pilates joga

Download Pilates Joga

If you can't read please download the document

Post on 01-Dec-2015

325 views

Category:

Documents

23 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PILATES JOGAtradicija i fitness u savrenom spoju

  JO N A TH A N M O N K S

 • PILATES JOGA

  Monsoni @ CroWarez.org

 • tradicija i fitness u savrenom spoju

  JO N A T H A N M O N K S

 • Naslov izvornika YOGA - PILATES

  The ultimate fusion for health and fitness

  Sva se prava pridravaju. Niti jedan dio ove knjige nije doputeno umnaati,

  prenositi na bilo koji nain, elektronski, mehaniki, fotokopiranjem,

  presnimavanjem ili drukije, bez prethodnog pismenog odobrenja nositelja prava.

  Autor: Jonathan Monks

  Copyright Anness Publishing Limited, 2003.

  Za Hrvatsko izdanje Leo commerce d.o.o., Rijeka 2005.

  PILATES JOGA Tradicija i fitness u savrenom spoju

  Urednik: Leonardo Marui Prevela: Laurette Rako Zechner

  NakladnikLEO COM MERCE d.o.o.

  Rijeka, Tina Ujevia 1 T el.:051/625-910

  Za nakladnika Leonardo Marui Priprema za tisak Publikum, Zagreb

  Rijeka 2005.

  CIP - Katalogizacija u publikaciji SVEUILINA KNJINICA RIJEKA

  UDK 294.527 (035)796.41 (035)

  MONKS, JonathanPilates joga : tradicija i fitness u savrenom

  spoju / Jonathan Monks ; < prevela Laurette Rako Zechner>. - Rijeka : Leo-commerce, 2004.

  Prijevod djela: Yoga pilates

  ISBN 953-218-120-2

  110311070

 • SADRAJ

  Predgovor

  Uvod

  Prvi dio

  Sredite snage

  Drugi dio

  Stojei poloaji

  Trei dio

  Torzije

  etvrti dio

  Poloaji ravnotee

  Peti dio

  Sjedei poloaji

  esti dio

  Sekvence

  Kazalo

  Zahvale i korisne adrese

 • j O V O R

  Ravnotea: to je neto em u teim o itavog ivota. U ravnoteena prehrana, uravnoteena ekovna knjiica-ak i uravnoteene prednje gum e na autu. N o , ono to veina ne shvaa je da i pokreti naih tijela trebaju ravnoteu. Bez ravnotee m iii, ivci i zg lobovi koji proizvode pokrete postaju preoptereeni i s vrem enom se ponu raspadati i dovode do boli.

  Svi koji su patili od nekog problem a koji je poeo po lako i podm uklo znaju o em u gov orim -a d o ista vas je m n ogo . K ao fizioterapeut, stalno otkrivam i lijeim te p rob lem e kretan ja i velik d io vrem ena posveu jem ob razu jui svo je k lijente o ispravnom nainu kretanja. M eutim , kada se

  pojavio Jonathan , bio sam nesprem an za uvide i svijest koju je im ao o nainu na koji njegovo tijelo radi, kao i na stupanj kontrole koju je im ao kada bi izvodio svoj jedinstven oblik yoge. K ada sam krenuo na njegove satove, uitelj je postao uenik.

  S toga, proitajte ovu knjigu i poelite nauiti kako postii kontrolu nad svojim tijelom . Ponosan sam da sam sudjelovao u pom aganju najuravnoteenijem ovjeku kojeg poznajem .

  G R E G RYAN M C SP PRP(O vlateni fizioterapeut) Suosniva H ealthand Fitness Solutions Ltd.

 • Kako sam u odrasloj dobi vei d io ivota proveo izvan svoga tijela, nesiguran u njegovu latentnu snagu i senzualnost i nesvjestan njegove izraajnosti i priroene gracioznosti, susret s Jonath anom bio je pravo otkrie.

  On esto tijekom svojih neobinih satova upita: "G dje si?" Pitanje je ujedno pragm atino i filo zo fsk o . K ao uenik , oh rabren sam odgovoriti :"O vdje, u svom tijelu."

  T o je isk ustvo sn an og o tk ria i oduevljenja-poniranje u sebe sam oga. Poduka je d in am in a, b esk o m p ro m isn a i provokativna, no uvijek izaziva ushienje.

  Raznorazne asane (poloaji) slijede jedna drugu i vode m oje tijelo u njegovo sredite, n jegovo vlastito srce. Poinjem uiti kroz Jonathanovu m etodu i shvaanje da postoji prirodna duina i irina koju svatko od nas treba razotkriti tijekom svakoga dana. N a se

  ob lik m ijen ja, p o sta jem o dui, vitk iji, seksualniji, oivljavam o sebe.

  Proces je jedinstven, autentian i osm iljen vlastitom pustolovinom Jon ath an a M onka. Z b o g n jega vam izbijaju kapljice znoja i prem aujete sva svo ja ogranienja.

  A onda, dok se polaznici oputaju na kraju sata, lagano se vraam o na prvobitno pitanje. M i sm o ov d je , n epatvoren i, o tvoren i. I sm ijeim o se.

  Jonathan je nevjerojatan uitelj i zahvalan sam da mi pom ae istegnuti tijelo prem a sam opouzdanju i snazi koja mu je toliko dugo nedostajala.

  G R E G H ICK S(G lum ac, Royal Shakespeare Com pany)

 • uv

  od

  UVOD

  8 Y oga i Pilates se obino sm atraju odvojenimdisciplinam a, a tako se i vjebaju. Vrijem e se ob in o posveu je defin iran ju njihovih zasebnih teorija i porijekla kako bi dobili osebujan identitet. O vo nam daje sigurnost da znam o to vjebam o; to je neto sigurno i m oe se definirati. in jenica je, m eutim , da je svaka disciplina posebna kao to je poseban i uitelj koji ju poduava. M oda je to jedna od m nogih varijanti yoge, ili Pilates koji vodi visoko kvalificirani instruktor, ali se uvijek radi o osjeajim a koji su svojstveni svakom pojedincu i o odgovorim a koje oni imaju na dani niz fizikih osjeaja.

  O vo je knjiga o vam a, vaem tijelu i kako se prem a njemu odnosite. T u nem a dubokog zalaenja u povijest, dokaza o porijeklu, niti filozofije. U ovoj knjizi vam nudim m etodu pom ou koje ete u vlastitom tijelu pronai podraaje, kao i m ogunosti da ih osjetite i odgovorite na njih. O na e vam om oguiti da razvijete vlastiti stil-osobni oblik tjelovjebe koju m oete provoditi, prilagoditi i vjebati bez obzira na to gdje se nalazite i to radite.

  ZATO JE OVA KNJIGA UINKOVITA

  Inform acije dane u ovoj knjizi m ogu biti uinkovite sam o ukoliko osjetite svoje tijelo i ponete ga pravilno rabiti. T o znai da m orate redovito vjebati, zanim ati se za to to radite tijekom vjeban ja, ne rad iti au tom atsk i prieljkujui da e na kraju sve biti u redu. O braajte panju na to kako se osjeate dok vjebate; jeste li u boljoj form i ujutro ili naveer? O dgovara li vam dvadeset m inuta vjebanja svakodnevno ili dobar sat vrem ena vjebanja svaki drugi dan? Sam o vi m oete znati to je najbolje za vas.

  Sadraj ove knjige nudim podjedn ako i m ladim a i starim a, ali uvijek nastojei da vas navedem da razum ijete svoje tijelo iznutra. K ada se to dogodi, dogaa se da dugotrajni bolovi u vratu nestanu za pet m inuta. V idio sam poboljan ja dranja nakon pola sata kroz jed n ostavn o o sjean je i razum ijevan je, a klijentim a se sm anjuje konfekcijski broj u razdoblju od tri do est m jeseci. M eutim , ovo je nevano iz dva razloga. Prvi je taj da su ti ljudi odluili vjebati zato jer uivaju u tom e. Promijenili su prehram bene navike jer su osjeali da to ele. Saivjeli su se svojim tijelim a i sada uivaju u ivotu kroz svoja tijela. D rugi razlog zbog kojeg su prie drugih ljudi nevane je taj da to niste vi. Budite vlastita pria: budite vlastito tijelo. Sve to ste oduvijek traili-predivno tijelo-doslovno vam je na dohvatu ruke.

  KAKO KORISTITI OVU KNJIGU

  Proitajte ovu knjigu i, kada budete sprem ni, pokuajte vjebati. N asto jte vjebati svaki dan, m akar nakratko-u poetku je najbolje vjebati m alo i esto . M eu tim , ako n eto ne razum ijete , uzm ite si vrem ena i p o n o v o proitajte taj dio, rastavite reenice dok ne shvatite dijelove tijela i pokrete koje opisujem . T u neete naii na vizualizacije niti m atovite

  lijevo Ako ne znate gdje biste zapoeli

  putovanje otkrivanja svoga tijela, predlaem da

  krenete od onoga to istinski znate i osjeate.

  Odvojite neko vrijeme da biste otkrili kako

  koristiti tlo pod sobom, jer kroz to saznanje

  moete otkriti kako i zato se kreete.

 • opise koji bi vam pom ogli, jer to sam o usm jerava vau koncentraciju prem a vaem um u, a to je suprotno od sm jera u kojem se sve dogaa: u vaem tijelu. Proite prvi dio: Sredite snage i upoznajte se s tim osjeajim a prije nego krenete dalje na glavne poloaje.

  vrsti tem elji je pog lav lje posveen o n esavren ostim a vaega tijela i raznim nainim a njihova svladavanja. Ako budete koristili ove in form acije u kom binaciji s ostalim poglavljim a dijela Srediite snage, m ogli biste otkriti da rijetka kom binacija stabilnosti i ravnotee rjeava vae konkretne problem e.

  D io o sekvencam a prua nekoliko rutina zagrijavanja koje su idealne za poetak, no, o p e t budite iskren i o osjea jim a koji p roim aju vae tije lo . A ko vam neto predstavlja napor, pokuajte laku inaicu, pa idui dan probajte ponovo teu, dok vam ne postane sve lakom . Ako vam se neto uini suvie lakim , tada due zadravajte poloaj ili pokuajte teu inaicu i produujte sekvence ko liko vam izdrljivost d opu ta . D uboko udahnite i zaponite svoje putovanje ka jaem , vitkijem tijelu.

  NEKOLIKO RIJEI O DISANJU

  O disanju su napisane m noge knjige. T ako vano pitanje zasluuje veliku panju. Pa kako biste trebali d isati? D o sada vam je to polazilo za rukom , jer ste jo tu, no kako odgovoriti na pitanja, "Kako da diem ?" i, "O dakle i prem a kam o da diem ?" O bratite panju na svoja otkria.

  Disanje je udesan nain uklanjanja toksina iz tijela. M oje vlastito iskustvo me nauilo da sjedenje i duboko disanje pom ae razbistriti glavu nakon zabavne veeri (s preputanjem uicim a). S toga , obratite panju kako se osjeate k ad a d iete na odreen nain. Koristite se disanjem da biste obogatili svoj ivot.

  Sjetite se da se anatom ski vaa rebra (koja dre plua) prven stven o nalaze iza vas. Pokuajte d isati p rem a leim a i osjetite reakciju.

  da p ro stirk a , sag ili runik koji im ate sprjeavaju klizanje nogu kako biste izbjegli neoekivane poloaje.

  Sto se tie odjee, obucite bilo to u emu se osjeate ugodno. Preporuujem toplu sobu i donje rublje, jer je udobno i om oguuje vam prom atran je pokreta vaeg tijela.

  O slukujte svoje tijelo. O no e vam rei kada vam je najbolje vrijem e za vjebanje, no, dobro je drati se savjeta da e vas manje om etati prazan eludac nego pun.

  O sim ovih uputa, vi ste vlas

Recommended

View more >