izvrŠno procesno pravo

Download IZVRŠNO PROCESNO PRAVO

Post on 31-Oct-2015

252 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

gradjansk procesno pravo

TRANSCRIPT

IZVRNO PROCESNO PRAVO

IZVRNO PROCESNO PRAVOZakon o izvrenju i obezbeenju (Slubeni glasnik RS br.31/2011 i 99/2011)Predmet ZIO-om se ureuje postupak prinudnog ostvarivanja potraivanja i obezbeenja potraivanja na osnovu domae ili strane verodostojne ili izvrne isprave.Ovim zakonom se ureuje i sprovoenje izvrenja i obezbeenja kao i uslovi za obavljanje delatnosti izvritelja.NaelaNaelo hitnosti-postupak izvrenja i obezbeenja je hitan. Odlaganje postupka nije dozvoljeno. O predlogu za izvrenje sud je duan da odlui u roku od pet radnih dana od dana podnoenja predloga i da odluku dostavi strankama u roku od 5 radnih dana od donoenja odluke. Rokovi koje odreuje sud ne mogu biti dui od 5 radnih dana. 30 dana za stranu ispravu.Naelo formalnog legaliteta-sud je duan da donese reenje o izvrenju kada su za to ispunjeni zakonski uslovi kao i da preduzme sprovoenje izvrenja na osnovu reenja o izvrenju. Pravi smisao-sud se ne moe uputati u razmatranje da li postoji potraivanje odreeno izvrnom ispravom.

NaelaNaelo socijalnog postupanja-izuzimanje od izvrenja na predmetima koji su neophodni za egzistenciju dunika, ogranienje u izvrenju, kao i srazmera u pogledu predmeta izvrenja i visine dunikove obaveze. Osnaena pozicija poverioca, izvrenje na celokupnoj imovini.Naelo dispozicije i oficijelnosti- postupak se pokree po predlogu poverioca a nekad i ex officio kad je zakonom odreeno.Naelo vremenskog redosleda u postupanju-redosled namirenja poverilaca ceni se po onom redu kada su stekli pravo na namirenje (kod prodaje nepokretnosti:trokovi postupka, zalona potraivanja, line slubenosti i stvarni tereti, potraivanja poverioca koji je podneo predlog

PostupakIzvrni postupak pokree se predlogom za izvrenje na predlog izvrnog poverioca ili suda po slubenoj dunosti kada je odreeno zakonom.Izvrenje odreuje sud, a sprovodi ga sud ili izvritelj.Nadlean je sud prema mestu prebivalita ili sedita dunika.Sud je iskljuivo nadlean za sprovoenje izvrenja odluka u vezi sa porodinim odnosima i za izvrenje radi vraanja zaposlenog na rad.Za izvrenje na nepokretnostima-sud mesta nalazenjaU prvom stepenu-sudija pojedinac, u drugom vee troje sudija istog sudaVraanje u preanje stanje nije dozvoljeno, sem ako prigovor nije izjavljen u roku iz opravdanih razloga.

Izvrne ispravePravnosnana odluka suda-sudsko poravnanjeIzvod iz registra zalonih prava na pokretnim stvarima i izvod iz registarskog finansijskog lizingaUgovor o hipoteci odnosno zalona izjavaUsvojen plan reorganizacije u steajuIzvrna odluka koja je potvrena kao evropska izvrna ispravaPravnosnana odnosno konana odluka doneta u upravnom odnosno prekrajnom postupku i poravnanje u upravnom postupku ako glase na ispunjenje novane obaveze a posebnim zakonom nije drugaije odreenoIzvrnost odlukeSudska odluka kojom je naloeno ispunjenje obaveze potraivanja, izvrna je ako je postala pravnosnana i ako je protekao paricioni rok.Sudska odluka kojom je naloeno neinjenje ili trpljenje izvrna je kad je postala pravnosnana, osim ako je u odluci odreen rok za usklaivanje ponaanja izvrnog dunika sa tom obavezom.Sud ili organ uprave e na zahtev stranke u postupku staviti slubenu beleku na samoj izvrnoj ispravi ili e izdati posebnu pisanu potvrdu da su nastupili uslovi izvrnosti /klauzula izvrnosti/.Sudsko poravnanje izvrno je ako je potraivanje iz poravnanja dospelo.Podobnost izvrne isprave za izvrenjeDa bi izvrna isprava bila podobna za izvrenje mora da sadri: oznaenje izvrnog poverioca i dunika, predmet, vrsta i obim ispunjenja obaveze.Ako u izvrnoj ispravi nije naveden paricioni rok, taj rok iznosi tri dana od dana dostavljanja odluke izvrnom duniku.Ako se iz izvoda iz registra na pokretnim stvarima ne moe utvrditi dospelost potraivanja, izvrenje se odreuje ako je poverilac podneo pismeni dokaz da je izvrnog dunika pozvao da ispuni obavezu u naknadno ostavljenom roku.Verodostojna isprava1.menica i ek domaeg ili stranog lica, sa protestom ako je to potrebno za zasnivanje potraivanja2.obveznica i druga hov izdata u seriji3.faktura (raun) domaeg ili stranog lica sa otpremnicom ili drugim pismenim dokazom da je izvrni dunik obaveten o nastaloj obavezi4.izvod iz poslovnih knjiga za izvrene komunalne i druge usluge 5.javna isprava koja konstituie izvrivu novanu obavezu 6. bankarska garancija 7.akreditiv 8. overena izjava izvrnog dunika kojom ovlauje banku da sa njegovog rauna izvri prenos sredstava na raun poverioca 9. obraun kamata sa dokazima o osnovu dospelosti i visini potraivanja 10. privremena ili okonana situacija 11.obraun o naknadi i nagradi advokataPodobna za izvrenje ako su u njoj oznaeni izvrni poverilac i dunik, predmet, vrsta, obim i vreme ispunjenja obaveze.Ako se ne vidi dospelost, potreban je dokaz o pozivu dunika.Sredstva izvrenjaSredstva izvrenja su izvrne radnje kojima se po zakonu izvrenje prinudno ostvaruje. Sredstva izvrenja radi ostvarenja novanog potraivanja su: prodaja pokretnih stvari, prodaja nepokretnosti, prenos potraivanja, prodaja akcija.. Sredstva izvrenja radi ostvarenja nenovanog potraivanja su: predaja pokretnih stvari, ispranjenje i predaja nepokretnosti, izvrenje obaveze injenjem, neinjenjem, trpljenjem, izvrenje odluka iz porodinih odnosa, izvrenje radi vraanja zaposlenog na rad, izvrenje odluke o deobi, upis u javne knjige.Predmeti izvrenjaPredmeti izvrenja su stvari i prava na kojima se po zakonu moe sprovesti izvrenje radi ostvarivanja potraivanja.Predmeti izvrenja ne mogu biti stvari izvan prometa, kao ni druge stvari koje zakon iskljuuje.Predmeti izvrenja ne mogu biti objekti, oruje i oprema namenjeni odbrani i bezbednosti drave.Obim izvrenjaSud odreuje izvrenje odnosno obezbeenje onim sredstvom i na onim predmetima koji su navedeni u predlogu za izvrenje.U toku postupka, sud moe na predlog poverioca ili po slubenoj dunosti zakljukom promeniti sredstvo izvrenja i predmete izvrenja.Moe da se odredi izvrenje ne celokupnoj imovini, te po dobijanju izjave da se opredele predmet i sredstvo.Ne proizvode pravno dejstvo raspolaganja imovinom koja izvrni dunik uini nakon prijema reenja o izvrenju , odnosno zakljuka kojim se odreuje izvrenje.Sud vodi rauna o srazmernosti visine obaveze dunika i predmeta odnosno sredstva izvrenja.DostavljanjeUkolik o je izvrni dunik pravno lice ili preduzetnik vri se na adresu sedita koje je upisano u registruAPR.Ukoliko je dunik fiziko lice dostavljanje se vri na adresu njegovog prebivalita ili boravita upisanu kod organa nadlenog za voenje evidencije o linim kartama. Izvrni poverilac je duan da dostavi sudu adresu izvrnog dunika koja odgovara toj adresi.Ako dostavljanje nije mogue izvriti na navedeni nain u roku od 5 radnih dana od upuivanja pismena, dostavljanje se vri isticanjem na oglasnu tablu nadlenog suda. Izuzetno, pokuae se ponovna dostava reenja o izvrenju 15 dana nakon isteka roka od 5 dana, pa onda oglasna tabla.Smatra se da je dostava izvrena protekom 5 radnih dana od isticanja na oglasnu tablu.Predlog za izvrenjeMoraju biti naznaeni: izvrni poverilac, dunik, sa adresama koja se po zakonu trae, izvrna (snabdevena klauzulom pravnosnanosti) ili verodostojna isprava (original ili overena kopija) i obaveza izvrnog dunika. Navode se sredstvo i predmet izvrenja i drugi podaci od znaaja za sprovoenje izvrenja. U privrednim stvarima obavezni su matini broj stranaka odnosno pib, kao i brojevi rauna poverioca i dunika kod poslovnih banakaPodnosi se u najmanje 4 primerka, mora se naznaiti da li izvrenje sprovodi sud ili izvriteljPovlaenje predloga za izvrenje dovodi do obustave postupka, bez pristanka dunika, to nije smetnja za ponovno pokretanje postupka izvrenja.

Odluke u izvrnom postupkuOdluke koje se donose u izvrnom postupku donose se u obliku Reenja i Zakljuka.Reenjem o izvrenju dozvoljava se izvrenje na imovini dunika u skladu sa zakonom.Zakljukom suda odreuje se sprovoenje pojedinih radnji i upravlja postupkom.U reenju o izvrenju moraju biti navedeni izvrni poverilac i dunik, izvrna odnosno verodostojna isprava, potraivanje poverioca, pouka o pravnom leku kao i drugi podaci potrebni za sprovoenje izvrenja. Navode se sredstvo i predmet izvrenja ako su oznaeni u predlogu.

Reenje o izvrenjuReenjem o izvrenju na osnovu verodostojne isprave obavezuje se izvrni dunik da u roku od 8 dana odnosno 3 dana od dostavljanja reenja namiri potraivanje zajedno sa odmerenim trokovima, i odredie se izvrenje radi ostvarivanja tih potraivanja.Reenje o izvrenju kojim se predlog za izvrenje potpuno ili delimino odbija mora biti obrazloeno.Reenje kojim se predlog za izvrenje usvaja dostavlja se izvrnom poveriocu i duniku, a kojim se predlog odbija dostavlja se samo poveriocu.Reenje o izvrenju na novanom potraivanju, dostavlja se izvrnom duniku izvrnog dunika, a reenje o izvrenju na novanim sredstvima dostavlja se organizaciji za prinudnu naplatu.Pravni lekPravni lek u izvrnom postupku je prigovor koji se moe izjaviti samo kada je zakonom dozvoljeno i to u roku od 5 radnih dana od dostavljanja reenja. Sud je duan da odlui o prigovoru takoe u roku od 5 radnih dana. Prigovor ne odlae izvrenje.Protiv pravnosnanog reenja o izvrenju nisu dozvoljeni revizija ni ponavljanje postupka.Protiv zakljuka nije dozvoljen pravni lek. Na reenje o izvrenju na osnovu izvrne isprave prigovor moe uloiti poverilac samo u pogledu trokova postupka, kao i kada je predlog odbijen ili odbaen.O prigovoru odluuje vee od troje sudija istog suda.

Razlozi za prigovorPrigovor na reenje o izvrenju na osnovu izvrne isprave moe se izjaviti:-ako je obaveza iz reenja ispunjena-ako je odluka na osnovu koje je doneto reenje ukinuta, preinaena, ponitena, stvavljena van snage, apsolutno nitava, nema svojstvo izvrne isprave-ako nije protekao paricioni rok ili nije nastupio uslov iz izvrne isprave-ako sud koji je doneo reenje nije nadlean-ako je odreeno izvrenje na stvarima i pravima koji su izuzeti od izvrenja ili je izvrenje ogranienoOdluivanje o prigovoruSud moe prigovor izvrnog dunika usvojiti i reenje o izvrenju ukinuti, obustaviti izvrenje u celini ili delimino i ukinuti sprovedene radnje. Ako je osnovan prigovor poverioca, sudija ga moe usvojiti, ukinuti reenje i ponovo odluivati o trokovima postupka.Prigovor koji je nedozvoljen, neblagovremen i nepotpun sudija e odbaciti reenjem. Prigovor na reenje verodostojna ispravaIzvrni dunik ima pravo prigovora na reenje o izvrenju i moe ga izjaviti iskljuivo iz razloga:- ako potraivanje iz verodostojne isprave nije nastalo- ako je u verodostojnu ispravu unet neistinit sadraj- ako potraivanje iz verodostojne isprave nije dospelo- ako je obaveza izvrena ili je na drugi nain prestala- ako je potraivanje zastareloUz prigovor dunik mora da dostavi: - pravnosnanu odluku kojom je utvrena neistinitost verodostojne isprave ili izvod iz CRHOV ako tvrdi da je isprava neistinita, - dokaz o plaanju ako tvrdi da je obaveza ispunjena, - druge pisane isprave kojima potkrepljuje navode i tvrdnje.Postupak po prigovoruSud moe usvojiti prigovor dunika ako je dunik uinio verovatnim navode iz prigovora i priloio dokaze, postupak e se nastaviti kao povodom prigovora protiv platnog naloga.Protiv reenja o stavljanju van snage reenja o izvrenju nije dozvoljen prigovor.Lice koje tvrdi da u pogledu predmeta izvrenja ima pravo koje spreava izvrenje, ima pravo da trai da se izvrenje proglasi nedoputenim. Sudija prigovor dostavlja poveriocu i duniku kako bi se izjasnili. Odbacie prigovor 3 eg lica ako nije uinio verovatnim svoje tvrdnje. Sudija moe 3 lice u roku od 15 dana uputiti da u parnici ostvaruje svoje pravo ukoliko mu je poverilac osporio pravo ili se o njemju nije izjasnio.