soalan pt3 geografi

of 18 /18
1 Soalan 1 hingga 5 berdasarkan peta lakar di bawah. 1. Nyatakan rujukan grid 4 angka dan 6 angka bagi lokasi berikut: Lokasi Rujukan Grid 4 Angka Rujukan Grid 6 Angka a. Jeti Kg. Teluk b. Masjid [4 markah] 2. Sungai Chadong mengalir ke arah __________________________________________ [1 markah]

Upload: nor-asiah

Post on 10-Nov-2015

441 views

Category:

Documents


76 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tugasan pelbagai instrumen

TRANSCRIPT

 • 1Soalan 1 hingga 5 berdasarkan peta lakar di bawah.

  1. Nyatakan rujukan grid 4 angka dan 6 angka bagi lokasi berikut:

  Lokasi Rujukan Grid 4 Angka Rujukan Grid 6 Angkaa. Jeti Kg. Telukb. Masjid

  [4 markah]

  2. Sungai Chadong mengalir ke arah __________________________________________[1 markah]

 • 23. Bearing jeti (RG725275) dari sekolah (RG773282) ialah_______________________________________________

  [2 markah]

  4. Nizam menaiki bas dari simpang tiga Kg Gelam (RG741293) hingga ke simpang tiga KgKapar (RG774278). Kadar tambang bas ialah RM0.50 bagi setiap kilometer, berapakahkos yang perlu dibayar oleh Nizam?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  [3 markah]

  5. Senaraikan tiga kegiatan ekonomi penduduk dalam kawasan peta lakar.i) __________________________________________________________________ii) __________________________________________________________________iii) __________________________________________________________________

  [3 markah]

  Soalan 6 dan 7 berdasarkan rajah di bawah

 • 36. a) Nyatakan kedudukan bagi lokasi-lokasi berikut:

  Lokasi Kedudukana. Wb. Sc. R

  [3 markah]

  b) Kira waktu tempatan di Y, jika waktu di X ialah 10 pagi.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  [2 markah]Soalan 7 berdasarkan graf di bawah.

 • 47. a) Jumlah kemasukan pelancong paling minima pada tahun ____________, iaitusebanyak ____________________ orang.

  b) Perbezaan antara jumlah pelancong paling maksima dengan paling minima ialahsebanyak __________________ orang.

  c) Jumlah keseluruhan pelancong antara tahun 2006 hingga 2010 ialah sebanyak__________________ orang.

  d) Tajuk yang sesuai bagi graf di atas ialah ______________________________________________________________________________________________________

  (5 markah)

  Soalan 8 berdasarkan rajah di bawah

  Proses Kitar Semula Tin

  PetunjukArah aliran proses

 • 58. Tafsirkan rajah di atas berdasarkan maklumat yang diberi.

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  [7 markah]

 • 69. a) Lengkapkan jadual di bawah dengan menamakan banjaran utama dan gunung diMalaysia.

  Ag

  Banjaran GunungB1 - G1 Gunung Bintang

  B2 Banjaran Titiwangsa G2 -B3 Banjaran Tahan G3 -

  B4 - G4 Gunung Kinabalu

  (4 markah)

  B1

  G4

  G

  G1

  B4B3

  G3

  B2

  B1

  G2G4

 • 7b) Nyatakan contoh bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai mengikut peringkat.

  Peringkat hulu

  i. ________________________________________________________________

  Peringkat tengah

  ii _______________________________________________________________

  Peringkat hilir

  iii. _______________________________________________________________(3 markah)

  c) Nyatakan kawasan tanah pamah di Malaysia berdasarkan pernyataan berikut.

  Huraian Pernyataan Kawasan Tanah Pamahi. Kawasan penanaman padi yang penting Di kenali sebagai Jelapang Padi Malaysia

  ii. Kawasan penanaman getah,kelapa sawit

  dan nanas Beralun-alun dan berbukit-bukau

  iii. Sempit dan terputus-putus Menganjur hampir ke kawasan pantai

  (3 markah)

 • 810. a) Namakan fenomena berdasarkan rajah di bawah.

  i) ____________________________ ii) _______________________________

  iii) _____________________________ iv) ______________________________(4 markah)

 • 9Soalan berikut berdasarkan rajah dibawah.

  Fenomena Xb) Fenomena X dalam rajah ialah __________________________________________

  (1 markah).

  c) Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya fenomena X.

  i. ________________________________________________________________ii. ________________________________________________________________

  (2 markah)

  d) Jika anda adalah pegawai perancang bandar apakah langkah-langkah yangdiambil untuk mengurangkan kesan fenomena tersebut.i. ________________________________________________________________ii. ________________________________________________________________iii. ________________________________________________________________

  (3 markah)

 • 10

  11. a) Berdasarkan gambar di bawah, namakan jenis tumbuh-tumbuhan semula.

  Hutan______________________________

  Hutan

  ______________________________

  (2 markah)

  b) Nyatakan empat kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.i. _______________________________________________________________ii. _______________________________________________________________iii. _______________________________________________________________iv. _______________________________________________________________

  (4 markah)

 • 11

  c) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hutan berikut

  i. Hutan Hujan Tropika 1. _________________________________

  _________________________________

  2. _________________________________

  _________________________________

  (2 markah)

  ii. Hutan Paya Bakau 1. _________________________________

  _________________________________

  2. _________________________________

  _________________________________

  (2 markah)

 • 12

  12. Jawab soalan di bawah berdasarkan Peta 1

  a) Apakah jenis migrasi yang ditunjukkan dalam peta di atas?_____________________________________________________________________

  (1 markah)b) Berdasarkan jawapan di atas (a), senaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jenis

  migrasi tersebut.i. ________________________________________________________________ii. ________________________________________________________________iii. ________________________________________________________________iv. ________________________________________________________________

  (4 markah)

  Peta 1 : Malaysia

 • 13

  c) Padankan faktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia bagi setiaphuraian yang berikut.

  Huraian Pernyataan Faktor

  i.Kawasan gunung dan kawasanpedalaman berhutan tebal lazimnyamempunyai taburan penduduk yangjarang.

  ii.

  Perkembangan sektor ekonomi sertapelbagai kemudahan yang disediakan disesuatu kawasan merupakan dayapenarik yang mempengaruhi taburanpenduduk di negara Malaysia.

  iii.Tiga buah bandar yang berkembangdaripada hasil perlombongan bijih timahialah bandar raya Kuala Lumpur, Ipohdan Taiping.

  iv.Kawasan perindustrian seperti SungeiWay dan Pasir Gudang diwujudkan bagimenyediakan peluang pekerjaan kepadapenduduk setempat.

  v.Pembinaan Lapangan TerbangAntarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) diSepang turut menyebabkan pedudukbertumpu di kawasan sekitarnya.

  (5 markah)

  Sumber mineral

  Bentuk muka bumi

  Sosio-ekonomi

  Dasar kerajaan

  Pengangkutan danPerhubungan

 • 14

  13. a) Namakan pola petempatan bagi setiap rajah berikut.

  i. ________________________________ ii. _______________________________

  iii. _______________________________ iv. ________________________________

  (4 markah)

  b) Tandakan pernyataan berikut dengan tanda ( ) jika betul dan ( ) jika salah

  i. Lembah Bujang merupakan salah satu petempatan awal diMalaysia

  ii. Petempatan luar bandar mempunyai kepadatan pendudukyang tinggi

  iii. Pertanian dan perikanan merupakan salah satu fungsipetempatan luar bandar

  iv. Kebanyakan petempatan luar bandar terletak di kawasanpedalaman

  v. Petempatan di kawasan pekan mempunyai bilanganpenduduk antara 1 hingga 1999 orang penduduk

  vi Tanah Tinggi Cameron dan Kundasang merupakan kawasanjarang penduduk

  ( 6 markah)

  p.p

  Sek B.P

 • 15

  14. a) Namakan dua cara pengangkutan awal berikut

  i. _______________________________ ii. ________________________________(2 markah)

  b) Namakan dua cara perhubungan awal berikut:

  i. ______________________________ ii. ________________________________(2 markah)

  c) Senaraikan tiga kepentingan jaringan pengangkutan terhadap pembangunan negaraMalaysia.

  i. _______________________________________________________________ii. _______________________________________________________________iii. _______________________________________________________________

  (3 markah)

 • 16

  d) Nyatakan tiga kesan perkembangan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar.

  i. _______________________________________________________________ii. _______________________________________________________________iii. _______________________________________________________________

  (3 markah)

  15.a) Sumber yang boleh diperbaharui ialah

  i) ________________________________________________________________(1 markah)

  b) Sumber yang tidak boleh diperbaharui ialah

  i) ________________________________________________________________(1 markah)

 • 17

  c) Senaraikan tiga jenis sumber utama mengikut gambarajah berikut.

  (3 markah)

 • 18

  15. d) Berdasarkan peta Semenanjung Malaysia di atas, namakan jenis mineral

  Simbol Lorekan Jenis MineralPQ

  (2 markah)

  e) Nyatakan kegunaannya sumber mineral di Malaysia

  Sumber Mineral Kegunaani) Gas asliii) Kuprumiii) Kaolin

  (3 markah)

  PETA SEMENANJUNG MALAYSIA

  Q

  P