nota geografi tingkatan 3

Click here to load reader

Post on 28-Jun-2015

86.490 views

Category:

Documents

62 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nota pintas geografi tingkatan 3

TRANSCRIPT

1 SUKATAN PELA1ARAN TINGKATAN 3 BAHAGIAN A : KEMAHIRAN Unit 1: KedudukanUnit 2: Arah Unit 3: Skala Dan Jarak Unit 4: GraI , Carta Dan Raiah Unit 5: Peta

BAHAGIAN B : GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA TEMA 7 : SUMBER Unit 6: Sumber-sumber Utama Unit 7: Taburan Pelbagai Sumber Unit 8: Kepentingan Pelbagai Sumber Unit 9: Kesan Penerokaan Sumber Terhadap Alam Sekitar Unit 10: Pengurusan Sumber TEMA 8 : KEGIATAN EKONOMI Unit 11: Kegiatan Ekonomi Utama Unit 12: Faktor-Iaktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Ekonomi Unit 13: Sumbangan Kegiatan Ekonomi Terhadap Pembangunan Negara Unit 14: Kesan Kegiatan EkonomiTerhadap Alam Sekitar Unit 15: Langkah-langkah Mengurangkan Kesan Kegiatan EkonomiTerhadap Alam Sekitar Unit 16: Kepentingan Keriasama Ekonomi Antarabangsa 2 UNIT 1KEDUDUKAN SUB TA1UK: 1.1 . Obiektif 1.2 . Ruiukan Grid 1.1.1 Ruiukan Grid 4 Angka 1.1.2 Ruiukan Grid 6 Angka 1.3 . Ketinggian 1.4 . Kontur Dan Keratan Rentas 1.5 . Rumusan 1.1OBJEKTIF Pada akhir unit ini, anda dapat: Oengenalpasti kedudukan Garisan Timuran dan Garisan Utaraan berasaskan peta topografiOenvatakan Ruiukan Grid 4 angka dan 6 angka berasaskan ciri-ciri geografi vang diberikanOenamakan ciri-ciri geografi berasaskan Ruiukan Grid 4 angka dan 6 angkaOenuniuk cara penggunaan Ruiukan Grid 4 angka dan 6 angka berasaskan ciri-ciri geografi vang diberiOembandingkan dan membezakan penggunaan Ruiukan Grid 4 angka dan 6 angkaOenvatakan cara mengenal ketinggian dalam peta lakar vang berasaskan peta topografiOenentukan ketinggian dalam peta lakar vang berasaskan peta topografiOembandingkan dan membezakan simbol-simbol ketinggian dalam peta lakar vang berasaskan peta topografiOengira ketinggian berpandukan selang kontur dalam peta lakar vang berasaskan peta topografiOenamakan ciri-ciri bentuk muka bumi berdasarkan garisan konturOelukis keratan rentas berdasarkan garisan kontur vang diberiOenielaskan ciri-ciri bentuk muka bumi berdasarkan keratan rentas vang dilukis 1.2RUJUKAN GRID OGarisangriddigunakanbagimenunuiukkankedudukansesuatutempatdiataspetatopograIi. Garisangridyangdilukismelintangdinamakangarisanutaraandangarisangridyangdilukis secara menegak dinamakan garisan timuran. OKedudukan sesuatu tempat di atas peta topograIi dapat ditentukan dengan menggunakan rujukan grid. Rujukan grid merupakan titik persilangan antara garisan timuran dan utaraan. 3 OTerdapat dua ienis ruiukan grid : ORujukan grid 4 Angkadigunakan bagi menuniukkan obiek di dalam sesuatu persegi grid. ORujukan grid 6 angkaDigunakan bagi menuniukkan kedudukan sesuatu ciri geograIi dengan lebih tepat. 1.3KETINGGIAN Ketinggian sesuatu tempat dapat dinyatakan dengan menggunakan pelbagai kaedah seperti warna, simbol dan garisan. 1. Warna OKaedah ini digunakan pada peta atlas. Oarna berbeza digunakan bagi menuniukkan perbezaan ketinggian. OTon warna iuga digunakan bagi menuniukkan ketinggian. Ton yang gelap mewakili kawasan tanah tinggi seperti warna coklat dan ungu. Coklat dan ungu untuk menuniukkan bukit atau gunung. OManakalaton yang semakin cerah bagi kawasan rendah seperti warna biru menuniukkan laut, sungai, tasik. Manakala warna hiiau menuniukkan kawasan tanah pamah. . Simbol OAntara ienis simbol yang digunakan ialah: Tanda Tinggi Menuniukkan poin dan lokasi ketinggian sesuatu tempat. Tanda Aras Menuniukkan pion dan lokasi ketinggian sesuatu tempat dengan lebih tepat seperti ketinggian ialan raya dan ialan keretapi. Stesen Trigonometri Menuniukkan ketinggian sesuatu tempat, biasanya puncak gunung atau bukit. Ruiukanumummengenaiobiekdi dalampersegigridAbolehdibuat melaluiRG1222.Sementara kedudukanBsecaratepatdibuat denganmembahagikaniarakantara garisan grid timuran 14 dan 15 serta utaraan22dan23kepada10 bahagiansekata.KedudukanB dinyatakansecaratepatdalam bentukruiukangrid6angkaialah RG145235. 4 1.4KONTUR DAN KERATAN RENTAS OKontur adalah kaedah yang lebih tepat bagi menentukan ketinggian danmenggambarkan bentuk bumi sesuatu kawasan dalam peta topo. OSelang kontur adalah iarak antara 2 kontur. Selang kontur adalah sama. Contohnya 10m, 15m, 50m atau 100m. OGarisan kontur iuga digunakan bagi menuniukkan bentuk muka bumi sesuatu kawasan dengan menggunakan teknik keratan rentas.OJenis-ienis cerun seperti cerun curam, landai dan bertangga dapat dilihat dengan ielas melalui keratan rentas. Kontur yang ditebalkan dinamakan kontur indeks. a)Cerun landai b)Cerun curamc) Cerun Bertangga 5

d) Lurah e) Dataran TinggiI) Rabung Bukit g) Tebing Tinggi 6 1.5RUMUSAN 7 UNIT 2ARAH SUB TA1UK: 2.1 . Obiektif 2.2 . Pengenalan 2.3 . Bearing Sudutan / Azimut 2.4 . Bearing Sukuan 2.5 . Rumusan 2.1OBJEKTIF Dalam unit ini anda akan dapat: OMengukur bearing sesuatu tempat dengan menggunakan iangka sudut di atas peta lakar berasaskan peta topograIi. 2.2PENGENALAN OArah meruiuk kepada kedudukan sesuatu tempat dari satu tempat yang lain. OArah dapat dituniukkan dengan menggunakan arah mata angin. Arah yang meniadi ruiukan utama ialah utara.OTerdapat 3 ienis utara : 1.Utara Magnet - Utara agnet meruiuk kepada utara vang dituniukkan oleh iarum kompas. 2.Utara Benar- Utara Benar ialah ialah kutub utara. 3.Utara Grid - Utara Grid ialah utara vang vang selari dengan garisan grid timuran peta topografi. 2.3BEARING SUDUTAN / AZIMUT OArah sesuatu tempat boleh dinyatakan dengan bearing. OBearing sesuatu obiek / tempat dinyatakan dalam nilai sudut atau dariah (). OBearing yang biasa digunakan ialah bearing sudutan atau bearing azimut. OBearing sudutan diukur dari arah utara mengikut arah pusingan iam dalam satu bulatan penuh. Ia diberi nilai 0 hingga 360. 8 2.4BEARING SUKUAN OBearing sukuan pula diukur dari arah utara atau selatan ke arah timur atau barat mengikut sukuan 90. Nilai bearing sukuan ialah dari 0 hingga 90 OSudut diukur pada 4 sukuan. 1.Jika sudut berada di Sukuan 1 ukuran sudut bermula 0 Utara hingga 90 Timur. 2.Jika sudut berada di Sukuan 2 ukuran sudut bermula dari 0 Selatan hingga 90 Timur 3.Jika sudut berada di Sukuan 3 ukuran sudut bermula dari 0 Selatan hingga 90 Barat 4.Jika sudut berada di Sukuan 4 ukuran sudut bermula dari 0 Utara hingga 90 Barat 2.5RUMUSAN 9 UNIT 3SKALA SUB TA1UK: 3.1 . Obiektif 3.2 . Skala 3.3 . Jarak 3.4 . Keluasan 3.5 . Rumusan 3.1OBJEKTIF Dalam bab ini anda akan dapat: Oenvatakan ienis-ienis skala. iaitu skala lurus. skala penvata. dan skala pecahan wakilan.Oengukur iarak dengan menggunakan skala.Oengira keluasan kawasan sekata berdasarkan skala peta.Oenukar dan menghubungkaitkan setiap skala. iaitu skala lurus. skala penvata. dan skala pecahan wakilan. 3.2SKALA OSkala ialah nisbah antara iarak yang dilukis dalam peta dengan iarak sebenar di atas permukaan bumi.OSkala membolehkan saiz kawasan tertentu dikecilkan supaya dapat dilukis pada peta.OTerdapat tiga ienis skala yang biasa digunakan dalam peta, iaitu skala lurus, skala penyata dan pecahan wakilan. 1. Skala Lurus OTerdiri daripada satu garisan lurus yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama iaraknya.OTerdapat dua ienis iaitu skala lurus mudah dan skala lurus penuh. Skala Lurus MudahSkala Lurus Penuh Keterangan OTerdiri daripada satu garisan lurus yang dibahagikan kepada beberapa pecahan.OSetiap pecahan di atas garisan lurus mewakili iarak di atas peta.ONombor di atas setiap pecahan mewakili iarak di atas permukaan bumi.OSkala lurus mudah pada raiah di atas ialah 1 cm mewakili 1 km. Keterangan OMenuniukkan pecahan yang lebih lengkap dan ielas.OBerdasarkan raiah di atas, skala yang dituniukkan ialah 2 cm mewakili l km.ODi sebelah kiri nombor 0 terdapat pecahan yang lebih kecil untuk mengukur iarak yang lebih kecil. 10 . Skala Penyata OMerupakan skala yang dinyatakan dalam bentuk penyataan atau perkataan.OContoh: OSkala penyata (a) di atas bermakna ukuran1 cm dalampeta mewakili iarak 1 km di atas permukaan bumi.OSkala penyata (b) pula bermakna ukuran 1 cm dalam peta mewakili iarak 500 meter di atas permukaan bumi.OSkala penyata (c) pula bermakna ukuran 1 cm dalam peta mewakili iarak 100 meter di atas permukaan bumi. 3. Skala Pecahan Wakilan OMerupakan skala yang dinyatakan dalam bentuk pecahan atau nisbah.OContoh: OSkala (a) di atas bermakna 1 cm dalam peta mewakili 50 000 cm atau 0.5 km di atas permukaan bumi.OSkala (b) di atas pula bermakna 1 cm dalam peta mewakili 100 000 cm atau 1 km di atas permukaan bumi.OSkala (b) di atas pula bermakna 1 cm dalam peta mewakili 200 000 cm atau 2 km di atas permukaan bumi. Cara Menukar Skala OSkala lurus, skala penyata dan pecahan wakilan adalah saling berkaitan antara satu sama lain.OSetiap ienis skala itu boleh ditukar kepada ienis skala yang lain dengan mudah.OContohnya skala lurus dapat ditukar kepada skala penyata atau pecahan wakilan dan sebaliknya. SkaIa LurusSkaIa PenyataPecahan wakiIan 1 cm mewakiIi 1 km 1 : 100 000 a)1 cm mewakili 1 kilometer b)1cm mewakili 500 meter c)1 cm mewakili 100 meter a)1 : 50 000 b)1 : 100 000 c)1 : 200 000 11 3.3JARAK OJarak ialah iauh di antara dua tempat.OJarak dapat dibahagikan kepada dua ienis, iaitu iarak mutlak dan iarak relatiI.OJarak mutlak antara dua tempat dapat diukur dalam unit sentimeter, meter, dan kilometer.OManakala iarak relatiI pula diukur dari segi kos dan masa.OJarak dalam peta dapat diukur dengan menggunakan skala lurus, skala penyata, dan pecahan wakilan.OPembaris, iangka tolok atau ialur kertas dapat digunakan untuk mengukur jarak lurus.OBenang dan ialur kertas pula digunakan untuk mengukur jarak melengkung. 3.4KELUASAN OLuas sesuatu kawasan dalam peta topograIi boleh dianggarkan dengan meruiuk kepada persegi grid.OKeluasan permukaan bumi yang diwakili oleh setiap persegi grid bergantung kepada skala peta tersebut. Misalnya: Skala peta ialah 1 : 50 000 atau 1 cm bersamaan 0.5 km. Oleh itu.luas s