parnično procesno pravo

of 43/43
Silvija Đekić Parnično procesno pravo SADRŽAJ: 1. UVOD..................................................................................................................................... 2 2. POJAM DOKAZIVANJA...................................................................................................... 3 2. 1. Dokazivanje ........................................................................................................................ 3 2. 2. Struktura činjenične podloge ......................................................................................... 4 2. 3. Inicijativa za dokazivanje ............................................................................................... 4 2. 4. Vrste dokazivanja ........................................................................................................... 6 2. 4. 1. Radnje u dokaznom postupku ................................................................................. 6 2. 5. Vrste dokaza ................................................................................................................... 7 3. PONUDA DOKAZA.............................................................................................................. 9 3. 1. Ponuda i predlaganje dokaza .......................................................................................... 9 3. 1. 1. Ponuda dokaza do koga je stranka došla na nedopušten način ............................ 9 3. 1. 2. Naređivanje dokaza po službenoj dužnosti ........................................................... 10 4. PREDMET DOKAZIVANJA .............................................................................................. 11 4. 1. Opštepoznate činjenice ................................................................................................. 12 4. 2. Priznate činjenice.......................................................................................................... 13 4. 3. Činjenice utvrđene presudom krivičnog suda .............................................................. 14 5. TERET DOKAZIVANJA .................................................................................................... 15 5. 1. Teret dokazivanja ......................................................................................................... 15 5. 1. 1. Teret dokazivanja u subjektivnom smislu ............................................................. 16 5. 1. 2. Teret dokazivanja u objektivnom smislu............................................................... 17 5. 2. Pravila o teretu dokazivanja ......................................................................................... 18 5. 3. Pravna priroda pravila o teretu dokazivanja ................................................................. 18 6. IZVOĐENJE DOKAZA ...................................................................................................... 20 6. 1. Donošenje dokaznog rešenje ........................................................................................ 20 6. 1. 1. Odustanak od sprovođenja dokaznog rješenja ..................................................... 21 6. 2. Izvođenje dokaza .......................................................................................................... 21 6. 2. 2. Posredno izvođenje dokaza .................................................................................. 22 7. OCJENA DOKAZA ............................................................................................................. 24 7. 1. Dokazni osnov .............................................................................................................. 24 7. 2. Dokazna snaga .............................................................................................................. 24 7. 3. Ocjena dokaza............................................................................................................... 25 8. OBEZBJEĐENJE DOKAZA ............................................................................................... 29 8. 1. Pojam ............................................................................................................................ 29 8. 2. Pretpostavke za obezbjeđenje dokaza.......................................................................... 29 8. 3. Prijedlog za obezbjeđenje dokaza ................................................................................ 30 8. 3. 1. Dokazna sredstva.................................................................................................. 31 8. 4. Postupak za obezbjeđenje dokaza ................................................................................ 31 8. 5. Odstupanje od načela kontradiktornosti u postupku za obezbjeđenje dokaza.............. 32 7. 5. 1. Troškovi postupka za obezbjeđenje dokaza .......................................................... 33 8. 6. Upotreba dokaza izvedenih radi obezbjeđenja ............................................................. 33 9. SUDSKA PRAKSA ............................................................................................................. 34 ZAKLJUČAK: ......................................................................................................................... 37 LITERATURA: ........................................................................................................................ 38 1

Post on 31-Dec-2016

258 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Silvija eki Parnino procesno pravo SADRAJ: 1. UVOD..................................................................................................................................... 2 2. POJAM DOKAZIVANJA...................................................................................................... 3 2. 1. Dokazivanje ........................................................................................................................ 3

  2. 2. Struktura injenine podloge ......................................................................................... 4 2. 3. Inicijativa za dokazivanje ............................................................................................... 4 2. 4. Vrste dokazivanja ........................................................................................................... 6

  2. 4. 1. Radnje u dokaznom postupku ................................................................................. 6 2. 5. Vrste dokaza ................................................................................................................... 7

  3. PONUDA DOKAZA.............................................................................................................. 9 3. 1. Ponuda i predlaganje dokaza .......................................................................................... 9

  3. 1. 1. Ponuda dokaza do koga je stranka dola na nedoputen nain ............................ 9 3. 1. 2. Nareivanje dokaza po slubenoj dunosti........................................................... 10

  4. PREDMET DOKAZIVANJA .............................................................................................. 11 4. 1. Optepoznate injenice................................................................................................. 12 4. 2. Priznate injenice.......................................................................................................... 13 4. 3. injenice utvrene presudom krivinog suda .............................................................. 14

  5. TERET DOKAZIVANJA .................................................................................................... 15 5. 1. Teret dokazivanja ......................................................................................................... 15

  5. 1. 1. Teret dokazivanja u subjektivnom smislu ............................................................. 16 5. 1. 2. Teret dokazivanja u objektivnom smislu............................................................... 17

  5. 2. Pravila o teretu dokazivanja ......................................................................................... 18 5. 3. Pravna priroda pravila o teretu dokazivanja ................................................................. 18

  6. IZVOENJE DOKAZA ...................................................................................................... 20 6. 1. Donoenje dokaznog reenje ........................................................................................ 20

  6. 1. 1. Odustanak od sprovoenja dokaznog rjeenja ..................................................... 21 6. 2. Izvoenje dokaza .......................................................................................................... 21

  6. 2. 2. Posredno izvoenje dokaza .................................................................................. 22 7. OCJENA DOKAZA............................................................................................................. 24

  7. 1. Dokazni osnov .............................................................................................................. 24 7. 2. Dokazna snaga.............................................................................................................. 24 7. 3. Ocjena dokaza............................................................................................................... 25

  8. OBEZBJEENJE DOKAZA............................................................................................... 29 8. 1. Pojam............................................................................................................................ 29 8. 2. Pretpostavke za obezbjeenje dokaza.......................................................................... 29 8. 3. Prijedlog za obezbjeenje dokaza ................................................................................ 30

  8. 3. 1. Dokazna sredstva.................................................................................................. 31 8. 4. Postupak za obezbjeenje dokaza ................................................................................ 31 8. 5. Odstupanje od naela kontradiktornosti u postupku za obezbjeenje dokaza.............. 32

  7. 5. 1. Trokovi postupka za obezbjeenje dokaza .......................................................... 33 8. 6. Upotreba dokaza izvedenih radi obezbjeenja ............................................................. 33

  9. SUDSKA PRAKSA ............................................................................................................. 34 ZAKLJUAK: ......................................................................................................................... 37 LITERATURA:........................................................................................................................ 38

  1

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  1. UVOD Zakon o parninom postupku bavi se opirno o dokazima kao i izvoenjem dokaza.

  Dokazivanje je metod pomou kojeg sud istaruje i utvruje istinu. Dokazivati, to znai

  uvjeriti sud da je ono to tvrdimo istinito. Dokazni postupak predstavlja centralni deo

  parninog postupka. Dokazivanje predstavlja djelatnost uoblienu procesnim normama u kojoj

  uestvuje sud, stranke i ostali uesnici u postupku, a koja obuhvata prikupljanje dokaza,

  izvoenje dokaza i ocijenu dokaza. Kod izvoenja svakog dokaza dominira naelo materijalne

  istine i ono je osnova dunosti suda da utvrdi istinu. Dokazivanje u parninom postupku

  predstavlja sve radnje suda i stranaka koje se preduzimaju u cilju da sud utvrdi istinitost jedne

  injenice koja je predmet dokazivanja. Dokazivanje obuhvata sve injenice koje su u datom

  postupku vazne za donoenje odluke. Dunost suda je da istinito i potpuno utvrdi sve sporno

  pravno relevantne injenice. Zbog toga je ovlaen da izvodi i one dokaze koje stranke nisu

  predloile ako smatra da su dokazi znaajni za donoenje odluke. Do saznanja na osnovu kojih

  sud utvruje istinitost jedne injenice sud dolazi neposrednim ulnim zapaanjem, iz

  kazivanja fizikih lica, organa ili organizacije izrazima u pisanom tekstu. Stvari i lica pomou

  kojih sud stie ovo saznanje zovu se dokazna sredstva. Zakon kao dokazna sredstva navodi:

  uviaj, ispravu, svedoka, vetaka i sasluanje stranaka. Kao procesna djelatnost, dokazivanje

  obuhvata sledee elemente: predmet dokazivanja, teret dokazivanja, dokazna sredstva,

  izvoenje dokaza, ocjenu dokaza.

  2

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  2. POJAM DOKAZIVANJA

  2. 1. Dokazivanje Dokazivanje (argumentatio) je procesna djelatnost parninih stranaka i suda koje se

  preduzima u parnici radi potpunog i pravilnog utvrivanja stanja stvari. U postupku

  dokazivanja provjerava se istinitost sporno relevantnih injenica, odnosno provjerava se

  postojanje odreenih injenica o kojima sud vodi rauna po slubenoj dunosti. Dokazivanje

  kao metod obuhvata: predloge stranaka za izvoenje dokaza, rjeavanje suda koji dokazi treba

  da budu izvedeni, ponudu dokaza od strane stranaka i njihovo pribavljanje od strane suda,

  izvodjene dokaza i ocjenu dokaza koju vri sud. Ocjena dokaza je zavrni element kod

  dokazivanja jer od ocjene zavisi primjena odgovarajue pravne norme.1

  Svaka stranka duna je da dokae injenice na kojima zasniva svoj zahtjev. Sud e

  slobodnom ocjenom dokaza utvrditi injenice na osnovu kojih e donjeti odluku.2

  Kod izvoenja svakog dokaza dominira naelo materijalne istine i ono je osnovna

  dunost suda da utvrdi istinu. Najznaajnije pravilo koje je upravljeno na sprovoenje naela

  materijalne istine sastoji se u tome da sud rezultat izvedenih dokaza cjeni slobodno, po svom

  uvjerenju. Principu slobodne ocjene slui i pravilo po kom sud moe odrediti upotrebu svakog

  dokaznog sredstva, dakle i takvih dokaza koje nijedna od stranaka nije ponudila, ili ijoj se

  uptrebi obe stranke protive, ako su ti dokazi znaajni za odluivanje.3

  Dokazivanje je u interesu obe parnine stranke. Parnine stranke ne mogu svojim

  dispozicijama sprjeiti upotrebu odreenog dokaza niti se odrei odreenog dokaza ako je sud

  odredio da se on treba izvesti.

  1 Stankovi G. Rai R., Parnino procesno pravo, Trebinje, 2008, str. 371. 2 Zakon o parninom postupku Republike Srpske iz 2003, Slubeni glasnik, br. 58, lan 123. 3 Rajovi V. ivanovi M. Momilovi R., Graansko procesno pravo, Banja Luka, 2001, str. 90.

  3

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  2. 2. Struktura injenine podloge Da bi formirao ispravnu injeninu poslogu neophodnu za odluivanje, sud prikuplja pravno relevantne injenice iz injeninog fonda koje iznose i nude parnine stranke. Sud

  prikuplja i unosi u injeninu podlogu samo one injenice za koje smatra da su pravno

  relevantne i znaajne za reenje konkretnog spora. U injeninu podlogu ulaze: sporne

  injenice ija se istinitost provjerava u postupku dokazivanja, injenice o kojima sud vodi

  rauna po slubenoj dunosti i nesporne injenice na kojima stranke zasnivaju svoje zahtjeve.

  Odreene injenice sud uvjek provjerava bez obzira da li su sporne ili nisu. To su injenice o

  kojima sud vodi rauna po slubenoj dunosti, to su sledee injenice: injenice na kojima se

  zasnivaju graanska subjektivna prava ili graansko pravni odnosi i injenice koje su bitne za

  primjenu procesnog prava.4

  injeninu podlogu sainjavaju injenice koje su bitne za pitanje osnovanosti ili

  neosnovanosti tubenog zahtjeva. Ukoliko one nisu meu strankama sporne sud ih po

  raspravnom naelu uzima u osnov odluivanja, ne ispitujui istinitost tvrdnji kojima su

  iznesene. Kada je injenica meu strankama sporna, sud mora ispitati da li je tvrdnja stranke

  koja osporava injenicu istinita, da li se ta injenica zaista dogodila u prolosti, odnosno da li

  ona postoji u sadanjosti. Istinu mora da utvrdi i kada je rje o nespornoj injenici od koje

  zavisi primjena prinudno pravne norme.5

  Elementi dokazivanja kao sloene procesne djelatnosti su: dokazna tema, dokazna

  sredstva, ponuda dokaza, izvoenje dokaza, dokazni osnov, dokazna snaga i ocjena dokaza.

  2. 3. Inicijativa za dokazivanje

  Inicijativa za dokazivanje je u rukama parninih stranaka, sud samo izuzetno nareuje

  izvoenje odreenih dokaza po slubenoj dunosti. Stranke su dune da iznose injenice na

  kojima zasnivaju svoje zahtjeve, da bi obrazloile svoje zahtjeve, i nude sudu dokaze da bi ga

  uvjerile u tanost svojih tvrenja i omoguile mu da pravilno utvrdi stanje stvari. Aktivna

  4 Stankovi G. Rai R., Parnino procesno pravo, Trebinje, 2008, str. 371. 5 Rajovi V. ivanovi M. Momilovi R., Graansko procesno pravo, Banja Luka, 2001, str. 89.

  4

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  uloga suda u postupku dokazivanja ispoljava se dvojako: 1) sud podstie parnine stranke da

  ponude dokaze kako bi utvrdio postojanje injenice od koje zavisi odluka o osnovanosti

  tubenog zahtjeva, 2) sud nareuje, u granicama istranog naela, da se izvedu odreeni

  dokazi nezavisno od toga koja ih je stranka predloila i da li ih je uopte predloila. Po zakonu

  o parninom postupku Republike Srpske, prema lanu 124. sud e naloiti strankama da

  izvedu i one dokaze koji su bitni za donoenje odluke, a koje stranke nisu predloile, ako

  utvrdi da stranke idu za tim da raspolau zahtjevima kojima ne mogu raspolagati u smislu

  lana 3. stav 2. ovog zakona. Stranke mogu slobodno raspolagati zahtjevima koje su stavile u

  toku postupka. Sud nee uvaiti raspolaganja stranaka koja su u suprotnosti sa prinudnim

  propisima (lan 3.ZPP). Ako stranke ne iznesu odereene pravno relevantne injenice, sud ih

  podstie da iznesu sve injenice kako bi formirao potpunu injeninu podlogu odluke. Odluku

  o tome koje e se injenice dokazivati i kojim dokaznim sredstvima donosi sud.

  Tuilac je duan da dokaze za osnovanost svojih navoda predloi u tubi i na

  pripremnom roitu, odnosno prvom roitu za glavnu raspavu. Tueni sa svoje strane, treba

  da ponudi dokaze u svom odgovoru na tubu. Takvo postupanje stranaka je njihova zakonska

  obaveza i u interesu je procesne ekonomije trajanja i okonanja postupka. Iskustvo pokazuje

  da se stranke ovih svojih obaveza ne pridravaju u velikom broju sluajeva to vodi, uz mnoge

  subjektivne i objektivne razloge, odugovlaenju postupka i uveanju ukupnih trokova. Bez

  obzira na krajnji ishod postupka i pravila o naknadi trokova u odnosu na ishod spora, nije

  uvjek ni objektivno mogue da stranka koja u cjelosti uspje sa zahtjevom, bude u potpunosti

  namirena, za sve izdatke koje je zbog voenja parnice, imala. Zato je u interesu, pre svega,

  stranke koja se obraa sudu za ostvarivanje nekog zahtjeva, da postupak to krae traje, da

  duina trajanja postupka ide na utrb i protivne stranke, jer se duim trajanjem postupka i

  trokovi neminovno uveavaju.6

  6 Risti V. Risti M., Praktikum za parnicu, etvrto izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd, 1995, str. 203.

  5

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  2. 4. Vrste dokazivanja

  Postoje dvije vrste dokazivanje: formalno i neformalno dokazivanje.

  Formalno dokiazivanje je vrsta dokazivanja koja obuhvata zakonom predviene radnje

  suda i stranaka, ono se sprovodi po unapred utvrenom redoslijedu.

  Neformalno dokazivanje ili izviaj je vrsta dokazivanja koja omoguava sudiji da na

  brz i pogodan nain doe do saznanja o odreenim injenicama. Za preduzimanje ovih radnji

  od strane suda nije zakonom predviena posebna forma. Sud koristi neformalno dokazivanje

  kao metod saznanja odreenih injenica kad treba na brz i pogodan nain da utvrdi odreene

  injenice o kojima vodi rauna po slubenoj dunosti ili da bi donio odluku o nekom

  procesnom pitanju. Neformalno dokazivanje sud koristi kada treba da se uini vjerovatnim

  postojanje odreene injenice, ili kad treba da donese odluku o prijedlogu za vraanje u

  preanje stanje.7

  2. 4. 1. Radnje u dokaznom postupku

  Formalno dokazivanje se sastoji od procenih radnji parninih stranaka i suda.

  Prva parnina radnja u formalnom doakzivanju koju treba da preduzmu parnine stranke je

  ponuda dokaza. U skladu sa raspravnim naelom, stranke su dune da iznesu one injenice na

  kojima zasnivaju svoje zahtjeve i ponude dokaze za utvrivanje istinitosti spornih pravno

  relevantnih injenica. Sud e izvriti trijau procesnog materijala i u dokaznom reenje

  odrediti koje e se injenice kao sporne dokazivati, i kojim dokaznim sredstvima e se utvrditi

  istinitost tih injenica. U dokznom reenju sud e ako odbije izvoenje odreenog dokaza

  navest razloge odbijanja. Izvoenje odreenih dokaza naredie sam sud po slubenoj dunosti.

  Sud sprovodi dokazno rjeenje po slubenoj dunosti, da se izvedu dokazi koje je on naredio.

  Zatim, stranke se izjanjavaju o izvedenim dokazima i njihovoj dokaznoj snazi. Ocjena

  dokaza kao zadnja faza u postupku formalnog dokazivanja, sprovodi sud.8

  7 Stankovi G. Rai R., Parnino procesno pravo, Trebinje, 2008, str. 372. 8 Stankovi G. Rai R., Parnino procesno pravo, Trebinje, 2008, str. 373.

  6

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  2. 5. Vrste dokaza Dokaz je informacija o odreenoj pravno relevantnoj injenici. Dokaze mozemo podjeliti, prema cilju koji se eli postii upotrebom odreenih dokaza i tad

  diokaze djelimo na: glavni dokaz, protivdokaz, dokaz o protivnom i dokaz na prvi pogled ili

  dokaz prima facie.

  Glavni dokaz je dokaz na injenici na kojoj starnka zasniva svoj zahtjev i nudi ga ona

  parnina stranka koju pogaa subjektivni teret dokazivanja.

  Protivdokaz nudi parnini protivnik i on protivdokazom pobija glavni dokaz tj.

  injenicu na kojoj njegov parnini protivnik zasniva svoj zahtjev za presudu. Stranka koja

  pobija glavni dokaz duna je da dokae da nije istinit injenini navod parninog protivnika

  na kome on zasniva svoj zahtjev.

  Dokaz o protivnom je glavni dokaz i njegova svrha je da obori zakonsku pretpostavku.

  Dokaz prima facie je dokaz do koga se dolazi posrednim putem odnosno logikim

  zakljuivanjem o uzrono posljedinoj vezi na osnovu pravila ivotnog iskustva.

  Dokazi se mogu podjeliti prema njihovim objektivnim svojstvima, dokaze djelimo na: line i

  stvarne.

  Lini dokazi su svjedoci, stranke i vjetaci.

  Stvarni dokazi su uviaj i isprave.

  Dalja podjela dokaza mogua je s obzirom na njihov odnos prema injenici o kojoj pruaju

  odreenu informaciju, dokaze djelimo na: neposredne i posredne.

  Neposredni dokaz prua neposredno objanjenje o relevantnoj injenici (npr. vidi se

  posjeeno drvo).

  Posredni dokaz odnosi se na injenicu koja se ne moe neposredno opaziti ali, se iz

  postojanja jedne injenice moe izvesti zakljuak da postoji druga pravno relevantna

  injenica.9

  Glavni dokaz je uspjeo ako je doveo sud do uvjerenja da je istinito ono to se pred

  sudom tvrdi o spornoj injenici. Za uspjeh protivdokaza dovoljno je da dovodi u sumnju

  istinitost tvrdnje za koju je upotrebljen glavni dokaz. Dokaz o protivnom ima karakter glavnog

  dokaza, ima za svrhu da obori zakonsku predpostavku, odnosno da ne postoji injenica ije

  9 Stankovi G. Rai R. Parnino procesno pravo, Trebinje, 2008, str. 373.

  7

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  postojanje zakon predpostavlja. Podjela dokaza na neposrdene i poredne dokaze zasniva se na

  materijalnopravnom znaaju sporne injenice: dokaz je neposredan kad njegovim izvoenjem

  treba da bude potvreno postojanje injenice od koje prema materijalnopravnoj normi zavisi

  sadrina meritorne odluke. O posrednom dokazu se govori kad sud do svog stava o postojanju

  injenice relevantne za materijalno pravo dolazi logikim izvoenjem iz postojanja neke druge

  injenice koja se u tu svrhu dokazuje ili koja je nesporna. Ova druga injenica nije, dakle,

  dokazno sredstvo, nego samo pomoni predmet dokazivanja. Posredni dokaz poznat je po

  imenom indicija, i od veeg je znaaja u krivinom postupku nego u parninom, ali se

  pojavljuje ne tako retko i u parninom postupku. Najee to je sluaj s naplatom duga. U

  ovim parnicama tueni moe da se brani priznanicom tuzioca o isplati duga, ali to nije

  neposredni dokaz ve samo indicija da je dug plaen kao i, obrnuto, priznanica o primljenoj

  sumi na zajam je indicija da je zajam dat, jer u oba ova sluaja moe se neposrednim

  dokazima utvrditi da su ove isprave fiktivne. to se tie iskaza svjedoka, svjedoenje da je

  svjedok bio prisutan kad je dug isplaen je neposredan dokaz, a svjedoenje da je povjerilac

  svjedoku rekao da je dug naplatio je samo posredan dokaz10

  10 Rajovi V. ivanovi M. Momilovi R.,Graansko procesno pravo, Banja Luka, 2001, str. 85., str. 86.

  8

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  3. PONUDA DOKAZA

  3. 1. Ponuda i predlaganje dokaza Parnina stranka je duna da iznosi injenine navode i da nudi dokaze za te navode do zakljuivanja pripremnog roita. U ponudi dokaza spada i prijedlog stranke da se pribavi

  odreeno dokazno sredstvo i nain na koji treba pribaviti dokaz. Tuilac u tubi nudi dokaze

  za iznesene injenice na kojima zasniva tubeni zahtjev, a tueni u odgovoru na tubu. Sud

  ocijenjuje da li su injenini navodi parnine stranke relevantni s obzirom na to kako je sud

  pravno kavalifikovao predmet spora. Ako sud ocijeni da su navodi stranke pravno relevantni,

  on poziva parninog protivnika da se izjasni o tim navodima kako bi ocijenio da li je ta

  injenica sporna ili ne. Ako je to sporna injenica stranka mora u postupku dokazivanja

  utvrditi njeno postojanje i njenu istinitost.11

  Zakon dozvoljava strankama da dokaze za svoje navode predlazu i kasnije na glavnoj

  raspravi usmeno na roitu ili pismenim podneskom sve do njenog zakljuivanja. Mogu

  predlagati nove dokaze i u albi na odluku prvostepenog suda, pa ak i u predlogu za

  ponavljanje postupka. Sa veom aktivnou i odgovornou u odnosu na svoja procesna prava

  zbog nesavesnog korienja tih svojih prava i doslednijim rukovoenjem parnice od strane

  suda u prvostepenom postupku, postizala bi se znatno bolja koncentracija svih dokaza i

  postupci okonavali na manjem broju rasprava.12

  3. 1. 1. Ponuda dokaza do koga je stranka dola na nedoputen nain U dokaznom postupku parnina stranka moe ponuditi dokaz do kojeg je dola na nedoputen nain. U procesnom pravu postoje razliiti stavovi povodom upotrebe ovakvog

  dokaza.

  11 Stankovi G. Rai R., Parnino procesno pravo, Trebinje, 2008, str. 374 12 Risti V. Risti M., Praktikum za parnicu, etvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd, 1995, str. 203.

  9

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  Po jednom shvatanju, takav dokaz sud ne treba upotrijebiti jer je stranka dola do ovog

  dokaza povredom prava linosti.

  Po drugom shvatanju, takav dokaz se moe upotrjebiti u dokaznom postupku jer se

  njegovim korienjem moe doi do istine, bez obzira to je stranka koja je pribavila takav

  dokaz postupila protivpravno, i to ona moe odgovarati zbog naina na koji je pribavila

  dokaz. U sudskoj praksi prihvaeno je drugo shvatanje.

  3. 1. 2. Nareivanje dokaza po slubenoj dunosti

  Sud u toku konkretnog parninog postupka moe narediti izvoenje dokaza ako iz

  rezultata raspravljanja proizilazi da stranke raspolau zahtjevima kojim ne mogu raspolagati

  ili kad je to posebnim propisima predvieno. Odredbama parninog zakona predvieno je da

  sud nareuje izvoenje dokaza po slubenoj dunosti jer se radi o primjeni kogentnih normi.

  Tako u statusnim parnicama sud po slubenoj dunosti moe narediti izvoenje dokaza koje

  stranke nisu predloile, i one dokaze ijem izvoenju se protive parnine stranke. Sud moe

  istraivati injenice koje stranke nisu predloile.13

  Prema zakonu o parninom postupku Republike Srpske, sud e naloiti strankama da

  izvedu i one dokaze koji su bitni za donoenje odluke, a koje stranke nisu predloile, ako

  utvrdi da stranke idu za tim da raspolau zahtjevima kojima ne mogu raspolagati u smislu

  lana 3.stav 2. ovog zakona.14

  Stranke mogu slobodno raspolagati zahtjevima koje su stavile u toku postupka.

  Sud nee uvaiti raspolaganja stranaka koja su u suprotnosti sa prinudnim propisima.15

  13 Stankovi G. Rai R., Parnino procesno pravo, Trebinje, 2008, str. 374., str. 375. 14 Zakon o parninom postupku Republike Srpske iz 2003, Slubeni glasnik, br. 58., lan 124. 15 Zakon o parninom postupku Republike Srpske iz 2003, Slubeni glasnik, br. 58., lan 3.

  10

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  4. PREDMET DOKAZIVANJA Predmet dokazivanja (thema probandi) su iskazi stranaka o odreenim injenicama koje su znaajne za odluivanje. Sud odreuje dokaznu temu tako to odreuje koje su sporne

  injenice pravno relevantne u konkretnoj pravnoj stvari. Sporne injenice su one o kojima su

  stranke iznjele kontradiktorne stavove, i one injenice o kojima se stranke nisu uopte

  izjasnile. Nesporne injenice ne mogu biti predmet dokazivanja.

  Pravna norma ne moe biti predmet dokazivanja jer je sud duan da poznaje pravo. Ako

  sud ne poznaje odreenu pravnu normu, on je po slubenoj dunosti duan da je sazna da bi

  mogo da je primjeni.

  Pravila stranog prava ne mogu biti predmet dokazivanja. Ako sud ne poznaje strano

  pravo, duan je po slubenoj dunosti da ga sazna. Do saznanja stranog prava sud moe doi

  na dva naina. Sud moe da zatrai da stranka podnese javnu ispravu (certificat de coutume),

  izdatu od strane nadlenog inostranog organa, kojom se potvruje koje pravo vai u inostranoj

  dravi. Ako stranka ne podnese javnu ispravu o mjerodavnom pravu, sud je duan da po

  slubenoj dunosti utvrdi koje je pravo u inostranoj dravi vaee na taj nain to e od

  nadlenog dravnog organa pribaviti obavjetenje o mjerodavnom stranom pravu. Ako sud ne

  utvrdi koje je pravo vaee u inostranoj dravi, to e biti razlog za izjavljivanje pravnog lijeka

  jer se radi o povredi materijalnog prava.

  Predmet dokazivanja mogu biti i pravila iskustva. To su pravila opteg ivotnog

  iskustva koja se razlikuju od injenica. injenice su dogaaji u spoljnom svijetu, a pravila

  iskustva to nisu. Pravila iskustva su uvjek rezultat misaonog procesa. Saznanja o pravilima

  iskustva sud moe sticati privatno ili koristiti ranije steena znanja. Pravila iskustva mogu da

  budu predmet dokazivanja ukoliko nisu poznata sudu i ona e biti utvrena vjetaenjem.16

  Kada stranka prizna odreene injenice, to priznanje u parnici stvara novu procesnu

  situaciju za sud. Sud ne mora priznate injenice dokazivati i sud e takvu injenicu uzeti u

  podlogu za sudsku odluku. Izuzetak od ovog pravila je da sud moe odluiti da se dokazuju

  priznate injenice ako smatra da stranka njihovim priznanjem ide za tim da raspolae sa

  zahtjevom kojim se ne moe raspolagati. Sud nee dozvoliti strankama da raspolau sa

  16 Stankovi G. Rai R., Parnino procesno pravo, Trebinje, 2008, str. 375.

  11

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  zahtjevima koja su u suprotnosti sa prinudnim propisima. Odredbama porodinog zakona

  predvieno je da sud moe u postupku u branim parnicama dokazivati injenice koje meu

  strankama nisu sporne. Ako stranke zahtjevaju da se brak razvede sporazumno, sud ne moe

  zahtjevati da se utvruju injenice koje se tiu brakorazvodnog razloga. Prinudni propisi ili

  imperativni propisi su ono kojima se tite drutveni ili dravni interesi, koje stranke moraju

  potovati i svojom voljom ne mogu mjenjati.

  Ako stranka porekne injenice koje je priznala, sud e ocijeniti da li e te injenice

  smatrati priznatim ili osporenim.

  injenice ije postojanje zakon predpostavlja ne treba dokazivati, ali se moe

  dokazivati da ove injenice ne postoje, ako zakonom nije to drugo odreeno.

  Ne treba dokazivati injenice koje su optepoznate.17

  Prema teorijskoj definiciji pojmom injenice obuhvaena je svaka okolnost za koju

  pravna norma vezuje neko dejstvo, a koja je konkretno odreena u prostoru i vremenu. Takvu

  okolnost predstavlja dogaaj koji se zbio u prolosti ili stanje koje je postojalo ili jo uvijek

  postoji. Na primjer, injenice su fiziko svojstvo neke stvari, stanje zdravlja nekog lica, cijena

  jednog artikla, vrijednost jedne usluge, prebivalite ili boravite stranke, sadrina izjave volje,

  kao naknada tete radnja, odnosno proputanje kojima je teta prouzrokovana itd.

  Predmet dokazivanja mogu biti injenice koje se tiu ljudske svasti: injenica da je stranka

  neto znala. Te injenice obino se utvruju posredno, zakljuivanjem.18

  4. 1. Optepoznate injenice Pod optepoznatim, notornim injenicama, podrazumjevaju se one injenice koje su poznate svakom prosjenom ovjeku, ili veem broju ljudi. Na primjer, to je neki krupan

  politiki dogaaj ili elementarna nepogoda o kojoj pie tampa i obavjetavaju svi drugi

  mediji. Notornost moe da bude i lokalna: poplava, poar, sua. U pogledu notornih injenica

  vai pravilo da onaj ko se na njih poziva ne mora da ih dokazuje.19

  17 Zakon o parninom postupku Republike Srpske iz 2003, Slubeni glasnik, br. 58, lan 125. 18 Rajovi V. ivanovi M. Momilovi R., Graansko procesno pravo, Banja Luka, 2001, str. 87. 19 Rajovi V. ivanovi M. Momilovi R., Graansko procesno pravo, Banja Luka, 2001, str. 87.

  12

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  Optepoznate injenice su poznate ljudima odreene profesije, irem krugu ljudi na

  jednom podruju ili parninom sudu tako da nema potrebe da se utvruje istinitost tih

  injenica. Ove injenice ne mogu biti predmet dokazivanja. Notorne injenice sud moe uzeti

  u podlogu svoje odluke i kad ih stranke nisu iznjele. Sud ocjenjuje da li je jedna injenica

  optepoznata. Parnina stranka moe dokazivati da jedna injenica nije notorna ili da jedna

  notorna injenica nije postojala.20

  4. 2. Priznate injenice Priznanje injenica je stranaka izjava o stanju stvari kojim stranka izjavljuje da je injenina tvrdnja njenog parninog protivnika istinita. Stranka moe priznati jednu injenicu,

  vie injenica ili sve injenice. injenice koje je stranka priznala na sudu ne treba dokazivati.

  Priznanje injenica izvan postupka ne proizvodi procesno dejsto u parnici.

  Priznanje injenica moe da bude prosto i kvalifikovano.

  Prosto priznanje injenica postoji kada postoji potpuna podudarnost izmeu parninih

  stranaka o stanju stvari.

  Kvalifikovano priznanje injenica postoji kad u pogledu priznate injenice postoje

  odreena ogranienja izmeu parninih stranaka.

  Po pravilu, stranka priznaje odreenu injenicu poto je njen parnini protivnik iznese.

  Nekada stranka priznaje injenicu i prije nego to je njen parnini protivnik iznese i tad je u

  pitanju tzv. anticipirano priznanje.

  Zakon ne predvia posebnu formu u kojoj se priznaju odreene injenice. Stranka do

  zakljuenja glavne rasprave moe priznati injenice usmeno na roitu ili pismeno, van

  roita. Stranka svoju izjavu o priznanju injenica moe opozvati. Ako stranka opozove

  priznatu injenicu, sud e cjeniti da li tu injenicu smatra priznatom ili osporenom.

  Opozivanjem priznate injenice nastala je potreba da se dokazuje ta injenica.21

  20 Stankovi G. Rai R., Parnino procesno pravo, Trebinje, 2008, str. 376. 21 Stankovi G. Rai R., Parnino procesno pravo, Trebinje, 2008, str. 376.

  13

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  4. 3. injenice utvrene presudom krivinog suda Ako sud u krivinom postupku utvrdi krivinu odgovornost poinioca krivinog djela , injenice koje su utvrene pravosnanom osuujuom krivinom presudom u parninom

  pstupku nee se dokazivati ukoliko se parnica vodi izmeu lica koja su uestvovala u

  krivinom postupku. Presuda krivinog suda, kao dravnog pravosudnog organa, garantuje da

  su pravilno utvrene odreene injenice i parnini sud ih automatski uzima u podlogu svoje

  odluke bez dokazivanja.22

  Ne mogu biti predmet dokazivanja injenice koje su utvrene u krivinom postupku

  pravosnanom presudom. U parninom postupku lice koje je ranije oglaeno krivim ne moe

  upotrebljavati injenice i dokaze koji bi doveli u sumnju tu njegovu krivinu odgovornost za

  odreeno krivino djelo na osnovu kojeg je stvorena njegova graansko-pravna obaveza

  prema oteenim licima. U tom postupku odgovorno lice (tueni) moe dokazivati drugaiji i

  povoljniji stepen odgovornosti prema oteenim licima od onog koji je sud uzeo u krivinom

  postupku, ako bi to bilo povoljnije za tuenog. U praksi takvi sluajevi su vrlo esti u

  sporovima za naknadu tete (imovinske i neimovinske) koja je za oteena lica nastala kao

  poljedica izvrenja krivinih djela i gdje odgovorna lica dokazuju da nisu iskljuivi uzroci

  ukupno nastale tete, ime svoju obavezu na naknadu tete usklauju sa stepenom krivine

  odgovornosti.23

  22 Stankovi G. Rai R., Parnino procsno pravo, Trebinje, 2008, str. 377. 23 Risti V. Risti M., Praktikum za parnicu, etvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd, 1995, str. 202.

  14

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  5. TERET DOKAZIVANJA

  5. 1. Teret dokazivanja Izvoenje dokaza je sloena i suptilna djelatnost i ona s obzirom na ogranienost saznajnih mogunosti i ogranienost saznajnih sredstava, esto ima za posljedicu nepovoljan

  rezultat dokazivanja. Ishod dokazivanja spornih pravno relevantnih injenica moe biti trojak:

  da je istaknuta injenina tvrdnja istinita, da nije istinita i da je ostala nedokazana. Kad sud

  nije mogao na osnovu izvedenih dokaza da stekne uvjerenje o tanosti pravno relevantnih

  injenica, tada dolaze u obzir zakonska pravila o teretu dokazivanja jer sud nije u mogunost

  da izvede pravni zakljuak i odlui o osnovanosti tubenog zahtjeva. Sud mora da izvede

  pravni zakljuak i stoga se primjenjuju pravila o teretu dokazivanja.24

  Stranka koja neto tvrdi mora da dokae svoju tvrdnju, na toj stranci lei teret

  dokazivanja. To je prastaro naelo akuzatorskog postupka; postupak poinje tubom i

  dokazima koje sudu podnosi tuilac, on snosi teret dokazivanja. Kad su dokazi tuioca

  sprovedeni, teret dokazivanja prelazi na tuenu stranu u tom smislu da svojim dokazima

  neutralie dokaze tuioca i parnicu opet dovede na poetnu taku. Mogue je da tueni i ne

  suprotstavlja nikakve dokaze, jer smatra da tuilac svojim dokazom nije uspjeo da dokae ono

  to tvrdi. Tada tueni trai presudu kojom se tuba odbija, ali tada rizikuje da se spor izgubi,

  ako sud uzme da je tvrdnja tuioeva ipak dokazana.

  U algoamerikom ili algosaksonskom sudu, teret dokazivanja pred porotom, pod

  uslovima obostranog ili unakrsnog ispitivanja dokaza, odvija se tako da tueni ima mogunost

  da, na primjer, ispitivanjem svjedoka koga je pred sud izveo tuilac, s obzirom na sadrinu

  svjedoenja upravo tog svjedoka, kad odgovara na pitanja tuenog, iznese pred sud injenice

  koje tuenom idu u prilog. Takvim unakrsnim ispitivanjem svjedoka iskaz koji je svjedok

  dao kada ga je ispitivao tuilac moe da dobije potpuno drugaiju sadrinu, pa i suprotno od

  onog to se moglo zakljuiti iz onog to je pred sud iznio, kada je pitanja postavljao tuilac.25

  24 Stankovi G. Rai R., Parnino procesno pravo, Trebinje, 2008, str. 377 25 Rajovi V. ivanovi M. Momilovi R., Graansko procesno pravo, Banja Luka, 2001, str. 88

  15

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  Ako sud na osnovu ocjene izvedenih dokaza ne moe sa sigurnou da utvrdi neku

  injenicu, o postojanju ove injenice zakljuie primjenom pravila o teretu dokazivanja.26

  Pod teretom dokazivanja podrazumjeva se: teret dokazivanja u subjektivnom smislu i teret

  dokazivanja u objektivnom smislu.

  5. 1. 1. Teret dokazivanja u subjektivnom smislu

  Svaka stranka duna je da dokae i tanost injenica na kojima zasniva svoj zahtjev.

  Stranka nema tu dunost prema sudu i prema parninom protivniku. Ta dunost je u njenom

  vlastitom interesu, odnosno teret u vastitom interesu. Ako sud ne stekne uvjerenje o istinitosti

  odreene sporne pravno relevantne injenice, nee moi kao u rimskom pravu, da otkloni

  dunost da presudi spor donoenjem presude (non liquet). Sud je u savremenim pravnim

  sistemima, duan da, i pored toga, odlui i rjei spor jer je drava zabranila samopomo.

  Parnine stranke su dune da iznesu injenine tvrdnje i predloe dokaze do odreenog

  momenta u razvoju parnice. To je teret dokazivanja u subjektivnom smislu. Ako stranka eli

  da uspije sa svojim zahtjevom, mora da snosi odreeni procesni teret u pogledu iznoenja

  injeninog i dokaznog materijala. Sud je rastereen utvrivanja stanja stvari u onim

  graanskopravnim stvarima u kojim stranke nisu ograniene oficijelnim ovlaenjima suda.

  Na strankama lei teret iznoenja procesnog materijala. Sud nije ovlaen utvrivati istinitost

  odreenih pravno relevantnih injenica protiv volje parniara. Stranke iznose injeninu i

  dokaznu grau a sud suvjereno odluuje koji e se dokazi izvesti i upravlja parninim

  postupkom.

  Sud je ovlaen da podstie parnine stranke da iznose pravno relevantne injenice i da

  izvedu dokaze kojima e utvrditi istinitost tih spornih pravno relevantnih injenica, kako bi

  utvrdio istinu u parninom postupku. Sud je duan da se stara da se injenina graa pravilno i

  korektno formira da bi se ostvario princip vladavine prava i zakonitosti.27

  26 Zakon o parninom postupku Republike Srpske iz 2003, Slubeni glasnik, br. 58., lan 126. 27 Stankovi G. Rai R., Parnino procesno pravo, Trebinje, 2008, str. 377.

  16

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  5. 1. 2. Teret dokazivanja u objektivnom smislu

  Ako stranka koja neto tvrdi ne uspije da uvjeri sud u istinitiost svojih tvrdnji, sud nije

  mogao da formira potpunu injeninu podlogu svoje odluke. Kad sud, nakon zavrenog

  postupka dokazivanja, ne moe sa sigurnou da utvrdi istinitost neke sporne pravno

  relevantne injenice, ili postoji neizvjesnost u pogledu njenog postojanja, on e zakljuiti o

  postojanju ili nepostojanju konkretne injenice na osnovu pravila o objektivnom teretu

  dokazivanja. Sudija u tom sluaju mora da pribjegne primjeni pravila iz legalnog dokaznog

  sistema i da zakljui da nisu istinite one injenice na ije postojanje se pozvala stranka koja

  nije uspjela da uvjeri sud u njihovu istinitost. Poto sud nije ovlaen da izvodi dokaze koje

  stranke nisu ponudile i ne moe u takvoj situaciji odbiti pruanje pravne zatite, sud mora

  donjeti odluku na osnovu pravila o teretu dokazivanja.

  Pravila o objektivnom teretu dokazivanja proistiu iz prava na pravnu zatitu. U teoriji

  parninog procesnog prava istie se da teret dokazivanja u objektivnom smislu nema

  neposredne veze sa dokazivanjem jer ovaj institut predstavlja metod kojim sudija poslije

  okonanog dokaznog postupka rjeava kriznu situaciju u kojoj postoji neizvjesnost o

  postojanju ili nepostojanju odreene pravno relevantne injenice. Do primjene pravila o teretu

  dokazivanje dolazi tek nakon ocjene dokaza, ukoliko rezultati izvedenih dokaza ne omoguuju

  sudu da stekne uvjerenje o tanosti spornih injenica. Zakonska pravila o teretu dokazivanja,

  koja sudije primjenjuje u takvoj kriznoj situaciji, treba da omogue sudiji da obrazuje

  injeninu podlogu svoje odluke da bi mogao da rjei spor.28

  28 Stankovi G. Rai R., Parnino procesno pravo, Trebinje, 2008, str. 378.

  17

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  5. 2. Pravila o teretu dokazivanja Pravila o teretu dokazivanja sadrana su u tri procesne maksime. Prvo pravilo postavlja dunost pred tuioca da dokae osnovanost svog zahtjeva, ako ne uspje, tubeni zahtjev

  tuioca se odbija kao neosnovan actore non probante reus absolvitur. Isticanjem prigovora

  tueni postaje tuilac reus in excipiendo fit actor. Subjektivni teret dokazivanja lei na

  onome koji neto tvrdi, a ne na onome ko porie onus probandi incubit ei qui affirmat, non

  ei qui negat.

  Bez obzira to ova pravila dosta precizno odreuju pravila o preraspodjeli tereta

  doakzivanja, primjena ovih pravila u konkretnom sluaju ne obezbeuje uvjek taan odgovor

  na kome lei teret dokazivanja. U teoriji procesnog prava preraspodjela tereta dokazivanja

  povezuju sa podjelom injenica u etiri kategorije: injenice za koje se vee nastanak

  odreenog prava, injenice koje preobraavaju odreeno pravo, injenice koje gase odreeno

  pravo i injenice koje sprjeavaju nastanak odreenog prava.

  injenice za koje norme materijalnog prava veu nastanak odreenog prava duna je da

  dokae ona stranka koja na tim injenicama zasniva neko pravo i ona snosi teret dokazivanja.

  Po pravilu, ove dokaze izvodi tuilac. Za razliku od ovih dokaza, dokazi kojima se utvruju

  injenice koje izazivaju prestanak odreenog prava ili njegovu modifikaciju, po pravilu,

  dokazuje tueni, dok teret dokazivanja injenica koje svojim postojanjem sprjeavaju nastanak

  odreenog prava lei na onoj stranci koja se poziva na te injenice, po pravilu to je tueni.29

  5. 3. Pravna priroda pravila o teretu dokazivanja U teoriji procesnog prava istie se, da ako bi se uzelo da su pravila o teretu dokazivanja procesnopravne prirode, onda bi u parnicama o sporovima sa meunarodnim

  elementom trebalo suditi po lex fori, a ako su materijalnopravne prirode, onda po

  materijalnom pravu na koje upuuje koliziona norma legis fori.

  Pravila o teretu dokazivanja su materijalnopravne prirode jer ova pravila svoje

  opravdanje nalazi u sferi materijalnopravnih, a ne procesnopravnih kategorija. Odgovor na

  29 Stankovi G. Rai R., Parnino procesno pravo, Trebinje, 2008, str. 378., str. 379.

  18

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  pitanje koje su injenice pravno relevantne prosuuje se prema normama materijalnog prava,

  pa je samim tim i pravna priroda pravila o teretu dokazivanja materijalnopravne prirode.30

  30 Stankovi G. Rai R., Parnino procesno pravo, Trebinje, 2008, str. 379.

  19

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  6. IZVOENJE DOKAZA

  6. 1. Donoenje dokaznog reenje U dokaznom rjeenju sud odreuje koji e se dokazi izvesti na glavanoj rasparvi. Sud donosi dokazno rjeenje na osnovu prijedloga stranaka ili po slubenoj dunosti.. Dokazno

  rjeenje je rjeenje o upravljanju postupkom i sud nije vezan za ovo rjeenje. Parnini sud u

  toku glavne rasprave moe izmjeniti, dopuniti svoje rjeenje ili odustati od izvoenja

  odreenog dokaza.

  Kod odluivanja koje e dokaze izvesti, sud se rukovodi pravnom normom, odnosno

  pravno relevantnim injenicama koje su predviene u dispoziciji ili sankciji pravne norme.

  Sud je prilikom odluivanja koji e se dokazi izvesti, na glavnoj raspravi, duan da vodi

  rauna da stranke ne bi eventualno zloupotrebljavale svoja procesna ovlaenja, kao i o

  ekonominosti postupka.

  Protiv rjeenja kojim se odbija ili odustaje od izvoenja odreenog dokaza nije

  doputena posebna alba, ve samo u albi protiv konane presude.31

  Posebna ili samostalna alba je zakonom dozvoljena alba, i to je alba protiv pojedinih

  rjeenja. Posebna alba se ne moe izjaviti protiv svakog rjeenja. U pojedinim sluajevima

  zakonom je zabranjeno izjavljivanje posebne albe ili alba nije uopte dozvoljena. Posebna

  alba se moe izjaviti, na primjer, protiv meritornih rjeenja, protiv rjeenja o parninim

  trokovima. alba se podnosi prvostepenom sudu koji je donjeo rjeenje u prvom stepenu u

  dovoljnom broju primjeraka za parnini sud i za suprotnu stranku. alilac u albi mora navesti

  rjeenje koje se pobija, razloge pobijanja, obim pobijanja te da formulie svoj prijedlog u

  pogledu ukidanja ili preinaenja rjeenja. alilac je duan albu potpisati. alba protiv

  konane presude se moe izjaviti u prekluzivnom roku. Pekluzivan rok za izjavljivanje albe

  je trideset dana od dana uruenja presude odnosno od dana dostavljanja prepisa odluke. alba

  je suspezivan pravni lijek poto se njenim ulaganjem odlae dejstvo pravosnanosti odluke.

  alba je dvostran pravni lijek jer o albi ima pravo da se izjasni protivna stranka.

  31 Stankovi G. Rai R., Parnino procesno pravo, Trebinje, 2008, str. 379.

  20

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  6. 1. 1. Odustanak od sprovoenja dokaznog rjeenja

  Sud moe odustati od sprovoenja dokaznog rjeenja u zakonom odreenim

  sluajevima. Tako e sud odustati od izvoenja odreenog dokaza ako parnina stranka ne

  poloi iznos koji je potreban da bi se odreeni dokaz izveo.

  Ako se zbog izuzetnih okolnosti neki dokaz ne moe izvesti na glavnoj raspravi, sud

  moe odrediti dui rok za pribavljanje odnosno izvoenje tog dokaza. Ukoliko u roku koji je

  sud odredio dokaz ne bude izveden, sud e odustati od izvoenja tog dokaza. Sud e glavnu

  raspravu zakljuiti bez obzira to ovaj dokaz nije izveden.32

  Zakon o parninom postupku navodi, ako zbog izuzetnih okolnosti neki dokaz se ne

  moe izvesti u rokovima predvienim zakonom o parninom postupku, sud rjeenjem moe

  odrediti dui rok za izvoenje dokaza.

  Kad odreeni rok protekne, rasprava e se sprovesti bez obzira to odreen dokaz nije

  sproveden.33

  6. 2. Izvoenje dokaza Dokazi se izvode na glavnoj raspravi. Na prijedlog stranke, podnjet najdocnije na pripremnom roitu, sud moe odluiti da se

  odreeni dokazi izvedu pred drugim sudom (zamoljeni sud). U tom sluaju zapisnici o

  izvedenim dokazima proitae se na glavnoj raspravi.

  O roitu za izvoenje dokaza pred zamoljenim sudom obavjestie se stranka.

  Sudija zamoljenog suda ima pri izvoenju dokaza sva ovlaenja koja ima sudija kad se

  dokazi izvode na glavnoj raspravi.

  Protiv rjeenja suda kojim se odreuje izvoenje dokaza pred zamoljenim sudom nije

  dozvoljena posebna alba.34

  Dokazi se po pravilu izvode neposredno,izuzetno, mogu i posredno, pred zamoljenim

  sudom. Dokaze izvode parnine stranke. Sve dokaze, bez obzira, to je zakonom predvieno

  32 Stankovi G. Rai R., Parnino procesno pravo, Trebinje, 2008, str. 380. 33 Zakon o parninom postupku Republike Srpske iz 2003, Slubeni glasnik, br. 58., lan 129. 34 Zakon o parninom postupku Republike Srpske iz 2003, Slubeni glasnik, br. 58., lan 128.

  21

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  da dokaze izvode parnine stranke, one ne mogu same izvesti. Iz tih razloga pojedine dokaze

  izvodi sud. Uviaj i sasluanje stranke koja nema punomonika izvodi sud. I kad stranke

  izvode dokaze, sud nije pasivni posmatra. Sudija moe postavljati pitanja strankama,

  svjedocima ili vjetacima u svakoj fazi postupka. Sud sudjeluje u izvoenju dokaza tako to

  postavlja pitanja parninim strankama kako bi se utvrdila istina u postupku i kako bi sud donio

  zakonitu odluku. U toku sasluanja stranaka, svjedoka i vjetaka sud je ovlaen i duan da

  sasluavanim licima postavlja opta pitanja i da ih upozorava da su duni govoriti istinu. Sud

  o izvoenju dokaza sastavlja zapisnik.35

  6. 2. 2. Posredno izvoenje dokaza

  Sud u dokaznom rjeenju moe odrediti da se odreeni dokazi izvedu i pred zamoljenim

  sudijom. Sud moe odrediti izvoenje odreenog dokaza pred zamoljenim sudijom ako

  parnina stranka podnese takav prijedlog najdocnije do zakljuenja pripremnog roita.

  Zakonom nije precizirano pod kojim uslovima stranka trai da se odreeni dokaz izvede pred

  zamoljenim sudijom. Poto svaki sud obavlja radnje u postupku na svom podruju, ukoliko bi

  se odreeni dokaz izvodio na podruju drugog suda, nesumnjivo je da bi tada stranka mogla

  zahtjevati da se izvede dokaz pred zamoljenim sudijom. Pravila o posrednom izvoenju

  dokaza dolaze u obzir i iz razloga procesne ekonomije. Ako bi izvoenje odreenog dokaza

  bilo povezano sa nesrazmjernim trokovima ili gubitkom vremena, stranka bi mogla zahtjevati

  da se taj dokaz izvede pred zamoljenim sudijom.

  Ako stranka nije prisutna na roitu na kom treba izvesti odreeni dokaz, u tom sluaju

  sudija zamoljenog suda izvee dokaz. Sudija zamoljenog suda ima sva ovalaenja koja ima

  sudei sud. Nakon izvoenja dokaza pred zamoljenim sudom, zamoljeni sud dostavie sudu

  pred kojim se vodi postupak zapisnik sa roita kako bi on bio proitan na glavnoj raspravi.

  Zapisnik o izvoenju dokaza pred zamoljenim sudom mora biti dostavljen sudeem sudu prije

  poetka glavne rasprave.

  Kada sud donese odluku da se odreeni dokaz izvede pred zamoljenim sudom uputie

  zamolnicu tom sudu.

  35 Stankovi G. Rai R., Parnino procesno pravo, Trebinje, 2008, str. 380.

  22

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  Zamolnica je pismeno u kome se od zamoljenog suda trai da izvede odreeni dokaz.

  Zakonom je predviena sadrina zamolnice. Zamolnica sadri: kratak opis predmeta spora,

  stanje parnice uz naznaenje o kojim okolnostima sud treba da vodi rauna prilikom izvoenja

  dokaza. Sud e u zamolnici odrediti koji dokaz treba zamoljeni sud izvesti.36

  36 Stankovi G. Rai R., Parnino procesno pravo, Trebinje, 2008, str. 381.

  23

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  7. OCJENA DOKAZA

  7. 1. Dokazni osnov Dokazni osnov ili razlog je saznanje do koga je doao sud nakon izvoenja odreenog dokaza. Cilj do koga se dolazi izvoenjem dokaza je saznanje suda o postojanju ili

  nepostojanju odreenih injenica koje se dokazuju i to saznanje predstavlja dokazni osnov ili

  razlog. Do saznanja o odreenim injenicama sud moe doi direktno, kada vri uviaj ili

  jedno lice iznosi svjedoanstvo o odreenoj injenici koju je neposrdeno ulno saznalo. Sud

  do odreenog saznanja moe doi i logikim zakljuivanjem. Logiko zakljuivanje

  predstavlja indirektan nain. 37

  Odnos izmeu dokaznog sredstva i dokaznog osnova ili razloga moe se prikazati

  ovako: Dokazno sredstvo je sama isprava, predmet na kome se obavlja uviaj, svjedok,

  vjetak ili stranka. To su uvjek lica i stvari. Dokazni osnov je ono to je sadrano u ispravi,

  izgled ili kakva druga svojstva predmeta uviaja, iskaz svjedoka ili ono to svjedok izjavljuje

  o injenicama, nalaz miljenja vjetaka, priznanje stranke u parnici ili iskaz stranke prilikom

  izvoenja dokaza sasluanjem stranke.38

  7. 2. Dokazna snaga Dokazna snaga je sposobnost jednog dokaznog osnova ili dokaznog razloga da utiu na formiranje ubjeenja sudije i zakljuak suda o postojanju injenice koja treba da se dokae.

  Dakle, dokazna snaga je sposobnost dokaznog osnova da kod sudije stvori uvjerenje o

  istinitosti odreene pravno relevantne injenice. Pojedini dokazni osnov kod sudije stvara

  izvjesnost, a drugi vjerovatnou u pogledu istinitisti odreene pravno relevantne injenice.

  Znai, nije svaki dokazni osnov podoban da kod sudije stvori uvjerenje o istinitosti odreene

  pravno relevantne injenice.

  37 Stankovi G. Rai R., Parnino procesno pravo, Trebinje, 2008, str. 381. 38 Markievi A. Vraar D., Prirunik za sudske postupke pravni vodi, id, 1986, str.10.

  24

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  Izvjesnost je stepen saznanja koji ne ostavlja sumnju u suprotno. To je najvii stepen

  uvjerenja o postojanju odnosno nepostojanju odreene injenice, do koga sudija dolazi

  neposrednim ulnim opaanjem, na primjer uviajem.

  Vjerovatnoa ja takav stepen saznanja do koga je doao sudija na osnovu dokaznog osnova.

  Vjerovatnoa znai da postoji mogunost da odreena injenica postoji. O vjerovatnoi da

  odreena injenica postoji moe se govoriti kad ima vie argumenata da injenica postoji od

  onih koji govore protiv.39

  U vezi s dokaznom snagom istie se deoba dokaza na neposredne i posredne ili indicije.

  Dakle, dokaz je neposredan ako se njegovim izvoenjem dobijaju direktna saznanja ili podaci

  o injenici koja je pravno relevantna u odreenom sporu. Na primjer, iskaz svjedoka oevica

  dogaaja o isplati kupoprodajne cjene. Posredan je dokaz ako se iz njega ne crpe neposredna

  obavjetenja o injenici koja se dokazuje, nego o nekoj drugoj injenici, indiciji, koja je u

  uzronoj vezi sa pravno relavantnom injenicom, a pomou koje logikim putem izvodimo

  zakljuak o postojanju injenice vane za odluku suda. Ukoliko su indicije blie predmetu

  dokazivanja utoliko je vea njihova dokazna snaga. 40

  7. 3. Ocjena dokaza Ocjenu dokaza vri sud. Sud prvo mora utvrditi da li je odreena injenica pravno

  relevantna, pa potom ocjenjuje da li je odreeno dokazno sredstvo doputeno za dokazivanje

  te injenice. Poto se izvedu dokazi, sud treba da formira svoj sud o istinitosti iskaza o

  konkretnoj injenici. Sud nakon provedenog dokaznog postupka ocjenjuje izvedene dokaze.

  Izvedene dokaze sud ocjenjuje korienjem jednog od dva moguna metoda: metod slobodne

  ocjene dokaza i metod legalne ocjene dokaza.

  Slobodna ocjena dokaza, kao metod ocjenjivanja dokaza, predviena je u Zakonu o

  parninom postupku Republike Srpske. Sud sam odreuje na osnovu svog sudijskog uvjerenja

  koje e dokaze uzeti kao istinite i tane. Sud e savjesno i briljivo ocjeniti svaki dokaz

  39 Stankovi. Rai R., Parnino procesno pravo, Trebinje, 2008, str. 381. 40 Markievi A. Vraar D., Prirunik za sudske postupke pravni vodi, id, 1986, str. 10.

  25

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  zasebno i sve dokaze zajedno i pri tome voditi rauna i o rezultatima cjelokupnog postupka.

  Sud mora u obrazloenju presude iznjeti argumente kako je ocjenio izvedene dokaze.

  Ocjena dokaza od strane prvostepenog suda nije konana. Instancioni sud prilikom ispitivanja

  odluke prvostepenog suda ocjenjuje da li je prvostepeni sud pravilno ocjenio izvedene

  dokaze.41

  Zakon sadri vie pravila o tome kada je sud duan da po svom uvjerenju ocjeni dranje

  stranke i da na osnovu toga izvede zakljuak o postojanju ili nepostojanju injenica. Zakonom

  je predvieno da e sud uzimajui u obzir sve okolnosti cjeniti po svom uvjerenju da li e

  uzeti za priznatu ili osporenu injenicu onu koju je stranka prvo priznala, a posle potpuno ili

  djelimino porekla ili ograniila priznanje dodavanjem drugih injenica.

  Odstupanja od naela traenja istina i slobodne ocjene dokaza:

  1. Izvjesne injenice mogu se dokazivati samo odreenim dokaznim sredstvima, to je

  jedan od principa legalne ocjene dokaza. Ovlaenje za zastupanje u parnici dokazuje

  se punomojem, ali u ovom sluaju forma moe biti zadovoljena i ako stranka izjavu o

  ovlaenju da usmeno na raspravi i to se zabiljei u raspravnom zapisniku.

  2. U odreenim situacijama zakon zabranjuje uoptrebu nekog dokaznog srdestva.

  Iskljuivo u javnom interesu zabranjeno je sasluanje svjedoka ili vjetaka o onome to

  predstavlja slubenu ili vojnu tajnu.

  3. Kada sud utvrdi da stranci pripada pravo na nakonadu tete, na novani iznos ili na

  zamenjive stvari, ali se visina zhtjeva ne moe utvrditi ili bi se mogla utvrditi samo sa

  nesrazmjernim tekoama, sud e o ovome odluiti po slobodnoj ocjeni.

  4. Ogranienja u ovlaenju suda da slobodno ocjenjuje dokaze:

  a) Priznanje injenica. Najslabiju dokaznu snagu ima priznanje u krivinom postupku.

  Priznanje u krivinom postupku mora biti jasno, potpuno i potkrepljeno drugim dokazima.

  Bez obzira koliko ono bilo potpuno, sud nije osloboen dunosti da izvodi i druge dokaze.

  U parninom postupku priznanje se ne provjerava drugim dokazima. Ne treba dokazivati

  injenice koje je stranka priznala pred sudom u toku parnice, ali sud moe narediti da se

  dokazuju ovakve injenice ako smatra da stranka njihovim priznanjem ide za tim da raspolae

  zahtjevom kojim ne moe raspolagati. Priznata injenica je samim tim nesumnjivo utvrena i

  sud e je uzeti za podlogu svoje odluke. Podaci koje sud ovim putem dobija po pravilu su

  41 Stankovi G. Rai R., Parnino procesno pravo, Trebinje, 2008, str. 382.

  26

 • Silvija eki Parnino procesno pravo verodostojni i sigurniji od onih da kojih dolazi izvoenjem svih ostalih dokaza. Priznanje

  injenica je izjava stranke pred sudom u toku parnice kojom potvruje da su istiniti navodi

  koji idu u prilog protivniku. Priznanje nije izjava volje. Priznanje je izjava o znanju, a ne akt

  raspolaganja. Sud nee uvaiti priznanje ne samo ako smatra da stranke na taj nain idu

  zaobilaznim putem preko dozvoljene granice stranake dispozicije, nego ni tada ako je stekao

  vrsto uvjerenje da injenica koja je priznata ne postoji ili ako je opte poznato da tvrenje

  stranke nije istinito. Priznanje moe biti izriito ili preutno i konkludentno. O preutnom

  priznanju sud zakljuuje na osnovu ponaanja stranke u parnici, iz njenog dranja prilikom

  pretresanja dokaza ili njihovog izvoenja i na drugi nain. Sud treba da nastoji da se

  postavljanjem pitanja i na drugi nain pribave izriita izjanjenja stranaka o svim vanim

  injenicama. Sve injenice o kojim se protivna strana nije izjasnila smatraju se spornim.

  Priznanje treba da je uinjeno pred sudom u toku parnice. Priznanje koje je dato van suda i u

  vrijeme dok tee parnica, je samo indicija koju sud ocjenjuje po svom uvjerenju. Priznanje se

  moe dati usmeno u izjavi pred sudom ili u podnesku. Stranka moe priznati injenice koje su

  za nju pravno nepovoljne ve u tubi ili odogovoru na tubu ili kasnije sve do okonanja

  postupka. Punovanu izjavu o priznanju injenica moe za stranku dati i njen punomonik,

  kao i zakonski ili privremeni zastupnik. Postoji razlika izmeu priznanja injenica i priznanja

  tubenog zahtjeva. Priznanje injenica je izjava stranke kojom saoptava sudu svoju predstavu

  o odlunim injenicama, a priznanje tubenog zahtjeva je akt slobodnog raspolaganja.

  Priznanjem injenica iskljuuje se potreba za dokazivanjem, a priznanjem tubenog zahtjeva

  sud se oslobaa i dunosti da na konkretan sluaj primjeni odreeno pravilo materijalnog

  prava. U prvom sluaju priznanjem se dobija injenina osnova za presudu, a u drugom

  sluaju sud bez daljeg raspravljanja donosi presudu kojom usvaja tubeni zahtjev presuda na

  osnovu priznanja. Priznanje moe biti dato i prilikom izvoenja dokaza sasluanjem stranaka.

  Ni u tom sluaju sud ne ocjenjuje po svom uvjerenju onaj dio iskaza koji sadri priznanje

  injenica, nego ih uzima kao dokazne, a ostali dio iskaza cjeni kao i sve ostale dokaze.

  Ogranieno priznanje sud ocjenjuje po svom slobodnom uvjerenju i izvodi zakljuak o tome

  da li e u ovom sluaju izvjesnu injenicu smatrati za priznatu ili osporenu. Na primjer, tueni

  najprije prizna da je upravljao putnikim automobilom kojim je prouzrokovana saobraajna

  nezgoda, a potom ovo porekne i tvrdi da je u kritinom momentu za volanom bio njegov

  saputnik. Ako stranka porekne ili ogranii priznanje dodavanjem drugih injenica treba da

  27

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  objasni motive zbog kojih je neto priznala. Sudija e uvijek zadrati u sebi rezervu prema

  takvom stavu parniara i postavljati pitanje koje je teko mimoii: zato bi stranka priznala

  ono to je za nju nepovoljno kada to ne bi bila istina?

  b) Sud je vezan zakonskim presumpcijama. injenice ije postojanje zakon pretpostavlja ne

  treba dokazivati, ali se moe dokazivati da ove injenice ne postoje, ako zakonom nije ta

  drugo odreeno. Javne isprve ili sa njima izjednaene isprave, dokazuju istinitost onoga to se

  u njima potvruje ili odreuje. Dokazivanje o protivnom nije iskljueno osim ako je rije o

  neoborivim zakonskim pretpostavakama.

  c) Ne treba dokazivati injenice koje su optepoznate ili notorne injenice. To su injenice

  poznate irokom krugu ljudi pa i sudu pred kojim parnica tee. Notorne injenice su one koje

  predstavljaju elementarna znanja prirodnih nauka dostupna svima. Nemoe se smatrati

  notornom injenica koja je poznata nekom lanu sudskog vijea koji je bio oevidac dogaaja,

  takvog sudiju bi trebalo izuzeti sa suenja da bi se mogao pojaviti u ulozi svjedoka.

  d) Parnini sud je u pogledu postojanja krivinog djela i krivine odgovornosti uinioca vezan

  za pravosnanu presudu krivinog suda kojom se optueni oglaava krivim. Svako

  dokazivanje o protivnom je iskljueno. Ali u ovom sluaju sud je vezan samo u pogledu onih

  injenica koje ulaze u bie krivinog djela ili predstavljaju elemente krivine odgovornosti

  uinioca, a sve ostale injenice samostalno utvruje. No, i druge injenice koje su utrene u

  pravosnanoj krivinoj presudi mogu imati snagu indicija. Tueni u parnici se ne moe sa

  uspjehom braniti tvrenjem da ne postoji krivino djelo ili da nije kriv ako se tuilac poziva

  na pravosnanu krivinu presudu kao dokaz. Ali tueni moe isticati druge prigovore i

  dokazivati da postoji tzv. sluaj podjeljene odgovornosti, jer je oteeni svojim protivpravnim

  radnjama doprineo nastanku tete, ili poricati visinu tete. Oslobaajua presuda krivinog

  suda po pravilu ne vezuje parnini sud. Sud moe obavezati tuenog da nadoknadi tetu

  prouzrokovanu drugome u saobraajnoj nezgodi iako ga je krivini sud oslobodio od optube,

  jer je pojam odgovornosti u obligacionom pravu iri od krvine odgovornosti.42

  42 Markievi A. Vraar D., Prirunik za sudski postupak pravni vodi, id, 1986, str. 13., str. 14., str. 15., str. 16., str. 17.

  28

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  8. OBEZBJEENJE DOKAZA

  8. 1. Pojam Dokazi se izvode na glavnoj rspravi. Ponekad postoji potreba da se dokazi izvode i prije glavne rasprave.

  Procesni institut obezbjeenja dokaza omoguuje da se u oderenim sluajevima, kada

  se za to steknu zakonom predviene predpostavke, izvode dokazi prije pokretanja parninog

  postupka ili u toku prvostepenog postupka, ali prije glavne rasprave poto bi njihovo

  izvoenje na glavnoj raspravi bilo onemogueno ili oteano.

  Postupak obezbjeenja dokaza, po pravilu ne sprovodi sudei sud. Obezbjeenje dokaza

  je procesni institut koji predstavlja izuzetak od neposrednog izvoenja dokaza, poto sud na

  glanoj raspravi ita zapisnik o izvoenim dokazima koji su izvedeni u postupku za njihovo

  obezbjeenje.

  Obezbjeenje dokaza je procesni institut koji odstupa od zahtjeva koje postavlja naelo

  ekonominosti. U stadijumu u kome se obezbjeuju dokazi nije moguno ocjeniti da li e ti

  dokazi kasnije biti neophodni. Sud u toku glavne rasprave moe ocjeniti da li je obezbjeenje

  tih dokaza bilo potpuno nepotrebno. Ali obezbjeenje dokaza je u funkciji pruanja pravne

  zatite ugroenim ili povrijeenim subjektivnim pravima. Ako ne bi postojao ovaj procesni

  institut ostvarenje prava stranke na pravnu zatitu bilo bi dovedeno u pitanje nemogunou

  izvoenja odreenog dokaza kojim parnina stranka dokazuje pravno relevantne injenice na

  kojima zasniva svoj zahtjev.43

  8. 2. Pretpostavke za obezbjeenje dokaza Da bi se sproveo postupak za obezbjeenje dokaza zakonom su predviene predpostavke pod kojima je doputeno obezbjeenje dokaza:

  1. postupak obezbjeenja dokaza sprovodi se uvijek po predlogu stranke;

  43 Stankovi G. Rai R., Parnino procesno pravo, Trebinje, 2008, str. 382.

  29

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  2. obezbjeenje dokaza e se sprovoditi samo ako postoji opravdana bojazan da se

  odreeni dokazi nee moi kasnije izvesti ili e njegovo izvoenje biti oteano;

  3. mora prijetiti opasnost od nemogunosti izvoenja odreenog dokaza ili e njegovo

  izvoenje biti znatno oteano;

  4. stranka mora osnovano zatraiti da se sprovede postupak za obezbjeenje postupka.

  8. 3. Prijedlog za obezbjeenje dokaza Prijedlog za obezbjeenje dokaza je inicijalna radnja kojom se pokree postupak za obezbjeenje dokaza

  Ako je prijedlog za obezbjeenje dokaza stavljen u toku parninog postupka, za

  postupanje je nadlean sud pred kojim je postupak u toku.

  Kad se trai obezbjeenje dokaza prije pokretanja postupka, kao i u izuzetnim sluajevima

  ako je postupak ve u toku, nadlean je sud prvog stepena na ijem se podruju nalaze stvari

  koje treba razgledati, odnosno sud na ijem podruju boravi lice koje treba sasluati.44

  Prijedlog za obezbjeenje dokaza moe se staviti i u toku postupka povodom prijedloga

  za ponavljanje postupka. Obezbjeenje dokaza ne moe se traiti nakon pravosnanosti

  presude, prije izjavljivanja vanrednih pravnih lijekova niti u toku postupka po reviziji.45

  Prijedlog za obezbjeenje dokaza mora sadravati odreene elemente. U podnesku

  kojim se trai obezbjeenje dokaza predlaga je duan da navede injenice koje se imaju

  dokazati, dokaze koje treba izvesti i razloge zbog kojih smatra da se docnije dokaz nee moi

  izvesti ili da e njegovo izvoenje biti oteano. U podnesku treba navesti ime i prezime

  protivnika, osim ako iz okolnosti proistie da on nije poznat.46

  Prijedlog za obezbjeenje dokaza mora biti obrazloen. U prijedlogu predlaga mora

  navesti i protivnika predlagaa ako mu je poznat. Predlagaev protivnik je poznat ukoliko se

  obezbjeenje dokaza trai u toku parninog postupka. Ako se obezbjeenje dokaza trai prije

  pokretanja parninog postupka u odreenim sluajevima nee biti moguno odrediti

  44 Zakon o parninom postupku Republike Srpske iz 2003, Slubeni glasnik, br. 58., lan 170. 45 Stankovi G. Rai R., Parnino procesno pravo, Trebinje, 2008, str. 383. 46 Zakon o parninom postupku Republike Srpske iz 2003, Slubeni glasnik, br. 58., lan 171.

  30

 • Silvija eki Parnino procesno pravo protivnika predlagaa. Sud e takvom licu postaviti privremenog zastupnika. U ovom sluaju

  nije potrebno izdati oglas.

  8. 3. 1. Dokazna sredstva

  U postupku za obezbjeenje dokaza mogu se izvoditi dokazi: sasluanjem stranaka i

  svjedoka, vjetacima i uviajem. Izvoenjem dokaza putem isprava se ne izvodi. Isprava, kao

  dokazno sredstvo je izvor saznanja o injenicama i ona, sama po sebi, predstavlja

  obezbjeenje dokaza.

  8. 4. Postupak za obezbjeenje dokaza Zakonom o parninom postupku Republike Srpske regulisan je postupak za obezbjeenje dokaza. Prije nego to bude donesena odluka o pokretanju postupka za

  obezbjeenje dokaza sud dostavlja protivniku predlagaa podnesak radi izjanjenja. Sud e

  protivniku predlagaa ostaviti rok u kome se moe izjasniti o prijedlogu. Zakonom nije

  oderena duina roka, ve e sud u svakom konkretnom sluaju, odrediti rok imajui u vidu

  navedene razloge za obezbjeenje dokaza i hitnost postupka. Izuzetno, ako postoji opasnost za

  osiguranje dokaza sud nee dostavljati prijedlog na izjanjenje protivniku predlagaa ve, e o

  prijedlogu odluiti odmah. Sud donosi rjeenje u kome usvaja ili odbija prijedlog.

  Ako usvoji prijedlog za obezbjeenje dokaza sud e u rjeenju navesti sporne pravno

  relevantne injenice koje se trebaju dokazati i dokaze koji se trebaju izvesti da bi se utvrdila

  istinitost tih injenica. Ako je protivnik predlagaa nepoznat ili mu je nepoznato boravite sud

  e istovremeno sa odreivanjem dokazne teme i odreivanjem dokaznih sredstava odrediti i

  privremenog zastupnika protivniku predlagaa. U ovom sluaju nije potrebno da se izdaje i

  objavljuje oglas.

  Ako protivniku predlagaa nije dostavljen prijedlog za obezbjeenje dokaza ili je

  nepoznato njegovo boravite sud e zajedno sa prijedlogom dostaviti i rjeenje kojim je

  usvojio prijedlog za obezbjeenje dokaza. Izuzetno, sud moe odrediti izvoenje dokaza prije

  31

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  nego to rjeenje bude dostavljeno protivniku predlagaa. Samo u izuzetnim sluajevima sud

  moe narediti izvoenje dokaza prije dostavljanja rjeenja protivniku predlagaa.

  Protiv rjeenja kojim se usvaja prijedlog za obezbjeenje dokaza i protiv rjeenja kojim

  se odluuje da izvoenje dokaza zapone i prije nego to se rjeenje dostavi protivniku nije

  doputena alba. alba je doputena protiv rjeenja kojim se odbija prijedlog za izvoenje

  dokaza. Sud koji je odbio prijedlog za izvoenje dokaza mora obrazloiti prijedlog.

  Izvoenje dokaza se sprovodi na posebnom roitu koji je odredio sud koji je usvojio

  prijedlog za izvoenje dokza. Na ovo roite pozivaju se predlaga i protivnik predlagaa, ako

  je poznat. Ako sudu nije poznat protivnik predlagaa ili je poznat protivnik predlagaa ali mu

  je nepoznato njegovo boravite, sud e pozvati privremenog zastupnika protivnika predlaga.

  Na roitu na kome se izvode dokazi sud sastavlja zapisnik o izvedenim dokazima. Zapisnik o

  izvoenju dokaza uvae se kod suda pred kojim su se dokazi izvodili. Na taj nain bie

  obezbjeeni dokazi. Ako je sproveden postupak za obezbjeenje dokaza prije pokretanja

  parninog postupka stranaka, koja je traila izvoenje ovih dokaza, moe traiti da joj se

  dostave prepisi zapisnika ili primjerak nalaza i miljenja sudskog vjetaka.

  Ako je u toku parnini postupak, a postupak za obezbjeenje dokaza ne sprovodi sud

  pred kojim se vodi postupak ve neki drugi sud, taj sud bie duan da dostavi zapisnik sudu

  pred kojim se vodi parnini postupak.47

  8. 5. Odstupanje od naela kontradiktornosti u postupku za obezbjeenje dokaza U postupku obezbjeenja dokaza postoje sluajevi u kojima je predvieno odstupanje

  od naela kontradiktornosti. Pravilima Zakona o parninom postupku predvieno je da:

  1. sud moe usvojiti rjeenje o obezbjeenju dokaza prije nego to se o prjedlogu

  izjasni protivnik predlagaa;

  2. sud moe narediti izvoenje dokaza prije nego to rjeenje bude dostavljeno

  protivniku predlagaa;

  3. sud nije duan da izda i objavi oglas o postavljanju privremenog zastupnika.

  47 Stankovi G. Rai R., Parnino procesno pravo, Trebinje, 2008, str. 384.

  32

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  Postojanje opravdane bojazni da se odreeni dokaz kasnije nee moi izvesti ili da e

  njegovo izvoenje biti oteano kao i hitnost u postupanju doveli su do odstupanja od naela

  kontradiktornosti. Ovo odstupanje od naela kontradiktornosti je samo prividno jer protivnik

  predlagaa e se moi kasnije izjasniti o ovako izvedenom dokazu. Protivnik predlagaa moe

  se na glavnoj raspravi izjasniti o samom dokazu i njegovoj dokaznoj snazi.48

  7. 5. 1. Trokovi postupka za obezbjeenje dokaza

  Trokove postupka za obezbjeenje dokaza prethodnio snosi predlaga. Zavisno od

  uspjeha u parnici bie konano odreeno koja e ih stranka snositi.

  8. 6. Upotreba dokaza izvedenih radi obezbjeenja Sud pred kojim se vodi postupak moe na razliite naine postupiti kad se stranka pozove na dokaz koji je ve obezbjeen.

  1. Ako stranka trai da se izvede dokaz koji je obezbjeen sud moe odluiti da se proita

  zapisnik o izvedenom dokazu ako obezbjeeni dokaz vie ne postoji ili je njegovo

  izvoenje oteano. U ovom sluaju dokaz je posredno izveden.

  2. Sud moe odluiti da neposredno izvede taj dokaz ako jo uvijek postoji to dokazno

  sredstvo. U ovom sluaju sud e neposrdeno izvesti dokaz.

  3. Sud moe odrediti da se izvede dokaz koji je obezbjeen jer smatra da se ne radi o

  pravno relevantnoj injenici.49

  48 Stankovi G. Rai R., Parnino procesno pravo, Trebinje, 2008, str. 385. 49 Stankovi G. Rai R., Parnino procesno pravo, Trebinje, 2008, str. 385.

  33

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  9. SUDSKA PRAKSA Teret dokazivanja u parnici nije samo na strankama, ve je i sud duan da se stara o pravilnom i potpunom utvrenju injeninog stanja, pa zato i ima odreena ovlaenja,

  nezavisno od prijedloga stranaka.

  Dokazivnje e teretiti jednu stranku samo u sluaju kada to proizilazi iz materijalno

  pravnog propisa na kome ona zasniva svoj zahtjev.

  Priznate injenice mogu se osporiti sve dok parnica tee, pa i u albenom postupku.

  Kada stranka u albi ospori svoju izjavu, koju je dala u prvostepenom postupku, u

  pogledu priznanja izvesnih injenica iznoenjem drugih navoda i dokaza, koji mogu dovesti u

  sumnju osnovanost priznatih pravno relevntnih injenica, drugostepeni sud nije ovlaen da

  ocjenjuje da li e uzeti kao tanu priznatu ili osporenu injenicu, ve to moe uiniti samo

  prvostepeni sud u ponovnom postupku, poto ranije priznate injenice, ukoliko se ospore u

  samoj albi, imaju tretman novih dokaza.

  Odluka o odbijanju tubenog zahtjeva moe se donjeti tek kad se utvrdi da ni jedno

  pravno pravilo ne upuuje na zakljuak o osnovanosti tubenog zahtjeva.

  Stoga se, sve dok je u pitanju isti tubeni zahtjev, zasnovan na istom ivotnom

  dogaaju, strankama ne moe u redovnom postupku uskratiti pravo da za utvrenje

  materijalne istine u pogledu njegove osnovanosti iznose nove injenice i predlau nove

  dokaze, iako se time ukazuje na jo neki pravni osnov, pored iznjetog u tubi, i ak bez obzira

  na to, da li je u tubi pominjan pravni osnov.

  Strankama koje zbog fizikog nedostatka (gluvonjemi i sl.) nisu u mogunosti da na

  uobiajan nain pred sudom raspravljaju, a potpuno su poslovno sposobne, sud je duan

  omoguiti preduzimanje parninih radnji preko tumaa, koga te stranke angauju, tj. lica u

  koje imaju povjerenje, koja ih razumiju i koja mogu da saopte njihovu volju.

  Sud je ovlaen da o doprinosu u nastnku tetnih posljedica samostalno odluuje, a

  nalaz i miljenje vjetaka koristi samo radi utvrivanja ili razreavanja onih injenica za koje

  je potrebno struno znanje, kojim sud ne raspolae.

  Ako stranka predloi za vjetaka lice koje je u radnom odnosu kod protivne stranke, ne

  moe se traiti izuzee tog vjetaka samo zbog te injenice, ako je za nju stranka znala u

  34

 • Silvija eki Parnino procesno pravo vrijeme predlaganja vjetaka. Meutim, sud moe tu okolnost uzeti u obzir prilikom ocjene

  tog dokaznog sredstva.

  Ako je priznanje punomonika stranke u koliziji sa sadrajem pismenih isprava,

  opravdano je prihvatiti opozivanje priznanja injenice.

  Utvrivanje obaveze i naplate poreza iskljuivo se vri u upravnom postupku, pa se

  pred sudom opte nadlenosti ne moe traiti obezbjeenje dokaza koje bi sluilo za

  dokazivanje u upravnom postupku.

  Predlaga je pravosnano zaduen sa porezom u vezi prometa nepokretnosti, ali je

  traio ponavljanje upravnog postupka, tvrdei da je vrijednost zemljita manja od procjenjene,

  jer je zahvaena erozijom. Taj prjedlog je odbijen, jer je utvreno da u momentu procjene

  zemljite nije bilo zahvaeno erozijom.

  Nezadovoljan ovakvom odlukom predlaga trai od optinskog suda da se putem

  obezbjeenja dokaza utvrde ove injenice.

  Prijedlog je odbijen, rjeenje potvreno, pa su izmeu ostalog iznjeti i sledei razlozi:

  Odredbom lana 169. Zakona o parninom postupku predvieno je da se moe traiti

  obezbjeenje dokaza, ako postoji opravdana bojazan da se neki dokaz nee moi izvesti, ili e

  njegovo docnije izvoenje biti oteano, a takav prijedlog se moe staviti u toku kao i prije

  pokretanja parnice.

  Oigledno je da ovakvom prijedlogu nema mjesta, jer se pitanje poreske obaveze ne

  raspravlja u parnici, ve u upravnom postupku, pa u tom postupku treba utvrivati injenice,

  koje su od znaaja za odluivanje, a kako se vidi, to je nadleni organ odluivao.

  Obezbeenje dokaza za stvari o kojima rjeava upravni organ vri se u tom postupku,

  kako je predvieno propisima Zakona o upravnom postupku.

  Vjetaenje je dokazno sredstvo koje se koristi kad je za utvrivanje ili razjanjenje

  neke injenice potrebno struno znanje kojim sud ne raspolae. Strunim znanjem za

  razumjevanje i primjenu prava sud mora rasolagati i zato niko osim sudskog vijea ne moe

  tumaiti materijalno pravo. Vjetak moe pomoi sudu samo kod utvrivanja odreenih

  injenica ali ne moe preuzeti vrenje sudske funkcije. Povjeravanje vjetaku da ocjenjuje

  pravilnu primjenu prava, znak je nemoi sudskog vijea da kvalifikovano obavlja svoju

  funkciju a takvo vijee nije pravilno sastavljeno.

  35

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  Slobodna ocjena dokaza u sebi sadri ovlaenja ne samo za slobodnu ocjenu rezultata

  dokazivanja, ve i za slobodan izbor dokaznih sredstava.50

  50 Risti V. Risti M., Praktikum za parnicu, etvrto izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd, 1995, str. 215., str. 216.

  36

 • Silvija eki Parnino procesno pravo ZAKLJUAK: Nakon izlaganja teme ovog diplomskog rada proizilazi sledei zakljuak: Dokazivanje je proces kojim se postupno utvruje niz injenica koje se povezuju u

  argumentaciju. Niz injenica koje je sud utvrdio odgovaraju nizu injenica koje postoje u

  stvarnosti. Dokazi predstavljaju podatke injenine prirode, na osnovu kojih se utvruje

  injenino stanje, a na osnovu koga se izvode relevantni zakljuci u pogledu zahtjeva

  stranaka.

  Sam dogaaj odreuje vrstu dokaza i karakter dokazivanja. Svaki dogaaj ostavlja

  tragove na stvarima ili u svjesti oevidca. To su prvi izvori iz kojih crpimo obavjetenja o

  nekom zbivanju.

  Dokazivanje u parninom postupku je prvenstveno procesna kategorija. Pod

  dokazivanjem se podrazumjeva procesna aktivnost koja obuhvata niz parninih radnji

  procesnih subjekata koje idu za utvrivanjem istinitosti tvrdnji o injenicama koje se

  dokazuju.

  Dokazivanje obuhvata sve injenice koje su u datom postupku vane za donoenje

  odluke.

  Nuno je dobro poznavanje materijalnog prava sadranog u pravnim propisima kako bi

  sud znao koje je sve injenice potrebno utvrditi radi odluivanja o zahtjevu stranaka.

  Nepoznavanje materijalnog prava dovodi do pogrene primjene pravila o teretu dokazivanja.

  ivotno i sudijsko iskustvo govore da je priznanje u parnici najee istinito i da je za

  sud sigurniji izvor saznanja nego drugi dokaz.

  Uloga suda je da vri selekciju dokaza i daje vrednosnu ocjenu dokaza to je svakako

  najtei dio procesne aktivnosti u postupku odluivanja.

  37

 • Silvija eki Parnino procesno pravo LITERATURA:

  [1] Stankovi G. i Rai R., Parnino procesno pravo, Trebinje, 2008.

  [2] Rajovi V., ivanovi M. i Momilovi R., Graansko procesno pravo, Banja Luka, 2001.

  [3] Markievi A. i Vraar D., Prirunik za sudske postupke pravni vodi, id, 1986.

  [4] Risti V. i Risti M., Praktikum za parnicu, etvrto izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd, 1995.

  ZAKONSKI PROPISI:

  [1] Zakon o parninom postupku Republike Srpske iz 2003, Slubeni glasnik, br. 58.

  38

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  39

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  40

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  41

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  42

 • Silvija eki Parnino procesno pravo

  43

  1. UVOD2. POJAM DOKAZIVANJA2. 1. Dokazivanje2. 2. Struktura injenine podloge2. 3. Inicijativa za dokazivanje2. 4. Vrste dokazivanja2. 4. 1. Radnje u dokaznom postupku

  2. 5. Vrste dokaza

  3. PONUDA DOKAZA3. 1. Ponuda i predlaganje dokaza3. 1. 1. Ponuda dokaza do koga je stranka dola na nedoputen nain3. 1. 2. Nareivanje dokaza po slubenoj dunosti

  4. PREDMET DOKAZIVANJA4. 1. Optepoznate injenice4. 2. Priznate injenice4. 3. injenice utvrene presudom krivinog suda

  5. TERET DOKAZIVANJA5. 1. Teret dokazivanja5. 1. 1. Teret dokazivanja u subjektivnom smislu 5. 1. 2. Teret dokazivanja u objektivnom smislu

  5. 2. Pravila o teretu dokazivanja5. 3. Pravna priroda pravila o teretu dokazivanja

  6. IZVOENJE DOKAZA6. 1. Donoenje dokaznog reenje6. 1. 1. Odustanak od sprovoenja dokaznog rjeenja

  6. 2. Izvoenje dokaza6. 2. 2. Posredno izvoenje dokaza

  7. OCJENA DOKAZA7. 1. Dokazni osnov7. 2. Dokazna snaga7. 3. Ocjena dokaza

  8. OBEZBJEENJE DOKAZA8. 1. Pojam8. 2. Pretpostavke za obezbjeenje dokaza8. 3. Prijedlog za obezbjeenje dokaza8. 3. 1. Dokazna sredstva

  8. 4. Postupak za obezbjeenje dokaza8. 5. Odstupanje od naela kontradiktornosti u postupku za obezbjeenje dokaza7. 5. 1. Trokovi postupka za obezbjeenje dokaza

  8. 6. Upotreba dokaza izvedenih radi obezbjeenja

  9. SUDSKA PRAKSAZAKLJUAK:LITERATURA: