pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu ... · pdf filepētniecības...

Click here to load reader

Post on 06-Feb-2018

248 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ptniecbasmetodesunptjumudatuanalzeskolnuzintniskiptnieciskdarbarakstanasproces.Seminrsskolniem

  Dr.oec,docente,SilvijaKristapsone29.10.2015.

  1

 • I.Zintnisksptniecbasbtbaunptjumametodoloijaspamati

  Ptjums

  Plaknozmptjumsirloiskisecgumetodoloisko,metodiskounorganizatoriskitehniskoprocedrusistma,kasaujiegtticamusdatusparptmopardbuvaiprocesu,unizmantottostlkpraksprocesavadanaiunprognozanai.

  Ptjumskptniecisksdarbbasaprakstsirzintniskssacerjums,kurapkopoti,izklsttiptnieciskdarbagalarezultti.

  2

 • Skaidrizintnesmetodoloiskiepamatiirptniekavissvargkaisldzeklismrasasnieganai.

  Jebkuraszintnesmetodoloiskiepamatiirpriekmets untsgalvenskategorijas(jdzieni).

  Jebkuraszintnesattstbavispirmsiratkarganotspriekmetanoteiktbas,preczasunzintniskaspriekmetasaturainterpretcijas,metodoloiskopamatupareizasizvlesunefektvasptjumuprogrammasizstrdes.

  3

 • Zintnesuzdevumsnavtikaiapraksttunklasifictpardbas,laiganemprisksptjumsskasarnovroanuunaprakstanu.

  Zintnesfunkcijairizskaidroana,tasir,atkltiekjsunnoturgspardbusakarbas.Socilajszintneslielkdaaempriskoptjumunotiekdabiskosapstkos,ievcotempriskosdatusarmriiegtinformcijuparpardbmunprocesiem.

  dosptjumoskgalvendomanasmetodeirindukcijaizdartvisprinousspriedumus.Induktvloikanozmdomaiattsttiesnoatseviuzvisprgo.

  4

 • Metode

  Ptanasmetodesirzintnprbaudtounpieemtodarbbasnoteikumuunpamienusistma,koizmantopardbuizzijaunuticamufaktu,sakaruunlikumuatklanai,vrtanaiunvisprinanaiparrealitti.

  Visprgsptanasmetodes(vsturisk,kompleksvaistruktrfunkcionlptanasmetode.)

  Izziasmetodes(analzesunsintzesmetode,loiskmetode,indukcijasundedukcijasmetode,hipotzesunprieklikumi,modelana).

  Individulsptanasmetodes(izlasesmetodes,informcijasvkanasmetodes,informcijasapstrdesmetodesunprognozanasmetodes).

  5

 • Zintniskajosptjumos parastipcdarbbasveidatiekizmantotasdasmetougrupas: teortisksptanasmetodes; emprisksptanasmetodes; datuapstrdesmetodes.

  Teortisksptanasmetodes teortiskanalze,dokumentukontentanalze,modelana atkljptmpriekmetabtiskssakarbas.ajptniecbasposmatkltiezintniskiefaktiunatziasliteratr,dokumentosprasavisprinanu,saldzinanu,vrtanuuninterpretciju.

  Arempriskmptanasmetodmsaprotamizlasesveidoanasmetodesundatuieguvesmetodes.

  6

 • Teortisktekstaanalzenovedpiepardbastdamodeaizveidoanu,kasaptvertsbtiskkspusesunattiecbas.

  Tlk notiekkonkrtaprejanoteortisksanalzesuzempriskoanalzi.ajgadjumnetikaitiekspriestsparabstraktmliet,betnordtsuztmdarbbm,arkurupaldzbuvarpierdtizvirztshipotzesunteortiskossecinjumus,mrtptmspardbas.

  Analze domsveselsadalanadas.Vrotuzmanbuuzpriekmetuunpardbudadiemaspektiem,vienlaikusnotieknorobeoansnonenozmgmpazmm.Analzenozmarpriekmetuvaipardbusavstarpjusaldzinanu.

  Sintze konstattoelementuunpriekstatukompleksasformanasprocess,atspoguojotkopjspazmes. Kadiskomplekssiegstvrdiskuapzmjumu,veidojasjdziens.Zintniskojdzienusistmaveidoteorijukrelspasauleskdasjomasidelumodeli.

  7

 • Teortiskstekstaanalzesmetodes Dekonstrukcija Aksiomumetode Apercepcijas metode Deskriptvmetode Diahroniskmetode Aspektuanalzesmetode Kontentanalze Kritisksanalzesmetode Komplekssanalzesmetode Konceptulsanalzesmetode Problmuanalzesmetode Sistmanalze Saldzinanasmetode

  8

 • Teortiskotekstuanalzesmetodesizvlebalsttauzptjumapreczamraformuljumuunpaasanalzesmri,izprototptmtekstaspecifikuunprzinotvienasvaiotrasaugstkmintsmetodestehniku.

  Zintniskaisptjumsparedzizskaidroanukrpgiapraksttufaktuapkopojumu,laiteortiskaispamatojumsveidotostdform,kasataujtoprbaudtpraks.Citiemvrdiemsakot zintniskaisptjumsizvirzaprasbuptjumaemprisklmea(apraksta)atbilstbuteortiskajamlmenim(izskaidrojumam).

  9

 • Ptjumuveidi

  Ptjumaveiduvispreczkatkljmris,izvltsunlietotsptjumumetodes,unotrdi,saprotot,kuramptjumaveidamkonkrtaisptjumspiedergs,variepriekplnotptjumametodes.

  Socilajszintnsirplaiizplattaptjumuklasifikcijapc: izmantojambas (lietiieunfundamentlie); izmantotsmetodes(eksperimentlieptjumiunneeksperimentlieptjumi;kvantitatvieptjumiunkvalitatvieptjumi);

  ptnieciskjautjuma;

  datuieguvesprocesa.

  10

 • Pcptjumajautjuma

  gadjumaptjums(kvalitatvsanalzesmetodes) vsturiskaisptjums(kvalitatvsptniecbasmetodes) aprakstoaisptjums(aprakstosstatistikasmetodes) longitudinlaisptjums(secinosstatistikasmetodes) korelcijasptjums(korelcijasmetodes) closakarbasptjums(dispersijuanalze,regresijuanalze)

  u.c.

  11

 • II.Ptnieciskprocesagaitauntorganizcija ASVfilozofaD.Devejs (J. Devey)jau1938. gadpiedvjaduszintniskptjumaposmus:

  1)temataizvle;2)iepazansarptmoobjektu(priekmetu);3)ptjumamra,uzdevumuunhipotuizvirzana;4)ptjumapieteikumasagatavoana,ptjumaakceptasaemana;5)nepiecieamsinformcijasvkana;6)ptjumametodes(u)izvleunpamatoana;7)datuieguve;8)starprezulttuungalarezulttuapkopoana;9)starprezulttuungalarezulttuanalze;10)secinjumuunprieklikumuizstrde;11)ptjumaziojuma(prskata)sagatavoanaunpubliskoana.

  12

 • Analizjotliteratrasavotus,ptniekagalvenieuzdevumiirdi:

  1)iepaztiesarzintniskiptnieciskdarbatematapamatjdzienudefincijm,toskaidrojumudaduautorudarbos(jaskaidrojumiiratirgi);

  2)noskaidrotsitucijuattiecgajjom;3)konstatt,kdaveidaptjumiirveiktisaistbarpaa plnotoptniecbasdarbu;

  4)kritiskiizvrttuzkrtopieredziungalarezulttussavaptjumaaspekt.

  Teortiskietekstitiekkonspekttiatbilstgiotekstustruktrai,akcentjotjdzienus,kategorijas,likumus,principus,idejas,noteikumus,teorijas,hipotzes,faktus,secinjumusutt.Empriskotekstukonspektanagalvenokrtbssaisttaaraktu,notikumu,statistiskodatuunstatistiskordtju,konkrtupardbaspabuizvrtanu

  13

 • Bibliogrfisks atsauces jliek, ja:

  1) tekst mints citts;2) tekst dots citu autoru aprints skaitlisks materils, viu

  veidots tabulas, attli, formulas;3) izklstts kaut kdas personas teiktais vai uzskati;4) piemints konkrts avots, zintniskais ptjums, raksts;5) ja tekst piemints vai aprakstts gadjums vai piemrs, kas nav

  visprzinms.

  14

 • III.Datuieguves,apstrdesunanalzesmetodesPtjum

  15

  Zintneskasarmranu.Janekonemra,nekojaununevaratklt.

  ImantsIevi(1928 1996)latvieumezintnieks,Dr.habil.ing.

 • Datuemprisksieguvesmetodesptjum:

  dokumentuanalze aptauja(intervija,anketana) mrana testana novroana

  16

 • DatuapstrdesunanalzesmetodesMATEMTISKSUNSTATISTISKSMETODES

  17

  Statistikanalzenevarnotikt,neizmantojottskonkrtsnozaresmetodes,piekurasptmpardbapieder,piemram,psiholoija,politika,socioloijauntml.Ldzsmmetodmstatistikizmantoarspecifiskospamienus,untieir: statistisknovroana(ziu,datuvkana), apkopoanajebgrupanaun visprinanajebstatistiskanalze.

  Statistisksnovroanaspraktisknozme iegtticamuinformcijuparpardbasstvoklivaiprocesaraksturu.

 • Statistikasdatiirpardbuskaitliskaisraksturojums,kasiegtistatistisksnovroanas(dokumentuizptes,novroanas,aptaujas,testanas,mranas)unapstrdesvaiatbilstguaprinuce.

  Statistiskaisrdtjs(angl.statistic)irptmspardbaspabuskaitliskaisnovrtjumskonkrtosvietasapstkosunlaik.Tosiegstaprinuce,izmantojotspecilasformulas.

  Aprakstostatistika emprisksdatuapkopoanasmetodes,grafisksattloanasmetodesunstatistiskierdtji.

  18

 • Statistisksmetodesizvliptjumnosaka: ptmspazmes(ju)mrjumuskala(as)(nosaukuma,krtas/rangu,intervluvaiproporcionl);

  ptmsizlaseskopaspatnbas(maza/lielagrupa); statistiskordtjuuzrdtsptmspazmes(ju)patnbas,t.i.,intervlavaiattiecbuskalmrtaspazmesatbilstbavaineatbilstbanormlamsadaljumam;

  19

 • ptjumastratiskaismrisunartosaisttieuzdevumi(aprakstt,noskaidrotatirbas,sakarbas,noteiktfaktorilopazmjuietekmi);

  ptjumashma(1izlasessaldzinanaarstandartlielumu,2izlausaldzinana,3unvairkizlausaldzinana,sakarbunoteikanastarp2vai3unvairkmpazmmuntml.).

  Statistiskordtjuaprinanauntoanalzeirpamats ptmopazmjuempriskosadaljumuraksturojumamuniespjmnoteikttopatnbasattiecbprettiemteortiskiemsadaljumiem,kasraksturgimpazmmenerlajkopjebstatistiskajkop,

  pamatotlkosecinosstatistikasmetouizvli.

  20

 • 21

  Statistisktabulairptmspardbasskaitlisksinformcijasracionlaunuzskatmaattloanasforma.Tabulasaujstatistiskomateriluuztvertkopum.

  Grafiskaisattlspaldzuzskatmiraksturot unvisprintptmokopu.Grafiskaisattlsirtabuluveidoanaskmetodesturpinjumsunpapildinjums,jografiskajattlizteiktkskstrdtjusaldzinjums,pardskopasstruktra,labknovrojamasattstbastendencesunsavstarpjssakarbas.

 • 22

  Ptjumosizplattkiegrafiskieattliir stabiudiagramma

  lnijudiagramma

  apadiagramma

 • 23

  korelcijas(regresijas)diagramma

 • SecinostatistikaSecinostatistika metodes,kolietodaduhipotupierdanai,karpopulcijasparametrunovrtanai.

  Parametriskstatistika metodes,kolietohipotupierdanai,jaempriskaissadaljumsatbilstnormlamsadaljumam(datidotiintervluvaiattiecbuskal),pieejamasMSExcelData Analysis.Parametrisksmetodes: saldzinanasgadjum tStjdenta kritrijsdivuneatkarguizlausaldzinanai, tStjdenta kritrijsdivuatkarguizlausaldzinanai, dispersijuanalze(lieto3unvairkugrupusaldzinanaiun

  neatkargmaingietekmesnoteikanai),sakarbugadjum

  Pirsona korelcijaskoeficientsNeparametriskstatistika metodes,kolietohipotupierdanai,jaempriskaissadaljumsneatbilstnormlamsadaljumam(datidotiintervluvaiattiecbuskal)vaiarskotnjiedatidotinosaukumavaikrtasskal.(Pieejamas,piem.,SPSSprogramm).

  24

 • 25

  Ptjuma hipotze par atirbm starp sadaljumiem, mrtiem nominlaj skal

  Cik kategorijas jeb kvalittes (c) ir pazmei?

  Divaskategorrijas

  (c=2)

  Vairkaskategorijas

  (c 3)

  Kdi sadaljumi tiek saldzinti?

  Empriskais sadaljums ar teortisko sadaljumu

  Divi empriskie sadaljumi

  Binominlais kritrijs (m)

  KolmogorovaSmirnova kritrijs

  Mac Nemarakritrijs

  Neatkargisadaljumi

  Atkargisadaljumi