bank soalan geografi tingkatan 1

Author: azni-aziz

Post on 04-Apr-2018

798 views

Category:

Documents


81 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  1/84

  1 Apakah yang dimaksudkan dengan titik

  persilangan?

  A Tanda yang saling berkait sesuatu

  dengan

  sesuatu yang lain

  B Tanda yang dijadikan asas untuk

  diteliti

  C Tempat pertemuan dua garisan atau

  lebih

  D Tempat atau letaknya sesuatu

  Kedudukan di tempat setiap lajur dan

  baris itu bertemu atau bersilang

  2 Maklumat di atas berkaitan dengan

  A koordinat C titik rujukan

  B kedudukan relatif D

  garisan

  3 Kedudukan relatif dapat ditentukan

  dengan

  menggunakanA titik rujukan C baris

  B lajur D koordinat

  4 Antara berikut, yang manakah

  merupakan

  pernyataan yang benar mengenai

  lajur?

  I Susunan atau deret lurus dari kiri ke

  kanan

  II Susunan atau deret lurus dari hadapan

  ke

  belakang

  III Menegak

  IV Melintang

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  5 Apakah kelebihan menyatakan kedudukan

  sesuatu tempat berdasarkan koordinat?

  A Berubah-ubah C Mudah

  ditentukan

  B Lebih tepat D Mudah

  disebut

  Soalan 6hinggaSoalan 9berdasarkan rajah di

  bawah.

  6 Apakah koordinat bagi tempat duduk

  Man?

  A 0204 C 0405

  B 0402 D 0505

  7 Koordinat 0306 ialah tempat duduk

  A Aril C Alif

  B Niza D Izati

  8 Siapakah yang berada pada lajur 03?

  I Zali III Aril

  II Andy IV Lee

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  9 Tempat duduk Niza dan Wong terletak

  pada baris

  A 04 C 06

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  2/84

  Soalan 10hinggaSoalan 13berdasarkan rajah di

  bawah.

  10 Zarin tinggal di Kampung Seri Inai.

  Jika dia ingin ke Pekan Maju, dia harus

  menuju ke koordinat

  A 0844 C 0547

  B 0746 D 0749

  11 Apakah kedudukan lajur Tasik

  Permai?

  A 06 C 45

  B 44 D 05

  12 Antara berikut, yang manakah terletak

  di lajur 09?

  I Kampung Seri Inai

  II Tasik Permai

  III Bukit Lagenda

  IV Hutan simpan

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  13 Rumah Muhaimin terletak pada

  koordinat 0944.

  Di manakah Muhaimin tinggal?

  A Kampung Harmoni

  B Kampung Seri Inai

  C Pekan Maju

  D Bukit Lagenda

  14 Bagaimanakah pengembara dan

  pelayar zaman dahulu menentukan arah?

  A Berpandukan matahari dan bintang-

  bintang

  B Berpandukan tiupan angin monsun

  C Merujuk kepada daya tarikan magnet

  D Menggunakan kompas moden

  15Antara berikut, yang manakah merupakan arah

  mata angin utama?

  I Utara III Barat

  II Timur IV Tenggara

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 16danSoalan17 berdasarkan rajah di

  bawah.

  16 Arah mata angin X terletak antara

  timur dan ____.

  A utara C timur laut

  B barat D selatan

  17 Apakah nama bagi arah mata angin Y?A Tenggara C Utara

  B Barat D Barat laut

  18 Mata angin timur menghadap ke arah

  A matahari terbenam C

  matahari terbit

  B bintang berkelipD bulan muncul

  19 Bagaimanakah untuk mendapatkan

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  3/84

  I Lindungi kompas daripada sinaran

  matahari

  II Letakkan kompas pada permukaan

  yang rata

  III Jauhkan kompas daripada objek besi

  IV Gunakan kompas di kawasan lapang

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 20 hingga Soalan 24berdasarkan peta di bawah.

  20 Padang bola terletak di bahagian

  A utara C barat daya

  B timur D barat

  21 __________ terletak di selatan Pangsapuri

  Baiduri.

  A Tasik Irama C Bengkel

  B Wisma Prima D Masjid

  22Apakah arah Pangsapuri Baiduri dari Wisma

  Prima?

  A Barat daya C Timur laut

  B Barat laut D Tenggara

  23Antara berikut, yang manakah merupakan

  tempat-tempat yang terletak di bahagian utara

  peta?

  I Klinik III Bank

  II Padang bola IV Balai bomba

  B II dan III D I dan IV

  24 Medan selera terletak di bahagian

  tenggara

  A pasar C stesen minyak

  B lampu isyarat D SMK

  Cempaka

  Ukuran jauh antara dua tempat

  Diukur dalam unit meter, kilometer, masa

  dan kos

  25 Maklumat di atas berkaitan dengan

  A jarak C arah

  B skala D bearing

  26 Antara berikut, yang manakah jenis-

  jenis jarak?

  I Jarak nisbah

  II Jarak mutlak

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  4/84

  IV Jarak mudah

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  27 Antara berikut, yang manakah

  merupakan alatan

  yang digunakan untuk mengukur jarak

  lurus?

  A Pembaris C Sejalur kertas

  B Jangka tolok D Jangka sudut

  28 Apakah yang dimaksudkan dengan

  skala?

  A Nisbah atau kadar jarak dalam peta

  atau pelan sebagai ganti atau mewakili

  jarak sebenar di

  permukaan bumi

  B Ukuran jauh antara dua tempat

  C Perbandingan dari segi kadar

  D Hala ke sesuatu tempat dari sesuatu

  tempat

  Soalan 29berdasarkan skala di bawah.

  29 Rajah di atas menunjukkan

  A skala lurus mudah

  B skala lurus penuh

  C skala selang seli

  D skala penyata

  30Antara berikut, yang manakah menunjukkan

  skala 1 cm mewakili 10 kilometer?

  A

  31 Jarak rumah Khalid ke Kota Bharu

  ialah 12

  kilometer.Tambang bagi setiap 2

  kilometer ialah

  RM 1.50. Berapakah yang perlu

  dibayar oleh

  Khalid jika dia hendak ke Kota

  Bharu?

  A RM 8.00

  B RM 7.50

  C RM 9.00

  D RM 9.50

  32 Jarak relatif diukur dari segiI kos III meter

  II masa IV kilometer

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  B

  C

  D

  Soalan 33hinggaSoalan 37 berdasarkan pelan di bawah.

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  5/84

  33 Berapakah jarak mutlak dari lampu

  isyarat ke

  perpustakaan?

  A 2.5 km C 4 km

  B 5 km D 1.5 km

  34 Amira tinggal di Pangsapuri Mia yang

  terletak 5

  kilometer dari Taman Tasik Rekreasi.

  Berapa

  lamakah masa yang diambil oleh

  Amira jika dia

  hendak pergi ke Taman Tasik

  Rekreasi dengan

  menaiki bas?

  A 28 minit C 30 minit

  B 21 minit D 15 minit

  35 Jika tambang bas dari perpustakaan ke

  pasar mini

  ialah RM 3.30, berapakah jarak

  mutlak

  perpustakaan ke pasar mini?

  A 12 km C 14 km

  B 11 km D 15 km

  36 Berapakah tambang bas dari rumah

  Amira ke

  perpustakaan?

  A RM 3.00 C RM 1.95

  B RM 1.50 D RM 2.10

  37Amira bersama ibunya pergi ke pasar mini

  dengan menaiki kereta. Ibu Amira memandu

  kereta dengan kelajuan 500 meter per minit.

  Berapakah jarak relatif Pangsapuri Mia ke pasar

  mini?

  A 35 minit C 10 minit

  B 53 minit D 41 minit

  38 Apakah kaedah untuk mengumpul

  maklumat bagi membina graf?

  I Menonton televisyen

  II Pemerhatian

  III Soal selidik

  IV Bancian

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  39 Apakah kelemahan kedudukan relatif

  untuk

  menyatakan arah sesuatu tempat?

  I Kurang tepat

  II Sukar difahami

  III Sukar dinyatakan

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  6/84

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  40Apakah tujuan maklumat disampaikan melalui

  graf?

  I Memudahkan pemahaman

  II Memudahkan membuat perbandingan

  III Mempersembahkan maklumat dengan

  jelas

  IV Menjimatkan masa

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  41Apakah langkah-langkah untuk menghasilkan

  graf?

  I Mengumpul maklumat

  II Merekod data

  III Beli buku graf

  IV Menyusun data dalam jadual

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  42Graf garisan sesuai digunakan untuk

  menunjukkan purata

  A suhu bulanan C jenis

  pekerjaan

  B jumlah penduduk D

  bilangan pelajar

  Soalan 43hingga Soalan 45berdasarkan graf di

  bawah.

  43Apakah pekerjaan utama penduduk Puchong

  Prima?

  A Peniaga

  B Pekerja kilang

  C Kakitangan kerajaan

  D Bekerja sendiri

  44 Berapakah jumlah kakitangan kerajaan

  yang tinggal di Puchong Prima?

  A 850 orang C 650 orang

  B 500 orang D 550 orang

  45 550 orang penduduk Puchong Prima bekerja

  sebagai __________.

  A kakitangan kerajaan

  B pekerja kilang

  C bekerja sendiri

  D peniaga

  46 Apakah perkara asas yang diperlukan

  untuk

  membentuk jadual?

  A Tajuk C Petunjuk

  B Data D Skala

  Lukisan sebahagian

  permukaan bumi

  yang dilihat dari aras yang

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  7/84

  47 Maklumat di sebelah berkaitan dengan

  A skala C graf

  B arah D peta

  48 Apakah ciri-ciri peta yang lengkap?

  I Mempunyai tajuk

  II Mempunyai arah mata angin

  III Mempunyai warna yang cantik

  IV Mempunyai skala

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  49 Simbol grafik dan singkatan

  digunakan di dalam peta untuk

  menunjukkan

  I paras laut III ciri budaya

  II ciri fizikal IV jenis tanah

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  50 Antara berikut, yang manakah

  merupakan contoh ciri budaya di dalam

  peta?

  I Masjid III Jeti

  II Rumah IV Paya

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  51Antara berikut, simbol yang manakah

  menunjukkan tanaman kelapa sawit?

  A C

  B D

  52 Simbol-simbol di atas mewakili

  A pertanian C saliran

  B pengangkutan D bangunan

  53 Sek. adalah singkatan bagi

  A sekolah C pejabat daerah

  B sungai D hospital

  54 Pilih pernyataan yang betul.

  I

  II

  III

  IV

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 55hinggaSoalan 60berdasarkan peta di bawah.

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  8/84

  55 Apakah pekerjaan utama penduduk di

  kawasan peta?

  I Nelayan III Peladang

  II Petani IV Pekerja kilang

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

  56 Berdasarkan skala, berapakah jarak

  mutlak dari Pekan Selising ke balai polis?

  A 4 km C 6.2 km

  B 2 km D 5 km

  57 Sungai Tenang mengalir ke arah

  A tenggara C barat laut

  B barat daya D timur laut

  58 Apakah arah Kampung Aman dari

  Pantai Indah?

  A Utara C Barat

  B Timur D Selatan

  Mempunyai kemudahan pendidikan

  Petempatan berpusat

  59 Maklumat di sebelah menerangkan

  tentang

  A Pekan Selising

  B Kampung Putih

  C Kampung Malibu

  D Pekan Bayu

  60Jarak mutlak bagi Kampung Aman ke Pekan

  Bayu ialah 6.5 kilometer. Firdee tinggal di

  Kampung Aman dan bekerja di Pekan Bayu.

  Berapa lamakah masa yang diambil oleh Firdee

  untuk sampai ke Pekan Bayu sekiranya dia

  memandu dengan kelajuan 500 meter per minit?

  A 18 minit C 13 minit

  B 20 minit D 28 minit

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  9/84

  Soalan 1hinggaSoalan 5 berdasarkan rajah di bawah.

  1 Siapakah yang tinggal selajur dengan

  sekolah?A Aril C Henry

  B Rania D Chua

  2 Berapakah koordinat taman

  permainan?

  A 5463 C 5264

  B 5765 D 5368

  3 Apakah objek yang terletak pada

  B SK Kepas D Tasik

  4 Jika Rania ingin ke rumah Aril, dia harus

  menuju ke koordinat

  A 5366 C 5463

  B 5663 D 5768

  5 Antara berikut, yang manakah benar tentang

  kedudukan objek-objek berikut berdasarkan

  rajah?

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  10/84

  III Taman permainan - 5665

  IV Masjid - 5264

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  6 Antara berikut, yang manakah benar tentang

  mata angin timur?

  I Mempunyai nilai 90o

  II Terletak di antara arah timur laut

  dengan tenggara

  III Tepat di Kutub Utara

  IV Arah mata angin perantaraan

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Syaiful duduk di sebelah kiri

  Aiza, Aiza pula duduk di hadapan

  Nizam dan belakang Henry

  7 Siapakah titik rujukan bagi menyatakan

  kedudukan Syaiful?

  A Aiza C Henry

  B Nizam D Syaiful

  8 Apakah yang dimaksudkan dengan titik

  rujukan?

  A Tanda yang dijadikan asas untuk

  diteliti

  B Tempat pertemuan dua garisan atau

  lebih

  C Susunan atau deret lurus dari hadapan

  ke

  belakang

  D Cara atau peraturan untuk membuat

  sesuatu

  9 Antara berikut, yang manakah benar

  mengenai koordinat?

  A Kedudukan berdasarkan jarak sesuatu

  tempat dari tempat asal

  B Dapat menentukan arah sesuatu

  tempat

  C Merupakan titik persilangan lajur dan

  baris

  D Merupakan kedudukan yang

  ditentukan

  berdasarkan titik rujukan

  Soalan 10hingga Soalan 14berdasarkan rajah di bawah.

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  11/84

  10 Siapakah yang duduk di sebelah kiri

  Amer?

  A Shuib C Shane

  B Nizam D Farah

  11 Nizam duduk di hadapan

  A Adila C Julia

  B Vanaja D Mia

  12 Berapakah koordinat bagi tempat

  duduk Alex?

  A 0304 C 0503B 0403 D 0706

  13 Siapakah yang duduk di koordinat

  0505?

  A Nicky C Aril

  B Wong D Firdee

  14Antara berikut, tempat duduk siapakah yang

  terletak di baris 04?

  I Firdee III Alex

  II Mia IV Vanesa

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  15 Pilih pasangan yang betul tentang

  bacaan sudut arah mata angin di bawah.

  I

  II

  III

  IV

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  16 Bagaimanakah cara untuk menentukan

  arah?

  I Melihat arah matahari terbit dan

  terbenam

  II Melihat kedudukan bintang-bintang

  pada waktu malam

  III Arah tiupan angin monsun

  IV Melihat arah mata angin pada kompas

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 17berdasarkan rajah di bawah.

  17 Berdasarkan rajah di atas, X merujuk

  kepada

  A utara C selatan

  B timur D barat

  18 Apakah alat yang digunakan untuk

  menentukan arah mata angin dengan tepat?

  A Termometer C Higrometer

  B Anemometer D Kompas

  magnetik

  19 Mengapakah jarum kompas magnetik

  sentiasa menghala ke arah utara?

  A Tarikan magnetik dari kutub utara

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  12/84

  B Diperbuat daripada magnet

  C Jisim kompas memberat ke arah utara

  D Kerana darjah bermula dengan 0o

  Soalan 20hinggaSoalan 24berdasarkan rajah di

  bawah.

  20 Dusun Ecopark terletak di bahagian

  __________.

  A utara C selatan

  B timur D barat

  21Setelah bermandi-manda di air terjun, Aril

  ingin ke taman rama-rama. Dia harus menuju ke

  arah ________dari air terjun.

  A selatan C barat

  B timur D utara

  22 Apakah arah muzium dari kedai

  cenderahati?

  A Tenggara

  B Barat daya

  C Barat

  D Timur

  23 Apakah arah taman bunga dari hutansimpan?

  24 Jika Aril berada di pondok dan dia

  menuju ke arah timur laut, Aril akan

  sampai ke ________.

  A air terjun C taman rama-

  rama

  B tasik D muzium

  25 Apakah fungsi skala?

  IMembolehkan jarak di antara dua tempat

  dikira

  II Memudahkan membuat perbandingan

  III Mengukur ketinggian bentuk muka

  bumi

  IV Memudahkan pengiraan luas kawasan

  dalam peta

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 26berdasarkan skala di bawah.

  26 Apakah nisbah bagi skala lurus penuh

  di atas?

  A 1 cm : 21 km C 1 cm : 3 km

  B 1 cm : 2 km D 1 cm : 3 m

  27 Ciri geografi yang manakah di bawah

  sesuai

  ditunjukkan dalam peta topografi?

  A Min suhu bulanan

  B Jumlah penduduk

  C Taburan hujan

  D Pola petempatan

  Soalan 28hinggaSoalan 30berdasarkan maklumat

  di bawah.

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  13/84

  Jarak antara rumah Shahrul ke taman

  rekreasi

  ialah 12 kilometer

  Tambang bas ialah 40 sen bagi

  sekilometer

  28 Berdasarkan maklumat di atas,

  berapakah

  tambang yang perlu dibayar oleh Shahrul jika dia

  ke taman rekreasi dengan menaiki bas?

  A RM 4.00

  B RM 12.00

  C RM 4.80

  D RM 14.20

  29Pemandu bas memandu dengan kadar kelajuan

  500 meter per minit, pada pukul berapakah

  Shahrul akan sampai ke taman rekreasi jika dia

  bertolak dari rumahnya pada pukul 3.25 petang?

  A 4.00 petang

  B 3.49 petang

  C 3.25 petangD 4.10 petang

  30Sekiranya Shahrul memandu ke taman rekreasi

  dari Pekan Baru dan mengambil masa selama 36

  minit dengan kelajuan yang sama dengan

  pemandu bas, berapakah jarak taman rekreasi

  dari Pekan Baru?

  A 12 km

  B 14 km

  C 16 km

  D 18 km

  31 Semasa menggunakan kompas untuk

  menentukan

  arah sesuatu tempat, pastikan anda

  berjauhan

  daripada

  II tiang kayu

  III mangkuk kaca

  IV pencawang elektrik

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  Soalan 32hinggaSoalan36berdasarkan peta di

  bawah.

  32 Berapakah jarak mutlak masjid

  Kampung Teman dari sekolah?

  A 3.0 km

  B 4.0 km

  C 2 km

  D 4.5 km

  33Rizal tinggal di Kampung Bendang dan dia

  ingin ke Pekan Jauhari dengan menaiki bas.

  Berapakah tambang yang perlu dibayar oleh

  Rizal untuk ke Pekan Jauhari?

  A RM 2.80

  B RM 4.00

  C RM 1 40

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  14/84

  34Shuib tinggal di Kampung Teman yang

  terletak kira-kira 3 km dari sekolah. Dia

  berbasikal ke sekolah dengan kelajuan 200 meter

  per minit.

  Jika Shuib bertolak dari rumahnya pada pukul

  7.10 pagi, pada pukul berapakah Shuib akan tiba

  di sekolahnya?

  A 7.40 pagi

  B 8.20 pagi

  C 7.25 pagi

  D 7.30 malam

  35Aiman ingin pergi ke Resort Pantai Indah.

  Berapa lamakah masa yang akan diambil oleh

  Aiman jika dia bertolak dari Pekan Jauhari

  dengan menaiki bas?

  A 6 minit

  B 24 minit

  C 10 minit

  D 16 minit

  36Jarak mutlak dari Pekan Jauhari ke jambatan

  ialah

  A 3 km

  B 1.5 km

  C 1 km

  D 4 km

  Soalan 37 hingga Soalan 40berdasarkan rajah di

  bawah.

  37 Bilakah Bandar Mentari mengalami

  suhu yang

  paling tinggi?

  A September

  B Januari

  C Mac

  D Disember

  38Berapakah suhu terendah yang pernah dialami

  oleh Bandar Mentari?

  A 35 oC

  B 30 oC

  C 29 oC

  D 23 oC

  39Berapakah perbezaan suhu antara bulanJanuari dan Mac?

  A 2 o C C 7 o C

  B 5 o C D 10 o C

  40 Pilih pernyataan yang benar

  mengenai graf garis

  di atas.

  I Suhu di Bandar Mentari

  mengalami perubahan yang ketara dari bulan

  September hingga bulan Disember.

  II Suhu di Bandar Mentari

  rendah pada bulan Mac, Ogos, dan

  September.

  III Suhu di Bandar Mentari pada bulan

  Januari ialah 20 oC.

  IV Suhu bulanan di Bandar Mentari tidak

  berubah pada bulan November dan Disember.

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  15/84

  B II dan III D I dan IV

  41 Apakah yang dimaksudkan dengan

  data?

  A Jumlah atau bilangan

  B Maklumat atau fakta yang

  dikumpulkan

  C Huraian atau penerangan

  D Soalan untuk digunakan sebagai

  kajian

  42 Antara berikut, yang manakah

  merupakan kaedah mengumpul data?

  I Temu bual

  II Tinjauan ke kilang

  III Melukis gambar rajah

  IV Rujukan perpustakaan

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 43 hinggaSoalan 46berdasarkan jadual di

  bawah.Hobi Pelajar Tingkatan 1

  Rekacipta

  43Berdasarkan jadual di atas,bilangan pelajarX

  ialah

  A 10 orang C 8 orang

  B 9 orang D 7 orang

  44 Data dalam jadual di atas boleh

  digambarkan dalam bentuk

  A peta

  C graf garisan

  D graf bar mudah

  45 Pelajar Tingkatan 1 Rekacipta lebih

  gemar _____

  daripada membaca.

  A mengumpul setem

  B berbasikal

  C bersukan

  D memancing

  46 Hobi yang paling tidak diminati oleh

  pelajar

  Tingkatan 1 Rekacipta ialah

  A berbasikal

  B mengumpul setem

  C membaca

  D memancing

  47Apakah keistimewaan menggambarkan data

  dalam bentuk graf?

  I Mudah difahamiII Mudah ditafsir

  III Lebih menarik

  IV Mudah dilukis

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  48 Ciri-ciri budaya dan ciri-ciri fizikal

  sesuatu kawasan di dalam peta ditunjukkan

  melalui

  I simbol III garisan

  II singkatan IV warna

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  16/84

  49 Antara berikut, yang manakah

  merupakan ciri- ciri fizikal yang biasanya

  terdapat di dalam peta?

  I Paya air masin III Rumput

  II Bukit IV Tali air

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  Soalan 50hinggaSoalan 55 berdasarkan peta di bawah

  .

  50 Sungai Kelikir mengalir ke arah

  A timurB tenggara

  51 Apakah ciri budaya yang terdapat di

  dalam peta?

  I Pantai III Sekolah

  II Masjid IV Jambatan

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  52 Berapakah jarak mutlak dari Kampung

  Pinggir Laut ke simpang empat Pekan Damai?

  A 7 km C 4.5 km

  B 5.5 km D 9 km

  53Apakah jenis tanaman yang terdapat di dalam

  peta?

  I Kopi III Getah

  II Kelapa sawit IV Padi

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  54 Pada pendapat anda, kawasan yang

  manakah

  berpotensi untuk dimajukan sebagai

  kawasan

  pelancongan?

  A Kampung Sawah

  B Kampung Pinggir Laut

  C Kampung SaguD Pekan Damai

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  17/84

  55 Apakah kegiatan ekonomi utama bagi

  penduduk di dalam peta?

  A Pertanian

  B Perlombongan

  C Pelancongan

  D Penternakan

  56 Antara berikut, manakah simbol yang

  mewakili bangunan?

  I III

  II IV

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 57berdasarkan gambar di bawah.

  57 Simbol di atas mewakili

  A sungai C paya bakau

  B kolam D sawah padi

  58 Susunkan langkah-langkah melukis

  peta lakar mengikut urutan yang betul.

  I Pilih simbol dan singkatan yang sesuai

  II Gunakan warna yang sesuai

  III Masukkan petunjuk peta

  IV Lukiskan skala lurus yang sesuai

  V Masukkan arah mata angin

  A I, II, III, IV, V

  B I, V, II, IV, III

  C I, II, V, IV, III

  D V, IV, III, II, I

  59Antara berikut, singkatan yang manakah

  mewakili ciri fizikal?

  I Bt. III Sg.

  II Hosp. IV G.

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  60Jarak rumah Fahmi dari masjid ialah 8 km. Dia

  berbasikal ke masjid dengan kelajuan satu

  kilometer bagi setiap 5 minit. Pukul berapakah

  Fahmi akan tiba di masjid jika dia bertolak darirumahnya pada pukul 12.10 tengah hari?

  A 12.30 tengah hari

  B 1 tengah hari

  C 12.45 tengah hari

  D 12.50 tengah hari

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  18/84

  1 Pilih pernyataan yang benar mengenai

  kedudukan Malaysia.

  I Malaysia terletak di selatan Benua

  Asia

  II Kedudukan Malaysia ialah

  antara garis lintang 1 oU hingga 7 oU dan

  menganjur dari garis bujur 100 oT hingga

  120 oT

  III Semenanjung Malaysia

  merupakan sambungan daripada tanah besar

  Asia

  IV Sabah dan Sarawak terletak di Pulau

  Borneo

  A I, II dan III

  B I, II dan IVC I, III dan IV

  D II, III dan IV

  2 Banjaran apakah yang terpanjang di

  Malaysia?

  A Banjaran Kapuas Hulu

  B Banjaran Tahan

  C Banjaran Crocker

  D Banjaran Titiwangsa

  Merupakan gunung yang tertinggi di

  Malaysia

  Terletak di Banjaran Tahan

  3 Berdasarkan maklumat di atas, berapakah

  ketinggian gunung tersebut?

  A 2187 m

  C 1276 m

  D 2425 m

  4 Apakah bentuk muka bumi di kawasan

  tanah pamah?

  I Dataran

  II Lembah

  III Delta

  IV Banjaran

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 5 hinggaSoalan 7berdasarkan rajah di

  bawah.

  5 Berdasarkan rajah di atas, apakah X?

  A Batu sisa C Tanjung

  B Gerbang laut D Tebing tinggi

  6 Bagaimanakah tebing tinggi

  terbentuk?

  A Terbentuk apabila terdapat

  Tebing

  y

  X

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  19/84

  laut yang terdiri

  daripada batuan keras yang tahan hakisan

  B Terbentuk kesan daripada hakisan

  ombak

  terhadap batuan lembut di pinggir

  pantai

  C Terbentuk hasil daripada runtuhan

  gerbang laut

  D Terbentuk apabila hakisan giat berlaku

  di

  kawasan gua

  7 Y terbentuk kesan daripada hakisan

  ombak yang berterusan di bahagian

  ________.

  A batu tunggul C gua

  B teluk D tebing tinggi

  8 Antara berikut, yang manakah tidak

  benar

  mengenai sungai di Malaysia?

  A Sungai Rajang merupakan sungai

  terpanjang di Malaysia

  B Sungai Golok menjadi sempadan

  antarabangsa antara Malaysia dengan

  Indonesia

  C Sungai Bernam merupakan sempadan

  negeri antara Selangor dengan Perak

  D Sungai Muda berperanan mengairi

  kawasan penanaman padi di Dataran

  Kedah-Perlis

  Soalan 9berdasarkan rajah di bawah.

  9 Berdasarkan rajah di atas, di peringkat

  manakah perubahan-perubahan tersebut

  berlaku?

  A Tengah sungai C Hulu sungai

  B Hilir sungai D Muara sungai

  10 Antara berikut, yang manakah

  menunjukkan pola saliran darat?

  A C

  B D

  11 Antara berikut, tanah tinggi yang

  manakah

  dimajukan untuk pertanian?

  I Tanah Tinggi Genting

  II Tanah Tinggi Cameron

  III Tanah Tinggi KundasangIV Bukit Tinggi

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  12 Apakah potensi kawasan pinggir laut

  Malaysia?

  I Sumber kayu bakau

  II Pelabuhan

  III Pertanian

  IV Pusat perikanan

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  13 Apakah faktor yang menggalakkan

  kegiatan

  perikanan di kawasan pinggir laut

  Malaysia?

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  20/84

  IKawasan pinggir lautnya berteluk dan

  terlindung

  II Kawasan pinggir lautnya rendah dan

  rata

  III Kawasan pinggir lautnya berpenduduk

  padat

  IV Kawasan pinggir lautnya panjang

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  14 Apakah persamaan antara Tanah

  Tinggi Cameron dengan Pergunungan

  Alps di Switzerland?

  A Banjaran yang mempunyai salji pada

  musim sejuk

  B Mempunyai kepentingan sebagai

  kawasan pelancongan

  C Kawasan pertanian utama bagi kedua-

  dua

  negara

  D Mempunyai pulau tercantik di dunia

  15 Antara berikut, yang manakah boleh

  dikaitkan

  denganTasik Tonle Sap di

  Kampuchea?

  I Jumlah ikan bertambah selepas musim

  hujan

  II Saiz Tasik Tonle Sap bertambah pada

  musim hujan membantu pembiakan

  ikan

  III Tasik Tonle Sap menghasilkan

  separuh daripada jumlah tangkapan ikan di

  Kampuchea

  IV Penanaman padi pada musim kering

  menjejaskan penangkapan ikan

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  16 Pasar apung yang terkenal di

  Thailand terletak di

  A Sungai Mekong

  B Sungai Nam Chi

  C Sungai Menam Chao Phraya

  D Sungai Nam Mun

  Soalan 17berdasarkan rajah di bawah.

  17Berdasarkan gambar di atas, di manakah

  kaedah penanaman tersebut dijalankan?

  I Grinderlwald

  II Pulau Jawa

  III Tanah Tinggi Cameron

  IV Delta Mekong

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  18 Apakah halangan bentuk muka bumi

  terhadap kegiatan manusia?

  I Tanah pamah - kawasan berpaya

  II Pinggir pantai - hutan tebal

  III Sungai - beraliran deras di bahagian

  hulu IV Tanah tinggi - cerun curam

  A I, II, dan III

  B I, II dan IV

  C I, III, dan IV

  D II, III dan IV

  Soalan 19danSoalan 20berdasarkan peta di bawah.

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  21/84

  Kawasan ini terdiri daripada gua

  batu kapur

  Pusat pelancongan

  Terdapat sarang burung layang-

  layang

  19 Maklumat di atas menerangkan

  kawasan yang bertanda

  A I C III

  B II D IV

  20 Antara berikut, yang manakah benar

  mengenai kawasan bertanda I?

  A Pusat penanaman teh dan tanaman

  hawa

  sederhana

  B Pusat pengumpulan sumber-sumberhutan

  C Berpotensi sebagai tapak penjanaan

  kuasa

  hidroelektrik

  D Berperanan sebagai pusat pentadbiran

  negeri

  21 Persamaan cara hidup antara puak Exenks di

  Siberia dengan puak Inuit di Greenland ialah

  I mereka menangkap ikan pada musim

  panas

  II mereka suka berpindah mengikut

  musim

  III mereka tinggal di dalam khemah

  IV mereka menggunakan binatang untuk

  mengangkut muatan

  A I dan II C III dan IV

  22Antara berikut, yang manakah iklim yang

  tergolong dalam zon sederhana sejuk?

  I Iklim jenis Sudan

  II Iklim jenis Steppe

  III Iklim jenis Siberia

  IV Iklim jenis Laurentia

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  23Antara berikut, yang manakah merupakan

  langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan

  manusia terhadap alam sekitar?

  I Penanaman semula

  II Penggunaan kaedah biologi dalam

  pertanian

  III Pembinaan jalan raya

  IV Pemeliharaan cerun tinggi

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  24Apakah kesan daripada pemendapan airberlumpur di dasar sungai?

  I Mencetekkan dasar sungai

  II Air sungai akan tercemar

  III Suhu permukaan bumi meningkat

  IV Banjir mudah berlaku

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  25 Bagaimanakah cara untuk mengatasi hakisan

  tanah?

  I Menggunakan baja organik

  II Penggunaan kaedah biologi

  III Melandaikan cerun

  IV Membuat tarahan

  A I dan II

  B II dan III

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  22/84

  D I dan IV

  26 Apakah kesan peredaran bumi?

  A Matahari terbit di timur dan terbenam

  di barat

  B Kejadian siang dan malam

  C Berlakunya air pasang dan surut setiap

  hari

  D Kejadian empat musim yang nyata

  27 Bilakah ekuinoks musim luruh

  berlaku?

  A 21 Jun

  B 22 Disember

  C 23 September

  D 24 November

  Bahagian di Garisan Jadi berada

  tepat

  menghadap matahari

  Hemisfera Selatan mengalami waktu

  siangyang lebih panjang daripada waktu

  malamnya

  28 Maklumat di atas adalah berkaitan

  dengan

  A solstis musim panas

  B solstis musim sejuk

  C ekuinoks musim bunga

  D ekuinoks musim luruh

  Soalan 29hinggaSoalan 31 berdasarkan peta dibawah.

  29 Bilakah Angin Sumatera bertiup?

  A April hingga Mei

  B Mei hingga September

  C September hingga Disember

  D November hingga Mac

  30 Apakah ciri-ciri Angin Sumatera?

  I Dikenali sebagai skual

  II Bertiup dengan kencang secara tiba-

  tiba pada

  waktu malam hingga subuh

  III Membawa hujan bukit yang lebat ke

  kawasan

  yang berhampiran Laut China Selatan

  IV Hujan lebat disertai dengan petir dan

  kilat

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  31 Apakah angin X?

  A Angin Monsun Barat Daya

  B Angin Monsun Timur LautC Angin Sumatera

  D Angin Pulau Jawa

  32 Berapakah min suhu tahunan

  Malaysia?

  A 25 oC C 30 oC

  B 27 oC D 32 oC

  33 Apakah faktor yang menyebabkan suhu di

  Kuala Lumpur lebih tinggi daripada suhu di

  Tanah

  Tinggi Cameron?

  A Pancaran matahari C

  Taburan hujan

  B Arah tiupan angin D

  Ketinggian

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  23/84

  34 Rajah di atas menunjukkan pembentukan

  A hujan perolakan C bayu darat

  B hujan bukit D bayu laut

  35Antara berikut, yang manakah kawasan

  lindungan angin yang menyebabkan taburan

  hujannya kurang?

  I Jelebu

  II Kuala Terengganu

  III Kuching

  IV Kuala Pilah

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  36 Bilakah Malaysia menerima hujan

  maksimum?

  A Musim tiupan angin Monsun Timur

  Laut

  B Musim tiupan angin Monsun Barat

  Daya

  C Musim perantaraan monsun

  D Musim tiupan Angin Sumatera

  37 Mengapakah Malaysia mengalami suhu

  yang tinggi sepanjang tahun?

  A Kedudukannya di tengah-tengah

  Benua Asia

  B Kedudukannya di luar kawasan tiupan

  angin siklon

  C Kedudukannya yang berhampiran

  dengan

  D Kedudukannya di laluan angin

  monsun

  38 Berapakah julat suhu tahunan di

  Jacobabad,

  Pakistan?

  A 14 oC C 10 oC

  B 23 oC D 33 oC

  Mengalami iklim Tundra

  Terletak di zon sejuk

  Mengalami dua musim yang nyata

  iaitu musim panas dan musim sejuk

  39 Maklumat di atas berkaitan dengan

  A Malaysia C Siberia

  B Greenland D Gurun Thar

  40 Antara berikut, pernyataan yang

  manakah tidak

  benar mengenai pengaruh cuaca dan

  iklim terhadap ekonomi Malaysia?I Kegiatan pembalakan terganggu pada

  musim kemarau

  II Suhu rendah di kawasan tanah tinggi

  menggalakkan penanaman tanaman

  hawa

  sederhana

  III Perikanan di pantai timur

  Semenanjung Malaysia terjejas pada musim

  tengkujuh

  IV Pelbagai jenis kegiatan ekonomi dapat

  dijalankan sepanjang tahun

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  41Apakah kawasan yang merupakan petempatan

  dan pertanian kekal di Gurun Thar?

  A Oasis C Tasik

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  24/84

  42Antara berikut, yang manakah persamaan cara

  hidup antara penduduk di Siberia dengan

  penduduk di Malaysia?

  A Menebang pokok pada musim sejuk

  B Menjalankan kegiatan pertanian pada

  musim sejuk

  C Melombong petroleum dan gas asli

  D Memburu binatang pada musim panas

  Hujan tahunan rendah, kurang

  daripada 250 mm

  Ribut pasir sering berlaku pada bulan

  Mei

  dan Jun

  43Maklumat di atas berkaitan dengan ciri-ciri

  iklim di

  A Malaysia C Gurun Thar

  B Greenland D Siberia

  44Antara berikut, yang manakah merupakantumbuhan yang terdapat di Siberia?

  I Birch III Meranti

  II Pain IV Cedar

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  45 Apakah ciri-ciri iklim di Greenland?

  I Mengalami iklim Artik atau Tundra

  II Musim bunga dan musim luruh sangat

  singkat

  III Ribut salji membawa angin sejuk dari

  Kutub Utara

  IV Permukaan bumi dan sungai beku

  selama 8 bulan semasa musim sejuk

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Teh Bunga-bungaan Sayur-

  sayuran

  46 Maklumat di atas adalah jenis tanaman

  yang

  terdapat di kawasan

  A pinggir pantai C tanah tinggi

  B delta D lembangan sungai

  47 Zon panas terletak di antara

  A 0o hingga 30o U/S

  B 30o U/S hingga 45o U/S

  C 45o U/S hingga 65o U/S

  D 65o U/S hingga 90o U/S

  48 Apakah faktor yang mempengaruhi

  kegiatan

  memburu dan menangkap ikan di

  Greenland?

  A Kesukaran menjalankan kegiatan

  pertanian

  B Banyak permintaan sumber proteindaripada orang ramai

  C Banyak tempat untuk berburu dan

  membiakkan haiwan

  D Tiada permintaan terhadap sumber-

  sumber

  pertanian

  Membaiki pukat dan bot

  pada bulan

  November hingga Mac

  49 Maklumat di atas berkaitan dengan

  aktiviti

  nelayan di Malaysia pada musim

  A sejuk C panas

  B kemarau D tengkujuh

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  25/84

  I Kebanyakan kawasan di Malaysia

  ialah

  kawasan tanah tinggi

  II Litupan tumbuhan semula jadinya

  banyak

  III Mempunyai litupan awan yang banyak

  IV Malaysia di kelilingi oleh laut

  A I, II dan III C I, III, dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  51 Apakah faktor yang menyebabkan

  terdapat

  perbezaan zon iklim?

  I Perbezaan garis lintang

  II Jarak dari laut

  III Jenis tumbuh-tumbuhan yang berbeza

  IV Kepelbagaian bentuk muka bumi

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  52 Mengapakah kawasan Siberia

  mempunyaikepadatan penduduk yang rendah?

  A Berada dalam kawasan lingkaran

  gunung berapi

  B Keadaan iklim yang melampau

  C Kekurangan kemudahan asas

  D Tanih yang gondol

  53Apakah kesan kegiatan pembalakan haram

  terhadap alam sekitar?

  A Penipisan lapisan ozon

  B Hujan asid

  C Hakisan tanah

  D Jerebu

  54 Antara berikut, yang manakah

  merupakan bahan-

  bahan yang membebaskan CFC?

  I Penyembur aerosol

  III Tong kitar semula

  IV Peti sejuk

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  55 Apakah kesan hujan asid terhadap

  alam sekitar?

  I Tanih bertambah subur

  II Hidupan air terancam

  III Tumbuhan pupus

  IV Udara tercemar

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 56 danSoalan 57berdasarkan gambar di

  bawah.

  56 Apakah kesan daripada aktiviti di atas

  terhadap alam sekitar?

  A Pembentukan pulau haba

  B Meningkatkan kandungan gas rumah

  hijau di udara

  C Kejadian hakisan tanah

  D Risiko untuk mengalami banjir lumpur

  adalah tinggi

  57 Gas apakah yang dibebaskan oleh asap

  kenderaan?

  I Klorofluorokarbon III

  Karbon dioksida

  II Nitrus oksida IV Metana

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  26/84

  Sakit dada

  Penyakit Alzheimer

  58 Maklumat di atas adalah berkaitan

  dengan kesan

  A jerebu

  B kemarau

  C hujan asid

  D penipisan lapisan ozon

  59 Apakah yang menyebabkan

  peningkatan suhu di bumi?

  I Penipisan lapisan ozon

  II Pulau haba

  III Kesan rumah hijau

  IV Hujan asid

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  60 Apakah kesan daripada penipisan

  lapisan ozon?

  I Penyakit barah kulit

  II Berlakunya banjir

  III Hasil pertanian meningkat

  IV Peningkatan suhu dunia

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  27/84

  Soalan 1hinggaSoalan 4berdasarkan peta di bawah.

  1 Apakah banjaran yang bertanda d?

  A Banjaran Titiwangsa

  B Banjaran Keledang

  C Banjaran Kedah-Singgora

  D Banjaran Tahan

  2 Pilih pernyataan yang benar mengenai gunung

  yang bertanda a.

  I Mempunyai ketinggian sebanyak 2187

  meter

  II Merupakan gunung yang tertinggi di

  Semenanjung Malaysia

  III Terletak di Banjaran Titiwangsa

  IV Terletak di negeri Kelantan

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  3

  Berapakah ketinggian gunung yang bertanda

  b?

  A 2187 meter C 2425 meter

  B 4095 meter D 2644 meter

  4 Banjaran yang bertanda C ialah

  A Banjaran Crocker

  B Banjaran Kelingkang

  C Banjaran Tama Abu

  D Banjaran Kapuas Hulu

  5 Mengapakah kedudukan Malaysia

  dikatakanstrategik?

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  28/84

  B Terletak di bahagian selatan Benua

  Asia

  C Terletak di dalam Lingkaran Api

  Pasifik

  D Di kelilingi oleh laut

  6 Gunung Kinabalu terletak di

  A Banjaran Kapuas Hulu

  B Banjaran Brassey

  C Banjaran Crocker

  D Banjaran Tama Abu

  Terkenal sebagai sistem Gunung Indo-

  Malaya

  Bermula dari Dataran Tinggi Yunnan

  di negeri China dan berakhir di Banjaran

  Titiwangsa di Malaysia

  7 Maklumat di atas berkaitan dengan

  A sistem gunung lipat muda

  B sistem gunung lipat tuaC proses pemampatan kerak bumi

  D kedudukan banjaran di Malaysia

  8 Apakah kepentingan tanah pamah di

  Malaysia?

  I Petempatan

  II Pertanian

  III Jaringan pengangkutan

  IV Perikanan

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  9 Malaysia di kelilingi laut yang cetek kerana

  terletak di atas

  A pentas sutera C Pentas Sunda

  B pentas sulu D pentas

  samudera

  Soalan 10hinggaSoalan 12 berdasarkan rajah di

  bawah.

  10 Apakah bentuk muka bumi pinggir

  laut yang bertanda X?

  A Tanjung C Batu tunggul

  B Tebing tinggi D Lagun

  11 Bagaimanakah bentuk muka bumi

  pinggir laut Y terbentuk?

  A Pemendapan pasir dan kelikir di

  hadapan teluk dan muara sungai dengan

  sebahagiannya

  bercantum dengan pantai

  B Sambungan beting pasir dengan

  kawasan pulau

  C Serpihan daratan yang terpisah dengan

  tanah besar oleh laut

  D Hakisan ombak terhadap batuan keras

  di

  kawasan pinggir laut

  12 Pilih pernyataan yang benarbagi

  menerangkan bentuk muka bumi Z.

  A Kawasan perairan yang dilindungi

  anak tanjung

  B Beting pasir yang menghubungkan

  daratan

  dengan pulau

  C Dataran yang di kelilingi oleh laut

  D Terbentuk daripada timbunan pasir

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  29/84

  Soalan 13berdasarkan peta di bawah.

  13 Kawasan yang bertanda X merupakan

  kawasan

  A paling banyak terjadinya lembapan

  B paling kurang tiupan angin monsun

  C paling kurang menerima hujan

  D paling banyak menerima hujan

  14 Antara berikut, yang manakah

  merupakan bentuk muka bumi di

  bahagian hulu sungai?

  I Lurah berbentuk V III Tasik

  ladam

  II Air terjun IV Jeram

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  15 Apakah fungsi Sungai Rajang?

  I Kawasan perkelahan

  II Sumber pengairan

  III Mengangkut barangan pukal

  IV Jalan air pedalaman

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Tanah Tinggi Genting

  Tanah Tinggi Cameron

  Bukit Fraser

  16 Apakah potensi kawasan-kawasan

  seperti maklumat di atas?

  A Pusat pentadbiran negara

  C Pusat rekreasi dan eko-pelancongan

  D Kawasan pelabuhan dan perikanan

  17 Antara berikut, yang manakah benar

  mengenai potensi saliran di Malaysia?

  I Pusat eko-pelancongan - Sungai

  Ceralak,

  Terengganu

  II Pusat penternakan ikan air tawar -

  Tanjung

  Dawai, Kedah

  III Kawasan pertanian - Dataran Johor

  IV Kemudahan sukan air - Sungai

  Rajang, Sarawak

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Mengairi sawah padi

  Mengangkut penumpang

  Penjanaan kuasahidroelektrik

  18 Maklumat di atas berkaitan dengan

  peranan

  A Sungai Rajang

  B Sungai Kelantan

  C Sungai Perak

  D Sungai Ceralak

  19 Pilih padanan yang betul mengenai

  kegiatan

  pelancongan di Switzerland.

  I Pusat peranginan kesihatan - St.

  Moritz

  II Pusat meluncur salji - Pergunungan

  Gstaad

  III Aktiviti berperahu - Tasik Brienz

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  30/84

  IV Aktiviti perkhemahan - Staubbach

  Falls

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  20 Di manakah lokasi di Malaysia yang

  mempunyai persamaan dengan fungsi

  Staubbach Falls di Switzerland?

  A Batu Feringgi, Pulau Pinang

  B Tasik Dayang Bunting, Langkawi

  C Pulau Pangkor, Perak

  D Air Terjun Parit, Cameron Highland

  21 Mengapakah jalan air penting bagi

  negara Thailand?

  A Tiada kemajuan dalam pembinaan

  jalan raya

  B Mempunyai sungai-sungai yang

  panjang dan dalam

  C Pengangkutan darat terhad

  D Bentuk muka bumi yang rata

  Soalan 22 berdasarkan rajah di bawah.

  22 Berdasarkan maklumat di atas, apakah

  X?

  A Bangkok

  B Penom Penh

  C Rantau Panjang

  D Sungai Mekong

  23 Tasik Tonle Sap juga dikenali sebagai

  A Tasik luas

  B Tasik kecil

  C Tasik Besar

  D T ik l j di

  24Berapakah saiz Tasik Tonle Sap pada musim

  kering?

  A 4700 km2

  B 6150 km2

  C 1600 km2

  D 1200 km2

  Empangan Pedu

  Empangan Muda

  25 Apakah fungsi kedua-dua empangan

  di atas?

  A Mengairi kawasan sawah padi

  B Pusat perikanan

  C Mengangkut penumpang

  D Menghubungkan kawasan pedalaman

  dengan bandar

  26 Jenis tanaman yang manakah biasanya

  ditanam di kawasan cerun-cerun bukit di

  Malaysia?

  I Kopi

  II Teh

  III Getah

  IV Kelapa sawit

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  Soalan 27danSoalan 28berdasarkan gambar di

  bawah.

  27 Apakah kesan daripada aktiviti seperti

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  31/84

  I Hakisan tanah

  II Suhu meningkat

  III Keasidan tanah meningkat

  IV Kepupusan flora dan fauna

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  28Bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah

  yang disebabkan oleh aktiviti seperti gambar di

  atas?

  A Penanaman semula hutan

  B Kempen kitar semula

  C Penggunaan baja organik

  D Penggunaan kaedah biologi

  29Antara berikut, yang manakah kesan

  penerokaan di kawasan tanah tinggi?

  A Pulau haba

  B Hujan asid

  C Gelongsoran tanihD Banjir kilat

  30 Apakah tujuan tembok konkrit dibina di

  kawasan cerun bukit yang ditarah di sepanjang

  lebuh raya

  di Malaysia?

  A Mencantikkan pemandangan

  B Mengelakkan kejadian tanah runtuh

  C Memudahkan pengaliran air hujan

  D Menstabilkan kedudukan lebuh raya

  31 Berapakah lama masa yang diambil

  oleh bumi

  untuk melengkapkan satu edaran

  mengelilingi

  matahari?

  A 24 jam

  C 356 hari

  D 48 jam

  Kejadian siang dan malam

  Kejadian air pasang dan

  surut

  Matahari terbit di timur dan terbenam di

  barat

  32 Maklumat di atas adalah berkaitan

  dengan

  A putaran bumi pada paksinya

  B peredaran bumi mengelilingi matahari

  C kejadian empat musim yang nyata

  D perbezaan ketinggian matahari

  Soalan 33 danSoalan 34berdasarkan rajah di

  bawah.

  33 Rajah di atas menunjukkan kejadian

  A solstis musim panas

  B solstis musim sejuk

  C ekuinoks musim luruh

  D ekuinoks musim bunga

  34 Bilakah kejadian ini berlaku?

  A 21 Jun

  B 22 Disember

  C 23 September

  D 24 November

  Garisan Khatulistiwa berada tepat

  menghadap matahari

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  32/84

  jam siang dan 12 jam malam

  Berlaku pada 21 Mac

  35 Maklumat di sebelah adalah berkaitan

  dengan

  A solstis musim sejuk

  B solstis musim panas

  C ekuinoks musim bunga

  D ekuinoks musim luruh

  36 Apakah ciri-ciri iklim di Malaysia?

  I Min suhu tahunan ialah 27 oC

  II Angin Monsun Barat Daya bertiup

  dari Mei hingga September

  III Angin Monsun Timur Laut bertiup

  antara bulan Mei hingga September

  IV Taburan hujan tidak sekata sepanjang

  tahun

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  Soalan 37hinggaSoalan 39berdasarkan rajah di

  bawah.

  37 Rajah di atas menunjukkan

  pembentukan

  A hujan relief

  B hujan perolakan

  C bayu darat

  D bayu laut

  38 Bagaimanakah keadaan udara di

  k l t bil b l k t k

  A Lebih sejuk

  B Lebih panas

  C Sederhana sejuk

  D Sederhana panas

  39 Pada waktu malam, permukaan yang

  manakah

  menjadi lebih sejuk?

  A Awan C Langit

  B Laut D Bumi

  40 Berapakah jumlah hujan tahunan di

  Malaysia?

  A 6200 mm

  B 2600 mm

  C 2060 mm

  D 6020 mm

  41 Apakah faktor-faktor yang

  mempengaruhi cuaca dan iklim di

  Malaysia?

  I Angin monsunII Ketinggian

  III Kepulauan

  IV Jenis tanih

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Kawasan paling lembap di Malaysia

  Menerima 4216 mm hujan setahun

  42 Maklumat di atas adalah berkaitan

  dengan

  A Bukit Larut

  B Daerah Jelebu

  C Tanah Tinggi Cameron

  D Kuala Lumpur

  43 Pilih pernyataan yang benar mengenai

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  33/84

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  34/84

  A Gurun Thar

  B Siberia

  C Greenland

  D Sri Lanka

  50 Apakah iklim yang dialami di

  kawasan IV?

  A Iklim Laurentia

  B Iklim British

  C Iklim Steppe

  D Iklim Khatulistiwa

  Mempunyai dua musim yang

  nyata

  Mengalami iklim Artik atau

  Tundra

  Permukaan bumi dan sungai

  beku pada

  musim sejuk

  51Maklumat di atas merujuk kepada ciri-ciri

  iklimdi kawasan

  A IV C II

  B III D I

  52 Antara berikut, yang manakah

  menerangkan

  mengenai kepentingan sungai?

  I Membekalkan air untuk kegunaan

  domestik

  II Menjana kuasa hidroelektrik

  III Mengairi kawasan tanaman

  IV Mengangkut barangan pukal utama

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  53 Mengapakah kapal terbang supersonik

  dikatakan mengancam lapisan ozon?

  A Membebaskan gas nitrogen oksida

  yang

  menipiskan lapisan ozon

  B Mempunyai CFC yang

  mempercepatkan

  penghakisan lapisan ozon

  C Kapal terbang supersonik

  menggunakan baja nitrogen sebagai

  bahan bakar

  D Membebaskan gas sulfur dioksida

  yang menyebabkan hujan asid

  54 Pulau haba biasanya berlaku di

  kawasan

  A pinggir bandar

  B pulau

  C pedalaman

  D pusat bandar

  55 Apakah faktor-faktor yang

  menyebabkan

  meningkatnya gas-gas rumah hijau?I Pelupusan sampah

  II Pembalakan dan pembakaran hutan

  III Penanaman semula hutan

  IV Pengeluaran asap dari kenderaan

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  Soalan 56 dan Soalan 57berdasarkan rajah di

  bawah.

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  35/84

  56 Apakah kesan daripada aktiviti

  manusia seperti dalam rajah di atas?

  I Keadaan berjerebu

  II Peningkatan suhu

  III Hujan berkurangan

  IV Proses fotosintesis terjejas

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  57 Apakah kesan hujan asid terhadap

  kesihatan

  manusia?

  I Barah otak

  II Sakit dada

  III Sakit buah pinggang

  IV Penyakit Alzheimer

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IVD II, III dan IV

  58 Fenomena El Nino boleh

  menyebabkan kejadian

  A hujan lebat

  B kemarau

  C tsunami

  D tanah runtuh

  Pencairan ais di kutub

  Banjir di kawasan rendah

  Musim sejuk singkat dan lembap

  59 Maklumat di atas adalah berkaitan

  dengan kesan

  A peningkatan suhu dunia

  B hujan asid

  C kesan rumah hijau

  D penipisan lapisan ozon

  Pembakaran terbuka

  Industri perkilangan

  60Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan

  kejadian

  I jerebu

  II hujan asid

  III kemarau

  IV tanah runtuh

  A I dan II

  B II dan IIIC III dan IV

  D I dan IV

  Soalan 1hinggaSoalan 6 berdasarkan rajah di bawah.

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  36/84

  1 Bearing jambatan (RG 274140) dari simpang

  jalan raya (RG 260128) ialah

  A 50o C 175o

  B 165o D 205o

  2 Antara berikut, bahagian yang manakah

  merupakan kawasan yang paling rendah dalam

  peta?

  A Utara C Selatan

  B Barat D Tenggara

  3 Sekiranya kawasan paya bakau diteroka dan

  ditebus guna, kawasan ini mungkin sesuai untuk

  A penanaman padi

  B penanaman getah

  C penternakan ikanD penanaman kelapa sawit

  4 Berapakah panjang benteng dalam

  peta di atas?

  A 12 km

  B 14 km

  C 11 km

  D 16 km

  5 Antara berikut, pernyataan yang

  manakah tidak benar?

  A Tanaman padi banyak di tanam di

  bahagian

  selatan peta

  B Pola petempatan berpusat terletak di

  persimpangan jalan

  C Bahagian timur terdapat tanaman

  getah

  D Keseluruhan peta

  menunjukkan kawasan tanah tinggi

  6 Antara berikut, manakah faktor yang

  mempengaruhi penanaman kelapa sawit dan

  getah di kawasan peta?

  I Mencegah hakisan tanah

  II Sistem saliran yang baik

  III Bentuk muka bumi beralun

  IV Mempunyai pasaran yang luas

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  7 Bagaimanakah kedudukan relatif

  ditentukan?

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  37/84

  B Berdasarkan titik persilangan antara

  lajur dan baris

  C Melalui perbandingan antara

  kedudukan relatif dengan koordinat

  D Melalui lokasi sesuatu tempat atau

  objek

  8 Antara berikut, yang manakah benar

  tentang

  koordinat?

  A Dinyatakan dengan dua angka

  B Merupakan titik persilangan antara

  lajur dan baris

  C Merupakan titik rujukan

  D Merupakan arah mata angin

  perantaraan

  Terletak di antara barat dan utara

  9 Antara berikut, arah mata angin yang

  manakah

  berkaitan dengan pernyataan di atas?A Timur C Tenggara

  B Selatan D Barat laut

  10Antara berikut, yang manakah merupakan arah

  mata angin perantaraan?

  I Timur laut III Selatan

  II Tenggara IV Barat daya

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 11hinggaSoalan 13berdasarkan rajah di

  bawah.

  11 Apakah koordinat bagi SMK Baiduri?

  A 5463

  B 5763

  C 5665

  D 5363

  12 Jika Chong Wei ingin ke SMK

  Baiduri, dia perlu

  menuju ke arah

  A timur laut

  B tenggara

  C barat laut

  D barat daya

  13 Antara berikut, yang manakah

  terletak di lajur 54?

  I Taman rama-ramaII Kolam mutiara

  III Hospital

  IV Rumah Aril

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  14Skala lurus yang manakah mewakili 1 cm pada

  peta bersamaan 6 km pada permukaan bumi?

  A

  B

  C

  D

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  38/84

  Kadar tambang bas ialah RM

  0.50

  bagi setiap kilometer

  15Berdasarkan maklumat di atas, berapakah

  jarak dari lokasi A ke lokasi B jika harga

  tambangnya ialah RM 5.50?

  A 11 km

  B 10 km

  C 12 km

  D 14 km

  16 Antara berikut, pernyataan yang

  manakah benar mengenai jarak

  relatif?

  A Jarak sebenar antara dua tempat

  B Nisbah antara jarak yang dilukis

  dalam peta dengan jarak sebenar di

  permukaan bumi

  C Jarak yang diukur mengikut masa dan

  kos

  perjalananD Kedudukan sesuatu tempat dengan

  tempat yang lain

  Disempadani oleh kawasan tanah

  tinggi

  Kawasan kurang daripada 180 meter

  tingginya

  di lembah sungai

  17 Antara berikut, bentuk muka bumi

  yang manakah boleh dikaitkan dengan

  pernyataan di atas?

  A Delta

  B Dataran

  C Tanah pamah

  D Lembangan sungai

  18 Antara berikut, yang manakah

  mempengaruhi

  pembentukan muka bumi di atas?

  I Tiupan angin yang kencang

  II Aliran sungai yang perlahan

  III Dasar laut yang cetek

  IV Bahan mendapan yang banyak

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  19 Apakah cara yang sesuai untuk menyusun

  data yang telah dikumpul?

  A Melalui bentuk peta

  B Melalui bentuk carta pai

  C Melalui bentuk jadual

  D Melalui bentuk graf

  20 Apakah kegiatan ekonomi yang utama

  di

  Pergunungan Alps, Switzerland?

  A Pembalakan

  B Pelancongan

  C Pertanian

  D Perikanan

  21 Apakah tujuan penebangan pokok

  secara besar-

  besaran dilakukan?

  I Pembinaan taman negara

  II PerindustrianIII Pembalakan

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  39/84

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 22berdasarkan rajah di bawah.

  22 Mengapakah tempat di atas menerima

  hujan

  tahunan yang kurang daripada 2000

  mm?

  A Kerana terlindung daripada angin

  taufan

  B Kerana berhutan tebal

  C Kerana terletak di kawasan lindungan

  hujan

  D Kerana kedudukannya yang jauh dari

  laut

  23 Kawasan yang sering mengalami

  masalah jerebu ialahA kampung

  B pusat perindustrian

  C hutan

  D puncak gunung

  24Apakah faktor utama yang menyebabkan

  kepupusan flora dan fauna di Malaysia?

  I Perindustrian

  II Jerebu

  III Pertanian pindah

  IV Pembalakan

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  25 Antara berikut, pernyataan yang

  manakah benar menerangkan tentang

  banjaran gunung lipat tua?

  I Kawasan yang stabil

  II Terdapat gunung berapi

  III Terletak di Lingkaran Api Pasifik

  IV Terbentuk 250 juta tahun dahulu

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  26 Antara berikut, simbol yang manakah

  mewakili pertanian?

  I III

  II IV

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

  27Kombinasi yang manakah benar tentang

  banjaran dan gunung yang terdapat di

  Malaysia?

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 28hinggaSoalan 30berdasarkan graf di

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  40/84

  28 Berapakah jumlah pelajar Tingkatan 1

  Cempaka?

  A 30 orang C 40 orang

  B 44 orang D 45 orang

  29Cara kedatangan pelajar Tingkatan 1 Cempaka

  yang paling sedikit ialah

  I menaiki bas

  II menaiki basikal

  III menaiki motosikal

  IV menaiki kereta

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  30 Berapakah peratus pelajar Tingkatan 1

  Cempaka yang menaiki kereta ke

  sekolah?

  A 15.2% C 27.2%

  B 22.6% D 30.4%

  31 Apakah benua yang terbesar di dunia?

  A Benua Asia C Benua

  Amerika

  B Benua Afrika D Benua

  Australia

  Banjaran tertinggi di Malaysia

  Terdapatnya Gunung Tambuyukon

  Gunung Kinabalu di bahagian utara

  32 Maklumat di atas merujuk kepada

  A Banjaran Titiwangsa

  B Banjaran Crocker

  C Banjaran Kelingkang

  D Banjaran Tama Abu

  Kawasan daratan yang menganjur

  ke laut di pinggir pantai

  33 Antara berikut, yang manakah dapat

  dikaitkan

  dengan pernyataan di atas?

  A Teluk C Gerbang laut

  B Tanjung D Batu sisa

  Soalan 34 berdasarkan peta di bawah.

  Mengalir ke Teluk Siam

  Sungai yang panjang dan luas

  Merupakan jalan perhubungan

  penting

  34Pernyataan di atas boleh dikaitkan dengan

  kawasan bertanda

  A I C III

  B II D IV

  35 Antara berikut, yang manakah

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  41/84

  muka bumi yang terhasil oleh tindakan

  hakisan ombak?

  I Teluk III Permatang

  II Tanjung IV Batu tunggul

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Terbentuk apabila sungai mengalir dengan

  derasnya melalui batuan yang berselang

  keras dan lembut

  36 Maklumat di atas merujuk kepada

  pembentukan

  A tasik ladam

  B air terjun

  C jeram

  D likuan sungai

  37Apakah ciri-ciri istimewa yang terdapat di gua

  batu kapur?

  I StalaktitII Stalagmit

  III Batu sisa

  IV Lagun

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  38 Jaringan pengangkutan serta rangkaian

  jalan raya berpotensi dimajukan di

  kawasan

  A tanah tinggi

  B tanah pamah

  C pinggir laut

  D saliran

  39 Mengapakah pertanian di cerun bukit

  dijalankan secara meluas di Pulau Jawa,

  Indonesia?

  I Pokok getah dan kelapa sawit lebih

  sesuai

  ditanam di kawasan cerun

  bukit

  II Kekurangan kawasan tanah pamah

  III Cerun bukit yang bertanih

  lava bes subur dan sesuai untuk

  penanaman padi

  IV Kawasan cerun bukit mempunyai suhu

  yang nyaman

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  Soalan 40berdasarkan gambar di bawah.

  40 Apakah kesan daripada aktiviti seperti

  gambar di sebelah terhadap alam sekitar?

  I Keasidan tanah meningkat

  II Kesuburan tanah merosot

  III Gelongsoran tanah

  IV Sungai tercemar oleh bahan toksik

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  42/84

  41 Kawasan yang berlorek dalam peta

  berpotensi

  menjadi bahan mentah untuk

  pengeluaran

  A baja

  B kaca

  C tembikar

  D simen

  Mengikut lawan pusingan jam

  Mengambil masa 365 1/2 hari untuk

  melengkapkan satu edaran

  42 Maklumat di atas merujuk kepada

  A putaran bumi

  B peredaran bumiC perubahan musim

  D pengaruh cuaca dan iklim

  43 Apakah ciri-ciri utama iklim

  Khatulistiwa?

  I Panas dan kering sepanjang tahun

  II Suhu tinggi dan seragam sepanjang

  tahun

  III Min suhu tahunan yang tinggi iaitu 27

  oC

  IV Julat suhu tahunan adalah kecil iaitu

  antara 1oC hingga 3oC

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  44 Antara berikut, yang manakah

  merupakan ciri ekuinoks musim luruh?

  II Matahari berada tegak di atas kepala

  di Garisan Khatulistiwa pada waktu tengah

  hari

  III Waktu malamnya lebih panjang

  daripada waktu siang

  IV Kawasan Hemisfera Selatan

  mengalami musim bunga

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  Berasal dari Benua Asia

  Bertiup antara bulan November

  hingga Mac

  45 Maklumat di atas merujuk kepada

  A Angin Sumatera

  B bayu darat

  C Angin Monsun Barat Daya

  D Angin Monsun Timur Laut

  46 Antara berikut, yang manakah benar

  mengenai cuaca dan iklim di Malaysia?

  IAngin monsun membawa hujan yang banyak

  di cerun yang menghadap angin

  II Kawasan tanah tinggi mengalami suhu

  yang rendah

  III Terletak di laluan angin monsun dan

  berhampiran Garisan Khatulistiwa

  IV Suhu kawasan pinggir laut dipanaskan

  oleh laut

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  Soalan 47danSoalan 48 berdasarkan peta di bawah.

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  43/84

  47Kawasan manakah yang mempunyai jumlah

  hujan tahunan sebanyak 3904 mm?

  A I C III

  B II D IV

  48 Apakah faktor yang membezakan

  suhu bagi

  kawasan I dengan kawasan II?

  A Pengaruh ketinggian

  B Pengaruh kelautan dan kepulauan

  C Bebas daripada taufan dan kemarau

  panjang

  D Pengaruh angin monsun

  49 Apakah kesan yang mungkin berlaku akibat

  fenomena pemanasan sedunia?I Aras laut meningkat

  II Ais di kawasan kutub mencair

  III Berlaku hujan asid

  IV Berlaku banjir lumpur

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 50 berdasarkan peta di bawah.

  Langit cerah dan tidak berawan

  Julat suhu harian besar

  A I C III

  B II D IV

  Terletak di antara 30oU dan

  45oU,

  30oS dan 45oS

  51 Iklim jenis yang manakah dialami oleh

  kawasan-

  kawasan seperti maklumat di atas?

  I Sudan III China

  II Mediterranean IV Steppe

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  52Apakah faedah pembinaan rancangan

  pengairan di Malaysia?

  I Padi dapat ditanam dua kali setahun

  II Kawasan tanaman padi lebih luas

  diusahakanIII Penyakit tanaman padi dapat

  dihapuskan

  IV Padi yang dihasilkan lebih bermutu

  tinggi

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  53 Antara berikut, yang manakah

  merupakan jenis

  pengangkutan yang terdapat di

  Greenland?

  I Kereta api

  II Kayak

  III Andur salji

  IV Kereta salji berenjin

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  44/84

  54Antara berikut, aktiviti yang manakah

  mengeluarkan gas nitrus oksida?

  I Loji tenaga dan bahan bakar dari

  kilang

  II Penyembur aerosol dan peti sejuk

  III Asap dari kenderaan

  IV Pelupusan sampah

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 55hinggaSoalan 57berdasarkan peta di

  bawah.

  55 Antara berikut, pernyataan yang

  manakah benar menerangkan

  kawasan IV?

  I Sumber industri kertas

  II Binatang diburu untuk bulunya

  III Perikanan ialah pekerjaan utama

  IV Musim penanamannya tidak melebihi

  tiga bulan

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  56 Berapakah julat suhu tahunan di

  kawasan I?

  A 22 oC

  B 25 oC

  C 27 oC

  57 Kawasan yang mengalami ciri iklim

  panas dan

  lembap sepanjang tahun ialah kawasan

  A I C III

  B II D IV

  58 Antara berikut, yang manakah kesan

  penggunaan

  racun rumpai dan racun serangga

  terhadap alam

  sekitar dan manusia?

  I Menimbulkan masalah pernafasan

  II Berlakunya pencemaran udara

  III Berlakunya pencemaran bunyi

  IV Pencemaran sungai yang berhampiran

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  59 Apakah yang boleh menyebabkanpenyakit asma, konjuntivitis dan radang paru-

  paru?

  A Hujan asid

  B Penipisan lapisan ozon

  C Kemarau

  D Jerebu

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  45/84

  60 Pembalakan dan pembakaran hutan

  akan

  menyebabkan pembebasan gas

  I metana

  II karbon dioksida

  III nitrus oksida

  IV klorofluorokarbon

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 1hinggaSoalan 6 berdasarkan peta di bawah.

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  46/84

  1 Di bahagian manakah dalam peta

  terletaknya

  kawasan paya?

  A Selatan C Timur

  B Barat laut D Barat daya

  2 Sungai Buaya mengalir ke arah

  A utara C timur laut

  B tenggara D barat

  3 Apakah kegiatan yang mungkin

  dijalankan oleh

  kilang di Kg. Senang?

  A Mengilang padi

  B Membuat tilam

  C Memproses hasil tangkapan ikan

  D Mengetin nanas dan menghasilkan

  minyak

  masak

  A Supaya peta kelihatan lebih kemas

  B Menghalang kemasukan air

  masin ke kawasan sawah padi

  C Menghalang kemasukan haiwan

  perosak

  ke kawasan sawah

  D Memudahkan usaha untuk

  mengangkut hasil padi

  5 Antara berikut, ciri fizikal manakah yang

  terdapat di bahagian timur laut peta?

  A Sungai C Paya

  B Laut D Sawah padi

  6 Apakah kegiatan utama penduduk Kg.

  Awin? A Menangkap ikan

  B Menanam padi

  C Menoreh getah

  D Menebang balak

  7 Antara berikut, pernyataan yang

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  47/84

  tentang kaedah koordinat untuk

  menentukan kedudukan?

  I Nilai lajur dinyatakan terlebih dahulu

  II Perlu merujuk kepada sebuah titik

  rujukan

  III Dinyatakan dengan empat angka

  IV Titik persilangan lajur dan baris

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  8 Apakah kelebihan menggunakan

  kompas untuk menentukan arah sesuatu

  tempat?

  A Mudah disimpan dan dikendalikan

  B Harganya amat murah

  C Mudah dan ringan digunakan

  D Menunjukkan arah dengan tepat

  Cerun dijadikan kawasan pertanian

  Ketinggian mencapai 4000 meter

  9 Antara berikut, banjaran yang manakahmempunyai ciri-ciri seperti maklumat di atas?

  A Banjaran Tahan

  B Banjaran Crocker

  C Banjaran Kapuas Hulu

  D Banjaran Titiwangsa

  10Antara berikut, ciri manakah yang terbentuk

  akibat pemendapan ombak?

  I Gerbang laut III Beting pasir

  II Tebing tinggi IV Anak tanjung

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  11 Antara alatan berikut, yang manakah

  digunakan untuk menentukan arah mata

  angin?

  A C

  B D

  Arah matahari terbit

  12 Maklumat di atas merujuk kepada arah

  A utara C selatan

  B timur D barat

  Perjalanan Hafiz ke sekolah dengan

  menaiki bas

  mengambil masa 30 minit dengan

  kadar RM 1

  13 Berdasarkan maklumat di atas, jarak

  yang diukurialah

  A Skala lurus mudah

  B Jarak relatif

  C Jarak mutlak

  D Skala lurus penuh

  Nisbah antara jarak dalam peta dengan

  jarak sebenar di permukaan bumi

  14 Maklumat di atas merujuk kepada

  A skala C kedudukan

  B jarak D arah mata angin

  Soalan 15berdasarkan skala di bawah.

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  48/84

  15Jika panjang sebatang sungai di atas peta ialah

  8 cm,apakah panjang sebenar sungai tersebut jika

  mengikut skala di atas?

  A 24 km

  B 30 km

  C 32 km

  D 40 km

  Kadar kelajuan bas ialah 500 meter per minit

  16Berdasarkan maklumat di atas, berapakah

  jarak dari lokasi A ke lokasi B jika tempoh

  perjalanan

  mengambil masa selama 50 minit?

  A 10 km C 25 km

  B 15 km D 35 km

  17Antara berikut, pernyataan manakah benar

  tentang iklim di Malaysia?

  A Jumlah hujan tahunan kurang daripada

  2000 mm

  B Julat suhu harian antara 3

  o

  C hingga5oC

  C Hujan maksimum dalam musim

  peralihan

  monsun

  D Mengalami musim kering yang nyata

  18 Bentuk muka bumi yang manakah

  terdapat di

  peringkat hilir sungai?

  A C

  B D

  19Antara berikut, yang manakah merupakan

  utama yang dijalankan oleh kerajaan Malaysia

  bagi memulihara hutan yang telah ditebang?

  A Menggunakan kaedah biologi

  B Menggalakkan penghutanan semula

  C Menghadkan kawasan pembalakan

  D Penanaman tumbuhan tutup bumi

  Soalan 20berdasarkan rajah di bawah.

  20Apakah tarikan pelancong ke pulau-pulau

  seperti di atas?

  A Kekayaan hutan semula jadi

  B Kepelbagaian bentuk muka bumi

  C Keindahan batu karang

  D Keunikan gua batu kapur

  21 Mengapakah perikanan merupakan

  kegiatanekonomi yang penting di Kampuchea?

  A Kerana mempunyai banyak sistem

  saliran B Kerana mempunyai saiz tasik yang

  besar

  C Kerana saiz tasik berubah mengikut

  musim D Kerana terdapat bilangan ikan yang

  banyak

  22 Antara berikut, yang manakah tempat

  peranginan yang terletak di Banjaran

  Titiwangsa?

  I Bukit Fraser

  II Tanah Tinggi Cameron

  III Tanah Tinggi Genting

  IV Bukit Larut

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  49/84

  D II, III dan IV

  23 Antara berikut, yang manakah

  merupakan

  sumbangan Pulau Pangkor kepada

  penduduk

  Malaysia?

  I Pelabuhan perikanan

  II Pelancongan

  III Kawasan petempatan

  IV Kawasan pembinaan kapal

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  24Apakah ciri geografi yang dapat ditunjukkan

  dalam peta topografi?

  A Min suhu bulanan

  B Taburan hujan

  C Pola petempatan

  D Jumlah penduduk

  25Antara berikut, yang manakah padanan yang

  betul mengenai simbol peta lakar?

  A I, II dan III C I, III dan IV

  Soalan 26 hinggaSoalan 28berdasarkan jadual di

  bawah.

  Keputusan Peperiksaan PMR

  Darius

  26 Data dalam jadual di atas paling sesuai

  dipersembahkan dalam bentuk

  A carta paiB graf bar mudah

  C graf garis

  D graf bar berganda

  27 Darius mendapat markah tertinggi

  dalam

  mata pelajaran

  A Sains C Geografi

  B Matematik D Bahasa

  Inggeris

  28 Peratus bagi jumlah markah Darius

  bagi mata

  pelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa

  Inggeris ialah

  A 39.4% C 41.9%

  B 40.8% D 42.6%

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  50/84

  29Jumlah penduduk sesuatu kawasan dapat

  ditentukan melalui kaedah

  A anggaran C pemerhatian

  B rumusan D bancian

  30Apakah keistimewaan menggambarkan data

  dalam bentuk graf?

  I Lebih menarik III Mudah

  difahami

  II Mudah ditafsir IV Mudah

  dilakar

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Banjaran gunung terpanjang

  dan tertinggi di dunia

  31 Maklumat di atas merujuk kepada

  A Banjaran Tien Shan

  B Banjaran Himalaya

  C Banjaran Crocker

  D Banjaran Kunlun Shan

  32Antara berikut, yang manakah merupakan

  tanah pamah yang terdapat di pantai barat

  Semenanjung Malaysia?

  I Dataran hilir Sungai Perak

  II Dataran pinggir laut Selangor

  III Dataran Kedah

  IV Dataran Pahang

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  33 Mengapakah kejadian letusan gunung

  berapi dan gempa bumi tidak berlaku di

  Malaysia?

  A Dipenuhi dengan hutan hujan tropika

  B Mengalami iklim Khatulistiwa

  C Malaysia terletak di luar kawasan

  D Bentuk muka bumi Malaysia

  yang bergunung-ganang

  Terletak di Banjaran Himalaya

  Gunung tertinggi di dunia

  34 Maklumat di sebelah merujuk kepada

  A Gunung Kinabalu

  B Gunung Everest

  C Gunung K2

  D Gunung Mayon

  Soalan 35danSoalan 36berdasarkan rajah di

  bawah.

  35Apakah nama bentuk muka bumi yang

  bertanda Y?

  A Gua C Batu tunggul

  B Gerbang laut D Batu sisa

  36 Runtuhan gerbang laut akan

  membentuk

  A batu tunggul C gua

  B batu sisa D teluk

  37 Antara berikut, yang manakah benar

  mengenai Tasik Tonle Sap?I Terkenal dengan panggilan sebagai

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  51/84

  III Kawasan tasik yang kering

  ditanam dengan padi

  IV Terletak di bahagian barat negara

  Kampuchea

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  38Apakah aktiviti yang dilakukan pada musim

  sejuk di Pergunungan Alps di Switzerland?

  A Mengusahakan tanaman hawa dingin

  B Menternak dan memburu binatang

  C Meluncur salji

  D Berkhemah

  39Antara berikut, yang manakah merupakan

  aktiviti di Sungai Menam Chao Phraya?

  A C

  B D

  Tasik semula jadi yang terbesar

  di Malaysia

  40 Maklumat di atas merujuk kepada

  A Tasik Bera C Tasik Perdana

  B Tasik Titiwangsa D Tasik

  Chini

  41Mengapakah kebanyakan jalan darat di

  Malaysia dibina di kawasan tanah pamah dan

  dataran pantai?

  I Kos rendah

  III Terlindung daripada tiupan angin

  IV Tumpuan penduduk

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  42Antara berikut, yang manakah merupakan

  halangan terhadap pembinaan petempatan di

  kawasan tanah tinggi?

  I Kos tinggi

  II Batuan besar dan keras

  III Risiko hakisan tanah

  IV Cerun curam

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  43 Apakah kepentingan sungai di

  Malaysia?

  I Mengairi kawasan pertanian

  II Membekalkan air untuk kegunaan

  harian

  III Menjana kuasa hidroelektrik

  IV Mengawal keasidan tanahA I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  44 Antara berikut, yang manakah benar

  mengenai putaran bumi pada

  paksinya?

  I Menyebabkan matahari terbit di timur

  dan

  terbenam di barat

  II Berputar pada orbitnya

  III Mengakibatkan pembiasan arus lautan

  IV Mengambil masa selama setahun

  untuk

  membuat satu putaran lengkap

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  52/84

  Soalan 45dan Soalan 46berdasarkan rajah di

  bawah.

  45Kedudukan bumi di tempat bertanda I

  menunjukkan kejadian

  A ekuinoks musim bunga

  B ekuinoks musim luruh

  C solstis musim panas

  D solstis musim sejuk

  Hemisfera Selatan mengalami waktu

  siang

  yang lebih panjang daripada waktu

  malamnya

  Hemisfera utara mengalami musimsejuk

  Waktu malamnya lebih panjang

  daripada

  waktu siang

  46 Maklumat di atas dapat dikaitkan

  dengan

  kedudukan bumi yang bertanda

  A IV C II

  B III D I

  Wujud 35 juta tahun dahulu

  Kawasan kasap dan tidak

  stabil

  47 Antara berikut, yang manakah boleh

  dikaitkan

  dengan banjaran gunung lipat muda

  yang

  mempunyai ciri di atas?

  I Banjaran Benom

  II Banjaran Andes

  III Banjaran Rocky

  IV Banjaran Himalaya

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  48 Antara berikut, yang manakah

  menunjukkan arah tiupan angin lazim di

  Asia Tenggara?

  I III

  II IV

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  49 Apakah jenis iklim yang terletak di

  zon panas?

  A Iklim Sudan

  B Iklim Tundra

  C Iklim Mediterranean

  D Iklim British

  Hanya pokok berharga dibiarkan tumbuh

  Pokok tidak bernilai ditebang

  50 Istilah yang sesuai untuk kaedah di

  atas ialah

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  53/84

  B silvikultur D kaedah

  biologi

  Sejuk dan kering sepanjang

  tahun

  Jenis hujan utama ialah

  hujan perolakan

  51Maklumat di atas merujuk kepada iklim di

  kawasan

  A Malaysia C Siberia

  B Gurun Thar D Greenland

  52Antara berikut, yang manakah merupakan ciri

  iklim dan kehidupan penduduk di Malaysia?

  I Julat suhu tahunan ialah 1-3 oC

  II Menjalankan kegiatan ekonomi seperti

  perkilangan, pertanian, perlombongan

  dan

  perikanan

  III Mengalami ciri iklim yang panas dan

  kering sepanjang tahunIV LRT, kereta api, kereta dan bas

  merupakan jenis pengangkutan utama

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  53 Apakah ciri-ciri iklim di Gurun Thar?

  I Hujan tahunannya kurang daripada

  250 mm

  II Min suhu tahunan melebihi 30 oC

  III Menerima hujan maksimum dua kali

  setahun

  IV Panas dan kering sepanjang tahun

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  54 Apakah persamaan ciri iklim di

  Malaysia dengan kawasan Siberia?

  A Jumlah hujan tahunan

  B Jenis hujan utama

  C Julat suhu tahunan

  D Min suhu tahunan

  Aktiviti perikanan terpenting

  Menghasilkan 80% daripada jumlah

  pendapatan eksport Greenland

  55 Maklumat di atas merujuk kepada

  aktiviti

  penangkapan

  A ketam salji

  B halibut

  C salmon

  D udang

  56 Antara berikut, yang manakah

  merupakan punca pencemaran air?

  I Tumpahan minyak dari kapalII Pembuangan sisa toksik ke dalam

  sungai

  III Penggunaan baja organik

  IV Penggunaan racun rumpai

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 57danSoalan 58berdasarkan rajah di

  bawah.

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  54/84

  57 Berdasarkan rajah di atas, apakah

  faktor yang menyebabkan suhu di

  kawasan X lebih panas?

  I Peratus habuk terampai tinggi

  II Kekurangan litupan pokok

  III Pertambahan jumlah kenderaan

  IV Banyak bangunan tinggi

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  58 Kawasan X mengalami

  A hujan asid

  B kemarau

  C pulau haba

  D penipisan lapisan ozon

  59Apakah yang dapat dikaitkan dengan kesan

  jerebu?

  A Kadar pencemaran udara menurun

  B Sinaran matahari bertambah

  C Jarak penglihatan terhad

  D Kadar penyakit kulit bertambah

  60 Apakah faktor yang menyebabkan

  berlakunya

  penipisan lapisan ozon?

  I Penggunaan baja nitrogen

  II Pembebasan gas nitrogen oksida

  III Pelepasan gas metana

  IV Pelepasan gas klorofluorokarbon

  (CFC)

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  1 Antara berikut, hutan manakah yang I Hutan pokok tirus

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  55/84

  III Hutan hujan tropika

  IV Hutan pantai

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  2 Apakah ciri-ciri hutan hujan tropika?

  I Berkayu keras

  II Meluruhkan daun pada musim kering

  III Batangnya lurus dan tinggi

  IV Daunnya lebar

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  3 Berapakah keluasan hutan hujan tropika di

  seluruh kawasan Malaysia?

  A 46 juta hektar

  B 31 juta hektar

  C 23 juta hektarD 19 juta hektar

  Musang Lotong Tupai pinang

  4 Maklumat di atas merujuk kepada

  haiwan yang terdapat di bahagian _______

  hutan hujan tropika.

  A lantai hutan

  B lapisan tengah

  C kanopi

  D renjong

  Soalan 5danSoalan 6berdasarkan rajah di bawah.

  5 Rajah di atas menunjukkan struktur

  hutan

  A paya air masin

  B paya air tawar

  C pantai

  D gunung

  6 Apakah ciri-ciri hutan seperti rajah di

  atas?

  I Tidak mempunyai lantai hutan

  II Bertangga besar, lurus dan tinggi

  III Daunnya lebar dan liat

  IV Malar hijau

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  7 Antara berikut, tumbuhan yang

  manakah terdapat di hutan gunung?

  I III

  II IV

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  8 Mengapakah batang tumbuh-

  tumbuhan di lapisan renjong hutan hujan

  tropika lurus dan tinggi?

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  56/84

  B Untuk mendapatkan mineral daripada

  pokok- pokok lain

  C Ingin menumpang di atas pokok lain

  D Melindungi hutan daripada cahaya

  matahari

  9 Antara berikut, haiwan yang manakah

  boleh

  didapati di kawasan hutan paya air

  masin?

  I Ikan belacak

  II Ketam uca

  III Lotong

  IV Umang-umang

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  10Antara berikut, yang manakah merupakan

  hidupan liar yang terdapat di lapisan kanopi

  hutan hujan tropika?I Kera III Kelawar

  II Tupai terbang IV Kongkang

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Mengkuang Bebaru Ru Kelapa

  11 Maklumat di sebelah adalah mengenai

  jenis-jenis

  tumbuhan yang terdapat di kawasan

  A hutan gunung

  B hutan hujan tropika

  C hutan paya air tawar

  D hutan pantai

  12Kawasan hutan gunung yang tingginya antara

  1800 hingga 2900 meter ditumbuhi

  B hutan hujan tropika

  C hutan montane atas

  D hutan montane bawah

  13Antara berikut, faktor manakah yang

  mempengaruhi kepelbagaian jenis tumbuhan

  semula jadi di Malaysia?

  I Bentuk muka bumi

  II Saliran

  III Cuaca

  IV Tanih

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 14danSoalan 15 berdasarkan rajah di

  bawah.

  14 Berapakah suhu di bahagian X?

  A 8 oC C 17 oC

  B 10 oC D 28 oC

  15Apakah jenis tumbuhan yang terdapat di

  bahagian Y?

  I

  Orkid

  II

  Semak

  samun

  renek

  III

  Hutan daun luruh

 • 7/30/2019 Bank Soalan Geografi Tingkatan 1

  57/84

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 16berdasarkan rajah di bawah.

  16Berdasarkan rajah di atas, di manakah habitat

  bagi hidupan liar tersebut?

  A Siberia C Gurun Sahara

  B Turki D Thailand

  17 Apakah ciri-ciri hutan di kawasan

  Mediterranean?

  I Pokok tumbuh rendah dan jarang

  II Hutan malar hijau

  III Di kawasan lebih kering terdapat

  semak-samun dan rumput

  IV Akar tidak menjalar ke dalam tanahA I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Daun berbentuk jarum, berkilat,

  berbulu

  dan batang liat

  Akar panjang menjalar untuk

  mencari air

  18 Maklumat di atas merujuk kepada ciri

  tumbuhan yang terdapat di kawasan

  A monsun tropika C Khatulistiwa

  B gurun panas D Tundra

  19Pilih padanan yang betul mengenai pengaruh

  tanih terhadap jenis tumbuhan semula jadi di

  bawah.

  Mengalami musim panas yang

  kering

  Mempunyai suhu kira-kira 21 oC

  hingga

  24 oC pada musim panas

  20 Berdasarkan maklumat di atas,

  hidupan liar yang manakah boleh

  didapati di kawasan tersebut?

  I Helang III Marmut

  II Cockchafer IV Arnab beever

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  21 Mengapakah pokok-pokok di kawasan

  tundra

  berbentuk kon?

  A Untuk mendapatkan cahaya matahari

  B Banyak menerima hujan

  C Mengelakkan timbunan sa