soalan kerja kursus geografi tingkatan 3 tahun 2012 (rujuk : )

Upload: mohd-naar

Post on 06-Apr-2018

276 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 Soalan Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 Tahun 2012 (Rujuk : www.mudahnyageo.blogspot.com)

  1/23

  TERHAD 1 23/2

  [Lihat halaman sebelah23/2 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  LEMBAGA PEPERIKSAAN

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 23/2GEOGRAFI

  KERJA KURSUSKertas 2Februari Julai

  1. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan:Tugasan 1 dan Tugasan 2.

  2. Setiap tugasan disertakan dengan Panduan Penskoran.

  3. Pilih sama ada Tugasan 1 atau Tugasan 2.

  4. Calon dikehendaki melaksanakan tugasan tersebut berdasarkan kriteria penskoranyang ditetapkan.

  Kerja Kursus dan Panduan Penskoran ini mengandungi 23 halaman bercetak.

 • 8/3/2019 Soalan Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 Tahun 2012 (Rujuk : www.mudahnyageo.blogspot.com)

  2/23

  TERHAD 2 23/2

  23/2 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  ARAHAN KEPADA CALON

  Calon hendaklah merujuk kepada Buku Panduan Pelaksanaan Dan Penilaian Kerja KursusGeografi 23/2 dalam pelaksanaan kerja kursus ini.

  1. Calon PMR wajib melaksanakan Kerja Kursus Geografi.

  2. Calon PMR dikehendaki merancang dan melaksanakan Kerja Kursus Geografi daribulan Februari hingga bulan Julai berpandukan senarai semak.

  3. Calon hendaklah mendapatkan bimbingan guru dalam pemilihan tugasan. Kajianhendaklah dijalankan di tempat tinggal atau kawasan sekolah calon yang tidak melebihi5 kilometer persegi.

  4. Calon mesti melaksanakan kesemua aspek kerja kursus untuk mencapai tahapKod 1: Cemerlang, Kod 2: Kepujian atau Kod 3: Memuaskan. Calon yang tidak

  menulis laporan dapatan kajian akan mencapai Kod 4: Mencapai sebahagian tahappenguasaan minimum.

  5. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) untukmencari dan mengumpul fakta Geografi.

  6. Calon boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilahsecara individu.

  7. Fakta Geografi yang dikumpul hendaklah didokumentasikan dalam bentuk laporandapatan kajian. Laporan dapatan kajian hendaklah dihasilkan dalam bentuk eseitidakkurang daripada 400 patah perkataan mengikut format yang ditetapkan.

  8. Hasil kerja kursus hendaklah ditulis tangan, ditaip atau menggunakan komputer padakertassaiz A4 sahaja. Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon TimesNew Roman, saiz 12 dengan langkau 2.0.Penggunaan komputer dalam kajian tidakmempengaruhi pemarkahan.

  9. Huraian calon dalam laporan kajian mestilah tepat, lengkap dan berkaitankawasan kajian.

  10. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasilusaha sendiri dan tidak ditirudaripada mana-mana pihak.

  11. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan.

  12. Rujukan hendaklah ditulis dengan format penulisan yang betul.

  13. Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerjakursus dilaksanakan.

  14. Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan setiap aspek.Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada bulan Julai 2012.

 • 8/3/2019 Soalan Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 Tahun 2012 (Rujuk : www.mudahnyageo.blogspot.com)

  3/23

  TERHAD 3 23/2

  [Lihat halaman sebelah23/2 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TUGASAN 2: PERNIAGAAN RUNCIT(PASAR MALAM/PASAR SARI/PASAR MINGGU/

  PASAR TANI/PASAR TAMU/PASAR LAMBAK)

  Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang perniagaan runcit yang berfokuskanperniagaan pasar malam/pasar sari/pasar minggu/pasar tani/pasar tamu/pasar lambak sahaja

  di kawasan tempat tinggal masing-masing.

  Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut:

  Konsep dan jenis perniagaan runcit

  Kepentingan perniagaan runcit

  Faktor yang mempengaruhi perniagaan runcit

  Kesan negatif perniagaan runcit

  Cadangan untuk mengurangkan kesan negatif perniagaan runcit

  Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian

  TUGASAN TAMAT

  TUGASAN 1: EKOSISTEM HUTAN TERGANGGU DI KAWASAN KAJIAN

  Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang ekosistem hutan terganggudi kawasan kajian.

  Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut:

  Konsep ekosistem hutan

  Kepentingan ekosistem hutan

  Faktor yang menyebabkan ekosistem hutan terganggu

  Kesan ekosistem hutan terganggu

  Cadangan untuk mengurangkan kesan ekosistem hutan terganggu

  Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian

  ATAU

 • 8/3/2019 Soalan Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 Tahun 2012 (Rujuk : www.mudahnyageo.blogspot.com)

  4/23

  TERHAD 4 23/2

  23/2 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  PANDUAN PENSKORAN TUGASAN 1

  EKOSISTEM HUTAN TERGANGGU DI KAWASAN KAJIAN

  2

  Menulis tajuk lengkapdengan menyatakanlokasi secara tepat

  Menyenaraikan enamatau lebih isi kandunganberserta nomborhalaman

  Menyatakan penghargaankepada tiga pihak

  Menyata danmenghuraikanpenghargaan kepadatiga pihak atau lebih

  Menamakan tajukkajian dan menghuraikansatu aspek pendahuluansahaja

  Menamakan tajuk kajiandan menghuraikan duaaspek pendahuluanatau lebih

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  1

  2

  3

  4

  1

  1

  1

  2

  1

  1

  1

  2

  2

  Tajuk

  Ekosistem Hutan

  Terganggu di kawasan

  kajian

  Nota:

  Senarai kandungan

  Perkara/butiran

  Halaman

  Nota:

  Penghargaan

  Pengetua Guru mata pelajaran Ibu bapa/penjaga Rakan-rakan Pihak luar/responden

  Nota:

  Pendahuluan

  Menamakan tajukkajian Sebab-sebab pemilihan

  kawasan kajian Tempoh masa

  kajian dijalankan

  Nota:

  Lokasi termasuk

  kawasan kajian, bandar/

  daerah dan negeri

  Halaman 1 bermula

  dari aspek penghargaan

  Nyatakan namapihak yang dihargai

  Sebab-sebab pemilihan

  kawasan kajian perlu

  berkaitan dengan tajuk

 • 8/3/2019 Soalan Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 Tahun 2012 (Rujuk : www.mudahnyageo.blogspot.com)

  5/23

  TERHAD 5 23/2

  [Lihat halaman sebelah23/2 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  Objektif kajian Konsep ekosistem

  hutan Kepentingan ekosistem

  hutan Faktor yang

  menyebabkanekosistem hutanterganggu

  Kesan ekosistem hutanterganggu

  Cadangan untukmengurangkan kesan

  ekosistem hutanterganggu Penerapan nilai atau

  unsur patriotisme dalamdapatan kajian

  Nota:

  Kawasan kajian Nama kawasan kajian Latar belakang/sejarah

  kawasan kajian Lokasi kawasan kajian Pandang darat fizikal

  kawasan kajian Jarak dari bandar/

  pekan terdekat

  Peta:- Peta daerah/zon/

  bahagian

  1.

  2.

  Objektif kajianmesti berfokuskankawasan kajianObjektif kajianmesti dimulakandengan kata kerja

  yang sesuai

  2

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK MARKAH

  5

  6

  2

  1

  2

  2

  2

  KRITERIAPENSKORAN

  Menyatakan semuaobjektif kajian

  Menamakan kawasankajian dan menghuraikandua aspek

  Menamakan kawasankajian dan menghuraikantiga aspek atau lebih

  Tandakan kawasan

  kajian

  Nota:

  Menyediakan satu peta

  daerah/zon/bahagian yang

  lengkap dengan:

  - tajuk dan bingkai (1 m)- nama kawasan kajiandan arah mata angin(1 m)

 • 8/3/2019 Soalan Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 Tahun 2012 (Rujuk : www.mudahnyageo.blogspot.com)

  6/23

  TERHAD 6 23/2

  23/2 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  - Peta kawasan kajian Nota:

  Kaedah kajian

  Nota:

  2

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  7

  4

  1

  6

  2

  Melukis peta lakarkawasan yang tepat dan

  lengkap dengan:- bingkai dan tajuk

  (1 m)

  - petunjuk dan arah

  mata angin (1 m)

  - simbol piawai (1 m)

  - kekemasan dan

  kesempurnaan peta

  (1 m)

  Nota:Aspek di atasditunjukkan dalamhalaman yang sama

  Menghuraikan satukaedah sahaja

  Menghuraikan duakaedah atau lebih

  PemerhatianTemu bualSoal selidikRujukan

  Tiada markahdiberikan untuk bingkai,tajuk,petunjuk,arah mata angin dansimbol tanpa petadi dalamnya atau

  peta yang salahTandakan kawasankajian (peta daerah)

  Tiada peruntukan markah untuk setiap

  kriteriaPeta lakar yang dilukismenggunakankomputer bolehditerima

  Peta dan petunjukmestilah dalamhalaman yang sama

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  Mana-mana kaedahkajian yangmunasabah diterima

  Mana-mana kaedahkajian hendaklahberkaitan dengandapatan kajian dan

  rujukanBilangan responden: Temu bual

  Soal selidik

  Soalan temu bual atausoal selidik berkaitandengan objektif kajian

  1.

  2.

  3.

  4.

  - minimum 3 orang

  - minimum 20 orang

 • 8/3/2019 Soalan Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 Tahun 2012 (Rujuk : www.mudahnyageo.blogspot.com)

  7/23

  TERHAD 7 23/2

  [Lihat halaman sebelah23/2 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  8

  1

  1

  2

  2

  5

  Dapatan kajian

  (Setiap aspek dapatan kajian hendaklah

  dikaitkandengan

  kaedah kajian)

  8.1 Konsep ekosistem

  hutan di kawasan

  kajian

  8.2 Kepentingan

  ekosistem hutandi kawasan kajian

  Habitat flora dan

  fauna

  Menyederhanakan

  suhu/mengekalkan

  kelembapan udara

  Sumber bahan

  mentah

  Zon penampan

  mengawal hakisan

  Kawasan tadahan Ekopelancongan

  Membekalkan

  oksigen

  Menyerap karbon

  dioksida

  Nota:

  Mana-mana

  kepentingan ekosistemhutan yang lain diterima

  Mentakrifkan konsep

  ekosistem hutandengan ringkas

  Menghuraikan konsepekosistem hutandengan lengkap

  Menyatadan menghuraikan

  tiga ataulebih kepentingan

  ekosistem hutan

  Menerapkan nilai atau

  unsur patriotisme dalam

  mana-mana huraian aspek

  Nota:

  Markah tidak akan

  diberi jika tiada huraian

  aspek

  2

  3

  4

  1

  Menyata tiga kepentinganekosistem hutan

  Menyata dan menghuraikanduakepentingan ekosistemhutan

  Menyata danmenghuraikan satukepentingan ekosistemhutan

 • 8/3/2019 Soalan Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 Tahun 2012 (Rujuk : www.mudahnyageo.blogspot.com)

  8/23

  TERHAD 8 23/2

  23/2 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  8.3

  Nota:

  PembinaanpetempatanPembinaan

  jalan rayaPembinaanempanganPembalakanPertanian

  PenternakanPelanconganPertambahanpendudukPenerokaansumber

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  1

  2

  4

  5

  1

  6

  Menyatakan tiga faktor

  yang menyebabkan

  ekosistem hutan

  terganggu

  Menyata dan

  menghuraikan tiga faktor

  yang menyebabkan

  ekosistem hutan terganggu

  Menyata danmenghuraikan empat atau

  lebih faktor yangmenyebabkan ekosistem

  hutan terganggu

  Menerapkan nilai atauunsur patriotisme dalammana-mana huraian aspek

  Nota :Markah tidak

  akan diberi jika tiada

  huraian aspek

  3

  Faktor yangmenyebabkan

  ekosistem hutanterganggudi kawasan kajian

  Mana-mana faktor

  yang sesuai diterima

  Menyata dan menghuraikan

  satu faktor yang

  menyebabkan ekosistem

  hutan terganggu

  Menyata dan menghuraikan

  duafaktor yang

  menyebabkan ekosistem

  hutan terganggu

 • 8/3/2019 Soalan Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 Tahun 2012 (Rujuk : www.mudahnyageo.blogspot.com)

  9/23

  TERHAD 9 23/2

  [Lihat halaman sebelah23/2 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  1

  2

  3

  1

  4

  8.4

  Nota:

  Kesan ekosistemhutan terganggu

  di kawasan kajianRantaian makananterjejasKeselamatannyawa terancamSuhu meningkatPerubahanlandskapEkosistem hutanberkurangKawasan tadahan

  terjejasHakisan berlaku

  Mana-mana kesanyang berkaitan danmunasabah diterima

  Nota:Markah tidak akandiberi jika tiadahuraian aspek

  Menerapkan nilai atauunsur patriotisme dalammana-mana huraianaspek

  Menyatakan dua kesan

  ekosistem hutanterganggu

  Menyata danmenghuraikan satukesan ekosistem hutanterganggu

  Menyata danmenghuraikan dua ataulebih kesan ekosistemhutan terganggu

 • 8/3/2019 Soalan Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 Tahun 2012 (Rujuk : www.mudahnyageo.blogspot.com)

  10/23

  TERHAD 10 23/2

  23/2 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  1

  2

  3

  1

  4

  8.5

  Nota:

  Menghuraikan satu

  cadangan untukmengurangkan kesanekosistem hutan

  terganggu

  Menghuraikan duacadangan untukmengurangkan kesanekosistem hutan

  terganggu

  Menghuraikan tiga ataulebih cadangan untukmengurangkan kesanekosistem hutan

  terganggu

  Menerapkan nilai atauunsur patriotisme dalammana- mana huraian

  aspek

  Nota:

  Cadangan untukmengurangkan

  kesan ekosistemhutan terganggudi kawasan kajian

  PembangunanterancangMewartakanhutan simpanKuat kuasaundang-undang/PERHILITANKempen alam

  sekitarPendidikan alamsekitarPenyelidikan danpembangunan

  1.

  2.

  Cadangan mestiberkaitan dengankesan di atas

  Mana-manacadangan yangsesuai diterima

  Markah tidak akandiberi jika tiadahuraian aspek

 • 8/3/2019 Soalan Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 Tahun 2012 (Rujuk : www.mudahnyageo.blogspot.com)

  11/23

  TERHAD 11 23/2

  [Lihat halaman sebelah23/2 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  Jadual:- tajuk dan sumber

  (1 m)- data (1 m)

  Nota:Tiada markah untuktajuk dan sumber jikatiada data atau data

  yang salah

  Graf:- tajuk dan petunjuk

  (1 m)

  - label paksi x, paksi ydan skala (1 m)- plotan (1 m)

  Nota:

  Carta pai:- tajuk dan petunjuk

  (1 m)- ketepatan sudut danperatus (1 m)

  Nota:

  Tiada markah diberitanpa jadual

  Peta minda:- tajuk dan ideautama (1 m)

  - maklumat (1 m)

  Carta aliran:- tajuk dan ideautama (1 m)

  - maklumat (1 m)

  2

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  2

  2

  2

  2

  4

  Nota:

  Bahan Grafik

  JadualGrafCarta paiPeta mindaCarta aliran

  Binadua bahangrafik yangberlainan

  Graf atau cartapai mesti disertakandengan jadual

  Bahan grafikdipersembahkandalam mana-manaaspek dapatankajian

  Bahan grafikmesti berkaitandengan kaedahkajian

  1.

  2.

  3.

  4.

  Markah maksimum2 mTiada markahdiberikan tanpajadualTiada markah diberipada graf tanpa

  plotanTiada markah diberiuntuk tajuk dansumber jika tiadadata atau data salah

  1.

  2.

  3.

  4.

 • 8/3/2019 Soalan Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 Tahun 2012 (Rujuk : www.mudahnyageo.blogspot.com)

  12/23

  TERHAD 12 23/2

  23/2 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  Rumusan Rumusan keseluruhan

  tentang dapatan kajian Penerapan nilai atau

  unsur patriotisme

  Lampiran

  Surat pengenalan diricalon

  Surat kebenaranmembuat kajian

  Surat maklumankepada ibu bapa/penjaga

  Surat kebenaran ibubapa/penjaga

  Surat penghargaan Soalan temu bual Borang soal selidik Gambar/foto Bahan daripada

  pelbagai sumber majalah, suratkhabar, internet

  Nota:

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  9

  10

  1

  1

  1

  2

  2

  2

  Rumusan keseluruhan

  tentang dapatan kajian

  Menerapkan nilai atau

  unsur patriotisme

  Menyertakan tigabahan

  lampiran

  Menyertakan empatbahan

  lampiran ataulebih

  Mana-mana lampiran

  yang relevan

  dengan kajian

 • 8/3/2019 Soalan Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 Tahun 2012 (Rujuk : www.mudahnyageo.blogspot.com)

  13/23

  TERHAD 13 23/2

  [Lihat halaman sebelah23/2 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  Rujukan

  Buku teks

  Atlas

  Buku rujukan

  Internet

  Majalah

  Jurnal

  Surat khabar

  Buletin

  Orang sumber

  Nota :

  JUMLAH MARKAH 50

  1

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  11

  12

  1

  2

  Dua rujukan denganformat penulisan yang

  betul

  Tiga rujukan atau lebihdengan format penulisanyang betul

  Susunan mengikutformat, kemas, telitidan menepati jadual

  pelaksanaan

  2

  1

  Penilaian umum

  Sila rujuk bukuPanduanPelaksanaandan Penilaian KerjaKursus PMRGeografi

  pada halaman 17Rujukan mestiberkaitan dengankaedah kajian

  1.

  2.

 • 8/3/2019 Soalan Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 Tahun 2012 (Rujuk : www.mudahnyageo.blogspot.com)

  14/23

  TERHAD 14 23/2

  23/2 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  Menulis tajuk lengkapdengan menyatakanlokasi secara tepat

  Menyenaraikan enamatau lebih isi kandunganberserta nomborhalaman

  Menyatakanpenghargaankepada tiga pihak

  Menyata danmenghuraikanpenghargaan kepadatiga pihak atau lebih

  Menamakan tajukkajian dan menghuraikansatu aspek pendahuluansahaja

  Menamakan tajuk kajiandan menghuraikan duaaspek pendahuluan ataulebih

  PANDUAN PENSKORAN TUGASAN 2

  PERNIAGAAN RUNCIT

  2

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK MARKAH

  1

  2

  3

  4

  1

  1

  1

  2

  1

  1

  1

  2

  2

  Tajuk

  Perniagaan runcit

  di kawasan kajian

  Nota:

  Senarai kandungan

  Perkara/butiran

  Halaman

  Nota:

  Penghargaan Pengetua Guru mata pelajaran Ibu bapa/penjaga Rakan-rakan Pihak luar/responden

  Nota:Nyatakan namapihak yang dihargai

  Pendahuluan Menamakan tajuk

  kajian Sebab-sebab pemilihan

  kawasan kajian Tempoh masa kajian

  dijalankan

  Nota:

  KRITERIAPENSKORAN

  Lokasi termasukkawasan kajian,bandar/daerah dan

  negeriNyatakan jenisperniagaan runcit yang dikaji

  1.

  2.

  Halaman 1 bermula dari

  aspek penghargaan

  Sebab-sebab pemilihan

  kawasan kajian perlu

  berkaitan dengan tajuk

 • 8/3/2019 Soalan Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 Tahun 2012 (Rujuk : www.mudahnyageo.blogspot.com)

  15/23

  TERHAD 15 23/2

  [Lihat halaman sebelah23/2 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  Objektif kajian Konsep dan jenis

  perniagaan runcit Kepentingan

  perniagaan runcit Faktor yang

  mempengaruhiperniagaan runcit

  Kesan negatifperniagaan runcit

  Cadangan untukmengurangkan kesannegatif perniagaan runcit

  Penerapan nilai atauunsur patriotisme dalamdapatan kajian

  Nota:

  Kawasan kajian Nama kawasan kajian Latar belakang/sejarah

  kawasan kajian Lokasi kawasan kajian Pandang darat fizikal

  kawasan kajian Jarak dari bandar/

  pekan terdekat

  Peta:- Peta daerah/zon/

  bahagian

  1.

  2.

  2

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  5

  6

  2

  1

  2

  2

  2

  Menyatakan semuaobjektif kajian

  Menamakan kawasankajian danmenghuraikandua aspek

  Menamakan kawasankajian danmenghuraikantiga aspek atau lebih

  Menyediakan satu petadaerah/zon/bahagianyang lengkap dengan:- tajuk dan bingkai (1 m)- nama kawasan kajian

  dan arah mata angin(1 m)

  Nota:Tandakan

  kawasan kajian

  Objektif kajian mestiberfokuskan kawasankajianObjektif kajian mestidimulakan dengankata kerja yang sesuai

 • 8/3/2019 Soalan Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 Tahun 2012 (Rujuk : www.mudahnyageo.blogspot.com)

  16/23

  TERHAD 16 23/2

  23/2 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  2

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  7

  4

  1

  6

  2

  Melukis peta lakarkawasan yang tepat

  dan lengkap dengan:- bingkai dan tajuk (1 m)

  - petunjuk dan arah

  mata angin (1 m)

  - simbol piawai (1 m)

  - kekemasan dan

  kesempurnaan peta

  (1 m)

  Nota:Aspek di atasditunjukkan dalamhalaman yang sama

  Menghuraikan satukaedah sahaja

  Menghuraikan duakaedah atau lebih

  - Peta kawasan kajian

  Nota:

  Kaedah kajian

  Nota: 1. Mana-mana kaedah

  kajian yangmunasabah diterima

  2. Mana-mana kaedah

  kajian hendaklah

  berkaitan dengan

  dapatan kajian danrujukan

  3. Bilangan responden:

  Temu bual

  minimum 3 orang

  Soal selidik

  minimum 20 orang4. Soalan temu bual atau

  soal selidik berkaitandengan objektif kajian

  Tiada markahdiberikan untukbingkai, tajuk,

  petunjuk, arah mataangin dan simboltanpa petadi dalamnya atau

  peta yang salahTandakan kawasankajian (peta daerah)Tiada peruntukan

  markah untuk setiapkriteriaPeta lakar yangdilukis menggunakankomputer bolehditerimaPeta dan petunjukmestilah dalamhalaman yang sama

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  PemerhatianTemu bualSoal selidikRujukan

 • 8/3/2019 Soalan Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 Tahun 2012 (Rujuk : www.mudahnyageo.blogspot.com)

  17/23

  TERHAD 17 23/2

  [Lihat halaman sebelah23/2 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  8

  1

  1

  2

  2

  Dapatan kajian(Setiap aspek dapatan

  kajian hendaklahdikaitkan dengankaedah kajian)

  8.1

  8.2

  Menyediakan

  peluang pekerjaan

  Meningkatkan taraf

  hidup/pendapatan

  Memudahkan

  penduduk tempatan

  membeli barangan

  Membolehkanpenduduk tempatan

  memasarkan

  barangan jualan

  Menyediakan

  barangan segar

  Menjimatkan kos

  pengguna/peniaga

  Nota:

  Nota:Markah tidak akandiberi jika tiadahuraian aspek

  2

  3

  4

  5

  1

  Kepentinganperniagaan runcit

  di kawasan kajian:

  Mana-mana faktor lain

  yang sesuai diterima

  Konsep dan jenisperniagaan runcitdi kawasan kajian

  Mentakrifkan konsepperniagaan runcit denganringkas

  Mentakrifkan konsepdan menghurai jenisperniagaan runcit denganlengkap beserta contohyang relevan

  Menghuraikan satukepentingan perniagaanruncit

  Menghuraikan duakepentingan perniagaanruncit

  Menghuraikan tigakepentingan perniagaanruncit

  Menghuraikan empat

  kepentingan atau lebih

  perniagaan runcit

  Menerapkan nilai atauunsur patriotisme dalammana-mana huraianaspek

 • 8/3/2019 Soalan Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 Tahun 2012 (Rujuk : www.mudahnyageo.blogspot.com)

  18/23

  TERHAD 18 23/2

  23/2 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  8.3 Faktor yangmempengaruhi

  perniagaan runcitdi kawasan kajian:

  Governan Buruh Modal Pasaran tempatan Infrastruktur Pertambahan

  penduduk Peningkatan

  taraf hidup

  Darjahketersampaian

  Peranan persatuanpenduduk/JKKK

  Kesesuaian waktu

  berniaga

  Nota:

  Mana-mana faktor yang

  munasabah diterima

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  1

  2

  4

  1

  5

  Menghuraikansatu faktor

  Menghuraikan duafaktor

  Menghuraikan tiga faktor

  Menghuraikan empat

  faktor

  Nota:Markah tidak akandiberi jika tiada

  huraian aspek

  3

  Faktor yangmempengaruhi

  perniagaan runcitdi kawasan kajian:

  Menerapkan nilai atauunsur patriotisme

  dalam mana-manahuraian aspek

 • 8/3/2019 Soalan Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 Tahun 2012 (Rujuk : www.mudahnyageo.blogspot.com)

  19/23

  TERHAD 19 23/2

  [Lihat halaman sebelah23/2 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  1

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  2

  3

  4

  5

  8.4 Kesan negatifperniagaan runcit

  di kawasan kajian Masalah sosial Persaingan dengan

  kedai runcittempatan

  Pencemaran Kesesakan lalu

  lintas Wabak penyakit Harga tanpa

  kawalan

  Barangan tidakberkualiti Pembaziran (masa/

  wang)

  Nota:Mana-mana kesannegatif yang

  munasabah diterima

  Menghuraikan satu kesan negatif perniagaan

  runcit

  Menghuraikan duakesan negatif perniagaanruncit

  Menghuraikan tigakesan negatif perniagaanruncit

  Menghuraikan empatkesan negatif perniagaanruncit

  1

  Kesan negatifperniagaan runcit

  di kawasan kajian

  Menerapkan nilai atau

  unsur patriotisme dalam

  mana-mana huraian aspek

  Nota:Markah tidak akandiberi jika tiadahuraian aspek

 • 8/3/2019 Soalan Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 Tahun 2012 (Rujuk : www.mudahnyageo.blogspot.com)

  20/23

  TERHAD 20 23/2

  23/2 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  1

  2

  3

  1

  4

  8.5 Cadangan untukmengurangkankesan

  negatif perniagaanruncit di kawasankajian

  Kuat kuasa undang-undang

  Peranan danpemantauanPBT/persatuan

  penduduk Pengawalan dan

  pengeluaran lesen

  Pemeriksaankesihatan kepada

  peniaga Menyediakan

  kemudahan asas Kempen kesedaran Pengawalan harga Wujudkan kawasan

  khas perniagaan

  runcit

  Nota:

  Menghuraikansatu

  cadangan untuk

  mengurangkan kesan

  negatif perniagaan runcit

  Menghuraikan dua

  cadangan untuk

  mengurangkan kesan

  negatif perniagaan runcit

  Menghuraikan tigacadangan untuk

  mengurangkan kesan

  negatif perniagaan runcit

  Menerapkan nilai atau

  unsur patriotisme dalam

  mana-mana huraian aspek

  Nota:Markah tidak akandiberi jika tiada

  huraian aspek

  Cadangan untukmengurangkan kesan

  negatif perniagaanruncit di kawasankajian

  Cadangan/langkahmesti berkaitan dengankesan negatif di atas

 • 8/3/2019 Soalan Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 Tahun 2012 (Rujuk : www.mudahnyageo.blogspot.com)

  21/23

  TERHAD 21 23/2

  [Lihat halaman sebelah23/2 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  Jadual :-

  -

  Graf:-

  -

  -Nota:1.

  2.

  3.

  4.

  Carta pai:-

  -

  Peta minda:-

  -

  Carta aliran:-

  -

  tajuk dan sumber (1 m)

  data (1 m)

  tajuk danpetunjuk (1 m)label paksi x, paksi y

  dan skala (1 m)plotan (1 m)

  2

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  2

  Bahan Grafik

  Jadual

  Graf

  Carta pai

  Peta minda

  Carta aliran

  Nota:

  2 4

  2

  2

  Nota:Tiada markah untuktajuk dan sumber jikatiada data atau data

  yang salah

  Bina dua bahangrafik yangberlainan

  Graf atau carta paimesti disertakandengan jadual

  Bahan grafikdipersembahkandalam mana-manaaspek dapatan kajian

  Bahan grafik mestiberkaitan dengankaedah kajian

  1.

  2.

  3.

  4.

  Markah maksimum2 mTiada markahdiberikan tanpa

  jadualTiada markah diberi

  pada graf tanpaplotanTiada markah diberi

  untuk tajuk dansumber jika tiada dataatau data yang salah

  Nota:Tiada markah diberi

  tanpa jadual

  tajuk danpetunjuk (1 m)ketepatan sudutdan peratus (1 m)

  tajuk dan ideautama (1 m)maklumat (1 m)

  tajuk dan ideautama (1 m)maklumat (1 m)

 • 8/3/2019 Soalan Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 Tahun 2012 (Rujuk : www.mudahnyageo.blogspot.com)

  22/23

  TERHAD 22 23/2

  23/2 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  Rumusan Rumusan keseluruhan

  tentang dapatan kajian Penerapan nilai atau

  unsur patriotisme

  Lampiran

  Surat pengenalan diricalon

  Surat kebenaranmembuat kajian

  Surat maklumankepada ibu bapa/penjaga

  Surat kebenaran ibubapa/penjaga

  Surat penghargaan Soalan temu bual Borang soal selidik Gambar/foto Bahan daripada

  pelbagai sumber majalah, suratkhabar, internet

  Nota:

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  9

  10

  1

  1

  1

  2

  2

  2

  Rumusan keseluruhan

  tentang dapatan kajian

  Menerapkan nilai atau

  unsur patriotisme

  Menyertakan tigabahan

  lampiran

  Menyertakan empatbahan

  lampiran atau lebih

  Mana-mana lampiran

  yang relevan dengan

  kajian

 • 8/3/2019 Soalan Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 Tahun 2012 (Rujuk : www.mudahnyageo.blogspot.com)

  23/23

  TERHAD 23 23/2

  [Lihat halaman sebelah23/2 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  JUMLAH MARKAH 50

  1

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  11

  12

  1

  2

  Rujukan

  Buku teks

  Atlas

  Buku rujukan

  Internet

  Majalah

  Jurnal

  Surat khabar

  Buletin

  Orang sumber

  Nota :

  Dua rujukan dengan

  format penulisan

  yang betul

  2

  1

  PANDUAN PENSKORAN TAMAT

  Penilaian umum

  Sila rujuk bukuPanduan Pelaksanaandan Penilaian Kerja

  Kursus PMR Geografipada halaman 17Rujukan mestiberkaitan dengankaedah kajian

  1.

  2.

  Susunan mengikutformat, kemas, telitidan menepati jadualpelaksanaan

  Tiga rujukan atau lebihdengan format penulisanyang betul