curs 1 pedagogie ii

Download Curs 1 Pedagogie II

Post on 07-Aug-2015

89 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PROCESUL DE INVA.TA.MANT

.

Din punct de vedere etimologic, Didactica i~i gase~te originea in substantivul grecesc didactike - arta inva{iirii ~i in verbul didaskein - a inviifa pe alpi. Generalizarea termenului de didactica are loc odata cu aparitia lucrarii ,jJidactica Magna" a pedagogului ceh Ian Amos Comenius (1592-1670) - "parintele didacticii" - dind didactica devine" arta de a invata pe toti, toate". Daca in secolul al XVII-lea, Didactica are inca sensu I de arta, treptat didactica va capata 0 viziune sistemica - psihologica a i'nvatflrii ~i ajunge a fi considerata teorie generala a procesului de fnva!amdnt (primul pas i'n acest sens este rncut de pedagogul german J. Fr. Herbart). Actualmente, ca teorie generaHi a procesului de invatflmant, Didactica se refera la concepte ca: procesul de i'nvatamant, predarea, i'nvatarea, evaluarea, principiile didactice, strategia didactica, metodologia educationaIa, modurile ~i forme1e de organizare a procesului de i'nvatflmant, proiectarea procesului instructiv-educativ ~i problemele de interrelationare a subiectilor implicati in actul didactic etc. Didactica urmare~te elaborarea bazelor teoretice ale procesului de inva!amdnt, oferind modele de bune practici de concepere a unor strategii optime de explorare ~i valorificare a resurselor umane ~i materiale ale ~colii, implicate in construirea ~i desrn~urarea procesului instructiv-educativ. Interactiunea didacticii cu fiecare din disciplinele predate i'n cadrul sistemului de invatamant a dus la dezvoltarea didacticilor speciale. Acestea au ca obiect de activitate procesul de invatamant realizat printr-un anumit obiect de studiu, de pilda: matematica, chimie, fizica, limba ~i literatura romana etc. Putem discuta astazi de: didactica matematicii, didactica chimiei, didactica fizicii etc.

Problematica procesului de inva!iimdnt este una extrem de complexa, in literatura de specialitate yom intalni sub forma de sinonime mai multe sintagme terminologice: proces de invatflmant proces educational proces didactic proces de predare-invatare-evaluare proces instructiv-educativ proces paideutic. Intr-o abordare mai larga, toti ace~ti termeni sunt sinonime totale, putaod fi folositi atat i'n contexte mai generale cu referire la educatia formala sau/~i nonformala in ansamblu, cat ~i i'n contexte cu trimitere directa la 0 activitate didactica desrn~urata in cadrul unei ore

~colare anume, strict delimitata in timp ~i spatiu. Din alta perspectiva, folosind 0 abordare tehnidi, termenii sunt priviti ca sinonime partiale vorbindu-se de proces de invatamant, proces educational sau proces paideutic pentru explicarea unor contexte educationale mai generale ~i de proces didactic, proces instructiv-educativ sau proces de predare-invatareevaluare in cazul in care facem referire la contexte educationale ceva mai concrete sau chiar foarte concrete, cu arie ~iintindere elar determinate. Procesul de invatamant prezinta urmatoarele acceptiuni: procesul de invatamant ca sistem - ansamblul resurselor educationale de tip uman, tehnic, financiar, material, procedural ~i didactic care funetioneaza in vederea Indeplinirii unui set de finalitati educationale prestabilite. procesul de Invatamant ca subsistem - "activitatea fundamentala ce are loc In cadrul sistemului de invatamant, organizata ~i planificata sub Indrumarea ~i conducerea unor persoane specializate, prin care se realizeaza obiectivele educationale" (Hie, M.,D., 2005,p.8l).

procesul de Invatamant ca interactiune - ansamblul activitatilor de predare-Invatareevaluare desta~urate in vederea realizarii unui set de obiective educationale. procesul de invatamant ca relatie intersubiectiva - ansamblul relatiilor de tip formal stabilite ~i desta~urate Intre cadrul didactic ~i proprii educabili In vederea formarii personalitatii acestora din urma. procesul de invatamant ca proces de comunicare - ansamblul aetivitatilor de transmitere ~i receptionare de mesaje cu valoare educationala, desta~urate in cadrul formal al ~colii intre educator ~ieducat eu intentia realizarii finalitatilor educationale. Pentru 0 abordare completa a procesului de invatamant, facem referire la urmatoarele aspecte analitice ale procesului de invatamant: ../ abordarea sistemica a procesului de invatamant; ../ axa principala a realizarii procesului de invatamant coneretizata In relatia predareinvatare-evaluare; ../ procesul de invatamant din perspectiva teoriei spatiului de instruire-educare; ../ caracteristieile procesului de lnvatamant: informativ-formativ ~iformativ-educativ.

ABORDAREA SlSTEMICA A PROCESULUI DE lNv ATAMANT Orice sistem (sistemul social, sistemul osos, sistemul muscular etc.) se define~te ca unansamblu de elemente aflate in rela{ii de interacfiune i independen{a care junc{ioneaza ca un tot unitar in vederea realizarii unui scop comun, vicierea unuia dintre elemente provocand

perturbari ~i in functionarea celorlalte elemente ale sistemului, marimea perturbarilor fiind dependenta de importanta respectivului element in eadrul sistemului. Definind procesul de invatamint ca ansamblul actiunilor de predare-invatareevaluare desta~urate organizat ~i sistematic de catre profesori ~i elevi in scopul abilitarii elevilor cu un sistem de cuno~tinte, competente, priceperi ~i deprinderi necesare integrarii profesionale ~i sociale a elevilor, caraeterul sistemic al proeesului de invatamant devine evident ~i neeesar a fi analizat tocmai pentru a-i abilita pe eei interesati sa Inteleaga mai bine ~i corect modalitatile de desta~urare ale aetivitatii didaetice, sa explice disfunctiile care apar la nivelul procesului instructiv-educativ ~isa identifiee modalitati de remediere ale acestora. Hustrul pedagog roman, loan Cerghit a avansat ideea realizarii unei analize sistemice a proeesului de invatamant din trei perspective: perspectiva structural a (eomponentele procesului de Invatamant) o resurse umane: cadre didaetice, personal auxiliar ~i administrativ, elevi ~i/sau studenti, parinti;

resurse materiale: cUidirile ~colare cu dotarile aferente, materialele ~1 mijloacele de invatamant; o resurse temporale: timpul ~colar dedicat procesului didactic; o resursele procedurale: legile din domeniul educational ~1 documentele curriculare oficiale; o resursele financiare: alocatii bugetare ~i venituri extrabugetare; o resurse curriculare: cuno~tinte, priceperi, deprinderi, abilitati, competente, experiente de invatare formale-nonformale-informale perspectiva opera{ionalii (realizarea concreta a activitatii didactice ~i relatiile dintre elementele componente - predarea, lnvatarea ~i evaluarea) perspectiva func{ionalii (eficacitatea procesului de invamant - raportarea rezultatelor obtinute la obiectivele stabilite initial) - urmare~te realizarea unar finalitati educationale stipulate in documentele curriculare (cu un grad mai mare sau mic de generalitate) la care se raporteaza rezultatele obtinute efectiv in urma activitatii didactice.

o

Obiective; Resurse umane; Continutul educational; Principiile didactice; Resurse materiale; Relap.i interumane; Timpul ~colar; Mediul fizic ~colar.

Predare - Invatare Evaluare; Fonne de organizare; Metodologia; Mijloace didactice.

Rezultatele ~colare obtinute; Absolvenp.i: Atitudini; Capaciti'iti; Cuno~tinte.

Controlul, reglarea ~i autoreglarea procesului de invatamant, exprimate prin feed-back ~i feed-forward sunt e1emente deosebit de valoroase pentru imbunatatirea ulterioara a procesului educational. ,,Feed-back-ul este mecanismul prin care cadrul didactic obtine retroactiv informatii despre efectele demersului pedagogic efectuat, iar educatii despre activitatea de lnvatare desfa~urata" (Ionescu, M., Boco~, M., 2008, p.203); feed-back-ul poate fi formativ (realizat sistematic pe parcursulintregii secvente de invatare, cu rol de sustinere a activitatii elevilor) ~i sumativ (realizat la finalul procesului de invatare cu scopul de a obtine informatii referitoare la prestatia elevului ~i a cadrului didactic). Feed-forward-ul este "mecanismul prin care profesorul anticipeaza posibilitati1e, fazele, evolutii1e, variantele etc. care apar in procesul de invatamant ~i care prefigureaza atingerea sau nu a finalitatii urmarite" (Ionescu, M., Boco~, M., 2008, p. 203). Legatura dintre fluxurile de intrare ~i fluxurile de ie~ire este realizata prin intermediul activitaplor de predare-inviifare-evaluare, activitap. care se desfa~oara in mod continuu, simultan sau succesiv, fUnd integrate organic in cadrul procesului de inva(amlint, iar controlul sistemului este realizat prin intermediul conexiunii inverse (feedback-ului).

Procesul de invatamant actual imbina ~i alterneaza sau chiar face posibile in maniera simultana activitatile de predare-inviitare-evaluare, intre acestea existand 0 relatie puternica de interactiune ~iinterdependenta. Predarea este activitatea sistematica, organizata ~'i desfli~'Urata de catre cadruldidactic care implica: planijicarea/proiectarea prealabila a activitafii educafionale propuse, identijicarea finalitafilor urmarite, determinarea continuturilor adecvate pentru realizarea obiectivelor propuse, organizarea conditiilor care vor favoriza atingerea obiectivelor (mediul educational ~i mijloacele de invatamdnt), desfli~rarea activitatii didactice propriuzise ~i evaluarea naturii ~i a calitapi schimbarilor intervenite in comportamentul elevilor.

Exista mai multe acceptiuni ale predarii: predarea ca transmitere de cuno~tinte - prezentarea, comunicarea, expunerea informatiilor, cuno~tintelor~itehnicilor de lucru specifice unei discipline; predarea ca oferta de experiente - oferta ce are drept scop dezvoltarea experientelor e1evilorpentru ca ace~tia sa surprinda esenta ~i semnificatia sociala a celor invatate; predarea ca forma de dirijarea a invatarii - demersurile intreprinse de profesor pentru a-i motiva pe elevi sa realizeze eficient sarcinile de invatare; predarea ca managem