seznam pravnih virov in literature za · pdf filea. civilno materialno in procesno...

of 31 /31
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE Županči čeva 3, 1000 Ljubljana T: 01 369 52 00 F: 01 369 57 83 E: [email protected] www.mpju.gov.si Številka: 007-942/2012 Datum: 17.5.2013 SEZNAM PRAVNIH VIROV IN LITERATURE ZA PRAVNIŠKI DRŽAVNI IZPIT 1 stalno objavljen na: http://www.arhiv.mp.gov.si/si/center_za_izobrazevanje_cip/izpiti/pravniski_drzavni_izpiti/seznam_pravnih_virov_in_literature/i ndex.html (velja od 1.julija 2013 ) [Seznam pravnih virov in literature za pravniški državni izpit z dne 16.6.2012 preneha veljati dne 31. 5. 2013 .] Če se pravna ureditev posameznih področij izpita spremeni ali dopolni, mora kandidat poznati vsebino novih predpisov, ki so bili objavljeni vsaj 60 dni pred dnem izdaje odločbe, s katero se dovoli pristop k izpitu (tretji odstavek 26. člena Pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu) 1 Izdan na podlagi prvega odstavka 26. člena Pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 26/08, 40/09 in 40/11). Izbrisano: 1.septembra 2012 Izbrisano: 6.12.2010 Izbrisano: 8 Izbrisano: 2

Author: dinhtuyen

Post on 01-Feb-2018

247 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • REPUBLIKA SLOVENIJA

  MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

  upanieva 3, 1000 Ljubljana T: 01 369 52 00

  F: 01 369 57 83

  E: [email protected]

  www.mpju.gov.si

  tevilka: 007-942/2012 Datum: 17.5.2013

  SEZNAM PRAVNIH VIROV IN LITERATURE ZA PRAVNIKI DRAVNI IZPIT1

  stalno objavljen na: http://www.arhiv.mp.gov.si/si/center_za_izobrazevanje_cip/izpiti/pravniski_drzavni_izpiti/seznam_pravnih_virov_in_literature/i

  ndex.html

  (velja od 1.julija 2013)

  [Seznam pravnih virov in literature za pravniki dravni izpit z dne 16.6.2012 preneha veljati dne 31. 5. 2013.]

  e se pravna ureditev posameznih podroij izpita spremeni ali dopolni, mora kandidat poznati vsebino novih predpisov, ki so bili objavljeni vsaj 60 dni pred dnem izdaje odlobe, s katero se dovoli pristop k izpitu (tretji odstavek 26. lena Pravilnika o programu sodnikega pripravnitva in pravnikem dravnem izpitu)

  1 Izdan na podlagi prvega odstavka 26. lena Pravilnika o programu sodnikega pripravnitva in pravnikem dravnem izpitu (Uradni list RS, t. 26/08, 40/09 in 40/11).

  Izbrisano: 1.septembra 2012

  Izbrisano: 6.12.2010

  Izbrisano: 8

  Izbrisano: 2

 • 2

  VSEBINSKO KAZALO SEZNAMA PRAVNIH VIROV IN LITERATURE ZA PRAVNIKI DRAVNI IZPIT

  A. CIVILNO MATERIALNO IN PROCESNO PRAVO.....................................................3

  I. SPLONI POJMI .....................................................................................................................3 II. OSEBE CIVILNEGA PRAVA ..............................................................................................3 III. STVARNO PRAVO..............................................................................................................3 IV. OBLIGACIJSKO PRAVO....................................................................................................4 V. ZAKONSKA ZVEZA, DRUINSKA RAZMERJA TER REGISTRIRANA ISTOSPOLNA SKUPNOST .......................................................................................................4 VI. DEDNO PRAVO ..................................................................................................................5 VII. CIVILNO PROCESNO PRAVO.........................................................................................7

  B. KAZENSKO MATERIALNO IN PROCESNO PRAVO ..............................................9 I. KAZENSKO MATERIALNO PRAVO ..................................................................................9 II. KAZENSKO PROCESNO PRAVO ....................................................................................10 III. IZVREVANJE KAZENSKIH SANKCIJ .........................................................................12 IV. PRAVO O PREKRKIH ....................................................................................................12

  C. UPRAVNO PRAVO, UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPOR ..........................14 I. UPRAVNO PRAVO..............................................................................................................14 II. UPRAVNI POSTOPEK .......................................................................................................14 III. UPRAVNI SPOR ................................................................................................................15

  . TEMELJI GOSPODARSKEGA PRAVA...................................................................17 I. GOSPODARSKE DRUBE..................................................................................................17 II. DRUGE STATUSNE OBLIKE............................................................................................17 III. DRUGA PODROJA GOSPODARSKEGA PRAVA.......................................................17

  D. TEMELJI DELOVNEGA PRAVA IN PRAVA SOCIALNE VARNOSTI ....................20 I. DELOVNO PRAVO..............................................................................................................20 II. PRAVO SOCIALNE VARNOSTI.......................................................................................21 III. POSTOPEK PRED SODII ZA DELOVNE SPORE IN SPORE S PODROIJ SOCIALNE VARNOSTI ..........................................................................................................22

  E. USTAVNA UREDITEV, ORGANIZACIJA PRAVOSODJA IN DRAVNE UPRAVE TER TEMELJI PRAVNE UREDITVE EVROPSKE UNIJE............................................24

  I. TEMELJNA IZHODIA USTAVNE UREDITVE REPUBLIKE SLOVENIJE...............24 II. LOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOINE ...............................................24 III. GOSPODARSKA IN SOCIALNA RAZMERJA ...............................................................24 IV. OBLIKE NEPOSREDNE IN POSREDNE DEMOKRACIJE ...........................................25 V. ORGANIZACIJA DRAVNE OBLASTI...........................................................................25 VI. USTAVNO SODIE ........................................................................................................25 VII. LOKALNA SAMOUPRAVA ...........................................................................................25 VIII. POSTOPEK ZA SPREMEMBO USTAVE .....................................................................26 IX. TEMELJI PRAVNE UREDITVE EVROPSKE UNIJE.....................................................26 X. POLOAJ IN ORGANIZACIJA SODSTVA, ORGANOV PRAVOSODJA, ODVETNITVA IN NOTARIATA .........................................................................................28 XI. ORGANIZACIJA DRAVNE UPRAVE ..........................................................................30

 • 3

  A. CIVILNO MATERIALNO IN PROCESNO PRAVO

  I. SPLONI POJMI 1. Pravice in zahtevki kot vsebina civilnopravnega razmerja (vrste pravic, pridobitev in prenos pravic, ugovori) 2. Predmet civilnega razmerja (stvari, dejanja oseb, pravice, denar) 3. Pravna dejstva

  II. OSEBE CIVILNEGA PRAVA 1. Osebna sposobnost pravna sposobnost (splona, posebna) sposobnost za dejanja (poslovna,deliktna, oporona) pravdna sposobnost in sposobnost biti stranka 2. Osebna stanja in evidence osebnega stanja 3. lovek fizina oseba 4. Pravna oseba 5. Osebnostne pravice 6. Varstvo osebnostnih pravic 7. Pravice tujcev

  III. STVARNO PRAVO 1. Opredelitev stvarno pravnih razmerij, temeljnih pojmov in nael 2. Stvarne pravice 3. Posest 4. Sodno varstvo posesti 5. Lastninska pravica 6. Lastninska pravica ve oseb ( solastnina, skupna lastnina) 7. Pridobitev in prenehanje lastninske pravice 8. Sosedsko pravo 9. Etana lastnina 10. Zastavna pravica in druga stvarnopravna zavarovanja (fiduciarni posli, zemljiki dolg) 11. Slunosti in stvarno breme 12. Stavbna pravica 13. Razlini pravni reimi lastninske pravice pravni promet z nepremininami (kmetijsko zemljie, gozd, stavbno zemljie) 14. Sodno varstvo stvarnih pravic 15. Nepremininske evidence, temeljna naela zemljikoknjinega prava in vrste zemljikoknjinih vpisov

 • 4

  IV. TEMELJI OBLIGACIJSKEGA PRAVA 1. temeljna naela pravice, zahtevki, predmet obligacijskih razmerij, pravna dejstva, nastanek obveznosti (pogodba, povzroitev kode, neupraviena pridobitev, poslovodstvo brez naroila, enostranska izjava volje) uinki obveznosti (upnikove pravice in dolnikove obveznosti) prenehanje obveznosti ( izpolnitev, drugi naini, zastaranje ) vrste obveznosti (denarne obveznosti, obveznosti z ve predmeti, obveznosti z ve dolniki ali upniki) sprememba upnika ali dolnika (cesija, prevzem dolga, pristop k dolgu, prevzem izpolnitve) 2. Pogodbe obligacijskega prava prodajna menjalna darilna prodajno naroilo posojilna pogodba posodbena pogodba zakupna pogodba pogodba o delu shranjevalna pogodba skupnost porotvo nakazilo (asignacija) poravnava zavarovalna pogodba (skupne dolobe za premoenjska in osebna zavarovanja) drubena pogodba. 3. Dednopravne pogodbe (izroilna pogodba, pogodba o dosmrtnem preivljanju, pogodba o preuitku) 4. Obresti V. ZAKONSKA ZVEZA, DRUINSKA RAZMERJA TER REGISTRIRANA ISTOSPOLNA SKUPNOST 1. Pogoji za sklenitev veljavne zakonske zveze 2. Pravice in dolnosti zakoncev 3. Premoenjska razmerja med zakonci 4. Razmerja med razvezanima zakoncema po razvezi zakonske zveze 5. Razmerja med stari in otroci 6. Ugotavljanje oetovstva in materinstva 7. Izpodbijanje oetovstva in materinstva 8. Pravice in dolnosti starev ter otrok 9. Ukrepi drave za varstvo otrokovih koristi 10. Posvojitev, rejnitvo, skrbnitvo 11. Pogoji za sklenitev registrirane istospolne skupnosti 12. Bistvene pravne posledice registrirane istospolne skupnosti

 • 5

  VI. DEDNO PRAVO

  1. Splona naela 2. Dedovanje na podlagi zakona 3. Dedovanje na podlagi oporoke 4. Prehod zapuine na dedie 5. Postopek v dednih zadevah Pravni viri: 1. Obligacijski zakonik (OZ, Uradni list RS, t. 97/07-UPB1, 30/10-odloba US) 2. Stvarnopravni zakonik (SPZ, Uradni list RS, t. 87/02) 3. Zakon o zemljiki knjigi (ZZK-1, Uradni list RS t. 58/03, 37/08-ZST-1, 45/08, 28/09, 79/10-odloba US, 25/11) 4. Zakon o zakonski zvezi in druinskih razmerjih (ZZZDR, Uradni list RS, t. 69/04-UPB1, 101/07-odloba US, 122/07-odloba US, 90/11-odloba US, 84/12-odloba US) 5. Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS, Uradni list RS, t. 65/05, 55/09-odloba US) 6. Zakon o dedovanju (ZD, Uradni list SRS, t. 15/76, 23/78 in Uradni list RS, t. 17/91-I-ZUDE, 13/94-ZN, 40/94-odloba US, 82/94-ZN-B, 117/00-odloba US, 67/01, 83/01-OZ, 31/13-odloba US) 7. Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG, Uradni list RS, t. 70/95, 54/99-odloba US, 30/13) 8. Zakon o kmetijskih zemljiih (ZKZ, Uradni list RS, t. 71