strateški plan zavoda za javno zdravstvo federacije bih 2014

of 25/25
STRATEŠKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BIH 2014. - 2019.

Post on 29-Jan-2017

230 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • STRATEKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BIH

  2014. - 2019.

 • ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  STRATEKI PLAN

  ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BiH

  2014.-2019. Sarajevo/Mostar 2014

 • SADRAJ

  5

  SKRAENICE ............................................................................................................ 6 PREDGOVOR ............................................................................................................ 7 1. UVOD ..................................................................................................................... 8 2. PROCES STRATEKOG PLANIRANJA ................................................................ 9 3. STRATEKI OKVIR .............................................................................................. 12 4. MANDAT .............................................................................................................. 12 5. IZJAVA O MISIJI I VIZIJI ..................................................................................... 13 6. STRATEKI CILJEVI ............................................................................................ 13 7. PRILOZI ................................................................................................................ 24 8. BIBLIOGRAFIJA ................................................................................................... 25 PRILOZI NA CD-U

  Prilog 1: Situacijska analiza

  Prilog 2: Analiza izvrenja ciljeva Stratekog plana Zavoda za javno zdravstvo

  FBiH 2003.-2013.

  Prilog 3: Anketni upitnici

  Prilog 4: Plan rada Zavoda za javno zdravstvo FBiH za 2015. godinu

 • 6

  EFQM Model izvrsnosti

  EU (European Union) Evropska Unija

  FBiH Federacija Bosne i Hercegovone

  FMF Federalno ministarstvo financija

  FMZ Federalno ministarstvo zdravstva

  NVO Nevladine organizacije

  PESTLE analysis (Political, Economic, Social, Technological, Legal and Environmental factors)

  Analiza politikih, ekonomskih, socijalnih, tehnolokih, zakonodavnih i okolinih faktora

  SWOT analysis (Strengths, Weaknesse, Opportunitie, Threats)

  Analiza snage, slabosti, prilika i prijetnje

  Zakon Zakon o zdravstvenoj zatiti Federacije BiH

  Zavod Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

  SKRAENICE

 • PREDGOVOR

  7

  Strateko planiranje je od velikog znaaja u zdravstvu, kao sektoru koji prolazi kroz vrlo dinamine reformske promjene. Izrada Stratekog plana je puno vie od formalne izrade jo jednog u nizu dokumenta. To je proces koji doprinosi unaprijeenju kapaciteta svake zdravstvene ustanove, koristei monitoring, evaluaciju i analizu, kao osnovne elemente i alate za adekvatnu organizaciju, planiranje i upravljanje resursima. Strateko planiranje u zdravstvenom sektoru ima za cilj pomoi ustanovi da definira svoje prioritete, fokusira ih i prilagodi promjenjivom okruenju, te osigura svim uposlenicima aktivno uee u ostvarivanju misije i vizije ustanove. Prepoznajui znaaj stratekog planiranja, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH je jo 2002. godine, meu rijetkim ustanovama u zdravstvenom sektoru Federacije BiH, sainio Strateki plan za period 2003.-2013. godine. Proteklih godina ovaj Strateki plan je predstavljao osnovu za izradu godinjih planova rada, koji su, po osnovu procjene realizacije u prethodnoj, za svaku narednu godinu bili unaprijeeni. Tragom dinaminih promjena u zdravstvenom sektoru Federacije BiH tokom posljednjih godina, na planu zakonodavstva i stratekih odrednica, nametnula se potreba analize tradicionalnih funkcija Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i harmonizacije istih sa domaim i meunarodnim dokumentima koji promoviraju koncept Novog javnog zdravstva. S tim u vezi, Strateki plan Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH 2014.-2019. godine, izmeu ostalog, pretpostavlja unutarnje funkcionalno restruktuiranje/reorganizaciju Zavoda, s dominantnim fokusiranjem aktivnosti na prevenciju, pri emu e promocija zdravlja dobiti mnogo znaajniju ulogu u odnosu na prethodno desetljee. Na kraju, iskreno se zahvaljujem svim djelatnicima Zavoda koji su uzeli aktivno uee u izradi Stratekog plana Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za period 2014.-2019. godine, sa eljom da istim entuzijazmom, odgovornou i timskim radom svi zajedno doprinesemo to potpunijoj i efektnijoj realizaciji postavljenih ciljeva. S potovanjem, Direktor Prim. dr eljko Ler

 • 8

  Strateki plan Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovone (u daljnjem tekstu Zavod) za period 2014.-2019. godine, nastavak je stratekog planiranja raenog za prethodni desetogodinji period. Izrada ovog dokumenta se temelji na odluci menadmenta Zavoda, te je bazirana na rezultatima analize izvrenja aktivnosti iz prethodnog Stratekog plana i analizi okruenja (SWOT i PESTLE analiza). Strateki plan Zavoda predstavlja integrirani skup stratekih i operativnih ciljeva i aktivnosti, koje je potrebno dosegnuti, kako bi se u budunosti ostvario eljeni rezultat (Misija,Vizija). Razliiti faktori iz okruenja (demografski trendovi, makroekonomska situacija, politiki trendovi, socijalna kretanja itd.) mogu imati presudan utjecaj na rezultate rada Zavoda, pa je bilo veoma znaajno posvetiti se analizi okruenja, ije promjene mogu bitno utjecati na rad Zavoda, a na koje Zavod ne moe utjecati. S obzirom na ovo, menadment Zavoda se odluio da Strateki plan bude uraen za period od narednih pet godina. Pri izradi Stratekog plana vodilo se rauna o usklaivanju planiranih aktivnosti sa planiranom alokacijom resursa, odnosno o Dokumentu okvirnog budeta i budetskim ogranienjima. Ipak, opredjeljenje Zavoda, kao jedine strune, javno-zdravstvene ustanove tercijarne razine ija djelatnost je od posebnog znaenja za Federaciju BiH, je da finansijska ogranienja ne smiju dovesti u pitanje mandat, efikasnost rada i daljnji razvoj Zavoda. Na kraju, veoma dobri rezultati izvrenja planiranih aktivnosti iz prethodnog Stratekog plana za posljedicu imaju vrsto pozicioniran, stabilan i uspjean Zavod, kao ustanovu sa veoma znaajnim resursima i rezultatima rada. To nam je dalo za pravo, da nastavimo sa slinim stratekim opredjeljenjima, s tim da smo nastojali objektivnije procijeniti nae dosege i opreznije postaviti ciljeve i podciljeve.

  1. UVOD

 • 9

  2. PROCES STRATEKOG PLANIRANJA

  Krajem 2013. godine menadment Zavoda je donio odluku o poetku rada na novom Stratekom planu, kojim bi se nastavilo sa stratekim planiranjem, zapoetim 2003. godine. Direktor Zavoda je imenovao uu radnu grupu za rad na novom stratekom dokumentu, na ijoj izradi su po potrebi uestvovali i svi rukovoditelji slubi i centara Zavoda (ira radna grupa). Ua radna grupa imala je obvezu definiranja metodologije rada, izrade anketnih upitnika, izrade situacione analize. definiranja najefikasnijih naina komunikacije, te organiziranja radnih sastanak, a lanovi obje grupe su izmeu radnih sastanaka kontinuirano komunicirali putem mail-a. S obzirom na postojanje Stratekog plana Zavoda 2003.-2013., prije poetka rada na novom, bilo je neophodno uraditi Situacijsku analizu (Prilog 1), iji obvezni dio je i Analiza izvrenja ciljeva Stratekog plana Zavoda za javno zdravstvo FBiH 2003.-2013. (Prilog 2). Za te potrebe, kao i za potrebe analize liderstva, postojeeg kadra, kompeticija,ostalih resursa, procesa i rezultata, zatim organizacije rada Zavoda, profesionalne komunikacije i zadovoljstva djelatnika, kreirano je devet anketnih upitnika (Prilog 3). Oni su se odnosili na objektivne i subjektivne pokazatelje,odnosno na samoprocjenu zaposlenih, a prema preporuenom modelu izvrsnosti EFQM. Na taj nain su u proces izrade stratekog plana ukljueni svi zaposlenici. Po zavrenom anketiranju, uraena je analiza svih upitnika, to je posluilo kao temelj za izradu SWOT i PESTLE analiza. Rezultati SWOT analize, koja je raena tokom vie sastanaka radne grupe na temelju prethodnih prijedloga iz svih slubi i centara Zavoda, kao i rezultati PESTLE analize - trendova i vanjskih faktora koji mogu utjecati na budui rad Zavoda, bili su temelj za definiranje stratekih ciljeva, podciljeva i aktivnosti. Nakon usuglaavanja stratekih ciljeva, podciljeva i aktivnosti, prilo se definiranju zavrnih rezultata, indikatora izvrenja i vremenskom okviru to e pomoi u praenju dinamike izvrenja planiranih aktivnosti, a time i stupnja dosezanja stratekih podciljeva i ciljeva, za svaku godinu plana posebno. Na kraju, Plan rada Zavoda za 2015. godinu je veim dijelom raen u odnosu na mnoge odrednice novog Stratekog plana. (Prilog 4). Slabost u izradi Stratekog plana Zavoda za period 2014.-2019. je nedostatak uea vanjskih suradnika (iz drugih zdravstvenih ustanova, te vladinih i nevladinih organizacija koje imaju utjecaj na rad Zavoda) u izradi SWOT analize, ime bi analiza dobila na objektivnosti. Naalost, u trenucima kada je raena SWOT analiza desila se katastrofalna poplava u BiH, te su aktivnosti i panja mnogih institucija i organizacija bile usmjerena na ovu urgentnu situaciju (FMZ, FMF, kantonalni zavodi za javno zdravstvo...).

 • 1. Zakonom regulisana djelatnost Zavoda od posebnog znaaja za F BiH 2. Pruanje visokodiferenciranih usluga 3. Tradicija i iskustvo 4. Adekvatan prostor i veinom zadovoljavajui kadar i oprema 5. Uspjena realizacija prethodnog stratekog plana 6. ZZJZ FBiH jedina ustanova ovlatena za obavljanje djelatnosti zatite od

  jonizirajueg zraenja i zdravstvenog menadmenta 7. Kontinuirani proces akreditacije 8. Zadovoljni korisnici usluga 9. Kontinuirano unaprijeenje istraivake i naune djelatnosti10.Primjena suvremenih komunikacijskih sustava u svakodnevnom radu i procesu

  edukacije11. Kontinuirana realizacija aktivnosti prema sporazumima o suradnji sa relevantnim

  ustanovama u zdravstvenom, obrazovnom i drugim sektorima u BiH i regionu12.Kontinuirana suradnja sa meunarodnim organizacijama (WHO, UNICEF, UNDP,

  UNFPA, WB, IAEA, EC)13.Raspolaganje relevantnim javno-zdravstvenim informacijama od znaaja za F BiH i

  njihovo plasiranje kroz dobru suradnja s medijima 14. Sigurnost budetskog financiranja

  1. Jaanje liderske uloge Zavoda kroz reformske procese, zakonske i podzakonske akte 2. Bolje pozicioniranje Zavoda kroz promociju njegovih funkcija i rezultata rada 3. Jaanje saradnje sa FMZ, te jaanje intersektorijalne saradnje 4. Nastavna baza visokokolskih ustanova 5. Jaanje osnovnih djelatnosti Zavoda kroz nauno-tehniku saradnju, razmjenu iskustava i standarda dobre prakse sa profesionalnim asocijacijama, institucijama, organizacijama u zemlji i inostranstvu (WHO, UNICEF, UNDP, UNFPA, WB, IAEA, EC) 6. Uticaj na donosioce odluka u zdravstvu i drugim sektorima 7. Razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije 8. Uspostava i verifikacija referalnih centara i centara izvrsnosti u Zavodu 9. Harmonizacija usluga iz djelatnosti javnog zdravstva u skladu sa potrebama trita i okruenja 10. Aktivno uee u usklaivanju javno-zdravstvene legislative s propisima EU 11. Jaanje suradnje sa nevladinim sektorom, vezanim za aktivnosti promocije i prevencije u odnosu na teko dostupne populacije (MSM, IDU,SW, Romi) 12. Sporazum o suradnji i sporazumijevanju sa EU i koritenje sredstva pretpristupnih fondova,samostalno ili u suradnji sa partnerskim institucijama i ustanovama iz okruenja prekogranina saradnja.

  10

  SNAGE

  MOGUNOSTI

 • 1. Nedostatak akreditacije ISO 9001 kao i akreditacije kvaliteta AKAZ 2. Nedostatak unutarnjeg nadzora nad procesima rada 3. Nedostatak odreenog broja uposlenika specifinih profila, kao i nemogunost dodatne edukacije za postojee uposlenike 4. Nezadovoljstvo i slabija motiviranost uposlenika zbog nepostojanja mehanizama stimulacije i nemogunosti financijske podrke u svim vrstama edukacija 5. Loa interna komunikacija 6. Nedovoljno zastupljen timski rad 7. Nedovoljna intersektorijalna saradnja 8. Nepostojanje pojedinih softverskih rjeenja i nedovoljna uvezanost postojeih 9. Ogranienja Trezorskog poslovanja 10.Nedostatna financijska sredstva za optimalno funkcioniranje Zavoda

  1. Politika i socio-ekonomska nestabilnost 2. Meusobna neusklaenost pojedinih zakonskih i podzakonskih akata: - izmeu FBiH i BiH, unutar istog ili razliitih sektora, po istom pitanju ili problemu - sa standardima i propisima EU 3. Nerazumijevanje znaaja javnog zdravstva i nedovoljna potpora od strane politikih

  struktura 4. Preuzimanje djelatnosti Zavoda od strane drugih institucija i sektora 5. Nesiguran zavrni godinji budet Zavoda-nesrazmjer izmeu planiranog i odobrenog budeta, te naknadne intervencije (rebalansi) u budetu. 6. Nepostojanje mehanizama i nedostatak sredstava za sustavno provoenje promotivno-preventivnih programa 7. Otean prijem potrebnog novog kadra i odliv kvalitetnog strunog kadra uglavnom zbog nedostatka odgovarajue financijske podrke 8. Negativni trendovi faktora rizika po zdravlje usljed nedovoljne podrke drugih sektora u provoenju zdravstvenih programa

  11

  SLABOSTI

  PRIJETNJE

 • 3. STRATEKI OKVIR

  4. MANDAT

  12

  Osnovne nadlenosti Zavoda definirane su Zakonom o zdravstvenoj zatiti, a prvenstveno se odnose na nadzor nad zdravstvenim rizicima, te ouvanje i unapreenje zdravlja stanovnitva Federacije BiH.

  Izvor mandata za aktivnosti koje provodi Zavod nalazi se u ve spomenutom temeljnom Zakonu, kao i drugim zakonima. Ove aktivnosti se odnose na planiranje i provoenje mjera nadzora zaraznih i nezaraznih oboljenja, nadzora nad mikrobiolokom, kemijskom i radiolokom ispravnou hrane, vode, vazduha i predmeta ope upotrebe, nadzor okolia. Nadalje, meu aktivnostima Zavoda su praenje i evaluaciju promotivno-preventivnih programa i drugih mjera zdravstvene zatite, provedba kontinuirane profesionalne edukacije, uee u akademskoj edukaciji, prikupljanje podataka i voenje evidencije iz oblasti bolesti ovisnosti, provoenje redovnih zdravstveno-statistikih istraivanja, utvrivanje potrebnih mjera, kao i uestvovanje u odgovoru na zahtjeve u cilju sanacije javnozdravstvenih posljedica nakon prirodnih nepogoda i nesrea izazvanih ljudskim aktivnostima.

  Na temelju analize izvrenja mandata za svaku od temeljnih funkcija Zavoda, moe se zakljuiti da Zavod djelomino ne izvrava mandate koji se odnose na medicinu rada i bolesti ovisnosti, jer nije dovoljno jasno razgraniena nadlenost Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, kantonalnih zavoda za medicinu rada i zavoda za bolesti ovisnosti.

  Takoer, Zavod ne izvrava mandat nad dopunskim strunim osposobljavanjem za rad sa otrovima, kao i provjeru dopunske strune osposobljenosti, zbog neusklaenosti Pravilnika sa Zakonom o zdravstvenoj zatiti.

  Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH utemeljen je Zakonom o zdravstvenoj zatiti i Odlukom o poetku rada Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Sl.novine FBiH br. 15/98, 48/00), na osnovu kojih je upisan u Registar javnih ustanova kod Kantonalnog suda u Sarajevu. Djelokrug rada Zavoda je definisan Zakonom o zdravstvenoj zatiti, te je znaaj javno zdravstvene djelatnosti na federalnom nivou prepoznat u mnogim zakonskim aktima i stratekim dokumentima na nivou BiH i Federacije (Ustav Bosne i Hercegovine, Ustav Federacije BiH, Zakon o zdravstvenoj zatiti, Strateki plan razvoja zdravstva u Federaciji BiH u periodu od 2008.-2018. godine, Statut Zavoda, itd.), kao i u zakonskim i podzakonskim dokumentima zdravstvenog sektora.

 • 5. IZJAVA O MISIJI I VIZIJI

  6. STRATEKI CILJEVI

  13

  Analizirajui izjave o misiji i viziji iz prethodnog stratekog plana, dolo se do zakljuka da su primjerene i za ovaj strateki plan, sa neznatnim izmjenama . Izjava o misiji Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine je vodea struno-referalna i nauno-istraivaka ustanova iz oblasti javnog zdravstva, od punog povjerenja graana, strunjaka i vlasti, koja kroz nadzor i istraivanje, promociju zdravlja i edukaciju, aktivno utie na unapreenje zdravstvenog stanja stanovnitva Federacije BiH.

  Izjava o viziji Zavod je stjecite strunjaka i naunika sa meunarodnim ugledom, koji imaju

  znaajan utjecaj na poboljanje zdravstvenog stanja stanovnitva, te u suradnji sa

  svim javnozdravstvenim ustanovama, drugim sektorima i uz punu podrku zajednice

  utjeu na ukljuivanje zdravlja u sve javne politike.

  Svijest o unapreenju zdravlja i prevenciji obolijevanja je postala nain razmiljanja,

  rada i ivljenja stanovnitva, u emu Zavod ima aktivno uee!

  Kao to je i ranije navedeno, jedan od temelja uspjeno napravljenog stratekog dokumenta je veoma pomno analizirana sveukupna situacija, za to je kljuni okvir SWOT analiza. Podloga za uspjenu SWOT analizu su bili rezultati izvrenja prethodnog stratekog plana, zatim rezultati analize svih resursa, kao i rezultati anketiranja djelatnika Zavoda. SWOT analizom smo tono odredili snage i slabosti Zavoda (unutranje faktore resursi,organizacija i rezultati rada), a uz pomo i PESTLE analize, koja nam je posluila za bolju analizu vanjskih trendova i pitanja koja utjeu na misiju Zavoda, utvrdili smo prilike i prijetnje koje mogu utjecati na rad Zavoda u planiranom periodu. Rezultati svih uraenih analiza su dali sliku o uinku Zavoda u predhodnom razdoblju, te su posluili menadmentu Zavoda kao realna osnova za odabir tri strateka cilja za naredni petogodinji period. CILJ 1: Jaanje kapaciteta Zavoda Podciljevi: a) jaanje i razvoj ljudskih resursa b) razvoj kapaciteta Zavoda za pripremu projekata iz pristupnih fondova EU i

  raspoloivih fondova EC za zemlje koje nisu lanice EU c) nabavka i redovno odravanje opreme d) akreditiranje i certificiranje e) ouvanje prostornih kapaciteta f) osiguravanje dodatnih izvora financiranja

 • 14

  CILJ 2: Jaanje vodee uloge Zavoda kroz unapreenje temeljnih funkcija Podciljevi: a) unapreenje monitoringa b) unapreenje promotivno-preventivnih aktivnosti c) unapreenje edukativnih aktivnosti d) unapreenje struno-referalnih/referentnih aktivnosti CILJ 3: Kontinuirano proaktivno djelovanje na donosioce odluka i politika, struku i javnost Podciljevi: a) Jaanje suradnje sa FMZ,Vladom i Parlamentom F BiH b) jaanje suradnje sa zdravstvenim ustanovama i visoko-kolskim institucijama c) jaanje suradnje sa meunarodnim organizacijama i NVO d) unapreenje suradnje sa medijima CILJ 1: Jaanje kapaciteta Zavoda Zavod je u prethodnom razdoblju znaajno unaprijedio i ojaao sve svoje resurse, kako prostorne, tako i opremom i to je najvrijednije, uz vei broj iskusnih strunjaka, jo i mlaim veoma educiranim kadrom. Ipak, imajui u vidu okolnosti koje se odnose na sve jau kompeticiju, a posebno u svjetlu budueg procesa pribliavanja EU, ne zadovoljavajui se postojeim stanjem i ne elei niti jednog trenutka isputati primat vodee struno-referalne ustanove iz podruja javnog zdravlja u budunosti, odlueno je da temeljni cilj bude jo bri razvoj Zavoda, kroz jaanje svih njegovih kapaciteta. elja je da kroz planiranu kontinuiranu profesionalnu edukaciju/doedukaciju uposlenici Zavoda ovladaju najsuvremenijim tehnikama i tehnologijama rada, kao i jasno definiranim specifinim vjetinama, koje ine razliku. Ukoliko to ne bi bilo izvedivo, Zavod e insistirati na omoguavanju uposlenja takvih strunjaka. S obzirom da je Zavod nastavna baza nekih visoko-obrazovnih fakulteta zdravstvenog usmjerenja, a eli biti i ostalih u Federaciji BiH, te s obzirom da je uee u mnogim meunarodnim projektima nemogue bez ispunjenja odreenih uvjeta, a jedan od njih je vei broj akademskog kadra najvie razine, Zavod e nastojati osigurati optimalne uvjete za to. Analizom upitnika koje su ispunjavali svi djelatnici Zavoda, utvreno je da postoje i elje i potreba za edukacijom osoblja Zavoda iz osnovnih vjetina upravljanja na svim razinama, koje e provesti osposobljeni djelatnici Zavoda.

 • 15

  Istom metodologijom dolo se do zakljuka da postojea unutarnja organizacija Zavode nije najuinkovitija, pa je predvieno funkcionalno restrukturiranje u skladu sa principima Novog javnog zdravstva. Za vrijeme implementacije prethodnog stratekog plana, uspjeno su provedene aktivnosti koje su se odnosile na prostorne kapacitete i opremu. Kroz taj period, Zavod je zadovoljavajue opremljen svom vrstom opreme, kako uredskom, tako i informatikom i to je posebno vano, najskupljom laboratorijskom opremom. U narednom periodu, osim nabavke jo neke nedostajue opreme, najznaajnije e biti osigurati sredstva za zamjenu dotrajale/zastarjele opreme, kao i za redovito odravanje (servisiranje) iste, uz obvezu najodgovornijeg ponaanja prigodom uporabe. Jedan od najznaajnijih aktivnosti Zavoda u narednom periodu bit e akreditiranje to veeg broja parametara/procedura, kako bi Zavod nastavio biti konkurentan, odnosno referentan za to vei broj najsofisticiranijih analiza. Zbog neshvatljivog nesuglasja oko nadlenosti iz podruja javnog zdravlja izmeu Federacije BiH i dravnog nivoa BiH i posljedinog sudskog procesa, bez obzira to je Daytonskim sporazumom, a potom i Ustavom BiH i Federacije BiH jasno definirano da se zdravstvo organizira samo do razine entiteta, odnosno konkretno do razine Federacije BiH, veoma je znaajno da se u predstojeem periodu ishodi konana odluka kojom se Zavodu osigurava pravo vlasnitva/upravljanja nad zgradom u Sarajevo u ulici Titova 9. Za potrebe Centra za zatitu od zraenja, kao specifine slube Zavoda, dobivena je odluka o privremenom (petogodinjem) koritenju prostora na lokaciji Tahtali sokak 17 u Sarajevu. Zavod e traiti dodjelu spomenutog prostora na trajno koritenje, za navedenu potrebu. U cilju boljeg i sigurnijeg financiranja djelatnosti Zavoda u budunosti, a na tragu opredjeljenja da Zavod kroz naplatu ire palete i veeg broja svojih usluga smanjuje odnos potrebnih sredstava iz Budeta Federacije BiH u korist sredstva dobivenih naplatom, potrebno je da Zavod kroz partnerstvo uzme aktivno uee u provedbi ciljanih, obvezujuih i ostalih programa edukacije. Takoer, iz istog razloga, Zavod proaktivno treba da trai, organizira i uestvuje u istraivakim i razvojnim projektima EU i drugih investitora i donatora.

 • 16

  CILJ 1.Jaanje kapaciteta Zavoda

  PODCILJEVI AKTIVNOSTI ZAVRNI REZULTAT INDIKATORI IZVRENJA VRIJEME IZVRENJA

  a) Jaanje i razvoj ljudskih resursa

  Planska, kontinuirana profesionalna edukacija/doedukacija kadra u okviru domaih i meunarodnih programa u cilju ovladavanja suvremenim tehnikama i tehnologijama rada, kao i specifinim vjetinama, koje ine razliku

  Verificiran plan

  Broj educiranih

  Broj doeduciranih

  Kontinuirano

  Upoljavanje strunjaka specifinih profila za pruanje visoko diferentnih usluga koje ine razliku, a kojih nema u Zavodu ili se ne mogu doeducirati iz postojeeg kadra Potpisani ugovori o radu Broj uposlenih/ugovora

  Od 01.01.2018-31.12.2019

  Unutarnje funcionalno restrukturiranje/reorganizacija Zavoda u skladu sa osnovnim principima Novog javnog zdravstva

  Plan unutarnjeg restrukturiranja

  Broj i vrsta uinjenih promjena Po potrebi,

  kontinuirano

  Plansko akademsko usavravanje kadra Verificiran plan

  Broj novih magistara i doktora znanosti

  Kontinuirano, na temelju godinjih

  planova

  Interna edukacija u svrhu unapreenja vjetina upravljanja (upravljanje ljudskim i materijalnim resursima; timski rad; javna i profesionalna komunikacija; upravljanje vremenom; stres menadment...)

  Verificiran plan

  Broj educiranih, po razinama menadmenta

  Kontinuirano, na temelju godinjih

  planova

  Angairanje domaih i stranih strunjaka prema potrebi (ugovori o djelu) Potpisani ugovori

  Broj i vrsta angairanih strunjaka

  Po potrebi, do kraja 2019.

  b) Nabavka i redovno odravanje opreme

  Nabavka nedostajue opreme

  Plan nabave % nabavljene opreme

  Kontinuirano, na temelju godinjih planova nabave i

  odravanja

  Nabavka nove umjesto dotrajale/zastarjele opreme Plan nabave % zanovljene opreme Kontinuirano

  Redovno odravanje opreme Plan/procedure % realizacije plana Kontinuirano

  c) Akreditiranje i certificiranje

  Kontrola i upravljanje dokumentacijom

  Standardizacija radnih procesa i procedura Certifikat o uvedenom

  standardu Broj akreditiranih aktivnosti i

  parametara

  Kontinuirano, na temelju godinjih

  planova

 • 17

  CILJ 1.Jaanje kapaciteta Zavoda

  PODCILJEVI AKTIVNOSTI ZAVRNI REZULTAT INDIKATORI IZVRENJA VRIJEME IZVRENJA

  a) Ouvanje prostornih kapaciteta

  Procesuiranje pravnog statusa postojeih prostornih kapaciteta u OJ Sarajevo, M.Tita 9, s ciljem zadravanja istih u trajnom vlasnitvu Zavoda

  Odluka o pravu trajnog vlasnitva

  Rjeenja o trajnom vlasnitvu/ koritenju prostora

  Kontinuirano, do dobivanja rjeenja

  Aktivnosti u cilju donoenja odluke o trajnom koritenju prostora za potrebe CZZ, na lokaciji Tahtali sokak 17 u Sarajevu

  Produenje odluka o koritenju prostora

  b) Osiguravanje

  dodatnih izvora financiranja

  Partnersko uee u provoenju ciljanih, obvezujuih i ostalih programa iz podruja kontinuirane profesionalne edukacije

  Plan edukacije % realizacije plana

  Kontinuirano

  Partnersko uee u provedbi istraivakih i razvojnih projekata, financiranih sredstvima EU fondova i drugih investitora i donatora

  Potpisani ugovori o partnerstvu

  Broj partnerskih ugovora Kontinuirano

 • CILJ 2: Jaanje vodee uloge Zavoda Na temelju rezultata izvrenja, te kroz PESTLE i SWOT analizu, dolo se do zakljuka da koliko god bila uspjena provedba temeljnih funkcija Zavoda (monitoring, promotivno-preventivne aktivnosti, edukacija i struno-referalni poslovi), ne smijemo se time zadovoljiti, ve iz slinih razloga zbog kojih smo planirali razviti i unaprijediti resurse Zavoda, treba nastojati unaprijediti i funkcije. Monitoring treba unaprijediti iniciranjem i uvoenjem jedinstvenog on-line orijentiranog softwera, unapreenjem postojeih i uspostavljanjem novih registara, te boljim nadzorom nad provedbom svih aktivnosti iz podruje javnog zdravlja od strane drugih institucija i ustanova. Promotivno-preventivne aktivnosti treba unaprijediti kroz iniciranje i rad na izradi Strategije promocije zdravih ivotnih stilova u FBiH, dizajniranjem i sudjelovanjem u provoenju javno-zdravstvenih programa za ouvanje i unapreenje zdravlja, te praenjem i evaluacijom programa i skrininga. Najvie mogunosti razvoja Zavod ima kroz unapreenje procesa edukacije, gdje se prvenstveno misli na kontinuiranu profesionalnu edukaciju. Na temelju prijedloga iz odreenih oblasti, kao i tema za edukaciju, koje e predloiti sve slube Zavoda, koje imaju neto ponuditi, uradit e se Curriculum, na temelju kojega e se ponuditi, a potom i organizirati edukacija zainteresiranih. Oekuje se u budunosti uee sve veeg broja djelatnika Zavoda sa akademskim titulama, u procesima dodiplomske i poslijediplomske edukacije. Kao vodea ustanova iz podruja javnog zdravlja, Zavod e nastaviti i unaprijediti funkciju pruanja najsloenijih, referalnih usluga, kao i raditi na planu i koordinaciji brzih odgovora na iznenadne zdravstvene prijetnje.

  18

 • 19

  CILJ 2: Jaanje vodee uloge Zavoda, kroz unapreenje temeljnih funkcija Zavoda

  PODCILJEVI AKTIVNOSTI ZAVRNI REZULTAT INDIKATORI IZVRENJA VRIJEME IZVRENJA

  a) Unapreenje monitoringa

  Uvoenje jedinstvenog, on line orijentiranog softvera za redovita zdravstveno-statistika izvjetavanja u F BiH

  Uveden jedinstven on line orijentiran softver

  Obuhvat kantona koji koriste softver

  Do kraja 2019.

  Unapreenje nadzora nad znaajnim javno zdravstvenim problemima

  Uvedena nova i aurirana postojea zdravstveno-statistika istraivanja

  Broj uvedenih

  Broj auriranih

  Kontinuirano, na temelju godinjih planova

  Provoenje prioritetnih populacionih i operacionih istraivanja

  Zavrni izvjetaji

  Publikacije

  Broj izvjetaja/po tipu istraivanja

  Broj publiciranih istraivanja

  Kontinuirano

  Monitoriranje i evaluiranje istraivanja, procesa i aktivnosti iz podruja javnog zdravlja, koje provode druge institucije i ustanove

  Izvjetaj o monitoringu i evaluaciji

  Broj izvjetaja Kontinuirano

  Unapreenje postojeih i uspostavljanje novih registara u skladu sa postojeim Pravilnikom

  Uspostavljeni novi, unaprijeeni stari registri

  Broj novih registara

  Broj unaprijeenih

  Kontinuirano

  b) Unapreenje

  promotivno-preventivnih aktivnosti

  Iniciranje i vodea uloga u izradi Strategije promocije zdravih ivotnih stilova i prevencije bolesti u F BiH

  Finalizirana Strategija sa akcionim planovima

  Usvojena Strategija

  % realiziranih ciljeva i aktivnosti iz akcionog plana u kojima

  sudjeluje ili ih provodi Zavod

  Kraj 2015.

  Kontinuirano

  Praenje i evaluacija promotivno preventivnih programa i skrininga

  Izvjetaji Broj izvjetaja Kvartalno

  Pokretanje asopisa i/ili periodinog glasila o javno zdravstvenim aktuelnostima, u print i elektronskoj formi

  Definiran asopis Broj primjeraka

  objavljenog/zavrenog asopisa Kvartalno

  Definirano periodino glasilo Broj periodinih glasila Kontinuirano,na

  temelju godinjeg plana

  Dizajniranje i sudjelovanje u provoenju JZ programa za ouvanje i unapreenje zdravlja

  Usvojeni programi mjera Broj provedenih programa

  Kontinuirano

  Jaanje multisektorijalne i meunarodne suradnje

  Ugovori/memorandumi o suradnji,

  sastanci,

  zajedniki projekti/istraivanja

  Broj potpisanih ugovora/memoranduma

  Broj sastanaka

  Broj zajednikih projekata/istraivanja

  Kontinuirano

 • 20

  CILJ 2: Jaanje vodee uloge Zavoda, kroz unapreenje temeljnih funkcija Zavoda

  PODCILJEVI AKTIVNOSTI ZAVRNI REZULTAT INDIKATORI IZVRENJA VRIJEME IZVRENJA

  a) Unapreenje edukativnih aktivnosti

  Izrada Curriculum-a i Programa kontinuirane profesionalne edukacije koju organizira i provodi Zavod

  Izraen Curriculum

  Izraen Program

  Usvojen Curriculum

  Usvojen Program

  2015.

  Organizacija i provedba edukacija samostalno ili u suradnji sa partnerskim institucijama

  Odrane edukacije Broj i vrsta odranih modula

  Broj educiranih polaznika

  Kontinuirano, od 2016. na temelju godinjih Planova

  Jaanje uea Zavoda u dodiplomskoj i poslije diplomskoj akademskoj edukaciji

  Potpisani ugovori/memorandumi o suradnji sa zdravstvenim ustanovama i fakultetima

  Broj ugovora/ memoranduma

  Broj uesnika dodiplomske edukacije

  Broj djelatnika Zavoda koji uestvuju u provedbi edukacija

  Kontinuirano

  b) Unapreenje struno-referentnih/referalnih aktivnosti

  Uee Zavoda, kao referentne zdravstvene ustanove, u meusektorskoj izradi plana i koordinaciji brzih odgovora na iznenadne zdravstvene prijetnje, kao i sudjelovanje u njihovom provoenju.

  Usvojen Plan i prijedlog koordinacije za iznenadne

  zdravstvene prijetnje

  Provedena aktivnost

  Broj izvjetaja Tima za brzi odgovor

  c) Unapreenje struno-referentnih/ referalnih aktivnosti

  Diseminiranje najznaajnijih, relevantnih informacija, donosiocima odluka i politika

  Struni izvjetaji, ekspertize, preporuke

  Broj diseminiranih dokumenata

  Pruanje specifinih, referentnih/najsloenijih strunih usluga iz domena javnog zdravlja, po zahtjevu

  Realizirana usluga

  Broj zahtjeva

  % realiziranih /izvrenih najsloenijih usluga

 • 21

  CILJ 3: Kontinuirano proaktivno djelovanje na donosioce odluka i politika, struku i javnost Kao i kod definiranja prethodnih ciljeva i ovaj je posljedica ve vie puta spomenutih analiza, koje su navele na zakljuak da je veoma bitno za budui rad Zavoda proaktivno djelovati na kljune aktere. Potrebna e biti to uinkovitija suradnja sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Federalnim ministarstvom finansija, kao bi se kroz razgovore i pojanjenja lake dolo do njihovog suglasja za neke veoma bitne aktivnosti Zavoda, koje od njih i zavise. Mnoge aktivnosti Zavoda e lake dobiti suglasnost Vlade Federacije BiH, ukoliko su sa njima upoznati i usuglaeni i ministri drugih sektora ili direktori federalnih institucija. Kod donoenja zakona u kojima se eli osnaiti uloga Zavoda, a time omoguiti i benefit, neophodno je aktivno iniciranje i zagovaranje sastanaka sa predstavnicima Odjela za zdravstvo Parlamenta FBiH. Takoer, potrebno e biti kroz ciljane sastanke, zajednike projekte, radionice ili emisije koje vodi ili organizira Zavod, unaprijediti i proiriti suradnju sa zdravstvenim i visokokolskim ustanovama. Suradnja sa NVO, koja se posebno kroz implementaciju HIV/AIDS projekta pokazala veoma uspjenom i bez koje je nemogue doprijeti do populacija najvie izloenih riziku, treba definirati protokolom i unaprijediti dostupnou resursa i moguim aktivnostima Resursnog centra Zavoda. Potpisivanjem Protokola o suradnji odredit e se nain suradnje sa medijima, koja je bitna za medijsku prezentaciju Zavoda, te plasiranje aurnih, tonih i relevantnih informacija.

 • 22

  CILJ 3: Kontinuirano proaktivno djelovanje na donosioce odluka i politika, struku i javnost

  PODCILJEVI AKTIVNOSTI ZAVRNI REZULTAT INDIKATORI IZVRENJA VRIJEME IZVRENJA

  a) Jaanje suradnje sa FMZ, Vladom i Parlamentom F BiH

  Odravanje redovnih i ciljanih sastanaka sa predstavnicima FMZ

  Sastanci

  Zakljuci, odluke, preporuke, pravilnici

  Broj redovnih i broj ciljanih/tematskih sastanaka

  Broj donesenih dokumenata na prijedloga Zavoda

  Kontinuirano

  Iniciranje (zagovaranje) i odravanje sastanaka sa institucijama i ministarstvima drugih sektora ije su aktivnosti ili odgovornosti u vezi sa zdravljem stanovnitva

  Sastanci

  Zakljuci, preporuke, ekspertni izvjetaji

  Broj odranih sastanaka

  Broj zajednikih dokumenata Kontinuirano

  Iniciranje (zagovaranje) donoenja strategija, zakonskih i podzakonskih akata, stratekih i akcionih planova, kojima e Zavod dobiti posebnu ulogu

  Usvojeni dokumenti

  Broj dokumenata u kojima je definirana posebna uloga Zavoda

  Kontinuirano

  Iniciranje (zagovaranje) i odravanje sastanaka sa predstavnicima Odjela za zdravstvo Parlamenta FBiH

  Sastanci

  Zakljuci, preporuke, odluke na prijedlog Zavoda

  Broj odranih sastanaka

  Broj prihvaenih inicijativa Zavoda Kontinuirano

  b) Jaanje suradnje sa zdravstvenim ustanovama, visoko kolskim institucijama

  Iniciranje (zagovaranje) odravanja ciljanih sastanaka

  Sastanci

  Zakljuci, preporuke, ekspertni izvjetaji

  Broj odranih sastanaka

  Broj zajednikih dokumenata Kontinuirano

  Ukljuivanje u projekte, istraivanja, seminare, emisije, radionice koje vodi ili organizira Zavod

  Zajedniki dokumenti, izvjetaji, radionice, emisije, prilozi

  Broj dokumenata

  Broj izvjetaja

  Broj radionica

  Broj radio i TV emisija

  Broj priloga na web stranici

  Kontinuirano

  Kontinuirana inicijativa za ukljuivanje radnika Zavoda u nastavne procese visokokolskih ustanova

  Sastanci

  Ugovori/memorandumi

  Broj sastanaka

  Broj ugovora/memoranduma Kontinuirano

 • 23

  CILJ 3: Kontinuirano proaktivno djelovanje na donosioce odluka i politika, struku i javnost

  PODCILJEVI AKTIVNOSTI ZAVRNI REZULTAT INDIKATORI IZVRENJA VRIJEME IZVRENJA

  a) Jaanje suradnje sa meunarodnim organizacijama i NVO

  Ukljuivanje u nove projekte, istraivanja, seminare, emisije, radionice i kampanje

  Sastanci

  Zajedniki projekti i kampanje

  Broj sastanaka

  Broj izvjetaja o zajednikim projektima i kampanjama

  Broj priloga na web stranici

  Kontinuirano

  Pruanje usluga u oblasti komunikacija i relevantnih informacija putem Resursnog centra

  Izvjetaj o pruenim uslugama, izraenim linkovima,

  ukljuenim korisnicima

  Broj usluga

  Broj linkova

  Broj korisnika

  Kontinuirano

  Izrada protokola o suradnji sa NVO Obostrano usvojen protokol Broj NVO sa kojima je potpisan

  protokol Do sredine 2015.

  b) Unapreenje suradnje sa medijima

  Izrada protokola o suradnji sa medijima

  Obostrano usvojen protokol

  Broj medija sa kojima je potpisan protokol

  Do sredine 2015.

  Medijska prezentacija aktivnosti Zavoda Tekst, razgovori, intervjui, emisije

  Ukupan broj tekstova,razgovora i intervjua

  Broj radio i TV emisija

  Broj priloga na web stranici

  Kontinuirano

  Osiguravanje aurnih, tonih i relevantnih informacija za potrebe medija, u skladu sa Zakonom

  Dostavljene informacije Broj traenih

  Broj dostavljenih Kontinuirano

  Incijativa (zagovaranje) uea medija prigodom okruglih stolova i edukativnih emisija o najvanijim pitanjima iz javnog zdravlja

  Okrugli stol o ciljanoj temi

  Usvojen zajedniki program prioritetnih tema

  Broj izvjetaja

  % realizacije programa

  Kontinuirano

 • 7. PRILOZI

  24

  Prilog 1: Situacijska analiza

  Prilog 2: Analiza izvrenja ciljeva Stratekog plana Zavoda za javno zdravstvo

  FBiH 2003.-2013.

  Prilog 3: Anketni upitnici

  Prilog 4: Plan rada Zavoda za javno zdravstvo FBiH za 2015. godinu

 • 1. Health 2020. A European policy framework and strategy for the 21st century.WHO. 2013

  2. http://www.fmoh.gov.ba/index.php/zakoni-i-strategije/lista-zakonskih-i-podzakonskih-akata

  3. Izvjetaj o razvoju Federacije BiH 2012, Federalni zavod za programiranje razvoja, 2013. godine

  4. Statistiki godinjak/ljetopis Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za

  statistiku, Sarajevo, 2013. 5. Strateki plan razvoja zdravstva u Federaciji BiH u periodu od 2008.-2018.

  godine, Federalno ministarstvo zdravstva, 2008.

  6. Strateki plan Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, 2003.-2013., Sarajevo-Mostar 2003.

  7. Zakon o zdravstvenoj zatiti, Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine

  br.46/10, Sarajevo, 2010. 8. Zdravstveno stanje stanovnitva i organizacija zdravstvene zatite u Federaciji

  Bosne i Hercegovine u 2004. godini, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2005.

  9. Zdravstveno stanje stanovnitva i organizacija zdravstvene zatite u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2012. godini, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2013.

  10. Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, Obraun sredstava

  u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Sarajevo, 2013.

  8. BIBLIOGRAFIJA

  25

  Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18Page 19Page 20Page 21Page 22Page 23Page 24Page 25