nastavni zavod za javno zdravstvo splitsko - … · nastavni zavod za javno zdravstvo splitsko -...

Click here to load reader

Post on 07-Mar-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

  SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE Vukovarska 46 SPLIT

  Služba za zdravstvenu ekologiju

  I Z V J E Š Ć E O PRAĆENJU KAKVOĆE ZRAKA NA PODRUČJU

  ŽUPANIJE SPLITSKO - DALMATINSKE ZA RAZDOBLJE Siječanj 2009. - Siječanj 2010.

  Split, travanj 2010.

 • 2

  NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

  SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE

  Služba za zdravstvenu ekologiju

  I Z V J E Š Ć E O PRAĆENJU KAKVOĆE ZRAKA NA PODRUČJU ŽUPANIJE

  SPLITSKO - DALMATINSKE ZA RAZDOBLJE

  Siječanj 2009. - Siječanj 2010.

  Odjel za ispitivanje zraka:

  Voditelj Odjela:

  mr. sc. Nenad Periš, dipl.inž.

  Split, travanj 2010.

 • 3

  KAZALO:

  strana

  1.) Uvod 4

  2.) Zakoni, pravilnici i uredbe 5

  3.) Mjerne postaje

  4.) Metode ispitivanja

  7

  9

  Postupak

  Granice detekcija

  Vrsta mjerenja

  9

  10

  11

  5.) Rezultati

  1. Grad Split

  2. Područje kaštelanskog zaljeva i Solina

  3. Grad Sinj

  4. Grad Makarska

  5. Grad Omiš

  6.) Zaključak

  12

  13

  29

  46

  48

  54

  64

  7.) Tablice 65

 • 4

  1.) UVOD

  Pračenje kakvoće zraka na području Splitsko – dalmatinske županije provodilo se tijekom

  2009. godine prema programu “Smanjenje zagađenja”, aktivnost “Očuvanje čistoće zraka” Sl.

  Gl Splitsko-dalmatinske županije br. 9/2004.

  Ispitivanja su provedena u skladu s Rješenjem o suglasnosti za obavljanje stručnih poslova

  pračenja kakvoće zraka i emisija u zrak. Klasa: UP/I-351-02/06-08/0017 I Ur. broj 531-08-2-

  1- AM-06-04 od 21. lipnja 2006. godine. izdanim od strane Ministarstva zaštite okoliša,

  prostornog uređenja I graditeljstva.

  Temeljem članka 29. Zakona o zaštiti zraka ("Narodne Novine" br. 178/2004) podaci

  kakvoće zraka iz lokalne mreže su javni i objavljuju se u službenom glasilu ili na web-

  stranicama jedinice lokalne i područne samouprave

  Zakon o zaštiti zraka ima cilj očuvanja zdravlja ljudi, biljnog i životinjskog svijeta,

  kulturne i materijalne vrijednosti kako bi se postigla najbolja moguća kakvoća zraka,

  sprječavanje promjene klime i uspostavljanje i održavanje cjelovitosti sustava upravljanja

  kakvoćom zraka na teritoriji države.

  Budući da je gospodarski rast jedan od osnovnih uzročnika degradacije okoliša, novom se

  filozofijom održivog razvitka želi pomiriti gospodarska aktivnost čovječanstva s okolišem.

  Za upravljanje kakvoćom zraka na nekom području potrebno je stalno pratiti koncentracije

  onečišćujuće tvari znakovitih za izvore onečišćenja zraka toga područja i uspoređivati

  izmjerene koncentracije s vrijednostima koje služe za ocjenu kakvoće zraka.

  Mjerenja su obavljena temeljem članka 8., 26. Zakona o zaštiti zraka ("Narodne Novine" br.

  178/2004)

  Članak 8.

  (1) Izvori su onečišćivanja zraka stacionarni i pokretni emisijski izvori.

  (2) Stacionarni izvori jesu:

  – točkasti: kod kojih se onečišćujuće tvari ispuštaju u zrak kroz za to oblikovane ispuste

  (postrojenja, tehnološki procesi, industrijski pogoni, uređaji i građevine i sl.),

  – difuzni: kod kojih se onečišćujuće tvari unose u zrak bez određena ispusta/dimnjaka

  (uređaji, površine i druga mjesta).

 • 5

  Članak 26.

  Praćenje kakvoće zraka posebne namjene (1) U okolici izvora onečišćivanja zraka iz članka 8. stavka 2. ovoga Zakona onečišćivač

  mora obavljati praćenje kakvoće zraka određeno u aktu o procjeni utjecaja na okoliš i/ili

  dozvoli izdanoj prema posebnom propisu.

  (2) Ako za određeni zahvat nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš, praćenje

  kakvoće zraka provodi se sukladno dozvoli izdanoj prema posebnom propisu.

  (3) Financiranje praćenja kakvoće zraka iz stavka 1. ovoga članka osigurava onečišćivač.

  (4) Onečišćivač je dužan podatke kakvoće zraka iz stavka 1. i 2. ovoga članka dostaviti

  upravnom odjelu županije odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba nadležnom za poslove

  zaštite okoliša do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.

  1.) ZAKONI, PRAVILNICI I UREDBE:

  Zakon o zaštiti zraka (N.N. 178/04)

  Pravilnik o praćenju kakvoće zraka (N.N. 155/05)

  Uredba o graničnim razinama onečišćujućih tvari u zrak (N.N. 133/05)

  Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti zraka (N.N. 60/08)

  ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA (N.N. 60/08)

  Članak 11.

  Članak 18. mijenja se i glasi:

  »(1) Prema razinama onečišćenosti, s obzirom na propisane granične vrijednosti (GV),

  tolerantne vrijednosti (TV), ciljne vrijednosti i dugoročne ciljeve za ozon utvrđuju se sljedeće

  kategorije kakvoće zraka:

  – prva kategorija kakvoće zraka – čist ili neznatno onečišćen zrak: nisu prekoračene granične

  vrijednosti (GV) i dugoročni ciljevi za ozon,

  – druga kategorija kakvoće zraka – umjereno onečišćen zrak: prekoračene su granične

  vrijednosti (GV) i dugoročni ciljevi za ozon, a nisu prekoračene tolerantne vrijednosti (TV) i

  ciljne vrijednosti za ozon,

  – treća kategorija kakvoće zraka – prekomjerno onečišćen zrak: prekoračene su tolerantne

  vrijednosti (TV) i ciljne vrijednosti za ozon.

  (2) Kategorija kakvoće zraka iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se za svaku onečišćujuću tvar

 • 6

  posebno.

  (3) Određivanje područja i naseljenih područja te njihovo razvrstavanje prema kategorijama

  kakvoće zraka utvrđuje Vlada.

  (4) Kategorije kakvoće zraka utvrđuju se jedanput godišnje za proteklu kalendarsku godinu.

  (5) Godišnje izvješće o praćenju kakvoće zraka na području Države s popisom kategorija

  kakvoće zraka izrađuje Agencija za zaštitu okoliša i objavljuje na internetskoj stranici.«

  I kategorija II kategorija III kategorija

  ispod graničnih vrijednosti između graničnih i tolerantnih vrijednosti iznad tolerantnih vrijednosti

  UREDBA O GRANIČNIM RAZINAMA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK (N.N.

  133/05)

  Tablica 1. GRANIČNE I TOLERANTNE VRIJEDNOSTI KONCENTRACIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAKU S OBZIROM NA

  ZDRAVLJE LJUDI N.N. 133/ 2005.

  Onečišćujuća tvar Vrijeme usrednja-

  vanja

  Razina granične

  vrijednosti (GV)

  Učestalost dozvoljenih prekoračenja

  Razina tolerantne vrijednosti (TV)

  Brojčana vrijednost TV za godinu N iz

  razdoblja 2009 -2010.

  1 sat 350 ug/m3 GV ne smije biti prekoračen više od 24 puta tijekom godine

  500 ug/m3 (TV ne smije biti prekoračen više od 24 puta tijekom godine

  500 -30

  (N -2009)

  24 sata 125 ug/m3 Gv ne smije biti prekoračen više od 3 puta tijekom godine

  -

  -

  SO2

  1 godina 50 ug/m3 - - - 1 sat 200 ug/m3 Gv ne smije biti

  prekoračen više od 18 puta tijekom godine

  300 ug/m3 (TV ne smije biti prekoračen

  više od 18 puta tijekom godine

  300 - 12,5 (N - 2009)

  24 sata 80 ug/m3 Gv ne smije biti prekoračen više od 7 puta tijekom godine

  120 ug/m3 (TV ne smije biti prekoračen više od 7 puta tijekom

  godine

  120 - 5

  (N - 2009)

  NO2

  1 godina 40 ug/m3 - 60 ug/m3 60 - 2,5 (N-2009)

  Dim 1 godina 50 ug/m3 - 75 ug/m3 75 -5 (N -2009)

 • 7

  Tablica 2. GRANIČNE VRIJEDNOSTI RAZINA UKUPNE TALOŽNE TVARI

  (UTT) I SADRŽAJA METALA U NJOJ

  N.N. 133/2005. Onečišćujuća

  tvar

  Vrijeme

  usrednjavanja

  Razina granične

  vrijednosti (GV)

  Datum dosezanja

  granične vrijednosti

  UTT 1 godina 350 mg/m2d 31 prosinca 2010

  Pb 1 godina 100 ug/m2d 31 prosinca 2010

  Cd 1 godina 2 ug/m2d 31 prosinca 2010

  Ni 1 godina 15 ug/m2d 31 prosinca 2010

  Tl 1 godina 2 ug/m2d 31 prosinca 2010

  GV - granična vrijednost : Granična razina onečišćenosti ispod koje, na temelju znanstvenih

  spoznaja, ne postoji, ili je najmanji mogući, rizik štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i/ili

  okoliš u cjelini i jednom kad je postignuta ne smije se prekoračiti.

  2.) MJERNE POSTAJE

  Od siječnja 2009. godine nastavilo se praćenje kakvoće zraka na osam mjernih postaja.

  GRAD SPLIT

  1. Split - Visoka

  2. Split - Gripe

  3. Split - Poljud

  4. Žrnovnica - osnovna škola

  Ispitivanja na mjernim postajama na području Splita provodi se prema Ugovoru sa Gradskim

  poglavarstvom Grada Splita.

  PODRUČJE KAŠTELANSKOG ZALJEVA I SOLINA

  5. Između tvornica Sv. Kajo i Sv. Juraj

  6. Kaštel Sućurac

  7. Majdan

  8. Vranjic

  9. Solin

 • 8

  10. Arbanija o. Čiovo

  11. Seget Donji

  12. Sv. Kajo -Starine

  13 Zračna luka

  14. Kaštel Novi

  15. Kaštel Lukšić

  16. Kaštel Kambelovac

  17 Željezara sjever.

  18. Željezara jug

  19. Željezara istok

  20 Željezara zapad

  21. Kajo - Rudnik - SE

  22. Sv. Kajo - Rudnik NE

  23. AMS I

  24. AMS II

  25. AMS III

  Ispitivanja na mjernim postajama 5, 6, 8, 9, 12,16, 21, 22, 23, 24, 25 provode se prema

  Ugovoru sa Dalmacijacement – Cemex d.o.o.

  Rezultati sa ovih mjernih postaja daju se izravno Naručitelju - Dalmacijacement – Cemex

  d.o.o. i Agenciji za zaštitu okoliša.

  Ispitivanja na mjernim postajama 17, 18, 19, 20 provode se prema Ugovoru sa Željezarom

  SPLIT

  Rezultati sa ovih mjernih postaja daju se izravno Naručitelju – Željezari Split i Agenciji za

  zaštitu okoliša.

  SINJ

  28. Centar grada

  MAKARSKA

  30. Centar grada - istok

  31. Turistička zona - zapad

  OMIŠ

  32. Istočni dio Omiša

 • 9

  33. Lučica - Omiš

  34. Duće

  35. Mali Rat

  3.) METODE ISPITIVANJA UKUPNE TALOŽNE TVARI I NJEZINIH SASTOJAKA

  Taložne tvari su one materije u čvrstom, tekućem ili plinovitom stanju, koje nisu sastavni dio

  atmosfere, a talože se gravitacijom ili ispiranjem s padalinama iz atmosfere na tlo.

  U taložnim tvarima prevladavaju krupne čestice, najčešće veće od 20 do 40 um. One su

  mjerilo vidljivog onečišćenja okoline. Taložne čestice narušavaju kvalitetu okoline i mogu

  nepovoljno djelovati na čovjeka, ali su prekrupne da bi mogle udisajem ući u organizam

  čovjeka.

  Ispitivanje taložne tvari provodi se u skladu sa:

  - VDI 2119 Blatt2/1972 - Measurement of deposide matter

  - VDI 2267 Blatt 4-6/1987 Determination of methods in suspended Particles

  Uzorak taložne tvari se sakuplja cca 30 dana u tzv. Bergerhoff-ov sedimentator.

  On se sastoji od cilindrične staklene ili plasične posude zapremnine 1,5 - 2 l,

  s otvorom promjera cca 90 mm.

  Osjetljivost metode je o,2 mg/m2/dan.

  U taložnoj tvari se određuje:

  - pH

  - ukupna količina taložne tvari UTT

  - količina u vodi netopljive tvari

  - sadržaj metala (Pb, Cd, Tl,..)

  - količina u vodi topljive tvari

  - sadržaj sulfata

  - sadržaj klorida

  - sadržaj kalcija

  Uzorak se može upotrijebiti i za analizu drugih topljivih i netopljivih tvari relevantnih

  za određeno područje.

 • 10

  POSTUPAK

  1. U prikupljeni uzorak ukoliko je suh doda se 300ml destilirane vode i ostavi se stajati preko

  noći.

  2. Nakon toga se vrši filtracija preko predhodno vaganog i sušenog (1050) filter papira.

  3. U filtratu se odredi pH vrijednost, a zatim nadopuni do 500ml.

  4. Filter papir na kojem se nalazi netopivi dio uzorka sedimenta se suši na 1050 i nakon toga

  važe

  5. 50 ml filtrata se ispari na vodenoj kupelji da bi se odredila količona topivog dijela

  sedimenta.

  6. U filtratu se određuju parametri sa standardnim metodama:

  - pH vrijednost …… HRN ISO 10523: 1998 en

  - kloridi …………... HRN ISO 9297: 1998 en

  STANDARD METHODS 14th EDITION 1975 APHA -

  AWWA - WPCF RSD 4,2%. REL ERR. 1,7%

  - kalcij…………….. STANDARD METHODS 14th EDITION 1975 APHA -

  AWWA - WPCF RSD 9,2 %. REL ERR. 1,9%

  - sulfati…………… STANDARD METHODS 14th EDITION 1975 APHA -

  AWWA - WPCF RSD 9,1%. REL ERR. 1,2%

  7. Sadržaj metala određuje se na ASS-u nakon ekstrakcije filter papira (netopivi dio),pomoću

  kiselina

  HRN ISO 15586 Određivanje elemenata u tragovima atomskom

  apsorpcijskom spektrometrijpm s grafitnom peći (ISO 15586 : 2003).

  Ekstrakcija se vrši u smjesi HCl i HNO3 u ultrazvučnoj kupelji na temperaturi od 500C. Kiseli

  ekstrakt se čuva u polietilenskim posudicama do analize na ASS -u.

  Literatura: J.C. van Loon: Selected Methods of Trace Analysis: Biological and

  Enviromental Samples,John Wiley $ Sons,New York, 1985.

  Analize na metale izvršena na HITACHI Z - 2000 POLARIZED ZEEMAN ATOMIC

  ABSORPTION SPECTRPHOTOMETER - GRAPHITE FURNACE ATOMIZER

  Granica detekcije

  Pb …………………….. 1ug/l

  Cd…………………….. 0,2ug/l

  Tl……………………….. 1 ug/l

 • 11

  Granica detekcije izračunata :

  det. limit = conc. standarda x 3 stand. dev. / srednja vrijed.

  VRSTE MJERENJA

  U prikupljenim uzorcima određuje se:

  - ukupna taložna tvar

  - u vodi netopljiva tvar

  - olovo (Pb)

  - kadmij (Cd)

  - talij (Tl)

  - u vodi topljiva tvar

  - kalcij

  - kloridi

  - sulfati

  Tijekom godine sa svake mjerne postaji prikupi se i analizira 12 uzoraka ukupne taložne tvari.

  U svakom uzorku je određen:

  - pH

  - ukupno netopivo

  - olovo

  - kadmij

  - talij

  - ukupno topivo

  - kalcij

  - kloridi

  - sulfati

  - ukupna taložna tvar

 • 12

  5.) REZULTATI

  GRAD SPLIT Ispitivanje koncentracija sumpornog dioksida (SO2), dušikovog dioksida iskazanih kao NO2 i dima

  - Poljud - bazeni

  Ispitivanje ukupne taložne tvari i njezinih sastojaka

  - Poljud - bazeni

  - Gripe - vodosprema

  - Visoka - vodosprema

  - Žrnovnica - osnovna škola

  -

  Lokacije mjernih postaja

 • 13

  Postaja GRIPE

  I PODACI O MREŽI I.1. Naziv Lokalna mjerna mreža I.2. Kratica LMMGS I.3. Tip mreže Grad I.4. Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom Grad Split I.4.1. Naziv Grad Split I.4.2. Ime odgovorne osobe g. Marijana Čosić I.4.3. Adresa Obala Kneza Branimira I.4.4. Broj telefona i faksa Tel.021/31 02 20 II PODACI O POSTAJI II 1.1. Ime postaje Gripe II 1.2. Ime grada ili naselja gdje je postaja locirana Split II 1.3. Nacionalni ili lokalni broj STPL01G. II 1.4. Kod postaje II 1.5.a Ime vlasnika postaje NZJZ splitsko – dalmatinske županije II 1. 5.b Ime stručne institucije koja očitava i

  obrađuje rezultate NZJZ splitsko – dalmatinske županije

  II 1. 6 Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci

  Grad Split i Agencija za zaštitu okoliša

  II 1. 7. Ciljevi mjerenja 2.Ispunjavanje zahtjeva zakonskih instrumenata procjene utjecaja

  II 1. 8. Geografske koordinate N 43030, 269 E16027, 329 61mnv II 1. 9. NUTS IV II 1. 10. Onečišćujuće tvari koje se mjere UTT, Cd, Pb, Tl, Ni II 1. 11. Meteorološki parametri koji se mjere II 1. 12. Druge informacije II 2. KLASIFIKACIJA POSTAJE II 2. 1. Tip područja II 2.1.1. Gradsko 1. Trajno izgrađeno područje II 2.2. Tip postaje u odnosu na izvor emisija 1. Prometna II 2.3. Dotane informacije o postaji II 2.3.1. Područje za koje je postaja reprezentativna Dubrovačka ulica II 2.3.3. Prometne postaje 10000 automobila na sat, brzina 40 km/h,

  Udaljenost od fasade zgrade 50 m III 1. MJERNA OPREMA III 1.1. Naziv mjerne opreme Bergerhoff-ov sedimentator -posuda za

  sakupljanje ukupne taložne tvari III 1.2. Analitička metoda UTT ručno sakupljanje gravimetrija

  Pb U UTT ručno sakupljanje AAS Tl U UTT ručno sakupljanje AAS Cd U UTT ručno sakupljanje AAS Ni U UTT ručno sakupljanje AAS

  III 2. Značajke uzorkovanja III 2.1. Lokacija mjernog mjesta Dvorište III 2.2. Visina mjernog mjesta 3 m III 2.3. Učestalost integriranja podataka Mjesečno III 2.4. Vrijeme uzorkovanja Kraj mjeseca

 • 14

  SPLIT "Gripe"

  Zbirni podaci i ocjena količina ukupne taložne tvari

  Lokacija

  postaje

  N Csr

  mg/m2d

  CM

  mg/m2d

  Csr veće od

  GV(350)

  SPLIT

  «Gripe»

  12 128

  194 -

  U razdoblju ispitivanja od 1. 2009. do 1. 2010. mjesečne koncentracije ukupne taložne tvari su se kretale u

  rasponu od 50 do 194 mg/m2d.

  Srednja 12- mjesečna koncentracija je iznosila 128 mg/m2/d i niža je od granične vrijednosti, a maksimalna

  194 mg/m2/d. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka bio je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblje najviša

  koncentracija UTT zabilježena je u veljači 2009., dok je najniža zabilježena u srpnju 2009.. Slika 2.

  Zbirni podaci i ocjena količina metala u taložnoj tvari (ug/m2d)

  Split

  "Gripe"

  Csred. CM GV

  Pb 5,172 15,789 100

  Cd 0,2318 1,9992 2

  Ni 9,221 15,376 15

  Tl 0,0425 0,4464 2

  Mjesečne koncentracije olova (Pb) u taložnoj tvari su se kretale u rasponu od 0,175 do 15,789 ug/m2d. Srednja

  12- mjesečna koncentracija je iznosila 5,172 ug/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju

  obuhvat podataka bio je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblje najviša koncentracija olova zabilježena je u

  srpnju 2009., dok je najniža zabilježena u travnju 2009.. Slika 3.

  Mjesečne koncentracije kadmija (Cd) u taložnoj tvari su se kretale u rasponu od 0,0013 do 1,9992 ug/m2d.

  Srednja 12- mjesečna koncentracija je iznosila 0,2318 ug/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom

  razdoblju obuhvat podataka bio je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblje najviša koncentracija kadmija

  zabilježena je u srpnju 2009., dok je najniža zabilježena u siječnju i ožujku 2009.. Slika 4.

  Mjesečne koncentracije talija (Tl) u taložnoj tvari su se kretale u rasponu od 0,000 do 0,4464 ug/m2d. Srednja

  12- mjesečna koncentracija je iznosila 0,0425 ug/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju

  obuhvat podataka bio je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblje najviša koncentracija talija zabilježena je u veljači

  2009.

 • 15

  Pojedinačni rezultati dati su u Tablici 6.

  Mjesečne koncentracije nikla (Ni) u taložnoj tvari su se kretale u rasponu od 1,670 do 15,376 ug/m2d. Srednja

  12- mjesečna koncentracija je iznosila 9,221 ug/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju

  obuhvat podataka bio je 100 %. Tijekom ispitivanog razdoblje najviša koncentracija zabilježena je u ožujku

  2009., dok je najniža zabilježena u prosincu 2009.. Slika 5.

  Zrak je u okolišu mjerne postaji SPLIT - "Gripe" u razdoblju ispitivanja od 1.2009. do 1. 2010. bio s

  obzirom na ukupnu taložnu tvar, te metale u taložnoj tvari neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije

  kakvoće.

  I kategorijaII kategorija III kategorija

  ispod graničnih vrijednosti između graničnih i tolerantnih vrijednosti iznad tolerantnih vrijednosti

 • 16

  Postaja VISOKA

  I PODACI O MREŽI I.1. Naziv Lokalna I.2. Kratica STPL02 I.3. Tip mreže Grad I.4. Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom I.4.1. Naziv Grad Split I.4.2. Ime odgovorne osobe Gđa. Marijana Čosić I.4.3. Adresa Grad Split Obala Kneza Branimira 17 Split I.4.4. Broj telefona i faksa Tel 021/310202 faks 021 310258 II PODACI O POSTAJI II 1.1. Ime postaje Visoka II 1.2. Ime grada ili naselja gdje je postaja locirana Split II 1.3. Nacionalni ili lokalni broj STPL02G II 1.4. Kod postaje II 1.5.a Ime vlasnika postaje NZJZ splitsko – dalmatinske županije II 1. 5.b Ime stručne institucije koja očitava i obrađuje

  rezultate NZJZ splitsko – dalmatinske županije

  II 1. 6 Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci

  Grad Split

  II 1. 7. Ciljevi mjerenja Ispunjavanje zahtjeva zakonskih instrumenata procjene utjecaja

  II 1. 8. Geografske koordinate N 43030, 771 E16028, 962 86mnv II 1. 9. NUTS IV II 1. 10. Onečišćujuće tvari koje se mjere UTT, Cd, Pb, Tl, Ni II 1. 11. Meteorološki parametri koji se mjere II 1. 12. Druge informacije II 2. KLASIFIKACIJA POSTAJE II 2. 1. Tip područja II 21.1.. Gradsko Trajno izgrađeno područje II 2.2. Tip postaje u odnosu na izvor emisija Prometna II 2.3. Dotane informacije o postaji II 2.3.1. Područje za koje je postaja reprezentativna Ulica Zbora narodne garde II 2.3.3. Prometne postaje 10000 automobila na dan, brzina 60 km/h,

  Udaljenost od zgrade 50m III 1. MJERNA OPREMA III 1.1. Naziv mjerne opreme Bergerhoff-ov sedimentator -posuda za

  sakupljanje ukupne taložne tvari III 1.2. Analitička metoda UTT ručno sakupljanje gravimetrija

  Pb U UTT ručno sakupljanje AAS Tl U UTT ručno sakupljanje AAS Cd U UTT ručno sakupljanje AAS Ni U UTT ručno sakupljanje AAS

  III 2. Značajke uzorkovanja III 2.1. Lokacija mjernog mjesta Dvorište III 2.2. Visina mjernog mjesta 3 m III 2.3. Učestalost integriranja podataka Mjesečno III 2.4. Vrijeme uzorkovanja Kraj mjeseca

 • 17

  SPLIT "VISOKA"

  Zbirni podaci i ocjena količina ukupne taložne tvari

  Lokacija

  postaje

  N Csr

  mg/m2d

  CM

  mg/m2d

  Csr veće od

  GV(350)

  SPLIT

  "Visoka"

  11 143 424 -

  U razdoblju ispitivanja od 1. 2009. do 1. 2010. mjesečne koncentracije ukupne taložne tvari su se kretale u

  rasponu od 24 do 424 mg/m2d. Srednja 11- mjesečna koncentracija je iznosila 143 mg/m2d i niža je od

  granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka bio je 91,6 %. Tijekom ispitivanog razdoblje

  najviša koncentracija UTT zabilježena je u veljači 2009., dok je najniža zabilježena u ožujku 2009.. Slika 2.

  Zbirni podaci i ocjena količina metala u taložnoj tvari (ug/m2d)

  Split

  "Visoka"

  Csred. CM GV

  Pb 5,519 13,913 100

  Cd 0,1109 0,5702 2

  Tl 0,0937 0,3472 2

  Ni 8,389 17,856 15

  Mjesečne koncnetracije olova (Pb) u taložnoj tvari su se kretale u rasponu od 2,529 do 13,913 ug/m2d. Srednja

  11- mjesečna koncentracija je iznosila 5,519 ug/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju

  obuhvat podataka bio je 91,6 %. Tijekom ispitivanog razdoblje najviša koncentracija olova zabilježena je u rujnu

  2009., dok je najniža zabilježena u ožujku 2009.. Slika 3.

  Mjesečne koncntracije kadmija (Cd) u taložnoj tvari su se kretale u rasponu od 0,0005 do 0,5702 ug/m2d.

  Srednja 11- mjesečna koncentracija je iznosila 0,1109 ug/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom

  razdoblju obuhvat podataka bio je 91,6 %. Tijekom ispitivanog razdoblje najviša koncentracija kadmija

  zabilježena je u svibnju 2009., dok je najniža zabilježena u ožujku 2009.. Slika 4.

  Mjesečne koncnetracije nikla (Ni) u taložnoj tvari su se kretale u rasponu od 2,285 do 17,856 ug/m2d. Srednja

  11- mjesečna koncentracija je iznosila 8,389 ug/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju

  obuhvat podataka bio je 91,6 %. Tijekom ispitivanog razdoblje najviša koncentracija nikla zabilježena je u

  veljači 2009.. Slika 5.

 • 18

  Mjesečne koncnetracije talija (Tl) u taložnoj tvari su se kretale u rasponu od 0,000 do 0,3472 ug/m2d. Srednja

  11- mjesečna koncentracija je iznosila 0,0937 ug/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju

  obuhvat podataka bio je 91,6 %. Tijekom ispitivanog razdoblje najviša koncentracija talija zabilježena je u

  veljači 2009.

  Zrak je u okolišu mjerne postaji SPLIT - "Visoka" u razdoblju ispitivanja od 1.2009. do 1. 2010. bio s

  obzirom na ukupnu taložnu tvar, te metale u taložnoj tvari neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije

  kakvoće.

  I kategorijaII kategorija III kategorija

  ispod graničnih vrijednosti između graničnih i tolerantnih vrijednosti iznad tolerantnih vrijednosti

 • 19

  Postaja POLJUD

  I PODACI O MREŽI I.1. Naziv Lokalna I.2. Kratica STPL03 I.3. Tip mreže Grad I.4. Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom I.4.1. Naziv Grad Split I.4.2. Ime odgovorne osobe Gđa. Marijana Čosić I.4.3. Adresa Grad Split Obala Kneza Branimira 17 Split I.4.4. Broj telefona i faksa Tel 021/310202 faks 021 310258 II PODACI O POSTAJI II 1.1. Ime postaje Poljud II 1.2. Ime grada ili naselja gdje je postaja locirana Split II 1.3. Nacionalni ili lokalni broj STPL03G. II 1.4. Kod postaje II 1.5.a Ime vlasnika postaje NZJZ splitsko – dalmatinske županije II 1. 5.b Ime stručne institucije koja očitava i obrađuje

  rezultate NZJZ splitsko – dalmatinske županije

  II 1. 6 Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci

  Grad Split

  II 1. 7. Ciljevi mjerenja Ispunjavanje zahtjeva zakonskih instrumenata procjene utjecaja

  II 1. 8. Geografske koordinate N 43031, 319 E16025, 871 11mnv II 1. 9. NUTS IV II 1. 10. Onečišćujuće tvari koje se mjere UTT, Cd, Pb, Tl

  ISO kod 1 SO2, ISO kod 35 NO2 i ISO kod 11 Dim

  II 1. 11. Meteorološki parametri koji se mjere II 1. 12. Druge informacije II 2. KLASIFIKACIJA POSTAJE II 2. 1. Tip područja II 2. 1.1. Gradsko Trajno izgrađeno područje II 2.2. Tip postaje u odnosu na izvor emisija Pozadinska II 2.3. Dotane informacije o postaji II 2.3.1. Područje za koje je postaja reprezentativna Predio Poljud omeđen ulicama Zrinsko

  Frankopanjska i Hrvatske ratne mornarice III 1. MJERNA OPREMA III 1.1. Naziv mjerne opreme Bergerhoff-ov sedimentator -posuda za

  sakupljanje ukupne taložne tvari

  III 1.2. Analitička metoda UTT ručno sakupljanje gravimetrija Pb U UTT ručno sakupljanje AAS Tl U UTT ručno sakupljanje AAS Cd U UTT ručno sakupljanje AAS Ni U UTT ručno sakupljanje AAS NO2 pasivni sakupljač spektrofotometrija SO2 sakupljanje u apsorpcijskoj otopini acidimetrija Dim ručno sakupljanje refraktometrija

  III 2. Značajke uzorkovanja III 2.1. Lokacija mjernog mjesta Fasada zgrade III 2.2. Visina mjernog mjesta 3 m III 2.3. Učestalost integriranja podataka DnevnoSO2, NO2 i dim i mjesečno (UTT i

  teš. metali) III 2.4. Vrijeme uzorkovanja Dnevno i Kraj mjeseca

 • 20

  SPLIT "Poljud"

  Zbirni podaci i ocjena količina ukupne taložne tvari

  Lokacija

  postaje

  N Csr

  mg/m2d

  CM

  mg/m2d

  Csr veće od

  GV(350)

  SPLIT

  «Poljud»

  11 246

  657 -

  U razdoblju ispitivanja od 1. 2009. do 1. 2010. mjesečne koncentracije ukupne taložne tvari su se kretale u

  rasponu od 110 do 657 mg/m2d.

  Srednja 11- mjesečna koncentracija je iznosila 246 mg/m2/d i niža je od granične vrijednosti, a maksimalna

  657 mg/m2d. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka bio je 91,6 %. Tijekom ispitivanog razdoblja najviša

  koncentracija UTT zabilježena je u lipnju 2009., dok je najniža zabilježena u prosincu 2009.. Slika 2.

  Zbirni podaci i ocjena količina metala u taložnoj tvari (ug/m2d)

  Split

  "Poljud"

  Csred. CM GV

  Pb 8,555 22,568 100

  Cd 0,1175 0,6641 2

  Tl 0,0045 0,0496 2

  Ni 8,022 24,552 15

  Mjesečne koncentracije olova (Pb) u taložnoj tvari su se kretale u rasponu od 2,059 do 22,568 ug/m2d. Srednja

  11- mjesečna koncentracija je iznosila 8,555 ug/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju

  obuhvat podataka bio je 91,6 %. Tijekom ispitivanog razdoblje najviša koncentracija olova zabilježena je u

  veljači 2009., dok je najniža zabilježena u lipnju 2009.. Slika 3.

  Mjesečne koncentracije kadmija (Cd) u taložnoj tvari su se kretale u rasponu od 0,0006 do 0,6641 ug/m2d.

  Srednja 11- mjesečna koncentracija je iznosila 0,1175 ug/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom

  razdoblju obuhvat podataka bio je 91,6 %. Tijekom ispitivanog razdoblje najviša koncentracija kadmija

  zabilježena je u svibnju 2009., dok je najniža zabilježena u ožujku 2009.. Slika 4.

  Mjesečne koncentracije talija (Tl) u taložnoj tvari su se kretale u rasponu od 0,0000 do 0,0496 ug/m2d.

  Srednja 11- mjesečna koncentracija je iznosila 0,0045 ug/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom

  razdoblju obuhvat podataka bio je 91,6 %. Tijekom ispitivanog razdoblje najviša koncentracija talija zabilježena

  je u ožujku 2009..

  Mjesečne koncentracije nikla (Ni) u taložnoj tvari su se kretale u rasponu od 1,158 do 24,552 ug/m2d. Srednja

  11-mjesečna koncentracija je iznosila 8,022 ug/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju

  obuhvat podataka bio je 91,6 %. Tijekom ispitivanog razdoblje najviša koncentracija talija zabilježena je u

  veljači 2009., dok je najviša zabilježena u studenome 2009. Slika 5.

 • 21

  Najviša srednja mjesečna koncentracija sumporovog dioksida SO2 u ispitivanom razdoblju je iznosila 108,12

  ug/m3. Najviša dnevna koncentracija SO2 u ispitivanom razdoblju zabilježena je u mjesecu rujnu i iznosila je

  272,0 ug/m3 i tada je jedanput došlo do prekoračenja GV. Srednja godišnja koncentracija u ispitivanom

  razdoblju iznosila je 60,71 ug/m3 i bila je niža od GV. Slika 1.

  U razdoblju od siječnja 2009. do siječnja 2010. srednje mjesečne koncentracije dušikovih oksida iskazanih

  kao NO2 su se kretale u rasponu od 27,40 ug/m3 do 57,60 ug/m3. Srednja dnevna koncentracija dušikovih oksida

  u ispitivanom razdoblju je u trideset uzoraka prelazila GV, odnosno deset puta je došlo do prekoračenja TV.

  Najviša dnevna koncentracija NO2 u ispitivanom razdoblju zabilježena je u mjesecu prosincu i iznosila je 217,52

  ug/m3. Srednja godišnja koncentracija NO2 u ispitivanom razdoblju iznosila je 41,77 ug/m3 i bila je viša od GV.

  Slika 1..

  Srednje mjesečne koncentracije crnog dima su se kretale u rasponu od 3 do 6 ug/m3. Maksimalna izmjerena

  dnevna koncentracija zabilježena je u mjesecu siječnju, veljači i listopadu i iznosila je 12 ug/m3. Srednja

  godišnja koncentracija dima u ispitivanom razdoblju iznosila je 3,41 ug/m3 i bila je niža od GV. Tijekom

  ispitivanog razdoblja također nije zabilježeno prekoračenje TV.

  Kretanje mjesečnih koncentracija prikazano je na Slici 1

  Pojedinačni rezultati dati su u Tablicama 1., 2., 3., 4.,.

  Zrak je u okolišu mjerne postaji SPLIT - "Poljud" u razdoblju ispitivanja od 1.2009. do 1. 2010. bio s

  obzirom na SO2, ,dim, ukupnu taložnu tvar, te metale u taložnoj tvari neznatno onečišćen I kategorije,

  odnosno u odnosu NO2 umjereno onečišćen II kategorija – umjereno onečišćen zrak.

  I kategorijaII kategorija III kategorija

  ispod graničnih vrijednosti između graničnih i tolerantnih vrijednosti iznad tolerantnih vrijednosti

  Slika 1. Mjesečne koncentracije sumporovog dioksida, dima i dušikova dioksida za razdoblje siječanj 2009. - siječanj 2010.

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

  11.

  12.

  C (ug/m

  3)

  SO2

  DIM

  NO2

 • 22

  Postaja ŽRNOVNICA I PODACI O MREŽI I.1. Naziv Lokalna I.2. Kratica STPL04 I.3. Tip mreže Grad I.4. Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom I.4.1. Naziv Grad Split I.4.2. Ime odgovorne osobe Gđa. Marijana Čosić I.4.3. Adresa Grad Split Obala Kneza Branimira 17 Split I.4.4. Broj telefona i faksa Tel 021/310202 faks 021 310258 II PODACI O POSTAJI II 1.1. Ime postaje Žrnovnica II 1.2. Ime grada ili naselja gdje je postaja locirana Žrnovnica II 1.3. Nacionalni ili lokalni broj STPL04G. II 1.4. Kod postaje II 1.5.a Ime vlasnika postaje NZJZ splitsko – dalmatinske županije II 1. 5.b Ime stručne institucije koja očitava i obrađuje

  rezultate NZJZ splitsko – dalmatinske županije

  II 1. 6 Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci

  Grad Split

  II 1. 7. Ciljevi mjerenja Ispunjavanje zahtjeva zakonskih instrumenata procjene utjecaja

  II 1. 8. Geografske koordinate N 43031, 226 E16032, 942 43mnv II 1. 9. NUTS IV II 1. 10. Onečišćujuće tvari koje se mjere UTT, Cd, Pb, Tl. Ni II 1. 11. Meteorološki parametri koji se mjere II 1. 12. Druge informacije II 2. KLASIFIKACIJA POSTAJE II 2. 1. Tip područja II 2.1.1. Prigradsko Trajno izgrađeno područje II 2.2. Tip postaje u odnosu na izvor emisija Pozadinska II 2.3. Dotane informacije o postaji II 2.3.1. Područje za koje je postaja reprezentativna Središte Žrnovnice III 1. MJERNA OPREMA III 1.1. Naziv mjerne opreme Bergerhoff-ov sedimentator -posuda za

  sakupljanje ukupne taložne tvari III 1.2. Analitička metoda UTT ručno sakupljanje gravimetrija

  Pb U UTT ručno sakupljanje AAS Tl U UTT ručno sakupljanje AAS Cd U UTT ručno sakupljanje AAS Ni U UTT ručno sakupljanje AAS

  III 2. Značajke uzorkovanja III 2.1. Lokacija mjernog mjesta Dvorište III 2.2. Visina mjernog mjesta 3 m III 2.3. Učestalost integriranja podataka Mjesečno III 2.4. Vrijeme uzorkovanja Kraj mjeseca

 • 23

  ŽRNOVNICA «osnovna škola»

  Zbirni podaci i ocjena količina ukupne taložne tvari

  Lokacija

  postaje

  N Csr

  mg/m2d

  CM

  mg/m2d

  Csr veće od

  GV(350)

  Žrnovnica

  «osnovna

  škola»

  11 129

  355 -

  U razdoblju ispitivanja od 1. 2009. do 1. 2010. mjesečne koncentracije ukupne taložne tvari su se kretale u

  rasponu od 60 do 355 mg/m2d.

  Srednja 11- mjesečna koncentracija je iznosila 129 mg/m2/d i niža je od granične vrijednosti, a maksimalna

  355 mg/m2d. U ispitivanom razdoblju obuhvat podataka bio je 91,6 %. Tijekom ispitivanog razdoblje najviša

  koncentracija UTT zabilježena je u veljači 2009., dok je najniža zabilježena u ožujku 2009.. Slika 2.

  Zbirni podaci i ocjena količina metala u taložnoj tvari (ug/m2d)

  Žrnovnica

  «osnovna škola»

  Csred. CM GV

  Pb 2,283 4,861 100

  Cd 0,2973 2,5620 2

  Tl 0,0942 0,5269 2

  Ni 7,231 17,856 15

  Mjesečne koncentracije olova (Pb) u taložnoj tvari su se kretale u rasponu od 1,754 do 15,078 ug/m2d. Srednja

  11- mjesečna koncentracija je iznosila 2,283 ug/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju

  obuhvat podataka bio je 91,6 %. Tijekom ispitivanog razdoblje najviša koncentracija olova zabilježena je u

  veljači 2009., dok je najniža zabilježena u srpnju 2009.. Slika 3.

  Mjesečne koncentracije kadmija (Cd) u taložnoj tvari su se kretale u rasponu od 0,00 do 2,562 ug/m2d. Srednja

  11- mjesečna koncentracija je iznosila 0,2973 ug/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju

  obuhvat podataka bio je 91,6 %. Tijekom ispitivanog razdoblje najviša koncentracija kadmija zabilježena je u

  svibnju 2009.. Slika 4.

  Mjesečne koncentracije talija (Tl) u taložnoj tvari su se kretale u rasponu od 0,0000 do 0,2482 ug/m2d. Srednja

  11- mjesečna koncentracija je iznosila 0,0942 ug/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju

 • 24

  obuhvat podataka bio je 91,6 %. Tijekom ispitivanog razdoblje najviša koncentracija talija zabilježena je u

  listopadu 2009.

  Pojedinačni rezultati dati su u Tablici 7.

  Mjesečne koncentracije nikla (Ni) u taložnoj tvari su se kretale u rasponu od 1,666 do 17,856 ug/m2d. Srednja

  11- mjesečna koncentracija je iznosila 7,231 ug/m2d i niža je od granične vrijednosti. U ispitivanom razdoblju

  obuhvat podataka bio je 91,6 %. Tijekom ispitivanog razdoblje najviša koncentracija nikla zabilježena je u

  veljači 2009. Slika 5.

  Zrak je u okolišu mjerne postaje Žrnovnica - "Osnovna škola" u razdoblju ispitivanja od 1.2009. do 1.

  2010. bio s obzirom na ukupnu taložnu tvar, te metale u taložnoj tvari neznatno onečišćen, odnosno I.

  kategorije kakvoće.

  I kategorijaII kategorija III kategorija

  ispod graničnih vrijednosti između graničnih i tolerantnih vrijednosti iznad tolerantnih vrijednosti

  6.) UKUPNI ZAKLJUČAK

  Zrak je u okolišu mjerne postaji SPLIT - "Visoka" u razdoblju ispitivanja od 1.2009. do

  1. 2010. bio s obzirom na ukupnu taložnu tvar, te metale u taložnoj tvari neznatno

  onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće.

  Zrak je u okolišu mjerne postaji SPLIT - "Gripe" u razdoblju ispitivanja od 1.2009. do 1. 2010. bio s

  obzirom na ukupnu taložnu tvar, te metale u taložnoj tvari neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije

  kakvoće.

  Zrak je u okolišu mjerne postaji SPLIT - "Poljud" u razdoblju ispitivanja od 1.2009. do

  1. 2010. bio s obzirom na SO2, ,dim, ukupnu taložnu tvar, te metale u taložnoj tvari

  neznatno onečišćen, odnosno u odnosu na dušikove okside iskazane kao NO2 umjereno

  onečišćen - II kategorije. Uzrok povišenih koncentracija su lokalni izvori onečišćenja

  zahvati u građevinarstvu, cestovni promet, energetsko postrojenje smješteno u luci

  Lora i blizina Brodograđevne industrije, .

  Zrak je u okolišu mjerne postaji Žrnovnica - "Osnovna škola" u razdoblju ispitivanja

  od 1.2009. do 1. 2010. bio s obzirom na ukupnu taložnu tvar, te metale u taložnoj tvari

  neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće.

 • 25

  7.) SLIKE

  Slika 2. Mjesečne koncentracije ukupne taložne tvari (mg/m2d) za razdoblje siječanj 2009. - siječnj 2010.

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  1. 124 169 123 96

  2. 424 194 251 355

  3. 24 129 142 60

  4. 169 149 - 85

  5. 128 148 401 238

  6. 167 146 657 106

  7. 86 50 172 85

  8. 106 65 214 79

  9. 129 89 361 147

  10. 98 54 163 61

  11. 116 158 117 -

  12. - 180 110 105

  Split - Visoka Split - Gripe Split - Poljud Žrnovnica - O.Š.

 • 26

  Slika 3. Mjesečne koncentracije olova u netopivom dijelu UTT (ug/m2d)

  za razdoblje siječanj 2009. - siječanj 2010.

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  1. 2,21 4,4 6,64 2,21

  2. 7,56 5,03 22,56 15,07

  3. 2,52 5,03 5,03 2,13

  4. 5,24 0,17 - 0,17

  5. 6,15 8,19 9,72 4,86

  6. 4,09 6,15 2 2,05

  7. 5,24 15,71 5,24 1,75

  8. 4,09 4,09 8,19 2,05

  9. 13,91 3,95 17,91 3,95

  10. 5,57 3,71 7,42 1,86

  11. 4,09 2,03 4,09 -

  12. - 3,48 5,24 1,75

  Split - Visoka Split - Gripe Split - Poljud Žrnovnica - O.Š.

 • 27

  Slika 4. Mjesečne koncentracije kadmija u netopivom dijelu UTT (mg/m2d)

  za razdoblje siječanj 2009. - siječanj 2010.

  0

  0,5

  1

  1,5

  2

  2,5

  3

  1. 0,01 0,007 0,003 0,001

  2. 0,01 0,001 0,002 0,003

  3. 0,001 0,001 0 0

  4. 0,093 0,142 - 0,04

  5. 0,148 0,57 0,664 2,562

  6. 0,167 0,184 0 0,367

  7. 1,999 0,189 0,081 0,036

  8. 0,083 0,135 0,146 0,071

  9. 0,159 0,023 0,162 0,115

  10. 0,043 0,042 0,0222 0,041

  11. 0,014 0,021 0,047 -

  12. 0,059 - 0,061 0,028

  Split - Gripe Split - Visoka Split - Poljud Žrnovnica - O.Š.

 • 28

  Slika 5. Mjesečne koncentracije nikla u netopivom dijelu UTT (ug/m2d)

  za razdoblje siječanj 2009. - siječanj 2010.

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  1. 4,55 4,55 9,11 6,94

  2. 17,85 15,37 24,55 17,85

  3. 10,41 15,,37 12,89 10,41

  4. 6,52 12,64 - 8,56

  5. 10,05 10,05 10,05 12,45

  6. 17,24 14,84 2 7,66

  7. 10,6 14,25 6,52 6,52

  8. 7,66 5,98 12,45 3,11

  9. 2,41 9,72 4,86 3

  10. 2,66 1,97 3,19 1,66

  11. 2,28 4,17 1,15 -

  12. - 1,67 1,28 1,32

  Split - Visoka Split - Gripe Split - Poljud Žrnovnica - O.Š.

 • 29

  PODRUČJE KAŠTELANSKOG ZALJEVA I SOLINA

  5. Između tvornica Sv. kajo i Sv. Juraj

  6. Kaštel Sućurac

  7. Majdan

  8. Vranjic

  9. Solin

  10. Arbanija o. Čiovo

  11. Seget Donji

  12. Sv. Kajo -Starine

  13 Zračna luka

  14. Kaštel Novi

  15. Kaštel Lukšić

  16. Kaštel Kambelovac

  17 Željezara sjever.

  18. Željezara jug

  19. Željezara istok

  20 Željezara zapad

  21. Kajo - Rudnik - SE

  22. Sv. Kajo - Rudnik NE

  23. AMS I

  24. AMS II

  25. AMS III

  Ispitivanja na mjernim postajama 5, 6, 8, 9, 12,16, 21, 22, 23, 24, 25 provode se prema

  Ugovoru sa Dalmacijacement – Cemex d.o.o.

  Rezultati sa ovih mjernih postaja daju se izravno Naručitelju - Dalmacijacement – Cemex

  d.o.o. i Agenciji za zaštitu okoliša.

  Ispitivanja na mjernim postajama 17, 18, 19, 20 provode se prema Ugovoru sa Željezarom

  SPLIT

  Rezultati sa ovih mjernih postaja daju se izravno Naručitelju – Željezari Split i Agenciji za

  zaštitu okoliša.

 • 30

  Postaja : MAJDAN

  I PODACI O MREŽI I.1. Naziv Lokalna mjerna mraža I.2. Kratica LMMŽ I.3. Tip mreže Lokalna I.4. Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom I.4.1. Naziv Splitsko dalmatinska županija I.4.2. Ime odgovorne osobe Gosp. Marija Vuković I.4.3. Adresa Županija splitsko – dalmatinska

  Domovinskog rata 2 Split

  I.4.4. Broj telefona i faksa Tel 021/30 02 99 faks 021/30 00 86 II PODACI O POSTAJI II 1.1. Ime postaje Majdan II 1.2. Ime grada ili naselja gdje je postaja

  locirana Solin

  II 1.3. Nacionalni ili lokalni broj STPL07Ž. II 1.4. Kod postaje II 1.5.a Ime vlasnika postaje NZJZ splitsko – dalmatinske županijeII 1. 5.b Ime stručne institucije koja očitava i

  obrađuje rezultate NZJZ splitsko – dalmatinske županije

  II 1. 6 Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci

  Županija slitsko dalmatinska

  II 1. 7. Ciljevi mjerenja 2. Ispunjavanje zahtjeva nacionalnih zakonskih instrumenata procjene utjecaja 8. Pračenje određenih industrija

  II 1. 8. Geografske koordinate N 43032, 432 E16029, 812 18mnv II 1. 9. NUTS IV II 1. 10. Onečišćujuće tvari koje se mjere UTT, Cd, Pb, Tl , Ni II 1. 11. Meteorološki parametri koji se mjere II 1. 12. Druge informacije II 2. KLASIFIKACIJA POSTAJE II 2. 1. Tip područja II 2. 1.1.

  Gradsko 1.Trajno izgrađeno područje

  II 2.2. Tip postaje u odnosu na izvor emisija 1.Prometna 2. Industrijska II 2.3. Dotane informacije o postaji II 2.3.1. Područje za koje je postaja reprezentativna Predio Majdan

  II 2.3.3.

  Prometne postaje Industrijske postaje

  3000 automobila na dan, brzina 40 km/h, Udaljenost od fasade zgrade 10 metara Cementna industrija , Udaljenost od izvora emisija cca 500 metara

  III 1. MJERNA OPREMA III 1.1. Naziv mjerne opreme Bergerhoff-ov sedimentator -posuda

 • 31

  za sakupljanje ukupne taložne tvari

  III 1.2. Analitička metoda UTT ručno sakupljanje gravimetrija Pb U UTT ručno sakupljanje AAS Tl U UTT ručno sakupljanje AAS Cd U UTT ručno sakupljanje AAS Ni U UTT ručno sakupljanje AAS

  III 2. Značajke uzorkovanja III 2.1. Lokacija mjernog mjesta Dvorište III 2.2. Visina mjernog mjesta 3 m III 2.3. Učestalost integriranja podataka mjesečno III 2.4. Vrijeme uzorkovanja Kraj mjeseca Sumarni podaci i ocjena količine ukupne taložne tvari ( mg/m2d)

  Godina : 2009.

  Lokacija

  postaje

  Broj

  podataka

  Csred.

  CM

  C veće

  od GV

  (350)

  Majdan 11 143 255 -

  U razdoblju od siječnja 2009. do siječnja 2010. godine mjesečne koncentracije U.T.T.

  su se na mjernoj postaji između Majdan kretale u rasponu od 69 do 255 mg/m2dan. Obuhvat podataka bio je 91,6

  %.

  Srednja godišnja koncentracija UTT je iznosila 143 mg/m2dan i niža je od granične vrijednosti.

  SUMARNI PODACI I OCJENA KOLIČINA TEŠKIH METALA U UKUPNOJ TALOŽNOJ TVARI SAKUPLJENOJ NA POSTAJI MAJDAN

  U RAZDOBLJU 1. 2009. - 1. 2010.

  Metal

  N

  Csr. ug/m2d

  Cmax ug/m2d

  Granične vrijednosti

  Kadmij

  Cd

  11

  0,0494

  0,1820

  GV (2)

  -

  Olovo Pb

  11

  5,582

  11,199

  GV (100)

  -

  Nikal Ni

  11

  2,899

  9,572

  GV (15)

  -

 • 32

  Talij

  Tl

  11

  0,0294

  0,1475

  GV (2)

  - Mjeseče koncentracije kadmija u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Majdan su se

  kretale u rasponu od 0,0064 do 0,1820 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 0,0494 ug/m2d i niža

  je od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 91,6 %.

  Mjeseče koncentracije olova u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Majdan su se

  kretale u rasponu od 0,886 do 11,199 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 5,582 ug/m2d i niža je

  od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 91,6 %.

  Mjeseče koncentracije nikla u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Majdan su se

  kretale u rasponu od 1,056 do 9,572 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 2,899 ug/m2d i niža je od

  granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 91,6 %.

  Mjeseče koncentracije talija u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Majdan su se kretale

  u rasponu od 0,000 do 0,1475 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 0,0294 ug/m2d i niža je od

  granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 91,6 %.

  Zrak je u okolišu mjerne postaje Majdan tijekom 2009. godine bio s obzirom na ispitivane onečišćujuće

  tvari bio umjereno onečišćen, odnosno I kategorije. Dominantno onečišćenje sa UTT.

  I kategorija II kategorija

  III kategorija

  ispod graničnih vrijednosti

  između graničnih i tolerantnih vrijednosti

  iznad tolerantnih vrijednosti

  Postaja : Majdan A

  Sumarni podaci i ocjena količine ukupne taložne tvari ( mg/m2d)

  Godina : 2009.

  Lokacija

  postaje

  Broj

  podataka

  Csred.

  CM

  C veće

  od GV

  (350)

  Majdan A 6 394 823 -

  U razdoblju od lipnja 2009. do siječnja 2010. godine mjesečne koncentracije U.T.T.

 • 33

  su se na mjernoj postaji između Majdan A kretale u rasponu od 187 do 823 mg/m2dan. Obuhvat podataka bio je

  86 %.

  Srednja godišnja koncentracija UTT je iznosila 394 mg/m2dan i viša je od granične vrijednosti.

  SUMARNI PODACI I OCJENA KOLIČINA TEŠKIH METALA U UKUPNOJ TALOŽNOJ TVARI SAKUPLJENOJ NA

  POSTAJI MAJDAN A U RAZDOBLJU lipnja. 2009. - prosinca. 2010.

  Metal

  N Csr.

  ug/m2d Cmax ug/m2d

  Granične vrijednosti

  Kadmij

  Cd

  6

  0,1684

  0,5654

  GV (2)

  -

  Olovo Pb

  6

  15,571

  52,806

  GV (100)

  -

  Nikal Ni

  6

  5,491

  12,356

  GV (15)

  -

  Talij Tl

  6

  0,1241

  0,2448

  GV (2)

  - Mjeseče koncentracije kadmija u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Majdan A su se

  kretale u rasponu od 0,0 do 0,5654 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 0,1684 ug/m2d i niža je od

  granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 86 %.

  Mjeseče koncentracije olova u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Majdan A su se

  kretale u rasponu od 0,354 do 52,806 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 15,571 ug/m2d i niža je

  od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 86 %.

  Mjeseče koncentracije nikla u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Majdan A su se

  kretale u rasponu od 0,802 do 12,356 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 5,491 ug/m2d i niža je

  od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 86 %.

  Mjeseče koncentracije talija u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Majdan A su se

  kretale u rasponu od 0,000 do 0,2448 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 0,1241 ug/m2d i niža je

  od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 86 %.

 • 34

  Zrak je u okolišu mjerne postaje Majdan A tijekom 2009. godine bio s obzirom na ispitivane onečišćujuće

  tvari bio umjereno onečišćen, odnosno I kategorije. Dominantno onečišćenje sa UTT.

  I kategorija II kategorija

  III kategorija

  ispod graničnih vrijednosti

  između graničnih i tolerantnih vrijednosti

  iznad tolerantnih vrijednosti

  Postaja : Arbanija o. Čiovo

  I PODACI O MREŽI I.1. Naziv Lokalna mjerna mraža I.2. Kratica LMMŽ I.3. Tip mreže Lokalna I.4. Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom I.4.1. Naziv Splitsko dalmatinska županija I.4.2. Ime odgovorne osobe Gosp. Marija Vuković I.4.3. Adresa Županija splitsko – dalmatinska

  Domovinskog rata 2 Split

  I.4.4. Broj telefona i faksa Tel 021/30 02 99 faks 021/30 00 86 II PODACI O POSTAJI Tel 021/30 02 99 faks 021/30 00 86 II 1.1. Ime postaje Arbanija II 1.2. Ime grada ili naselja gdje je postaja locirana Arbqanija otok Čiovo II 1.3. Nacionalni ili lokalni broj STPL10Ž. II 1.4. Kod postaje II 1.5.a Ime vlasnika postaje NZJZ splitsko – dalmatinske županije II 1. 5.b Ime stručne institucije koja očitava i obrađuje

  rezultate NZJZ splitsko – dalmatinske županije

  II 1. 6 Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci

  Županija splitsko dalmatinska

  II 1. 7. Ciljevi mjerenja 2. Ispunjavanje zahtjeva nacionalnih zakonskih instrumenata procjene utjecaja 8. Pračenje određenih industrija

  II 1. 8. Geografske koordinate N 43030, 825 E16017, 793 5mnv II 1. 9. NUTS IV II 1. 10. Onečišćujuće tvari koje se mjere UTT, Cd, Pb, Tl, Ni II 1. 11. Meteorološki parametri koji se mjere II 1. 12. Druge informacije II 2. KLASIFIKACIJA POSTAJE II 2. 1. Tip područja II 2. 1.1. Gradsko 1.Trajno izgrađeno područje II 2.2. Tip postaje u odnosu na izvor emisija 1.Prometna 2. Industrijska II 2.3. Dotane informacije o postaji II 2.3.1. Područje za koje je postaja reprezentativna Predio Arbanija

  II 2.3.3. Prometne postaje

  Industrijske postaje 2000 automobila na dan, brzina 40 km/h, Udaljenost od fasade zgrade 10 metara Cementna industrija , Udaljenost od izvora

 • 35

  emisija cca 4000 metara

  III 1. MJERNA OPREMA III 1.1. Naziv mjerne opreme Bergerhoff-ov sedimentator -posuda za

  sakupljanje ukupne taložne tvari

  III 1.2. Analitička metoda UTT ručno sakupljanje gravimetrija Pb U UTT ručno sakupljanje AAS Tl U UTT ručno sakupljanje AAS Cd U UTT ručno sakupljanje AAS Ni u UTT ručno sakupljanje AAS

  III 2. Značajke uzorkovanja III 2.1. Lokacija mjernog mjesta Dvorište III 2.2. Visina mjernog mjesta 3 m III 2.3. Učestalost integriranja podataka mjesečno III 2.4. Vrijeme uzorkovanja Kraj mjeseca

  Sumarni podaci i ocjena količine ukupne taložne tvari ( mg/m2d)

  Godina : 2009.

  Lokacija

  postaje

  Broj

  podataka

  Csr.

  CM

  C veće

  od GV

  (350)

  Arbanija

  o. Čiovo

  11 121 227 -

  U razdoblju od siječnja 2009. do siječnja 2010. koncentracije U.T.T. su se na području Arbanije kretale u rasponu od 55 mg/m2dan do 227 mg/m2 dan. Obuhvat podataka bio je 91,6 %.

  Srednja godišnja koncentracija je iznosila 121 mg/m2/ dan i niža je od granične vrijednosti. (Tablica ).

  SUMARNI PODACI I OCJENA KOLIČINA TEŠKIH METALA U UKUPNOJ TALOŽNOJ TVARI SAKUPLJENOJ NA

  POSTAJI ARBANIJA o. ČIOVO U RAZDOBLJU 1. 2009. - 1. 2010.

  Metal

  N Csr.

  ug/m2d Cmax ug/m2d

  Granične vrijednosti

 • 36

  Kadmij Cd

  12 0,0820 0,3980 GV (2) -

  Olovo

  Pb

  12

  4,406

  14,503

  GV (100)

  -

  Nikal Ni

  12

  15,131

  114,080

  GV (15)

  -

  Talij Tl

  12

  0,0844

  0,3876

  GV (2)

  - Mjeseče koncentracije kadmija u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Arbanija su se

  kretale u rasponu od 0,00 do 0,3980 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 0,0820 ug/m2d i niža je

  od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 100 %.

  Mjeseče koncentracije olova u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Arbanija su se

  kretale u rasponu od 0,638 do 14,503 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 4,406 ug/m2d i niža je

  od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 100 %.

  Mjeseče koncentracije nikla u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Arbanija su se

  kretale u rasponu od 1,149 do 114,080 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 15,131 ug/m2d i viša je

  od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 100 %.

  Mjeseče koncentracije talija u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Arbanija su se

  kretale u rasponu od 0,000 do 0,3896 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 0,0844 ug/m2d i niža je

  od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 100 %.

  Zrak je u okolišu mjerne postaje Arbanija tijekom 2009. godine bio s obzirom na ispitivane onečišćujuće

  tvari bio neznatno onečišćen, odnosno I kategorije.

  I kategorija II kategorija

  III kategorija

  ispod graničnih vrijednosti

  između graničnih i tolerantnih vrijednosti

  iznad tolerantnih vrijednosti

  Postaja : Seget Donji

  I PODACI O MREŽI I.1. Naziv Lokalna mjerna mraža I.2. Kratica LMMŽ I.3. Tip mreže Lokalna I.4. Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom I.4.1. Naziv Splitsko dalmatinska županija I.4.2. Ime odgovorne osobe Gosp. Marija Vuković I.4.3. Adresa Županija splitsko – dalmatinska

  Domovinskog rata 2 Split

  I.4.4. Broj telefona i faksa Tel 021/30 02 99 faks 021/30 00 86 II PODACI O POSTAJI

 • 37

  II 1.1. Ime postaje Arbanija II 1.2. Ime grada ili naselja gdje je postaja locirana Arbanija otok Čiovo II 1.3. Nacionalni ili lokalni broj STPL11Ž. II 1.4. Kod postaje II 1.5.a Ime vlasnika postaje NZJZ splitsko – dalmatinske županije II 1. 5.b Ime stručne institucije koja očitava i obrađuje

  rezultate NZJZ splitsko – dalmatinske županije

  II 1. 6 Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci

  Županija splitsko dalmatinska

  II 1. 7. Ciljevi mjerenja 2. Ispunjavanje zahtjeva nacionalnih zakonskih instrumenata procjene utjecaja 8. Pračenje određenih industrija

  II 1. 8. Geografske koordinate N 43031, 103 E16014, 038 11mnv II 1. 9. NUTS IV II 1. 10. Onečišćujuće tvari koje se mjere UTT, Cd, Pb, Tl, Ni II 1. 11. Meteorološki parametri koji se mjere II 1. 12. Druge informacije II 2. KLASIFIKACIJA POSTAJE II 2. 1. Tip područja II 2. 1.1. Gradsko 1.Trajno izgrađeno područje II 2.2. Tip postaje u odnosu na izvor emisija 1.Prometna 2. Industrijska II 2.3. Dotane informacije o postaji II 2.3.1. Područje za koje je postaja reprezentativna Predio Arbanija

  II 2.3.3. Prometne postaje

  Industrijske postaje 2000 automobila na dan, brzina 40 km/h, Udaljenost od fasade zgrade 10 metara Kamenolom , Udaljenost od izvora emisija cca 1000 metara

  III 1. MJERNA OPREMA III 1.1. Naziv mjerne opreme Bergerhoff-ov sedimentator -posuda za

  sakupljanje ukupne taložne tvari

  III 1.2. Analitička metoda UTT ručno sakupljanje gravimetrija Pb U UTT ručno sakupljanje AAS Tl U UTT ručno sakupljanje AAS Cd U UTT ručno sakupljanje AAS Ni U UTT ručno sakupljanje AAS

  III 2. Značajke uzorkovanja III 2.1. Lokacija mjernog mjesta Dvorište III 2.2. Visina mjernog mjesta 3 m III 2.3. Učestalost integriranja podataka mjesečno III 2.4. Vrijeme uzorkovanja Kraj mjeseca Sumarni podaci i ocjena količine ukupne taložne tvari ( mg/m2d)

  Godina : 2009.

  Lokacija

  postaje

  Broj

  podataka

  Csr.

  CM

  C veće

  od GV

  (350)

  Seget Donji 11 198 456 -

  U razdoblju od siječnja 2009.do siječnja 2010. na mjernoj postaji u Segetu Donjem mjesečne

 • 38

  koncentracije U.T.T. su se kretale u rasponu od 89 do 456 mg/m2 dan. Obuhvat podataka bio je 91,6 %.

  Srednja godišnja koncentracija je iznosila 198 mg/m2dan i bila niža od granične vijednosti. (Tablica ).

  SUMARNI PODACI I OCJENA KOLIČINA TEŠKIH METALA U UKUPNOJ TALOŽNOJ TVARI SAKUPLJENOJ NA

  POSTAJI SEGET DONJI U RAZDOBLJU 1. 2009. - 1. 2010.

  Metal

  N

  C ug/m2d

  Cmax ug/m2d

  Granične vrijednosti

  Kadmij

  Cd

  12

  0,0863

  0,4411

  GV (2)

  -

  Olovo Pb

  12

  4,558

  9,072

  GV (100)

  -

  Nikal Ni

  12

  2,015

  4,394

  GV (15)

  -

  Talij Tl

  12

  0,0563

  0,5456

  GV (2)

  -

  Mjeseče koncentracije kadmija u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Segetu Donjem

  su se kretale u rasponu od 0,0012 do 0,4411 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 0,0863 ug/m2d i

  niža je od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 100 %.

  Mjeseče koncentracije olova u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Segetu Donjem su

  se kretale u rasponu od 0,373 do 9,072 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 4,558 ug/m2d i niža je

  od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 100 %.

  Mjeseče koncentracije nikla u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Segetu Donjem su

  se kretale u rasponu od 0,336 do 4,394 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 2,015 ug/m2d i niža je

  od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 100 %.

  Mjeseče koncentracije talija u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Segetu Donjem su

  se kretale u rasponu od 0,0000 do 0,5456 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 0,0563 ug/m2d i

  niža je od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 100 %

  Zrak je u okolišu mjerne postaje Segetu Donjem tijekom 2009. godine bio s obzirom na ispitivane

  onečišćujuće tvari bio neznatno onečišćen, odnosno I kategorije.

 • 39

  I kategorija II kategorija

  III kategorija

  ispod graničnih vrijednosti

  između graničnih i tolerantnih vrijednosti

  iznad tolerantnih vrijednosti

  Postaja : Zračna luka

  I PODACI O MREŽI I.1. Naziv Lokalna mjerna mraža I.2. Kratica LMMŽ I.3. Tip mreže Lokalna I.4. Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom I.4.1. Naziv Splitsko dalmatinska županija I.4.2. Ime odgovorne osobe Gosp. Marija Vuković I.4.3. Adresa Županija splitsko – dalmatinska

  Domovinskog rata 2 Split

  I.4.4. Broj telefona i faksa Tel 021/30 02 99 faks 021/30 00 86 II PODACI O POSTAJI II 1.1. Ime postaje Arbanija II 1.2. Ime grada ili naselja gdje je postaja locirana Arbqanija otok Čiovo II 1.3. Nacionalni ili lokalni broj STPL13Ž. II 1.4. Kod postaje II 1.5.a Ime vlasnika postaje NZJZ splitsko – dalmatinske županije II 1. 5.b Ime stručne institucije koja očitava i obrađuje

  rezultate NZJZ splitsko – dalmatinske županije

  II 1. 6 Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci

  Županija splitsko dalmatinska

  II 1. 7. Ciljevi mjerenja 2. Ispunjavanje zahtjeva nacionalnih zakonskih instrumenata procjene utjecaja

  II 1. 8. Geografske koordinate N 43031, 989 E16017, 686 18mnv II 1. 9. NUTS IV II 1. 10. Onečišćujuće tvari koje se mjere UTT, Cd, Pb, Tl, Ni II 1. 11. Meteorološki parametri koji se mjere II 1. 12. Druge informacije II 2. KLASIFIKACIJA POSTAJE II 2. 1. Tip područja II 2. 1.1. Gradsko 1.Trajno izgrađeno područje II 2.2. Tip postaje u odnosu na izvor emisija 1.Prometna 2.)Industrijska II 2.3. Dotane informacije o postaji II 2.3.1. Područje za koje je postaja reprezentativna Predio Resnika

  II 2.3.3. Prometne postaje

  Industrijske postaje 10000 automobila na dan, brzina 60 km/h, Udaljenost od fasade zgrade 15 metara Kamenolom , Udaljenost od izvora emisija cca 3000 metara

  III 1. MJERNA OPREMA III 1.1. Naziv mjerne opreme Bergerhoff-ov sedimentator -posuda za

  sakupljanje ukupne taložne tvari

  III 1.2. Analitička metoda UTT ručno sakupljanje gravimetrija Pb U UTT ručno sakupljanje AAS Tl U UTT ručno sakupljanje AAS Cd U UTT ručno sakupljanje AAS Ni U UTT ručno sakupljanje AAS

  III 2. Značajke uzorkovanja

 • 40

  III 2.1. Lokacija mjernog mjesta Dvorište III 2.2. Visina mjernog mjesta 3 m III 2.3. Učestalost integriranja podataka mjesečno III 2.4. Vrijeme uzorkovanja Kraj mjeseca

  Sumarni podaci i ocjena količine ukupne taložne tvari ( mg/m2d)

  Godina : 2009.

  Lokacija

  postaje

  Broj

  podataka

  Csr.

  CM

  C veće

  od GV

  (350)

  Zračna luka

  10

  290 541 -

  U razdoblju od siječnja 2009.do siječnja 2010. su se na području Zračne luke - Resnika mjesečne koncentracije

  U.T.T. kretale u rasponu od 103 do 541 mg/m2 dan. Obuhvat podataka bio je 83,33 %.

  Srednja godišnja koncentracija U.T.T. je iznosila 290 mg/m2/ dan i niža je od granične vrijednosti. (Tablica ).

  SUMARNI PODACI I OCJENA KOLIČINA TEŠKIH METALA U UKUPNOJ TALOŽNOJ TVARI

  SAKUPLJENOJ NA

  POSTAJI ZRAČNA LUKA U RAZDOBLJU 1. 2009. - 1. 2010.

  Metal

  N Csr.

  ug/m2d Cmax ug/m2d

  Granične vrijednosti

  Kadmij

  Cd

  11

  0,0799

  0,3320

  GV (2)

  -

  Olovo Pb

  11

  6,228

  14,081

  GV (100)

  -

  Nikal Ni

  11

  6,417

  42,532

  GV (15)

  -

  Talij Tl

  11

  0,0186

  0,0744

  GV (2)

  - Mjeseče koncentracije kadmija u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Zračna luka

  Resnik su se kretale u rasponu od 0,0062 do 0,3320 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 0,0799

  ug/m2d i niža je od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 91,6 %.

 • 41

  Mjeseče koncentracije olova u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Zračna luka Resnik

  su se kretale u rasponu od 1,349 do 14,081 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 6,228 ug/m2d i

  niža je od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 91,6 %.

  Mjeseče koncentracije nilka u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Zračna luka Resnik

  su se kretale u rasponu od 0,275 do 42,532 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 6,417 ug/m2d i

  niža je od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 91,6 %.

  Mjeseče koncentracije talija u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Zračna luka Resnik

  su se kretale u rasponu od 0,00 do 0,0744 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 0,0186 ug/m2d i

  niža je od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 91,6 %.

  Zrak je u okolišu mjerne postaje Vranjic tijekom 2009. godine bio s obzirom na ispitivane onečišćujuće

  tvari bio neznatno onečišćen, odnosno I kategorije.

  I kategorija II kategorija

  III kategorija

  ispod graničnih vrijednosti

  između graničnih i tolerantnih vrijednosti

  iznad tolerantnih vrijednosti

  Postaja : Kaštel Novi

  I PODACI O MREŽI I.1. Naziv Lokalna mjerna mraža I.2. Kratica LMMŽ I.3. Tip mreže Lokalna I.4. Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom I.4.1. Naziv Splitsko dalmatinska županija I.4.2. Ime odgovorne osobe Gosp. Marija Vuković I.4.3. Adresa Županija splitsko – dalmatinska

  Domovinskog rata 2 Split

  I.4.4. Broj telefona i faksa Tel 021/30 02 99 faks 021/30 00 86 II PODACI O POSTAJI II 1.1. Ime postaje Kaštel Novi II 1.2. Ime grada ili naselja gdje je postaja locirana Kaštel Novi grad Kaštela II 1.3. Nacionalni ili lokalni broj STPL14Ž. II 1.4. Kod postaje II 1.5.a Ime vlasnika postaje NZJZ splitsko – dalmatinske županije II 1. 5.b Ime stručne institucije koja očitava i obrađuje

  rezultate NZJZ splitsko – dalmatinske županije

  II 1. 6 Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci

  Županija splitsko dalmatinska

  II 1. 7. Ciljevi mjerenja 2. Ispunjavanje zahtjeva nacionalnih zakonskih instrumenata procjene utjecaja 8. Pračenje određenih industrija

  II 1. 8. Geografske koordinate N 43033, 111 E16020, 338 14mnv II 1. 9. NUTS IV II 1. 10. Onečišćujuće tvari koje se mjere UTT, Cd, Pb, Tl, Ni II 1. 11. Meteorološki parametri koji se mjere II 1. 12. Druge informacije

 • 42

  II 2. KLASIFIKACIJA POSTAJE II 2. 1. Tip područja II 2. 1.1. Gradsko 1.Trajno izgrađeno područje II 2.2. Tip postaje u odnosu na izvor emisija 1.Prometna 2. Industrijska II 2.3. Dotane informacije o postaji II 2.3.1. Područje za koje je postaja reprezentativna Predio Kaštel Novi

  II 2.3.3. Prometne postaje

  Industrijske postaje 5000 automobila na dan, brzina 40 km/h, Udaljenost od fasade zgrade 10 metara Cementna industrija, Udaljenost od izvora emisija cca 10000 metara

  III 1. MJERNA OPREMA III 1.1. Naziv mjerne opreme Bergerhoff-ov sedimentator -posuda za

  sakupljanje ukupne taložne tvari

  III 1.2. Analitička metoda UTT ručno sakupljanje gravimetrija Pb U UTT ručno sakupljanje AAS Tl U UTT ručno sakupljanje AAS Cd U UTT ručno sakupljanje AAS Ni U UTT ručno sakupljanje AAS

  III 2. Značajke uzorkovanja III 2.1. Lokacija mjernog mjesta Dvorište III 2.2. Visina mjernog mjesta 3 m III 2.3. Učestalost integriranja podataka mjesečno III 2.4. Vrijeme uzorkovanja Kraj mjeseca

  Sumarni podaci i ocjena količine ukupne taložne tvari ( mg/m2d)

  Godina : 2009.

  Lokacija

  postaje

  Broj

  podataka

  Csr.

  CM

  C veće

  od GV

  (350)

  Kaštel

  Novi

  9 128 219 -

  U razdoblju od siječnja 2009. do siječnja 2010 mjesečne. koncentracije U.T.T. su se na području Kaštel Novog kretale u rasponu od 38 do 219 mg/m2dan. Obuhvat podataka bio je 75 %.

  Srednja godišnja koncentracija U.T.T. je iznosila 128 mg/m2/ dan i niža je od granične vrijednosti. (Tablica ).

  SUMARNI PODACI I OCJENA KOLIČINA TEŠKIH METALA U UKUPNOJ TALOŽNOJ TVARI SAKUPLJENOJ NA

  POSTAJI KAŠTEL NOVI U RAZDOBLJU 1. 2009. - 1. 2010.

  Metal

  N Csr.

  ug/m2d Cmax ug/m2d

  Granične vrijednosti

 • 43

  Kadmij Cd

  10 0,0449 0,1127 GV (2) -

  Olovo

  Pb

  10

  6,862

  19,380

  GV (100)

  -

  Nikal Ni

  10

  2,770

  13,029

  GV (15)

  -

  Talij Tl

  10

  0,0612

  0,3720

  GV (2)

  -

  Mjeseče koncentracije kadmija u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Kaštel Novi su se

  kretale u rasponu od 0,0009 do 0,1127 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 0,0449 ug/m2d i niža

  je od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 75 %. .

  Mjeseče koncentracije olova u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Kaštel Novi su se

  kretale u rasponu od 1,281 do 19,380 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 6,862 ug/m2d i niža je

  od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 75 %.

  Mjeseče koncentracije nikla u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Kaštel Novi su se

  kretale u rasponu od 0,230 do 13,029 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 2,700 ug/m2d i niža je

  od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 75 %.

  Mjeseče koncentracije talija u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Kaštel Novi su se

  kretale u rasponu od 0,00 do 0,3720 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 0,0612 ug/m2d i niža je

  od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 75 %.

  Zrak je u okolišu mjerne postaje Kaštel Novi tijekom 2009. godine bio s obzirom na ispitivane

  onečišćujuće tvari bio neznatno onečišćen, odnosno I kategorije.

  I kategorija II kategorija

  III kategorija

  ispod graničnih vrijednosti

  između graničnih i tolerantnih vrijednosti

  iznad tolerantnih vrijednosti

  Postaja : Kaštel Lukšić

  I PODACI O MREŽI I.1. Naziv Lokalna mjerna mraža I.2. Kratica LMMŽ I.3. Tip mreže Lokalna I.4. Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom I.4.1. Naziv Splitsko dalmatinska županija I.4.2. Ime odgovorne osobe Gosp. Marija Vuković

 • 44

  I.4.3. Adresa Županija splitsko – dalmatinska Domovinskog rata 2 Split

  I.4.4. Broj telefona i faksa Tel 021/30 02 99 faks 021/30 00 86 II PODACI O POSTAJI II 1.1. Ime postaje Kaštel Lukšić II 1.2. Ime grada ili naselja gdje je postaja locirana Kaštel Lukšić grad Kaštela II 1.3. Nacionalni ili lokalni broj STPL15Ž. II 1.4. Kod postaje II 1.5.a Ime vlasnika postaje NZJZ splitsko – dalmatinske županije II 1. 5.b Ime stručne institucije koja očitava i obrađuje

  rezultate NZJZ splitsko – dalmatinske županije

  II 1. 6 Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci

  Županija splitsko dalmatinska

  II 1. 7. Ciljevi mjerenja 2. Ispunjavanje zahtjeva nacionalnih zakonskih instrumenata procjene utjecaja 8. Pračenje određenih industrija

  II 1. 8. Geografske koordinate N 43033, 249 E16021, 816 17mnv II 1. 9. NUTS IV II 1. 10. Onečišćujuće tvari koje se mjere UTT, Cd, Pb, Tl , Ni II 1. 11. Meteorološki parametri koji se mjere II 1. 12. Druge informacije II 2. KLASIFIKACIJA POSTAJE II 2. 1. Tip područja II 2. 1.1. Gradsko 1.Trajno izgrađeno područje II 2.2. Tip postaje u odnosu na izvor emisija 1.Prometna 2. Industrijska II 2.3. Dotane informacije o postaji II 2.3.1. Područje za koje je postaja reprezentativna Predio Kaštel Lukšić

  II 2.3.3. Prometne postaje

  Industrijske postaje 5000 automobila na dan, brzina 40 km/h, Udaljenost od fasade zgrade 10 metara Cementna industrija, Udaljenost od izvora emisija cca 7000 metara

  III 1. MJERNA OPREMA III 1.1. Naziv mjerne opreme Bergerhoff-ov sedimentator -posuda za

  sakupljanje ukupne taložne tvari

  III 1.2. Analitička metoda UTT ručno sakupljanje gravimetrija Pb U UTT ručno sakupljanje AAS Tl U UTT ručno sakupljanje AAS Cd U UTT ručno sakupljanje AAS Ni U UTT ručno sakupljanje AAS

  III 2. Značajke uzorkovanja III 2.1. Lokacija mjernog mjesta Dvorište III 2.2. Visina mjernog mjesta 3 m III 2.3. Učestalost integriranja podataka mjesečno III 2.4. Vrijeme uzorkovanja Kraj mjeseca

  Sumarni podaci i ocjena količine ukupne taložne tvari ( mg/m2d)

  Godina : 2009.

  Lokacija

  postaje

  Broj

  podataka

  Csr.

  CM

  C veće

  od GV

 • 45

  (350)

  Kaštel

  Lukšić

  11 131 275 -

  U razdoblju od siječnja 2009. do siječnja 2010 mjesečne. koncentracije U.T.T. su se na području Kaštel Lukšića kretale u rasponu od 21 do 275 mg/m2dan. Obuhvat podataka bio je 91,6 %.

  Srednja godišnja koncentracija U.T.T. je iznosila 131 mg/m2/ dan i niža je od granične vrijednosti. (Tablica ).

  SUMARNI PODACI I OCJENA KOLIČINA TEŠKIH METALA U UKUPNOJ TALOŽNOJ TVARI SAKUPLJENOJ NA

  POSTAJI KAŠTEL LUKŠIĆA U RAZDOBLJU 1. 2009. - 1. 2010.

  Metal

  N

  Csr. ug/m2d

  Cmax ug/m2d

  Granične vrijednosti

  Kadmij

  Cd

  12

  0,0769

  0,1914

  GV (2)

  -

  Olovo Pb

  12

  4,561

  10,507

  GV (100)

  -

  Nikal Ni

  12

  2,573

  6,514

  GV (15)

  -

  Talij Tl

  12

  0,0253

  0,1488

  GV (2)

  - Mjeseče koncentracije kadmija u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Kaštel Lukšić su

  se kretale u rasponu od 0,00 do 0,1914 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 0,0769 ug/m2d i niža

  je od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 100 %.

  Mjeseče koncentracije olova u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Kaštel Lukšić su se

  kretale u rasponu od 0,247 do 10,507 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 4,561 ug/m2d i niža je

  od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 100 %.

  Mjeseče koncentracije nikla u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Kaštel Lukšić su se

  kretale u rasponu od 0,468 do 6,514 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 2,573 ug/m2d i niža je od

  granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 100 %.

  Mjeseče koncentracije talija u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Kaštel Lukšić su se

  kretale u rasponu od 0,000 do 0,1488 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 0,0253 ug/m2d i niža je

  od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 100 %.

  Zrak je u okolišu mjerne postaje Kaštel Lukšića tijekom 2009. godine bio s obzirom na ispitivane

  onečišćujuće tvari bio neznatno onečišćen, odnosno I kategorije.

 • 46

  I kategorija II kategorija

  III kategorija

  ispod graničnih vrijednosti

  između graničnih i tolerantnih vrijednosti

  iznad tolerantnih vrijednosti

  SINJ

  28. Centar grada

  Postaja : SINJ Centar grada

  I PODACI O MREŽI I.1. Naziv Lokalna mjerna mraža I.2. Kratica LMMŽ I.3. Tip mreže Lokalna I.4. Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom I.4.1. Naziv Splitsko dalmatinska županija I.4.2. Ime odgovorne osobe Gosp. Marija Vuković I.4.3. Adresa Županija splitsko – dalmatinska

  Domovinskog rata 2 Split

  I.4.4. Broj telefona i faksa Tel 021/30 02 99 faks 021/30 00 86 II PODACI O POSTAJI II 1.1. Ime postaje Sinj II 1.2. Ime grada ili naselja gdje je postaja locirana Sinj centar grada II 1.3. Nacionalni ili lokalni broj STPL28Ž. II 1.4. Kod postaje II 1.5.a Ime vlasnika postaje NZJZ splitsko – dalmatinske županije II 1. 5.b Ime stručne institucije koja očitava i obrađuje

  rezultate NZJZ splitsko – dalmatinske županije

  II 1. 6 Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci

  Županija splitsko dalmatinska

  II 1. 7. Ciljevi mjerenja 2. Ispunjavanje zahtjeva nacionalnih zakonskih instrumenata procjene utjecaja

  II 1. 8. Geografske koordinate N 43042, 114 E16038, 478 321mnv II 1. 9. NUTS IV II 1. 10. Onečišćujuće tvari koje se mjere UTT, Cd, Pb, Tl, Ni II 1. 11. Meteorološki parametri koji se mjere II 1. 12. Druge informacije II 2. KLASIFIKACIJA POSTAJE II 2. 1. Tip područja II 2. 1.1. Gradsko 1.Trajno izgrađeno područje II 2.2. Tip postaje u odnosu na izvor emisija 1.Prometna II 2.3. Dotane informacije o postaji II 2.3.1. Područje za koje je postaja reprezentativna Centar grada područje Žankova glavica

  II 2.3.3. Prometne postaje

  Industrijske postaje 10000 automobila na dan, brzina 40 km/h, Udaljenost od fasade zgrade 10 metara

  III 1. MJERNA OPREMA III 1.1. Naziv mjerne opreme Bergerhoff-ov sedimentator -posuda za

  sakupljanje ukupne taložne tvari

  III 1.2. Analitička metoda UTT ručno sakupljanje gravimetrija Pb U UTT ručno sakupljanje AAS Tl U UTT ručno sakupljanje AAS Cd U UTT ručno sakupljanje AAS Ni U

 • 47

  UTT ručno sakupljanje AAS III 2. Značajke uzorkovanja III 2.1. Lokacija mjernog mjesta Dvorište III 2.2. Visina mjernog mjesta 3 m III 2.3. Učestalost integriranja podataka mjesečno III 2.4. Vrijeme uzorkovanja Kraj mjeseca Sumarni podaci i ocjena količine ukupne taložne tvari ( mg/m2d)

  Godina : 2009.

  Lokacija

  postaje

  Broj

  podataka

  Csr.

  CM

  C veće

  od GV

  (350)

  Sinj Centar

  grada

  12 135 298 -

  U razdoblju od siječnja 2009. do siječnja 2010 mjesečne. koncentracije U.T.T. su se na području centar grada Sinja kretale u rasponu od 48 do 298 mg/m2dan. Obuhvat podataka bio je 100 %.

  Srednja godišnja koncentracija U.T.T. je iznosila 135 mg/m2/ dan i niža je od granične vrijednosti.

  U odnosu na predhodno mjereno razdoblje došlo je do smanjenja koncentracija UTT za 20 % (Tablica ).

  SUMARNI PODACI I OCJENA KOLIČINA TEŠKIH METALA U UKUPNOJ TALOŽNOJ TVARI SAKUPLJENOJ NA

  POSTAJI SINJ Centar U RAZDOBLJU 1. 2009. - 1. 2010.

  Metal

  N Csr

  ug/m2d Cmax ug/m2d

  Granične vrijednosti

  Kadmij

  Cd

  12

  0,0871

  0,2445

  GV (2)

  -

  Olovo Pb

  12

  3,915

  8,803

  GV (100)

  -

  Nikal Ni

  12

  2,357

  5,230

  GV (15)

  -

  Talij Tl

  12

  0,0160

  0,0824

  GV (2)

  -

  Mjeseče koncentracije kadmija u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Sinj Centar

  grada su se kretale u rasponu od 0,0084 do 0,2445 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je

  0,0871ug/m2d i niža je od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 100 %. .

 • 48

  Mjeseče koncentracije olova u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Sinj Centar grada

  su se kretale u rasponu od 1,686 do 8,803 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 3,915 ug/m2d i niža

  je od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 100 %.

  Mjeseče koncentracije nikla u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Sinj Centar grada

  su se kretale u rasponu od 0,593 do 5,230 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 2,357 ug/m2d i niža

  je od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 100 %.

  Mjeseče koncentracije talija u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Sinj Centar grada

  su se kretale u rasponu od 0,000 do 0,0824 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 0,0160 ug/m2d i

  niža je od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 100 %.

  Zrak je u okolišu mjerne postaje Sinj Centar grada tijekom 2009. godine bio s obzirom na ispitivane

  onečišćujuće tvari bio neznatno onečišćen, odnosno I kategorije.

  I kategorija II kategorija

  III kategorija

  ispod graničnih vrijednosti

  između graničnih i tolerantnih vrijednosti

  iznad tolerantnih vrijednosti

  MAKARSKA

  30. Centar grada - istok

  31. Turistička zona - zapad

  Postaja : Makarska centar grada istok

  I PODACI O MREŽI I.1. Naziv Lokalna mjerna mraža I.2. Kratica LMMŽ I.3. Tip mreže Lokalna I.4. Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom I.4.1. Naziv Splitsko dalmatinska županija I.4.2. Ime odgovorne osobe Gosp. Marija Vuković I.4.3. Adresa Županija splitsko – dalmatinska

  Domovinskog rata 2 Split

  I.4.4. Broj telefona i faksa Tel 021/30 02 99 faks 021/30 00 86 II PODACI O POSTAJI II 1.1. Ime postaje Makarska II 1.2. Ime grada ili naselja gdje je postaja locirana Makarska centar grada istok II 1.3. Nacionalni ili lokalni broj STPL30Ž. II 1.4. Kod postaje II 1.5.a Ime vlasnika postaje NZJZ splitsko – dalmatinske županije II 1. 5.b Ime stručne institucije koja očitava i obrađuje

  rezultate NZJZ splitsko – dalmatinske županije

  II 1. 6 Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci

  Županija splitsko dalmatinska

  II 1. 7. Ciljevi mjerenja 2. Ispunjavanje zahtjeva nacionalnih zakonskih instrumenata procjene utjecaja

  II 1. 8. Geografske koordinate

 • 49

  II 1. 9. NUTS IV II 1. 10. Onečišćujuće tvari koje se mjere UTT, Cd, Pb, Tl, Ni II 1. 11. Meteorološki parametri koji se mjere II 1. 12. Druge informacije II 2. KLASIFIKACIJA POSTAJE II 2. 1. Tip područja II 2. 1.1. Gradsko 1.Trajno izgrađeno područje II 2.2. Tip postaje u odnosu na izvor emisija 1.Prometna II 2.3. Dotane informacije o postaji II 2.3.1. Područje za koje je postaja reprezentativna Predio Centar Makarske Istok - Dom zdravlja

  II 2.3.3. Prometne postaje

  10000 automobila na dan, brzina 40 km/h, Udaljenost od fasade zgrade 15 metara

  III 1. MJERNA OPREMA III 1.1. Naziv mjerne opreme Bergerhoff-ov sedimentator -posuda za

  sakupljanje ukupne taložne tvari

  III 1.2. Analitička metoda UTT ručno sakupljanje gravimetrija Pb U UTT ručno sakupljanje AAS Tl U UTT ručno sakupljanje AAS Cd U UTT ručno sakupljanje AAS

  III 2. Značajke uzorkovanja III 2.1. Lokacija mjernog mjesta Dvorište III 2.2. Visina mjernog mjesta 3 m III 2.3. Učestalost integriranja podataka mjesečno III 2.4. Vrijeme uzorkovanja Kraj mjeseca Sumarni podaci i ocjena količine ukupne taložne tvari ( mg/m2d)

  Godina : 2009.

  Lokacija

  postaje

  Broj

  podataka

  Csr.

  CM

  C veće

  od GV

  (350)

  Centar

  Makarske istok

  12 150 301 -

  U razdoblju od siječnja 2009. do siječnja 2010 mjesečne. koncentracije U.T.T. su se na području postaje Makarska Centar istok kretale u rasponu od 62 do 301 mg/m2dan. Obuhvat podataka bio je

  100 %.

  Srednja godišnja koncentracija U.T.T. je iznosila 150 mg/m2/ dan i niža je od granične vrijednosti. (Tablica ).

  SUMARNI PODACI I OCJENA KOLIČINA TEŠKIH METALA U UKUPNOJ TALOŽNOJ TVARI SAKUPLJENOJ NA

 • 50

  POSTAJI MAKARSKA CENTAR ISTOK U RAZDOBLJU 1. 2009. - 1. 2010.

  Metal

  N Csr.

  ug/m2d Cmax ug/m2d

  Granične vrijednosti

  Kadmij

  Cd

  12

  0,1352

  0,4055

  GV (2)

  -

  Olovo Pb

  12

  9,378

  24,852

  GV (100)

  -

  Nikal Ni

  12

  2,355

  5,634

  GV (15)

  -

  Talij Tl

  12

  0,0258

  0,0744

  GV (2)

  -

  Mjeseče koncentracije kadmija u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Makarska

  centar istok su se kretale u rasponu od 0,00 do 0,4055 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 0,1352

  ug/m2d i niža je od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 100 %. .

  Mjeseče koncentracije olova u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Makarska centar

  istok su se kretale u rasponu od 1,773 do 24,852 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 9,378 ug/m2d

  i niža je od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 100 %.

  Mjeseče koncentracije nikla u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Makarska centar

  istok su se kretale u rasponu od 0,833 do 5,634 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 2,355 ug/m2d

  i niža je od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 100 %.

  Mjeseče koncentracije talija u netopivom dijelu ukupne taložne tvari sakupljene na postaji Makarska centar

  istok su se kretale u rasponu od 0,000 do 0,0744 ug/m2d. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 0,0258

  ug/m2d i niža je od granične vrijednosti. Obuhvat podataka iznosio je 100 %.

  Zrak je u okolišu mjerne postaje Makarska centar istok tijekom 2009. godine bio s obzirom na ispitivane

  onečišćujuće tvari bio neznatno onečišćen, odnosno I kategorije.

  I kategorija II kategorija

  III kategorija

  ispod graničnih vrijednosti

  između graničnih i tolerantnih vrijednosti

  iznad tolerantnih vrijednosti

 • 51

  Postaja : Makarska zapad

  I PODACI O MREŽI I.1. Naziv Lokalna mjerna mraža I.2. Kratica LMMŽ I.3. Tip mreže Lokalna I.4. Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom I.4.1. Naziv Splitsko dalmatinska županija I.4.2. Ime odgovorne osobe Gosp. Marija Vuković I.4.3. Adresa Županija splitsko – dalmatinska

  Domovinskog rata 2 Split

  I.4.4. Broj telefona i faksa Tel 021/30 02 99 faks 021/30 00 86 II PODACI O POSTAJI II 1.1. Ime postaje Makarska II 1.2. Ime grada ili naselja gdje je postaja locirana Makarska zapad II 1.3. Nacionalni ili lokalni broj STPL31Ž. II 1.4. Kod postaje II 1.5.a Ime vlasnika postaje NZJZ splitsko – dalmatinske županije II 1. 5.b Ime stručne institucije koja očitava i obrađuje

  rezultate NZJZ splitsko – dalmatinske županije

  II 1. 6 Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci

  Županija splitsko dalmatinska

  II 1. 7. Ciljevi mjerenja 2. Ispunjavanje zahtjeva nacionalnih zakonskih instrumenata procjene utjecaja

  II 1. 8. Geografske koordinate II 1. 9. NUTS IV II 1. 10. Onečišćujuće tvari koje se mjere UTT, Cd, Pb, Tl, Ni II 1. 11. Meteorološki parametri koji se mjere II 1. 12. Druge informacije II 2. KLASIFIKACIJA POSTAJE II 2. 1. Tip područj