joga - astavakragita

Download Joga - Astavakragita

Post on 06-Jul-2018

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Joga - Astavakragita

  1/83

   AštávakraG ta

  R a m e s h S . B a l s e k a r  

  duet Jediného

 • 8/17/2019 Joga - Astavakragita

  2/83

  Překlad: Lenka Vinklerová

  Jazyková korektura: Martin Vinkler

  grafická úprava: Aleš Adámek 

  © Ramesh S. Balsekar 

   

  Předmluva

  D  uchovní texty Východu se vyznačují tím, že základní Pravda se v nich opakuje stále znovu a znovu. Různé aspekty Pravdy jsou podrobně rozebírány, pokaždé s použitím jiných slov a jiných příkladů, tak aby každý trochu chápavý žák měl možnost skutečně pochopit.

  Velké množství opakování se nachází i v Aštávakragítě. Výhodou opakování je to, že z nějakého záhadného důvodu může mít určité prohlášení v daném okamžiku na danou osobu neoče- kávaný vliv, přestože již dříve bylo vícekrát opakováno. A i pro ty, kteří danou věc chápou velmi jasně, může často určité tvrzení, vyslovené v jistém kontextu, odhalit jemnější aspekt, který dříve unikl pozornosti. Je tedy důležité nebrat opakování jako pouhé opakování. Učiní-li guru jisté prohlášení, vychází to z jeho úst v daném zlomku sekundy (kšaně) zcela spontánně. Pro něj to není

  opakování, a tudíž to má v daném kontextu svůj zvláštní smysl. Jedůležité vyslechnout si každé prohlášení gurua jako něco nového a svěžího, a nepřehlédnout to jako pouhé opakování. Dobrou hud- bu taky můžeme poslouchat dokola a stále nám přináší velké po- těšení. Oč důležitější je naslouchat Pravdě přímo od gurua znovu a znovu, i když je to stále táž Pravda!

  Život sám je ve skutečnosti cyklickým opakováním. Den za dnem, rok za rokem se opakují ráno, poledne, večer a noc, jaro, léto, podzim a zima. Ale každé opakování má své vlastní rysy, které se jen zřídkakdy ve všech ohledech podobají předchozím. ◘

   

  R a m e s h S . B a l s e k a r  

 • 8/17/2019 Joga - Astavakragita

  3/83

   Contents

  Předmluva _______________________________________________________ 2

  První kapitola _____________________________________________________ 4

  Druhá kapitola ___________________________________________________ 13

  Třetí kapitola ____________________________________________________ 20

  Čtvrtá kapitola ___________________________________________________ 26

  Pátá kapitola _____________________________________________________ 32

  Šestá kapitola ____________________________________________________ 36

  Sedmá kapitola ___________________________________________________ 41

  Osmá kapitola ____________________________________________________ 48

  Devátá kapitola ___________________________________________________ 52

  Desátá kapitola ___________________________________________________ 79

 • 8/17/2019 Joga - Astavakragita

  4/83Aštávakra Gíta - Duet Jediného

  www.advaita.cz

   

  4

  První kapitola

  A

  štávakragíta je starý sánskrtský text, snad i starší než Bhagavadgíta. Jedná se o rozhovor mezi mudrcem Aštávakrou a jeho žákem, králem Džanakou. Tento dialog je pozoruhodným příkladem božského prvku ve vztahu mezi Seberealizovaným guruem a nevídaně zralým žákem, který čeká už jen na jedinou jiskru

   jež mu pomůže přinést vhled do Pravdy a náhlé osvícení. Aštávakragíta podává obdivuhodně přímý, pozitivna jednoznačný výklad učení o nedualitě, pravděpodobně nejlepší, jaký kdy byl dán. Aštávakragíta není tak známá jako Bhagavadgíta, a to právě z toho důvodu, že je velice jasná a nedvojsmy

  slná a nenechává tedy prostor k překrucování, jehož se často dopouštějí ti, kteří ve svých komentářích ospravedl- ňují vlastní filozofické sklony a duchovní zájmy. Obsahuje naprosto rozhodná prohlášení a přímá tvrzení, založe- ná očividně na intuitivní zkušenosti a přesvědčení, která popírají a zcela ruší jakékoli úsilí o duchaplné výklady či intelektuální akrobacii. Jedná se o poměrně krátké pojednání, sestávající z tří set dvouřádkových veršů, hutné a pádné, vyjadřující Pravdu, úplnou Pravdu a nic než Pravdu.

  Mudrc Aštávakra dostal své jméno podle osmi deformací, pokřivení svého těla. Na to existují různá vy- světlení. Jedna legenda praví, že když byl Aštávakra v matčině lůně, recitoval jeho otec každý den Védy a Aštáva- kra mu naslouchal. Přestože byl otec zbožný a oddaný, nebyl příliš učený a při recitaci Véd se dopouštěl mnoha chyb. Aštávakra, duchovně již velmi vyspělý, nesnesl tak špatnou recitaci, proto se v lůně kroutil, až to vedlo k deformaci na osmi místech jeho těla. Jiná legenda v Mahábharátě říká, že Aštávakrův otec jménem Kahor reci- toval Védy své ženě Sújatě, když bylo dítě v jejím lůně, až jednoho dne dítě vykřiklo: „Díky tvé laskavosti, drahý otče, jsem se naučil všechny Védy, škoda jen, že děláš chyby ve výslovnosti.“ Kahor, dle této verze velký učenec a uznávaný učitel, nesnesl urážku od nenarozeného dítěte a proklel je, aby se narodilo s osmi pokřiveními na těle Tak se narodil Aštávakra, neboli „osminásobně pokřivený“.

  Příběh pokračuje tak, že Aštávakrův otec Kahor odešel ke dvoru krále Džanaky, aby si získal jeho přízeň Velký učenec Vandin, syn krále Varuny, ho vyzval k diskusi o duchovních otázkách. V ní Kahor prohrál a násled- kem toho byl vykázán do podsvětí jako kněz při obětech prováděných Varunou. Aštávakra se o otci dozvěděl ve dvanácti letech a hned se vydal ke dvoru krále Džanaky, aby mohl diskutovat s nejslavnějšími učenci. Bylo pro něj obtížné získat si přístup ke dvoru, ale nakonec se mu to podařilo. Ve chvíli, kdy shromáždění učenci uviděli Aštávakru, jak přichází svou kolébavou kachní chůzí, dali se do smíchu. Neudržel se ani jinak laskavý a zbožný král Džanaka. Jeho pobavení se však změnilo v údiv, když zpozoroval, že mladý Aštávakra se směje stejně hlasitě  jako ostatní. Král se na něho obrátil a řekl: „Mladý muži, chápu, proč se smějí ostatní, ale nechápu příčinu tvého

  smíchu.“ Aštávakra náhle zvážněl a odpověděl, že se smál tomu, že král hledá Pravdu ve společnosti hlupákůNato se král rozhněval a vážným tónem žádal Aštávakru o vysvětlení. Mladík odpověděl stejně vážně: „Je to prosté, Vaše Jasnosti. Všichni tito ctění hosté nejsou lepší než příštipkáři, neboť nedokážou vidět, co se skrývá pod kůží. Nejsou schopni vidět ve fyzickém těle Přítomnost. Rozbije-li se hliněný hrnec, rozbije se snad i prostor uvnitř hrnce? Je-li hrnec deformován, je snad prostor uvnitř také deformován? Mé tělo může být pokřiveno, ale ´Já´ jsem nekonečný a neomezený.“ Král, sám již duchovně velmi vyspělý, poznal, že Aštávakra je Seberealizova- ná duše a hned příštího dne byl na vlastní žádost přijat Aštávakrou za žáka.

  Příběh o Aštávakrovi, stejně jako mnohé jiné příběhy o světcích, mudrcích a prorocích, nemůžeme zřejmě brát doslova a tak jako v případě podobných vyprávění o Buddhovi, Lao-tzu či Zarathuštrovi, lze i tu odhalit sku- tečný smysl příběhu. V případě Aštávakry mohou deformace jeho těla na osmi místech poukazovat k osmidílné stezce jógy. Aštávakra tvrdí, že k osvícení nejsou potřeba žádná cvičení těla nebo mysli. Osvícení může být náhlé a přihodit se ve zlomku sekundy, jakmile člověk jasně pochopí (nestačí intelektuální porozumění), že nikdo nikdy nebyl omezený, že každý je svobodný a svoboda je jeho nezadatelným právem.

  Příběh o Buddhově narození říká, že jeho matka při porodu stála a Buddha sám se hned postavil na vlast-ní nohy. Aby neupadl, udělal sedm kroků, při osmém se zastavil a učinil svoje čtyři základní prohlášení: samsára znamená utrpení; utrpení je možno překonat; k překonání utrpení existuje cesta; stav štěstí je nirvána.

  O Zarathuštrovi se zase vypráví, že místo toho, aby se při svém narození dal do křiku, tak se rozesmál. Byl přesvědčen, že člověk má život prožívat radostně a nečinit druhé nešťastnými. „Dobré myšlenky, dobrá slova dobré skutky“, to je esence jeho učení. Jako v jediném náboženství se v něm půst nejen nedoporučuje, ale v běž- ném životě přímo zapovídá.

  O Lao-tzu se vypráví, že se narodil jako osmdesátiletý. To neznamená, že by byl v matčině lůně osmde- sát let, ale že byl počat v moudrosti a narodil se moudrý a lenivý! Jeho učení, úžasně blízké učení Nisargadatty Mahárádže, nepředepisuje žádná cvičení či pravidla. Lao-tzu trval na tom, že není žádný cíl ani žádná cesta a že  jasné a hluboké pochopení dokonalosti „Toho, co je“, nepotřebuje ke svému naplnění osmdesát let, ale může při- vodit náhlé a okamžité osvícení.

 • 8/17/2019 Joga - Astavakragita

  5/83Aštávakra Gíta - Duet Jediného

  www.advaita.cz

  5

   Je zřejmé, že mnohé náboženské mýty a legendy nelze brát doslova. Tyto legendy mají stručně a obrazně vyjádřit smysl určitého učení, sdělit, že semínko obsahuje možnosti, jež jsou v něm skryty a zprvu nejsou vidět Pro ty, kdo znají semínko, tedy někoho jako dítě nebo