nastavni zavod za javno zdravstvo - cemex.hr · pdf filenastavni zavod za javno zdravstvo...

Click here to load reader

Post on 18-Aug-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske upanije Godinje izvjee o ispitivanju kvalitete zraka s mjernih postaja u vlasnitvu Cemex Hrvatska d.d. za 2015. godinu

  Rezultati se odnose iskljuivo na analizirane uzorke. Zabranjeno je umnoavanje i preslikavanje ovog dokumenta u bilo kojem obliku.

  O-5.10.-III.

  1/97

  NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

  SPLITSKO - DALMATINSKE UPANIJE

  Vukovarska 46 SPLIT

  Sluba za zdravstvenu ekologiju

  GODINJE IZVJEE O KVALITETI ZRAKA S MJERNIH POSTAJA U

  VLASNITVU CEMEX HRVATSKA D.D.

  1. sijeanj 2015. god. - 31. prosinca 2015. god

  Split, oujak 2016. godine

 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske upanije Godinje izvjee o ispitivanju kvalitete zraka s mjernih postaja u vlasnitvu Cemex Hrvatska d.d. za 2015. godinu

  Rezultati se odnose iskljuivo na analizirane uzorke. Zabranjeno je umnoavanje i preslikavanje ovog dokumenta u bilo kojem obliku.

  O-5.10.-III.

  2/97

  Naslov: Godinje izvjee o kvaliteti zraka s mjernih postaja u

  vlasnitvu Cemex-Hrvatska d.d.

  Izvritelj: Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske

  upanije

  Sluba za zdravstvenu ekologiju

  Odjel za ispitivanje zraka, tla i buke

  Vukovarska 46, Split

  Naruitelj: CEMEX Hrvatska d.d.

  F.Tumana 45

  21212 Katel Suurac

  OIB: 94136335132

  Oznaka

  izvjetaja: 16/001

  Zahtjev za

  ispitivanje: Ugovor (Klasa: 541-02/15-12/28, Ur.br.:2181-103-01-15-1)

  Voditelj odjela za ispitivanje zraka, tla i buke:

  Mr.sc. Nenad Peri, dipl.ing.

 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske upanije Godinje izvjee o ispitivanju kvalitete zraka s mjernih postaja u vlasnitvu Cemex Hrvatska d.d. za 2015. godinu

  Rezultati se odnose iskljuivo na analizirane uzorke. Zabranjeno je umnoavanje i preslikavanje ovog dokumenta u bilo kojem obliku.

  O-5.10.-III.

  3/97

  SADRAJ

  1. UVOD ..................................................................................................................................... 4 2. ZAKONI, PRAVILNICI I UREDBE ........................................................................................... 5 3. METODE .............................................................................................................................. 12

  3.1. Validacija podataka ........................................................................................................ 13 3.2. Granice detekcije ............................................................................................................ 13

  3.2.1 Detekcijski limit metode za odreivanje ukupne talone tvari .................................... 14 3.2.2. Granica detekcije kadmija, nikla, olova i arsena u UTT ............................................ 14 3.2.3 Granica detekcije kadmija, nikla, olova i arsena u PM10 ............................................ 14 3.2.4. Granica detekcije za ostale parametre ..................................................................... 15

  4.AUTOMATSKE MJERNE STANICE (AMS) I REZULTATI .................................................... 18 4.1. Automatska mjerna stanica AMS 1 - Katel Suurac, Grad Katela .............................. 19 4.2. Mjerna stanica AMS 2 - Sv. Kajo, Grad Solin ................................................................ 29 4.3 Mjerna stanica AMS 3 - Centar, Grad Split ...................................................................... 39

  5. MJERNE POSTAJE I REZULTATI ....................................................................................... 49 5.1 Mjerna postaja IZMEU TVORNICA SV. JURAJ I SV. KAJO ...................................... 50 5.2. Mjerna postaja KATEL SUURAC ............................................................................... 56 5.3. Mjerna postaja VRANJIC ................................................................................................ 62 5.4. Mjerna postaja SOLIN - RIBOGOJILITE ..................................................................... 68 5.5. Mjerna postaja KATEL KAMBELOVAC ........................................................................ 74 5.6. Mjerna postaja SV. KAJO STARINE ............................................................................ 80 5.7. Mjerna postaja SV. KAJO - RUDNIK SJEVEROISTOK .................................................. 86 5.8 Mjerna postaja SV. KAJO - RUDNIK - JUGOISTOK ....................................................... 92

  6.PRILOZI .................................................................................... Error! Bookmark not defined. 6.1. AMS 1 METALI U PM10 ................................................. Error! Bookmark not defined. 6.2 PM10 GRAVIMETRIJA ....................................................... Error! Bookmark not defined. 6.3 PM2,5 GRAVIMETRIJA ...................................................... Error! Bookmark not defined. 6.4 KRETANJE KOLIINA TALONE TVARI U TIJEKU GODINE ........ Error! Bookmark not defined.

 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske upanije Godinje izvjee o ispitivanju kvalitete zraka s mjernih postaja u vlasnitvu Cemex Hrvatska d.d. za 2015. godinu

  Rezultati se odnose iskljuivo na analizirane uzorke. Zabranjeno je umnoavanje i preslikavanje ovog dokumenta u bilo kojem obliku.

  O-5.10.-III.

  4/97

  1. UVOD

  U skladu rjeenja izdanog od Ministarstva zatite okolia i prirode (Klasa: UP/I-351-

  02/13-08/71; Ur. broj: 517-06-1-1-1-14-14 od 25. travnja 2014. godine), te na temelju

  Zakona o zatiti zraka (NN130/11;NN 47/14) i Pravilnikom o praenju kvalitete zraka

  (NN 3/13) obavljeno je praenje kvalitete zraka na podruju automatskih mjernih

  postaja u vlasnitvu CEMEX Hrvatska d.d.: mjerenjem ukupne talone tvari (UTT) i

  sadraj metala u ukupnoj talonoj tvari (Pb, Cd, As, Ni, Tl, Hg, Cr i Mn), gravimetrijsko

  odreivanje PM2.5 i PM10, sadraj metala u PM10 (Pb, Cd, As i Ni), te koncentracije

  sumporova dioksida i duikovog dioksida. Na mjernim postajama obavljeno je mjerenje

  ukupne talone tvari (UTT), te sadraj metala u UTT (Pb, Cd, As, Ni, Tl, Hg, Cr i Mn).

  Na zahtjev Cemex Hrvatska d.d. izraen je ovaj izvjetaj. Obrada uzoraka i analiza

  podataka obraeni su u skladu sa Uredbom o razini oneiujuih tvari u zraku (NN

  117/12) i Pravilnikom o uzajamnoj razmjeni informacija i izvjeivanju o kvaliteti zraka

  (NN 57/13).

  CEMEX Hrvatska d.d. se sastoji od tri tvornice cementa: Sveti Juraj, Sveti Kajo i 10.

  kolovoz.

  .

 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske upanije Godinje izvjee o ispitivanju kvalitete zraka s mjernih postaja u vlasnitvu Cemex Hrvatska d.d. za 2015. godinu

  Rezultati se odnose iskljuivo na analizirane uzorke. Zabranjeno je umnoavanje i preslikavanje ovog dokumenta u bilo kojem obliku.

  O-5.10.-III.

  5/97

  Lokacije postaja odreene su na temelju analiza provedenih u Programu sanacije

  utjecaja Cemex Hrvatska d.d. na zrak i najpovoljnije su s gledita praenja utjecaja na

  zrak.

  Slika 1. Lokacije mjernih stanica

  2. ZAKONI, PRAVILNICI I UREDBE

  Zakon o zatiti zraka (N.N. 130/11; 47/14)

  Pravilnik o praenju kvalitete zraka (N.N. 3/13)

  Uredba o graninim razinama oneiujuih tvari u zraku (N.N. 117/12)

  Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvjeivanju o kvaliteti zraka (NN

  57/13)

 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske upanije Godinje izvjee o ispitivanju kvalitete zraka s mjernih postaja u vlasnitvu Cemex Hrvatska d.d. za 2015. godinu

  Rezultati se odnose iskljuivo na analizirane uzorke. Zabranjeno je umnoavanje i preslikavanje ovog dokumenta u bilo kojem obliku.

  O-5.10.-III.

  6/97

  PRAENJE I PROCJENJIVANJE KVALITETE ZRAKA

  Zakon o zatiti zraka (N.N. 130/11)

  lanak 24.

  (1) Prema razinama oneienosti, s obzirom na propisane granine vrijednosti (GV),

  ciljne vrijednosti i dugorone ciljeve utvruju se sljedee kategorije kvalitete zraka:

  prva kategorija kvalitete zraka ist ili neznatno oneien zrak: nisu prekoraene

  granine vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i dugoroni ciljevi za prizemni ozon,

  druga kategorija kvalitete zraka oneien zrak: prekoraene su granine vrijednosti

  (GV), ciljne vrijednosti i dugoroni ciljevi za prizemni ozon.

  (2) Kategorije kvalitete zraka iz stavka 1. ovoga lanka utvruje se za svaku

  oneiujuu tvar posebno i odnosi se na zatitu zdravlja ljudi, kvalitetu ivljenja, zatitu

  vegetacije i ekosustava.

  (3) Kategorije kvalitete zraka iz stavka 1. ovoga lanka utvruju se jedanput godinje za

  proteklu kalendarsku godi

View more