percubaan pt3 2015

of 21 /21
BAHAGIAN A [60 markah] Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan. 1. Tandakan [√] bagi pernyataan tentang pengurusan organisasi bengkel yang betul dan [x] bagi yang salah pada petak yang disediakan. Menjalankan tugas mengikut jadual yang telah ditetapkan. Alatan hendaklah sentiasa disimpan di tempatnya semasa melakukan kerja amali di bengkel Menghantar projek pada masa yang ditetapkan [3 markah] 2. Pernyataan di bawah menerangkan tentang produk yang dihasilkan oleh Amira. Berdasarkan pernyataan berikut, nyatakan tiga faktor rekabentuk yang perlu diambil kira dalam penghasilan projek itu. i. ……………………………………………………………………………. ii. ……………………………………………………………………………. Amira ingin menghasilkan satu projek

Upload: rinnc

Post on 06-Dec-2015

101 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

percubaan pt3 2015

TRANSCRIPT

Page 1: percubaan pt3 2015

BAHAGIAN A[60 markah]

Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.

1. Tandakan [√] bagi pernyataan tentang pengurusan organisasi bengkel yang betul

dan [x] bagi yang salah pada petak yang disediakan.

Menjalankan tugas mengikut jadual yang telah ditetapkan.

Alatan hendaklah sentiasa disimpan di tempatnya semasa melakukan

kerja amali di bengkel

Menghantar projek pada masa yang ditetapkan

[3 markah]

2. Pernyataan di bawah menerangkan tentang produk yang dihasilkan oleh Amira.

Berdasarkan pernyataan berikut, nyatakan tiga faktor rekabentuk yang perlu

diambil kira dalam penghasilan projek itu.

i. …………………………………………………………………………….

ii. …………………………………………………………………………….

Iii …………………………………………………………………………….

[3 markah]

3. Lengkapkan jadual berikut dengan menulis pelarut yang betul bagi bahan kemasan

yang diberikan.

Bahan Pelarut

Syelek

Tona Kayu

Lekar

[3 markah]

Amira ingin menghasilkan satu projek menyimpan kunci

Page 2: percubaan pt3 2015

4. Rajah di bawah menunjukkan sejenis mesin.

(a) Namakah jenis mesin dalam rajah di atas.

______________________________________________(1 markah)

(b) Nyatakan dua kegunaan mesin di atas.

(i)__________________________________________________

(ii)__________________________________________________(2 markah)

5. Rajah di bawah menunjukkan sejenis perangkap.

Tandakan [√] bagi alatan tangan yang betul untuk mengetatkan dan

melonggarkan bahagian yang berlabel Z dan [x] bagi yang salah pada petak

yang disediakan.

Z

Page 3: percubaan pt3 2015

[3 markah]

6. Rajah di bawah menunjukkan pelan bagi suatu bongkah.

Tandakan [√] bagi bongkah yang mempunyai pelan seperti rajah 3 dan [x] bagi

bongkah yang salah pada petak yang disediakan.

[3 markah]

7. Pernyataan di bawah menerangkan hidangan sepinggan lengkap cara Timur.

Berdasarkan pernyataan di atas, berikan contoh-contoh hidangan sepinggan

lengkap cara Timur.

A : ........................................................................................................................

B : ........................................................................................................................

C : ........................................................................................................................

[ 3 markah]

8. Berikut adalah langkah-langkah memasang benang bawah yang tidak mengikut

turutan yang betul. Susun langkah-langkah memasang benang bawah yang betul

Sajian yang disediakan oleh masyarakat Timur di Malaysia

Page 4: percubaan pt3 2015

dengan menulis 1, 2 dan 3 pada petak yang disediakan.

Tarik benang melalui alur sekoci dengan arah melawan jam sambil

menekan dengan jari

Masukkan ke dalam kes di bahagian bawah mesin dan lepaskan

pengunci sekoci

Masukkan gelendong ke dalam skoci

[3 markah]

9. Tandakan [√] bagi rajah yang menunjukkan ruang sosial yang betul dan [x] bagi yang

salah pada petak yang disediakan.

Page 5: percubaan pt3 2015

[3 markah]

10. Rajah di bawah menunjukkan medium yang digunakan untuk pemasuan semula.

A B C

Nyatakan nama medium pemasuan semula yang berlabel.

Page 6: percubaan pt3 2015

A : ................................................................................

B : ................................................................................

C : ............................................................................... [3 markah]

11. Rajah di bawah menunjukkan kod warna perintang.

Rajah 2

Tuliskan nilai perintang berdasarkan kod warna yang diberi pada ruang yang disediakan.

[3 markah]

12. Tandakan (\) pada adat sopan yang betul semasa makan dan tandakan (x) pada yang salah di petak yang disediakan

a) Mengambil sajian secukupnya

b) Berdiri untuk mencapai makanan yang jauh

c) Berbual mengenai perkara yang baik semasa makan

[3 markah]

13. Rajah di bawah menunjukkan beberapa contoh haiwan kesayangan.

emas

jinggakuninghijau

Kod warna perintang

jingga 3

kuning 4

hijau 5

hijau kuning jingga

Page 7: percubaan pt3 2015

Padankan haiwan kesayangan dalam rajah dengan tujuan pemilihan haiwan tersebut dengan menulis A, B atau C pada petak yang disediakan.

(3 markah)

14. Rajah menunjukkan contoh pokok renek yang biasa digunakan untuk tanaman landskap.

A B C

Padankan pokok A, B, atau C dengan jenis pokok renek yang dinyatakan.

Jenis Pokok Renek Contoh pokok

Berdaun

Berbunga

Pagaran

(3 markah)

15. Namakan tiga bahan utama untuk membina kompos.

(a)_________________________________________________________________

Membantu pemilik mengawal kediaman

Sebagai hobi atau dijadikan teman

Untuk dipertandingkan atau dipamerkan

Page 8: percubaan pt3 2015

(b)_________________________________________________________________

(c)_________________________________________________________________(3 markah)

16. Pernyataan di bawah merupakan satu bidang kegiatan usahawan.

Berdasarkan pernyataan di atas,

a) Pilih dan bulatkan A, B atau C bagi menentukan bidang keusahawanan itu.

A Perkhidmatan

B Ekstraktif

C Perkhidmatan awam

b) Nyatakan contoh kegiatan bagi bidang tersebut.

(i) ……………………………………………….

(ii) ……………………………………………….

[3 markah]

17. Jadual di bawah menunjukkan undang-undang yang digubal untuk melindungi

hak pengguna.

Tuliskan A , B dan C pada ruangan yang betul bagi pernyataan yang tepat

menerangkan undang-undang yang digubal untuk melindungi hak pengguna.

Akta Perihal Dagangan 1972 A

Akta Sewa Beli 1967 B

Peraturan-peraturan Makanan 1985 C

Bidang ini mengeluarkan bahan mentah daripada sumber alam semula jadi

Page 9: percubaan pt3 2015

Mewajibkan pengeluar barang makanan menandakan tarikh

luput penggunaan pada label

Melindungi pengguna daripada maklumat yang palsu dan

pengiklanan yang mengelirukan terhadap sesuatu barang

Membuat peruntukan terhadap bentuk perjanjian barangan

yang dibeli oleh pengguna secara ansuran

[3 markah]

18. Berikut adalah jenis penyakit pada haiwan kesayangan.

A Leukemia

B Sawan

C Sampar

Berdasarkan jenis penyakit itu, lengkapkan Jadual 2 dengan menulis A, B atau C pada ruang yang disediakan.

Ciri Haiwan Berpenyakit Penyakit

Pucat…………………………………………………………………………. Susut berat badan

Kaki bengkok………………………………………………………………………….. Kepala berpusing

Najis cair…………………………………………………………………………. Suhu badan meningkat

[3 markah]

19. Berikut adalah penyataan tentang jenis tanaman landskap.

Page 10: percubaan pt3 2015

Tandakan (√ ) bagi penyataan yang betul dan tandakan ( X ) bagi yang salah bagi setiap petak yang disediakan.

Pokok palma boleh tumbuh secara berumpun

Paku pakis mempunyai sulur

Pokok renek mempunyai kanopi yang padat

[3 markah]

20. Berikut adalah kaedah pembayaran masa kini.

A Kad kredit

B Kad prabayar

C Pembayaran elektronik (e-pay)

D Cek

Padankan kaedah pembayaran itu dengan pernyataan berikut dengan menulis

A, B, C atau D pada petak yang disediakan.

Pengguna membayar terlebih dahulu sebelum mendapat barangan atau perkhidmatan

Pengguna membuat pembayaran dengan menggunakan kemudahan internet

Pengguna membuat pembayaran menggunakan kad secara terus bagi barang atau perkhidmatan yang dibeli

[3 markah]

Page 11: percubaan pt3 2015

Bahagian B( 40 markah)

Jawab semua soalan dalam ruangan yang telah disediakan.

1. Berikut ialah suatu situasi yang berlaku di dalam sebuah bengkel Kemahiran Hidup.

(a) Nyatakan dua langkah keselamatan yang perlu diambil ketika melakukan kerja-kerja menyembur cat di dalam bengkel.

I. ………………………………………………….

II. …………………………………………………. (2 markah)

(b) Nyatakan dua alatan keselamatan yang perlu ada di dalam sesebuah bengkel Kemahiran Hidup.

I. ………………………………………………….

II. …………………………………………………. (2 markah)

(c) Huraikan tindakan yang perlu dilakukan untuk menghadapi situasi yang dinyatakan di atas.

…………………………………………………………………………………..................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Rabbani dan Muadz sedang melakukan kerja-kerja menyembur cat sembur pada sebuah bahan kerja yang diperbuat daripada logam. Rabbani berdiri secara bertentang dengan Muadz sambil memerhatikan perbuatan Muadz itu. Di dalam bengkel tersebut suis kipas tidak dimatikan. Mata Rabbani berasa pedih apabila sedikit semburan cat tersebut terkena pada matanya.

Page 12: percubaan pt3 2015

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

...........

(6 markah)

2. Rajah di bawah menunjukkan satu jenis perumahan haiwan kesayangan.

(a) Namakan jenis perumahan haiwan kesayangan pada rajah di atas.

____________________________________________________________(1 markah)

(b) Haiwan kesayangan yang bagaimanakah sesuai ditempatkan dalam jenis perumahan pada jawapan (a), dan namakan contoh haiwan kesayangan yang sesuai.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(4 markah)(c)

Kelengkapan dalam perumahan adalah aksesori penting untuk keselesaan haiwan kesayangan

Page 13: percubaan pt3 2015

Berdasarkan pernyataan tersebut, nyatakan dua contoh kelengkapan perumahan haiwan kesayangan dan terangkan aspek penjagaan kelengkapan haiwan kesayangan yang perlu dititikberatkan.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(5 markah)3. Rajah di bawah menunjukkan keratan rentas sejenis pili.

Berdasarkan rajah di atas,

a) Nyatakan jenis pili itu.

Page 14: percubaan pt3 2015

___________________________________________________________________

(1 markah)

b) Apakah yang akan berlaku sekiranya sesendal pada pili itu rosak?

___________________________________________________________________

(1 markah)

c) Huraikan langkah untuk menggantikan sesendal pada pili itu.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(8 markah)

4. Rajah di bawah menunjukkan susunan alatan dan kelengkapan di ruang dapur yang tidak betul.

Page 15: percubaan pt3 2015

Berdasarkan rajah di atas,

a) Nyatakan dua kesalahan susunan alatan dan kelengkapan yang terdapat dalam rajah di atas.I) _______________________________________________________________

II) _______________________________________________________________(2 markah)

b) Nyatakan alasan untuk jawapan anda di a)___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(4 markah)

c) Berikan dua ciri ruang dapur yang baik.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Page 16: percubaan pt3 2015

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(4 markah)