berdasarkan rajah di bawah.

11 Jenis tanaman yang terdapat dalam

kawasan di atas ialah

A tembakau C tebu

B kelapa sawit D sagu

12 Antara berikut, manakah bandar yang

boleh

dikaitkan dengan kawasan

perlombongan bijih timah?

I Kuching III Ipoh

II Kuala Lumpur IV Kota Kinabalu

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 13 berdasarkan peta di bawah.

Page 32: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

13 Kawasan yang bertanda I hingga IV

merupakan

taman negara di Malaysia. Pilih

pasangan yang betul.

I Taman Negara Bako

II Taman Negara Gunung Gading

III Taman Negara Bukit Lambir

IV Taman Negara Kinabalu

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

14 Apakah langkah yang dilaksanakan

untuk

menguruskan sumber air di Malaysia?

I Memulihkan sungai yang tercemar

II Membina kilang di kawasan hutan

III Menguatkuasakan undang-undang

IV Mendirikan kilang jauh dari kawasan

sungai

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

15 Apakah langkah-langkah untuk

mengatasi masalah

kepupusan flora dan fauna?

I Menjalankan penghutanan semula

II Melakukan rawatan silvikultur

III Mengharamkan aktiviti pembalakan

IV Mengehadkan lesen pembalakan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 16 berdasarkan peta di bawah.

16 Kawasan X dalam peta di atas dapat

dikaitkan

dengan

A bekas lombong bijih timah

B tempat rekreasi

C kawasan penghutanan semula

D Taman Rimba Templer

17 Apakah langkah-langkah yang boleh

diambil untuk mengatasi masalah bahan

api fosil yang semakin berkurangan?

I Mengharamkan penjualan kereta kepada

pengguna

II Mengamalkan amalan berkongsi kereta

III Menggalakkan usaha cari gali di

kawasan baru

IV Menjalankan penyelidikan tentang

sumber tenaga alternatif

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 18 berdasarkan peta di bawah.

Page 33: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

• Industri kain

• Industri makanan

18 Maklumat di atas berkaitan dengan

kawasan di

dalam peta yang bertanda

A I C III

B II D IV

Soalan 19 berdasarkan peta di bawah.

Kayu balak

19 Maklumat di atas berkaitan dengan

kawasan yang bertanda

A I C III

B II D IV

20 Apakah industri yang dijalankan di

pantai timur Semenanjung Malaysia?

I Industri memasang kereta dan motor

II Industri menenun kain songket

III Industri menapis petroleum

IV Industri pakaian

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Pokok api-api, bakau minyak

21Maklumat di atas boleh dikaitkan dengan

tumbuhan di kawasan

A hutan paya air tawar

B hutan gunung

C hutan paya bakau air masin

D hutan hujan tropika

22 Mengapakah penggunaan tenaga nuklear

di

Malaysia masih lagi pada peringkat

penyelidikan?

I Kekurangan kepakaran

II Kos yang tinggi

III Mempunyai teknologi yang tinggi

IV Faktor keselamatan penduduk jika

berlaku

kebocoran

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

• Kepupusan hidupan liar

• Penerokaan hutan

23 Antara berikut, yang manakah dikaitkan

dengan maklumat di atas?

I Badak sumbu III Seladang

II Orang Utan IV Musang

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 24 berdasarkan peta di bawah.

Page 34: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

Kuprum

24 Maklumat di atas berkaitan dengan

kawasan yang bertanda

A I C III

B II D IV

Soalan 25 berdasarkan rajah di bawah.

25 Produk yang dihasilkan di atas ialah

daripada jenis mineral

A kaolin C arang batu

B batu marmar D emas

Soalan 26 berdasarkan peta di bawah.

Berlakunya penebangan hutan bakau

26 Maklumat di atas berkaitan dengan

kawasan yang bertanda

A I C III

B II D IV

27Antara berikut, yang manakah merupakan

langkah untuk mengurangkan pergantungan

terhadap sumber petroleum?

A Perlu mengurangkan eksport

B Mencari sumber gantian

C Mengehadkan penggunaan

D Berkongsi kereta

Soalan 28 berdasarkan peta di bawah.

• Pusat perlindungan Orang Utan

• Kawasan pemeliharaan spesies haiwan

28 Maklumat di atas adalah berkaitan

dengan kawasan yang bertanda

A I C III

B II D IV

29 Mineral penting yang dilombong di Bau,

Sarawak ialah

A kuprum C emas

B kaolin D bijih besi

Soalan 30 berdasarkan peta di bawah.

Page 35: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

Mengeksploitasikan tenaga suria

30 Maklumat di atas adalah berkaitan

dengan kawasan bertanda

A I C III

B II D IV

Soalan 31 berdasarkan peta di bawah.

31 Mineral yang dilombong di kawasan

bertanda Q diguna untuk

menghasilkan

A tembikar C cat

B simen D aluminium

32 Pilih kombinasi yang betul.

I

II

III

IV

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

33 Kombinasi manakah yang betul tentang

taburan mineral di Malaysia?

A Arang batu - Bau, Sarawak

B Bauksit - Teluk Ramunia, Johor

C Fosfat - Lembah Kinta, Perak

D Emas - Mamut, Sabah

34 Antara berikut, yang manakah kesan

yang berlaku terhadap alam sekitar

sekiranya hutan dan tenaga

diterokai secara tidak cekap?

I Peningkatan suhu

II Perubahan pandang darat

III Hakisan

IV Menggalakkan kehadiran pelancong

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

35 Bagaimanakah pencemaran udara boleh

berlaku?

I Asap yang dilepaskan oleh kilang

II Penebangan hutan yang berleluasa

III Pemecahan batu di kuari batu kapur

IV Pembakaran terbuka

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

36 Mengapakah Malaysia berpotensi besar

untuk

membangunkan sumber tenaga

hidroelektrik?

I Mempunyai isi padu air sungai yang

banyak

II Menerima hujan lebat sepanjang tahun

III Sungai beraliran deras

IV Batuan tidak telap air membolehkan air

bertakung

A I, II dan III C I, III dan IV

Page 36: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 37 berdasarkan peta di bawah.

37 Apakah sumber yang diperolehi dari

kawasan bertanda X?

A Petroleum C Arang batu

B Bijih besi D Bauksit

38Mengapakah tenaga suria di Jepun boleh

dimajukan?

I Adanya permintaan yang tinggi

II Mempunyai kemajuan teknologi

III Adanya kepakaran tempatan

IV Faktor keselamatan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

39 Antara berikut, yang manakah peranan

hutan dalam mengekalkan kawasan tadahan?

A Menjadi habitat kepada spesis haiwan

B Meningkatkan kadar kelengkapan

C Mewujudkan rantaian makanan

D Menjadi span yang bertindak untuk

menyimpan air

40 Tujuan utama Jepun membina banyak

empangan ialah

A membekalkan sumber perikanan

B membekalkan air kepada sektor industri

C untuk mengairi kawasan tanaman

gandum

D untuk membekalkan tenaga

hidroelektrik

Soalan 41 berdasarkan peta di bawah.

Pusat perlindungan badak sumbu

41 Maklumat di atas berkaitan dengan

kawasan yang bertanda

A I C III

B II D IV

Soalan 42 berdasarkan peta di bawah.

42 Kawasan yang bertanda X di dalam peta

menjalankan kegiatan

A perikanan C pertanian

B pelancongan D perlombongan

43Apakah kepentingan penerokaan sumber bijih

timah di Malaysia?

Page 37: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

I Menjadi bahan eksport yang paling

penting

II Menggalakkan industri membuat

barangan piuter

III Menambahkan peluang pekerjaan

IV Membangunkan banyak infrastruktur

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Kegiatan perlombongan bijih timah di Malaysia

telah menyebabkan beberapa pelabuhan

digunakan

untuk mengeksport bijih timah.

44 Pelabuhan-pelabuhan tersebut ialah

I Pelabuhan Klang

II Pelabuhan Pulau Pinang

III Pelabuhan Tanjung Pelepas

IV Pelabuhan Pasir Gudang

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

• Pembebasan gas nitrogen oksida

• Pembebasan gas hidrokarbon

45 Pencemaran di atas berlaku akibat

kegiatan

perlombongan

A kuprum C arang batu

B petroleum D bijih timah

46 Langkah-langkah pengurusan sumber

termasuklah

I pemasaran III pemeliharaan

II pengeluaran IV pemuliharaan

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 47 berdasarkan peta di bawah.

47Mengapakah kawasan bertanda P tidak sesuai

untuk menjalankan perikanan sepanjang tahun?

A Laut yang bergelora

B Laut yang dalam

C Kekurangan ikan

D Mempunyai persaingan dengan nelayan

asing

48 Antara berikut, yang manakah

merupakan

kepentingan pembalakan di Malaysia?

I Ianya penting untuk industri pertanian

II Memberi pendapatan kepada negara

III Menjadi sumber bahan mentah untuk

membuat perabot

IV Sumber tarikan pelancong

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 49 berdasarkan peta di bawah.

Page 38: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

49 Kawasan yang berlorek dalam peta di

atas

merupakan kawasan

A perikanan di Malaysia

B pembalakan utama

C perikanan pinggir laut

D pertanian pindah

50 Hasil balak Malaysia dieksport dalam

bentuk

I kayu balak

II papan lapis

III ukiran papan pelbagai bentuk flora dan

fauna

IV kayu gergaji

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Lembah Kinta, Perak

Kuala Langat, Selangor

51 Maklumat di atas berkaitan dengan jenis

mineral

A bijih timah C petroleum

B gas asli D arang batu

52 Apakah langkah-langkah kerajaan Jepun

dalam menguruskan sumber air?

I Membeli air dari negara luar

II Penguatkuasaan undang-undang

III Kempen kitar semula

IV Memelihara kawasan hutan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

53 Antara berikut, yang manakah tujuan

kempen

‘Cintailah Sungai Kita’ dilancarkan?

A Menunjukkan keadaan sungai yang

kotor

B Memberi kesedaran kepada

orang awam tentang pemeliharaan sungai

C Mengehadkan pembinaan kilang di

kawasan sungai

D Menggunakan sumber sungai dengan

sebaiknya

Soalan 54 berdasarkan rajah di bawah.

54 Kawasan berlorek dalam rajah di atas

dapat dikaitkan dengan

I pencemaran darat

II hakisan tanah

III ketandusan tanih

IV kawasan tadahan air terjejas

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Kawasan semula jadi yang indah dan

menarik seperti pulau, pantai, batu

karang

dan sebagainya

55 Apakah lokasi yang dapat dikaitkan

dengan

pernyataan di atas?

I Tasik Kenyir

II Pulau Perhentian

III Teluk Cempedak

IV Batu Caves

A I dan II C III dan IV

Page 39: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

B II dan III D I dan IV

• Kampar • Bidor • Machap

56 Kawasan perlombongan di atas

berkaitan dengan sumber mineral

A kaolin C kuprum

B batu marmar D petroleum

57 Bijih timah dilombong di negara kita

melalui

kaedah

I kapal selam III lombong dedah

II lombong hidraul IV

mendulang

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 58 berdasarkan peta di bawah.

58 Kawasan yang bertanda A dan B

mampu menarik ramai

pelancong mengunjunginya kerana

I pantainya berpasir putih

II mempunyai udara yang nyaman

III mempunyai tumbuhan yang cantik

IV terdapat banyak terumbu karang

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

• Rawang

• Chuping

59 Antara berikut, yang manakah faktor

yang

menggalakkan industri membuat simen

di kawasan di sebelah?

A Terdapat banyak tenaga kerja

berkemahiran dan murah

B Terletak berhampiran kawasan batu

kapur

C Kerajaan memberi taraf perintis

D Mempunyai pelaburan asing yang

banyak

Page 40: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

60 Tanaman teh di negara kita banyak

ditanam di

kawasan

A Tanah Tinggi Cameron

B Bagan Datoh

C Lahad Datu

D Pontian

Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta di bawah.

Page 41: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

1 Bearing simpang empat Kg. Melor (RG

440242) dari simpang tiga Kg.

Seroja (RG 430228) ialah

A 45o C 50o

B 35o D 60o

2 Apakah tanaman utama penduduk Kg.

Cempaka?

I Padi III Kelapa sawit

II Getah IV Nanas

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

3 Antara berikut, manakah faktor yang

mempengaruhi penanaman kelapa sawit dan getah

di dalam peta?

I Sistem saliran yang baik

II Bentuk muka bumi beralun

III Mempunyai buruh yang ramai

IV Mempunyai pasaran yang luas

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

4 Berapakah panjang jalan raya dari simpang

empat Kg. Melor (RG 440242) ke simpang tiga Kg.

Seroja (RG 430228)?

A 3 km C 5 km

B 4 km D 4.5 km

5 Bt. Bintang terletak di segi empat grid

A 4422 C 4021

B 4222 D 4423

6 Pola petempatan dalam segi empat grid di atas

ialah

A berselerak C berkelompok

B berpusat D berjajar

Soalan 7 berdasarkan peta di bawah.

Pembukaan dan perkembangannya didorong

oleh perlombongan bijih timah.

7 Maklumat di atas merujuk kepada kawasan di

dalam peta yang bertanda

A A dan B C C dan D

B B dan C D A dan D

Page 42: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

8 Apakah alat yang digunakan untuk

mengukur panjang sungai yang

berliku di atas peta?

I Jangka sudut III Jalur kertas

II Jangka lukis IV Benang

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

9 Suhu bulanan sesuai direkodkan dalam

bentuk

A jadual C gambar rajah

B carta aliran D graf bar mudah

10 Apakah agensi yang mengendalikan

petroleum dan gas asli di Malaysia?

A Shell C Petronas

B Esso D Pertamina

• Pertanian • Petempatan

• Perhubungan • Kemudahan sosial

11 Pandang darat fizikal yang boleh

dikaitkan dengan kegunaan

seperti di atas ialah

A tanah tinggi C tanah pamah

B tanah beralun D pinggir pantai

Soalan 12 berdasarkan skala di bawah.

12 Skala lurus di atas menunjukkan

A 1 cm di atas peta mewakili 3 km di

permukaan bumi

B 1 cm di atas peta mewakili 5 km di

permukaan bumi

C 2 cm di atas peta mewakili 4 km di

permukaan bumi

D 1 cm di atas peta mewakili 2 km di

permukaan bumi

13 Mengapakah Malaysia berpotensi

mengeluarkan tenaga suria?

I Kedudukan Malaysia yang berada di

Kutub Utara

II Menerima cahaya matahari 3 jam sehari

sepanjang tahun

III Kedudukannya di kawasan Khatulistiwa

IV Secara purata menerima cahaya

matahari kira- kira 7 hingga 8

jam sehari sepanjang tahun

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 14 berdasarkan peta di bawah.

Kawasan tanah aluvium yang

sesuai untuk pertanian

14 Maklumat di atas berkaitan dengan

kawasan yang bertanda

A I C III

B II D IV

Page 43: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

15 Mengapakah Malaysia masih

mengimport

petroleum walaupun banyak terdapat di

negara sendiri?

A Kerana mengandungi sulfur tinggi

B Tiada pusat penapisan petroleum di

Malaysia

C Petroleum tempatan mendapat

permintaan yang baik dari luar negara

D Petroleum tempatan tidak mempunyai

kualiti

Soalan 16 hingga Soalan 18 berdasarkan peta di

bawah.

16 Mengapakah tanaman kelapa sawit

ditanam secara meluas di kawasan

peta?

A Terdapat ramai tenaga buruh

B Berhampiran dengan petempatan

C Adanya tali air

D Bersaliran baik

17 Tasik Puteri terletak di arah

A barat daya C timur laut

B selatan D tenggara

18 Jalan raya di dalam peta di atas penting

untuk

I menghubungkan pusat pelabuhan

II mengangkut hasil perindustrian

III mengangkut hasil tanaman

IV menghubungkan petempatan penduduk

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

19 Data yang dikumpulkan daripada

sesuatu kajian boleh dipersembahkan

dalam bentuk

I graf III peta

II jadual IV carta pai

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

20 Antara berikut, yang manakah

merupakan tenaga alternatif yang

mesra alam?

I Gas asliIII Ombak

II Biomas IV Bijih besi

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

21 Apakah tenaga yang dihasilkan daripada

proses pereputan sampah sarap dan

sisa-sisa pertanian?

A Geoterma C Solar

B Biomas D Nuklear

22 Apakah kesan daripada penemuan

petroleum di Malaysia?

I Taraf hidup rakyat meningkat

II Pendapatan negara meningkat

Page 44: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

III Peluang pekerjaan bertambah

IV Eksport petroleum dikurangkan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

23 Antara berikut, yang manakah

merupakan hutan yang terdapat di

Malaysia?

I Hutan gunung

II Hutan hujan tropika

III Hutan monsun tropika

IV Hutan paya

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

24 Di manakah stesen penjanaan kuasa arus

pasang surut terdapat di China?

I Beijing III Haishan

II Jiangxia IV Baishakou

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

25 Antara berikut, yang manakah tujuan

utama

kawasan Tasik Kenyir dibuka di

Terengganu?

A Untuk dijadikan kawasan pelancongan

B Untuk projek penjanaan tenaga nuklear

C Untuk projek penjanaan tenaga

hidroelektrik

D Untuk meningkatkan ekonomi Malaysia

26 Bagaimanakah kerajaan Malaysia

mendapatkan pendapatan negara?

I Melalui cukai masuk

II Melalui cukai bangunan

III Melalui cukai individu

IV Melalui cukai syarikat

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 27 berdasarkan peta di bawah.

Sumber bahan mentah ini penting

dalam industri membuat pancalogam

27 Maklumat di atas berkaitan dengan

kawasan yang bertanda

A I C III

B II D IV

28Antara berikut, yang manakah merupakan bahan

api yang digunakan di stesen elektrik terma di

Paka, Terengganu?

A NuklearC Gas asli

B Arang batu D Biomas

29 Bagaimanakah tugas seorang pengurus

ladang?

I Menentukan teknik penanaman yang

bersesuaian dan bermutu

II Memilih jenis tanaman

III Mengkaji keasidan tanah

IV Menguruskan pekerja

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Page 45: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

Soalan 30 berdasarkan rajah di bawah.

30 Rajah di atas menunjukkan keratan

rentas sebuah

A rabung

B lurah

C dataran tinggi

D susuh bukit

31 Antara berikut, empangan manakah

digunakan

untuk menjana kuasa hidroelektrik?

I Empangan Batang Ai

II Empangan Tenom Pangi

III Empangan Muda

IV Empangan Temenggor

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

32 Pengeluar petroleum yang kedua

terbesar di Asia

Tenggara selepas Indonesia ialah

A Brunei

B Jepun

C Thailand

D Malaysia

Soalan 33 berdasarkan rajah di bawah.

33 Sumber mineral yang dilombong di

kawasan

berlorek digunakan sebagai bahan

mentah dalam industri

A aluminium C elektronik

B besi dan keluli D petrokimia

Soalan 34 berdasarkan jadual di bawah.

Bilangan Kaum yang Terdapat di Kampung Mesra, 2010

34Carta pai yang manakah menggambarkan

maklumat tentang bilangan kaum di Kampung

Mesra?

A C

B D

Page 46: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

35 Negara yang mengimport petroleum dari

Malaysia ialah

I Arab Saudi III Singapura

II Kuwait IV Jepun

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

36 Apakah kesan positif penerokaan

pelbagai sumber untuk

pembangunan negara Malaysia?

I Meningkatkan harga barangan

II Meningkatkan kemudahan infrastruktur

III Menggalakkan perkembangan industri

IV Menggalakkan proses pembandaran

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 37 berdasarkan rajah di bawah.

37 Apakah bandar yang boleh dikaitkan

dengan

kawasan-kawasan dalam rajah di atas?

A Bintulu C Miri

B Port Dickson D Lutong

38 Antara berikut, yang manakah betul?

A

B

C

D

Soalan 39 berdasarkan rajah di bawah.

39 Rajah di atas menunjukkan garisan

kontur yang bercerun

A cembung C sekata

B bertangga D landai

40Bearing sesuatu objek atau tempat di atas peta

boleh diukur dengan cara

A menggunakan benang

B menggunakan jangka sudut

C menggunakan kompas magnetik

D menggunakan jangka tolak

41 Pilih kombinasi yang betul.

A

B

C

D

Sumber ini akan habis apabila

digunakan secara berterusan

42 Maklumat di sebelah berkaitan dengan

sumber

I batu granit III air

II petroleum IV tanih

Page 47: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Pusat perlombongan kuprum

terbesar di Malaysia

43 Maklumat di atas adalah berkaitan

dengan kawasan

A Teluk Ramunia C Mamut

B Silimpopon D Lembah Kinta

44 Apakah sumber tenaga yang boleh

diperbaharui melalui proses kitar

semula?

A Kuasa hidroelektrik

B Tenaga biomas

C Tenaga nuklear

D Tenaga suria

45 Negeri pengeluar gas asli yang utama di

Malaysia ialah

A Perak C Sabah

B Sarawak D Kelantan

1 cm mewakili 4 km

46 Apakah jenis skala yang ditunjukkan di

atas?

A Skala lurus

B Skala pecahan wakilan

C Skala penuh

D Skala penyata

47 Apakah ciri-ciri sumber yang boleh

diperbaharui?

I Tidak boleh diganti dengan baru

II Akan kehabisan

III Dapat digunakan secara berterusan

IV Tidak akan habis

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 48 berdasarkan rajah di bawah.

48 Berdasarkan keratan rentas di atas,

bagaimanakah bentuk garisan

konturnya?

A C

B D

• Sungai • Tasik

49 Maklumat di atas dapat membekalkan

sumber

A tumbuh-tumbuhan

B tanih

C mineral

D air

Soalan 50 berdasarkan rajah di bawah.

50 Berapakah selang kontur dalam rajah di

atas?

Page 48: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

A 15 meter C 20 meter

B 10 meter D 30 meter

51 Pilih kombinasi yang betul mengenai

warna yang

digunakan untuk menentukan ketinggian

di atas peta.

I

II

III

IV

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

52 Antara berikut, yang manakah benar

tentang

bearing sudutan?

A Bearing sudutan dinyatakan dalam unit

darjah

B Bearing sudutan diukur dari arah selatan

C Bearing sudutan diukur

berdasarkan sukuan arah mata angin

D Bearing sudutan diukur melawan

pusingan jam

Soalan 53 berdasarkan rajah di bawah.

53Bearing sudutan Kg. Cempaka dari Kg. Seroja

ialah

A 180o C 50o

B 69o D 89o

54 Sumber mineral logam terdiri daripada

I bauksit

II bijih timah

III petroleum

IV arang batu

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV

Soalan 55 berdasarkan gambar di bawah.

55 Apakah yang akan berlaku jika sumber

di atas

diterokai tanpa kawalan?

A Berlakunya banjir kilat

B Kejadian ribut taufan

C Kepupusan flora dan fauna

D Berlakunya peningkatan suhu

56 Antara berikut, yang manakah mineral

bukan logam?

I MarmarIII Gas asli

II Batu kapur IV Emas

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

57 Kebanyakan gas asli cecair dari Bintulu

dieksport ke negara

Page 49: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

A Amerika Syarikat

B Korea Selatan

C Jepun

D Iran

58 Apakah kepentingan hasil yang terdapat

di hutan paya air tawar?

I Sebagai kawasan tadahan hujan

II Sumber makanan protein

III Daunnya digunakan untuk membuat

anyaman tikar, topi dan bakul

IV Bahan eksport penting bagi negara

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV

Soalan 59 berdasarkan rajah di bawah.

59 Apakah sumber mineral yang dikaitkan

dengan kedua-dua tempat di atas?

A Bijih besi

B Batu kapur

C Bauksit

D Arang batu

60 Apakah kelebihan gas asli cecair sebagai

bahan api?

I Tidak mencemarkan alam sekitar

II Mudah diperolehi dan mudah digunakan

III Mahal dan tidak bersih

IV Bekalannya berterusan

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

Page 50: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta di bawah.

1 Apakah pekerjaan utama penduduk Kg.

Makmur?

I Pesawah III Nelayan

II Penoreh getah IV Pegawai

kerajaan

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

2 Apakah kemudahan yang terdapat di

Kg. Sentosa?

I Tempat ibadat III Hospital

II Balai polis IV Sekolah

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

3 Kawasan tinggi di dalam peta terdapat

di bahagian

A barat daya C selatan

B tenggara D timur

4 Apakah arah Kg. Sentosa dari Bt.

Jarum?

Page 51: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

A Barat laut C Timur laut

B Tenggara D Barat daya

5 Masjid terletak pada rujukan grid

A C

B D

6 Antara berikut, pernyataan yang

manakah berkaitan dengan peta?

A Penduduk Kg. Aman bekerja sebagai

pesawah

B Selang kontur yang terdapat di dalam

peta ialah 30 meter

C Pola petempatan di Kg. Sentosa

ialah berselerak

D Penduduk Kg. Makmur kebanyakannya

beragama Islam

Garisan yang menyambungkan semua

tempat yang sama ketinggian di atas

peta.

7 Maklumat di atas merujuk kepada

garisan

A kontur C grid

B tengah D lorekan

8 Persilangan Garisan Timuran dan

Garisan Utaraan dapat

membentuk

A arah C skala

B rujukan grid D jarak

9 Susunan garisan kontur yang rapat

menunjukkan cerun yang

A tinggi C bertangga

B landai D curam

Soalan 10 berdasarkan rajah di bawah.

Sumber Semula Jadi

Boleh diperbaharui X

10 Berdasarkan rajah di atas, X mungkin

sekali

A sumber budaya

B sumber manusia

C tidak boleh diperbaharui

D sumber bahan mentah

Soalan 11 berdasarkan peta di bawah.

11 Kawasan yang bertanda P mungkin

sekali

A pusat memproses gas asli

B pusat penapisan petroleum

C pusat perlombongan gas asli

D pusat perlombongan emas

12 Apakah sumber eksport utama negara?

I Emas III Petroleum

II Gas asliIV Bauksit

Page 52: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 13 berdasarkan rajah di bawah.

13 Tempat di atas berkaitan dengan

kawasan

perlombongan

A emas C bauksit

B kuprum D arang batu

Soalan 14 berdasarkan peta di bawah.

14 Sumber mineral yang terdapat di

kawasan X ialah

A petroleum C kuprum

B bauksit D bijih besi

• Penanaman hutan semula

• Ladang hutan

15 Apakah kesan kegiatan di atas?

I Bekalan kayu secara berterusan

II Keseimbangan ekosistem terpelihara

III Kesuburan tanih dipertingkatkan

IV Mencegah banjir lumpur

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

16 Antara berikut, manakah usaha-usaha

pengurusan sumber yang betul?

I Mengelakkan pencerobohan

kawasan tadahan air

II Memaksimumkan pengeluaran sumber

mineral

III Memelihara hutan daripada pembalakan

haram

IV Penerokaan sumber mineral tanpa

kawalan

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan

IV

17 Kawasan yang manakah mempunyai

tanih gambut yang sesuai untuk

penanaman nanas?

I Pontian

II Kota Kinabalu

III Mamut

IV Pekan Nanas

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

18 Antara berikut, yang manakah

menunjukkan skala

1 : 150 000?

A

B

C

D

Page 53: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

Digunakan untuk menunjukkan ciri-ciri geografi

yang unik seperti jeti, kuari dan pantai

19 Maklumat di atas berkaitan dengan

penerangan simbol

A titik C bergambar

B kawasan D garisan

20 Apakah saliran yang terdapat dalam

peta?

I Sungai III Jalan raya

II Paya IV Tasik

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Digunakan dalam industri mengetin dan pateri

21 Maklumat di atas berkaitan dengan

mineral

A kuprum C bijih besi

B emas D bijih timah

• Sumber yang boleh

diperbaharui

• Sumber yang berterusan

22 Maklumat di atas berkaitan dengan

sumber

I tanih III arang batu

II air IV gas asli

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

23 Di manakah letaknya kilang penapisan

petroleum yang diimport dari Arab

Saudi, Iran dan Kuwait?

I Tangga batu III Miri

II Bintulu IV Port Dickson

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

24 Kombinasi manakah yang benar

tentang taburan mineral di Malaysia?

A Kaolin - Machap

B Kuprum - Bau

C Arang batu - Lembah Kinta

D Batu kapur - Ranau

25 Apakah petunjuk yang digunakan untuk

menunjukkan ketinggian dalam peta

topografi?

I Bearing sukuan

II Bearing sudutan

III Stesen trigonometri

IV Kontur

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

26Bagaimanakah kedudukan sesuatu objek dalam

peta topografi ditentukan?

I Rujukan grid 4 angka

II Rujukan grid 2 angka

III Rujukan grid 3 angka

IV Rujukan grid 6 angka

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

27 Bagaimanakah sumber air sungai di

Semenanjung Malaysia digunakan?

I Sebagai jalan pengangkutan utama

II Untuk membekalkan air minuman

III Untuk mengairi tanaman

IV Untuk menjana tenaga elektrik

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Page 54: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

28 Antara jenis tanih berikut, yang

manakah sesuai ditanam nanas?

A GambutC Beralun

B Laterit D Beris

29 Apakah masalah yang dihadapi dalam

sektor

perlombongan bijih timah?

I Harga yang tidak stabil di pasaran

II Persaingan dari negara luar

III Tidak mempunyai saingan daripada

bahan

gantian lain

IV Penjualan stok penimbal oleh Amerika

Syarikat menyebabkan harga

jatuh

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 30 berdasarkan gambar di bawah.

30 Sumber yang menghasilkan bahan

dalam rajah di atas dikaitkan dengan

kawasan

I Merit - Pila, Sarawak

II Yan, Kedah

III Silimpopon, Sabah

IV Enggor, Perak

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

Soalan 31 berdasarkan peta di bawah.

Negara ini membangunkan teknologi

tenaga suria untuk menggerakkan

kenderaan,

memanaskan air, menjana kuasa

hidroelektrik dan lain-lain.

31 Maklumat di atas berkaitan dengan

kawasan yang bertanda

A I C III

B II D IV

32 Fosfat penting untuk membuat

A baja C jubin

B tembikar D kuali

33 Antara berikut, yang manakah

merupakan bahan yang diperbuat

daripada kaolin?

I Plastik III Batu-bata

II Tembikar IV Seramik

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 34 berdasarkan peta di bawah.

Page 55: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

34 Apakah faktor yang mempengaruhi

kemajuan bandar yang bertanda P

dan Q?

A Pertanian C Pelancongan

B Perindustrian D Perlombongan

35Antara berikut, yang manakah merupakan

kegunaan tenaga geoterma di Iceland?

I Mencairkan salji dan ais

II Mengeringkan kayu api

III Memanaskan air

IV Menggerakkan kenderaan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

36 Antara berikut, yang manakah kesan

kegiatan

pertanian pindah terhadap alam sekitar?

I Kebakaran hutan

II Hujan asid

III Kejadian banjir kilat

IV Hakisan tanah

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 37 berdasarkan peta di bawah.

Kawasan batu kapur yang menjadi

bahan mentah industri simen

37 Maklumat di atas berkaitan dengan

kawasan yang bertanda

A I C III

B II D IV

38 Mengapakah sumber tenaga elektrik

daripada

putaran kincir angin tidak konsisten?

A Kekuatan angin tidak menentu

B Saiz kincir angin yang kecil

C Tiupan angin sentiasa kuat

D Hujan yang turun pada waktu tertentu

• Agroindustri

• Penjagaan makanan

• Perubatan

39 Maklumat di sebelah boleh dikaitkan

dengan

penggunaan tenaga

A nuklear C petroleum

B suria D gas asli

40Apakah skala pecahan wakilan bagi 1 cm

bersamaan 2 km?

A 1 : 100 000 C 1 : 10 000

B 1 : 200 000 D 1 : 50 000

Soalan 41 berdasarkan carta di bawah.

Page 56: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

41Carta aliran di atas menerangkan proses

penghasilan

A kertas C makanan ringan

B pakaian D padi

42 Kepentingan hutan paya air masin ialah

I sebagai tempat pembiakan hidupan laut

II menjadi kawasan tadahan

III menjadi kawasan eko-pelancongan

IV mencegah daripada berlakunya hakisan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

43 Apakah faedah pembinaan rancangan

pengairan di Malaysia?

I Penanaman padi dua kali setahun

II Bekalan air yang mencukupi untuk

proses

penanaman padi

III Penyakit tanaman padi dapat dihapuskan

IV Pasaran padi adalah terhad

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

44 Apakah kegiatan manusia yang boleh

mengubah landskap kawasan tanah

tinggi?

I Pembinaan empangan

II Pembinaan pusat rekreasi

III Pembinaan hotel

IV Pembinaan lebuh raya

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 45 berdasarkan peta di bawah.

• Getah • Kelapa sawit •

Nanas

45 Maklumat di sebelah berkaitan dengan

kawasan

yang bertanda

A I C III

B II D IV

46 Antara faktor sumber air terancam ialah

I pembuangan sisa toksik dari kilang

II tumpahan minyak dari kapal

III penggunaan pukat tunda

IV penjagaan kebersihan sungai

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 47 hingga Soalan 50 berdasarkan graf di

bawah.

Page 57: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

47 Import kereta dari Jepun yang paling

tinggi ialah pada tahun

A 2006 C 2008

B 2007 D 2010

48 Pada tahun berapakah jumlah import

kereta Jepun dan kereta Korea adalah

sama?

A 2009 C 2008

B 2006 D 2010

49 Pada tahun manakah jumlah kereta

import dari

Korea adalah sama?

I 2006 III 2008

II 2007 IV 2009

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

50 Pilih pernyataan yang benar tentang

kereta import Negara Y.

I Jumlah import kereta Korea adalah sama

pada tahun 2006 dan 2007

II Jumlah import kereta Korea menurun

pada tahun 2008, 2009 dan 2010

III Jumlah import kereta buatan Jepun

meningkat setiap tahun

IV Jumlah import kereta Jepun lebih

banyak dari- pada kereta Korea

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 51 berdasarkan rajah di bawah.

51 Pilih pernyataan yang benar

berdasarkan keratan rentas di atas.

A Menunjukkan garisan kontur

yang semakin rapat di atasnya

B Mempunyai garisan kontur yang sama

jaraknya di antara satu garisan

dengan garisan yang lain

C Mempunyai garisan kontur yang jarang

D Mempunyai susunan berselang-seli di

antara susunan garisan kontur

• Bentuk muka bumi yang

menganjur dari

kawasan tanah pamah

• Nilai garis kontur menghala

ke tanah pamah

semakin berkurangan

52 Berdasarkan maklumat di atas, keratan

rentas yang dimaksudkan ialah

A susuh bukit

B dataran tinggi

C gunung

D lurah

53 Mengapakah penerokaan sumber

mineral di

Malaysia perlu dirancang dan dikawal

kegiatannya?

A Supaya harganya tidak naik mendadak

B Supaya mampu menampung kepupusan

sumber lain

C Supaya tidak pupus dalam jangka masa

singkat

D Supaya berkekalan dalam jangka masa

yang panjang

Page 58: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

54 Antara berikut, manakah skala lurus

yang boleh dikaitkan dengan 1 cm

mewakili 100 km.

A

B

C

D

55Antara berikut, yang manakah menunjukkan

simbol budaya?

I III

II IV

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

• Ditanam daripada keratan

• Memerlukan kayu sokongan

56 Apakah jenis tanaman yang dinyatakan

dalam

maklumat di sebelah?

A Padi C Lada hitam

B Nanas D Teh

57 Apakah kepentingan air sungai?

I Tempat membuang sampah sarap

II Kegunaan domestik

III Mengairi tanaman

IV Tempat pembuangan sisa toksik

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

• Pending, Sarawak

• Tanjung Agas, Johor

• Bayan Lepas, Pulau Pinang

58 Ketiga-tiga kawasan perindustrian di

atas terlibat dalam industri

A petrokimia

B automotif

C elektrik dan elektronik

D pelancongan

Penting untuk dijadikan kabel elektrik

59 Maklumat di atas adalah berkaitan

dengan mineral logam

A bijih timah C emas

B bauksit D kuprum

• Tumbuh di pinggir laut yang

berlumpur

• Tumbuhannya berakar

jangkang dan ceracak

60 Maklumat di atas adalah berkaitan

dengan

A hutan hujan tropika

B hutan paya bakau air masin

C hutan paya air tawar

D hutan gunung

Page 59: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

1 Apakah faktor fizikal yang

menggalakkan

perkembangan kegiatan pembalakan di

negara kita?

A Terdapatnya hutan hujan tropika yang

luas

B Kekurangan produk saingan

C Penggunaan teknologi moden

D Adanya permintaan yang luas

Soalan 2 berdasarkan rajah di bawah.

2 Kawasan yang berlorek merupakan

agensi kerajaan yang berperanan dalam bidang

A kewangan C penyelidikan

B pemasaran D pembukaan

tanah

Soalan 3 berdasarkan peta di bawah.

3 Faktor yang mempengaruhi kegiatan

pertanian di lokasi Q adalah sama

dengan kawasan yang

bertanda

A I C III

B II D IV

4 Mengapakah getah dan kelapa sawit

sesuai ditanam di tempat yang sama?

I Kerana bersaliran baik

II Kerana kawasan yang beralun

III Kerana kawasan bercerun landai

IV Kerana hasilnya mempunyai kegunaan

yang hampir sama

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

5 Apakah tujuan kerajaan Malaysia

membuat

pinjaman dari negara lain?

A Untuk membangunkan sektor

perindustrian

B Untuk mengatasi masalah

ekonomi yang meleset

C Untuk dilaburkan dalam

pelbagai bidang ekonomi

D Untuk membayar hutang hasil usaha

sama

pencarigalian petroleum

6 Apakah sumbangan kegiatan ekonomi di

kawasan luar bandar?

I Membuka banyak peluang pekerjaan

II Banyak rumah pangsa dibina

III Sistem jalan raya yang semakin maju

IV Terdapatnya kemudahan perhubungan

dengan kawasan lain

Page 60: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 7 berdasarkan peta di bawah.

7 Kawasan berlorek tidak sesuai untuk

aktiviti

pertanian kerana

I berada di kawasan lindungan hujan

II berada di kawasan tanah tinggi

III kawasannya yang kering

IV terletak jauh daripada lingkaran gunung

berapi

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

8 Antara berikut, negara manakah yang

tidak memindahkan teknologinya ke

Malaysia?

A Amerika Syarikat C Liberia

B Jepun D Sri Lanka

9 Apakah kesan daripada penipisan

lapisan ozon?

I Pembebasan gas beracun

II Peningkatan penyakit kanser kulit

III Iklim dunia berubah

IV Proses fotosintesis berhenti

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

10 Antara gas-gas berikut, yang manakah

menyebabkan kesan

rumah hijau?

I Oksigen III Karbon

monoksida

II Karbon dioksida IV Metana

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

11Apakah perubahan pandang darat yang wujud

akibat daripada perlombongan bijih timah di

sesuatu kawasan?

I Tumbuh rumput yang banyak

II Tanih menjadi tidak subur

III Tanih akan digemburkan

IV Wujudnya tasik dan kolam terbiar

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

12 Apakah agensi yang menjalankan

penyelidikan tentang sumber hutan?

A MTDC C MPOB

B MARDI D FRIM

Soalan 13 berdasarkan rajah di bawah.

13Kawasan yang berlorek dalam rajah boleh

dikaitkan dengan negara

A Jepun C Singapura

B Taiwan D Denmark

Page 61: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

14 Mengapakah kerjasama antarabangsa

penting

kepada pembangunan Malaysia?

I Meningkatkan kemasukan pelaburan

asing

II Meningkatkan pemindahan teknologi

III Meningkatkan kemasukan buruh mahir

IV Meningkatkan harga barangan eksport

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

15Antara berikut, yang manakah peranan

Kementerian Perdagangan dan Industri (MITI)

dalam pembangunan ekonomi negara?

A Menguruskan kegiatan perindustrian

negara

B Menguruskan urusan kebajikan

masyarakat

C Menguruskan aspek

perdagangan dengan negara lain

D Mengendalikan pengambilan pekerja di

seluruh negara

Soalan 16 berdasarkan peta di bawah.

16 Kawasan yang sesuai dijalankan

program

penghutanan semula merujuk kepada

kawasan peta yang bertanda

A I C III

B II D IV

17 Mengapakah kerajaan menggalakkan

kegiatan perikanan akuakultur?

A Untuk mengelakkan terusan daripada

terbiar

B Untuk memberi peluang pekerjaan

kepada

nelayan

C Untuk menarik pelancong

D Untuk memelihara sungai dan laut

18 Apakah tujuan utama penyelidikan dan

pembangunan dilaksanakan?

I Untuk mencari kegunaan lain

II Untuk mengelakkan pencemaran alam

sekitar

III Untuk menjimatkan ekonomi negara

IV Untuk memelihara sumber alam

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

19 Apakah agensi yang menjalankan

penyelidikan dalam bidang

bioteknologi di Malaysia?

A MPOB C ESPM

B RRIM D MTDC

20Antara berikut, yang manakah kesan

perkembangan sistem perhubungan di Malaysia?

I E-dagang III Siaran radio

II CD-Rom IV Tele-perbankan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

21 Apakah faktor yang menyebabkan

perikanan

Page 62: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

menjadi satu daripada kegiatan yang

penting di Malaysia?

I Ianya terlindung daripada angin monsun

II Adanya teknologi penangkapan yang

maju

III Adanya sumber protein yang murah

IV Mempunyai laut yang kaya dengan

plankton

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 22 berdasarkan rajah di bawah.

22 Kawasan yang berlorek merujuk kepada

tanaman

I getah III lada hitam

II kelapa sawit IV nanas

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

23 Malaysia menawarkan peluang

pekerjaan yang

banyak dalam bidang

A perlombongan C pertanian

B perkhidmatan D perindustrian

Soalan 24 berdasarkan peta di bawah.

Negara ini telah bekerjasama memindah

teknologi ke Malaysia bagi memulakan

industri.

24 Maklumat di atas berkaitan dengan

kawasan yang bertanda

A I C III

B II D IV

25 Apakah kesan terhadap alam sekitar

akibat

penggunaan baja kimia?

I Mencemarkan sungai

II Dapat mengurangkan penggunaan

jentera

III Meningkatkan keasidan tanah

IV Mencemarkan udara di kawasan

setempat

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 26 berdasarkan peta di bawah.

Page 63: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

26 Perubahan pandang darat yang dialami

daripada tindakan manusia di

kawasan berlorek dalam peta di

sebelah ialah

A petempatan terancang

B perlombongan bijih timah

C terdapat pokok pelbagai spesies

D pembinaan kawasan pelabuhan

27 Apakah faktor-faktor yang

menyebabkan penipisan lapisan ozon?

I Berlakunya pembakaran bahan api

II Campuran air hujan dengan sulfur

III Penggunaan baja nitrogen

IV Penggunaan bahan aerosol

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

28 Apakah kepentingan kitar semula?

I Dapat mengurangkan pencemaran

II Dapat mengelakkan kepupusan sumber

III Dapat menjimatkan penggunaan sumber

IV Dapat mengimbangkan suhu

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 29 berdasarkan peta di bawah.

Pusat perlindungan Orang

Utan

29 Maklumat di atas berkaitan dengan

kawasan yang bertanda

A I C III

B II D IV

30 Apakah faedah kegiatan kitar semula di

Taiwan?

I Memperolehi bahan mentah daripada

bahan terbuang

II Tapak pelupusan sampah secara terbuka

ditambah

III Peluang perniagaan meningkat

IV Alam sekitar yang lebih bersih

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

31 Sektor perkhidmatan yang boleh

meningkatkan pendapatan negara ialah

I perlombongan III pelancongan

II pengangkutan IV pertanian

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

32 Kebaikan pemindahan teknologi dari

negara lain ialah

Page 64: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

I harga barangan akan murah

II pengambilan warga asing dapat

dikurangkan

III akan mewujudkan pekerja mahir

IV kualiti barangan semakin baik

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

33 Antara berikut, bandar manakah yang

berkembang

disebabkan oleh perlombongan

petroleum?

I Sandakan III Bintulu

II Kerteh IV Lutong

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

34 Apakah faktor yang menyebabkan

sumber semula jadi semakin pupus?

I Kerana penguatkuasaan undang-undang

II Berlakunya perlombongan secara giat

III Berlakunya pembalakan tanpa kawalan

IV Kawasan baru dikenal pasti

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

35 Apakah faktor-faktor yang

menyebabkan

berlakunya hujan asid?

I Jumlah kenderaan yang semakin

bertambah

II Berlakunya pertambahan penduduk

III Apabila kawasan petempatan baru

dibuka

IV S emakin banyak pusat

perindustrian baru dibina

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Malaysia dengan ASEAN dan

ASEAN dengan negara luar

36 Apakah jenis kerjasama ekonomi yang

dijalankan berdasarkan maklumat

di atas?

A Kerjasama serantau

B Kerjasama sedunia

C Kerjasama pelbagai hala

D Kerjasama dua hala

37 Apakah faktor kemanusiaan yang

mempengaruhi kegiatan ekonomi?

A Bahan mentah C Iklim

B Tanih D Pasaran

38 Apakah usaha kerajaan dalam

memajukan sektor perikanan di

Malaysia?

I Menebang kawasan hutan paya bakau

yang luas

II Menubuhkan badan-badan

untuk membantu para nelayan

III Memberi galakan dalam usaha membina

tukun tiruan

IV Menggalakkan penangkapan ikan laut

dalam

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

39 Apakah faedah perkembangan ekonomi

kepada sesebuah negara?

A Pemindahan penduduk ke kawasan luar

bandar

B Kadar kematian meningkat

C Negara akan membangun

D Jumlah penduduk bertambah

Page 65: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

40 Peranan utama Lembaga Penggalakan

Pelancongan Malaysia (LPPM) ialah

I bertanggungjawab menyediakan

kemudahan penginapan

II bertanggungjawab membangunkan

pusat rekreasi

III menyertai pesta pelancongan di

peringkat antarabangsa

IV bertanggungjawab menyebarkan

maklumat

tentang keindahan negara

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV

Salah satu sumbangan kegiatan ekonomi

terhadap pembangunan negara ialah

peningkatan taraf hidup

41 Peningkatan taraf hidup dapat dilihat

melalui

I bilangan tenaga kerja

II perkembangan kemudahan awam

III pendapatan perkapita

IV kuasa beli rakyat

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

42 Apakah tujuan zon perdagangan bebas

diwujudkan oleh kerajaan?

A Untuk memajukan industri berat

B Untuk menggalakkan pelaburan asing

C Untuk membawa teknologi dari negara

lain

D Untuk memperkembangkan ekonomi

43 Apakah kepentingan mewartakan hutan

simpan di negara kita?

I Mengatasi kepupusan spesies

II Memelihara kawasan tadahan air

III Mengekalkan habitat haiwan

IV Mengekalkan kehidupan orang asli

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

44 Apakah sumbangan kegiatan ekonomi

terhadap pembangunan negara?

A Import bahan siap bertambah

B Eksport bahan mentah semakin

berkurangan

C Peningkatan taraf hidup

D Kemajuan dalam sistem perlombongan

Soalan 45 berdasarkan peta di bawah.

Kawasan ini mengalami kepupusan sumber

akibat perlombongan bijih timah

45 Maklumat di atas berkaitan dengan

kawasan yang bertanda

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

46 Antara berikut, manakah agensi yang

bertanggung- jawab dalam

menjalankan penghutanan semula dan

perladangan hutan?

A MPOB

Page 66: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

B PERHILITAN

C Jabatan Pertanian Malaysia

D Jabatan Perhutanan Malaysia

47 Apakah kepentingan pendidikan alam

sekitar

terhadap pelajar?

I Pelajar boleh mempraktikkannya di

sekolah

II Pelajar akan tahu menghargai alam

sekitar

III Akan wujud sikap berusaha memelihara

alam sekitar

IV Menambah skop subjek geografi

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

48 Apakah undang-undang yang berkaitan

dengan pemeliharaan alam sekitar?

I Akta Perhutanan Negara

II Dasar Kependudukan

III Akta Kualiti Alam Sekitar

IV Akta Industri Kayu-kayan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

49 Antara berikut, yang manakah kesan

kegiatan

pembalakan terhadap alam sekitar?

A Hujan asid C Pulau haba

B Peningkatan suhu D Jerebu

50 Antara berikut, bahan yang manakah

membebaskan klorofluorokarbon (CFC)?

I Propelan dalam tin aerosol

II Pembakaran bahan api di stesen

janakuasa

elektrik

III Bahan penyejuk peti sejuk

IV Bahan penyejuk sistem hawa dingin

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

51 Apakah langkah yang boleh diambil

untuk menjaga alam sekitar?

I Membakar sampah

II Merawat air kumbahan

III Kitar semula barang

IV Melakukan penebangan pokok

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 52 berdasarkan rajah di bawah.

52 Apakah yang dapat dikaitkan dengan

kawasan yang berlorek?

A Merawat air laut untuk kegunaan

domestik

B Program kitar semula

C Merawat semula sisa-sisa toksik

D Merawat semula air sisa

53Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya

pulau haba?

I Kegiatan pembinaan yang menghasilkan

debu dan habuk

II Bangunan tinggi yang menghalang

udara

III Asap yang dikeluarkan oleh kenderaan

dan kilang

Page 67: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

IV Penyembur aerosol untuk mengawal

serangga

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 54 berdasarkan peta di bawah.

Lombong emas ini ditutup kerana kehabisan

sumber

54 Maklumat di atas berkaitan dengan

kawasan yang bertanda

A I C III

B II D IV

55 Antara berikut, bahan yang manakah

boleh dikitar semula?

I Batu III Kertas

II Botol kaca IV Tin aluminium

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

56 Antara berikut, yang manakah peranan

Akta

Perhutanan Negara 1984?

A Mentadbir, mengurus dan

membangunkan

sumber hutan secara berkekalan

B Membangunkan industri tempatan yang

berasaskan mineral secara terkawal

C Mengawal aktiviti penangkapan ikan

supaya kawasan pembiakan ikan tidak

terganggu

D Mengambil langkah memperkenalkan

pelbagai inisiatif dan pendekatan

seperti kempen kitar semula

Soalan 57 berdasarkan rajah di bawah.

57 Apakah tarikan utama pelancong ke

kawasan

berlorek?

A Banyak terdapatnya hidupan liar

B Mempunyai keunikan gua batu kapur

C Keindahan bentuk muka bumi

D Keunikan budaya masyarakat

58 Antara faktor yang menggalakkan

perkembangan kegiatan ekonomi di

Malaysia ialah

I banyak modal tempatan

II mempunyai sumber bahan mentah yang

banyak

III bekalan buruh yang murah

IV keadaan politik yang stabil

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 59 berdasarkan peta di bawah.

59Kawasan yang bertanda X dalam peta

menghasilkan bahan mentah untuk industri

Page 68: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

I mengetin III polimer

II petrokimia IV keluli

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

60 Antara berikut, yang manakah cukai

perniagaan?

I Cukai import

II Cukai jualan

III Cukai jalan

IV Cukai pendapatan

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

Page 69: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta di bawah.

1 Selang kontur yang terdapat dalam peta

ini ialah

A 200 meter C 100 meter

B 150 meter D 50 meter

2 Pola petempatan dalam segi empat grid di atas

ialah

A berselerak C berjajar

B berpusat D berkelompok

3 Penduduk Kg. Laka bekerja sebagai

I pesawah

II nelayan

III penoreh getah

IV memungut hasil kelapa sawit

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

4 Bearing simpang Kg. Rasal (RG

244225) dari Kg. Chenok (RG

230212) ialah

A 50o C 65o

B 60o D 70o

5 Sungai Murni mengalir ke arah

A utara C barat

B selatan D timur

Page 70: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

6 Antara berikut, pernyataan yang

manakah benar tentang peta?

I Sungai Murni mengalir ke arah tenggara

II Pekerjaan utama penduduk Kg. Laka

ialah

pesawah

III Kg. Belim terletak tidak jauh dari Kg.

Rasal

IV Kg. Jenereh berdekatan dengan kawasan

tanah tinggi

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 7 berdasarkan rajah di bawah.

7 Berdasarkan rajah di atas, sumbangan

perkembangan industri di kedua-dua

kawasan ini ialah

I kos sara hidup penduduk menurun

II migrasi penduduk dari bandar ke desa

III eksport negara meningkat

IV kadar pengangguran menurun

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

8 Negeri yang menjadi pengeluar

petroleum terbesar di Malaysia

ialah

A Sarawak C Kelantan

B Terengganu D Perak

9 Apakah faktor yang menggalakkan

pengeluaran tenaga geoterma di

Iceland?

A Mempunyai suhu yang sejuk sepanjang

tahun

B Teknologi yang mundur

C Adanya banyak kawasan gunung berapi

D Permintaan yang terhad

10 Antara berikut, yang manakah

menunjukkan skala

1 : 200 000?

A

B

C

D

Soalan 11 berdasarkan rajah di bawah.

11 Antara berikut, yang manakah berkaitan

dengan kepentingan sumber dalam rajah

di atas?

I Habitat hidupan akuatik

II Hakisan pantai dapat dikurangkan

III Kawasan tadahan hujan

IV Membekalkan bahan mentah untuk

industri pembinaan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

12 Apakah tujuan utama Malaysia

menyertai Majlis Timah

Antarabangsa?

Page 71: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

A Untuk menjual bijih timah dengan harga

yang tinggi

B Untuk menstabilkan harga bijih timah

C Untuk memindahkan teknologi ke

negara lain

D Untuk menjual bijih timah dengan harga

yang murah

13 Apakah tujuan kerajaan Malaysia

menggalakkan

penanaman pokok yang cepat tumbuh seperti

pokok akasia?

A Untuk menceriakan kawasan

petempatan

B Untuk mempelbagaikan jenis pokok

C Untuk menjamin bekalan kayu

berterusan

D Untuk memperluaskan kawasan hutan

14 Sumber hutan merupakan sumber yang

boleh

diperbaharui kerana

I pokok-pokok cepat tumbuh

II pokok tumbuh secara semula jadi

III pokok dapat ditanam semula

IV hidupan liar boleh dibiak

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 15 berdasarkan peta di bawah.

15 Mineral yang dilombong di kawasan

bertanda Y juga terdapat di

kawasan yang bertanda

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 16 berdasarkan gambar di bawah.

16 Apakah ciri-ciri semula jadi dalam rajah

di atas?

I Pokok mencapai ketinggian 30 m

II Malar hijau

III Pelbagai jenis pokok tumbuh dalam satu

kawasan

IV Tumbuh di kawasan melebihi 1500 m

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Malaysia memperolehi

pendapatan

daripada pengeksportan kayu

balak

17 Antara berikut, negara manakah yang

mengimport hasil hutan seperti di

atas dari Malaysia?

I Thailand

II Taiwan

III Jepun

IV Korea Selatan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Page 72: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

18 Sumber mineral yang digunakan dalam

membuat barangan tembikar dan

porselin ialah

A tanah liat C kaolin

B bauksit D abestos

19 Skala digunakan untuk menentukan

A bearing C arah

B ketinggian D jarak

20 Apakah alatan yang sesuai untuk

mengukur jarak melengkung di

atas peta?

I Pembaris III Benang

II Sejalur kertas IV Jangka tolok

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

21Apakah sumber yang tidak boleh diperoleh

daripada alam sekitar?

A Sumber hutan C Sumber

manusia

B Sumber fosil D Sumber angin

Soalan 22 berdasarkan peta di bawah.

22 Sumber mineral yang dilombong di

kawasan yang berlorek digunakan

untuk menghasilkan

A tembikar C komponen

kereta

B tin minuman D wayar

23Di manakah projek penjanaan tenaga suria di

negara kita dibina?

I Selayang, Selangor

II Pulau Aman, Pulau Pinang

III Teluk Apan, Pulau Langkawi

IV Kampung Hulu Tembeling, Pahang

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 24 berdasarkan rajah di bawah.

24 Kawasan yang berlorek di atas boleh

dikaitkan

dengan penggunaan tenaga

A geoterma C angin

B biomas D suria

Soalan 25 berdasarkan peta di bawah.

Page 73: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

25 Bahan mentah di atas boleh diperolehi

di kawasan yang bertanda

A I C III

B II D IV

Jepun, Amerika Syarikat dan

Filipina

merupakan negara yang

mengimport

bahan mentah dari negara kita

26 Apakah bahan mentah yang

dimaksudkan dalam pernyataan di

atas?

A Petroleum C Bauksit

B Bijih timah D Kayu balak

• Kerteh

• Bintulu

27 Apakah kesan daripada kegiatan

perlombongan terhadap kawasan-

kawasan di atas?

I Menyediakan peluang pekerjaan

II Peningkatan taraf hidup

III Penyediaan bahan mentah untuk industri

setempat

IV Pembangunan infrastruktur

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 28 berdasarkan peta di bawah.

28 Bahan mentah yang dilombong di

kawasan X boleh digunakan untuk

menghasilkan

I perkakas mesin III barang

perhiasan

II bahan pencuci IV papan litar

elektrik

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

29 Antara berikut, yang manakah

merupakan hasil daripada

penerokaan sumber hutan di Malaysia?

I Venir III Pembaris

II Papan lapis IV Kertas

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 30 berdasarkan peta di bawah.

30 Apakah peluang pekerjaan yang

mungkin diperoleh dari kawasan berlorek

dalam peta di atas?

I Renjer hutan III Pembalak

II JuruteraIV Penyelidik

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Page 74: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

31 Antara berikut, yang manakah kawasan

yang

mempunyai kepadatan penduduk yang

tinggi akibat kegiatan perlombongan?

I Lembah Klang III Teluk Ramunia

II Pulau LangkawiIV Lembah Kinta

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 32 berdasarkan skala di bawah.

32 Skala penyata bagi skala lurus di atas

ialah

A 1 cm di atas peta mewakili 1.5

km di permukaan bumi

B 1 cm di atas peta mewakili 4 km di

permukaan bumi

C 1 cm di atas peta mewakili 1 km di

permukaan bumi

D 1 cm di atas peta mewakili 2 km di

permukaan bumi

33 Apakah jenis-jenis simbol yang

digunakan dalam peta?

I Singkatan angka

II Simbol bergambar

III Simbol garisan

IV Singkatan perkataan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

34 Pecahan wakilan bagi skala penyata 1

cm mewakili 0.5 km ialah

A 1 : 50 000 C 1 : 5000

B 1 : 50 D 1 : 500

35 Mengapakah permintaan bagi bijih

timah semakin berkurangan?

A Persaingan daripada bahan plastik

B Harganya yang tinggi

C Kos pengeluarannya meningkat

D Bekalannya tidak tetap

36 Mengapakah petroleum mentah

Malaysia mendapat permintaan dan harga

yang baik di pasaran

antarabangsa?

A Mengeluarkan tenaga yang banyak

B Kandungan minyak yang banyak

C Kandungan sulfurnya yang sedikit

D Kos pengangkutannya yang murah

37 Antara berikut, pasangan manakah yang

benar?

I

II

III

IV

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

38 Apakah mineral yang terpenting di

Malaysia?

A Kuprum C Petroleum

B Bijih besi D Arang batu

39 Antara berikut, yang manakah

pelabuhan yang

Page 75: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

berfungsi untuk mengeksport gas asli

cecair?

A Pelabuhan Klang

B Pelabuhan Kuantan

C Pelabuhan Tanjung Pelepas

D Pelabuhan Bintulu

Soalan 40 berdasarkan peta di bawah.

40 Perubahan pandang darat fizikal

kawasan berlorek akibat daripada

kegiatan

A pertanian C pelancongan

B perlombongan D perindustrian

Soalan 41 berdasarkan gambar di bawah.

41 Apakah kesan negatif akibat daripada

penggunaan kaedah penangkapan

ikan seperti dalam gambar di atas?

A Tangkapan ikan lebih banyak

B Pelbagai jenis ikan dapat ditangkap

C Hasil tangkapan ikan kurang bermutu

D Akan berlaku kepupusan ikan

Soalan 42 berdasarkan rajah di bawah.

42 Kawasan berlorek berlaku akibat

penerokaan

sumber

A air C mineral

B tanih D hutan

Dasar Perhutanan Negara

1988

43 Apakah tujuan utama dasar di atas

digubal?

I Untuk memastikan kawasan hutan

dipelihara bagi tujuan

pendidikan

II Untuk memastikan kawasan hutan

dipelihara bagi tujuan rekreasi

III Supaya flora dan fauna terpelihara

IV Supaya kegiatan pembalakan

diharamkan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 44 berdasarkan peta di bawah.

44 Apakah haiwan yang dilindungi di

kawasan yang berlorek dalam peta?

Page 76: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

A Burung bangau C Singa

B Badak sumbu D Gajah

45 Apakah hutan yang paling luas di

Semenanjung Malaysia?

A Hutan pantai

B Hutan paya bakau

C Hutan hujan tropika

D Hutan gunung

46 Apakah sumbangan penubuhan Koridor

Raya

Multimedia (MSC)?

I Teknologi maklumat dan

telekomunikasi

II Penyelidikan dan pembangunan

III Pertanian

IV Perlombongan

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

47 Antara berikut, yang manakah

merupakan aktiviti primer?

A Pemborong C Pelancongan

B Perkilangan D Pertanian

48 Apakah kepentingan kerjasama ekonomi

antarabangsa kepada pembangunan

Malaysia?

I Kemasukan modal asing

II Meningkatkan harga barangan eksport

III Kemasukan buruh mahir bertambah

IV Pemindahan teknologi meningkat

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

49 Mengapakah tenaga suria digunakan

secara meluas di negara Jepun?

I Modal yang banyak

II Cahaya matahari terik sepanjang hari

III Teknologi tinggi

IV Dasar kerajaan

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

50 Bahan mineral yang dijangka boleh

dikeluarkan dalam tempoh 17 tahun

sahaja lagi ialah

A gas asli C petroleum

B arang batu D bijih timah

51 Bagaimanakah masalah pencemaran air

dapat

diatasi?

I Penguatkuasaan akta

II Kawalan sisa buangan diperketat

III Rawat sisa sebelum dibuang

IV Mengadakan kempen di media massa

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

52 Apakah fungsi MITI?

A Menyediakan tapak perindustrian

B Merancang dan melaksanakan dasar

perdagangan

C Menawarkan kemudahan kredit

D Melakukan pelbagai penyelidikan

Soalan 53 berdasarkan peta di bawah.

Page 77: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

Kawasan perairan ini menarik ramai

pelancong dan merupakan ciri fizikal

buatan manusia

53 Maklumat di atas merujuk kepada

kawasan peta yang bertanda

A I C III

B II D IV

54 Apakah sumber tenaga yang digunakan

bagi

menjana tenaga di Malaysia?

I Suria III Ombak

II Geoterma IV Hidro

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

55 Apakah sumber mineral yang menjadi

sumber

bahan bakar?

I Batu kapur III Petroleum

II Gas asliIV Arang batu

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 56 berdasarkan peta di bawah.

56 Stesen jana kuasa elektrik yang

menggunakan sumber gas asli terdapat

di kawasan yang bertanda

A I C III

B II D IV

Soalan 57 berdasarkan peta di bawah.

57 Apakah jenis ekonomi yang terjejas

kesan

peningkatan suhu di kawasan P?

I Perlombongan III Pertanian

II Penternakan ikan IV

Pelancongan

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

58 Apakah langkah yang melibatkan usaha

memperbaiki sumber atau kawasan

pengeluaran sumber yang telah

diterokai?

A Pemeliharaan C Pemuliharaan

B Perancangan D Pembangunan

59 Mengapakah pembangunan lestari perlu

diamalkan?

A Untuk mempercepatkan proses

pembangunan

B Untuk menjamin bekalan sumber yang

berkekalan

C Untuk menambahkan bekalan bahan

mentah

D Untuk mengurangkan kos pembangunan

Page 78: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

Soalan 60 berdasarkan peta di bawah.

60 Apakah kesan penerokaan sumber di

kawasan yang berlorek?

A Kesuburan tanah meningkat

B Kepelbagaian flora dan fauna diancam

kepupusan

C Berlakunya kejadian hujan asid

D Habitat haiwan dapat diperluaskan

Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta di bawah.

Page 79: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

1 Berapakah panjang benteng di atas peta?

A 11 km C 14 km

B 12 km D 18 km

2 Balai polis terletak dalam RG

A 3464 C 3263

B 3264 D 3163

3 Di manakah kawasan yang paling sesuai

dimajukan sebagai kawasan pelancongan?

A I C III

B II D IV

4 Mengapakah padi boleh ditanam dua kali

setahun di kawasan peta?

A Adanya tali air

B Berdekatan dengan sungai

C Adanya benteng sebagai

penghalang kemasukan air masin

D Air sungai sentiasa mengalir ke dalam

kawasan sawah padi

5 Apakah pekerjaan yang mungkin

dilakukan oleh

penduduk Kampung Paya?

I Pesawah

II Menoreh getah

III Menangkap ikan

IV Memungut hasil kelapa sawit

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

6 Antara berikut, pernyataan yang

manakah benar tentang peta

yang diberikan?

Page 80: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

I Sungai Muda mengalir ke arah selatan

II Penduduk Kg. Bayu kebanyakannya

beragama Islam

III Padi ditanam di bahagian timur laut peta

IV Penduduk Kg. Paya bekerja sebagai

nelayan

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

7 Antara berikut, yang manakah

merupakan sumber bahan eksport

negara?

I Gas asliIII Bauksit

II Petroleum IV Bijih besi

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 8 berdasarkan peta di bawah.

8 Kesan penerokaan sumber di kawasan berlorek

ialah

I berlakunya runtuhan bukit

II berlakunya ketandusan tanih

III berlakunya pencemaran udara

IV berlakunya pencemaran laut

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

9 Negara pengeluar dan pengguna tenaga

angin yang kedua terbesar di dunia

ialah

A India C Malaysia

B Belanda D Perancis

10 Apakah sumbangan sektor penanaman

getah?

I Peluang pekerjaan meningkat

II Berlakunya kejadian banjir kilat

III Pertambahan industri pembuatan

IV Mengurangkan import bahan mentah

asli dari luar negara

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 11 berdasarkan rajah di bawah.

11 Kawasan yang berlorek menunjukkan

hubungan perdagangan Malaysia

dengan negara

A KOMANWEL C OIC

B G-15 D ASEAN

12 Apakah bentuk perdagangan yang

diamalkan oleh Malaysia?

A Mengawal persaingan

B Mendapatkan bahan mentah

C Pertukaran teknologi

D Memperoleh bekalan buruh

Soalan 13 berdasarkan peta di bawah.

Page 81: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

13 Apakah persamaan antara kawasan yang

bertanda Q dan P di dalam peta?

A Kawasan perindustrian elektronik

B Kawasan penternakan ikan

C Pusat pemprosesan makanan

D Pusat penapisan petroleum

14 Malaysia mengimport hasil tenusu dari

negara

A Indonesia C Singapura

B New Zealand D Australia

15 Apakah kebaikan penerokaan sumber

hutan

terhadap ekonomi Malaysia?

I Meningkatkan kos sara hidup

II Menambahkan peluang pekerjaan

III Menggalakkan eko-pelancongan

IV Meningkatkan pendapatan negara

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 16 berdasarkan rajah di bawah.

16 Kawasan yang berlorek berkaitan

dengan kegiatan

A perdagangan C perikanan

B perlombongan D pertanian

17 Mengapakah perkhidmatan biasanya

tertumpu di petempatan bandar

berbanding dengan petempatan luar

bandar?

I Petempatan di bandar terdedah kepada

pelbagai jenis kegiatan ekonomi

II Petempatan di bandar lebih maju dari

petempatan di luar bandar

III Petempatan di bandar mempunyai

penduduk padat

IV Petempatan di bandar lebih bercirikan

pertanian

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

18 Pasaran barangan tempatan adalah luas

di Malaysia kerana

I barangan tempatan lebih murah

II jumlah penduduk ramai

III kebanyakannya mempunyai penduduk

warga asing

IV kawasan bandar menjadi tumpuan

penduduk

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

19 Antara berikut, yang manakah

merupakan faktor Malaysia

menjadi tarikan kepada pelabur asing?

I Negara yang bebas daripada bencana

alam

II Kemajuan ekonomi

III Kestabilan politik

IV Masalah pencemaran tidak berlaku

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah.

Page 82: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

20 Apakah kesan jangka panjang akibat

daripada kegiatan di atas?

A Pertambahan indeks pencemaran udara

B Pendapatan penduduk bertambah

C Udara akan bersih

D Alam sekitar akan bertambah bersih

21 Apakah kegiatan yang menyumbang

kepada

pembentukan hujan asid?

I Pembakaran petroleum

II Kawalan silvikultur

III Penanaman secara giat

IV Kegiatan perindustrian tanpa kawalan

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Penerokaan sumber telah

menambahkan peluang

pekerjaan

22 Antara berikut, yang manakah berkaitan

dengan pernyataan di atas?

I Masalah pengangguran dapat

dikurangkan

II Taraf hidup penduduk meningkat

III Harga barangan menurun

IV Kadar kematian meningkat

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

• Tumbuh di kawasan pantai berpasir

• Pokok tapak kuda, ru dan mengkuang

laut

23 Maklumat di atas berkaitan dengan

hutan

A pantai

B paya air tawar

C paya bakau air masin

D gunung

24 Antara berikut, yang manakah

merupakan sumber

kayu-kayan yang diperoleh daripada

hutan hujan tropika?

I Tapak kuda III Meranti

II Keruing IV Merbau

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 25 berdasarkan rajah di bawah.

25Apakah kegunaan tumbuhan hutan seperti

maklumat di atas?

A Untuk membuat perabot

B Untuk membuat ubat tradisional

C Untuk membuat cerucuk bangunan

D Untuk membuat jambatan

Soalan 26 berdasarkan gambar di bawah.

Page 83: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

26 Gambar di atas berkaitan dengan

kawasan

I Lembah Kinta, Perak

II Ayer Hitam, Johor

III Bidor, Perak

IV Yan, Kedah

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

27 Antara berikut, yang manakah

merupakan kesan penggunaan

baja kimia tanpa kawalan dalam sektor

pertanian?

I Wujud bahan asid dalam tanih

II Ikan dalam sungai membiak lebih cepat

III Sungai dicemari bahan kimia

IV Hidupan akuatik terancam

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

28 Antara berikut, yang manakah kegiatan

yang boleh

mengubah pandang darat bentuk muka

bumi di

Malaysia?

I Empangan Pergau, Kelantan

II Hutan Simpan Bukit Belacan, Selangor

III Taman Negara, Crocker

IV Projek Pengairan Kemubu

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

29 Di manakah berlakunya hakisan tanih

akibat

kegiatan pertanian di cerun tanah tinggi?

A Tanah Tinggi Cameron

B Bukit Fraser

C Gunung Tahan

D Tanah Tinggi Genting

30Antara berikut, yang manakah langkah yang

sesuai untuk menghalang hakisan dalam kegiatan

pertanian?

I Menanam secara kontur

II Menanam tanaman tutup bumi

III Menanam tanaman selingan

IV Mengamalkan tanaman bergilir

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

31 Apakah kepentingan hutan?

I Sebagai kawasan tadahan

II Menjadi habitat hidupan liar

III Pengawal iklim

IV Mengawal hakisan daripada berlaku

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

32 Kombinasi manakah yang benar

tentang pusat

perlindungan hidupan liar di bawah.

I Orang Utan - Sepilok, Sabah

II Badak sumbu - Endau Rompin

III Gajah - Kuala Pilah, Negeri Sembilan

IV Burung - Kuala Gula, Perak

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

33 Antara berikut, yang manakah

kepentingan

mengekalkan keseimbangan ekosistem

di sesuatu kawasan?

I Untuk memastikan keamanan dunia

Page 84: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

II Untuk memastikan bekalan makanan

berterusan

III Untuk mengatasi masalah rumah hijau

IV Untuk mengatasi penyakit denggi

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

34 Tujuan program kitar semula

diwujudkan ialah

A untuk mengawal pembuangan sampah

B untuk meningkatkan pendapatan

penduduk

C untuk meningkatkan kebersihan

D untuk mengelakkan pembaziran sumber

Kuala Gandah: Gajah

Endau Rompin: Badak sumbu

35 Maklumat di atas berkaitan dengan

A penternakan spesies tersebut secara

komersial

B pusat kurungan spesies tersebut

C pusat perlindungan spesies tersebut

D kawasan yang dibenarkan memburu

spesies tersebut

36 Apakah kegunaan sumber hutan?

I Untuk membuat baja urea

II Untuk membuat barangan kraf tangan

III Untuk membuat papan

IV Untuk membuat perabot

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

37 Susunan garisan kontur yang rapat

menunjukkan cerun yang

A bertangga C curam

B tinggi D landai

38 Pilih padanan yang betul.

A C

B D

39 Antara berikut, manakah bahan yang

digunakan untuk membuat simen

bagi sektor pembinaan?

A Fosfat C Batu kapur

B Batu marmar D Kaolin

40 Mengapakah tenaga hidroelektrik

semakin penting?

I Sumber yang berterusan

II Sumber tenaga yang bersih

III Membekal sumber air minuman

IV Sesuai untuk mengairi tanaman

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 41 berdasarkan peta di bawah.

Page 85: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

Hutan semula jadi yang boleh

menghasilkan

kayu arang dan cerucuk

41 Maklumat di atas berkaitan dengan

kawasan yang bertanda

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

42 Apakah usaha yang mampu

mengurangkan

berlakunya kemerosotan terhadap

sumber tanih?

I Pembajakan mengikut garisan kontur

II Pembinaan teres

III Kaedah tanaman secara sejenis

IV Menanam tanaman tutup bumi

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

• Bangunan konkrit

• Jalan raya bertar

• Asap kenderaan

43 Maklumat di atas merupakan faktor

berlakunya

A pencemaran bunyi

B kemarau

C pulau haba

D tiada apa-apa kesan terhadap alam

sekitar

44 Antara berikut, yang manakah

merupakan kawasan aktiviti pelancongan

pinggir pantai?

I Jeram Pasu III Batu Feringgi

II Cherating IV Port Dickson

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 45 berdasarkan peta di bawah.

Negara ini menggunakan kaedah

penjanaan tenaga angin

45 Maklumat di atas berkaitan dengan

kawasan yang bertanda

A I C III

B II D IV

Soalan 46 berdasarkan peta di bawah.

Bahan yang diperolehi dari gua

digunakan untuk membuat baja

46 Maklumat di atas berkaitan dengan

kawasan yang bertanda

A I C III

Page 86: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

B II D IV

Soalan 47 berdasarkan rajah di bawah.

47 Penerokaan sumber di atas telah

dipertingkatkan oleh kerajaan kerana

A mempercepatkan proses penebangan

hutan

B mudah diterokai

C mengurangkan kos penebangan hutan

D merupakan salah satu sumber alternatif

kepada kayu balak

48Apakah sumber utama bekalan air kepada

penduduk negara Jepun?

I Laut III Air yang dikitar semula

II Sungai IV Tasik

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

Soalan 49 berdasarkan peta di bawah.

49 Jenis kegiatan ekonomi yang berkaitan

dengan kawasan berlorek ialah

A perlombongan C pembalakan

B pelancongan D pertanian

50 Bagaimanakah usaha kerajaan Jepun

untuk

membekalkan air bersih kepada

rakyatnya yang tinggal di kawasan

terpencil?

A Membina empangan kecil

B Melebarkan sungai

C Meluruskan sungai

D Membina laluan banjir

Soalan 51 berdasarkan gambar di bawah.

51 Perubahan pandang darat akibat

kegiatan manusia seperti dalam

gambar di atas ialah

I saluran paip pecah

II tumbuhnya belukar

III jalan raya bertanah merah

IV petempatan berpusat

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

52 Antara berikut, yang manakah

merupakan kesan terhadap

sumber tanah akibat pertanian secara giat

tanpa rehat?

A Tanah akan hilang kesuburan

B Tanaman mudah terkena penyakit

C Tanah akan menjadi tandus

D Kandungan mineral meningkat

53 Antara berikut, yang manakah

merupakan

Page 87: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

kerjasama ASEAN dengan negara

anggota?

I Promosi destinasi pelancongan

II Mengurangkan halangan perdagangan

III Pengecualian cukai dan tarif

IV Pengawalan harga petroleum

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 54 berdasarkan rajah di bawah.

54 Tempat yang berlorek di atas adalah

berkaitan

dengan kawasan bandar

A Lutong C Miri

B Tangga batu D Bintulu

55 Apakah kesan daripada kegiatan

pemecahan batuan di kuari terhadap alam

sekitar?

A Suhu meningkatC Banjir lumpur

B Pencemaran air D Pencemaran

udara

56Bagaimanakah cara untuk menyedarkan

masyarakat tentang kepentingan menjaga alam

sekitar?

I Pendidikan alam sekitar

II Menguatkuasa undang-undang

III Pendapatan penduduk bertambah

IV Pihak NGO perlu lebih aktif

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

57Negara manakah yang menggunakan tenaga

biomas secara meluas?

A Singapura C India

B Thailand D Malaysia

58 Antara berikut, yang manakah

merupakan punca utama

perubahan landskap di kawasan pedalaman?

A Kegiatan penternakan

B Kegiatan perikanan

C Pembinaan jalan raya baru

D Kegiatan memungut hasil hutan

59 Apakah usaha untuk mengekalkan

bekalan sumber air di masa

hadapan?

I Pembuangan sisa toksik dari kilang

II Membina empangan

III Membina sistem pengairan

IV Penebangan hutan tanpa kawalan

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

60Antara berikut, yang manakah merupakan

kegunaan bijih timah?

I Untuk membuat barang piuter

II Untuk membuat barang-barang plastik

III Digunakan dalam industri pateri dan

kepingan timah

IV Untuk membungkus dan mengetin

makanan

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

Page 88: Bank Soalan Geografi Tingkatan 3

1 B 2 A 3 D 4 B5 A 6 B 7 A 8 C9 D 10 B 11 D 12 A13 A 14 C 15 D 16 A17 B 18 C 19 D 20 D21 A 22 B 23 D 24 B25 A 26 C 27 B 28 B29 B 30 A 31 C 32 D33 A 34 C 35 B 36 A37 B 38 B 39 A 40 B41 D 42 B 43 B 44 D45 C 46 A 47 B 48 A49 D 50 C 51 D 52 C53 D 54 A 55 B 56 A 57 B 58 D 59 B

60 C

1 B 2 C 3 D 4 B5 A 6 A 7 C 8 C9 A 10 D 11 B 12 D13 D 14 A 15 B 16 C17 A 18 D 19 C 20 B21 B 22 C 23 A 24 A25 B 26 D 27 B 28 B29 C 30 B 31 A 32 D33 A 34 B 35 C 36 B37 B 38 A 39 D 40 B41 B 42 C 43 B 44 D45 B 46 C 47 C 48 A49 B 50 D 51 B 52 C53 A 54 B 55 A 56 D57 B 58 C 59 A

60 A

1 A 2 A 3 B 4 C5 A 6 B 7 D 8 A9 D 10 C 11 A 12 B13 B 14 C 15 A 16 C17 A 18 C 19 A 20 B21 C 22 B 23 A 24 B25 D 26 C 27 C 28 B29 C 30 C 31 D 32 D33 B 34 C 35 B 36 A37 B 38 C 39 C 40 A41 B 42 B 43 B 44 C45 C 46 D 47 C 48 B49 A 50 D 51 A 52 D53 C 54 D 55 C 56 C 57 D 58 B 59 B

60 D

1 B 2 C 3 A 4 D5 C 6 A 7 D 8 B9 C 10 D 11 B 12 B13 B 14 C 15 B 16 D17 C 18 C 19 D 20 B21 C 22 B 23 A 24 D25 A 26 C 27 B 28 D29 C 30 D 31 D 32 B33 B 34 A 35 C 36 A37 C 38 A 39 D 40 D41 C 42 B 43 B 44 A45 B 46 C 47 A 48 B49 B 50 B 51 A 52 D53 B 54 D 55 B 56 A 57 D 58 D 59 B

60 A

1 B 2 B 3 A 4 A5 B 6 B 7 B 8 C9 A 10 C 11 C 12 D13 C 14 A 15 C 16 D17 A 18 C 19 B 20 B21 B 22 A 23 B 24 D25 C 26 C 27 D 28 C29 B 30 C 31 B 32 D33 B 34 A 35 C 36 D37 A 38 C 39 C 40 B41 A 42 A 43 C 44 B45 B 46 D 47 C 48 B49 D 50 C 51 B 52 A53 B 54 A 55 C 56 A 57 C 58 B 59 D

60 B

1 A 2 D 3 B 4 A5 A 6 D 7 A 8 B9 D 10 C 11 D 12 B13 D 14 A 15 A 16 A17 D 18 A 19 C 20 B21 D 22 A 23 D 24 A25 C 26 D 27 D 28 A29 B 30 C 31 D 32 A33 D 34 D 35 A 36 D37 B 38 A 39 A 40 B41 D 42 C 43 A 44 D45 A 46 A 47 D 48 B49 A 50 C 51 B 52 A53 D 54 C 55 A 56 C 57 B 58 C 59 D

60 B

1 A 2 C 3 A 4 A5 C 6 C 7 B 8 D9 B 10 D 11 B 12 D13 C 14 A 15 C 16 C17 D 18 B 19 D 20 B21 C 22 A 23 B 24 D25 C 26 A 27 C 28 A29 C 30 C 31 B 32 C33 B 34 B 35 D 36 C37 D 38 D 39 C 40 C41 C 42 B 43 A 44 C45 B 46 D 47 A 48 C49 B 50 C 51 B 52 D53 A 54 A 55 D 56 A 57 C 58 D 59 B

60 B

1 D 2 B 3 D 4 A5 C 6 B 7 C 8 B9 C 10 D 11 B 12 B13 C 14 B 15 B 16 A17 D 18 C 19 D 20 B21 C 22 B 23 C 24 B25 D 26 A 27 B 28 C29 B 30 C 31 D 32 B33 D 34 A 35 A 36 C37 B 38 C 39 D 40 A41 D 42 C 43 A 44 B45 C 46 A 47 D 48 C49 C 50 C 51 B 52 B53 C 54 D 55 D 56 B 57 C 58 C 59 B

60 B

1 A 2 C 3 D 4 A5 A 6 B 7 A 8 C9 B 10 C 11 D 12 C13 D 14 B 15 D 16 A17 A 18 A 19 B 20 A21 D 22 A 23 A 24 D25 B 26 B 27 C 28 D29 A 30 A 31 B 32 B33 B 34 D 35 C 36 D37 C 38 B 39 C 40 A41 D 42 B 43 C 44 D45 B 46 C 47 D 48 B49 C 50 A 51 B 52 A53 A 54 D 55 D 56 B 57 C 58 C 59 B 60 C