kazensko procesno pravo - shema

Author: hana-srot

Post on 14-Oct-2015

141 views

Category:

Documents


11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pregledna shema sistema kazenskega procesnega prava

TRANSCRIPT

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  1/36

  Temeljna naloga predkazenskega postopka:odkrivanje konkretnega kaznivega dejanja in njegovega storilca oz. zbiranje podatkov indokazov za utemeljen sum, da je doloena oseba storila doloeno kaz. dejanje, ki se preganja po uradni dolnosti.

  Pridobitev informacije o KD:

  - prijava KD pristojnemu organu s strani 3. os. (kazenska ovadba)

  - neposredno opazovanje pristojnih organov- pojav glasu (ame ali govorice) o KD- dravni toilec lahko zve za KD tudi iz sodnih spisov, na gl. obravnavi ipd.

  Naloge POLICI! v predkazenskem postopk":

  - e so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno KD, ki se preganja po uradni dolnosti,mora policija ukreniti potrebno, da se izsledistorilca KD, da se storilec ali udeleenec ne skrije ali ne pobegne, da se odkrijejo in zavarujejo sledovi KD in predmeti, kiutegenejo biti dokaz in da se zberejo vsa obvestila, ki bi utegnila biti koristna za uspe!no izvedbo kaz. post. ("#$%" l. &K') vrstenalog doloa "#$%. l. &K'

  - zbiranje obvestil

  - policija na podlagi zbranih obvestil sestavi kazensko ovadbo ("#$%* l. &K')- napotitev os. k preiskovalnemu sodniku ali njihovo pridranje (ma+. ur) do prihoda preiskoval. sod. ("#*%" l. &K')- otograiranje osumljenca, odvzem nj. prstnih odtisov in bris ustne sluznice ("#*% l. &K')- posebne metode in sredstva ("-. / "-#. l. &K') potrebna pisna odredba preiskoval. sodnika- navidezen odkup, navidezen sprejem%dajanje daril, navidezno jemanje%dajanje podkupnine ("--. l. &K') potrebna pisna odredba

  dravnega toilca- odvzem prostosti in takoj!na privedba k preisk. sod. (pogoj0 obstoj pripornega razloga "-1%" l. &K')- pridranje (pogoj0 razlog za sum storitve KD, ki se preganja po ur. dol. 2 pridranje je potrebno zaradi ugotovitve istovetnosti,

  preverjanja alibija, zbiranja obvestil in dokaznih predmetov 2 priporni razlog "-1% l. &K') ma+. #$ ur (e traja ve kot ur jepriprtemu policija dolna izdati pisno odlobo o razlogih za pridranje)

  - preiskovalna dejanjapolicije v predkazenskem postopku0 zaseg predmetov, hi!na in os. preiskava, ogled, odreditev izvedenskegadela ("#. l. &K')

  P#!I$KO%&LNI $ODNIK v predkazenskem postopk":

  - e je storilec neznan, lahko preiskovalni sodnik na predlog dr. to. opravi posamezna preiskovalna dejanja, za katera je glede naokoli!ine primera smotrno, da jih opravi, !e predenj se uvede preiskava ("-. l. &K')

  - pred vloitvijo zahteve za preiskavo ali obtonice brez preiskave sme preiskovalni sodnik opraviti doloeno preiskovalno dejanjena predlog dr. to., e je to potrebno za njegovo odloitev ali naj kaz. ovadbo zavre ali zane kaz. pregon ("-.a l. &K')

  - preisk. sodnik lahko pred izdajo sklepa o preiskavi opravi posamezna preiskovalna dejanja, s katerimi bi bilo nevarno dola!ati (".

  l. &K')- odvzem prostosti osumljencu, ki ga je preisk. sodniku privedla policija (3. l. v zvezi z "-1. l. &K')- odredba za posebne metode in sredstva ("-. l. &K')

  "

  I' P#!DK&(!N$KI PO$TOP!K

  slubene kazenske ovadbedr.org. in

  organiz. z jav. poobl. ("#-. l. &K')

  zasebne ovadbe("#. l. &K')pristojni dr. toilec "#1. l. &K' ovadbo je dolno sprejeti tudi

  sodi!e, policija, nepristojno dr.to., ki so dolni ovadbo poslati

  pristojnemu dr. to. ("#1%3 l. &K')

  od 3. os.

  od osumljenca (pravica do zagovornika4 "#$%#, "#$%-, "#$%, "#$.a l. &K')od os. v priporu zdovoljenjem preisk. sod.in v navzonosti ose., ki joon doloi ("#$%$ l. &K')

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  2/36

  - odredba banki, da sporoi podatke o bannih vlogah dolo. os., e bi bili ti podatki pomembni za odkrivanje KD, za katere jepredpisana kazen zapora - let in ve ("-. l. &K')

  D#)&%NI TO)IL!C v predkazenskem postopk":

  - daje pobude policiji in usmerja njihovo delo (". a l. &K')- zane kazenski pregon v konkretni kazenski zadevi, ko sprejme kazensko ovadbo. 5e podatke o kaznivem dejanju dobi iz drugih

  virov (asopis, razgovor, spis,6) napravi o tem uradni zaznamek in z njim ravna kot s pisno ovadbo.- po sprejemu kazenske ovadbe dravni toilec sprejem eno od naslednjih odloitev

  - predlaga preiskovalnemu sod. odreditev posebnih metod in sredstev ("- l. &K')- predlaga preisk. sod., da odredi banki posredovanje podatkov ("-. l. &K')- dovoli policiji ukrep navideznega odkupa,navideznega sprejemanja%dajanja daril%podkupnine ("--. l. &K')- dovoli zaasno odloitev odvzema prostosti osumljenca ali izvr!itev drugih ukrepov iz &K', e je to potrebno zarado razkritja

  obsene kriminalne dejavnosti ("-*. l. &K')

  zavr*e ovadbo (""%" l. &K')0- ni KD, ki se preganja po ur. dol.- pregon zastaran- dejanje je obseeno z amnestijo ali pomilostitvijo- okoli!ine, ki izkljuujejo kaz. pregon- ni odan utemel en sum

  priskrbi dopolnilna obvestila (""% &K')0- iz ovadbe ne more presoditi, ali so navedbe v njej

  verjetne- ni zadostne podlage za odloitev o zahtevi za

  preiskavo- e je do njega pri!el le glas o KD

  e tudi po dopolnitvi obstaja kateri odrazlogov za zavrenje ovadbe, dr. to.ovadbo zavr*e e je storilec neznan, lahko toilec

  predlaga preisk' sod'+ da opravi pos'preisk' dejanja("-. l. &K')

  vlo*i za,tevo za preiskavo:-

  vlo*i za,tevo za preiskavo+ e je ocenil, da je podanutemel en sum o storitvi KD

  vlo*i neposredno obto*nico ("1. l. &K')0- zbrani podatki dajejo dovolj podlage za

  vloitev obtonice

  odstopi ovadbo v poravnavo ("" a l. &K')

  - e gre za KD, za katerega je zagroena denarnakazen ali zapor do 3 let- pogoj0 pristanek osumljenca in o!kodovanca5e e oravnava us e!na se ovadba zavre.

  s soglasjem o-kodovanca odlo*i kazenski pregon (". l. &K')- e je za KD predpisana den. kazen ali zapor do 3 let, e je

  osumljenec pripravljen ravnati po navodilih dr. to. in izpolnitidolo.naloge, s katerimi se zmanj!ajo ali odpravijo !kodljive

  posledice KD (odprava ali poravnava !kode, dobrodelniprispevek, javnokoristno delo, poravnava preivnine)

  -

  ne za.ne kaz' pregona (ovadbo zavre)ali od njega odstopi (ne vloi obtobe ali

  jo umakne)("3. l. &K')- monost odpustitve kazni po K&,

  obsodba brez kazni pa ni potrebna- e je za KD predpisana den. kazen ali

  zapor do " leta, osumljenec oz.obdolenec pa je prepreil !kodljive

  posledice ali poravnal !kodo inkazenska sankcija ne bi bilaupraviena

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  3/36

  3

  II' /O#0&LNI (&1!T!K K&(!N$K!2& PO$TOPK&

  v rednem postopk" v skraj-anem 3s"marnem4 postopk" #3-.l. &K'

  v post' proti mladoletnikom #$.l. &K'

  zahteva za preiskavo vloitev zas. tobe brezpreiskave

  vloitev neposredneobtonice brez reiskave

  vloitev obtonegapredloga

  vloitev zas. tobe

  kaz. post. se zane zrazpisom gl.obravnave

  kaz. post. se zane z izdajosklepa o uvedbi preiskave

  kaz. post. se zane zrazpisom gl. obravnave

  zahteva dr. to. za uvedbopripravljalnega post.

  post. se zane, ko sodnikzahtevo sprejme oz. e se znjo ne strinja, s sklepomsenata za mladoletnikevi! e a sodi!a

  P#!I$K&%&

  O5%!(N&:- e je za KD doloena zaporna kazen nad - let samo

  izjemoma, e s tem sogla!a preisk. sodnik (ki je predhodnozasli!al tistega, zoper katerega naj bo vloena obtonica), se

  reiskava ne o ravi "1.l. &K'

  /&K6LT&TI%N&:- e je za KD doloena kazen zapora nad 3

  do $ let

  za,teva za preiskavo 3789' .l' (KP4+e je podan "temeljen s"mo storitvi KD:

  - poda jo upravieni toilec (dr. to., o!k. kot to., zas. to.)- skupaj z zahtevo mora dr. to. preiskovalnemu sodniku poslati kazensko

  ovadbo in vse spise in zapisnike o dotedaj opravljenih dejanjih, in tudipredmete, ki utegnejo biti dokaz

  - zahteva za reiskavo lahko vsebu e tudi redlo za odreditev ri ora

  zasli-anje osebe+ zoper katero je za,tevana preiskava 378;

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  4/36

  #

  odlo.anje o "vedbi preiskave

  sklep o preiskavi ("*. l. &K')(obdolenec ima pravico do prito*beokateri odloi izvenrazpravni senat "*%-. l.&K')

  e se preiskovalni sodnik ne strinja z zahtevo za preiskavo, zahteva,naj o tem odlo.i izvenrazpravni senat 378;>' .l' (KP4(zoper odloitev senata imajo obdolenec, toilec in o!kodovanecpravico do prito*be? "*%1. l. &K')

  opravljanje preiskovalni, dejanj ("1. l. &K')

  - po predlogu strank (e se preisk. sodnik s predlogom nestrinja, zahteva, da o njem odloi senat "11. l. &K')

  - preiskovalni sodnik lahko opravi tudi preiskov. dejanja, kijih stranke niso predlagale, e se mu zdijo potrebna za

  prekinitev preiskave ("1*. l. &K')- e obdolenec po storjenem KD du!evno

  zboli, ali e nastane pri njem du!.motnja

  ali e zboli za kak!no drugo hudoboleznijo, zaradi katere se dalj asa nemore udeleevati postopka

  - e je obdolenec na begu- druge okoli!ine, ki zaasno prepreujejo

  pregon (e ni potrebnega predloga alidovoljenja za pregon ali e ni zahteveupravienega toilca)

  preiskava se nadalj"je, ko prenehajo ovire

  "stavitev preiskave

  izvenrazpravni senat ustavi preiskavo po"radni dol*nosti ("$". l. &K')+ .e:- ne gre za KD- okoli!ine, ki izkljuujejo kaz. odg.,

  pa ni pogojev za varnostne ukrepe

  - je kaz. pregon zastaran ali je dejanjeobseeno s pomilostitvijo aliamnestijo ali e so podane drugeokoli!ine, ki izkljuujejo kaz.pregon

  -

  preiskovalni sodnik ustavipreiskavo+ .e dr*' to*ilecizjavi (med ali po konani

  preiskavi), da odstopa odpregona, o-kodovanec pa ne

  nadalj"je pregona ("$. l.&K'

  kon.anje preiskave:preiskovalni sodnik kona preiskavo,ko spozna, da je stanje stvari v

  preiskavi zadostno razjasnjeno("$#.l. &K'). 'red koncem

  preiskave pa mora preiskovalnisodnik priskrbeti podatke o osebnostiobdolenca ("$. l. &K') ter izspisa, ki ga po!lje toilcu, izloiti

  dokaze, obvestila, zapisnike po $3%.l. &K'.

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  5/36

  P#!I$K&%& N& (&@T!%O OAK' KOT TO)ILC& IN (&$!5N!2& TO)ILC&

  -

  zoper sklep ni pritobe

  dopustna prito*ba (upravienca0 dr. toilecin o!kodovanec) e se je pritoil samoo!k. in je prit. ugodeno, se !teje, da je

  prevzel pregon ("$"%#. l. &K')

  odlo.itev dr*' to*ilca po kon.anipreiskavi 379B' .l' (KP4

  (rok0"- dni po prejemu spisa)

  predlaga dopolnitev preiskavee se preisk. sodnik s tem ne strinja,zahteva da odloi izvenrazpr. senat.5e senat predlog zavrne, lahkotoilec vloi obtonico na temeljurazpololjivega gradiva ali odstopi

  vlo*i obto*nico odstopi od pregona

  pridobi pravico, da zahteva preiskavo0- kadar dr. toilec zavre kaz. ovadbo (""%". l. &K')- kadar se preiskava ustavi zaradi odstopne izjave dr.

  toilca in o!k. sam nadaljuje pregon ("$. l. &K')- e uspe s pritobo zoper sklep o ustavitvi preiskave, ki

  ga je izdal izvenrazp. senat ("$"%#. l. &K')

  KD, ki se preganjajo na zas. tob., so praviloma lajaKD, za katera vlje skraj!ani post., v katerem ni

  preiskave. Ker K& doloa zas. pregon tudi za nekaterateja KD (npr, velika tatvina, goljuija), kadar je storilecv blijem razmerju z o!kodovancem, lahko zasebnitoilec zahteva, da se opravi preiskava oz. dopolni

  preiskava.

  7lede uvedbe, izvedbe, prekinitve in ustavitve preiskave, sesmiselno "porabljajo dolobe zakona, ki se nana!ajo nauvedbo in potek preiskave na zahtevo dr. toilca+ s tem dao-k'kot to*ilec in zas' to*ilec nimata pravic+ ki ji, imadr*' to*' kot dr*avni organ'

  5e ne prideta na zasli!anje obdol, eprav sta bila v reduvabljena, se -teje+ da sta za,tevo za preiskavo "maknila

  8 konani preiskavi obvestipreisk. sod. o!k. kot toilca ali zas. to. in juopozori, da morata v "- dneh vloiti obtonico oz. zas. tobo, ker se bosicer !telo, da sta odstopila od pregona in bo postopek s sklepomustavljen. 9ako opozorilo mora dati preisk. sod. tudi, e senat zavrnenjun predlog za dopolnitev preiskave ("$-. l. &K')

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  6/36

  : 8D;85? &[email protected] 8 'AB'8AC

  C788A &8'?A 8E98F=BG8 $ D=?H

  III' O5TO)NI PO$TOP!K

  se za.ne z vlo*itvijo obto*be : akt upravienega toilca, ki vsebuje predlog, da sezoper doloeno osebo zaradi doloenega KD opravi gl. obravnava in izda sodba

  pojem obto*be obsega(") obtonico dr. ali subs. toilca v rednem postopku,

  () obtoni predlog dr. ali subs. toilca v skraj!anem postopku,(3) zasebno tobo v skraj!anem ali rednem post,(#) predlog D9 za kaznovanje ali izrek vzgojnega ukrepa v

  osto ku zo er mladoletnike

  obtoba po opravljeni preiskavi("$#%. l. &K')

  obtonica brez preiskave ssoglasjem preisk. sod.("1%". l. &K')

  obtonica brez preiskave in brez soglasjapreisk. sod., e gre za KD, za katerega jepredpisana kazen zapora do $ let, e dajejo

  zbrani podatki dovolj podlage za obtobo("1%. l. &K')

  : neposredna obtonica

  formalni preizk"s obto*nice(ali je obt.sestavljena v skladu z zakonom / *.l. &K')

  e obt. ni sestavljena v skladu z *.l. &K'se jo vrne D9 v popravo (rok0 3 dni)

  e o!k. kot to. ali zasebni to. ta rok zamudi,se !teje, da je odstopil od pregona in sepostopek ustavi (1%. l. &K')

  e je v obt. predlagano, da se odredi'AB'8A ali naj se obdolenca iz

  pripora izpusti, odloi o tem &[email protected] vroku #$ ur

  5e je obdolenec v priporu in vobtonici ni predlagano, naj se

  izpusti, &[email protected] po uradni dolnosti v 3dneh od prejema obtonice'A??AB, ali so !e podani razlogi za

  pripor, in izda sklep, s katerim priporodal !a ali od ravi 1. l. &K'

  vro.itev obto*nice obdol*enc"(skupajz morebitnim sklepom o priporu) s

  pravnim poukom o pravici do ugovora v

  roku $ dni

  materialen preizk"s obto*nice, ki se opravi v primeru0(") e obdolenec vloi ugovor zoper obtonico,() e predsednik senata pred katerim naj bo gl. obr., zahteva preizkus obtonice

  (tak!no zahtevo lahko postavi tedaj, e ni bil vloen ugovor ali je bil ta

  zavren, ker je bil prepozen ali ga je podala neupraviena oseba -1.l. &K')

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  7/36

  zahtevo lahko poda le do doloitve gl. obravnave, najkasneje pa v mesecih od prejema obtonice

  '

  7'

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  8/36

  najkasneje v mesecih odprejema obtonice oz. takoj ko joje glede na odlobo &[email protected] o pritobimo doloiti

  opozorilo 8E9, da se bo obravnava opravila tudi v njegovi nenavzonosti, e ne pride in 0

  njegova navzonost ni nujna,sicer obvestiti predsednika sodi!a prisoten je njegov zagovornik,iz katerih razlogov ni doloil pred tem je e bil zasli!an

  8E9 vroiti tako zgodaj, da ima dovolj asa e ne pride 8IK, se !teje, da obza pripravo obrambe, najpozneje pa $ D=B prej morebitnem D9 umiku obtonice,

  ne namerava nadaljevati pregona e ne prideta 89 ali &9 pa da staumaknila obtobo

  7' '

  9'

  '

  $

  P#IP#&%! N& 2L' O5#&%N&%O($. / *3. l. &K')

  2L' O5#&%N&%&(*#. / 3-. l. &K')

  odredba:dan, ura, krajgl. obravnave ($%")

  sklep o izlo.itvizapisnikov in obvestil

  po $3. l. &K' ($%3)

  vro.anje vabilz opozorili naposledice neopravienegaizostanka ($$)

  odlo*itev gl' obravnaveiz tehtnih razlogov0 po urad. dolnosti na predlog strank

  "stavitev kaz' post.(*3)0- to. umakne obtonico pred zaetkom

  gl. obr., 8IK pa ne nadaljuje pregona- druge okoli!ine, zaradi katerih bi se

  morala na 78 izdati zavrnilna sodba0- toilec umakne obtonico med- 8IK umakne predlog- e pravnomono razsojeno- odpu!en pregon, zastaranje,

  javnost gl' obravnave- monost izkljuitve javnosti vse ali dela gl.

  obr. (varovanje tajnosti, javni red, morala,

  osebnega in druinskega ivljenja 8E9 ali8IK, koristi mladoletnika, !kodovanjeinteresu pravinosti)

  - izkljuitev ne velja za stranke, 8IK,njihove zastopnike in zagovornika

  '8CK, da so dolni varovati kot tajnost vse,kar izvejo, da je izdaja tajnosti KD

  vodstvo gl' obravnave- vodenje gl. obravnave- dajanje besede strankam, 8IK, priam, izved.- skrb, da se zadeva vsestransko razisti, da se

  doene resnica, da se post. ne zavlauje,- skrb za red v sodni dvorani in dostojanstvo

  sodi!a / lahko osebna preiskava navzoih(odstranitev 8E9, odstranitev in denarna kazen

  poslu!alcev, zagovornika ali poobla!enca, 89

  novo KD na gl'obr/gl. obravnava se

  praviloma raz!iri na

  novo dej. po (ustni)obtobi toilcakriva izpovedbapri.e+ izvedenca napravi se zapisnik in

  po!lje D9

  pogoji za gl' obr' : "gotovitev prisotnosti ne pride D9 obravnava se preloi ne pride 89, &9 postopek se ustavi ne pride 8E9 prisilna privedba % nimogoe0 preloitev in naslednji privedba % ese oitno izmika0 pripor (mimo razlogov iz) %obravnava v nenavzonosti

  , e so pogoji ne pride zagovornik zahteva, da si takojvzame drugega % ni mogoe0 preloitev ne pride pria, izvedenec prisilna

  prelo*itev (potrebno priskrbeti novedokaze, zaasna du!evna bolezen%motnja

  8E9, druge ovire) E e se spremenisenat, se mora zaeti znovaprekinitev gl' obr' (odmor, potek del.asa, priskrba dolo. dokazov v kratkemasu, priprava obtobe ali obrambe) / sevselej nadaljuje pred istim senatom eto ni mogoe ali je bila prekinjena za >$dni se mora zaeti znova

  zapisnik o gl' obr' bistvena vsebina vsega

  poteka gl. obravnave mora biti konan nakoncu zasedanja stranke imajo pravico

  pregledati, dati pripombe zlasti zapisati katera obt.

  je bila prebrana, ali je bilaspremenjena % raz!irjena

  za.etek gl' obr' ugotovitev, da so pri!li vsi ali sklep, da se opravi brez nekoga ugotovitev istovetnosti 8E9, napotitev pri in izvedencev ven, pouk 8IKo uveljavljanju premoenjskopr. zahtevka

  &

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  9/36

  Razmerje med sodbo in obtobo: Sodbaje sodna odloba, s katero sodie po opravljeni GO odloa o obtobi, vloeni zoper OBD, ino uporabi kaz. sankcije, e je OBD spoznan za krivega. Obstajati mora skladnost (istovetnost, identiteta med predmetom obtobe inpredmetom sodbe ! sodie mora soditi samo o tem, o emer toilec obtouje ( obtono naelo. "odba se torej sme nanaati samo naosebo, ki je obtoena (subjektivna identiteta in mora odgovoriti na vpraanje, ali je OBD storil dejanje, ki je opisano v obtobi (in nekakno drugo dejanje.

  Dejanje OB# (o katerem sodie sodi je tisto, ki je opisano v obtonici in pomeni dogodek iz preteklosti (dejanski ali materialni temeljobtonice. "odie ne more obsoditi OB# za kakno drugo dejanje, ki v opisu obtobe ni zaseeno. $e bi to storilo, bi prekorailo in stem bistveno krilo odlobe %&, kar ima v primeru pritobe za posledico razveljavitev sodbe po uradni dolnosti. $e se na GO ugotovidrugano dejansko stanje od tistega, ki je opisano v obtonici, mora toilec ta opis spremeniti, sicer se la'ko zgodi, da bo sodie OB#oprostilo obtobe.

  einsko mnenje v teoriji in praksi) Ob nespremenjeni obtobi la'ko sodie obsodi OBD tudi na nekoliko drugano (ne *drugo*+dejanje, e je drugano dejanje v sodbi po vsebini in pravni opredelitvi ugodneje za OBD (npr. la'ko spremeni opis ropa v roparskotatvino, tatvino v zatajitev ali prikrivanje, 'udo telesno pokodbo v la'ko.

  "odie pa ni vezano na predloge toilca glede pravne presoje (

  pravne kvalifikacije dejanja, ki je opisano v obtonici. $e sodie meni,da pravna presoja toilca ni pravilna, mora presoditi %D (navedeno v obtobi z vidika znakov kaknega drugega %D - e take znakeugotovi, izree sodbo, s katero spozna OBD za krivega %D iz obtonice, vendar z drugano pravno opredelitvijo oz. kvaliikacijo.

  *

  sprememba in raz-iritev obto*be D9 spozna, da izvedeni dokazi kaejo na spremembovobtonici navedenega dej' stanjaustno spremeni obt. na obravnaviprekinitev obr., da pripravi novo obtonico (sodi!e mu darok / e ga zamudi, senat nadaljuje na podlagi prej!nje) 8E9 med 2O stori KD, ali se "gotovi kak-no prej-nje,

  senat po obtobi upravienega toilca (lahko tudi ustni) raz!iri78 praviloma tudi na to dejanje zoper to obtobo =Bugovoralahko prekinitev 78 za pripravo obrambelahko tudi odloitev, da se za to KD sodi '[email protected]?E?>

  beseda strankse ne sme omejiti na doloen as

  ". DT0 poda presojo dokazov, razloi svojesklepe o dejstvih, ki so pomembna zaodlobo, obrazloi predlog o 8E9 kaz.odgovornosti, o vrsti in vi!ini kazni6

  . OAK0 opozori na dokaze o kaz. odgovornosti8E9, obrazloi premoenjskopr. zahtevek

  3. O5T0 razloi zagovor, odgovori na navedbeD9 in 8IK

  5e po konanih izvajanjih strank senat ne spozna, dabi bilo treba izvesti !e kak!ne dokaze, =

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  10/36

  se lahko opira le na dejstva in dokaze, ki so bilipretreseni na 78se sme nana!ati samo na osebo, ki je obtoenain samo na dejanje, ki je predmet obtobe

  sodi!e ni vezano na predloge toilca gledepravne presoje dejanja

  takoj, ko se izree, e po konani 78ne more izrei !e isti dan, pa se odloiza najve 3 dnitudi, e stranke niso navzoe

  "

  N&(N&NIT!% KONC& 2L' O5#&%N&%!in "mik senata k posvetovanj" in glasovanj"

  senat s sklepom ZAVRE OBTONICO:

  - e je tekel postopek brez za,teveupravienega toilca

  - e nipotrebnega predloga 8IK alidovoljenja dr. organa, ali e je taumaknil dovoljenje

  - e so podane druge okoli!ine, kiza.asno prepre."jejo pregon

  NA NOVO ZANE GL OBRAVNAVO,e spozna, da je potrebno dopolniti

  postopek ali razjasniti posamezna

  IZREE !O"BO V I#EN$L%$"!TVAob izreku sodbe odloisodi-.e(senat) tudi o&RI&OR$ga odredi,odpravi ali podalj!a(3".l)

  ZAVRNILNA !O"BA

  - e je toilec v asu od zaetka dokonca 78 "maknil obto*bo

  - e je 8IK "maknil predlog- e je bil obtoenec za isto dejanje *e

  pravnomo.no obsojen, opro-.enobtobe ali je bil postopek

  pravnomono "stavljen 3ne bis inidem4 v takem primeru se lahko poddoloenimi pogoji prej!nji K' samo

  O&RO!TILNA !O"BA

  - e dejanje, za katero je obtoen,po zakonu ni KD

  - e so podane okoli!ine, kiizklj"."jejo kaz' odgovornost

  - e ni dokazano, da je obtoenecstoril dejanje, katerega je obtoen

  OB!O"ILNA !O"BA

  e je obtoeni storil KD in jekazensko odgovoren

  #&(2L&$IT!% $OD5!3v imen" lj"dstva4

  javno tudi e je bila jav.izklj.

  Po"k o pravici do prito*bein dol*nostinjene napovedi:$dnevni rok za napoved prito*be e je bilupravienec do prit. navzo pri razglasitvi, teerok od dneva razglasitve, sicer pa od dnevavroitve overjenega prepisa izreka sodbe

  5e prit. v $dnevnem roku ni napovedana, se!teje, da se je upravienec do pritobe tejodpovedal, razen e je bila izre.ena zapornakazen E takrat napoved prit' ni potrebna

  pisna izdelava sodbe (33. l.)rok "- dni, e je obtoeni v priporu,

  3 dni v ostalih primerih

  napoved prito*be ni,.e ne napove prito*be

  pisna izdelava sodbe brez obrazlo*itve (3$%3. l.)

  ne glede na napoved pritobe jeobrazlo*itevobvezna v primer" izreka zaporne kazni (3$%#.l)

  po razglasitvi sodbe do njene pravnomo.o P#IPO#6odloa(O$ (pred tem zasli!iD9 in 8ED ter zagovornika)0

  obsodba na zapor odredi pripor, eso razlogi "3 iz ". l. (e je e, ga lahko

  podalj!a oz. odpravi) opro!en obtobe, obtoba zavrnjena,obtonica zavrena, odpu!ena kazen,denarna kazen, sodni opomin, pogojna

  obsodba, e prestal kazen pripor seodpravi in odredi izpustitev

  trajati sme najdalj do pravnomonostioz. do nastopa kazni, najdalj pa do iztekaasa v sodbi izreene kazni

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  11/36

  RE"NA &RAVNA !RE"!TVA

  ' &RITOBA ZO&ER !O"BO !O"I(A I !T

  RO) / 01 dni od vroitve prepisa sodbe pravoasna pritoba ZA"RI izvritev sodbe / 2 dni v skrajanem postopku

  &RAVICO "O &RITOBE imajo (345.l.:- stranke,

  - zagovornik !tudi brez posebnega OB# pooblastila, vendar ne proti njegovi volji+- obtoenev zakoniti zastopnik,- O6%- v korist OB# pa tudi)

  o zakonec (oz. partner,o krvni sorodnik v ravni vrsti,o posvojitelj, posvojenec,o brat, sestra in rejnik

  brez posebnega OB# pooblastila, vendar ne proti njegovi volji+rok zane tei od dneva vroitve prepisa sodbe OB# oz. njegovemu zagovorniku

  OB# le v svojo korist (izpodbija le obsodilno sodbo, ne pa oprostilne, eprav bi imel interes - npr. je bil oproen zaradi nepritevnosti, 'oe

  pa biti oproen iz razloga, ker ni storil %D. D# se sme pritoiti tako v kodo kot v korist OB# (D# ima unkcijo dravnega organa. O6% le glede odlobe sodia o stroki' %&

  e pa je D# prevzel pregon od O6% kot toilca, se sme O6% pritoiti iz vse' razlogov, iz kateri' se sme izpodbijati sodba oseba, kateri je bil vzet predmet ali premoenjska korist (pridobljena s %D pravna oseba, ki ji je bil izreen odvzem premoenjske koristi

  NA&OVE" &RITOBE:takoj po razglasitvi sodbe oz. po pouku o pravici do pritobenajkasneje pa v *+i, dne, od dneva razglasitve sodbe 7 vroitve, e niso bili navzoi.

  $e upravienec ne napove pritobe v zakonskem roku, se teje, da se je odpovedal pravici do pritobe (izjema) e je bila OBD izreena zaporna

  kazen, napoved ni potrebna.

  ""

  vr

  o.itev overjenega prepisa sodbe(33.l.)

  POP#&%NI $KL!Pizda predsedniksenata po CD ali na predlog strank, e0

  je pri!lo do pomot v imenih in!tevilkah,

  do drugih oitnih pisnih inraunskih pomot,

  pomanjkljivosti glede oblike, neskladnosti pisno izdelane

  sodbe z izvirnikom.

  5e se podatki v obsodilni sodbi neujemajo glede izreka o dejanju, katerega

  je spoznan za krivega, o zakonskioznabi KD, kazni ali stro!kih postopka,rok za pritobo tee od dneva vroitve

  popravnega sklepa.

  -orma.na /ra0nomo1nostsodba se ne more ve izpodbijati z rednim pravnimsredstvom ali zoper njo ni pritobe. (08970 l.

  materia.na /ra0nomo1nostvsebina odlobe (ki je razvidna iz izreka se ne moreve obravnavati in o njej se ne more ponovno odloati ( ne bis in idem : za resninovelja vsebina sodbe (samo izrek, ne pa obrazloitevni ovira za ponovno obravnavanje zadeve v postopku izredni' pravni' sredstev

  deloma pa tudi v postopku amnestije in pomilostitve.

  &ravnomona sodba se iz0r2i, ko je vroena obsojencu in ko za njeno izvritev nizakoniti' ovir (npr. smrt, 'uda bolezen, paricijski rok. ;a izvritev pravnomonesodbe je pristojno sodie, na katerega obmoju ima obsojenec prebivalie ali je tamv priporu.

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  12/36

  $e noben upravienec ne napove pritobe, ni potrebno, da bi pisno izdelana sodba vsebovala obrazloitev (izjema) e je bila OBD izreena zapornakazen, mora biti vselej obrazloena.

  $#I) &RITOBE:dokler sodie

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  13/36

  &RITOBA ZARA"I:

  od.o1be o 4az san45iji:ne uveljavlja se kritev zakona, temve gre za vpraanje primerne odmere kazni sodie je pravilno ugotovilo dejansko stanje, pravilno

  kvaliiciralo %D in izreklo kazen v meja' zakona ! vendar pa)- kazni ni pravilno odmerilo glede na okoliine, ki vplivajo na to, ali naj bo kazen veja ali manja (olajevalne in oteevalne okoliine,- je oz. ni uporabilo dolob o omilitvi kazni ali odpustitvi kazni, eprav so bili za to podani zakonski pogoji,- ni pravilno odloilo o razporeditvi OB# v zavod za prestajanje kazni.

  od.o1be /o6ojne obsodbe7 sodne6a o/omina)sodie - je oz. ni uporabilo dolob o pogojni obsodbi oz. sodnem opominu, eprav so bili za to podani zakonski pogoji,

  od.o1be o 0arnostnem 34re/3 a.i od0zem3 /remoenjs4e 4oristi)sama pravica ni bila prekoraena, vendar je sodie nepravilno izdalo odlobo ali ni izreklo varnostnega ukrepa oz. odvzem premoenjske koristieprav so bili za to podani zakonski pogoji.

  od.o1be o stro24i,)e je sodie o nji' odloilo nepravilno ali v nasprotju z dolobami ;%&

  od.o1be o /remoenjs4o/ra0ni, za,te04i, a.i od.o1be o obja0i sodbe 0 mediji, )e je sodie o te' vpraanji' odloilo v nasprotju z dolobami zakona.

  "3

  )R(ITEV )Zje podana, kadar sodia napano ali zmotno uporabi %; ali pa ga

  splo' ne uporabi. %ritev %; vselej predpostavlja, da je sodie pravilnougotovilo dejansko stanje (kritve %; so npr. v vpraanji' ali je dejanjesplo' %DC ali je v konkretnem primeru izkljuena kaz. odgovornost !nepritevnost, dejanska zmota, ni krivdeC itd..%ritve %; upoteva sodie le, e ji' pritonik navaja, po uradnidolnosti pa le, e je v kodo OB# prekren %; e ji' pritobenosodie ugotovi, spremeni sodbo (je ne razveljavi.

  %ritev kazenskega zakona je podana, e je prekren v vpraanju, ali)(358. l.

  ". je dejanje, zaradi katerega se OB# preganja, %DC. so podane okoliine, ki izkljuujejo kaz. odgovornostC

  3. so podane okoliine, ki izkljuujejo kaz. pregon, zlasti pa, ali jekaz. pregon zastaran ali izkljuen zaradi amnestije ali pomilostitve,ali pa je stvar e pravnomono razsojenaC

  #. je bil glede %D, ki je predmet obtobe, uporabljen zakon, ki se ne bibil smel uporabitiC

  -. je bila z odlobo o kazni, pogojni obsodbi ali sodnem opominu oz. zodlobo o varnostnem ukrepu ali o odvzemu premoenjske koristiprekoraena pravica, ki jo ima sodie po tem zakonuC

  . so bile prekrene dolobe o vtevanju pripora in prestane kazni.

  Z#OTNA ALI NE&O&OLNA $GOTOVITEV "E%AN!)EGA!TAN%A

  je v praksi najpogosteji pritobeni razlog. &ritobeno sodiega nikoli ne preizkua po uradni dolnosti, temve samo, e jeizrecno uveljavljen s pritobo.

  zmotna ugotovitev dejanskega stanja je podana, e jesodie enega ali ve odloilni' (pravno relevantni'dejstev zmotno ugotovilo, in sicer zaradi napanedokazne ocene izvedeni' dokazov.

  nepopolna ugotovitev dejanskega stanja obstaja, kadarsodie kaknega odloilnega dejstva splo' ni ugotavljaloali ga ni zadosti ugotovilo (z zadostnimi dokazi. Dejanskostanje je nepopolno ugotovljeno tudi tedaj, e na tokaejo nova dejstva ali novi dokazi, ki ji' la'ko pritoniknavaja v pritobi, vendar mora povedati razloge, zakaj ji'ni navedel e prej.

  "odba se sme izpodbijati zaradi zmotne ali nepopolneugotovitve dejanskega stanja, e je sodie kakno odloilnodejstvo ugotovilo zmotno ali ga splo' ni ugotovilo. Dejanskostanje je nepopolno ugotovljeno tudi tedaj, e na to kaejonova dejstva ali novi dokazi. (353. l.

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  14/36

  PO$TOP!K $ P#ITO)5O:

  $ dni

  "#

  'ritoba se poda pri sodi!u,ki je izreklo sodbo na B. st.

  prepoznanedovoljena

  (&%#)!predsednik senata sodi!a B.

  stopnje

  vroitev nasprotni stranki

  odgovor na pritobo (ni obligatoren)

  B. stopenjski sodnik 'A?D;8FB pritobo2 odgovor na pritobo 2 spise sodi!u BB.

  stopnje

  dodelitev $ODNIK6 PO#O1!%&LC6

  sodnik poroevalec '8I;>? @'[email protected]? D9, egre za KD, za katero se storilec preganja na

  zahtevo 8D9

  D9 sme podati svoj predlog takoj, lahko paizjavi, da ga bo podal na seji in spise vrnesodi!u BB. stopnje

  #&(PI$ $!! $!N&T&

  obvestijo sepristojni D9, e gre za zadevo, ki se preganja po CD,8E9, zagovornik,89 in &9 pa le, e to kdorkoli v pritobi % odgovoru na pritobo

  zahteva

  8E9 je udelebo potrebno omogoiti (e je v priporu)48dsotnost strank ni ovira za izvedbo seje4

  sodnik poroevalec si sme od B. st. sod.priskrbeti poroilo o kr!itvah dolob&K'ter preko tega sod. tudi opraviti

  poizvedbe v zvezi z navedbami vpritobi, ki se tiejo novih dejstev innovih dokazov

  e sodnik poroevalec v spisu najde

  zapisnike in obvestila, ki bi morali bitiizloeni, po!lje spise sodi!u B. st. predsejo senata, da predsednik senata na B. st.izda @K;?' 8 =>BH8B B&;85B9B in

  jih po pnm. tega sklepa v zaprtem ovitkuizroi preiskovalnemu sodniku, da jihhrani loeno od drugih spisov

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  15/36

  "-

  PO#O1ILOsodnika poroevalca o stanj" stvari

  senat sme od prisotnih strank zahtevati dodatna pojasnila vzvezi pritobenimi navedbami, stranke pa smejo predlagatinaj se v dopolnitev poroila preberejo posamezni spisi

  pisanje zapisnika sejese prikljuispisom sodi!a B. in BB. stopnje

  2L&%N& O5#&%N&%& N& II' $T'

  - le, e je treba zaradi zmotne alinepopolne ugotovitve dejanskega stanjaizvesti nove dokaze ali ponoviti e prejizvedene dokaze

  in

  - e so podani opravieni razlogi za to, dase zadeva ne vrne sodi!u B. stopnje vnovo glavno obravnavo

  '[email protected]'?K0

  ". vabilo 8E9 in zagovorniku, toilcu,

  8IK, zak. zast.in poobl. 89 in &9,priam in izvedencem. privedba 8E9., e je le ta v

  priporu%zaporu3. e 89 in &9 ne prideta postopek se

  zaradi tega ne ustavi#. &

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  16/36

  %$!5IN& O5#&(LO)IT%! II' $T' $OD5!:

  - vsebina pritobe- kr!itve &K', ki jih je BB. st. sod. upo!tevalo po CD- v em so EK'- v em so pomanjkljivosti pri ugotavljanju [email protected] oz.

  zakaj- so novi dokazi pomembni za pravilno odlobo

  "

  ODLO1IT%! $ODIA1&II' $TOPN!

  pritobo (&%#)! ssklepomkotprepozno e jebila podana po potekuzakonskega roka),nedovoljenoe jo jepodala oseba, ki nima tepravice ali oseba, ki se jeprit. odpovedala, ali e jebila prit. umaknjena ali poumiku ponovno vloena,alie pritoba po &K' nidovol ena

  pritobo (&%#N! s sodbokot neutemeljenoin POT#DI B. st.sodbo e ugotovi, daniso podani razlogi, skaterimi se sodbaizpodbija, niti razlogi, nakatere pazi po CD

  sodbo #&(%!L&%I s sklepomin po!lje zadevo sodi!u B. st. %NO%O $O!N!

  e je podana EK', razen e so podanirazlogi, zaradi katerih morasodi!e BB.st. sodbospremeniti, ali e je EK' v tem, daje bil podlaga za izdajosodbe sicer nedovoljendokaz, ki pa je bilobdolencu v korist

  e misli, da je zaradi zmotne innepopolne ugotovitve dejanskegastanja potrebno odrediti novo 78pred sodi!em B. stopnje e sodba sicer ni bila izpodbijanazaradi zmotne ali nepopolneugotovitve dejanskega stanja, vendarpri odloanju nastane precej!en dvomo resninosti ugotovljenih dejstev,zaradi esar misli, da je bilo dejanskostanje ugotovljeno v !kodo 8E9)

  sodba se sme razveljaviti le delno,e se dajo posamezni deli izloitibrez !kode za pravilno razsojo

  odrediti sme, da se nova 78 na B.stopnji opravi pred popolnomaspremenjenim senatom

  BB. st.sod. ob odloanju o gl. stvaripreizkusi, ali so !e dani razlogi zapripor

  sodbo $P#!0!NI s sodbo

  e za pravilno ugotovitev dejanskegastanja ni potrebno ponovno izvajatidokazov, temve je potrebno ledrugae presoditi e ugotovljena

  dejstva

  e ugotovi, da so bila odloilnadejstva sicer pravilno ugotovljena, dapa je treba glede na tako ugotovljenodejansko stanje izrei drugano sodbo

  glede na stanje stvari pa tudi vprimerih, ko ni bilo obtobeupravienega toilca, ko je bila obtobaprekoraena in v primeru kr!itve naelare. in peius

  s sklepom spremeni B. st. sodbo, e

  ugotovi, da so podani zakonski pogojiza izrek sodnega opomina

  B. st. sodbo A

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  17/36

  8 &RITOBA ZO&ER !)LE& !O"I(A I !T

  - pritoba zoper sklepe '[email protected]

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  18/36

  njegovi dolnosti glede izloitve zapisnikov in obvestil iz spisa,glede prepovedi reormatio in peiusbeneicium cohaesionis pritoba enega 8E9 se !teje tudi v korist vseh drugih

  IZRE"NA &RAVNA !RE"!TVA

  ' OBNOVA )AZEN!)EGA &O!TO&)Ase lahko obnovi samo [email protected] [email protected] 444

  "$

  N!P#&%& 3ali N!/O#0&LN&4 t'j' spremembapravnomo.ne sodbe brez obnove KP se spremeni samo v

  odlobi o kazni (in ne v dejanskem stanju)

  e je bilo zoper istega [email protected] v dveh ali ve sodbah izreenih vekazni, pa niso bila "porabljena pravila o odmeri enotnekazni za dejanja v steku v tem primeru B. st. sod., ki je

  izreklo najstrojo vrsto kazni oz. sod., ki je izreklo najvi!jokazen oz. sod., ki je zadnje izreklo kazen, spremeni prej!njesodbe glede odlobe o kazni in z novo sodbo izree eno samokazen

  e je bila pri izreku enotne kazni po dolobah o steku"po-tevana kot doloena t"di kazen+ ki je bila *e zajeta vkazni, izreeni po dolobah o steku v kak!ni prej!nji sodbi vtem primeru sodi!e B. st., ki je napano upo!tevalo e v drugisodbi zajeto kazen, svojo sodbo ustrezno spremeni

  e se pravnomona sodba, s katero je bila za ve KD izreena

  enotna kazen, delno ne bi mogla izvr-iti zaradi amnestije+pomilostitve ali dr"gi, razlogov v tem primeru B. st.sodi!e sodbo ustrezno spremeni, tako da izree novo kazen ali

  pa doloi, koliko od e izreene kazni, je potrebno izvr!iti

  =ovo sodbo izda sodi!e =< @?>B @?=?zaradi stvarne nepristojnosti sodi!ana zahtevo upravienega toilca se postopek nadalj"je pred stvarno pristojnim sodi-.em

  e je bila s pravnomonim sklepom ;?F#? ;? &@

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  19/36

  ODLO1&N! o DO%OLIT%I O5NO%!

  $ dni

  DO%OLIT!% O5NO%!

  NO%O $O!N!

  "*

  o zahtevi odloa (O$

  sebovati 8A

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  20/36

  8 IZRE"NA O#ILITEV )AZNI namen je, da se izrek kazni spremeni v milejo obliko (ne velja za varnostne in vzgojne ukrepe

  RAZLOG) e se po pravnomonosti sodbe pokaejo okoliine, ki ji' ob izreku sodbe ni bilo, ali so bile, pa sodie zanje ni vedelo, pripeljale domileje obsodbe, e bi se takrat zanje vedelo

  $&RAVIENCI)-D#, e je postopek tekel na njegovo za'tevo-obsojenec in njegov zagovornik-zakonec, zunajzakonski partner, krvni sorodniki v ravni vrsti, posvojenec, brat, sestra, rejnik

  ne zadri iz0r2it0e 4azni nesuspenzivno sredstvo

  o njej od.o1a V!R! za'teva &? se poda pri sodiu

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  21/36

  9 ZATEVA ZA VAR!TVO ZA)ONITO!TI

  &ahteva se poda pri @8DBI5C B. @98'=>?0

  "

  predsednik senata B. st.sod. (&%#)! s sklepom (%(, eje vloena zoper odlobo @[email protected] je vloila neupraviena osebaje prepozna

  zoper ta sklep je dovoljena pritoba na sodi!e BB. st.

  @odi!e B.st. sme glede na vsebino && odrediti odlo*itevali prekinitev izvr-itvepravnomone sodne odlobe

  o && odloa @[email protected] na seji

  && &

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  22/36

  "- dni oz. $ dni v primeru&& zoper pnm. odlobo o

  dreditvi pripora

  odgovor nasprotne stranke

  sodnik poroevalec pridobi poroila o zatrjevanihkr!itvah zakona

  @[email protected] lahko izvr!itev pnm odlobe odloi % prekine

  @[email protected] presoja le zatrjevane kr!itve zakona

  tudi tu velja beneicium cohaesionis terprepoved reormacije in peius (e @[email protected] ugotovi, da je prit. v obd.!kodo utemeljena, to le ugotovi, ne da bi posegalo v pnm sodnoodlobo)

  && (&%#N! s sodbo kot neutemeljeno, e0

  zatrjevane kr!itve zakona niso podanee je && vloena zaradi zmotne % nepopolne ugotovitve [email protected]

  && 62ODI s sodbo, s katero0

  "&@I>

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  23/36

  &O!TO&E) &RE" O)RA%NI# !O"I(E# ; !)RA%(ANI &O!TO&E)

  subsidiarna smiselna uporablja dolob rednega %&

  $ V E " B A na podlagi) obtone6a /red.o6a D# oz. O# ali ga la'ko vloi na podlagi same kaz. ovadbe (neposredni obtonipredlog

  zasebne tobe

  &red vloitvijo obtonega predloga la'ko D# predlaga sodniku posamezniku, da opravi posamezna preiskovalna dejanja. $e se &") strinja opravi preiskovalna dejanja (im 'itreje in na kratko nato pa polje vse spise D#-ju. ne strinja obvesti o tem D#.

  %o D# prejme spise oz. obvestilo sodnika, la'ko) se odloi, da bo 0.oi. obtoni /red.o6 aliizda sklep, s katerim za0re 4azens4o o0adbo

  $e je kazensko ovadbo podal O6%, pa D# v 0 mesecu po njenem prejemu ne vloi obtonega predloga in tudi ne obvesti O6%, da jezavrgel ovadbo oz. odloil kaz. pregon, ima O() /ra0i5o7 da 4ot toi.e5 za1ne /re6on s tem7 da /oda sodi213 obtoni /red.o6.

  Vsebina obtone6a /red.o6a:- ime in priimek OBD z osebnimi podatki (e so znani,

  - opis %D, sodie (pred katerim naj se opravi GO,- predlog, kateri dokazi naj se izvedejo na GO in- predlog, da se OBD spozna za krivega in obsodi po zakonu.

  obtonem predlogu se sme predlagati, da se OBD pripre.& R I & O R

  izjemoma, e je utemeljen sum, da je storil %D, ki se preganja po uradni dolnosti)". e se skriva, e se ne da ugotoviti njegova istovetnost ali e so podane druge okoliine, ki oitno kaejo na nevarnost, da bi sicer

  pobegnilC. e gre za %D zoper javni red in mir,

  zoper spolno nedotakljivost, za katera se sme izrei kazen zapora 8 .et kadar je podan razlog za pripor%D s prvinami nasilja, iz 8. ali 3. t., 8. odst. 8E0.lenaali za druga %D, za katera se la'ko izree kazen zapora 9 .et, ( / unienje sledov %D, nevarnost

  ponovitve %D

  Trajanje:pred vloitvijo obtonega predloga) le toliko, kolikor je treba, da s opravijo preiskovalna dejanja, vendar ne ve kot '

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  24/36

  od vloitve obtonega predloga do konca GO mora sodnik posameznik 0sa4 mese5 /reiz43siti, ali so e danirazlogi za pripor

  $e je OBD v priporu, mora sodie /osto/ati /osebno ,itro.

  & O ! T O & E )

  0. &@O"#

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  25/36

  - zagovornik (in ne obvesti sodia, zakaj je zadran ali e brez dovoljenja zapusti obravnavo ali e mu sodnik odreenadaljnjo obravnavo zaradi motenja reda, obramba pa ni obvezna se obravnava opravi brez njegove navzonosti, e si OBDne vzame takoj drugega zagovornika.

  se zane z branjem obtonega predloga ali zasebne tobe (prebere toilec.

  e je mogoe, se zaeta obravnava kona brez prekinitve po obravnavi sodnik ta4oj izre1e sodbo injo raz6.asi z bistvenimi razlogi L pisno mora biti izdelana v 01 dne' od razglasitve dovoljena je pritoba 0 * dne, od vroitve prepisa sodbe.

  &ri/or: e je izreena kazen zapora L sme odrediti, da se OBD pripre (oz. da ostane v priporu, e)L nevarnost pobega,L e gre za nevarnost ponovitve oz. dokonanja pri %D zoper javni red in mir, zoper spolno nedotakljivost

  ali %D s prvinami nasilja

  M trajati sme do pravnomonosti sodbe, vendar najve do izteka kazni, ki jo je izreklo sodie ??? [email protected]

  za %D, za katera se storilec preganja na zasebno tobo7la'ko sodnik preden razpie GO &O?B< ;?"B>G? #OA

  ;oper sodbo ima OBD pravico podati [email protected] v*+i, dne, od vroitve (la'ko vrnitev v prejnje stanje L o ugovoru odloa sodie

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  26/36

  &ri izrekanju sodbe po vloenem ugovoru sodie >< ;?>O)- na predlog D# glede kaz. sankcije 7 ukrepa- na prepoved iz 321. lena, kar pomeni, da se sodba la'ko spremeni tudi v kodo OB# glede pravne presoje dejanja in kaz.

  sankcije

  ! O " N I O & O # I N

  L za laja %D (predpisana kazen zapora do 3 let, storjena v posebno olajevalni' okoliina'L izree se s sklepom)

  v izreku se ne ugotovi krivda, temve se samo navede, da se OB# izreka sodni opomin za dejanje, ki je predmet obtobe, inzakonska oznaba %Dizrek mora obsegati tudi dolobe o)

  o

  varnostni' ukrepi' in o odvzemu premoenjske koristio o stroki' %&, o premoenjskopravnem za'tevku in o tem, ali naj se pravnomoen sklep objavi v mediji'v obrazloitvi sklepa sodie navede razloge, po kateri' se je ravnalo pri izreku sodnega opomina (uporaba dolob zaobsodilno sodbo

  L z bistvenimi razlogi razglasi takoj pokonani GO

  L stranke in O6% se la'ko odpovejo pravici do pritobe takoj po razglasitvi sklepaL sklep o sodnem opominu se la'ko izpodbija s pritobo v glavnem iz enaki' razlogov, iz kateri' se izpodbija sodba)

  ". bistvene kritve dolob %&C. kritve kaz. zakona (: e je sodie prekorailo zakonske pravice ! e je odloilo o varnostnem ukrepu ali o

  odvzemu premoenjske koristiC

  3. zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanjaC#. e niso bile podane okoliine, ki bi opravievale izrek sodnega opominaC-. e sklep vsebuje odlobo o varnostni' ukrepi', o odvzemu premoenjske koristi, o stroki' %& ali o

  premoenjskopravnem za'tevku se spodbija iz razloga, da sodie o tem ni pravilno odloilo oz. je odloilov nasprotju z dolobami zakona

  $ " ;O&@ "%=& O "OD>I O&OIK &@

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  27/36

  L mladoletniki postopek se pri nas uporablja proti osebam, ki so stori.e )" 4ot m.ado.etni4i, pa ob 30edbi /osto/4a oz obsojenj3 2e niso stare 8' .et.

  L dolobe tega poglavja se uporabljajo v postopku proti osebam, ki so storile %D kot mladoletniki pa ob uvedbi postopka oz. ob sojenju pa e niso stare 80 let. kolikor ni tu drugae navedeno, se uporabljajo druge dolobe ;%&.

  L e se med postopkom ugotovi, da mladoletnik ob storit0i )" 2e ni bi. star '? .et, se )& 3sta0i in o tem obvesti organ socialnegavarstva

  L mladoletnik ne sme biti sojen v nenavzonostiL pri procesni' dejanji', pri kateri' je mladoletnik navzo , zlasti pri njegovem zaslianju, morajo organi, ki sodelujejo v postopku,

  ravnati obzirno in upotevati mladoletnikovo duevno razvitost, obutljivost in osebne lastnosti, da ne bi %& kodljivo vplival na njegovrazvoj. Obenem morajo ti organi s primernimi ukrepi prepreevati vsako nedisciplinirano obnaanje mladoletnika.

  = za6o0orni4 (samo odvetnik ) sme ga imeti od zaetka pripravljalnega postopka. mora ga imeti od zaetka pripravljalnega postopka, e gre za %D, za katero je predpisana kazen zapora nad 3 leta ali

  e sodnik za mladoletnike spozna, da mu je potreben (za druga %D, ki imajo milejo kazen. $e si zagovornika nevzame mladoletnik sam (ali njegov zakoniti zastopnik ali sorodniki, mu ga po uradni dolnosti postavi sodnik za

  mladoletnike.

  L v tem postopku ni'e ne more biti oproen dolnosti prievanja o okoliina', ki so potrebne za presojo mladoletnikove duevnerazvitosti ter za spoznanje njegove osebnosti in razmer, v kateri' ivi. (11. l.

  = iz.o1ite0 /osto/4a: e je mladoletnik sodeloval pri %D skupaj s polnoletnimi, se postopek proti njemu izloi in opravi po doloba'tega poglavja

  = zdr3ite0 /osto/4o0: se sme zdruiti s postopkom zoper polnoletne in opraviti po sploni' doloba' ;%& samo, e je zdruitevpostopka nujna za vsestransko razjasnitev stvari.L sklep o tem izda senat za mladoletnike pristojnega sodie na obrazloen predlog D#

  (ni pritobe

  e je kdo storil neko %D kot mladoleten, drugo pa kot polnoleten, se opravi enoten postopek po 38.l. ;%&(/ zdruitev in izloitev postopka pred senatom, ki sodi polnoletne

  = or6an so5ia.ne6a 0arst0a: ima posebna pooblastila, ki mu omogoajo, da im bolje in uinkovito sodeluje v postopku) pravicaseznaniti se s potekom postopka, dajati med postopkom predloge in opozarjati na dejstva in dokaze, ki so pomembni za pravilnoodlobo, biti vselej obveen, kadar D# za'teva uvedbo postopka proti mladoletniku

  = 0abi.o: mladoletnika se vabi po stari' oz. zakonskem zastopniku ( razen, e to ni mogoe, ker je treba 'itro ravnati, ali zaradi drugi' okoliin za vroanje drugi' pisanj se smiselno uporabljajo dolobe 08E. l. (/ osebno, po zastopniku, ne sme pa se vroiti tako,

  da se pisanje pritrdi na oglasno desko+

  = obja0e: brez dovoljenja sodia se ne sme objaviti potek %& in tudi ne odloba, ki je bila v njem izdana>

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  28/36

  "odie

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  29/36

  N sodnik la'ko odredi, naj se mladoletnik med tem postopkom odda v pre'odni dom, v diagnostini center, postavi pod nadzorstvoorgana socialnega varstva ali izroi drugi druini ! e je to potrebno, da se izloi iz okolja, v katerem je ivel, ali da se muzagotovi pomo, varstvo ali nastanitev

  &ri/or: izjemoma odredi sodnik za mladoletnike) L najve ' mes (senat za mladoletnike ga la'ko podalja e za 8 mes. e se skriva, e ni mogoe ugotoviti njegove istovetnosti, begosumnost, nevarnost, da bo uniil sledove %D ali vplival na prie, udeleence ali prikrivalce, nevarnost ponovitve %D, dokonanja poskuanega %D ali storitve zagroenega %D

  mora biti priprt loeno od polnoletni' (razen e je to v konkretnem primeru v mladoletnikovo koristD# spozna, da L ni podlage za postopek ali

  L je podan kak drug razlog (se odloi, da ne bo predlaga sodniku, naj ustavi postopek za'teval uvedbe postopka ali bo odloil pregon

  zaradi odstopa v poravnavanje

  L e se sodnik ne strinja s predlogomza'teva odloitev o tem senata vijega sodia za mladoletnikeL e senat ne ugodi predlogu D#, ima D# vse pravice, ki mu gredo v postopku po tem zakonu

  L /o 4on1anem /ri/ra0.ja.nem /osto/43se spisi poljejo L pristojnemu D# , ki la'ko v 2-i' dne' za'teva)

  naj se pripravljalni postopek DO&O=>< ali poda senatu za mladoletnike [email protected]?;=OA> &RE"LOG za kaznovanje

  oz. za vzgojni ukrep(D# ne vlaga obtonice ali obtonega predloga, temve poda senatu zamladoletnike obrazloen predlog za kaznovanje oz. za vzgojni ukrep+

  L senatu za mladoletnike v sojenje

  L &O!TO&E) &RE" !ENATO# ZA #LA"OLETNI)E v* dne, odkar je bil konan pripravljalni postopek oz. je bilo na seji senata sklenjeno, naj se opravi GO oz. odkar prejme predlogD#, mora sodnik razpisati) L GO (kazni in zavodski ukrepi se smejo izrei samo po GO+

  L sejo senata (la'ko se izreejo tudi drugi vzgojni ukrepi za vsako podaljanje mora imeti odobritev predsednika sodia

  seja senata: na njej se la'ko odloi, naj se opravi GO ne morejo se izrei kazni in zavodski ukrepi L le drugi vzgojni ukrepi

  GO: N smiselna uporaba dolobe ;%& o priprava' na GO, vodstvu, preloitvi, prekinitvi, zapisniku in poteku GOsodie pa na ta pravila ni vezano, e spozna, da v posameznem primeru nji'ova uporaba ne bi bila smotrna

  N obvezna navzonost) mladoletnik,- D#, e je podal predlog za kaznovanje oz. vzgojni ukrep,

  - ;agovornik, e je obramba obvezna N vabijo se) mladoletnik in zagovornik, toilec, O6% in nji'ovi zakoniti zastopniki in pooblaenci, tolma, prie, izvedenci : mladoletnikovi stari oz. skrbnik : organ socialnega varstva

  L e ti ne pridejo, to ni ovira, da se GO opravi ja0nost je 0se.ej iz4.j31ena) senat la'ko dovoli, da so na GO navzoe osebe, ki se ukvarjajo z varstvom in vzgojo

  mladoletnikov ali z zatiranjem mladoletnike kriminalitete, ter znanstveni delavci N senat la'ko odredi, da se odstranijo z zasedanja vse ali posamezne osebe,

  L razen) D#, zagovornika in predstavnika organa socialnega varstva N samo izjemoma se la'ko preloi ali prekine ( to sporoiti predsedniku sodia in mu pojasniti razloge

  N sodnik ali senat sme odloiti o zaasni nastanitvi mladoletnika (pre'odni dom, diagnostini center, nadzorstvo organasocialnega varstva ali druga druina, sme pa tudi razveljaviti poprejnjo odlobo o tem

  N v postopku veljajo dolobe o spremembi in raziritvi obtobe (/ predloga L senat pa jet3di brez /red.o6a "T

  *

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  30/36

  3/ra0i1en izdati od.o1bo na /od.a6i dejans4e6a stanja7 4i se je na GO s/remeni.o

  N v 9dne,po razglasitvi sodbe je treba izdati pisno sodbo(izree kazen oz. s4.e/(izree vzgojni ukrep.L senat ni vezan na predlog D# pri odloanju o tem, ali naj se mladoletniku izree kazen ali vzgojni ukrepL e tee postopek brez predloga D# ali e D# umakne predlog ! mu senat ne sme izrei kazni, temve samo

  vzgojni ukrep

  L 3sta0ite0 /osto/4a (niti oprostilna niti zavrnilna sodba nista predvideni! v te' primeri' se postopek ustavi) e je O6% umaknil predlog e je bil OB# za isto dejanje e pravnomono obsojen, ko bi bila obtoba zavrena

  oproen obtobe ali je bil postopek zoper njega s sklepompravnomono ustavljen

  e je bil OB# odpuen pregon z amnestijo ali pomilostitvijo ali ko bi bila obtoba zavrenae kaz. pregon ni ve dopusten zaradi zastaranja ali e so podanedruge okoliine, ki izkljuujejo kaz. pregon

  dejanje ni %D,

  okoliine izkljuujejo kazensko odgovornost, ko bi bil obtobe oproen ni dokazano, da je storil %D

  ko spozna, da ne bi bilo smotrno mladoletniku izrei niti kazni niti vzgojnega ukrepa

  L izre4 0z6ojne6a 34re/a:s sklepom ) v izreku navede samo, kateri ukrep mu izreka (ne izree, da je kriv za %D, v obrazloitvi paopie dejanje in navede okoliine, ki opraviujejo izreeni vzgojni ukrep

  L izre4 4azni: s sodbo L izdana mora biti v obliki, navedeni v 319. l.)") navedba %D za katero je spoznan za krivega,

  ) zakonska oznaba %D : uporabljen dolobe %;,3) na kakno kazen se obsodi,#) odloba o pogojni obsodbi,-) odloba o varnostni' ukrepi' in o odvzemu premoenjske koristi,) odloba o vtetju pripora ali e prestane kazni,1) odloba o stroki' %&, o premoenjskopravnem za'tevku.

  L stroki postopka) izreena 4azensme mladoletnika obsoditi na plailo strokov %& in na izpolnitev premoenjskopravni' za'tevkovC izreen 0z6ojni 34re/stroki %& bremenijo proraun, O6% pa se s premoenjskopravnim za'tevkom napoti na pravdo,

  @?;>, e ima mladoletnik lastne do'odke ali premoenje

  L &RAVNA !RE"!TVA

  &ritoba: vsi, ki imajo pravico do pritobe zoper sodbo, se la'ko v * dne' po prejemu sodbe oz. sklepa pritoijo L vmladoletnikovo 4orist se la'ko pritoijo tudi /roti nje6o0i 0o.ji) zagovornik, D#, zakonec, krvni sorodnik v ravni vrsti, posvojitelj,skrbnik, brat, sestra in rejnik.

  L pritoba zoper sklep, s katerim je mladoletniku izreen vzgojni ukrep, ki se prestaja v zavodu, zadri njegovoizvritev ! e sodie v soglasju z mladoletnikovimi stari in po zaslianju mladoletnika ne odloi drugae

  L odlobo sodia

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  31/36

  na

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  32/36

  ;oper sklep sodia se la'ko pritoijo vsi, ki imajo pravico do pritobe zoper sodbo, razen okodovanca.

  &ostopek za izrek ukrepa se la'ko izvede tudi med 6.a0nim /osto/4om, e se na GO ugotovi, da je bil OBD ob storitvi %D nepriteven. tem primeru D# na GO spremeni obtobo v predlog za izrek var. ukrepa, la'ko pa tudi takoj po izreku oprostilne sodbe zaradi OBDnepritevnosti poda predlog.

  $e sodie ugotovi, da je OBD storil %D v stanju B)" &RAN%A "ENAR%[email protected] IN "ANE ALI&RE%ETE &O")$&NINE (92.a

  - z odlobo, s katero je bil OBD spoznan za krivega- s posebnim sklepom, ki ga izda ;O" okronega sodia na predlog D#, e)

  so dokazani tisti znaki %D iz %D pranja denarja, ki kaejo na to, denar 7 premoenje izvira iz %D so dokazani tisti znaki %D, ki kaejo na to, da je bila dana7sprejeta nagrada, darilo, podkupnina.

  =astnik odvzetega denarja ali premoenja ima pravico do pritobe.

  ? &O!TO&E) ZA O"VZE# &RE#OEN%!)E )ORI!TI(99 ! 1E1

  &remoenjsko korist, ki je bila doseena s %D, sodie ugotavlja po KD. $e O6% uveljavlja v postopku &&;, se premoenjska koristugotavlja samo v tistem delu, ki ni zajet s &&;.

  Za1asno za0aro0anje za,te04a) e pride v potev odvzem premoenjske koristi in obstaja nevarnost, da bi OBD sam ali preko drugi'uporabil korist za nadaljnjo kriminalno dejavnost ali da bi jo skril, uniil, odtujil, itd.

  - na predlog D#- sklep izda &" (v predkazenskem postopku ali med preiskavo, predsednik senata ;O" (po vloitvi obtonice ali senat (na GO

  po doloba' ;

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  33/36

  - v sodbi, s katero spozna OB# za krivega- v sklepu o sodnem opominu- v sklepu o vzgojnem ukrepu- v sklepu s katerim izree varnostni ukrep

  !O"NA REABILITACI%[email protected](103

  >a pronjo OB" se odloa o prene'anju)- var. ukrepa prepovedi opravljanja poklica- var. ukrepa odvzema voznikega dovoljenja- pravni' posledic obsodbe

  33

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  34/36

  &ronja se vloi pri sodiu, ki je odloalo na

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  35/36

  zapisnik o zaslianju in zagovoru in opravi druga poizvedovalna dejanja. %o kona s poizvedovanjem, odstopi spise s svojim mnenjem;O" okronega sodia, ki s sklepom)- pronjo zavrne, ker niso izpolnjeni zakonski pogoji za izroitev. #a sklep po KD polje sodiu

 • 5/24/2018 Kazensko procesno pravo - shema

  36/36

  3