zavod za javno zdravstvo šibensko-kninske...zavod za javno zdravstvo šibensko-kninske županije 3...

Click here to load reader

Post on 20-Feb-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  1

 • 2

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  S A D R Ž A J

  1. UVOD 3

  2. OPĆI PODACI O ŽUPANIJI 5

  3. STANOVNIŠTVO - VITALNI DOGAĐAJI 6

  4. OPĆA MEDICINA 13

  5. PRIKAZ ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA 39

  6. PRIKAZ RADA SLUŽBE ZA ŠKOLSKU MEDICINU 47

  7. SOCIJALNA MEDICINA 50

  8. BOLNIČKA STATISTIKA – ODREĐENI POKAZATELJI RADA

  STACIONIRANIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

  OB ŠIBENIK I OB KNIN U 2004. GODINI 54

  9. SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA

  ZAŠTITA 59

  10. HITNA MEDICINSKA POMOĆ 67

  11. PRIKAZ RADA MEDICINE RADA 76

  12. PRIKAZ RADA SLUŽBE ZA EPIDEMIOLOGIJU 81

  13. PRIKAZ RADA SLUŽBE MIKROBIOLOGIJE

  S PARASITOLOGIJOM 95

  14. SLUŽBA ZA EKOLOGIJU 108

  15. NEKI EPIDEMIOLOŠKI PODACI O BOLESTIMA OVISNOSTI 122

  16. PRIKAZ RADA DJELATNOSTI ZAŠTITE USTA

  I ZUBI 2003. GODINE 139

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  3

  1.UVOD

  Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije je osnovan u travnju 1995.,te od tada funkcionira u prostoru od 241,97 m2 naslijeđenog prostora bivše “higi-jensko-epidemiološke stanice”, Put groblja 6, ispod tvrđave sv. Mihovila, te u dodat-nih 168m2 iznajmljenog ili “posuđenog” prostora.

  U prostorima Doma zdravlja Šibenik nalazi se Uprava, Služba socijalnemedicine, Služba školske medicine, Laboratorij za parasitologiju, te zahvaljujućirazumijevanju Uprave Doma zdravlja uspijevamo nadoknaditi manjak prostora uSjedištu Zavoda.

  Ispostava Drniš od 2003. godine, na žalost, funkcionira u neadekvatnom,iznajmljenom prostoru administrativne koncepcije, ali se nadamo većem razumi-jevanju lokalne zajednice i suradnih zdravstvenih ustanova, te konačnom rješenjusvog prostornog problema.

  Ispostava Knin je u 2005. uspješno smještena u dijelu bolničkog prostoraOpće bolnice Šibensko-kninske županije-lokacija Knin.

  U periodu kad je Zavod počeo svoje samostalno funkcioniranje imali smo26 zaposlenih, od čega 3 liječnika i 1 dipl. ing. tehnologije. Od samog osnivanja,pa do kraja 2004. godine, Zavod je uspješno vodio ravnatelj Branko Belamarić,dipl. oec.

  2006.g., u trenutku pisanja ovog teksta, Zavod je zdravstvena ustanova sa61 zaposlenih, od čega 11 liječnika i 3 dipl.ing,.

  Svoju djelatnost obavlja, još uvijek, u neprimjerenom prostoru, no zahvalju-jući iznimnom interesu Osnivača – Šibensko-kninske županije, te dobroj suradnjiostalih zdravstvenih ustanova, u procesu je rješavanja svojih prostornih problema,te će nakon dobivanja svih potrebnih dozvola preseliti u dijelom dograđen i obnovljenprostor “starog zaraznog” odjela u krugu Opće bolnice Šibensko-kninske županije.

  Ustanova je koja obavlja Javnozdravstvenu djelatnost, sukladno (ZAKON O ZDR.ZAŠTITI NN/97,95/00,112/00 ), a koja se sastoji od

  •EPIDEMIOLOGIJA ZARAZNIH BOLESTI•EPIDEMIOLOGIJA NEZARAZNIH BOLESTI• PREVENTIVNO-ODGOJNE MJERE U OSNOVNIM, SREDNJIM ŠKOLAMA•MIKROBIOLOŠKU DJELATNOST•OSIGURANJE ZDRAVSTVENO ISPRAVNE VODE, NAMIRNICA I ZRAKA

 • 4

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  •CIJEPLJENJE•ZDRAVSTVENU STATISTIKU•ZDRAVSTVENO PROSVJEĆIVANJE•PREVENCIJU I VANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI

  U svrhu obavljanja navedenih djelatnosti, osnovane su službe

  • SLUŽBA ZA EKOLOGIJU

  • SLUŽBA ZA MEDICINSKU MIKROBIOLOGIJU SA PARASITOLOGIJOM

  • SLUŽBA ZA ŠKOLSKU MEDICINU

  • SLUŽBU ZA SOCIJALNU MEDICINU - od 01.01.2004. Centar za ovisnosti

  • SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU

  • Služba zajedničkih poslova.

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  5

  2.OPĆI PODACI O ŽUPANIJI

  • POPIS 2001. 112 891, 54666 muškaraca i 58225 žena• površina - 2984 km2• Gustoća naseljenosti -38 stanovnika po km2.

  • Na području Županije ima 5 gradova:Šibenik, Knin, Drniš, Vodice i Skradin,te 15 općina:

  Kijevo, Biskupija, Civljane, Ervenik, Kistanje, Ružić, Unešić, Pirovac, Tisno,Murter, Primošten, Bilice, Tribunj i Rogoznica

  • Stanovništvo prema narodnosti, Popis 2001.narodnost % (udio)Hrvati 88,90Srbi 9,06Albanci 0,29Bošnjaci 0,13

  • Stanovništvo prema statusu osiguranja

  • Stopa registrirane nezaposlenosti ( %) na dan 31. ožujka 2005

  Izvor podataka: Priopćenje Državnog zavoda za statistiku

 • 6

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  3.STANOVNIŠTVO – VITALNI DOGAĐAJI

  Izvo

  r po

  data

  ka:

  Prio

  pćen

  je D

  ržav

  nog

  zavo

  da z

  a st

  atis

  tiku

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  7

  Registrirana nezaposlenost, siječanj 2007.

  Ispostava Zavoda za zapošlj. Drniš 789 osobaIspostava Zavoda za zapošlj. Knin 2.997 osobaIspostava Zavoda za zapošlj Šibenik i Vodice 5.338 osoba

  Izvor podataka : Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Šibenik

  Kvalifikacijska struktura nezaposlenosti osoba krajem prosinca 1006. godine

 • 8

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  ST

  AB

  LO

  ŽIV

  OT

  A Š

  IBE

  NS

  KO

  -KN

  INS

  KE

  ŽU

  PA

  NIJ

  E

  -5.0

  00

  -4.0

  00

  -3.0

  00

  -2.0

  00

  -1.0

  00

  01.0

  00

  2.0

  00

  3.0

  00

  4.0

  00

  5

  0-4

  5 d

  o 9

  10 d

  o 1

  4

  15-1

  9

  20-2

  4

  25-2

  9

  30-3

  4

  35-3

  9

  40-4

  4

  45-4

  9

  50-5

  4

  55-5

  9

  60-6

  4

  65-6

  9

  70-7

  4

  75-7

  9

  80-8

  4

  85+

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  9

  KORISNICI PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI U 2006. GODINIU ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI

 • 10

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  UDIO DOBNE SKUPINE 65+ U UKUPNOM BROJU STANOVNIKAPREMA POPISU STANOVNIŠTVA IZ 1971., 1981., 1991. I 2001. GODINE

  2043Dom za smještaj starijih osoba Vodice

  93330Dom za starije i nemoćne osobe “Cvjetni dom” Šibenik

  2574Dom za starije i nemoćne osobe Knin

  OsobljeKapacitet (osoba)DOMOVI ZA STARE I NEMOĆNE

  2043Dom za smještaj starijih osoba Vodice

  93330Dom za starije i nemoćne osobe “Cvjetni dom” Šibenik

  2574Dom za starije i nemoćne osobe Knin

  OsobljeKapacitet (osoba)DOMOVI ZA STARE I NEMOĆNE

  Ekonomski pokazatelji za Šibensko-kninsku županijuIzvor podataka: Izvješće FINE

  IJLETAZAKOPIKSMONOKEGONPUKUTSAR

  )%(ADOHIRPHINPUKUTSAR)%(ADOHSAR

  A]ALPKEJSORP

  KINEBI[ 5,12 7,21163.3/tsar/

  [INRD 9,31 1,31191.3

  /tsaritizarzi/

  NINK 1,05 2,52473.3/dap/

  I]AMODOTURB/RUE/DOVZIORP

  .1002 .3002

  AKSTAVRHAKILBUPER 599.4 015.5

  AKSNINK-OKSNEBI[[email protected]

  971.3 511.4

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  11

 • 12

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  PER

  INA

  TA

  LNI

  MO

  RT

  ALI

  TET

  U Š

  IBEN

  SKO

  -KN

  INSK

  OJ

  ŽU

  PAN

  IJI

  Izvo

  r: H

  rvat

  ski z

  avod

  za

  javn

  o zd

  ravs

  tvo,

  Zav

  od z

  a ja

  vno

  zdra

  vstv

  o Ši

  bens

  ko-k

  nins

  ke ž

  upan

  ije

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  13

  4. OPĆA MEDICINA 2005.GODINE

  BOLESTI I STANJA ZABILJEŽENI U DJELATNOSTI OPĆE MEDICINE- DRNIŠ

  U općini Drniš radi 5 timova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, te skrbe za 6957 osobau 2005. godini.

  Bilo je 45354 posjeta i 31770 pregleda, te je utvrđeno 13807 bolesti i stanja.

 • 14

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  )01-BKM(AJNATSIITSELOBAPURG JORB

  UOIDUMONPUKU

  [email protected]

  AJNATS

  AVATSUSGOKSJICALUKRICITSELOB 5862 %4,91

  itselobenviznetrepiH 6571 %4,56

  acrsitseloben~imehsiegurD 572 %2,01

  itselobena~rsegurD 561 %1,6

  AVATSUSGON[IDITSELOB 2052 %1,81

  avatsusgon{idagejnrogejickefnientukA 1481 %5,37

  sitiloihnorbintukaisitihnorbintukA 513 %6,21

  a}ulpitselobenvitkurtspoen~inorkegurdiamtsa,mezifme,sitihnorB 921 %1,5

  AVIKTGONVIZEVIAVATSUSGONAT[OK-ON]I[IMITSELOB 8971 %31

  ejitapozrodelatsoiavoksidhinlarbetrevretniitseloB 018 %54

  avatsusgonat{ok-on}i{imitselobelatsO 253 %6,91

  ezortrA 502 %4,11

  AVATSUSGONRANIRUOTINEGITSELOB 0911 %6,8

  aruhejmgon}arkomalapU 927 %2,16

  izuaponemuija}emeroP 101 %5,8

  anagrohinlopshiksne`itselobelatsO 09 %5,7

  AJNA[ANOPIJA]EMEROPIIJA]EMEROPINVE[UD 809 %6,6

  mosertsasinazevopija}emeropinvitkefaiezorueNija}emeropinmrofotamosi

  514 %7,54

  ajna{anopija}emeropiija}emeropinve{udilatsO 613 %8,43

  ajna{anopija}emeropiija}emeropinve{uDalohoklamejnamizuinavokorzu

  88 %7,9

  AJNATSIITSELOBENIPUKSELATSO 4274 %2,43

  enidog.5002enicideme}poavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  15

  BOLESTI I STANJA ZABILJEŽENI U DJELATNOSTI OPĆE MEDICINE- KISTANJE

  U općini Kistanje radi 1 tim u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koji skrbi za 1953osoba u 2005. godini.

  Bilo je 12826 posjeta i 11110 pregleda, te je utvrđeno 6888 bolesti i stanja.

 • 16

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  )01-BKM(AJNATSIITSELOBAPURG JORB

  UOIDUUJORBMONPUKU

  [email protected]

  AVATSUSGON[IDITSELOB 4431 %5,91

  avatsusgon{idagejnrogejickefnientukA 1411 %9,48

  sitiloihnorbintukaisitihnorbintukA 27 %3,5

  itselobenvitkurtspoen~inorkegurdiamtsa,mezifme,sitihnorBa}ulp

  26 %6,4

  AVATSUSGOKSJICALUKRICITSELOB 778 %7,21

  itselobenviznetrepiH 415 %6,85

  acrsitseloben~imehsiegurD 141 %61

  itselobena~rsegurD 111 %6,21

  GONVIZEVIAVATSUSGONAT[OK-ON]I[IMITSELOBAVIKT

  108 %6,11

  ejitapozrodelatsoiavoksidhinlarbetrevretniitseloB 936 %8,97

  avatsusgonat{ok-on}i{imitselobelatsO 26 %7,7

  ezortrA 93 %8,4

  AJNA[ANOPIJA]EMEROPIIJA]EMEROPINVE[UD 166 %6,9

  imosertsasinazevopija}emeropinvitkefaiezorueNija}emeropinmrofotamos

  515 %9,77

  ajna{anopija}emeropiija}emeropinve{udilatsO 79 %7,41

  inavokorzuajna{anopija}emeropiija}emeropinve{uDalohoklamejnamizu

  81 %7,2

  IAJLVARDZEJNATSANU^EJTUIJOKICINEBMI^[email protected]

  625 %6,7

  itselobhinzarazgobzejlvardzopu}{onsaposebosoegurD 543 %6,56

  gobzmob`ulsmonevtsvardzetsirokesejokebosOagolzarhiksmonokeoicosihinlajicosohisp

  27 %7,31

  .rdzastkatnokiajlvardzejnatsanu~ejtuijokicinebmi~ilatsOmob`uls

  75 %8,01

  AJNATSIITSELOBENIPUKSELATSO 9762 %9,83

  enidog.5002enicideme}poavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  17

  BOLESTI I STANJA ZABILJEŽENI U DJELATNOSTI OPĆE MEDICINE- KNIN

  U općini Knin radi 9 timova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koji skrbi za 16635osoba u 2005. godini.

  Bilo je 108843 posjeta i 94080 pregleda, te je utvrđeno 30635 bolesti i stanja.

 • 18

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  )01-BKM(AJNATSIITSELOBAPURG JORB

  UOIDUMONPUKU

  [email protected]

  AJNATS

  AVATSUSGON[IDITSELOB 5984 %61

  avatsusgon{idagejnrogejickefnientukA 8123 %7,56

  sitiloihnorbintukaisitihnorbintukA 446 %1,31

  itselobenvitkurtspoen~inorkegurdiamtsa,mezifme,sitihnorBa}ulp

  924 %7,8

  AVATSUSGOKSJICALUKRICITSELOB 4654 %9,41

  itselobenviznetrepiH 4032 %4,05

  acrsitseloben~imehsiegurD 495 %31

  itselobena~rsegurD 375 %2,21

  AVIKTGONVIZEVIAVATSUSGONAT[OK-ON]I[IMITSELOB 9092 %5,9

  ejitapozrodelatsoiavoksidhinlarbetrevretniitseloB 9651 %9,35

  ezortrA 114 %1,41

  avatsusgonat{ok-on}i{imitselobelatsO 813 %9,01

  [email protected]

  8582 %3,9

  ihinlajicosohispgobzmob`ulsmonevtsvardzetsirokesejokebosOagolzarhiksmonokeoicos

  6411 %04

  itselobhinzarazgobzejlvardzopu}{onsaposebosoegurD 959 %5,33

  iadelgerpgobzmob`ulsmonevtsvardzetsirokesejokebosOajnavi`artsi

  565 %7,91

  AVATSUSGONRANIRUOTINEGITSELOB 3881 %1,6

  aruhejmgon}arkomalapU 2201 %3,45

  etatsorpajizalprepiH 672 %6,41

  )icnemakin}arkom(azajitilorU 931 %4,7

  AJNATSIITSELOBENIPUKSELATSO 62531 %2,44

  enidog.5002enicideme}poavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  19

  BOLESTI I STANJA ZABILJEŽENI U DJELATNOSTI OPĆE MEDICINE- PROMINA

  Na području općine Promina radi jedan tim opće medicine u zakupu za 814 sta-novnika, te je 2005. godine bilo 6230 posjeta i 5349 pregleda.

 • 20

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  )01-BKM(AJNATSIITSELOBAPURG JORB

  UOIDUMONPUKU

  [email protected]

  AJNATS

  AVATSUSGOKSJICALUKRICITSELOB 685 %1,52

  itselobenviznetrepiH 092 %5,94

  avatsusgoksjicalukricitselobelatsO 441 %6,42

  acrsitseloben~imehsiegurD 48 %3,41

  GONVIZEVIAVATSUSGONAT[OK-ON]I[IMITSELOBAVIKT

  284 %6,02

  ejitapozrodelatsoiavoksidhinlarbetrevretniitseloB 631 %2,82

  avatsusgonat{ok-on}i{imitselobelatsO 701 %2,22

  ezortrA 501 %8,12

  AVATSUSGON[IDITSELOB 303 %31

  avatsusgon{idagejnrogejickefnientukA 821 %2,24

  itselobenvitkurtspoen~inorkegurdiamtsa,mezifme,sitihnorBa}ulp

  911 %2,93

  sitiloihnorbintukaisitihnorbintukA 74 %5,51

  AVATSUSGONVABORPITSELOB 351 %5,6

  avatsusgonvaborpitselobelatsO 09 %8,85

  ertejitseloB 32 %51

  )inlanedoudortsag(amunedoudiacule`suklU 01 %5,6

  AVATSUSGONRANIRUOTINEGITSELOB 911 %1,5

  )sititsic(aruhejmgon}arkomalapU 74 %5,93

  avatsusgonraniruitselobegurD 81 %1,51

  anagrohinlopshiksne`itselobelatsO 41 %7,11

  AJNATSIITSELOBENIPUKSELATSO 696 %8,92

  enidog.5002enicideme}poavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  21

  BOLESTI I STANJA ZABILJEŽENI U DJELATNOSTI OPĆE MEDICINE- PRIMOŠTEN

  Na području općine Primošten radi dva tima opće medicine u zakupu za 3281stanovnika, te je 2005. godine bilo 24101 posjeta i 16099 pregleda.

  Utvrđeno je 6677 bolesti i stanja.

 • 22

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  )01-BKM(AJNATSIITSELOBAPURG JORB

  UOIDUMONPUKU

  [email protected]

  AJNATS

  AVATSUSGON[IDITSELOB 2631 %4,02

  avatsusgon{idagejnrogejickefnientukA 689 %4,27

  sitiloihnorbintukaisitihnorbintukA 561 %1,21

  avatsusgon{iditselobelatsO 39 %8,6

  AVATSUSGOKSJICALUKRICITSELOB 0901 %3,61

  itselobenviznetrepiH 295 %3,45

  itselobena~rsegurD 552 %4,32

  )secirav,azobmort,ajilobme(anevitseloB 78 %9,7

  GONVIZEVIAVATSUSGONAT[OK-ON]I[IMITSELOBAVIKT

  485 %7,8

  ejitapozrodelatsoiavoksidhinlarbetrevretniitseloB 432 %04

  ezortrA 241 %3,42

  avatsusgonat{ok-on}i{imitselobelatsO 201 %5,71

  AJNA[ANOPIJA]EMEROPIIJA]EMEROPINVE[UD 244 %6,6

  imosertsasinazevopija}emeropinvitkefaiezorueNija}emeropinmrofotamos

  171 %7,83

  ajna{anopija}emeropiija}emeropinve{udilatsO 711 %5,62

  ija}emeropitunamusiinpitozihs,ajinerfozihcS 79 %9,12

  ITSELOBIENARHERPITSELOB,ITSELOBENLIRKODNEAMZILOBATEM

  704 %1,6

  sutilemsetebajiD 161 %5,93

  itselobienarherpitselob,itselobenlirkodneelatsOamzilobatem

  331 %6,23

  e~ajntit{ija}emeroP 68 %1,12

  AJNATSIITSELOBENIPUKSELATSO 2972 %8,14

  enidog.5002enicideme}poavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  23

  BOLESTI I STANJA ZABILJEŽENI U DJELATNOSTI OPĆE MEDICINE- RUŽIĆ

  Na području općine Ružić radi jedan tim opće medicine u zakupu za 468 stanovnika,te je 2005. godine bilo 3524 posjeta i 3176 pregleda.

  Utvrđeno je 955 bolesti i stanja.

 • 24

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  )01-BKM(AJNATSIITSELOBAPURG JORB

  UOIDUMONPUKU

  [email protected]

  AJNATS

  AVATSUSGOKSJICALUKRICITSELOB 042 %1,52

  itselobenviznetrepiH 041 %3,85

  )secirav,azobmort,ajilobme(anevitseloB 83 %8,51

  itselobena~rsekstamueren~inorK 53 %6,41

  GONVIZEVIAVATSUSGONAT[OK-ON]I[IMITSELOBAVIKT

  131 %7,31

  ejitapozrodelatsoiavoksidhinlarbetrevretniitseloB 021 %6,19

  ezortrA 7 %3,5

  ejitaportrailopenlapuegurdisitirtraindiotamueR 2 %5,1

  AVATSUSGON[IDITSELOB 031 %6,31

  avatsusgon{idagejnrogejickefnientukA 75 %8,34

  itselobenvitkurtspoen~inorkegutdiamtsa,mezifme,sitihnorBa}ulp

  13 %8,32

  sitiloihnorbintukaisitihnorbintukA 42 %4,81

  [email protected]@OKEJICKEFNI 68 %9

  aviktgon`oktopie`okejickefnI 75 %2,66

  ejirakitruiimezge,sititamreD 72 %4,13

  aviktgon`oktopie`okitselobelatsO 2 %3,2

  AJNA[ANOPIJA]EMEROPIIJA]EMEROPINVE[UD 27 %5,7

  imosertsasinazevopija}emeropinvitkefaiezorueNija}emeropinmrofotamos

  16 %7,48

  ija}emeropitunamusiinpitozihs,ajinerfozihcS 5 %9,6

  inavokorzuajna{anopija}emeropiija}emeropinve{uDalohoklamejnamizu

  3 %1,4

  AJNATSIITSELOBENIPUKSELATSO 692 %13

  enidog.5002enicideme}poavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  25

  BOLESTI I STANJA ZABILJEŽENI U DJELATNOSTI OPĆE MEDICINE- SKRADIN

  Na području općine Skradin radi jedan tim opće medicine u zakupu za 2163stanovnika, te je 2005. godine bilo 16801 posjeta i 15600 pregleda.

  Utvrđeno je 3570 bolesti i stanja.

 • 26

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  )01-BKM(AJNATSIITSELOBAPURG JORB

  UOIDUMONPUKU

  [email protected]

  AJNATS

  AVATSUSGON[IDITSELOB 439 %2,62

  avatsusgon{idagejnrogejickefnientukA 108 %7,58

  sitiloihnorbintukaisitihnorbintukA 211 %9,11

  envitkurtspoen~inorkegurdiamtsa,mezifme,sitihnorBa}ulpitselob

  11 %1,1

  AVATSUSGOKSJICALUKRICITSELOB 207 %7,91

  itselobenviznetrepiH 006 %7,58

  acrsitseloben~imehsiegurD 91 %7,2

  )secirav,azobmort,ajilobme(anevitseloB 3 %4,0

  AVATSUSGONRANIRUOTINEGITSELOB 223 %9

  )sitsic(aruhejmgon}arkomalapU 591 %5,06

  etatsorpajizalprepiH 95 %3,81

  avatsusgonraniruitselobeguD 53 %8,01

  ITSELOBIENARHERPITSELOB,ITSELOBENLIRKODNEAMZILOBATEM

  892 %3,8

  sutilemsetebajiD 042 %5,08

  e~ajntit{ija}emeroP 33 %11

  tsoliterP 52 %3,8

  GONVIZEVIAVATSUSGONAT[OK-ON]I[IMITSELOBAVIKT

  532 %6,6

  ezortrA 331 %6,65

  ejitapozrodelatsoiavoksidhinlarbetrevretniitseloB 95 %1,52

  ajicalamoetsoiazoropoetsO 3 %2,1

  AJNATSIITSELOBENIPUKSELATSO 9701 %2,03

  enidog.5002enicideme}poavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  27

  BOLESTI I STANJA ZABILJEŽENI U DJELATNOSTI OPĆE MEDICINE- ŠIBENIK

  Na području Šibenika primarnu zdravstvenu zaštitu provodi 23 tima opće medicineu zakupu, 6 pri DZ Šibenik i 1 privatnu ordinaciju opće medicine, koji skrbe za 47298osobe.

  U 2005. godini bilo je 337721 posjeta, a izvršeno je 300004 pregleda, te utvrđeno107718 bolesti i stanja prema MKB-10 klasifikaciji.

 • 28

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  )01-BKM(AJNATSIITSELOBAPURG JORB

  MONPUKUUOIDUUJORB

  [email protected]

  AVATSUSGON[IDITSELOB 13862 %4,32

  avatsusgon{idagejnrogejickefnientukA 14461 %2,16

  sitiloihnorbintukaisitihnorbintukA 8105 %7,81

  itselobenvitkurtspoen~inorkegurdiamtsa,mezifme,sitihnorBa}ulp

  5702 %7,7

  AVATSUSGOKSJICALUKRICITSELOB 08391 %9,61

  itselobenviznetrepiH 2129 %5,74

  acrsitseloben~imehsiegurD 0442 %5,21

  )secirav,azobmort,ajilobme(anevitseloB 2881 %7,9

  GONVIZEVIAVATSUSGONAT[OK-ON]I[IMITSELOBAVIKT

  78221 %7,01

  ejitapozrodelatsoiavoksidhinlarbetrevretniitseloB 8154 %7,63

  ezortrA 4212 %2,71

  avatsusgonat{ok-on}i{imitselobelatsO 0651 %7,21

  AVATSUSGONRANIRUOTINEGITSELOB 7237 %4,6

  )sitsic(aruhejmgon}arkomalapU 0423 %2,44

  etatsorpajizalprepiH 6201 %41

  )ruhejmin}arkom(azajitilorU 837 %01

  ASKENDAHIN^OIAKOITSELOB 7607 %2,6

  sitivitkujnoK 4582 %3,04

  ejicadomokaiejickarferja}emeroP 7981 %8,62

  mokualG 408 %3,11

  AJNATSIITSELOBENIPUKSELATSO 55514 %3,63

  enidog.5002enicideme}poavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  29

  BOLESTI I STANJA ZABILJEŽENI U DJELATNOSTI OPĆE MEDICINE- TISNO

  Postoje tri tima opće medicine u zakupu (1 tim u Tisnom i 2 tima u Murteru) kojiskrbe za 4597 stanovnika.

  U 2005.godini je bilo 26267 posjeta i 21097 pregleda, te utvrđeno 11269 bolestii stanja.

 • 30

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  OPĆA MEDICINA

  )01-BKM(AJNATSIITSELOBAPURG JORB

  UOIDUUJORBMONPUKU

  [email protected]

  AVATSUSGON[IDITSELOB 2382 %1,52

  avatsusgon{idagejnrogejickefnientukA 5561 %4,85

  itselobenvitkurtspoen~inorkegurdiamtsa,mezifme,sitihnorBa}ulp

  116 %5,12

  )acneulfni(apirG 402 %2,7

  AVATSUSGOKSJICALUKRICITSELOB 2851 %41

  itselobenviznetrepiH 573 %7,32

  itselobena~rsegurD 721 %8

  )secirav,azobmort,ajilobme(anevitseloB 46 %4

  GONVIZEVIAVATSUSGONAT[OK-ON]I[IMITSELOBAVIKT

  1111 %9,9

  ejitapozrodelatsoiavoksidhinlarbetrevretniitseloB 516 %3,55

  ezortrA 461 %7,41

  ejitaportrailopenlapuegurdisitirtraindiotamueR 261 %6,41

  [email protected]@OKEJICKEFNI 277 %9,6

  ejirakitruiimezge,sititamreD 355 %6,17

  aviktgon`oktopie`okejickefnI 741 %91

  aviktgon`oktopie`okitselobelatsO 27 %3,9

  ASKENDAHIN^OIAKOITSELOB 846 %8,5

  sitivitkujnoK 573 %8,75

  ejicadomokaiejickarferija}emeroP 721 %6,91

  askendaiakoitselobelatsO 46 %8,9

  AJNATSIITSELOBENIPUKSELATSO 4234 %4,83

  enidog.5002enicideme}poavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  31

  BOLESTI I STANJA ZABILJEŽENI U DJELATNOSTI OPĆE MEDICINE- UNEŠIĆ

  Na području Unešića dva tima opće medicine (jedan pri DZ Drniš, jedan u zakupu)skrbe za 1401 stanovnika.

  U 2005. godini bilo je 10606 posjeta, i 8694 pregleda, te je utvrđeno 6148 bolestii stanja.

 • 32

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  OPĆA MEDICINA

  )01-BKM(AJNATSIITSELOBAPURG JORB

  UOIDUMONPUKU

  [email protected]

  AJNATS

  AVATSUSGOKSJICALUKRICITSELOB 1401 %9,71

  itselobenviznetrepiH 214 %5,93

  itselobena~rsegurD 381 %5,71

  )secirav,azobmort,ajilobme(anevitseloB 841 %2,41

  AVATSUSGON[IDITSELOB 7201 %7,71

  avatsusgon{idagejnrogejickefnientukA 827 %8,07

  sitiloihnorbintukaisitihnorbintukA 161 %6,51

  itselobenvitkurtspoen~inorkegurdiamtsa,mezifme,sitihnorBa}ulp

  77 %5,7

  GONVIZEVIAVATSUSGONAT[OK-ON]I[IMITSELOBAVIKT

  256 %2,11

  ejitapozrodelatsoiavoksidhinlarbetrevretniitseloB 612 %1,33

  ezortrA 212 %5,23

  azodroliazoiloks,azofiK 76 %2,01

  ASKENDAHIN^OIAKOITSELOB 494 %5,8

  sitivitkujnoK 522 %5,54

  ejicadomokaiejickarferija}emeroP 211 %6,22

  e}elitselobegurdiatkaraK 66 %3,31

  [email protected]@OKEJICKEFNI 654 %9,7

  ejirakitruiimezge,sititamreD 892 %3,56

  aviktgon`oktopie`okejickefnI 221 %7,62

  aviktgon`oktopie`okitselobelatsO 63 %8,7

  AJNATSIITSELOBENIPUKSELATSO 0312 %7,63

  enidog.5002enicideme}poavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  33

  BOLESTI I STANJA ZABILJEŽENI U DJELATNOSTI OPĆE MEDICINE- VODICE

  Na području Vodica opća medicina skrbi za 8690 osoba.Rad se odvija kroz 5 timova opće medicine u zakupu.

  U 2005. godini bilo je 67110 posjeta i obavljeno 61210 pregleda pri čemu jeutvrđeno 15782 bolesti i stanja.

 • 34

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  )01-BKM(AJNATSIITSELOBAPURG JORB

  UOIDUMONPUKU

  [email protected]

  AJNATS

  AVATSUSGON[IDITSELOB 4334 %5,72

  avatsusgon{idagejnrogejickefnientukA 6182 %56

  sitiloihnorbintukaisitihnorbintukA 3001 %1,32

  )acneulfni(apirG 132 %3,5

  AVATSUSGOKSJICALUKRICITSELOB 3981 %21

  itselobenviznetrepiH 1911 %9,26

  acrsitseloben~imehsiegurD 882 %2,51

  itselobena~rsegurD 301 %4,5

  GONVIZEVIAVATSUSGONAT[OK-ON]I[IMITSELOBAVIKT

  1411 %2,7

  ejitapozrodelatsoiavoksidhinlarbetrevretniitseloB 326 %6,45

  ezortrA 871 %6,51

  ejitapolidnopS 041 %2,21

  [email protected]@OKEJICKEFNI 6701 %8,6

  ejirakitruiimezge,sititamreD 957 %5,07

  aviktgon`oktopie`okejickefnI 672 %6,52

  aviktgon`oktopie`okitselobelatsO 14 %8,3

  AVATSUSGONRANIRUOTINEGITSELOB 299 %3,6

  )sititsic(aruhejmgon}arkomalapU 164 %4,64

  avatsusgonraniruitselobegurD 831 %9,31

  anagrohinlopshik{umitselobegurD 531 %6,31

  AJNATSIITSELOBENIPUKSELATSO 6436 %2,04

  enidog.5002enicideme}poavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  35

  BOLESTI I STANJA ZABILJEŽENI U DJELATNOSTI OPĆE MEDICINE- PIROVAC

  Postoji 1 tim opće medicine u zakupu koji skrbi za 1676 stanovnika.

  U 2005. godini bilo je 12902 posjeta i 12364 pregleda, te je utvrđeno 5126 bolestii stanja.

 • 36

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  )01-BKM(AJNATSIITSELOBAPURG JORB

  UOIDUUJORBMONPUKU

  [email protected]

  AVATSUSGON[IDITSELOB 3831 %72

  avatsusgon{idagejnrogejickefnientukA 338 %2,06

  sitiloihnorbintukaisitihnorbintukA 133 %9,32

  itselobenvitkurtspoen~inorkegurdiamtsa,mezifme,sitihnorBa}ulp

  011 %9,7

  GONVIZEVIAVATSUSGONAT[OK-ON]I[IMITSELOBAVIKT

  895 %7,11

  ejitapozrodelatsoiavoksidhinlarbetrevretniitseloB 563 %16

  avatsusgonat{ok-on}i{imitselobelatsO 101 %8,61

  azortrA 55 %1,9

  AVATSUSGOKSJICALUKRICITSELOB 215 %01

  itselobenviznetrepiH 442 %6,74

  itselobena~rsegurD 441 %1,82

  )secirav,azobmort,ajilobme(anevitseloB 04 %8,7

  [email protected]@OKEJICKEFNI 863 %2,7

  ejirakitruiimezge,sititamreD 871 %3,84

  aviktgon`oktopie`okejickefnI 251 %3,14

  aviktgon`oktopie`okitselobelatsO 83 %3,01

  ANARINIFEDONJLOVODENIIVOKANZ,IMOTPMISAJNATS

  663 %1,7

  inatsrvsen,izalan.baliik~inilk,ivokanz,imotpmisilatsOomagurd

  663 %001

  AJNATSIITSELOBENIPUKSELATSO 9981 %73

  enidog.5002enicideme}poavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  37

  BOLESTI I STANJA ZABILJEŽENI U DJELATNOSTI OPĆE MEDICINE– ROGOZNICA

  Na području Rogoznice postoji jedan tim opće medicine u zakupu, te jedna privatnaordinacija opće medicine u sklopu marine Frapa.

  Ordinacija u zakupu skrbi za 1347 stanovnika, te je u 2005. godini imala 10208posjeta i 8841 pregled.Ordinacija skrbi i za jedno dojenče, te 11 djece predškolske dobi.

  Utvđeno je 4015 bolesti i stanja.

 • 38

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  )01-BKM(AJNATSIITSELOBAPURG JORB

  UOIDUMONPUKU

  [email protected]

  AJNATS

  AVATSUSGOKSJICALUKRICITSELOB 409 %5,22

  itselobenviznetrepiH 754 %5,05

  ejicadomokaiejickarferija}emeroP 551 %1,71

  sitivitkujnoK 131 %5,41

  GONVIZEVIAVATSUSGONAT[OK-ON]I[IMITSELOBAVIKT

  405 %6,21

  ejitapotrailopenlapuegurdisitirtraindiotamueR 912 %4,34

  ejitapozrodelatsoiavoksidhinlarbetrevretniitseloB 841 %3,92

  ajicalamoetsoiazoropoetsO 75 %3,11

  ASKENDAHIN^OIAKOITSELOB 214 %3,01

  e}elitselobegurdiatkarataK 401 %2,52

  ejicadomokaiejickarferija}emeroP 221 %6,92

  sitivitkujnoK 89 %7,32

  ITSELOBIENARHERPITSELOB,ITSELOBENLIRKODNEAMZILOBATEM

  793 %9,9

  sutilemsetebajiD 963 %9,29

  e~ajntit{ija}emeroP 32 %7,5

  tsoliterP 5 %2,1

  AVATSUSGON[IDITSELOB 573 %3,9

  avatsusgon{idagejnrogejickefnientukA 341 %1,83

  itselobenvitkurtspoen~inorkegurdiamtsa,mezifme,sitihnorBa}ulp

  241 %8,73

  )acneulfni(apirG 24 %2,11

  AJNATSIITSELOBENIPUKSELATSO AJNATSIITSELOBENIPUKSELATSO AJNATSIITSELOBENIPUKSELATSO AJNATSIITSELOBENIPUKSELATSO AJNATSIITSELOBENIPUKSELATSO 3241 3241 3241 3241 3241 %4,53 %4,53 %4,53 %4,53 %4,53

  enidog.5002enicideme}poavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  39

  5. PRIKAZ ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA U 2005.GODINI

  Zdravstvena zaštita žena organizirana je preko timova ginekologa u primar-noj zdravstvenoj zaštiti.

  Na području Županije postoje 7 timova ginekologa u primarnoj zdravstvenojzaštiti, 2 tima u zakupu i 2 pri Domu zdravlja na području Šibenika, 1 smješten uDZ Drniš, i 1 smješten u DZ Knin, te jednu privatnu polikliniku u Šibeniku.

  Ukupno je u skrbi 39500 žena, a zdravstvenu zaštitu je 2005. koristilo32827 žena, odnosno barem jednom posjetilo svog izabranog ginekologa.

  ( Izvor podataka: Zbirno izvješće o zdravstvenoj zaštiti žena na području Šibensko-kninske županije za 2005. godinu).

  Istim izvješćima daje se informacija o ukupno na području Županije 7638Papa testova napravljenih 2005 god. Broj evidentiranih Papa- testova je u laganompadu u odnosu na broj žena u skrbi 2004. godine.

  2005. izvještaji bilježe 6844 sistematskih, 2419 kontrolnih i 422 ciljanapregleda. Upućujem na ispravno vođenje izvješća da bi se dobili valjani parametriza ocjenu provođenja preventive u primarnoj zdr zaštiti žena.

  Papa testovi prate se putem parametra broj Papa testova na 1000 ženafertilne dobi (Popis, žene u dobi 15-49 g.). Naša stopa iznosi 227,2 /1000 ženafertilne dobi za Županiju.

  U odnosu na 2004. godinu stopa je povećana za 10%.

 • 40

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  IKST

  AMETSIS

  INL

  ORT

  NO

  K

  61

  <6

  19

  1–0

  29

  2–0

  39

  3–0

  49

  4–0

  5>

  on

  puk

  u6

  1<

  61

  91–

  02

  92–

  03

  93–

  04

  94–

  05

  >o

  np

  uku

  –O

  KSNEBI[

  AKS

  NIN

  KAJI

  NAP

  [email protected]

  0091

  95813951

  39519061

  44860

  97595

  086185

  4849142

  [IN

  RD

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  NIN

  K0

  59598

  065296

  0892223

  082

  03129

  211251

  415

  KINEBI[

  059

  4693301

  109926

  22630

  15564

  885964

  2335091

  IDEL

  GERP

  IN

  AJLIC

  61

  <9

  1–

  61

  92

  –0

  29

  3–

  03

  94

  –0

  40

  5>

  on

  puk

  u

  –O

  KSNE

  BI[A

  KSNI

  NK

  AJIN

  APU

  @0

  0136

  821221

  99224

  [IN

  RD

  00

  00

  00

  0

  NIN

  K0

  04

  35

  021

  KINE

  BI[0

  0195

  521711

  99014

  Izvo

  r po

  data

  ka:

  Izvj

  ešća

  tim

  ova

  zdra

  vstv

  ene

  zašt

  ite ž

  ena

  na p

  odru

  čju

  Šibe

  nsko

  - kn

  insk

  e žu

  pani

  je z

  a 20

  05.

  godi

  nu

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  41

  IVOTSET-APAP

  61< 91-61 92-02 93-03 94-04 05> onpuku

  aksnink-oksnebi[ajinapu`

  0 561 5641 2491 5712 1981 8367

  {inrD 0 4 801 041 302 102 656

  ninK 0 14 821 553 025 015 4551

  kinebi[ 0 021 9221 7441 2541 0811 8245

  enidog.5002ijinapu`joksnink-oksnebi[uane`etit{azenevtsvardzavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

  AJNATSAK[OLOTAPIVOTSET-APAP

  61< 91-61 92-02 93-03 94-04 05> onpuku

  aksnink-oksnebi[ajinapu`

  0 4 111 901 784 181 298

  {inrD 0 1 27 62 27 401 572

  ninK 0 3 91 24 65 93 951

  kinebi[ 0 0 02 14 953 83 854

  enidog.5002ijinapu`joksnink-oksnebi[uane`etit{azenevtsvardzavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

  UKUPNA SKRB, POSJETI I PREGLEDI U PERIODU OD 2000. DO 2005. GODINE

  ANIDOG BRKSONPUKU ITEJSOP IDELGERP

  .0002 16893 06353 09523

  .1002 83393 44653 10123

  .2002 60193 36306 50994

  .3002 52093 43373 46253

  .4002 76904 59983 03363

  .5002 00593 91214 27663

  enidog.5002ziane`utit{azunevtsvardzazavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

 • 42

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  UDIO ŽENA U SKRBI U GINEKOLOGA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITIKOJE SU U 2005. KORISTILE ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PO DOBI

  UDIO TRUDNICA KOJE SU PRVI PUT PREGLEDANE U 1. TRIMESTRU U ODNOSU NAUKUPAN BROJ POSJETA PO DOBI U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI U 2005. GODINI

  Izvor podataka: Izvješća timova zdravstvene zaštite žena iz 2005. godine

  Izvor podataka: Izvješća timova zdravstvene zaštite žena iz 2005. godine

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  43

  UDIO TRUDNICA PREGLEDANIH U 1. TRIMESTRU TRUDNOĆE U UKUPOM BROJUTRUDNICA PO DOBI U 2005. GODINI – DRNIŠ

  Izvor podataka: Izvješća timova zdravstvene zaštite žena iz 2005. godine

  UDIO TRUDNICA PREGLEDANIH U 1. TRIMESTRU TRUDNOĆE U UKUPOM BROJUTRUDNICA PO DOBI U 2005. GODINI – KNIN

  Izvor podataka: Izvješća timova zdravstvene zaštite žena iz 2005. godine

 • 44

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  UDIO TRUDNICA PREGLEDANIH U 1.TRIMESTRU TRUDNOĆEU UKUPNOM BROJU TRUDNICA PO DOBI 2005.GODINI – ŠIBENIK

  Izvor podataka: Izvješća timova zdravstvene zaštite žena iz 2005. godine

  UDIO PATOLOŠKIH STANJA U TRUDNOĆI PO DOBIUKUPNO ZA ŽUPANIJU U 2005.GODINI

  Izvor podataka: Izvješća timova zdravstvene zaštite žena iz 2005. godine

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  45

  UDIO PATOLOŠKIH STANJA U TRUDNOĆI PO DOBIUKUPNO ZA DRNIŠ U 2005.GODINI

  Izvor podataka: Izvješća timova zdravstvene zaštite žena iz 2005. godine

  UDIO PATOLOŠKIH STANJA U TRUDNOĆI PO DOBIUKUPNO ZA KNIN U 2005.GODINI

  Izvor podataka: Izvješća timova zdravstvene zaštite žena iz 2005. godine

  *U Izvješću je prikazan u Kninu i Drnišu velik broj zabilježenih patoloških stanja u odnosu na brojprvih posjeta u trudnoći

 • 46

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  UDIO PATOLOŠKIH STANJA U TRUDNOĆI PO DOBIUKUPNO ZA ŠIBENIK U 2005.GODINI

  Izvor podataka: Izvješća timova zdravstvene zaštite žena iz 2005. godine

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  47

  6. PRIKAZ RADA SLUŽBE ZA ŠKOLSKU MEDICINU

  U Zavodu za javno zdravstvo Šibensko-kninske Županije, za službu školskemedicine rade tri tima – tri specijalista školske medicine, a jedan liječnik je trenutnona specijalizaciji.

  Tijekom 2005. godine služba za školsku medicinu skrbila je o 9926 učenikau osnovnim školama, 4693 učenika srednjim školama, 105 učenika specijalne škole,te 800 studenata.

  Provođenje preventivne zdravstvene zaštite školske djece i mladeži ostvarujese u okviru programa rada koji se usuglašava godišnje na razini države, a prilagođavase potrebama i zahtjevima na razini pojedinih županija.

  Školski liječnik planira, provodi i analizira program specifičnih i preventivnihmjera zdravstvene zaštite za učenike i studente škola za koje je nadležan.

  Zbog nedostatka ambulanta, svi timovi su prisiljeni svakodnevno odlaziti uškole i raditi u neprimjerenim prostorima, a zbog velike udaljenosti škola, jedantim svakodnevno putuje oko 120 km (Drniš, Knin i okolica).

  Metode rada uključuju fizikalni pregled, temeljne laboratorijske nalaze,orijentacijske psihološke testove, predavanje, rad u malim skupinama, savjetovanje.

  Ovo izvješće odnosi se na kalendarsku godinu i obuhvaća drugo polugodišteškolske godine 2004/2005. i prvo polugodište školske godine 2005./2006.

  U 2005. godini izvršeno je:

  1. SISTEMATSKI PREGLEDI:

  Prije upisa u prvi razred osnovne škole 1180U petom razredu osnovne škole 1100U osmom razredu osnovne škole 1347U prvom razredu srednje škole 885Studenata 151

  Obavezni dio sistematskog pregleda u osnovnoj i srednjoj školi je razgovor srazrednikom o školskom uspjehu, ponašanju i prilagodbi učenika.

 • 48

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  2. KONTROLNI PREGLEDI ( nakon sistematskih pregleda):

  Pri upisu u prvi razred osnovne škole 176U petom razredu osnovne škole 163U osmom razredu osnovne škole 241U prvom razredu srednje škole 80Studenata 11

  3. NAMJENSKI PREGLEDI:O.Š. S.Š. STUDENTI

  Zbog prilagođenog programatjelesne kulture 9 94 4Športske aktivnosti 243 66Smještaj u dom 1 59Zbog prelaska iz druge školeNa zahtjev druge ustanove 10Zbog profesionalne orijentacije 33 11Pregled prije cijepljenja 11729 1523 43Cijepljenje 12917 1517 43

  4. SCREENINZI(ciljani pregledi):

  Poremećaj oštrine vida i vid za boje učenika trećeg razreda O.Š. 1340Deformacija kralježnice za učenike šestih razreda O.Š. 1216

  5. PROVOĐENJE REDOVITOG PROGRAMA CIJEPLJENJA:

  U prvom razredu osnovne škole DI-TE 1105POLIO 1095M-P-R 1105

  U drugom razredu osnovne škole PPD 1204U šestom razredu osnovne škole( u tri doze) HEPATITIS B 3417U sedmom razredu osnovne škole PPD 1209

  BCG 26U osmom razredu osnovne škole DI-TE 1302

  POLIO 1295Završni razred srednje škole DI-TE 1118Studenti PPD 43

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  49

  6. SAVJETOVALIŠNI RAD (za učenike, roditelje, obitelj, profesore …):

  O.Š. S.Š.Zbog problema učenja 209 40Zbog rizičnog ponašanja 17 31Zbog mentalnog zdravlja 144 18Reproduktivno zdravlje 5 43Kroničari 277 79

  7. ZDRAVSTVENI ODGOJ

  Cilj zdravstvenog odgoja je stjecanje temeljnih znanja o očuvanju i unapređenjuzdravlja, a odvija se kao zasebna cjelina, te uz sistematske preglede i cijepljenje.

  Metode:O.Š. S.Š.

  Predavanje 5905 1213Grupni rad 4846 1428TribinaOstalo- Radionica 52

  8. RAD U KOMISIJAMA

  Za upis u prvi razred osnovne škole, kao i komisija za utvrđivanje primjerenog oblikaškolovanja učenika koji su zbog ometenosti psihičkom ili fizičkom razvoju razvrstanipo stručnim komisijama zdravstva, prosvijete ili socijalne skrbi.

  Pri upisu u prvi razred1180Komisija za primjereni oblik školovanja70

  9. SANITARNO EPIDEMIOLOŠKI NADZORO.Š. S.Š.

  Obilasci školske kuhinje 42 4Higijensko-epidemiološki nadzor 72 10Broj posjeta školi 319 45

 • 50

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  Služba socijalne medicine osnovana je u Zavodu za javno zdravstvo Šibensko-kninskežupanije 2001. godine.

  U službi se obavljaju sljedeće djelatnosti:- praćenje i analiza zdravstvenog stanja stanovništva- praćenje i analiza prirodnog kretanja stanovništva- praćenje i analiza organizacije zdravstvene zaštite

  (raspored, struktura, dostupnost zdravstvenih ustanova i ordinacija)- prikupljanje, kontrola i analiza izvješća o radu zdravstvenih djelatnosti prema

  Zakonu o državnoj statistici (NN 52/94) i Programu statističkih istraživanjaRepublike Hrvatske

  - praćenje i analiza kroničnih nezaraznih bolesti(kardiovaskularnih bolesti, neoplazmi)

  - socijalno-medicinska istraživanja za procjenu zdravlja i zdravstvenih potrebapučanstva

  - sudjelovanje u uobličavanju javnozdravstvene politike, identificirajućijavnozdravstvene prioritete

  - sudjelovanje u definiranju županijskog strateškog plana za zdravlje- predlaganje mjera i nositelja preventivnih zdravstvenih programa i aktivnosti,- praćenje i evaluacija zdravstveno informiranje putem medija pripremanje i izdavanje

  zavodskog Vjesnika- izrada promotivno-edukativnih materijala- suradnja s drugim ustanovama, udrugama, društvima, profesionalcima ...

  Od 01.01.2004. godine u svom sastavu ima bivši Centar za prevenciju ovisnostiŠibensko-kninske županije.U Službi socijalne medicine bivši županijski centar za ovisnosti djeluje kao Tim zaprevenciju i liječenje ovisnosti

  Od 01.01.2004. godine u svom sastavu ima bivši Centar za prevencijuovisnosti Šibensko-kninske županije.U Službi socijalne medicine bivši županijskicentar za ovisnosti djeluje kao Tim za prevenciju i liječenje ovisnosti. te je sasatavtima:1. Zora Jurin,dr.med.2. Jasminka Lovrić,dipl.soc.radnik3. Marija Milković,med.sr.

  U radu tima za prevenciju i liječenje ovisnosti, aktivnosti su:

  7. SOCIJALNA MEDICINA

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  51

  1. SAVJETOVALIŠNI RAD S MLADIMA

  Djeca i mladi upućeni od stručnih službi škole, roditelja, Centra za socijalnu skrb,Općinskog državnog odvjetništva uključeni su u program individualnog savjetovanjai praćenja. S njima radi liječnica i socijalna radnica.

  UKUPNO GODIŠNJE OKO 2500 INDIVIDUALNIH SAVJETODAVNIHTRETMANA.

  2. RAD S KONZUMENTIMA I OVISNICIMA

  Praćenje, uključivanje u bolničko liječenje, priprema za terapijske zajednice. Vršise nadzor nad apstinencijom uz individualno savjetovanje i testiranje urina na opojnedroge, te se ovisnike, njihove roditelje i prijatelje savjetuje i informira.Ovisnici u programu praćenja, savjetovanja i informiranja - godišnje oko 180 osoba.Konzumenti u programu praćenja, savjetovanja i informiranja - oko 250 osobagodišnje.Testiranje u svrhu praćenja apstinencije - 760 testiranja godišnje.

  3. SAVJETOVANJE RODITELJA KONZUMENATA I OVISNIKA

  Osobno savjetovanje roditelja - oko 170 godišnje.Telefonsko savjetovanje roditelja-oko 420 godišnje.

  4. SURADNJA SA ŠKOLSKIM PREVENTIVNIM PROGRAMOM

  Rad na formiranju Povjerenstva županije za borbu protiv ovisnosti - Povjerenstvoformirano Odlukom Županijskog poglavarstva u veljači 2005.godine.Za predsjednicu predložena i prihvaćena Suzi Vatavuk, dr.med., a liječnica u Timu(Zora Jurin,dr.med.) za člana.

  Sastanci s voditeljicom Školskog preventivnog programa održavani su u sklopu do-govora i prije formalnog uključenja u povjerenstvo. Zajednički je osmišljena, prove-dena i obrađena Anketa o stavovima i ponašanju 15-godišnjaka na području Žu-panije u svibnju i lipnju 2005. godine. Radionica sa voditeljicom ŠPP, Pročelnikomza društvene djelatnosti županije, Uredom državne uprave za zdravstvo, školstvo,voditeljicom Caritasovog savjetovališta za mlade na temu nedostataka aktivnosti

 • 52

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  koje se provode na prevenciji i vanbolničkom liječenju bolesti ovisnosti (zaključak:potreba za educiranjem iz tehnika savjetovališnog rada, nedostatak psihologa za-interesiranih za Program).Radionica u Medicinskoj i kemijskoj srednjoj školi na temu spolnoprenosivih bolesti,HIVa, ovisnosti Tribine za nastavnike i roditelje na temu propoznavanja znakovaovisnosti i rizicima vezanim uz ovisnosti.

  5. SURADNJA S MEDIJIMA

  Tri intervjua na temu Mjeseca borbe protiv ovisnosti, situacije na području našeŽupanije, te obrascima ponašanja školske djece.

  6. SURADNJA S CENTROM ZA SOCIJALNU SKRB

  Konzumenti upućeni od Centra za socijalnu skrb u psihosocijalnom tretmanu

  7. SURADNJA S OPĆINSKIM DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVOM

  Maloljetnici zatečeni u posjedovanju i konzumiranju upućeni u Centar na tretmanpraćenja - Individualni rad sa socijalnom radnicom -120 psihoterapija i 504 socio-terapijskih postupaka godišnje Obavljaju se testiranja urina maloljetnika u tretmanupraćenja.

  8. SURADNJA S BISKUPIJSKIM SAVJETOVALIŠTEM ZA MLADE I OBITELJ

  Tribina u Hrvatskom katoličkom domu Tribine u osnovnim i srednjim školamaŽupanije.

  9. SURADNJA S NEVLADNIM UDRUGAMA “PRIJATELJ”, “HELP”

  Prestavljanje Harm reduction programa, njegovih rezultata na drugim područjimalokalnim vlastima Upućivanje ovisnika u terapijske zajednice.

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  53

  10. SUDJELOVANJE U RADU ŽUPANIJSKIH KOORDINACIJSKIH TIJELA

  U rad Županijskog odbora za prevenciju ovisnosti uključena liječnicai socijalnaradnica iz Tima za prevenciju ovisnosti i epidemiolog Zavoda.

  11. SURADNJA S LIJEČNICIMA OPĆE MEDICINE

  Indikacija za metadonsku terapiju - oko 850 postupaka godišnje u svrhu praćenjametadonske terapije Slanje ovisnika na kontrole.

  12. PRAĆENJE I REGISTRACIJA

  Ispunjenih Pompidou obrazaca godišnje oko 200.Unešenih u Registar ovisnika - svi za koje se ispunjava Pompidou obrazac jednomgodišnje Podaci za 2003. godinu prezentirani na Županiji i putem medija.

  13. SURADNJA S OSTALIM SLUŽBAMA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO

  Dvije liječnice školske medicine (1 specijalist, 1 specijalizantica) započele su sa edu-kacijom iz realitetne terapije, što će omogućiti veću kvalitetu savjetovališnog radasa školskom djecom, roditeljima i nastavnicima. Epidemiolozi obrađuju podatke,te rade deskriptivne epidemiološke prikaze dostupnih podataka.U 2004. svi ovisnici u tretmanu upućeni su na testiranje na bolesti prenosive paren-teralnim putem, a negativni na cijepljenje. Svi dobiju upute i savjet o bolestimaprenosivim parenteralnim i spolnim putem i metodama zaštite.

  14. SURADNJA SA ŽUPANIJSKIM I LOKALNIM VLASTIMA

  U izradi je Županijski plan i program borbe protiv ovisnosti.

  15. MEDIJSKA KAMPANJA

  Medicinska statistika

  Poslovi koje obavljamo u prikupljanju, obradi i analizi medicinske statistike:

 • 54

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  8. BOLNIČKA STATISTIKA-ODREĐENI POKAZATELJIRADA STACIONARNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVAOB ŠIBENSKO- KNINSKE ŽUPANIJE U 2005.GODINI

  Ukupno je u RH 2005. bilo 72 stacionarnih zdravstvenih ustanova (2 klinička bol-nička centra, 12 kliničkih bolnica i klinika, 22 opće bolnice i 26 specijalnih bolnica(uključuje i 2 privatne).

  Ocjena učinkovitosti rada stacionarnih i drugih zdravstvenih ustanova bit će mogućatek uvođenjem dijagnostički vezanih skupina (postupaka, tehnologija). Tako se moguna neposredan način ustanoviti potrebne izmjene u zdravstvenoj politici tj. planiranjekapaciteta u zdravstvu.

  Broj bolničkih kreveta u Hrvatskoj se u 2005. smanjio se na 5,46 na 1.000 stanovnika

  U 2002. g analizirana je za područje Hrvatske stopa na 1000 stanovnika kojaoznačava krevete za akutno liječenje i za liječenje kroničnih bolesnika. U 2005.na1000 stanovnika bilo je u bolnicama 3,60 akutnih, a 1,86 na 1000 stanovnika kro-ničnih kreveta.

  Za Hrvatsku u 2004. te stope su bile 3,63/1000 za akutne i 1,9/1000 stanovnikaza kronične bolesnike.

  Šibensko – kninska županija ima 1 stacionarnu zdravstvenu ustanovu:OB Šibensko-kninske županije 368 kreveta , a OB Knin 64.

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  55

  .5002 .4002 .3002 .2002 .1002 .0002 .9991 .8991

  ATEVERKJORB 634 744 844 063 334 334 144 744

  JORB0001/ATEVERK

  .ts69,3 2,3 8,3 8,3 9,2 9,2

  AROTKODJORBENICIDEM

  651 411 121 841 851 061 451 551

  /ATEVERKJORBAROTKOD

  7,2 9,3 4,2 7,2 7,2 9,2 9,2

  HINASIPSIJORBAKINSELOB

  02051 58141 77741 29041 00151 56351 03741 06341

  ANADJORBAJNE^EJIL

  744131 756711 068101-99601

  4989011 185611 989631 443151

  NA^EJSORPJORBANAD

  AJNE^EJIL

  57,8 92,8 8,6 6,7 53,7 6,7 3,9 5,01

  PRIKAZ OSNOVNIH POKAZATELJA O BOLNICAMA NAPODRUČJU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 1998.-2005.GODINE

  Izvor podataka:Godišnja izvješća stacionarnarnih zdravstvenih ustanova

  Kao što je iz tablice vidljivo, broj se kreveta u petogodišnjem periodu smanjio, aprosječan je broj dana liječenja u stalnom padu, s izuzetkom 2004. i 2005. godine,kad se u statistici Opće bolnice Šibensko-kninske županije prikazuje i Odjel pro-duženog liječenja.

 • 56

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  TSONLAJICEPS ATEVERKJORB AKIN^EJILJORB

  ANRETNI 301 32

  AJIGOLORUEN 42 6

  AJIRTAJIDEP 82 11

  AJIRTAJIHISP 03 7

  AJIGOLOTKEFNI 01 2

  IAJIGOLOKENIG 64 01

  ET[ILIDOR

  AJIGRURIK 28 91

  AJIDEPOTRO 01 5

  AJIGOLOMLATFO 11 7

  LRO 21 7

  LIJ )11(

  EJNE^[email protected] 08 4

  ONPUKU 634 711

  BROJ POSTELJA PO POJEDINIM SPECIJALNOSTIMA, TE BROJ POSTELJA NA 1000 ST. 2005.G.

  Izvor podataka:Godišnja izvješća stacionarnarnih zdravstvenih ustanova

  POKAZATELJI O STACIONARNOM LIJEČENJU NA PODRUČJUŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 1998.-2005.

  Izvor podataka:Godišnja izvješća stacionarnarnih zdravstvenih ustanova

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  57

  Izvor podataka:Godišnja izvješća stacionarnarnih zdravstvenih ustanova

  Izvor podataka:Godišnja izvješća stacionarnarnih zdravstvenih ustanova

  AJNE^EJILGOK^INLOBINAD

  .8991 081151

  .9991 395631

  .0002 185611

  .1002 989011

  .2002 499601

  .3002 068101

  .4002 756711

  .5002 747131

  ANIDOG ATETICAPAKTSOTEZUAZ ATEVERKJORB ATEVERKTSONET[IROKSI

  .8991 933 744 %9,29

  .9991 113 144 %2,58

  .0002 962 224 %7,37

  .1002 652 334 %1,07

  .2002 792 063 %4,18

  .3002 722 844 %3,26

  .4002 362 744 %11,27

  .5002 103 364 %96

 • 58

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  Izvor podataka:Godišnja izvješća stacionarnarnih zdravstvenih ustanova

  ATSUPTOEZONGAJIDJONIDEJOPOP.G.5002U[BOUANADJORB

  ATSUPTOIZONGAJID

  acrsajicnejicifusnI 9974

  doropinemervejirpi}etejirP 5123

  a}ulpalapU 0403

  361raduinad`oM 6262

  ajinerfozihcS 9342

  300ja~abopinatnopS 3042

  canemakin}[email protected] 8212

  3.33FajiserpeD 0281

  01EsutilemsetebaiD 2641

  a}ulp.lob.rtspo.norK 5241

  9.52F 5521

  ATSUPTOEZONGAJIDJONIDEJOPOP.G.5002U[BOUANADJORB

  ATSUPTOIZONGAJID

  acrsajicnejicifusnI 934

  atkarataK 763

  a}ulp.lob.rtspo.norK 323

  doropinemervejirpi}etejirP 872

  361raduinad`oM 962

  2.69Z 052

  canemakin}[email protected] 442

  07KertejazoriciazorbiF 312

  sitiliznot.norK 212

  ajinerfozihcS 441

  01EsetebaiD 721

  Izvor podataka:Godišnja izvješća stacionarnarnih zdravstvenih ustanova

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  59

  Izvor podataka: Godišnja izvješća stacioniranih zdravstvenih ustanova

  9. SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENAZAŠTITA U 2005.

  Specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita provodi se upućivanjem izdjelatnosti opće medicine na specijalistički konzilijarni pregled radi provođenjadodatnih specijalističko-konzilijarnih pretraga i savjetovanja o daljnjim terapijskimpostupcima i sl.

  Po izvješćima timova iz opće medicine svaka 2,3 pregleda u općoj medicinizavrši izdavanjem uputnice za specijalističko-konzilijarni pregled.

  Preglede vrše specijalisti raznih grana u sklopu specijalističko-konzilijarnihordinacija pri bolnicama, Domovima zdravlja, kao i privatnici (neki od njih zakupciDoma zdravlja, neki u privatnim ordinacijama).

  2005. godine bilježi se ukupno 175084 specijalističko-konzilijarnih preg-leda: na području Šibenika i Knina 164774 , te Drniša 4086.

  SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA DJELATNOST ŠIBENIK

  PSIHIJATRIJSKA PRIVATNA SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ORDINACIJABEZ UGOVORA SA HZZO- na području Šibenika postoji jedna specijalističko-konzilijarna psihijatrijska ordi-nacija bez ugovora sa HZZO locirana u Brodarici. Zaposlen je u punom radnomvremenu specijalist psihijatar, te je za 2005.godinu zabilježeno 1142 specijalističko-konzilijarnih pregleda.(40 u dobi 7-19, 1056 u dobi 20-64, i 46 u dobi 65 i više godina)

  MINUPSIVOMITMONEMERV.DAR

  SIVOMIT.DARMIN^IMOLEJD

  MONEMERV

  AS.CEPS.DEM.RDMINDARMINUP

  MONEMERV.DEM.RD

  KINEBI[ 93 71 4 09

  [INRD 1 0 1 0

  [email protected] 93 71 5 09

  KADROVI U SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNIM DJELATNOSTIMANA PODRUČJU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

 • 60

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  NAJČEŠĆE UTVRĐENE BOLESTI I STANJA:1. Shizofrenija, shizotipni i sumanuti poremećaji 56,2%2. Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani

  psihoaktivnim tvarima 26,4%3. Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja 11,2%

  SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA

  U specijalističko-konzilijarnoj psihijatrijskoj ordinaciji radi 7 liječnika specijalist, te3 medicinske sestre.U 2005.godini zabilježeno je 14853 pregleda, od čega9 u dobi 0-6 godina,116 od 7-19 godina,12691 u dobi 20-64 godine,te 2037 u dobi 65 i više godina.

  NAJČEŠĆE UTVRĐENE BOLESTI I STANJA:1. Neuroze i afektivni poremećaji 48,1%2. Shizofrenija,shizotopni i sumanuti poremećaji 30,5%3. Duševni porem. i prem. ponašanjauzrokovani uzimanjem alkohola 2,2 %

  SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ORL ORDINACIJA

  U specijalističko-konzilijarnoj orl ordinacijama radi 5 liječnika specijalista, te 2medicinske sestre.

  2005. godine zabilježeno je 9610 pregleda, od čega758 u dobi 0-6 godina,1465 u dobi 7-19,4231 u dobi 20-64,te 3156 preko 65 godina.

  NAJČEŠĆE UTVRĐENE BOLESTI I STANJA:1. Bolesti uha i mastoidnog nastavka 31,1%2. Bolesti dišnog sustava 25,1%3. Novotvorine 20,5%

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  61

  SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE GINEKOLOŠKE ORDINACIJE

  U specijalističko-konzilijarnim ginekološkim ordinacijama radi 8 liječnika specijalistai 2 medicinska sestra.U 2005.godini zabilježeno je 3709 pregleda, od čega69 u dobi 0-6 godina,362 u dobi 7-19 godina,2365 u dobi 20-64 godine,te 913 preko 65 godina.

  NAJČEŠĆE UTVRĐENE BOLESTI I STANJA:1. Bolesti genito urinarnog sustava 46,1%2. Simptomi , znakovi i abnorm. klinički i laboratorijski nalazi

  nesvr. drugamo 22,3%3. Osobe koje se koriste zrd. službom radi pregleda

  i ispitivanja 10,2%

  SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE PEDIJATRIJSKE ORDINACIJE

  Postoje dvije specijalističko-konzilijarne ordinacije kojima po pola radnog vremenarade specijalisti pedijatri.U njima se izmjenjuje 9 pedijatara, a 3 medicinske sestrestalno rade.2005. godine zabilježeno je 6641 pregleda, od čega2845 od 0-6 godina,te 3796 od 7-19 godine.

  NAJČEŠĆE UTVRĐENE BOLESTI I STANJA:1. Bolesti dišnog sustava 31,7%2. Simptomi i znakovi i abnorm. klin i lab. nalazi nesvrstani

  drugamo 19,6%3. Čimbenici koji utječu na stanje zdravljai kontakt s

  zdravstvenom službom 4.8%

  SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE KIRURŠKE ORDINACIJE

  Postoje 4 specijalističko-konzilijarne kirurške ordinacije s punim i 4 ordinacije s djelo-mičnim radnim vremenom. U njima se izmjenjuje 14 kirurga i stalno radi 12 medi-cinskih sestara.U 2005.godini zabilježeno je 22727 pregleda, od čega1012 u dobi 0-6 godina,

 • 62

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  3415 u dobi 7-19 godina,10930 u dobi 20-64, te7370 u dobi preko 65 godina.

  NAJČEŠĆE UTVRĐENE BOLESTI I STANJA:1. Ozljede, otrovanja i ostale posljedice vanjskih uzroka 51,4%2. Bolesti probavnog sustava 9,4%3. Bolesti kože i potkožnog tkiva 7,3%

  SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE ORDINACIJE FIZIKALNE MEDICINEI REHABILITACIJE

  U 2005.godini zabilježeno je 24396 pregleda, od čega256 u dobi 0-6 godina,6034 u dobi 7-19 godina,10113 u dobi 20-64 godini,te 7993 u dobi preko 65 godina.

  NAJČEŠĆE UTVRĐENE BOLESTI I STANJA:1. Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva 76,3%2. Ozljede,otrovanja i ostale posljedice vanjskih uzroka 18.1%3. Bolesti cirkulacijskog sustava 4,3%

  Postoje 4 ordinacije u kojima rade 4 specijalista fizikalne medicine, 9 medicinskihtehničara, fizoterapeuta i 17 viših fizioterapeuta.

  SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE ORDINACIJE DERMATOVENEROLOGIJE

  Postoje 3 specijalističke dermatovenerološke ordinacije u kojima rade 3 specijalistai 2 medicinske sestre.U 2005.godini zabilježeno je 7841 pregleda, od čega269 u dobi 0-6 godina,1147 u dobi 7-19 godina,3672 u dobi 20-64 godina,te 2753 pregleda u dobi preko 65 godina.

  NAJČEŠĆE UTVRĐENE BOLESTI I STANJA:1. Bolesti kože i potkožnog tkiva 53,7%2. Zarazne i parazitarne bolesti 19,8%3. Bolesti cirkulacijskog sustava 8,5%

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  63

  SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE ORDINACIJE INTERNE MEDICINE

  U 6 specijalističkih ordinacija s punim radnim vremenom i 3 s djelomičnim vremenomradi 18 specijalista i 14 medicinskih sestara.U 2005. godini zabilježeno je 21289 pregleda, od čega8 u dobi 0-6 godina,90 u dobi 7-19 godina,9903 u dobi 20-64,te 11288 u dobi preko 65 godina.

  NAJČEŠĆE UTVRĐENA BOLESTI I STANJA:1. Bolesti cirkulacijskog sustava 51,6%2. Endokrine bol. bol .prehrane i bolesti metabolizma 18,7%3. Bolesti probavnog sustava 10,5%

  PRIVATNA SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ORDINACIJAINTERNE MEDICINE DRNIŠ

  Specijalistička ordinacija za internu medicinu dr.med.spec.interne medicine JelkaAlujević.U 2005.godine zabilježeno je 4084 pregleda od čega9 u dobi 7-19,1568 u dobi 20-64,te 2507 u dobi preko 65 godina.

  NAJČEŠĆE UTVRĐENE BOLESTI I STANJA:1. Bolesti cirkulacijskog sustava 54,3%2. Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

  nesvrstani drugamo 11,0%3. Bolesti genitourinarnog sustava 10,2%

  SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA UROLOŠKA ORDINACIJA

  Postoji jedna specijalističko-konzilijarna urološka ordinacija u kojoj s punim radnimvremenom rade 2 specijalista urologa i 2 medicinske sestre.

  U 2005.godini zabilježeno je 6492 pregleda, od čega6 u dobi 0-6 godina,59 u dobi 7-19 godina,

 • 64

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  2598 u dobi 20-64 godina,te 3829 u dobi preko 65 godina.

  NAJČEŠĆE UTVRĐENE BOLESTI I STANJA:1. Hiperplazija prostate 39,7%2. Druge bolesti muških spolnih organa 34,1%3. Urolitijaza 14,3%

  SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA INFEKTOLOŠKA ORDINACIJA

  Postoji 1 specijalističko-konzilijarna infektološka ordinacija u kojoj se izmjenjuju 2specijalista infektologije, te radi 1 medicinska sestra.

  U 2005.godini izvršeno je 1798 pregleda:88 u dobi 0-6,268 u dobi 7-19 godina,1144 u dobi 20-64,te 298 u dobi preko 65 godina.

  NAJČEŠĆE UTVRĐENE BOLESTI I STANJA:1. Zarazne i parazitarne bolesti 62,8%2. Simptomi,znakovi,abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

  razvstani drugamo 14,3%3. Bolesti dišnog sustava 8,6%

  SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE ORTOPEDSKE ORDINACIJE

  Postoji 2 specijalističko-konzilijarne ortopedske ordinacije s punim radnim vremenomi 1 ordinacija sa djelomičnim radnim vremenom, u kojima se izmjenjuju 5 specijalistaortopeda, te rade 3 med.sestre.

  U 2005.godini izvršeno je 12942 pregleda:1894 u dobi 0-6 godina,1147 u dobi 7-19 godina,5527 u dobi 20-64 godine,te 4374 u dobi preko 65 godina.

  NAJČEŠĆE UTVRĐENE BOLESTI I STANJA:1. Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva 69,9%

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  65

  2. Prirođene malformacije,deformiteti i kromosomske abnormalnosti 14,7%3. Ozljede,otrovanja i ostale posljedice vanjskih uzroka 11,9%

  SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA PULMOLOŠKA ORDINACIJA

  Postoji 1 specijalističko-konzilijarna pulmološka ordinacija u kojoj radi 5 specijalista,te 1 medicinska sestra.U 2005.godini izvršeno je 3998 pregleda:5 u dobi 0-6 godina,81 u dobi 7-19 godina,1536 u dobi 20-64 godina,te 2376 u dobi 65 i više godina.

  NAJČEŠĆE UTVRĐENE BOLESTI I STANJA:1. Bolesti dišnog sustava 84,7%2. Novotvorine 4,2%3. Zarazne i parazitarne bolesti 3,4%

  SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE NEUROLOŠKE ORDINACIJE

  Postoji 7 specijalističko-konzilijarnih ordinacija u kojima se izmjenjuje 7 specijalista,te rade 3 med.sestre.U 2005.godini izvršeno je 7405 pregleda:7-19 godina 214,20-64 godina 4804,te 2387 starijih od 65 godina.

  NAJČEŠĆE UTVRĐENE BOLESTI I STANJA:1. Bolesti živčanog sustava 39,0%2. Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva 36,1%3. Bolesti cirkulacijskog sustava 21,4%

  SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE OFTALMOLOŠKE ORDINACIJE

  Postoje 5 specijalističko-konzilijarne oftalmološke ordinacije u kojoj radi 5 specijalistaoftalmologa i 3 medicinske sestre.

  U 2005.godini zabilježeno je 19877 pregleda, od čega

 • 66

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  361 u dobi 0-6 godina,1910 u dobi 7-19 godina7729 u dobi 20-64 godina,te 9877 u dobi 65 i više godina.

  Svi pregledi bili su zbog bolesti oka i očnih adneksa:

  1. Ostale bolesti oka i adneka 38,4%2. Poremećaj refrakcije i akomodacije 23,7%3. Glaukom 20,4%

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  67

  10. HITNA MEDICINSKA POMOĆ U 2005.GODINI

  INIDOG.5002UPMHUAMERPOIICINTALEJD

  AJICAKOL AVOMITJORB ALIZOVJORB

  [INRD* 0 7

  NINK* 0 6

  NET[OMIRP 2 1

  NIDARKS 2 1

  KINEBI[ 8 3

  ONSIT 2 1

  ]I[ENU* 0 0

  .uvtsru`edue}poavomitdarujuzakirp,PMHutanzirpujamenninKi{inrD,}i{enU*

  inidog.5002uPMHe}{ejvzI:akatadoprovzI

  BROJ INTERVENCIJA U HMP U 2005. GODINIPO LOKACIJAMA I DOBNIM SKUPINAMA

  KINEBI[

  AJICNEVRETNIOTSEJM dog6-0 dog91-7 dog46-02 dog56=<

  IJICANIDROU 4551 7102 9594 4136

  I]UKU 0 76 243 125

  UNERETAN 2 064 748 5851

  ZOVEJIRPIKSTETINAS 0 63 191 294

  ONSIT

  AJICNEVRETNIOTSEJM dog6-0 dog91-7 dog46-02 dog56=<

  IJICANIDROU 462 933 588 003

  I]UKU 3 11 022 712

  UNERETAN 0 0 11 1

  ZOVEJIRPIKSTETINAS 2 9 45 65

  ZOVEJIRPIKSTETINAS 0 1 14 93

  inidog.5002uPMHe}{ejvzI:akatadoprovzI

 • 68

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  NIDARKS

  AJICNEVRETNIOTSEJM dog6-0 dog91-7 dog46-02 dog56=<

  IJICANIDROU 241 37 227 232

  I]UKU 41 8 131 39

  UNERETAN 0 41 63 61

  ZOVEJIRPIKSTETINAS 2 4 83 04

  NET[OMIRP

  AJICNEVRETNIOTSEJM dog6-0 dog91-7 dog46-02 dog56=<

  IJICANIDROU 173 973 2601 454

  I]UKU 2 2 76 421

  UNERETAN 1 5 13 93

  ZOVEJIRPIKSTETINAS 0 1 14 93

  NINK

  AJICNEVRETNIOTSEJM dog6-0 dog91-7 dog46-02 dog56=<

  IJICANIDROU 622 652 507 333

  I]UKU 0 8 65 48

  UNERETAN 2 5 71 3

  ZOVEJIRPIKSTETINAS 0 1 7 21

  inidog.5002uPMHe}{ejvzI:akatadoprovzI

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  69

  BOLESTI I STANJA ZABILJEŽENI KAO RAZLOG INTERVENCIJEHITNE MEDICINSKE POMOĆI U ORDINACIJI, NA TERENUI U KUĆI U 2005.GODINI

  KINEBI[

  )01-BKM(AJNATSIITSELOBAPURG JORB

  UOIDUMONPUKU

  [email protected]

  AJNATS

  AVATSUSGOKSJICALUKRICITSELOB 1566 %8,53

  ITSELOBENVIZNETREPIH 5372 %1,14

  ACRSITSELOBEN^IMEHSIEGURD 5902 %4,13

  ITSELOBENA^RSEGURD 117 %6,01

  AVATSUSGON[IDITSELOB 5482 %3,51

  AVATSUSGON[IDGEJNROGEJICKEFNIENTUKA 5781 %9,56

  ENVITKURTSPOEN^INORKEGURDIAMTSA,MEZIMEFME,SITIHNORBA]ULPITSELOB

  093 %7,31

  SITILOIHNORBINTUKAISITIHNORBINTUKA 492 %3,01

  AKORZUHIKSJNAVECIDEJLSOPELATSOIAJNAVORTO,EDEJLZO 8261 %8,8

  AKORZUHIKSJNAVAJNAVOLEJDIAJNAVORTO,EDEJLZOELATSO 1111 %2,86

  A]UNGETANIA]UNAGU,EJICAKOLSID 232 %2,41

  IMOLEJIRP 581 %4,11

  IKSJIROTAROBALIIK^INILKINLAMRONBAIIVOKANZ,IMOTPMISOMAGURDINATSRVSENIZALAN

  5601 %7,5

  IZALANIKSJIROTAROALIIK^INILK,IVOKANZ,IMOTPMISILATSOOMAGURDINATSRVSEN

  5601 %001

  AVATSUSGONVABORPITSELOB 0401 %6,5

  AKAJN][email protected]^[email protected] 293 %6,73

  ITSUJLE^[email protected],ENIJLPU[ENSUITSELOB 623 %3,13

  AVIKTGONVIZEVIAVATSUSGONAT[OKON]I[IMITSELOB 597 %3,4

  EJITAPOZRODELATSOIAVOKSIDHINLARBETREVRETNIITSELOB 165 %5,07

  AVATSUSGONAT[OKON]I[IMITSELOB 96 %6,8

  EJITAPOLIDNOPS 86 %5,8

  AJNATSIITSELOBENIPUKSELATSO 7354 %4,42

  ONPUKU 06581 %001

 • 70

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  NIDARKS

  )01-BKM(AJNATSIITSELOBAPURG JORB

  UOIDUMONPUKU

  [email protected]

  AJNATSH

  AVATSUSGON[IDITSELOB 882 %4,91

  AVATSUSGON[IDGEJNROGEJICKEFNIENTUKA 451 %35

  SITILOIHNORBINTUKAISITIHNORBINTUKA 75 %91

  AJINOMUENP 04 %9,31

  AKORZUHIKSJNAVECIDEJLSOPELATSOIAJNAVORTO,EDEJLZO 252 %9,61

  AKORZUHIKSJNAVAJNAVOLEJDIAJNAVORTO,EDEJLZOELATSO 302 %5,08

  EJIZOROKIENILKEPO 81 %1,7

  A]UNGETANIA]UNAGU,EJICAKOLSID 51 %9,5

  AVIKTGONVIZEVIAVATSUSGONAT[OKON]I[IMITSELOB 881 %6,21

  EJITAPOZRODELATSOIAVOKSIDHINLARBETREVRETNIITSELOB 161 %6,58

  AVATSUSGONAT[OKON]I[IMITSELOBELATSO 11 %8,5

  EZORTRA 01 %3,5

  AVATSUSGOKSJICALUKRICITSELOB 771 %9,11

  ITSELOBENVIZNETREPIH 09 %8,05

  ACRSITSELOBEN^IMEHSIEGURD 03 %9,61

  ITSELOBENA^RSEGURD 62 %7,41

  AJNA[ANOPIJA]EMEROPIIJA]EMEROPINVE[UD 431 %9

  IJA]EMEROPITUNAMUSIINPITOZIHS,AJINERFOZIHS 26 %2,64

  IMOSERTSASINAZEVOPIJA]EMEROPINVITKEFAIEZORUENIJA]EMEROPINMROFOTAMOS

  72 %1,02

  AJNA[ANOPIJA]EMEROPIIJA]EMEROPINVE[USILATSO 12 %6,51

  IKSJIROTAROBALIIK^INILKINLAMRONBAIIVOKANZ,IMOTPMISOMAGURDINATSRVSENIZALAN

  121 %1,8

  IZALANIKSJIROTAROALIIK^INILK,IVOKANZ,IMOTPMISILATSOOMAGURDINATSRVSEN

  911 %3,89

  TSONLINES 2 %6,1

  AJNATSIITSELOBENIPUKSELATSO 723 %22

  ONPUKU 0841 %001

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  71

  NET[OMIRP

  )01-BKM(AJNATSIITSELOBAPURG JORB

  UOIDUMONPUKU

  [email protected]

  AJNATSH

  AVATSUSGONROTARIPSERITSELOB 265 %7,12

  AVATSUSGON[IDGEJNROGEJICKEFNIENTUKA 624 %9,57

  SITILOIHNORBINTUKAISITIHNORBINTUKA 56 %5,11

  ENVITKURTSPOEN^INORKEGURDIAMTSA,MEZIFME,SITIHNORBA]ULPITSELOB

  42 %8,4

  ATETIDIBROMICORZUIKSJNAVILATSOIAJNAVORTO,EDEJLZO 073 %3,41

  A]UNGETANIA]UNAGU,EJICAKOLSID 851 %7,24

  AKORZUHIKSJNAVAJNAVOLEJDIAJNAVORTO,EDEJLZOELATSO 411 %8,03

  IMOLEJIRP 46 %2,71

  AVIKTGONVIZEVIAVATSUSGONAT[OKON]I[IMITSELOB 403 %7,11

  EJITAPOZRODELATSOIAVOKSIDHINLARBETREVRETNIITSELOB 662 %5,78

  AVATSUSGONAT[OKON]I[IMITSELOBELATSO 31 %2,4

  EZORTRA 21 %9,3

  IKSJIROTAROBALIIK^INILKINLAMRONBAIIVOKANZ,IMOTPMISOMAGURDINATSRVSENIZALAN

  552 %9,9

  IKSJIROTAROBALIIK^INILKINLAMRONBAIVOKANZ,IMOTPMISOMAGURDINATSRVSENIZALAN

  552 %001

  AVATSUSGOKSJICALUKRICITSELOB 312 %2,8

  ITSELOBENVIZNETREPIH 301 %3,84

  ITSELOBENA^RSEGURD 63 %9,61

  ACRSITSELOBEN^IMEHSIEGURD 62 %2,21

  [email protected]@OKITSELOB 591 %5,7

  EJIRAKITRUIIMEZGE,SITITAMRED 121 %26

  [email protected]@OKEJICKEFNI 54 %32

  [email protected]@OKITSELOBELATSO 92 %8,41

  AJNATSIITSELOBENIPUKSELATSO 986 %6,62

  ONPUKU 7852 %001

 • 72

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  ONSIT

  )01-BKM(AJNATSIITSELOBAPURG JORB

  UOIDUMONPUKU

  [email protected]

  AJNATSH

  AVATSUSGON[IDITSELOB 174 %5,02

  AVATSUSGON[IDGEJNROGEJICKEFNIENTUKA 242 %3,15

  ENVITKURTSPOEN^INORKEGURDIAMTSA,MEZIFME,SITIHNORBA]ULPITSELOB

  701 %7,22

  AJINOMUENP 89 %8,02

  AKORZUHIKSJNAVECIDEJLSOPELATSOIAJNAVORTO,EDEJLZO 214 %9,71

  AKORZUHIKSJNAVAJNAVOLEJDIAJNAVORTO,EDEJLZOELATSO 283 %7,29

  EJIZOROKIENILKEPO 81 %3,4

  AMIRAVTMIK[OLOIBIAMIVOKEJILAJNAVORTO 11 %6,2

  AVATSUSGOKSJICALUKRICITSELOB 143 %9,41

  ITSELOBENA^RSEGURD 721 %2,73

  ITSELOBENVIZNETREPIH 901 %9,13

  ACRSITSELOBEN^IMEHSIEGURD 43 %9,9

  IZALANIKSJIROTAROBALIIK^INILK,IVOKANZ,IMOTPMISOMAGURDINATSRVSEN

  933 %8,41

  IZALANIKSJIROTAROBALIIK^INILK,IVOKANZ,IMOTPMISILATSOOMAGURDINATSRVSEN

  933 %001

  AVIKTGONVIZEVIAVATSUSGONAT[OKON]I[IMITSELOB 502 %9,8

  EJITAPOZRODELATSOIAVOKSIDHINLARBETREVRETNIITSELOB 381 %2,98

  EJITAPORTRAILOPENLAPUEGURDISITIRTRAINDIOTAMUER 8 %9,3

  AJICALAMOETSOIAZOROPOETSO 7 %4,3

  [email protected]@OKITSELOB 441 %3,6

  EJIRAKITRUIIMEZGE,SITITAMRED 901 %6,57

  [email protected]@OKEJICKEFNI 13 %5,12

  [email protected]@OKITSELOBELATSO 4 %7,2

  AJNATSIITSELOBENIPUKSELATSO 483 %7,61

  ONPUKU %22 %001

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  73

  [INRD

  )01-BKM(AJNATSIITSELOBAPURG JORB

  UOIDUMONPUKU

  [email protected]

  AJNATSH

  AVATSUSGONROTARIPSERITSELOB 543 %2,42

  AVATSUSGON[IDGEJNROGEJICKEFNIENTUKA 891 %3,75

  AVATSUSGON[IDITSELOBELATSO 38 %42

  ENVITKURTSPOEN^INORKEGURDIAMTSA,MEZIFME,SITIHNORBA]ULPITSELOB

  73 %7,01

  AKORZUHIKSJNAVECIDEJLSOPELATSOIAJNAVORTO,EDEJLZO 152 %6,71

  AKORZUHIKSJNAVAJNAVOLEJDIAJNAVORTO,EDEJLZOELATSO 602 %08

  A]UNGETANIA]UNAGU,EJICAKOLSID 71 %7,6

  EJIZOROKIENILKEPO 61 %3,6

  AVATSUSGOKSJICALUKRICITSELOB 302 %2,41

  ITSELOBENVIZNETREPIH 701 %7,25

  ITSELOBENA^RSEGURD 23 %7,51

  ACRSITSELOBEN^IMEHSIEGURD 31 %4,6

  TLUZNIINRALUKSAVORBEREC 31 %4,6

  AVIKTGONVIZEVIAVATSUSGONAT[OKON]I[IMITSELOB 251 %7,01

  EJITAPOZRODELATSOIAVOKSIDHINLARBETREVRETNIITSELOB 831 %7,09

  AVATSUSGONAT[OK-ON]I[IMITSELOBELATSO 7 %6,4

  EJITAPORTRAILOPENLAPUEGURDISITIRTRAINDIOTAMUER 4 %6,2

  IZALANIKSJIROTAROBALIIK^INILK,IVOKANZ,IMOTPMISOMAGURDINATSRVSEN

  39 %5,6

  IZALANIKSJIROTAROBALIIK^INILK,IVOKANZ,IMOTPMISILATSOOMAGURDINATSRVSEN

  29 %9,89

  AKVATSANGONDIOTSAMIAHUITSELOB 96 %8,4

  ADIOTSAMIAHUGEJNDERSITSELOBEGURDIAHUGEJNDERSALAPU 76 %1,79

  AKVATSANGONDIOTSAMIAHUITSELOBELATSO 2 %8,2

  AJNATSIITSELOBENIPUKSELATSO 313 %9,12

  ONPUKU 6241 %001

 • 74

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  NINK

  )01-BKM(AJNATSIITSELOBAPURG JORB

  UOIDUMONPUKU

  [email protected]

  AJNATS

  AVATSUSGONROTARIPSERITSELOB 193 %6,22

  AVATSUSGON[IDGEJNROGEJICKEFNIENTUKA 652 %9,56

  AVATSUSGON[IDITSELOBELATSO 64 %7,11

  ENVITKURTSPOEN^INORKEGURDIAMTSA,MEZIFME,SITIHNORBA]ULPITSELOB

  44 %2,11

  AVATSUSGONVABORPITSELOB 591 %3,11

  AVATSUSGONVABORPITSELOBELATSO 331 %2,86

  AKAJN][email protected]][email protected] 33 %9,61

  ITSUJLE^[email protected],ENIJLPU[ENSUITSELOB 61 %2,8

  AVATSUSGOKSJICALUKRICITSELOB 981 %9,01

  ITSELOBENVIZNETREPIH 79 %3,15

  ACRSITSELOBEN^IMEHSIEGURD 23 %9,61

  ITSELOBENA^RSEGURD 12 %1,11

  AVIKTGONVIZEVIAVATSUSGONAT[OKON]I[IMITSELOB 881 %9,01

  EJITAPOZRODELATSOIAVOKSIDHINLARBETREVRETNIITSELOB 761 %8,88

  AVATSUSGONAT[OKON]I[IMITSELOBELATSO 11 %8,5

  EZORTRA 7 %7,3

  IKSJIROTAROBALIIK^INILKINLAMRONBAIIVOKANZ,IMOTPMISOMAGURDINATSRVSENIZALAN

  741 %5,8

  IZALANIKSJIROTAROBALIIK^INILK,IVOKANZ,IMOTPMISILATSOOMAGURDINATSRVSEN

  641 %3,99

  TSONLINES 1 %6,0

  AJNA[ANOPIJA]EMEROPIIJA]EMEROPINVE[UD 321 %1,7

  IMOSERTSASINAZEVOPIJA]EMEROPINVITKEFAIEZORUENIJA]EMEROPINMROFOTAMOS

  86 %2,55

  AJNA[ANOPIJA]EMEROPIIJA]EMEROPINVE[UDILATSO 03 %3,42

  IJA]EMEROPITUNAMUSIINPITOZIHS,AJINERFOZIHS 81 %6,41

  AJNATSIITSELOBENIPUKSELATSO 594 %6,82

  ONPUKU 8171 %001

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  75

  Izvor podataka: Izvješće HMP u 2005.godini

  ]I[ENU

  )01-BKM(AJNATSIITSELOBAPURG JORB

  UOIDUMONPUKU

  [email protected]

  AJNATS

  AVATSUSGONROTARIPSERITSELOB 36 %7,42

  AVATSUSGON[IDGEJNROGEJICKEFNIENTUKA 04 %4,36

  ENVITKURTSPOEN^INORKEGURDIAMTSA,MEZIFME,SITIHNORBA]ULPITSELOB

  9 %2,41

  SITILOIHNORBINTUKAISITIHNORBINTUKA 8 %6,21

  AVATSUSGOKSJICALUKRICITSELOB 05 %6,91

  ITSELOBENVIZNETREPIH 32 %64

  ACRSITSELOBEN^IMEHSIEGURD 7 %41

  ITSELOBENA^RSEGURD 6 %21

  AVATSUSGOKSJICALUKRICITSELOBELATSO 6 %21

  AVIKTGONVIZEVIAVATSUSGONAT[OKON]I[IMITSELOB 23 %5,21

  EJITAPOZRODELATSOIAVOKSIDHINLARBETREVRETNIITSELOB 92 %6,09

  EJITAPORTRAILOPENLAPUEGURDISITIRTRAINDIOTAMUER 1 %1,3

  EJITAPOLIDNOPS 1 %1,3

  AVATSUSGONAT[OKON]I[IMITSELOBELATSO 1 %1,3

  [email protected]@OKITSELOB 52 ^8,9

  EJIRAKITRUIIMEZGE,SITITAMRED 71 %86

  [email protected]@OKEJICKEFNI 7 %82

  [email protected]@OKITSELOBELATSO 1 %4

  ASKENDAHIN^OIAKOITSELOB 41 %\5,5

  ADIOTSAMIAHUGEJNDERSITSELOBEGURDIAHUGEJNDERSALAPU 31 %8,29

  AKVATSANGONDIOTSAMIAHUITSELOBELATSO 1 %1,7

  AJNA[ANOPIJA]EMEROPIIJA]EMEROPINVE[UD 31 %1,5

  IJA]EMEROPITUNAMUSIINPITOZIHS,AJINERFOZIHS 5 %4,83

  AJNA[ANOPIJA]EMEROPIIJA]EMEROPINVE[UDILATSO 4 %7,03

  INAVOKORZUAJNA[ANOPIJA]EMEROPIIJA]EMEROPINVE[UDALOHOKLAMEJNAMIZU

  2 %3,51

  AJNATSIITSELOBENIPUKSELATSO 85 %7,22

  ONPUKU 552 %001

 • 76

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  11. PRIKAZ RADA MEDICINE RADA U 2005.GODINI

  1. S UGOVOROM

  AKITSONGAJIDANLANOICKNUF

  AJICAKOL

  ONPUKU

  GKE-OIDUAAJIRTEM

  -EROTRORET

  -MORIPSAJIRTE

  -MOGREAJIRTE

  -DLOCTSET

  OMANIDAJIRTEM

  OLATSO

  KINEBI[ 6491 96 38 2881 0 0 2881 0

  AJICAKOL

  MEJNATSMIK[OLOTAPONE\RVTU

  GKE-OIDUAAJIRTEM

  -EROTRORET

  -MORIPSAJIRTE

  -MOGREAJIRTE

  -DLOCTSET

  OMANIDAJIRTEM

  OLATSO

  KINEBI[ 0 0 0 0 0 0 0 0

  inidog.5002uadarenicidemavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

  ICINTALEJDINEVTSVARDZ

  AJICAKOLAVOMITJORB ENICIDEMIROTKOD

  ONUP .LEJD .RM.CEPS .CEPSILATSO .DEM.RD

  KINEBI[ 1 0 0 1 0

  AJICAKOLIRA^INHET/ERTSES ILATSO

  S[V SSS IZOLOHISP ICINDAR.COS ILATSO

  KINEBI[ 0 1 0 0 0

  inidog.5002uadarenicidemavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

  IDELGERPINRAJILIZNOK

  AJICAKOL

  ONPUKU

  .rdziendaranejcOvejthazanitsonbosops

  idaridelgerPitselob.forpajnavi|rvtu

  higurdidelgerPatsilajiceps

  u-KIazanejcO

  KINEBI[ 0 0 1091 0

  AJICAKOL

  MEJNATSMIK[OLOTAPONE\RVTU

  .rdziendaranejcOvejthazanitsonbosops

  idaridelgerPitselob.forpajnavi|rvtu

  higurdidelgerPatsilajiceps

  u-KIazanejcO

  KINEBI[ 0 0 0 0

  inidog.5002uadarenicidemavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  77

  2. BEZ UGOVORA

  ICINTALEJDINEVTSVARDZ

  AJICAKOLAVOMITJORB ENICIDEMIROTKOD

  ONUP .LEJD .RM.CEPS .CEPSILATSO .DEM.RD

  KINEBI[ 4 0 4 0 0

  AJICAKOLIRA^INHET/ERTSES ILATSO

  S[V SSS IZOLOHISP ICINDAR.COS ILATSO

  KINEBI[ 0 4 0 0 0

  inidog.5002uadarenicidemavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

  AKITSONGAJIDANLANOICKNUF

  AJICAKOL

  ONPUKU

  GKE-OIDUAAJIRTEM

  -ROTRORETE

  -MORIPSAJIRTE

  -OGREAJIRTEM

  -DLOCTSET

  -OMANIDAJIRTEM

  OLATSO

  KINEBI[ 7635 2844 6165 0433 0 0 0 0

  AJICAKOL

  MEJNATSMIK[OLOTAPSONEÐRVTU

  GKE-OIDUAAJIRTEM

  -ROTRORETE

  -MORIPSAJIRTE

  -OGREAJIRTEM

  -DLOCTSET

  OMANIDAJIRTEM

  OLATSO

  KINEBI[ 6881 643 2932 461 0 0 0 0

  inidog.5002uadarenicidemavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

 • 78

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  POSEBNI PREGLEDI (ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA,POMORACA,UPIS U OBRTNIČKA ZANIMANJA)

  AJICAKOL

  [email protected][[email protected]

  ONPUKU INBOSOPSZU

  EJNE^INARGOINBOSOPSEN

  ONJARTINBOSOPSEN

  SMIK[OLOTAP

  MEJNATS

  KINEBI[ 101 79 4 0 0 0

  AJICAKOL

  ICROMOP

  ONPUKU INBOSOPSZU

  EJNE^INARGOINBOSOPSEN

  ONJARTINBOSOPSEN

  SMIK[OLOTAP

  MEJNATS

  KINEBI[ 771 671 1 0 0 0

  AJICAKOL

  AJNAMINAZAK^INTRBOAZULOK[USIPUAZICINE^U

  ONPUKU INBOSOPSZU

  EJNE^INARGOINBOSOPSEN

  ONJARTINBOSOPSEN

  SMIK[OLOTAP

  MEJNATS

  KINEBI[ 312 931 47 0 0 0

  inidog.5002uadarenicidemavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

  IDELGERPINRAJILIZNOK

  -AKOLAJIC

  ONPUKU MEJNATSMIK[OLOTAPSONE\RVTU

  anejcOiendar-tsvardz

  enev-bosopsanitsonvejthaz

  idelgerPidar

  ajnavi|rvtu-oiseforp

  enlanitselob

  idelgerPhigurd

  atsilajiceps

  anejcOazu-KI

  anejcOiendar

  enevtsvardzitsonbosops

  vejthazan

  idelgerPidar

  ajnavi|rvtu-oiseforp

  enlanitselob

  idelgerPhigurd

  atsilajiceps

  anejcOazu-KI

  KINEBI[ 47 0 0 211 43 0 0 03

  inidog.5002uadarenicidemavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  79

  IDELGERPINVITNEVERP

  AJICAKOL

  UJICATNEJIROUNLANOISEFORPAZ

  ONPUKU-OSOPS

  INB-ARGOZU

  EJNE^IN-OPSENINBOS

  ONJART-OPSENINBOS

  -OLOTAPSMIK[

  MEJNATS

  .RPDAR

  ATSEJM

  KINEBI[ 312 351 06 0 0 0 01

  AJICAKOL

  AGOLOHISPDOK

  ONPUKU-OSOPS

  INB-ARGOZU

  EJNE^IN-OPSENINBOS

  ONJART-OPS-EN

  INBOS

  -OLOTAPSMIK[

  MEJNATS

  .RPDAR

  ATSEJM

  KINEBI[ 2121 848 163 3 0 0 0

  inidog.5002uadarenicidemavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

  INDOHTERP-IDELGERPINVITNEVERP

  AJICAKOL

  IDELGERPINDOHTERP

  ONPUKU-OSOPS

  INB-ARGOZU

  EJNE^IN-OPSENINBOS

  ONJART-OPSENINBOS

  -OLOTAPSMIK[

  MEJNATS

  DAR.RPATSEJM

  KINEBI[ 529 087 241 3 0 2 0

  inidog.5002uadarenicidemavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

  IN^IDOIREP-IDELGERPINVITNEVERP

  AJICAKOL

  IDELGERPIN^IDOIREP

  ONPUKU-OSOPS

  INB

  ZU-NARGO

  EJNE^I

  -OPSENINBOS

  ONJART-OPSENINBOS

  -OLOTAPSMEJNATSMIK[

  DAR.RPATSEJM

  KINEBI[ 8152 0631 4411 41 2 01 4

  inidog.5002uadarenicidemavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

  INLORTNOK-IDELGERPINVITNEVERP

  AJICAKOL

  IDELGERPINLORTNOK

  ONPUKU-OSOPS

  INB-ARGOZU

  EJNE^IN-OPSENINBOS

  ONJART-OPSENINBOS

  -OLOTAPSMIK[

  MEJNATS

  DAR.RPATSEJM

  KINEBI[ 14 03 9 2 0 0 0

  inidog.5002uadarenicidemavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

 • 80

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  INAJLIC-IDELGERPINVITNEVERP

  AJICAKOL

  IDELGERPINAJLIC

  ONPUKU-OSOPS

  INB-ARGOZU

  EJNE^IN-OPSENINBOS

  -ENONJARTINBOSOPS

  SMIK[OLOTAP

  MEJNATS

  DAR.RPATSEJM

  KINEBI[ 432 412 91 1 0 0 0

  inidog.5002uadarenicidemavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

  HINEVTSVARDZHIGURDIAKIN^EJILDOKITEJSOPINVITARUKOLATSOIAKINTALEJD

  AJICAKOL

  ATEJSOPJORB OLATSO

  doKakin~ejil

  hilatsodoKhinevtsvardz

  akintalejd

  aksnicideMazilanagondaratsejm

  inevtsvardZjogdo

  kazalibOgondaratsejm

  ogurD

  KINEBI[ 0 0 55 02 66 0

  inidog.5002uadarenicidemavomita}{ejvzI:akatadoprovzI

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  81

  12. PRIKAZ RADA SLUŽBE ZA EPIDEMIOLOGIJU

  Pripremila i obradila: Voditeljica Službe za epidemiologiju

  Mr.sc.Ljubica Kronja, dr.med., spec.epidemiologije

  1. PRIJAVLJENE ZARAZNE BOLESTI NA PODRUČJU ŠIBENSKO-KNINSKE 2005. GODINE

  Izvor podataka: Prijave zaraznih bolesti

 • 82

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  * Obolijevanje od gripe prijavljuje se na zbirnim prijavnicama, prema dobnim skupinama iepidemiološkim tjednima, a u ovoj tablici prikazan je ukupan broj priajvljenih slučajeva gripe užupaniji.

  1.2. NAJUČESTALIJE PRIJAVLJENE ZARAZNE BOLESTI U ŠIBENSKO KNINSKOJ ŽUPANIJI (1996-2005.)

  AZONGAJID .6991 .7991 .8991 .9991 .0002 .1002 .2002 .3002 .4002 .5002

  AZNEULFNI 83 6921 391 1512 2062 0401 411 034 4102 0395

  -AINOMUEHP-OHCNORBAINOMUENP

  211 691 442 824 053 393 893 622 031 371

  -ORETNESITILOC

  ATUCA942 293 193 564 375 734 513 361 491 551

  -LENOMLASSESOL

  43 25 66 05 08 13 301 601 86 741

  ANIGNA-OTPERTSACICCOC

  67 333 112 59 961 561 631 121 801 56

  ANITALRACS 46 401 401 401 93 24 34 35 97 05

  SEPREHRETSOZ

  92 75 97 82 56 76 68 86 67 54

  ALLECIRAV 512 166 815 935 802 364 513 526 315 843

  SEIBACS 61 36 26 93 82 45 52 901 92 11

  -UNONOMSISOELC

  ASOITCEFNI42 82 82 82 62 54 52 42 73 11

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  83

  1.3. TUBERKULOZA U 2005.GODINI

  Izvor podataka: - Prijave zaraznih bolesti- Stope incidencije tuberkuloze u RH i županijama u 2005.godini -HZJZ

  JOKSNINK-OKSNEBI[UEZOLUKREBUTDOHILEJLOBOAVAJIRPJORBUJNAMINAZ,ULOPS,[email protected]

  UJ^URDOPMOK[OLOIMEDIPEET

  AKVAROBOTSEJM KINEBI[ [INRD NINK ONPUKU

  LOPS M @ M @ M @ M @ @+M

  ENIPUKSENBOD

  6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  81-7 0 0 0 0 1 0 1 0 1

  42-91 0 0 0 0 2 2 2 2 4

  44-52 3 0 1 1 0 0 4 1 5

  46-54 5 1 1 0 0 0 6 1 7

  E[IVI56 2 1 1 0 2 1 5 2 7

  :ONPUKU 01 2 3 1 5 3 81 6 42

  EJNAMINAZ

  OKSLOK[DERPETEJID

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  OKSLOK[ETEJID

  0 0 0 0 1 0 1 0 1

  INELSOPAZEN 2 1 0 0 2 0 4 1 5

  -INELSOPAZSSN

  2 0 0 0 0 0 2 0 2

  -INELSOPAZSSS

  0 0 1 1 0 2 3 3 6

  -INELSOPAZSSV

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  KIN^OR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  INEJLVORIMU 4 1 2 0 2 1 8 2 01

  :ONPUKU 01 2 3 1 5 3 81 6 42

 • 84

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  85

  1.4. GRIPA 2005. GODINE

 • 86

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  87

  CIJEPLJENJE PROTIV GRIPE 2005/06. GODINE

  2. EPIDEMIJE 2005.GODINE

  U 2005.godini na području Šibnsko-kninske županije bile su sljedeće epidemije:

  1. Salmonellosis -9 oboljelih u Trbounju.2. Salmonellosis -31 oboljelih - Vodice, Šibenik, Brodarica.3. Tuberculosis pulmonis - Knin, Poreč, Marija Bistrica-5 oboljelih4. Salmonellosis-Knin, Nova Bila - 8 oboljelih5. Salmonellosis-Bilice, Šibenik - 17 oboljelih6. Salmonellosis- Betina - 4 oboljelih7. Salmonellosis-Bilice, Zagreb - 7 oboljelih8. Salmonellosis-Šibenik - 13 oboljelih9. Salmonellosis-Šibenik - 10 oboljelih10. Salmonellosis-Drniš - 7 oboljelih11. Salmonellosis-Šibenik - 4 oboljela12. Salmonellosis-Zlarin - 6 oboljelih13. Salmonellosis-Šibenik - 4 oboljela14. Salmonellosis-Šibenik - 4 oboljela15. Intoxicatio alimentaria - Vodice - 6 oboljelih16. Intoxicatio alimentaria-Široke - 14 oboljelih.

  ENIDOG.60/.5002EPIRGVITORPEJNEJLPEJIC

  ICINSELOBIN^INORK 0027

  .G56DOEJIRATSEBOSO 0007

  ICINTALEJDINEVTSVARDZ 002

  OVTSNA^UPOLATSO 0061

  ONPUKU 00061

 • 88

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  3. BROJ PREGLEDANIH I CIJEPLJENIH PACIJENATA U ANTIRABIČNOJAMBULANTI ZZJZ ŠIBENIK U 2005.GODINI PREMA KATEGORIJIŽIVOTINJE KOJOJ JE BIO IZLOŽEN

  AJIROGETAKJORB

  HINADELGERPOMAS

  MOICKAV

  GIRH+MOICKAVIN^IBARITNAINAMUH(

  )NILUBOLGONUMIONPUKU

  A 2 1 1 2

  B 6 6 0 6

  C 86 06 4 46

  D 022 11 0 11

  ONPUKU 692 87 5 38

  KATEGORIJA:A – ozljeda od utvrđeno bijesne životinjeB – ozljeda od životinje sumnjive na bjesnoćuC – ozljeda od nepoznate, uginule, odlutale, ubijene, ili divlje životinjeD – ozljeda od životinje koja je nakon 10 dana nadzora ostala zdrava

  3.1. BROJ OBRAĐENIH I CIJEPLJENIH PACIJENATA UANTIRABIČNOJ AMBULANTI ZZJZ ŠIBENIK 2005.GODINE PREMA VRSTIŽIVOTINJE

  [email protected]

  HINE\ARBOJORBATANEJICAP

  ATANEJICAPJORBHINARITERT

  MOSKALIFORPONUMI

  SAP 742 55

  AK^AM 83 91

  CAVADOLG 2 2

  ACISIL 2 2

  AVARK 2 2

  ACIREVEJV 2 2

  AZOK 1 1

  ONPUKU 692 38

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  89

  4. DISTRIBUCIJA CJEPIVA I NADZOR NAD IMUNIZACIJAMA

  Tijekom 2005. godine iz Službe za epidemiologiju distribuirano je premapedijatrijskim i ambulantama opće medicine za sve potrebe obveznih imunizacijaoko 68 000 doza cjepiva.

  3.2 PACIJENTI CIJEPLJENI PROTIV BJESNOĆE 2005.GODINEPREMA LOKALIZACIJI OZLJEDE

  AJICAZILAKOLEDEJLZO

  ATANEJICAPJORBHINARITERT

  MOSKALIFORPONUMI

  AGON 82

  AKUR 72

  TSRP 81

  AVALG 7

  PURT 2

  ATSEJME[IVAN 1

  ONPUKU 38

 • 90

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  4.1. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM IMUNIZACIJAMAZA 2005. GODINU ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

  *Upisuje se samo onaj broj osoba koje su tijekom godine potpuno dovršile primovakcinaciju, biloda su primile sve tri doze, bilo da su primile zaostalu jednu ili dvije doze iz predhodne godine, a nei one koje su tek započele seriju od tri doze

  EJNEJLPEJICINE\IVDERP

  ).rb(INEJLPEJIC

  ).rb(TAVHUBO

  )%(

  )PTD(ASISUTREPIASUNATET,EJIRETFID)*ezodirtevs(ONRAMIRPONUPTOP

  819 798 79

  EJNAVIJLPEJCODPTD 069 609 49

  EJNAVIJLPEJCODPTD 258 597 39

  .1EJNAVIJLPEJCOD)dT(ASUNATETIEJIRETFID 8311 4011 79

  .2EJNAVIJLPEJCOD)dT(ASUNATETIEJIRETFID 9231 2031 79

  .3EJNAVIJLPEJCOD)dT(ASUNATETIEJIRETFID 3421 9311 19

  )ezodejivd(ONRAMIRP).g06(SUNATET 066 395 98

  EJNAVIJLPEJCOD).g06(ASUNATET 645 674 78

  ONRAMIRPONUPTOPASITILEJIMOILOP)ezodirtevs(

  429 609 89

  .1EJNAVIJLPEJCODASITILEJIMOILOP 279 619 49

  .2EJNAVIJLPEJCODASITILEJIMOILOP 8311 3901 69

  .3EJNAVIJLPEJCODASITILEJIMOILOP 9231 5921 79

  ONUPTOP*BPITEAZNEULFNIASULIHPOMEAH)ezodirtevs(ONRAMIRP

  209 868 69

  BPITEAZNEULFNIASULIHPOMEAHEJNAVIJLPEJCOD

  769 209 39

  ONRAMIRPASITITORAPIELOEBUR,ACIPSO 498 178 79

  EJNAVIJLPEJCODASITITORAPIELOEBUR,ACIPSO 8311 7011 79

  )onramirp(EZOLUKREBUT 609 609 001

  )[Oderzar.2(EJNARITSETDPP 8131 4521 59

  nilukrebut(EJNAVIJLPEJCODEZOLUKREBUT[Oderzar.7)ebosoenvitagen

  972 762 59

  *)onuptop(BASITITAPEH 5521 9711 39

 • zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  91

  5. OSOBE POD ZDRAVSTVENIM NADZOROM 2005.GODINEPO EPIDEMIOLOŠKIM PODRUČJIMA

  HINELSOPAZEJIROGETAK KINEBI[ [INRD NINK ONPUKU

  IJNDOVZIORPIUTEMORPUEBOSOACINRIMAN

  3378 674 069 96101

  IHINTEJVSORPIDELGERP,AREZIRFAKINTALEJDHINEVTSVARDZ

  ARA^ITEMZOK,AREKIDEP727 241 657 5261

  ONPUKU 0649 816 6171 49711

  6. NADZOR NAD KLICONOŠAMA I KONTAKTIMA,EPIDEMIOLOŠKI IZVIDII ANKETE 2005.GODINE - PO EPIDEMIOLOŠKIM ¸

  ¸ PODRUČJIMA

  7. TEČAJ HIGIJENSKOG MINIMUMA PO EPIDEMIOLOŠKIMPODRUČJIMA

  IVOLSOP KINEBI[ [INRD NINK ONPUKU

  IAMA[ONOCILKDANROZDANAMITKATNOK

  5621 24 172 8751

  DIVZIIK[OLOIMEDIPE 59 12 23 841

  ATEKNA *405+237 *08+93 *631+102 *027+279

  "jokstavrHusititapeH"utkejorpuajnavi`artsimokejitenariteknaeboso*

  GOKSNEJIGIHJA^ETAMUMINIM

  KINEBI[ [INRD NINK ONPUKU

  INVONSO 034 15 72 805

  INERI[ORP 136 - 96 007

  ONPUKU 1601 15 69 8021

 • 92

  zavod zajavno zdravstvošibensko-kninskežupanije

  8. PREDAVANJA, ISTRAŽIVANJA

  Tijekom 2005.godine organizirano je predavanje o tuberkulozi prekoZbora liječnika u Š