soalan percubaan pt3

Upload: muhd-hazim

Post on 09-Jan-2016

122 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

khb kt

TRANSCRIPT

NAMA : TINGKATAN :

1

Nama

: ..............................................................................................

Tingkatan: .............................................................................................

SMK TAN SRI ABDUL KADIRPEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

TINGKATAN 1

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

KEMAHIRAN TEKNIKAL2 jam

Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Untuk kegunaan Pemeriksa

Kod Pemeriksa :

BahagianSoalanSkor PenuhSkor Diperolehi

A13

23

33

43

53

63

73

83

93

103

113

123

133

143

153

163

173

183

193

203

213

B110

210

310

Jumlah93

1. Tulis nama dan tingkatan anda pada ruangan yang disediakan.2. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B.3. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B.4. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan.5. Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan jelas. Anda mungkin kehilangan skor jika langkah-langkah penting tidak ditunjukkan dengan teratur.

6. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak diprogram.

BAHAGIAN A[60 markah]

Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.

1. Tandakan [] bagi pernyataan tentang pengurusan organisasi bengkel yang betul dan [x] bagi yang salah pada petak yang disediakan.Pengurusan Organisasi Bengkel

Menjalankan tugas mengikut jadual yang telah ditetapkan.Alatan hendaklah sentiasa disimpan di tempatnya semasa melakukan kerja amali di bengkel

Menghantar projek pada masa yang ditetapkan

[3 markah]

2. Pernyataan di bawah menerangkan tentang produk yang dihasilkan oleh Amira.

Berdasarkan pernyataan berikut, nyatakan tiga faktor rekabentuk yang perlu diambil kira dalam penghasilan projek itu.

i. .ii. .

Iii.

[3 markah]

3. Lengkapkan jadual berikut dengan menulis pelarut yang betul bagi bahan kemasan yang diberikan.BahanPelarut

Syelek

Tona Kayu

Lekar

[3 markah]4. Rajah 1 menunjukkan alatan tangan yang digunakan dalam kerja elektrik dan elektronik

A B C

Padankan alatan tangan berikut berdasarkan nama yang betul dengan menulis A, B dan C di petak yang disediakan.Nama MesinPena ujian

Playar gabung

Penjalur wayar mudah alih [3 markah]5Pernyataan berikut adalah merupakan satu komponen elektronik.

Berdasarkan pernyataan itu, (i) Pilih dan bulatkan A, B atau C bagi menentukan rajah komponen itu.

A

B

C

(ii) Nama komponen itu.

.................................................................................................................

(iii) Nyatakan peralatan yang menggunakan komponen itu.

..................................................................................................................

[3 markah]

6Rajah di bawah menunjukkan sejenis perangkap.

Tandakan [] bagi alatan tangan yang betul untuk mengetatkan dan melonggarkan bahagian yang berlabel Z dan [x] bagi yang salah pada petak yang disediakan.

[3 markah]

7Rajah di bawah menunjukkan pelan bagi suatu bongkah.

Tandakan [] bagi bongkah yang mempunyai pelan seperti rajah 3 dan [x] bagi bongkah yang salah pada petak yang disediakan.

[3 markah]8 Pernyataan di bawah menerangkan hidangan sepinggan lengkap cara Timur.

Berdasarkan pernyataan di atas, berikan contoh-contoh hidangan sepinggan lengkap cara Timur.

A : ........................................................................................................................

B : ........................................................................................................................

C : ........................................................................................................................

[ 3 markah]

9.Berikut adalah langkah-langkah memasang benang bawah yang tidak mengikut turutan yang betul. Susun langkah-langkah memasang benang bawah yang betul dengan menulis 1, 2 dan 3 pada petak yang disediakan.Tarik benang melalui alur sekoci dengan arah melawan jam sambil

menekan dengan jari

Masukkan ke dalam kes di bahagian bawah mesin dan lepaskan

pengunci sekoci

Masukkan gelendong ke dalam skoci [3 markah]

10Tandakan [] bagi rajah yang menunjukkan ruang sosial yang betul dan [x] bagi yang salah pada petak yang disediakan.

[3 markah]

11Rajah di bawah menunjukkan medium yang digunakan untuk pemasuan semula.

A

B

C

Nyatakan nama medium pemasuan semula yang berlabel.

A : ................................................................................B : ................................................................................C : ...............................................................................

[3 markah]

12Rajah di bawah menunjukkan pelan dan pandangan hadapan satu bongkah. Tandakan [] bagi lukisan keratan yang betul untuk bongkah itu dan [x] bagi yang salah pada petak yang disediakan.

[3 markah]

13Rajah di bawah menunjukkan lukisan skematik pendawaian Unit Kawalan Utama.

Nyatakan fungsi bahagian yang berlabel :A : ..

B : ..

C : ..

[3 markah]

14 Pernyataan berikut adalah tentang satu jenis gear.

(i) Pilih dan bulatkan A, B atau C bagi menentukan rajah gear itu.

A

B

C

(ii) Nama gear itu................................................................................................

(iii) Peralatan yang menggunakan komponen itu...............................................................................................

[3 markah]15Pernyataan di bawah merupakan satu bidang kegiatan usahawan.

Berdasarkan pernyataan di atas, a) Pilih dan bulatkan A, B atau C bagi menentukan bidang keusahawanan itu.

APerkhidmatan

BEkstraktif

CPerkhidmatan awam

b) Nyatakan contoh kegiatan bagi bidang tersebut.

(i) .(ii) .

[3 markah]

16Jadual di bawah menunjukkan undang-undang yang digubal untuk melindungi hak pengguna.

Akta Perihal Dagangan 1972A

Akta Sewa Beli 1967B

Peraturan-peraturan Makanan 1985C

Tuliskan A , B dan C pada ruangan yang betul bagi pernyataan yang tepat menerangkan undang-undang yang digubal untuk melindungi hak pengguna.

Mewajibkan pengeluar barang makanan menandakan tarikh

luput penggunaan pada label

Melindungi pengguna daripada maklumat yang palsu dan pengiklanan yang mengelirukan terhadap sesuatu barang

Membuat peruntukan terhadap bentuk perjanjian barangan yang dibeli oleh pengguna secara ansuran

[3 markah]17 Tandakan [] bagi pernyataan tentang litar bersepadu yang betul dan [x] bagi yang salah pada petak yang disediakan.

Litar BersepaduLitar bersepadu dikawal dengan aruhan magnet

Paterikan soket litar bersepadu kepada bod litar terlebih dahulu

Litar bersepadu terdiri daripada gabungan komponen

transistor, kapasitor, perintang dan diod.

[3 markah]18Rajah di bawah menunjukkan komponen elektronik yang berfungsi mengawal arus dengan kehadiran cahaya.

Tandakan [] pada simbol yang betul bagi perintang peka cahaya (LDR).

[3 markah]

19Rajah di bawah menunjukkan bahagian luar enjin.

Padankan bahagian luar enjin yang dilabelkan dalam rajah di atas berdasarkan nama yang betul dengan menulis A, B dan C di petak yang disediakan.

Tangki bahan api

Karburetor

Kabel tegangan tinggi

[3 markah]20 Rajah di bawah menunjukkan edaran enjin empat lejang.

A

B

C

D

Nyatakan nama lejang berdasarkan rajah di atas. Lejang A diberikan jawapan.

A : Lejang Masukan

B :

C :

D : [3 markah]Bahagian B

[40 markah]

Jawab semua soalan di kertas jawapan yang disediakan

21Rajah di bawah menunjukkan proses reka bentuk.

RAJAH

Berdasarkan rajah tersebut,

a) Namakan jenis cantuman yang ditunjukkan dalam rajah di atas.[1 markah]

b) Huraikan langkah untuk menghasilkan proses reka bentuk di atas.

[7 markah]

c) Nyatakan 2 alatan tangan yang digunakan untuk mencantumkan bahan di atas.

[2 markah]

Ruang Jawapan(a) Jenis cantuman itu.(b) Langkah-langkah untuk penghasilan proses reka bentuk ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(c) Dua alatan tangan untuk proses reka bentuk itu.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22Rajah di bawah menunjukkan satu litar elektronik. Apabila disambungkan kepada bekalan kuasa didapati litar tidak berfungsi.

Berdasarkan situasi tersebut:

a) Nyatakan empat punca masalah itu.[4 markah]

b) Cadangkan penyelesaian bagi mengatasi masalah tersebut.

[4 markah]

c) Huraikan fungsi komponen S

[2 markah]

Ruang Jawapana) Empat punca masalah tersebut....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b) Cadangan penyelesaian bagi mengatasi masalah tersebut....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................c) Fungsi komponen S ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

23 Rajah di bawah menunjukkan satu langkah penyediaan pasu untuk pemasuan semula.

(a) Nyatakan tujuan aktiviti itu.

[1 markah]

(b) Nyatakan bahan yang sesuai digunakan untuk aktiviti itu.

[ 3 markah]

(c) Huraikan langkah-langkah penyediaan pasu untuk pemasuan semula.

[6 markah]Ruang Jawapan

(a) Tujuan aktiviti itu

...................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................(b) Bahan yang sesuai digunakan

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(c) Langkah-langkah penyediaan pasu untuk pemasuan semula.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

24Anita berusaha keras mengusahakan jualan sos mangga ciptaanya, manakala Haliza bekerja di kilang sos mangga Anita.Berdasarkan situasi tersebut,a) Berikan ciri- ciri seorang usahawan

[3 markah]

b) Huraikan perbezaan antara usahawan dan makan gaji.[6 markah]c) Berikan satu contoh usahawan.[1 markah]Ruang Jawapana) Ciri - ciri seorang usahawan..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b) Perbezaan antara usahawan dan makan gaji................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...................................

c) Satu contoh usahawan..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................SOALAN TAMATPERATURAN PEMARKAHAN

PERCUBAAN PT3 - 2014

KHB KT

NoBahagian AMarkah

1

1113

2i. Fungsiii. Ketahananiii. Keselamataniv. Kemasanv. Kosvi. Kesesuaian bahanvii. Mesra alamviii. Kaedah pembinaan1113

3Spirit metilTurpentinThinner1113

4

1113

5(i) B

(ii) LED / Diod Pemancar Cahaya

(iii) Radio / Televisyen / Sistem Hi Fi / Mesin Basuh/ Alat Kawalan Jauh1113

6

INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\wps_clip_image-1760.png" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\wps_clip_image-28365.png" \* MERGEFORMATINET

1113

7

INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\wps_clip_image-10058.png" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\wps_clip_image-5044.png" \* MERGEFORMATINET

1113

8Nasi ayam Nasi gorengMee/Keutiau/Bihun GorengRoti Canai Dan Kuah Dhal1113

9

1113

10

INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\wps_clip_image-20553.png" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\wps_clip_image-9567.png" \* MERGEFORMATINET

1113

11A: Tanah loamB: Bahan OrganikC: Pasir Sungai

1113

12

INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\wps_clip_image-2865.png" \* MERGEFORMATINET

1113

13A: Mengawal bekalan elektrik dengan memutuskan litar jika terdapat bekalan arus berlebihanB: Menyukat dan merejod penggunaan tenaga elektrikC: Menyambung dan memutuskan bekalan elektrik

1113

14AGear serongGerudi Tangan /Pemukul Telur

1113

15BPerlombonganPertanianPerikanan1113

16

1113

17

INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\wps_clip_image-32191.png" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\wps_clip_image-14323.png" \* MERGEFORMATINET

1113

18

INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\wps_clip_image-1897.png" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\wps_clip_image-24028.png" \* MERGEFORMATINET

1113

19

INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\wps_clip_image-29202.png" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\wps_clip_image-27518.png" \* MERGEFORMATINET

1113

20B : Lejang MampatanC : Lejang KuasaD : Lejang ekzos

1113

21a) Tanggan Lekap T

b) Langkah-langkah menghasilkan tanggam

1. Tandakan tanggam yang akan dibina pada bahan.2. Uji ketepatan kedudukan tanggam3. Potong bahagian yang ditandakan mengikut ukuran4. Pahat bahagian kayu yang perlu dibuang5. Bersihkan bahagian yang hendak di glu6. Sapu glu di kedua-dua bahagian yang hendak dicantum7. Keringkan glu seketika8. Pasang kedua-dua tanggam apabila glu mulai kering9. Paku bahagian tanggam tersebut atau apit bahagian tersebut dengan apit G c) Alatan yang digunakan

1. Pensel

2. Pahat tepi serong

3. Pita pengukur

4. Gandin kayu

5. Gergaji putting

6. Sesiku L1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Maksimum 7 markah

1

1

Maksimum 2 markah.

22a) Tiga punca litar tidak berfungsi

i. Punca kuasa tidak mencukupi

ii. Pematerian komponen dan tamatan yang tidak sempurna

iii. Diod dipasang terbalik

iv. Diod Pemancar Cahaya di pasang terbalik

b) Cadangan penyelesaian

i. Pemasangan komponen berkutub mengikut kekutuban yang betul

ii. Pastikan punca kuasa mencukupi

iii. Pateri semula komponen dan tamatan mengikut prosedur yang betul

iv. Pastikan pemasangan komponen dan tamatan betul.

c) Fungsi komponen S

i. Mengawal dan mengehadkan arus dengan kehadiran cahaya.

ii. Semakin terang cahaya, semakin rendah nilai rintangannya.1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

23a) Mengelakkan medium daripada terkekuar daripada pasu.

b) Bahan-bahan yang sesuai digunakan

i. Serpihan pasu

ii. Serpihan batu bata

iii. Batu kerikil

c) Langkah-langkah penyediaan pasu

i. Sediakan pasu yang hendak digunakan

ii. Bersihkan segala kotoran yang terlekat pada pasu

iii. (Rendam semalam dalam larutan formalin) untuk (membasmi kuman) bagi pasu yang telah digunakan.

iv. (Rendam semalam dalam air) supaya (air dapat meresap dan memenuhi liang roma pasu) bagi pasu tanah liat yang baru. Keadaan ini akan (mengekalkan kelembapan pasu)

v. (Tutup lubang saliran dengan pasu pecah) untuk (mengelakkan medium terkeluar bersama air siraman)1

1

1

1

1

1

1/1

1/1/1

1/1

Maksimum 6 markah

24a) Ciri - ciri seorang usahawan

i. Kreatif

ii. Inovatif

iii. Daya Usaha Berterusan

iv. Bijak Mengambil Peluang

v. Sanggup Mengambil Risiko

b) Perbezaan antara usahawan dan makan gaji.

Usahawan

i. Pendapatan bergantung kepada usaha yang dijalankan

ii. Bebas bekerja pada bila-bila masa

iii. Memiliki ciri kreatif dan inovatif dalam menjalankan perniagaan

iv. Bebas membuat keputusan

v. Berpandangan jauah dan berusaha mengmbangkan perniagaan

vi. Berani menghadapi risiko

Makan Gaji

i. Pendapatan tetap berdasarkan gaji

ii. Bekerja mengikut masa yang telah ditetapkan

iii. Menikut arahan majikan

iv. Kputusan dibuat oleh majikan

v. Berusaha meningkaykan kedudukan dalam kerjaya

vi. Mengelakkan risiko daripada dibuang kerja

c) Satu contoh usahawan.

Pengusaha Batik

Pengusaha Keropok lekor

Pengusaha Kerepek

Pengusaha ladang kelapa sawit

1

1

1

1

1

Maksimum 3 markah

1

1

1

Mak 3 markah

1

Amira ingin menghasilkan satu projek menyimpan kunci

Merupakan komponen aktif

Berfungsi menukarkan tenaga elektrik kepada cahaya

Z

Sajian yang disediakan oleh masyarakat Timur di Malaysia

B

A

C

Digunakan untuk memindahkan tenaga daripada satu aci ke aci lain yang bersudut 900

Bidang ini mengeluarkan bahan mentah daripada sumber alam semula jadi

A

C

B