sinhrogalaktika joga

Download sinhrogalaktika joga

Post on 30-Dec-2016

322 views

Category:

Documents

30 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SINHROGALAKTIKA JOGA

  PRAKSA

 • Naslov originala

  Excerpt from Book of the Transcendence Cosmic History Chronicles Volume VI

  by Jos Argelles/Valum Votan and Stephanie South/Red Queen

  Copyright Galactic Research Institute

  Yellow Self-Existing Seed Year (2010)

  All rights reserved by the Galactic Masters.

  ISBN 978-0-9785924-3-1 (for Book of the Transcendence Cosmic History Chronicles Volume VI)

  www.lawoftime.org

  Original Graphics by Valum Votan (Jose Arguelles), Kin 11 and Red Queen (Stephanie South), Kin 185

  Computer enhancement by Kelly Harding, Kin 240 and Jacob Wyatt, Kin 201

  Book Design and Layout by Kelly Harding, Kin 240

  Copy Edit by Forrest OFarrell, Kin 140 and Jacob Wyatt, Kin 201

  Izvod iz Knjige transcendiranja - Hronika kosmike istorije, tom VI - poglavlja 4. i 5.

  Prevela s engleskog

  Katarina Proki, Kin 79, Plava magnetna Oluja

  Urednik

  Radmila Vukadinovi, Kin 198, Belo elektrino Ogledalo

  Lektor

  Jugoslava Ljutanovi, Kin 222, Beli magnetni Vetar

 • POGLAVLJE 4.

  SINHROGALAKTIKA JOGA

  1. Sinhrogalaktika joga je sistem unutranjeg otkria i samoispitivanja koje ujedinjuje praksu tradicionalne joge sa sinhronijskim redom. Sistem sinhrogalaktike joge obezbeuje obrazac ili matricu za realizovanje supermentalnog superoveka unutar nas.

  1

  2. Istinsko znanje bazirano je na iskustvu i

  spoljnjeg i unutranjeg sveta. Lako je koncentrisati se na ulne objekte jer um prirodno tei prema spolja. Mi se ovde bavimo unutranjom koncentracijom. Spoljanji svet je samo projekcija unutranjih ili suptilnih svetova. Spoljanji svet je posledica; unutranji svet je uzrok.

  3. Snaga uma nema granice. Sistem ove joge

  nam prua naine za posmatranje i meudejstvo sa unutranjim stanjem svesnosti pre svega u smislu kako nauiti da se koncentriemo, upotrebimo um i fokusiramo se.

  4. Praksa sinhrogalaktike joge nam pomae

  da proistimo na um i transmutujemo nau psihofiziku strukturu menjanjem vibracije naih elija za razmiljanje tako da postajemo medijum transformacije, otelotvorujui supersvesni nivo stvarnosti.

  RAZUMEVANJE SISTEMA 5. Sinhronogalaktika joga je najvie

  usklaena sa jnana, rada i kundalini jogom. U ovom poglavlju, fokusiraemo se na sistem sinhrogalaktike joge a u sledeem poglavlju date su praktine vebe. U sinhrogalaktiku jogu se ulazi kroz sedam akri.

 • 6. Kada probudimo nae akre, na um i svesnost prolaze

  kroz sistematske promene, pojaavajui svoju percepciju, oslobaajui blokirane energije, jaajui svoje magnetsko polje i usklaujui se sa viim frekvencijama. Pre nego to ponemo praktine vebe, napraviemo pregled osnovnih principa kundalini joge.

  Mora da ostavi svoja ogranienja i da upotrebi sve metode kako bi podigao svoju svesnost. U pitanju je tvoj opstanak. Mo koju ima u sebi je ono preko ega tvoj um moe da doivi ekspanziju. - Jogi Baan

  7. Kundalini joga je deo tantrikog sistema koji se fokusira

  na ekspanziju i proirenje svesnosti oslobaanjem suzbijenih sila unutar fizikog tela. Putem joga vebi telo se relaksira, a svesnost se otputa u oslobaajuu silu koja otvara uspavane moi uma.

  8. Kima je kondenzator internalizovanog

  elektromagnetskog polja, sa pozitivnim i negativnim zavrecima. Nadiji su kanali koji nose praniku energiju ka i od kime ili centralnog kanala. Ajurveda pominje 72.000 nadija. Zakon vremena nas ui da ima 72.000 nadija na svakoj strani tela, odnosno da ih ukupno ima 144.000.

  9. ulni organi i akre funkcioniu na bazi tri glavna nadija:

  ida, pingala i suumna, koji poinju od muladare ili korene akre. Sistem kundalini joge nam govori da oni koji su u stanju da ovladaju nadijima ulaze u via stanja svesnosti i mogu da postignu potpunu komandu nad svojim telom i umom i time privuku mo sidija (savrenstva).

  10. Vitalna energija je kanalisana putem akri ili tokova,

  psihofizikih centara koji su usklaeni sa centralnim kanalom, suumnom. Suumna je prolaz kroz centar kime. Kod veine ljudi ovaj prolaz je zatvoren. Putem joga vebi moemo da otvorimo ovaj kanal i da dostignemo stanje kontinuirane svesnosti i nadsvesnosti.

  2

  11. akre se proteu du kanala

  -Paramahansa Jogananda

  Putem sedam uzastopnih koraka dua moe

  da uroni u kosmiku svesnost. U tom

  svesnom uzlaznom prolazu kroz sedam

  otvorenih akri, dua putuje pravim putem

  do beskonanog, istinskim putem koji dua

  mora ponovo da proe u cilju ponovnog

  ujedinjenja sa Bogom.

 • suumna, u obliku lotosa i/ili toka. Ove akre otpoinju od baze kime od muladare (korena), zatim preko svadistane (tajni centar), manipure (solarni pleksus), anahate (srca), viude (grla), ane (treeg oka) i sahasrare (krune). Oko akri se nalaze jo dva kanala: solarni kanal pingala (desno) i lunarni kanal, ida (levo). Pingala prenosi ivotnu silu, a ida svesnost.

  12. Ova dva kanala hrane obe hemisfere mozga koje kontroliu ceo telesni sistem. Ida i pingala funkcioniu u skladu sa prirodnim ciklusima putem zakona alternacije. Meutim, u dananje vreme ti tokovi su prekinuti kod veine ljudi zbog ivota u vetakoj civilizaciji izvan harmonije sa prirodom i prirodnim vremenom. Neuravnoteenost ova dva toka se ogleda u vidu mentalne i psihike neuravnoteenosti koju vidimo danas u svetu.

  13. Svrha joge i kontrole disanja je da

  se ove energije uravnotee putem njihovog svesnog usklaivanja sa ciklusima prirode. Kao dva lanca DNK, ida i pingala rade naizmenino sa desne na levu stranu od suumne, na svakoj sledeoj akri, dok se ne sretnu u treem oku gde mogu da se ujedine i formiraju suptilni vor: Moja loza je jedinstvo intrinzine svesnosti i apsolutne sfere.... Ovo je afirmacija radijalne plazme gama, locirane u treem oku ili akri ana.

  14. Od treeg oka, kanali ida i pingala

  nastavljaju i zavravaju se u levoj i desnoj nozdrvi, dok suumna nastavlja navie do krunske akre. Samo kada ida i pingala dostignu odreeni balans, kanal suumna se budi od korena do krune.

  15. Unutar nadija suumne nalazi se brahma nadi ili prazan kanal koji povezuje

  brahmarandhru, upljinu izmeu dve hemisfere mozga (corpus callosum)

  3

 • lociranog u krunskoj akri, sahasrari. Ovo je tana lokacija perceptora holouma, novog ulnog organa u razvoju.

  TRI GLAVNA NADIJA

  Sistem kundalini joge koristi kanale koji se zovu nadi da bi aktivirali razliite energije. Ida, pingala i suumna su tri glavna nadija u tradiciji joge. Re nadi dolazi od sanskrtske rei koja znai kretanje. U Rig Vedama, najstarijem indijskom hindu spisu, re nadi znai tok. Kada se dostigne harmonija izmeu dva nadija, onda se budi trei, suumna. Putem vebi joge i kontrole disanja, nadi, tokovi koji nose vitalnu energiju se proiuju i disciplinuju vodei um do proirene svesnosti.

  AC/CA VREMENSKA KOLA

  16. Prema Zakonu vremena, postoje dva primarna kola svesnosti koja slue kao obrasci kosmike memorije: kola aboridinskog kontinuiteta (AC Aboriginal Continuity) i kosmike svesnosti (CA Cosmic Awarness). Ova dva kola procesiraju informaciju koja moe biti aktivirana putem vebi joge i osnova su za razumevanje sinhrogalaktike joge.

  17. Tok aboridinskog kontinuiteta

  (AC) sadri primarne kodove prosvetljenog ponaanja. Takoe odgovara uroenim psihomentalnim formama, unutranjim senzacijama i samim ulnim organima. AC predstavlja informativni tok od budunosti ka sadanjosti. On tka originalnu matricu iz koje nastaje istorija.

  4

  18. Kosmika svesnost (CA) tumai

  istoriju i predstavlja analitike metode, jasno artikuliui specifine naine akcije koji su izgraeni na modelima prolih ponaanja i znanja. CA sadri akumulirane kulturne forme i, konano, civilizacijska ulna polja, ukljuujui i planetarno okruenje. Struja CA predstavlja informativni tok od

 • prolosti do sadanjosti. Dok je AC intuitivno, uroeno znanje, CA je naueno, steeno znanje koje se u krajnjem sluaju iri u stanje iste kosmike svesnosti.

  19. Meutim, ova kosmika svesnost je bila pokrivena vetakim vremenom i

  zamenjena je civilizacijskim napretkom (Civilizational Advance), manifestujui se kao svetska mo i sticanje, kojoj je najvei prioritet tehnoloki napredak i umnoavanje materijalnih vrednosti i sistema verovanja.

  EFEKTI CA/AC RAZJEDINJENOSTI

  Zbirni efekat devijacije AC/CA od biosferskih normi je dvostruk: kristalizacija vetakih konstrukata u krajnjoj liniji potkopava bioloke funkcije i onemoguava razvoj instinktivne inteligencije u smislu da postane inteligentno svesna; ovo rezultira simultanim stanjem senzornog preoptereenja i senzornog liavanja unutar individualnog organizma devijantne vrste u celosti. - Dinamika vremena, 8.5

  20. Kao ida i pingala, tokovi AC/CA formiraju koren obrasca duplog lanca DNK,

  obmotavajui se kao predivo uz centralnu kimu eterikog tela. Trenutno je AC odvojen od funkcija CA. Ova odvojenost je pogorana ivljenjem u vetakom vremenu udaljenom od prirodnih ciklusa. Svrha Zakona vremena je da uspostavi balans izmeu tokova AC i CA putem metoda joge.

  5

 • 21. Struktura AC/CA dri zajedno dve strane galaktikog mozga ili galaktikog polja inteligencije holonomski registrovanog kao noosfera. Takoe konstituie reguliui mehanizam psi banke koja koordinira noosferu kao supermentalni organizam. O ovome e se jo razmatrati u 6. poglavlju Holografska joga, i takoe u dodatku Galaktiki Ji ing.

  MAGINI 33

  U sinhrogalaktikoj jogi svesno kretanje daha u telu je usmereno ka kimi i povezano sa njom i centralnim nervnim sistemom. Kimeni stub se sastoji od 33 podeoka ili 33 ezoterin