soalan percubaan pt3 2015

Upload: qaisara

Post on 07-Aug-2018

270 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  1/21

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

   Jawab semua soalan

  SOALAN 1

  1(a) (i) Berikut adalah lima kad nombor

  Cari hasil tambah dua kad antara nombor terbesar dan nombor terkecil?

  [ 2markah ]

   Jawapan :

  (ii) Masukkan diit!diit "#$ dan % ke dalam kotak di bawah untukmenhasilkan

   &awapan terbesar bila didarabkan'

   Jawapan :

   

  [ "markah ]

  (b) ebuah kebun terdiri dari 1$ baris pokok etah' etiap baris ditanam2* pokok'+ekebun

  menambah lai baris' Berapa &umlah pokok etah semuan,a?

    Jawapan : [ "markah ]

  1

  !" *2-.

  1

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  2/21

  1*

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

  (c) Jadual 1 (c) menun&ukkan kos percetakan kad &emputan' 

  1$* kepin kad ,an

  pertama

  2* sen per kad

  1** kepin kad seterusn,a 1$ sen per kad

  /ad!kad ,an berikut 1* sen per kad

   

  0ri memesan %.* kepin kad' itun &umlah# dalam 3M ,an diba,arn,a'

    Jawapan: [ 2 markah]

  SOALAN 2

  2 (a) 3a&ah 2(a) menun&ukkan urutan nombor'

    3a&ah 2 (a)

    Cari nilai 4 dan ,'

    Jawapan : [ 2markah ]

    4 5 666666666666666666 

  2

  !"-# !"1# !27# !18# w #

   

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  3/21

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

    , 5 666666666666666666 

  (b) (i) Jadual 2(b) menun&ukkan bilanan penumpan dalam 78 buahkenderaan'

  Bilanan penumpan Bilanan kenderaan

  1 1$2 -" 17 $$ .. 12

   Jadual 2 (b)

   

  /ira peratus kenderaan denan " atau lebih penumpan'

   Jawapan : [ 2markah ]

    (ii) +ada tahun 2*12# sebuah s,arikat men&ual 127. tan ba&a' +adatahun berikutn,a#

  s,arikat itu men&ual ba&a kuran 1$9'uliskan &awapan ,an palinhampir denan

  bilanan tan ba&a di&ual pada tahun 2*1"' 

   Jawapan : [ "markah ]

  "

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  4/21

  1*

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

  (c) +adankan aktor!aktor ,an munkin bai .n2 !.

   Jawapan : [ "markah ]

    SOALAN 3

   "' (a) /elaskan nombor! nombor berikut ke dalam kumpulan ,an sesuai'atu nombor boleh

  diklasi;kasikan ke dalam lebih daripada satu kumpulan'

  7

   .n !.

    n <

  n ! 1

    n

    1

  .n2 !.

      "    *    1    %    1    $    1    1    $    2 "

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  5/21

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

  =ombor perdana >aktor bai 1$ andaan bai $

  [ "markah ]

    (b) @alam ra&ah "(b)# A ialah seitia sama kaki' DA ialah arislurus'

    Cari nilai p' 

   Jawapan: [ "markah ]

  $

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  6/21

  1*

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

    (c) @alam suatu pertandinan kuiE Matematik#iti mendapat 1$ markahlebih daripada

  0deeba' Jumlah markah mereka ialah .$' Jika 4 mewakili markah0deeba#

  (i) tulis pern,ataan di atas dalam a,at matematik

  (ii) kira markah 0deeba dan markah iti

   Jawapan: [ 7markah ]

  (i)

  (ii)

  SOALAN 4

  7'(a) 3a&ah 7 (a) menun&ukkan bulatan berpusat F' Gabelkan bahaian!bahaian bulatan

  itu'

  .

  (ii)

  (i)(iii)

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  7/21

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

    3a&ah 7(a)

   [ " markah ]  (b) 3a&ah 7 (b) menun&ukkan sebuah sei tia bersudut teakdenan luas 0 cm2

    (i) =,atakan 0 dalam sebutan p dan H(ii) Inkapkan p dalam sebutan 0 dan H'

    Jawapan :[ " markah ]

  (i)

  (ii) (c)

   

  %

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  8/21

  1*

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

  alman bercadan memasan &ubin pada lantai bilik tersebut'/os baimemasan &ubin lantai bai bilik tersebut ialah 3M 27 per m2 ' almanmempun,ai wan seban,ak 3M-**' 0dakah ia mencukupi'Berikanalasan anda denan peniraan' 

   Jawapan :[ 7 markah ]

   

  SOALAN 5

    $ (a) (i) +ermudahkan (a2) "

   Jawapan :[ 1 markah ]

    (ii) 3a&ah $ (a) (ii) menun&ukkan se&umlah ob&ek'

   

  8

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  9/21

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

    Inkapkan dalam bentuk terinkas nisbah bai kepada bilanan

    Jawapan :

  [ 2 markah ]

   (b) 3a&ah $ (b) menun&ukkan sebuah penimban ,an berada dalamkeadaan seimban denan

  keadaan empat bi&i bola ol di sebelah kiri dan dua bi&i bola ol dansebonkah ka,u di

  sebelah kanan'

   

  @iberi &isim bonkah ka,u ialah . ' Jika x  mewakili &isim sebi&i bola ol#cari &isim# dalam

  # bola ol itu'

    Jawapan :

  [ " markah ]

    (c ) (i) @alam 3a&ah $ (c) (i)# F ialah pusat bulatan' +3#I dan 3Iialah aris lurus'

  -

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  10/21

  1*

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

   

  Cari nilai x  dan y.

    Jawapan :

  [ 2 markah ]

    x   5 6666666666666 

    y   5 6666666666666 

    (ii) @alam 3a&ah $ (c) (ii)# F ialah pusat bulatan' ialah aris lurus'

   Cari nilai m dan n.

    Jawapan :[ 2 markah ]

    m  5 6666666666666 

    n 5 6666666666666 

  1*

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  11/21

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

  SOALAN 6

  .' (a) =,atakan bilanan paksi simetri bai setiap polion sekata berikut'

  Poligon sekata Bilangan paksisimetri

  +entaon

  eksaon

  @ekaon

   

  [ " markah ]

    (b) 3a&ah . (b) diruan &awapan menun&ukkan sebuah heksaon sekata/GM=+' #A#

  ialah tia titik ,an bererak dalam heksaon itu'

    (i) ialah titik ,an bererak denan keadaan &arakn,a adalah sentiasasama dari aris /

  dan M=' @enan menunakan ab&ad pada 3a&ah .(b)# n,atakanlokus bai '  (ii) +ada 3a&ah . (b) lukis#

  (a) lokus bai titik A ,an bererak denan keadaan &arakn,a AM 5 GM(b)lokus bai titik ,an bererak denan keadaan &arak sentiasasama dari titik M dantitik ='

    (iii) eterusn,a# tandakan simbol kedudukan bai persilanan lokus A dan

    Jawapan'[ 7 markah ]

    (i)  (ii) (iii) /

  11

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  12/21

  1*

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

    G+

    M = 

  3a&ah . (b)(c) /operasi ekolah Menenah entosa menumumkan kadar diKiden pada

  tahun 2*1" ialah  seban,ak -9' Ciku iEan telah melabur seban,ak 3M 2$** di koperasiitu'

  (i) Berapakah diKiden ,an diterima oleh Ciku iEan pada tahun 2*1"'(ii) +ada Januari 2*1$# Ciku iEan mendapati &umlah sahamn,a di

  koperasi men&adi3M "*$2'Ciku iEan tidak pernah meneluarkan wan dan diKiden,an diperolehi pada tahun 2*1"# berapa peratus diKiden ekolahMenenah entosa pada tahun 2*17?

    Jawapan'[ " markah ]

  SOALAN

  %' (a) 3a&ah % (a) menun&ukkan suhu minimum bai sebahaian kota Lropahpada 1 @is 2*1"

  12

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  13/21

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

   

  (i) =,atakan suhu kota +alemo(ii) Berapakah perbeEaan suhu antara kota aria dan kota 3e,k&aKik'

     Jawapan'[ " markah ]  (i)  (ii)

  (b) 3a&ah % (b) menun&ukkan pelan sebuah taman rekreasi' a terdiri daripada7 sukuan bulatan

  denan kebun buna di tenah!tenahn,a' Cari luas# dalam m2# kebunbuna itu'

    Jawapan'

  [ 7 markah ]

  1"

    3a&ah % (b)

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  14/21

  1*

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

  (c) andakan denan N O N sama ada pern,ataan berikut betul atau salah'

  Pern!ataan Betul Sala"

  2 P k 5 2 2$*

    7"2 saat 5 % minit "2 saat

    12'$ liter 5 12$ *** cmQ

   [ " markah ]

  SOALAN #

  8' (a) @enan menunakan pembaris dan &anka lukis saha&a# bina ra&ah dibawah bermula

  ' denan aris lurus 0B ,an diberikan di ruan &awapan

    Jawapan'

  [ $ markah ]

  17

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  15/21

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

   

  0B

  (b) @alam 3a&ah 8 (b) +3 dan adalah aris lurus' Cari nilai m

    Jawapan'

  [ 2 markah ]

  1$

  3a&ah 8 (b)

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  16/21

  1*

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

  (c) @alam 3a&ah 8 (c) 0@L adalah aris lurus' Cari nilai x + y.

   

   Jawapan'[ " markah ]

  SOALAN $

  -' (a) 3a&ah - (a) menun&ukkan sebuah bulatan denan sektor!sektor#0#B#C#@

    Manakah sektor ,an mempun,ai luas P daripada luas sektor ' Berialasan'

  1.

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  17/21

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

    Jawapan'

  [ 2 markah ]

    (b) @alam 3a&ah - (b) # 0BC dan B@L adalah aris lurus' @ ialah titiktenah bai BL

   @iberi tan ,R 5 $ # cari pan&an dalam cm # bai 0L

    12

    Jawapan'[ " markah ]

   

  1%

  3a&ah -

  3a&ah - (b)

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  18/21

  1*

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

  (c) (i) Jadual - (c) menun&ukkan nilai!nilai bai pemboleh ubah 4 dan , baiunsi , 5 242 ! $  Cari nilai m S n'

  4 !1 1 " $

  , m !" 1" n

    Jadual - (c)

    Jawapan'[ " markah ]

    (ii) 12 m1-  n1*

  21 m" n. 

   Jawapan'

  [ 2 markah ]

  18

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  19/21

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

  SOALAN 1%

  1*' (a) ,arikat emilan meneluarkan kotak cenderahati denan

  tapakn,a berbentukseiempat sama dan penutupn,a berbentuk piramid seperti dalam3a&ah 1* (a)'

   

  (i) ini keseluruhan kotak cenderahati itu ialah 27 cm# iaitu . kalitini penutupn,a'  Cari tini dalam cm# piramid itu'  (ii) Jika luas tapakn,a ialah ". cm2# kira isi padu keseluruhan kotakcenderahati tersebut' 

   Jawapan'[ 7 markah ]

    (i)

    (ii)

  1-

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  20/21

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

  (b) elesaikan 1  x  < 1 T  x  < 2 U " S 2 x   2

    Jawapan'[ " markah ]

  (c) 3a&ah 1* (c ) menun&ukkan sebatan tian teleon disokon oleh dawaikeluli'

   

  @iberi &arak 0B ialah 2'$ m' /osinus sudut antara dawai dan tanahmenuuk ialah *'$'  Berapakah pan&an dalam cm# dawai keluli itu'

  2*

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  21/21

  1*

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

    Jawapan'[ " markah ]

  21