Ķīmiskā analīze

Click here to load reader

Post on 11-Dec-2016

232 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kristne alma-Ancne

  Praktisko darbu materils misk analze

  SATURS

  1. MISKS RPNIECBAS IZEJVIELU KVANTITATV ANALU METODIKA ....... 2 1.1. ANALIZJAMO MATERILU VIDJ PARAUGA NOEMANA, SAGATAVOANA ANALZM .................................................................................................................................................... 2 Analzes rezulttu aprinana gravimetrij. ............................................................................................ 9 Laboratorijas darbs KRISTLHIDRTA FORMULAS GRAVIMETRISK NOTEIKANA ......................................................................................................................................................... 10 Analzes rezultta aprinana titrimetrij. ........................................................................................... 18 Laboratorijas darbs volumetriskaj titrimetrij PROTOLITOMETRIJA JEB SKBJU-BZU TITRANA .............................................................................................................................. 19

  1.2. IZEJMATERILU UN GATAVS PRODUKCIJAS MISKO ANALU EKSPRESMETODIKA (FOTOELEKTROKOLORIMETRIJA, SPEKTROMETRIJA) ..................... 26 Kolokvija jautjumi ............................................................................................................................................... 33 Vielu absorbcijas spektri un to noteikana ................................................................................................ 33

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 2

  1. MISKS RPNIECBAS IZEJVIELU KVANTITATV ANALU METODIKA

  1.1. ANALIZJAMO MATERILU VIDJ PARAUGA NOEMANA, SAGATAVOANA ANALZM

  Kvantitatvs analzes uzdevums noskaidrot vienas, vairku vai pat praktiski visu anali-

  zjamo paraug esoo sastvdau kvantitatvs attiecbas. Ja analiz cieta agregtstvoka

  objektus, analzes rezulttu parasti izsaka k nosakms sastvdaas masas daas (%). Ja

  objekts ir dums (idrums), nosaka sastvdau daudzuma vai masas koncentrcijas,

  piemram, mol/l, ekv-mol/l, g/l, mg/l u.tml.

  Analizjam objekta makrokomponentes un mikrokomponentes. Analizjamie objekti

  vienmr ir daudzkomponentu sistma. Visbiek tie ir dadu vielu mehniski maisjumi vai

  to dumi. Ar ts individuls vielas, kuras parasti uzskatm par miski trm, patiesb

  satur daudzus piemaisjumus, jo absolti tru vielu praktiski nav. Objekta ts sastvdaas,

  kuru masas daa (%) ir vairk par 0,01%, pieemts saukt par makrokomponentm, bet ja

  mazk par 0,01% par mikrokomponentm. Makrokomponentes vl iedala galvenajs

  komponents virs 1%) un blakuskomponents (0,01...1%).

  Makroanalze, pusmikroanalze, mikroanalze un ultramikroanalze. Atkarb no

  analizjam objekta masas, kas nepiecieama analzes veikanai, t.s., iesvara lieluma, izir

  makroanalzi (iesvara masa ap 1 g), pusmikroanalzi (30...50 mg), mikroanalzi (ap 1 mg) un

  ultramikroanalzi (

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 3

  operciju apraksts doti ar preczi nordjumi vidj parauga sagatavoanai. Ja to necenas

  ievrot, pat visrpgkajam analtiskajam darbam nav praktiskas nozmes.

  Ja analizjams ciets, trausls materils, vidj parauga sagatavoan izir trs

  stadijas pirmj, laboratorijas un analtisk parauga nozmes. Ja, piem., rpncai izejviela

  pievesta vagonos, tad vispirms no katra vagona (vai katra otr vai tre vagona, ja vagonu ir

  daudz) vairks viets no dada dziuma em pa 1...2 kg s izejvielas. Lai paemtu paraugu

  analzm, ir nepiecieams samazint t daudzumu. Visu to var veikt dados veidos un

  dads iekrts. Vienkrkais pamiens materila daudzuma samazinanai ir t saucam

  kvartana, kuras btba ir pardta 1. att.

  1. att. Kvartana

  di iegtu pirmjo paraugu, kura kopj masas sasniedz vairkus desmitus kilogramus,

  kaudzes veid nober uz tras pamatnes t, lai izveidotos konuss (1. att. a), pc tam to sa-

  placina un prvs par noeltu piramdu (1. att. b). Kaudzi vertikli sadala 4 das (1. att.c).

  Divas pretjs ceturtdaas (3 un 4) aizmet, bet atlikus ceturtdaas (1 un 2) atkrtoti izmanto

  nkamajai kvartanai samaisa (ja vajadzgs, ar sasmalcina) un no jauna veido kaudzi, kuru

  dala tpat k iepriek. T turpina tik ilgi (kamr paliku materila daudzums atbilst

  paraugam nepiecieamajam daudzumam), ldz atliku parauga masa ir 1...2 kg. To sadala

  divs das, no kurm vienu nosta laboratorijai (laboratorijas paraugs), bet otru atstj

  kontrolei. Laboratorij saemto paraugu papildus sasmalcina un dala tpat k pirmjo parau-

  gu, ldz atliek 50...100 g, ko ievieto tr ciei nosldzam trauk. No , analtisk parauga

  em analzes veikanai nepiecieamos iesvarus. Iesvara masu izmanto analzes rezultta, t. i.,

  komponenta satura izskaitoanai. Paraugam ir jbt pietiekami lielam, lai no t vartu

  paemt vajadzgo iesvaru skaitu. Dareiz vl jbt pri noteiktai parauga daai, kas ir

  juzglab arbitras vajadzbm. Arbitra izir strdus jautjumus par analzes rezulttu

  pareizbu.

  No metlu sakausjumiem (ljumiem) paraugu visbiek iegst urbjot vai frzjot.

  idram sakausjumam sacietjot, novro ljuma likvidciju un ljuma vidusdaas vairk vai

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 4

  mazk atiras no rj apvalka sastva, td urbums jizdara pietiekami dzii. Iegts

  skaidas pc masas lieluma parasti atbilst laboratorijas paraugam.

  Vienkrk ir sagatavot vidjo paraugu, ja objekts ir idr agregtstvokl. Ja ar di

  objekti ir nehomogni (suspensijas, emulsijas, piem., piens), parasti pietiek tos rpgi

  samaist.

  Iesvara izdinana. Nkam kvantitatvs analzes stadija ir iesvara sagatavoana anal-

  tisk signla ieganai. Uz analtiskajiem svariem preczi nosvrto parauga dau, kuru

  izmanto analtisko operciju veikanai, sauc par iesvaru. Atkarb no analizjam materila

  pabm, piesvarus dina den vai kd cit dintj skbju (retk, bzu) dumos

  un pc tam mask vai atdala traucjoos komponentus. Dakrt paraugu pirms dinana

  nepiecieams sakaust ar piemrotu kausni. T, piemram, siliktus iepriek sakaus ar

  ntrija karbontu, bet skb grti stou alumnija, hroma (III) un dzelzs (III) oksdus

  sakaus ar ntrija vai klija disulftu (pirosulftu). Iegtos sakausjumus pc tam viegli var

  izdint skbs vai pat den.

  Analzes metodes izvle. Pdj analzes stadija ir analtisk signla iegana un t

  intensittes mrana. Mranai ir nepiecieams piemrots mraparts. Masu mra ar anal-

  tiskajiem svariem, duma tilpumu ar biretm, emitts gaismas intensitti ar spektro-

  grfiem utt. Analtisko metou asortiments msdiens ir diezgan plas. Atsevis metodes

  cita no citas atiras ar jutbu, precizitti, selektivitti, izpildes trumu un tehnisko

  nodroinjumu. Izvloties konkrtu metodi dot objekta sastva noteikanai, jem vr:

  1) Pieaujamais kdas lielums. Nosakot makrosastvdaas, vispreczks metodes ir

  gravimetrija, elektrogravimetrija, kulonometrija, titrimetrija. Ja nosaka mikrosastv-

  daas, relatvi preczus rezulttus var iegt ar daudzm citm instrumentls analzes

  metodm.

  2) Nosakms sastvdaas saturs paraug. Nosakot galvens sastvdaas, visbiek izmanto

  titrimetriju, dakrt ar gravimetriju. Mikrosastvdau noteikanai vajadzgas jutgkas

  metodes, no tm populrks ir fotometrija (spektrofotometrija), atomabsorbcijas un

  atomemisijas metodes, polarogrfija.

  3) Kvalitatvais sastvs. Daudzkomponentu objektu analzei jizvlas maksimli selektvas

  metodes.

  4) Analzes izpildei nepiecieamais laiks (laikietilpga). is faktors sevii nozmgs ir tad, ja

  rezultts jiegst oti tri, piem., tehnoloisko procesu kontrol. Tad cenas izmantot

  automatizjams metodes, ar kurm rezulttus var iegt pat dau minu laik.

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 5

  5) Vienveida analizjamo objektu skaits. Ja analizjamo paraugu ir daudz, mrtiecgi jiz-

  manto trdarbgu aparatru, pat ja t ir drga un ts graduana ir laikietilpga (piem.,

  moderns kvantometrs).

  6) Analtisks aparatras un reaentu pieejamba. Daudzas modernas metodes konkrta

  laboratorija nav spjga izmantot, ja ts finansils iespjas ir ierobeotas.

  Makrokomponentu noteikana. Par objekta mikrosastvdam pieemts uzskatt ts, kuru

  masas daas (%) neprsniedz 0,01%. To noteikanai jievro vairki nosacjumi. Mikro-

  sastvdaas reli var noteikt tikai ar makrometodm, t.i., analizjam objekta iesvara masia ir

  jbt vairkus gramus lielai. Biei vien mikrosastvdaas iepriek vajag koncentrt ar ekstra-

  hanu vai ldzgulsnanu. Noteikanai jizmanto maksimli jutgks metodes. Lielu nozmi

  iegst pareiza reaentu un trauku izvle. Parastos miski tros reaentus, kurus lieto makro-

  sastvdau noteikanai, lietot nevar, jo tie satur piemaisjumus, kuru daudzumi samrojami ar

  tiem daudzumiem, kas atrodas analizjam objekt. Jlieto specili attrti reaenti, kuru cena

  biei vien vairkkrtgi prsniedz makrosastvdau noteikanai lietojamo reaentu cenu.

  Parastie laboratoriju stikla trauki ar nav lietojami, jo tiem, daji stot, dum var priet

  vr emamos daudzumos pai nosakmie elementi, no k iegsts papaaugstintus analzes

  rezulttus. Labk noder kvarca, teflona vai parafna trauki. Jievro, ka notikt var ar pretjs

  process: uz trauka sienm var adsorbties daa no nosakms sastvdaas, un tad analzes

  rezultti bs pazeminti.

  Analzes rezulttu kdu avoti. Analizjamaj objekt nosakot kdas sastvdaas kvantitat-

  vo saturu, piemram, masas daas procentos wt (%), izpilda virkni analtiski operciju un veic

  fiziklus mrjumus (sver, mra tilpumu u.tml.). Viss ajs darbbs neizbgami tiek pieau-

  tas lielkas vai mazkas neprecizittes, tdl iegtais noteikanas rezultts u atiras no patie-

  s rezultta . Starpbu starp iegto vrtbu un patieso vrtbu sauc par noteikanas kdu u:

  u = u -

  u rda rezulttu pareizbu, t.i., cik tas ir tuvs patiesajai vrtbai. Jaunu objektu analizjot,

  nosakms sastvdaas paties vrtba nekad nav uzzinma! Lai analzes rezulttu ticambu

  palielintu, parasti noteikanu atkrtoti izdara vairkas reizes. Atkrtoti iegtie dati sav

  starp vairk vai mazk atiras un tas parda lietots metodes rezulttu precizitti. Parasti

  par analzes galarezulttu pieem atsevis noteikans iegto lielumu vidjo vrtbu, kas

  statiski ir visvarbtgk. Dieml tas ir tikai tad, ja rezulttu atirbas rada nelieli nejaui

  cloi. Analzes rezultta pareizbu stipri var izkropot, ja darb vai aprinos pieautas

  rupjas vai sistemtiskas kdas. Matemtiski izvrtt var tikai nejauas kdas un atpazt

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 6

  rupjs kdas, bet sistemtisks kdas var konstatt tikai eksperimentli, analizjot o pau

  objektu ar vl citu metodi, vai ar analizjot piemrotu standartparaugu, kura sastvs ir

  preczi zinms. To sauc par lietots metodes validanu.

  Mran iegtos datus izmanto analzes rezulttu aprinanai. Zinot analtisk

  signla intensitti un graduanas funkciju, var izskaitot signli izsaukuo elementrobjektu

  daudzumu, k ar iem elementrobjektiem piemtou masu vai to masas dau analizjamaj

  objekt. aj nolk analiz paraugus, kuru sastvs ir ldzgs ptmo materilu sastvam un

  kuros nosakm komponenta saturs ir preczi zinms. dus paraugus sauc par standart-

  paraugiem (references materiliem). Tos izgatavo pc stingri noteiktas metodikas un pc tam

  tajos nosaka atseviu komponentu saturu. Iegtos datus izmanto standartparaugu atesttu

  sastdanai. Ja par standartparaugiem lieto miski tras vielas, tad ts sauc par standart-

  vielm. Par standartvielm noder tikai tdas vielas, kuras var viegli iegt miski tr veid

  (ja analzi veic pc makrometodes, tad piemaisjumu masas daa nedrkst prsniegt 0,05%).

  Nosakm komponenta (elementa, jona) saturu izskaito, izmantojot standartvielas misko

  formulu. Kvanitatvs noteikanas izdara pc vienas no trim pamatmetodm. Ts ir das:

  graduanas funkcijas metode, standartu metode, standartpiedevu metode. Strdjot pc

  graduanas funkcijas metodes, standartvielas vai standartparaugus izmanto, lai iegtu vai-

  rkus tdus paraugus vai dumus, kuros nosakm komponenta saturs ir dads, bet preczi

  zinms. os paraugus (dumus) analiz un iegtos datus izmanto vai jutbas skaitliskai

  atraanai (linera graduanas funkcija), vai ar graduanas grafika zmanai (linera,

  nelinera graduanas funkcija). Pc tam analiz ptmo objektu un izmra analtisk signla

  intensitti. Nosakm komponenta daudzumu izskaitoanai izmanto graduanas funkciju. Ja

  ir uzzmts graduanas grafiks, tad analzes rezulttus atrod, grafik iezmjot ar izmrto

  analtisk signla intensitti. Standartu metode lietojama tad, kad graduanas funkcija ir

  linera. Vispirms komponentu nosaka standartparaug (standartviel), pc tam to nosaka

  analizjam objekt. Standartpievedu metodi var lietot lineras graduanas gadjum, emot

  ptm objekta iesvaru.

  Preczks kvantitatvs analzes metodes gravimetrija un titrimetrija pieder pie

  klasiskajm metodm, kas noder galvenokrt makrokomponentu noteikanai.

  Gravimetrija. Gravimetrij mra masu vielai, kas satur nosakmo komponentu. o vielu

  sauc par gravimetrisko formu. Lai iegtu gravimetrisko formu, visbiek nosakmo kompo-

  nentu izdala no duma, to nogulsnjot mazstoas vielas veid. Nogulsnes atdala no -

  duma, to nogulsnjot mazstoas vielas veid. Nogulsnes atdala no duma vai nu filtrjot,

  vai ar centrifugjot. Pc tam ts mazg, v vai izkars un nosver. Nogulu masu izmanto

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 7

  nosakm komponenta masas vai masas daas aprinanai. Tau gravimetrisko formu var

  iegt ar cit veid. Piem., lai noteiktu pelnu masas dau cietaj kurinm, em kurinm

  iesvaru, to sadedzina un sverot izmra palikuo pelna masu. Lai noteiktu adsorbto deni vai

  kristlu sastv ietilpstoo deni, analizjams vielas iesvaru v temperatr, kur dens

  izgaist, bet ar vielu nekdas miskas prvrtbas nenotiek. Gravimetrisk forma tad ir

  negaistoais prpalikums un dens masa ir masas samazinjums, kas rodas vanas

  proces. Gravimetrisk analze viena no vispreczkajm un tehniski visvienkrkajm ana-

  lzes metodm, noder pamatkomponentu lielu un vidju daudzumu noteikanai. Galvenie

  trkumi darbietilpba, analzes ilgums. Raoanas procesu kontrolei gravimetriju tikpat k

  vairs nelieto, tau t ir noderga zintniskajos ptjumos (rezulttu standartnovirze ir maza ap

  0,1%). Izir trs gravimetrijas variantus izdalanas metodi, atdestilanas (izgaisi-

  nanas) metodi un nogulsnanas metodi.

  Izdalanas metod nosakmo sastvdau no parauga izdala brv veid un preczi

  nosver. Piem., no analizjam duma elektroltiski uz katoda izdala varu. Katoda masas

  pieaugums atbilst dum bijuajam vara jonu daudzumam. Savukrt pelnu satura kurinm

  nosaka, preczu kurinm iesvaru mineralizjot (sadedzinot) un atlikuos pelnus nosverot.

  Izgaisinanas metod nosakmo sastvdau no analizjam objekta izdala gaistoa

  savienojuma veid, kura masu pc tam nosaka tiei vai netiei. Piem., dens saturu kd

  paraug var noteikt, ja piemrot temperatr paraugu izv vai izkars. Izdalt dens masu

  uzzin vai nu pc analizjam parauga masas zuduma (netiea metode), vai ar pc piemrota

  dens sorbenta masas pieauguma.

  Nogulsnanas metod, kuru izmanto visbiek, analizjamo paraugu vispirms

  izdina (ja tas ir ciet agregtstvokl) un no iegt duma nosakmo sastvdau ar pie-

  mrotu reaentu nogulsn mazstoa savienojuma veid. Nogulsnes atdala, izmazg un pc

  termisks apstrdes nosver.

  Nogulsnjam un gravimetrisk forma. Mazstou vielu savienojumu, kura veid no

  duma nosakmo sastvdau izgulsn, sauc par nogulsnjamo formu. Tai jizgulsnjas

  specifiski (t.i., dotajos apstkos tikai vienai), jbt praktiski nestoai, trai un viegli

  atdalmai no duma (atsla). Specifiskumu var pankt, reguljot duma pH un nogulsn-

  jot masktjreaentu kltbtn izmantojot kompleksjoas vielas. oti svargs faktors, kas ir

  pareizi jnovrt, izvloties nogulsnjamo formu, ir s vielas dba. Tai jbt tik mazai, lai

  dum palikus nogulsnjams formas masa neprsniegtu analtisko svaru reprodu-

  cjambas vrtjumu (parasti 110-4 g vai 210-4 g). Lai nogulsnes btu maksimli ttas un

  viegli atdalmas, jizvlas optimli nogulsnanas apstki un jlieto piemroti mazgtj-

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 8

  dumi. Savienojumu, kura veid nosakmo sastvdau sver, sauc par gravimetrisko (sveramo)

  formu. Tai jbt ar preczu noteiktu sastvu. T nevar bt higroskopiska un saistt no gaisa

  CO2. Gravimetrisko formu iegst, nofiltrts un izmazgts nogulsnes (nogulsnjamo formu)

  termiski apstrdjot vjot 105..120C temperatr vai izkarsjot 500...1000C

  temperatr. Pc misk pamatsastva nogulsnjam un sveram forma var bt viena un t

  pati vai ar atirties, piemram:

  Nosakmais elements Nogulsnjam forma Sveram forma

  Fe Fe2O3xH2O Fe2O3

  Ca CaC2O4 xH2O CaC2O4 xH2O, CaC2O4, CaSO4, CaO

  S BaSO4 BaSO4

  Nogulsnanu izdara dum, kura tilpums ir aptuveni 100-200 ml. Nogulsnes pc tam

  mazg ar 200-300 ml mazganas duma. Izdarot nogulsnanu, ir jbt skaidrbai par

  faktoriem, kuri var izraist nogulu dbas palielinanos.

  Amorfu un kristlisku nogulu ieganas optimlie apstki. Cietas fzes raans

  proces izir divas fzes: 1) kristalizcijas centru (kristlu dgu) raanos un 2) kristlu dgu

  auganu. Ja nogulsnjam savienojuma dba ir oti maza un nogulsntju liek klt strauji,

  izveidojas liels duma prstinjums. dos apstkos rodas daudz kristalizcijas centru.

  Rezultt ar iegt ciet fze sastvs no oti daudzm skm daim, kas izveido koloidlu

  sistmu. Tai vlk koaguljot, rodas t.s. amorfs nogulsnes, kas faktiski ir oti, oti sku hao-

  tisku orienttu kristliu agregti. das nogulsnes nedrkst mazgt ar tru deni, jo tad ts

  var atkal priet koloidl stvokl un filtrans proces iziet cauri filtra porm. Lai koloidl

  sistma pilngk koagultu, jnogulsn no karsta duma. oti mazstoi savienojumi

  (sulfdi, hidroksdi) parasti veido tikai amorfas nogulsnes. Ja nogulsnjam savienojuma

  dba nav prk maza, pie tam nogulsntju liek klt lnm, duma prstinjums ir

  neliels. Rodas maz kristalizcijas centru, td ar kristlu ir maz, bet to izmri relatvi lieli.

  Tdas nogulsnes dv par kristliskm. Kristliskas nogulsnes parasti ir trkas un vieglk

  atdalmas nek amorfas nogulsnes.

  Galvenie neorganiskie un neorganiskie nogulsntji. Dadu sastvdau nogulsnanai

  izmanto gan neorganiskus, gan organiskus savienojumus. No neorganiskiem savienojumiem

  var mint sulftjonus (brija, stroncija, svina jonu nogulsnanai), halogendjonus (nogulsn-

  jas AgCl, Hg2Cl2), hromtjonus, fosftjonus. Pie organiskie nogulsntjiem pieskaitmi sa-

  vienojumi, kuri veido mazstous iekji kompleksus savienojumus, piem., 8-hidrokso-

  hinolns jeb toksns, diacetildioksms.

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 9

  Nogulu mazgtjdumu izvle. Svarga nozme ir nogulu pareizai mazganai. Iegt

  nogulsnjam forma pirms termisks apstrdes ir jatmazg no sveiem joniem, kas atrodas

  starp ciets fzes daim un uz to virsmas. Ja nogulsnjamai formai ir pietiekami maza

  dba, tad to mazg ar destiltu deni (dakrt pat karstu). Nedrkst nogulsnes mazgt ar

  tru deni tad, ja ts ir amorfas (iespjama peptizans!), k ar tad, ja to dba tr den ir

  nepieaujami liela, t.i., lielka par 10-6 mol/l/. das nogulsnes mazg ar elektroltu du-

  miem, piemram, ar NH4Cl vai NH4NO3 dumu.

  Nogulu filtrana. Filtra izvle. Nogulsnjamo formu no duma (atsla) atdala filtrjot

  (mikroanalz centrifugjot). Filtranai lieto bezpelnu papra filtrus un stikla vai porcelna

  filtrteus. Bezplenu filtrpapru iegst celulozes masu apstrdjot ar HCl un HF skbju

  maisjumu. Papra filtrus izgatavo ar dadu blvumu. Prdoan tie parasti ir iztanctu apu

  veid ar diametru 7...11 cm. Etiet nordts filtra blvums, diametrs un pelnu saturs (tas pa-

  rasti neprsniedz 0,1 mg, t.i., analtisko svaru jutbas robeu). Filtra blvumu izvlas pc no-

  gulu daiu izmriem. Skkristlisku nogulu filtranai jlieto blvkie filtri, bet amorfu

  prslveidgu nogulu filtranai var lietot mazk blvus filtrus. Jem vr, ka filtrana caur

  blviem filtriem noris lnk. Papra filtru var lietot tikai tad, ja analzes gait paredzts

  nogulsnes izkarst kvles temperatrs, lai filtrs mineraliztos. Izkarsanai filtru ar

  izmazgtajm nogulsnm ievieto porcelna tel. Stikla filtrtei ir 4...5 cm garas 2...2,5 cm

  diametr caurultes, kuru vien gal iekausta poraina stikla plksnte. Porain stikla

  plksnte ar mdz bt dada blvuma. Stikla filtrteus ir rtk lietot nek papra filtrus, bet

  tikai td gadjum, ja pietiek nogulsnes tikai izvt.

  Analzes rezulttu aprinana gravimetrij.

  Piemrs.

  Uzdevums:

  Noteikt MgO masas daa (%) dolomt. Analzei emt dolomta iesvara masa ir 0,6278 g un

  iegts sverams formas Mg2P2O7 masa ir 0,2048 g. Magnija oksda un magnija pirofosfta

  (difosfta) masu skaitlisks vrtbas attiecas tpat k o vielu molmasu skaitlisks vrtbas,

  emot vr stehiometriju:

  m[MgO] / m[Mg2P2O7] = 2M[MgO] / M[Mg2P2O7]

  Savukrt masas dau (%) atrod, ja dala atrasto MgO masas skaitlisko vrtbu ar iesvara

  masas skaitlisko vrtbu un pc tam pareizina ar 100:

  W[MgO],% = m[MgO]100 / miesvara

  Abas izteiksmes apvienojot, iegst:

  W[MgO],% = m[Mg2P2O7]2M[MgO]100 / M[Mg2P2O7] miesvara =

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 10

  0,2048240,304100 / 222,5530,6278 = 11,82%

  Molmasu skaitlisko vrtbu attiecbu 2M[MgO] / M[Mg2P2O7], kas ir konstants lielums sauc

  par prrinanas faktoru jeb analtisko reizintju un apzm ar f. Dotaj gadjum f =

  0,3622. Prrinanas faktora lietoana patrina rezulttu ieganu. Tam ir nozme tad, ja

  veic srijveida analzes.

  Laboratorijas darbs KRISTLHIDRTA FORMULAS GRAVIMETRISK

  NOTEIKANA

  Gravimetrisks metodes pamat ir vielas masas noteikana. Analzes gait nosakam viela

  tiek atdalta gaistoa savienojuma veid (atdestilanas metode) vai ar tiek izgulsnta no

  duma (nogulsnanas metode). Gadjum, kad viela, kura veido kristlhidrtu, karsjot

  nesadals, dens saturu kristlhidrt var noteikt, izmantojot atdestilanas metodi.

  Darba uzdevums:

  Pilnveidot izpratni par kristlhidrtiem, nosakot to sastvu ar gravimetrijas metodi.

  Eksperimentli noteikt vara (II) sulfta kristlhidrta formulu.

  Darba piederumi, vielas:

  CuSO4 nH2O, numurta sverglzte, svari ar precizitti 0,1 g, karotte vielu emanai,

  eksikators, vskapis vai termostats, aizsargbrilles.

  Darba gaita:

  1. Nosver ar vciu noslgtu sverglzti. Tabul pieraksta sverglztes masas

  mrjumu ar precizitti ldz vienai desmitdaai.

  2. Sverglzt iesver x g vara (II) sulfta kristlhidrtu (CuSO4nH2O) vai brija hlorda

  kristlhidrtu (BaCl2xH2O) vai MgSO47H2O. Sverot sverglzte ir noslgta ar vciu!

  3. Tabul ieraksta sverglztes un kristlhidrta kopjo masas mrjumu ar precizitti ldz

  vienai desmitdaai.

  4. Vaju sverglzti ar iesvrto kristlhidrtu ievieto vskap (vai termostat) un atstj kar-

  sties 110-150C 40-60 min. Ar sverglztes vciu ievieto vskap (vai termostat)! Izem

  izkarstos paraugus no vskapja (vai termostata), uzliek sverglztm vcius un ievieto

  eksikator.

  5. Aprina iesvrt kristlhidrta masu un ieraksta tabul ar precizitti ldz vienai

  desmitdaai.

  6. Pc 5 min atdzisuu sverglzti ar izkarsto vielu izem no eksikatora un nosver. Sver-

  glztes un izkarsts vielas kopjs masas mrjumu pieraksta tabul ar precizitti ldz vienai

  desmitdaai.

  7. Aprina izkarsts vielas masu un atdalt dens masu.

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 11

  8. Aprina bezdens sls un atdalt dens daudzumu.

  9. Aprina kristlhidrta misko formulu.

  Rezulttu analze, izvrtana un secinjumi:

  Eksperimentli noteikt vara (II) sulfta kristlhidrta misk formula ir

  Ptm vara (II) sulfta kristlhidrta paties formula ir CuSO45H2O.

  Jo lielka svaru precizitte, jo mazka svranas kda. Jo lielks parauga iesvars, jo mazka

  svranas kda. Lai kristalizcijas dens atdaltos pilnb, paraugs ir jizkars ldz

  nemaingai masai (pazme krsas maia). K alternatvu karsanai vskap vai termostat

  var izmantot smilu vannu. Taj temperatra ir ~200C. Tad kristlhidrtu kars tel. Ja

  kristlhidrta iesvars ir ~4 g, tad, izkarsjot 20 mintes, iespjams atdalt dau kristalizcijas

  dens, iegstot rezulttu CuSO43H2O. varianta priekrocba darbu var veikt viena

  laboratorijas darba ietvaros un aprinus veikt patstvgi.

  Lai analzes rezultti btu preczki, jievro das rekomendcijas:

  1. Sverglzti pirms analzes v (lai izvairtos no higroskopisk mitruma) un uzglab

  eksikator.

  2. Kristlhidrta vanu jatkrto 2-3 reizes ldz svranas rezulttu (sverot pc karsanas)

  pilnai sakritbai.

  Dotie lielumi un eksperiment noteiktie lielumi:

  1. Sverglztes masa m1, g

  2. Sverglztes masa kop ar kristlhidrtu (m1 + m2), g

  3. Sverglztes masa kop ar bezdens sli (m1 + m3), g

  4. Kristlhidrta masa m[BaCl2xH2O] (m2), g

  5. Bezdens sls masa m[BaCl2] (m3), g

  6. dens masa kristlhidrta paraug m[H2O] = m2 m3, g

  7. Brija hlorda molmasa M[BaCl2 xH2O], g/mol

  8. dens molmasa M[H2O], g/mol

  Aprina piemrs:

  n[BaCl2] : n[H2O] = m[BaCl2] / M[BaCl2] : m[H2O] / M[H2O]

  Titrimetrija. Titrimetrija analzi izdara titrjot. T ir viena no senm preczm un trm

  kvantitatvs analzes metodm, kur par nosakms vielas daudzumu secina pc stehiomet-

  risks attiecbs pielikta reaenta daudzuma. Titrimetrij reaenta dumu sauc par titrantu.

  Titrjamo vielu var saukt par titrandu, reaentu par titratoru. Reaentu parasti pieliek

  preczas koncentrcijas duma, t.s., titranta veid. Tagad visbiek mra pielikt titranta

  tilpumu (volumetrisk titrimetrija), bet var mrt ar titranta masu (gravimetrisk titrimetrija).

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 12

  Ar gravimetrisko titrimetriju var iegt preczkus rezulttus, jo masu var izmrt simts reiu

  preczk nek tilpumu. Reaenta duma (titranta) pakpenisku pievienoanu no specila

  graduta mrtrauka (biretes) analizjamam dumam sauc par titranu. Pc katras titranta

  porcijas ievadanas noris titranas reakcija starp nosakms (titrjams) vielas T un reaen-

  ta R elementrobjektiem. Reakcija noris tik ilgi, kamr iestjas ldzsvars. Nosakms (titrja-

  ms) vielas V ldzsvara koncentrcija titranas gait samazins, bet titranta un reakcijas

  produktu S1, S2 ldzsvara koncentrcijas palielins. Titranu prtrauc stehiometriskaj

  punkt. aj punkt titrjamaj dum ir ievadts nosakms vielas daudzumam stehiomet-

  risks reaenta daudzums. Stehiometrisk punktu sauc ar par ekvivalences punktu. Stvokli,

  kas reaents pielikts nosakmajai vielai stehiometrisk (ekvivalent) daudzum (parasti

  konstat ar dum ievadtu palgvielu indikatoru), kas rada kdu labi novrojamu efektu

  krsas maiu vai nogulu raanos (izzuanu). Stehiometrisks attiecbas rda koeficienti

  reakcijas viendojum. Saska ar stehiometriskaj punkt starp nosakms (titrjams)

  vielas skotnjo daudzumu nT un dum ievadto reaenta daudzumu nR pastv stehio-

  metrisk attiecba:

  R

  T

  R

  T

  nz

  nn

  =

  Noteikanu beidzot, ir zinms izlietotais titranta (reaenta duma) tilpums VR un reaenta

  koncentrcija aj dum cR. Izlietoto titranta daudzumu atrod, abus os lielumus

  sareizinot:

  RRR Vcn =

  Ja titranas gait nemra titranta tilpumu, bet gan masu m, tad reaenta daudzumu atrod

  ldzg veid:

  mcn mRR = ,

  eit reaenta koncentrcija dum cR,m ir izteikta k reaenta daudzums (molos) duma

  masas vienba (kg, g). Svranai ir nepiecieams vairk laika un darba nek tilpuma

  mranai, tpc du titranas veidu lieto reti.

  Kad reaenta daudzums nR ir aprints, atrod stehiometrisku titrjams vielas T daudzumu,

  izmantojot:

  R

  TRT zznn =

  Pareizinot o daudzumu ar nosakms vielas molmasu MT, aprina s vielas masu:

  TR

  TRTTT MzznMnm ==

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 13

  Jaunkajs titrimetrijas metods stehiometrisko punktu konstat, sekojot titrjam duma

  elektrovadtspjas maiai (konduktometrisk titrana), caur dumu plstos strvas

  stipruma maiai (amperometrisk titrana), dum iegremdta elektroda potencila maiai

  (potenciometrisk titrana).

  Titrimetrijas metou klasifikcija. Titrimetrijas metou pamat ir dada tipa reakcijas,

  kuras noris titranas gait. Titrimetrijas metou kopu, kurs noris protoltiskas reakcijas,

  sauc par protoltometriju. Ja noris kompleksveidoans reakcijas sauc par komplekso-

  metriju, ja noris nogulsnanas reakcijas par sedimetriju, ja noris redoksreakcijas par

  redoksimetriju. Katr n m kpm metodes iedala skk, atkarb no t, ar kdas vielas

  dumu noris titrana. Piem., acidometrij titr ar skbju dumiem, argentometrij ar

  ArNO3 dumu, permanganatometrij ar KMnO4 dumu, kompleksometrij ar

  kompleksonu dumiem.

  Titranas lknes. Titranas gait mains ldzsvara koncentrcijas vism titranas reakcij

  iesaisttajm vielm titrjamajai (nosakmajai) vielai, reaentam, reakcijas produktiem. Ja

  s izmaias parda grafiski, tad iegst titranas lknes. Uz ordintu ass atliek titrjams

  vielas T, reaenta R, reakcijas produkta (S1, S2) ldzsvara koncentrciju vai ar tai

  proporcionlu lielumu. Tdejdi iegst lineras titranas lknes. Var atlikt ar o vielu

  ldzsvara koncentrciju logaritmus vai tiem proporcionlus lielumus. Tad iegst

  logaritmisks titranas lknes. Uz abscisu ass atliek titrjamaj dum ievadt titranta

  (reaenta duma) tilpumu vR.

  Lciena atraana. Punktu, kur titrana beidzas, sauc par titranas beigu punktu. Lai beigu

  punkts btu lciena robes, titranas gait, sasniedzot lcienu, ir jsaem kaut kds signls.

  To dod piemrots indikators, kuram lciena robes mains krsa vai luminiscence. Dareiz

  indikators lciena robes veido nogulsnes. Lciena atraanai var izmantot ar tdus fiziklus

  lielumus, kuru vrtba lciena robes krasi mains. Piem., potenciometriskas titranas gait

  mra redokspotencilu, ko nosaka titrjams vielas vai reaenta redokspris. Indikatori vai

  fiziklo lielumu mrjumi dod signlu titranas izbeiganai atbilstoi kaut kdai noteiktai

  titranas lknes ordintas vrtbai. Ja vrtba neatbilst stehiometriskajam punktam, tad

  rodas sistemtiska kda. Lietojot indikatoru, to sauc par indikatora kdu. Sistemtisk kda

  neprsniedz pieaujamo kdu, ja signls titranas beiganai tiek saemts lciena robes.

  Katrai titranai ir aizvlas atbilstos indikators, lai signlu tiem saemtu lciena robes.

  Preczie mrtrauki un to lietoana. Volumetriskaj titrimetrij iegto rezulttu precizitti

  nosaka tas, ar kdu precizitti mra analizjam duma un titranta tilpumu. Tilpuma mr-

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 14

  anai liet mrkolbas, biretes un pipetes. Mrkolbas ir dadas ietilpbas stvkolbas ar samr

  auru un garu kaklu, uz kura iekodinta svtra, ldz kurai mrkolb jiepilda dums, lai t

  tilpums atbilstu uz mrkolbas nordtajam. Ietilpgks mrkolbas lieto titrantu sagatavo-

  anai, bet mazkajs pagatavo analizjamo objektu dumus. Pirms lietoanas mrkolbas

  jizskalo ar destiltu deni. Birete ir 8..10 mm graduta caurule, no kuras titrantu pielej ana-

  lizjamajam dumam, titrjot. Bireti vertikli nostiprina statv. Biretes apakgalam piekau-

  sts stikla aizgrieznis vai ar plastikta caurulti pievienota kapilrcaurulte. Uz plastikta

  caurultes novieto Mora aizspiedni, ar kuru titranas laik regul no biretes izleam titranta

  plsmas trumu. Pirms lietoanas birete jizskalo ar taj iepildmo titrantu. Pipete ir caurulte

  ar cilindrisku, lodveida vai bumbierveida paplainjumu vidusda. Virs paplainjuma ieko-

  dinta svtra, ldz kurai dums pipet iepildms, bet pipetes apakgals ir saaurints, lai

  dums no pipetes iztectu lnm. Pipeti lieto, lai noteiktu preczu duma tilpumu prnestu

  no viena trauka cit, parasti no mrkolbas uz konisko kolbu, kur notiks titrana. Pipeti

  piepilda, prnesamo dumu iescot. Pc tam dumam auj brvi iztect trauk, uz kuru

  dums prnesams. Pirms lietoanas pipete jizskalo ar prnesamo dumu.

  Tilpummranas kdu avoti. Nolasjuma kda var rasties, nolasot titranta tilpumu uz

  biretes skalas. Nolasana ir jizdara ar precizitti 0,01 ml. Vien titran maksiml no-

  lasjuma kda var sasniegt 0,02 ml. duma lmea stvokli nolasa ar biretes aizmugur

  novietota balta papra ekrna paldzbu. Ja uz bireti gaisma krt no augas, nolasan var

  rasties kda. Nolasot rdjumus no biretes skalas, acm jbt vien augstum ar duma

  lmeni. Piliena kda analizjamam dumam titrantu pievieno pa pilienam, tau praks ar

  priekpdjo pilienu stehiometriskais punkts vl nav sasniegts, bet ar nkoo pilienu

  stehiometriskais punkts jau ir prsniegts. Pdj piliena lieko dau sauc par piliena kdu. No

  biretes izliet duma piliena tilpums ir robes 0,03...0,05 ml, td maksimlais kdas

  lielums ir 0,05 ml. Piliena kdu var samazint, ja pdjo pilienu pieliek pa dam, t.i.,

  nepilngi izveidojuos pilienu no biretes kapilra atrauj mehniski, pieskaroties ar kapilru

  kolbas sieniai. Noteces kda jebkur titrants splaina biretes iekjs sienias, td titranta

  kaut kda neliela daa paliek neizlieta. Uz sienim paliku duma sla biezums atkargs

  no titranas truma. Jo trk titr, jo slnis ir biezks. T rodas kda. Jtitr lnm, lai

  titrants no biretes iztectu pa pilienam. Graduanas kda pieaujamais kdas lielums ir

  atkargs no mrtrauka precizittes klases. Temperatras kda mainoties temperatrai,

  izmains k paa mrtrauka ietilpba, t ar trauk eso duma tilpums. duma izple-

  ans koeficients ir lielks par stikla izpleans koeficientu, td duma lmenis, tempera-

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 15

  trai pieaugot, mrkolb paceas augstk. Lai mranas rezultti btu preczi, mrtraukus

  pieemts gradut lietoanai 20C temperatr.

  Titrimetrijas reakcijm izvirzms prasbas. Reakcijai jnoris tri un praktiski ldz galam.

  Ar titrantu drkst reat specifiski tikai nosakm viela un atbilstoi noteiktam stehiometrijas

  viendojumam, k ar jbt iespjai preczi konstatt stehiometrisko punktu. Ja reakcija noris

  atbilstoi vism nordtajm prasbm, ar titrantu nosakmo vielu var titrt tiei. Ja reakcija

  noris lnm, a ties titranas gait iespjami nosakms vielas zudumi vai nav iespjams

  konstatt stehiometrisko punktu, lieto attitranu: titrantu pieliek prkum, nogaida kdu

  laiku un pc tam pirm titranta prpalikumu attitr ar kdu citu piemrotu titrantu. Piem.,

  acidimetriski nosakot CaCO3 saturu krt, den praktiski nestoais kalcija karbonts

  lnm rea ar ar titrantu ataidto HCl dumu, td titrana ieilgtu. Analizjam

  parauga iesvaram pielej skbi prkum, kars, ldz paraugs izst, un skbes prpalikumu

  attitr ar ntrija hidroksda dumu. Piem, lni titrjot sulftjonus ar joda dumu, iegst

  pazemintus rezulttus, jo sulftjoni oksidjas ar ne tikai ar jodu, bet ar ar gaisa skbekli,

  td titranta patri bs mazks par stehiometriski nepiecieamo. Lai novrstu kdu, joda

  dumu pielej prkum un pc dam mintm joda prpalikumu attitr ar ntrija

  tiosulfta dumu. Ja nosakm viela vispr nerea ar titrantu, vai noris nevlamas blakus-

  reakcijas, izvlas t.s. aizvietotju titranu: nosakmai vielai pieliek prkum kdu

  piemrotu palgreaentu, no kura nosakm viela izdala ekvivalent daudzum tdu vielu,

  kuru ar titrantu var preczi notitrt. Daos atsevios gadjumos labk var konstatt stehio-

  metrisko punktu, ja noteiktu titranta tilpumu titr ar analizjamo dumu. du titranu

  dv par reversvo.

  Titranti. dumu koncentrcijas (sastva) izteiksmes formas. Titrants ir reaenta

  dums. Titran izlietot titranta tilpumu mra ar bireti, un reaenta koncentrcijai titrant

  ir jbt zinmai.

  Reaentu koncentrcija:

  Analtikas praks titrantu koncentrciju izsaka vai nu ar daudzumkoncentrciju (molr un

  norml koncentrcija) vai ar masas koncentrciju (titrs un titrs pc nosakms vielas):

  - molr koncentrcija izdints vielas daudzums molos vien litr duma (mol/l);

  - norml koncentrcija izdints vielas daudzums ekvivalentmolos vien litr

  duma (ekv-mol/l);

  - titrs (titrs pc darba vielas) izdints vielas masa gramos vien mililitr duma

  (g/mol);

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 16

  - titrs pc nosakms vielas pardam kda nosakms vielas masa ir ekvivalenta titranta

  vien mililitr esoai vielai cik gramu nosakms vielas var notitrt ar vienu mililitru

  titranta (g/ml).

  Masas koncentrciju atrod, reaenta masu mR dalot ar duma tilpumu V:

  Vmc RR =

  Zinot masas koncentrciju un ar bireti izmrot izlietot titranta tilpumu, atrod izlietot

  reaenta masu:

  Vcm RR = Daudzumkoncentrciju jeb molro koncentrciju atrod, reaenta daudzumu nR = mR/MR dalot

  ar duma tilpumu V:

  VMm

  Vnc

  R

  RRR

  ==

  Ja zinma daudzumkoncentrcija (molr koncentrcija) un ar bireti izmrtais titranta

  tilpums, tad reaenta daudzumu aprina di:

  Vcn RR =

  Daudzumkoncentrcij reaenta elementrobjekti R (molekulas, joni, jonu formulvienbas,

  ekvivalenti) vienmr jparda vai nu k indeksi pie burta cm vai ar k kvadrtiekavs

  (parasti kvadrtiekavas lieto ldzsvara koncentrcijai), piem.:

  lmolSOlmlc SOH /2][,/22442

  ==

  Lieto ar apzmjumu M, kas aizstj vienbu mol/l. To raksts pirms izdus vielas elemen-

  trobjekta formulas, piem., 2M H2SO4, 3M H3PO4. Ja elementrobjekti ir ekvivalenti, tad to

  daudzumkoncentrciju sauc par normlo koncentrciju, kuru apzm ar N, piem., 2N H3PO4.

  Kdas atsevias sastvdaas saturu dum mdz izteikt ar s sastvdaas masas dau w,

  kas ir sastvdaas masas attiecba pret visu dum esoo sastvdau kopjo masu. o attie-

  cbu parasti izsaka procentos (w%). Lai no masas daas prietu uz jebkuru no koncentrcijas

  izteiksmes formm, jzin duma blvums . Piem., hlorderaa masas daa (%)

  koncentrt dum ir 37,27% un duma blvums = 1,185 g/cm3, tad molr

  koncentrcija atrodama:

  )/(11,12(%)10100(%)1000 lmol

  Mw

  Mwc

  HClHClHCl =

  =

  =

  Koncentrciju prrins no vienas formas cit:

  Darba uzdevums:

  Aprint titru, tiru pc joda (I2), molro un normlo koncentrciju dumam, kas iegts,

  izdinot den aun ataidot ldz 400,0 ml miski tru KMnO4, kura masa ir 1,2643 g.

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 17

  Darba gaita:

  1. Aprina duma titru:

  )/(003161,00,400

  2643,144

  mlgmlg

  Vm

  T KMnOKMnO ===

  2. Aprina duma molro koncentrciju:

  )/(02000,04000,0/03,158

  2643,1

  4

  4

  4lmol

  lmolgg

  VMm

  cKMnO

  KMnOKMnO =

  =

  =

  3. Aprina duma normlo koncentrciju:

  )/(1000,04000,0/61,31

  2643,1

  4

  4

  4

  515

  1 lmolekvlmolekvgg

  VMm

  cKMnO

  KMnO

  KMnO=

  =

  =

  4. Aprina duma titru pc joda:

  Klija permanganta duma titrs un t titrs pc joda ir proporcionls o vielu

  ekvivalentu molmasm:

  4

  2

  4

  2

  51

  51

  KMnO

  I

  KMnO

  I

  M

  M

  TT

  =

  TI2 =126,90 0,003161

  31,61= 0,01269(g /ml)

  Ekvivalences faktors. Ekvivalences faktors rda, cik reizes vielas ekvivalentmols satur

  mazk vielas nek mols. Redoksreakcijs ekvivalences faktors skaitliski viends ar elektronu

  skaitu, ko vielas viena formulvienba reakcijas gait atrod vai pievieno, piem.:

  MnO4- + 8H3O+ + 5e Mn2+ + 12H2O

  Cr2O72- + 14H3O+ + 6e 2Cr3+ + 21H2O

  2S2O32- - 2e S4O62-

  ajs reakcijs permangantjonu, dihromtjonu un tiosulftjonu ekvivalences faktori ir 5, 6,

  1. Protoltisks reakcijs ekvivalences faktors skaitliski viends ar protonu skaitu , ko vielas

  viena formulvienba reakcijas gait atdod vai pievieno. Nogulsnanas reakcijs ekvivalences

  faktors ir viends ar vienvrtgu jonu skaitu, kas formulvienb tiek aizstts ar citiem joniem.

  Titrantu sagatavoanas iespjas. Titranti ir preczas koncentrcijas dumi, ar kuriem titr

  analizjams vielas dumu. Titrantus var pagatavot no standartvielm, standart-titriem, k

  ar no nestandarta vielm. Standartvielas ir miski tras vielas, kurs piemaisjumi nedrkst

  prsniegt 0,05%. Iepriek aprintu preczu standartvielas iesvaru izdinot den un

  mrkolb ataidot ar deni ldz svtrai, iegst preczas koncentrcijas dumu, kuru mdz

  saukt ar par standartdumu. Populrks standartvielas ir KBrO3, KIO3, K2Cr2O7,

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 18

  Na2C2O4, NaCl, K2B4O74H2O. Ne visas vielas, no kurm pagatavot titrantus, atbilst stan-

  dartvielas prasbm, tomr, titrantus var visai tri pagatavot, izmantojot rpncs izgatavotus

  standart-titrus (fiksanlus), kas ir ampuls iekausti titranta pagatavoanai vajadzgs vielas

  preczi daudzumi (parasti 0,1 ekv-mol). Ampuls var iekaust ne tikai standartvielas, bet ar

  nestandarta vielu (piem., HCl, NaOH, KMnO4, Na2S2O3) attiecgi koritus iesvarus.

  Ampulu saturu tpat k stanartvielu iesvarus prnes mrkolb un ataida ldz noteiktam

  tilpumam. Ja mrkolbas ietilpba ir 1000 ml, iegst preczi 0,1000 normlu dumu. Ja

  titrants jpagatavo no nestandarta vielas, no nestandarta vielas gatavo aptuvenas koncentr-

  cijas dumu standartiztu dumu (analtiskie svari un mrkolba nav vajadzgi), kura

  preczu koncentrciju nosaka, titrjot (standartizjot) ar piemrotu standartdumu.

  Aptuvenas koncentrcijas dumu standartizanai ir divas metodes: atsevio iesvaru

  metode un pipetanas metode. Strdjot ar atsevio iesvaru metodi, ar analtiskajiem

  svariem nosver divus vai trs piemrotas standartvielas iesvarus. Katru no iem piesvariem

  izdina neliel tilpum dens un iegtos dumus citu pc cita titr ar standartizjamo

  dumu. Strdjot pc pipetanas metodes, vispirms pagatavo piemrotu standartdumu.

  Tad ar pipeti paem pilngi noteiktu dau no duma, prnes konisk kolb un titr ar

  standartizjamo dumu.

  Analzes rezultta aprinana titrimetrij.

  Piem., tehnisk nrija karbonta iesvars ar masu 0,4241 g, izdints den un 100,00 ml

  mrkolb dums ataidts ldz atzmei. 20,00 ml iegt duma titranai indikatora

  metilorana kltbtn izlietoti 12,50 ml 0,1000 molras hlorderaskbes duma.

  Aprint Na2CO3 masas dau (%) analiztaj paraug.

  Titranas gait noris reakcija:

  Na2CO3 + 2HCl H2CO3 + 2NaCl.

  Rezultta aprins ir sekojos:

  %10,784241,000,2010002

  1000,1001000,050,1299,105(%) =

  =w

  Izteiksme iegta: patrtais titranta tilpums (12,50 ml) reizints ar t molro koncentrciju

  (0,1000 mol/l), dalts ar 1000, iegst titran izlietoto HCl daudzumu (mol). No reakcijas

  viendojuma redzams, ka Na2CO3 molu ir 2x mazk. Reizinot vl ar nrija karbonta

  molmasas skaitlisko vrtbu (105,99 g/mol), iegst Na2CO3 masu (g), kas atrads titrjam

  dum, t.i., 20,00 ml. Vis mrkolbas sagatavotaj dum bs 100,00/20,00 reizes vairk.

  Dalot visa Na2CO3 masas skaitlisko vrtbu ar iesvara masas skaitlisko vrtbu (0,4241 g),

  atrod paraug eso Na2CO3 masas dau, reizinot ar 100 aprina masas dau (%).

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 19

  Laboratorijas darbs volumetriskaj titrimetrij PROTOLITOMETRIJA JEB

  SKBJU-BZU TITRANA

  s analzes veids balsts uz preczi izmrtiem reajoo vielu dumu tilpumiem. Tilpuma

  analz saldzina nezinms koncentrcijas vielas duma tilpumu ar zinms koncentrcijas

  reaenta duma tilpumu. Reakcijas beigu punkta preczai noteikanai izmanto vielas, kuras

  reakcijas beigs maina krsu. das vielas sauc par indikatoriem. dumus ar zinmu

  koncentrciju sauc par titrantiem. Zinmas koncentrcijas duma pielieanu pie otra

  duma, lai noteiktu pdj koncentrciju, sauc par titranu. Titrimetrijas metodes, kuru

  pamat ir skbju un bzu mijiedarbba, sauc par protolitometriu. Titrjot ar skbju dumiem

  (acidimetrija) vai ar bzu dumiem (alkalimetrija) acidimetriski nosaka bzes un

  alkalimetriski skbes. Titrjot stipru srmu ar stipru skbi, duma pH lmenis mains

  nevienmrgi (skat. 1. att.): skum lni, bet tuvojoties neitrlajam punktam (pH = 7), arvien

  straujk. Ldzga aina novrojama, pielejot skbes prkumu: 0,1% skbes prkum pH

  samazins par 3 vienbm (no 7 ldz 4), bet tlk skbes prkum pH maia arvien

  samazins. Visstraujk H+ koncentrcijas maia ir neitrl punkta tuvum, kad, pielejot

  0,2% srma duma, pH skaitliska vrtba izmains par 6 vienbm (no 10 ldz 4).

  1.att. duma pH skaitliskas vrtbas maia 0,1M NaOH dumu titrjot ar stipru skbi

  Darba uzdevums:

  Noteikt NaOH masu dotaj dum.

  Darba piederumi un vielas:

  Statvs ar taj iestiprintu bireti (2. att.);

  4 konisks kolbas 250 ml;

  Piltuve biretes uzpildanai;

  vrglze 250 ml (izlietotajiem dumiem);

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 20

  Mora pipete 10 ml;

  ierce pipetes uzpildanai;

  0,100M HCl dums;

  NaOH dums;

  Fenolftalena dums.

  Darba gaita:

  Saemt no laboranta mrkolbu ar NaOH dumu. Ar destilto deni aizpildt mrkolbu ldz

  atzmei. Mrkolba ir jaizb ar kori un dums jsamaisa. NaOH duma tilpums ir

  noskaidrots (V, ml).

  Biretes sagatavoana un uzpildana:

  1. Lai bireti sagatavotu darbam, to izskalo ar ~10 ml 0,100M HCl duma. Biretes auggal

  ievieto piltuvi un ielej ~10 ml (c0,100M HCl duma. Zem biretes novieto 250 ml vrglzi

  izlietotajiem dumiem, atver biretes krnu un lnm iztecina visu HCl dumu vrglz.

  2. Kad birete ir izskalota, uzpilda to ar zinmas koncentrcijas (c2, mol/l) 0,100M HCl

  dumu t, lai duma lmenis btu nedaudz virs nulles iedaas.

  3. Izem piltuvi no biretes.

  4. Nedaudz atverot biretes krnu vai aizspiedni, lni izlai dumu izlietotajiem dumiem

  paredztaj 250 ml vrglz t, lai duma lmenis biret btu uz 0,00. duma lmeni

  nolasa pc meniska zemk punkta! Lmeni nosakot, acij jbt horizontl stvokl pret

  lmeni (2. att.)!

  5. Tabul ieraksta HCl molro koncentrciju un tilpuma mrjumu biret, uzskot titranu.

  Pipetes sagatavoana un uzpildana:

  1. 10 ml Mora pipeti izskalo ar ~0,1 M NaOH dumu. Lai to izdartu, ar ierci pipetes

  uzpildanai iemra srma dumu pipet un izlai izlietotajiem dumiem paredztaj 250

  ml vrglz.

  2. Ar ierci pipetes uzpildanai Mora pipet iemra tik daudz NaOH duma, lai t lmenis

  btu virs pipetes atzmes.

  3. Pipeti tur vertikli un noregul duma lmeni ldz atzmei. Pipetes atzmei ir jbt acs

  lmen, lai nerastos nolasjuma kda (2.att.)!

  Analzes titrana:

  1. Pipet iemrto noteiktu NaOH duma tilpumu (V1, ml) ielej koniskaj kolb un auj

  dumam iztect, turot pipetes galu pie konisks kolbas sienas (3. attls). dumu iztecinot,

  pipete nav pilnb jiztuko pipetes saaurinjum var palikt 12 pilieni duma!

  2. Tabul ieraksta NaOH tilpumu.

  3. Pievieno divus pilienus fenolftalena duma.

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 21

  4. Pirmo reizi titrjot, dumu no biretes izlai pa vienam mililitram, lai uzzintu titranai

  nepiecieamo aptuveno HCl tilpumu. Pc katra mililitra pievienoanas kolbas saturu

  eneriski maisa.

  5. Kad pc HCl pievienoanas duma, srt krsa izzd, no biretes skalas nolasa izlietots

  HCl tilpumu.

  6. Tabul ieraksta HCl tilpuma mrjumu titranas beigs.

  7. Uzpilda bireti no jauna.

  8. Trs koniskajs kolbs ar Mora pipeti iemra pa 10,0 ml analizjam NaOH duma un

  pievieno 2-3 pilienus fenolftalena duma.

  9. Titr pirmo analzes paraugu. T k aptuvenais HCl tilpums ir zinms, tad skum var

  pievienot slsskbi straujk. Titranas beigu da pievieno HCl uzmangi, pa vienam pilie-

  nam, ikreiz kolbu saskalojot.

  10. Kad duma srt krsa pc krtj HCl piliena pievienoanas izzd un pc kolbas satura

  samaisanas neatjaunojas, no biretes skalas nolasa izlietot HCl duma tilpumu (V2, ml).

  11. Ieraksta tabul HCl tilpuma mrjumu titranas beigs.

  12. Titr atlikuos divus paraugus, pirms katras titranas uzpildot bireti.

  13. Aprina vidjo aritmtisko titranai patrto slsskbes tilpumu no trijiem

  titranas rezulttiem, neskaitot pirmo.

  14. Aprina NaOH molro koncentrciju.

  Titrana ir jveic trs reizes. Titranas rezulttiem ir jsakrt (tie var atirties sav starp ne

  vairk par 0,1 ml). Ja t nav, titranu atkrto, kamr reaenta duma tilpums, kas tiek

  patrts reakcij, paliek nemaings.

  2. att. Analzes titrana

  Visus nolasjumus ieraksta tabul:

  1. NaOH duma tilpums (mrkolbas tilpums) V, ml.

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 22

  2. NaOH duma tilpums, kuru titrja (mrpipetes tilpums) V1, ml.

  3. Srskbes koncentrcija c2, mol/l.

  4. Srskbes duma tilpums (1. titranas reiz), ml.

  5. Srskbes duma tilpums (2. titranas reiz), ml.

  6. Srskbes duma tilpums (3. titranas reiz) nepiecieambas gadjum, ml.

  7. Srskbes duma tilpums (ja rezultti atiras par 0,1 ml, vidjais) V2, ml.

  Rezulttu aprinana:

  1. NaOH koncentrcijas aprinana.

  Uzrakstt viendojumu reakcijai starp ntrija hidroksdu un slskbi:

  2. NaOH masas aprinana.

  Zinot NaOH duma koncentrciju (c1) un NaOH skotnjo tilpumu (V, ml) var aprint

  NaOH vielas daudzumu, kas bija mrkolb.

  Lai aprintu NaOH masu, is vielas daudzums (n, mol) ir jsareizina ar NaOH molmasu

  (M, g/mol).

  Optisks un elektromisks kvantitatvs analzes metodes. Ar m metodm ir iesp-

  jams noteikt daudz mazkas koncentrcijas, k ar trk k ar klasiskajm kvantitatvajm

  metodm, tomr noteikanas precizitte ir mazka, jo relatv standartnovirze sasniedz 1% un

  pat vairk. Kvantitatvaj analz plai izmanto vielu un elektromagntisk starojuma mijie-

  darbbu, lai iegtu attiecgu analtisku signlu. Izstarot un absorbt starojumu noteiktos

  apstkos spj k atomi, t ar molekulas. Izir vairkas optisks metodes atomu emisijas

  spektroskopiju (spektrlanalze), atomabsorbcijas analzi, molekulabsorbcijas analzi

  (spektrofotometrija, kolorimetrija) un molekulemisijas spektroskopiju (luminescent analze).

  Analtiskiem mriem visbiek izmanto starojumu, kura viu garums ir robes

  200...1000 nm. Starp starojuma via garumu un fotona eneriju pastv da sakarba:

  hcE =

  kur E fotona enerija, J;

  h Planka konstante, 6,6310-34, Js;

  c starojuma izplatans trums, 310-17 nm/s;

  via garums, nm.

  Redzams, ka starp fotona eneriju un via garumu r apgriezta sakarba. Pc via garuma iz-

  ir septius starojuma diapazonus -starojumu (< 0,1 nm), rentgenstarojumu (10-2...

  10 nm), ultravioleto starojumu (10...400 nm), redzamo gaismu (400...760 nm), infrasarkano

  starojumu (760...106 nm), mikrovius (10-3...1 m) un radiovius (> 1 m). Elektromag-

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 23

  ntiskais starojums rodas vai tiek absorbts elektronu prejas d, vai ar molekulu fragmentu

  svrstbu vai rotcijas izmaiu d. Pie veckaj optisks analzes metodm pieder molekul-

  absorbcijas metode kolorimetrija. Viela ir krsaina, ja starojumu (gaismu) absorb

  redzamaj spektra rajon. Fotona absorbcijas rezultt elektrons no vienas molekulrs

  orbitles priet uz citu orbitli. Absorbties var tikai tie fotoni, kuru enerija preczi atbilst

  enerijas diferencei, elektronam atrdoties uz vienas un otras orbitles. T k molekul atomi

  un atomu grupas gan svrsts, gan ar rot, tad molekulrs orbitles ir nedaudz odzgas,

  td ar elektronu enerijas lmeu starpba ir nedaudz atirga un absorbcijas spektr

  novro joslas. Daudzu gadu ptjumu rezultt noskaidrots (Bugra-Lamberta-Bra gaismas

  absorbcijas pamatlikums), ka starojuma absorbcija A ir proporcionla absorbtspjgo daiu

  koncentrcijai dum c un duma sla biezumam I, caur kuru plst starojums:

  IcPPA == )/lg( 0 ,

  kur proporcionalittes koeficients, t.s., molrs absorbcijas koeficients, kura skaitlisk

  vrtba ir atkarga no absorbtjdaiu dabas un via garuma. un savstarpjs atkarbas

  grafisku attlojumu dv par vielas absorbcijas spektru. P un P0 ir ar fotoelementu attiecgi

  izmrms starojumjaudas, kas no starojuma avota krt uz dumu, un t, kas neabsorbta

  izgjusi caur dumu. Spektrofotometra principilo shmu skatt pie Izejmaterilu un

  gatavs produkcijas misko analu ekspresmetodika (fotoelektrokolorimetrija, spektro-

  metrija). Fotometrisks metodes jutba ir proporcionla skaitliskai vrtbai. Molrs

  absorbcijas koeficienta skaitlisk vrtba var sasniegt 100000. Spektrometrij parasti izmanto

  starojumu ar via garumu robes 185...10000 nm. Ja izmanto aurku starojuma diapazonu

  400...760 nm, ko cilvka acs uztver k gaismu, tad tdu metodi sauc par kolorimetriju.

  Elektroni, kuri starojuma ietekm prgjui cit orbitl, kur tiem lielk enerija,

  d ierosint stvokl atrodas tikai 10-8...10-9 s, bet pc tam atgrieas atomu svrstbu d

  nedaudz izmaint skotnj (bzes) orbitl. Elektrona papildus uzemt enerija tiek

  izstarota garku viu veid. Novro t.s. luminiscenci. Ja novirze ir liela, luminiscentais staro-

  jums nonk infrasarkanaj spektra da un vizuli nav novrojams. Organisko vielu mole-

  kuls funkcionls grupas ir svrstgas, bet ja kompleksveidoans d s grupas ar metlu

  joniem izveido noslgtus ciklus un svrstbas tiek ierobeotas, tad o kompleksu molekulas

  jau spj luminisct. Piem., analtiskais reaents morfns neluminisc, bet t komplekss ar

  alumnija joniem dod skaistu dzeltenzau luminescenci, k raksturgu analtisku signlu.

  Luminescent starojuma mranai fotoelements jnovieto 90 le attiecb pret primr

  starojuma virzienu. Luminescents analzes metodes izceas ar augstu jutbu (zemu

  noteikanas robeu).

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 24

  Atomemisijas apektrlaj analz (ar augstu selektivitti un lielu jutbu un

  precizitti) atomus ierosina termiski. Augsts temperatrs 1500...30000C, kdas iegstamas

  ar elektrisko loku, dzirksteli vai gzes liesmu, visas vielas kst, iztvaiko un sadals atomos,

  radot atomtvaiku. Atomi tiek ierosinti elektroni atomos priet augstk enertisk lmen,

  cit atomorbitl. Ierosint stvokl atoms saglabjas 10-7...10-9 s un pc tam atgrieas

  skotnj neierosint stvokl, lieko eneriju izstarojot fotona veid. Lai starojumu izman-

  totu analtiskiem mriem, fotonu plsmu lai caur auru mehnisku spraugu un pc tam to

  sairo pc fotonu enerijas lieluma (starojuma viu garuma) ar difrakcijas rea vai optis-

  kas prizmas paldzbu. Sairto fotonu plsmu projic uz fotofilmu un iegst atomemisijas

  spektru, kur katram fotonu veidam atbilst sava spektrl lnija. Katram elementam ir pilngi

  noteikta spektrlo lniju kopa, pc kuras elementus var identifict. Ja izmra uz fotoplates

  iegtas lnijas melnojumu vai izmra lnijai atbilsto starojuma jaudu ar fotoelementu,

  izmantojot graduanas grafiku, var noteikt elementa koncentrciju analiztaj paraug.

  Atomabsorbcijas spektrlanalze ir viena no jaunkajm optisks analzes metodm.

  Analizjam parauga dumu aerosola veid parasti ievada optimlas temperatras liesm,

  kur paraugu atomiz, bet t, lai pc iespjas mazk atomu tiktu ierosinti. dam atom-

  tvaikam lai cauri tdu starojumu, kas ierosina tikai vienu no nosakmajiem elementiem.

  da starojuma jauda, ejot cauri atomtvaika slnim, samazins atbilstoi nosakm elementa

  koncentrcijai. Selektvai nosakm elementa atomu ierosinanai nepiecieamo starojumu

  iegst ar t.s. dob katoda lampu. Lampas katoda dobum atrodas un tiek ierosinti tiei tdu

  elementu atomi, kurus vlas noteikt analizjam paraug. Metode ir selektva un oti jutga.

  Metode ir rta, ja daudzos ldzga sastva objektos jnosaka tikai viens elements. Stundas

  laik var analizt 20...30 paraugus. Metode mazk piemrota tad, ja tikai daos paraugos

  jnosaka daudzas sastvdaas, jo tad dob katoda lampa ir jmaina. Msdiens atomemisijas

  spektroskopija ir viena no visbiek lietotm metodm mazu vielas daudzumu (mazu

  koncentrciju) noteikanai.

  Elektromisks kvantitatvs analzes metodes. Elektrogravimetrij elektrolzes proces

  uz elektroda (visbiek uz katoda) izdala nosakmo metlu brv veid. Pc elektroda masas

  pieauguma secina par dum biju metla daudzumu. Metode ir oti precza. Ja uz

  elektroda izdalt metla masa ir 1 g, noteikanas relatvo kdu var samazint ldz 0,01%.

  Kulonometrijas pamat ir elektrolzes process, kur mra elektrbas daudzumu, kas patrts

  elektrolzes proces. Preczi izmrt var oti mazus elektrbas daudzumus, td metodi var

  izmantot vielu mikrodaudzumu noteikanai. Lai iegtu pareizus rezulttus, jnodroina, lai

  elektrolzes laik nenotiktu nevlami blakusprocesi. Visbiek uz elektroda izdalt viela

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 25

  noder k titrants, dum esoas nosakms vielas titranai (kulonometrisk titrana).

  Elektrogravimetrija un kulonometrija tpat k klasisk gravimetrija un titrimetrija pieder pie

  absoltajm analzes metodm, kurs analtisk signla graduana nav nepiecieama.

  Voltamperometrijas (polarogrfijas) klasiskaj variant ir elektrolzes proces uz

  dzvsudraba pilienelektroda reducjas nosakms daias (visbiek metlu joni). Uz elektro-

  diem uzlikto spriegumu pakpeniski un vienmrgi mainot, novro lcienveidgu caur du-

  mu plstos strvas stipruma izmaias. Reistrjot s strvas stipruma izmaias atkarb no

  sprieguma, iegst polarogrammu viveida lkni. Katra pakpiena (polarogrfisk via)

  augstums dod iespju noteikt polarogrfiski aktvs daias koncentrciju dum, bet

  pusvia potencils raksturo o daiu kvalitti (ja polarogramma uzemta noteiktos

  apstkos). Ja analizjam dum vienlaikus atrodas vairkas polarogrfiski aktvas daias,

  ts visas optimls apstkos var identifict un kvantitatvi noteikt. Metode ir selektva un

  vienlaikus jutga. Klasiskaj polarogrfij noteikanas robea ir 10-4...10-5 mol/l.

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 26

  1.2. IZEJMATERILU UN GATAVS PRODUKCIJAS MISKO ANALU EKSPRESMETODIKA (FOTOELEKTROKOLORIMETRIJA, SPEKTROMETRIJA)

  Teortiskais pamatojums

  Virkne fizikli misku metou vielu identificanai, to struktras noteikanai un

  kvantitatvai analzei balsts uz gaismas (preczk elektromagntisk starojuma) absorbciju

  viels. Visu o metou pamat ir divas pamata atzias:

  1) Viela nevar absorbt kvantus ar jebkuru gaismas via garumu, bet tikai pilngi

  noteiktus sev raksturgus via garumus.

  2) Gaismas absorbcija ir tiei proporcionla absorbjos vielas koncentrcijai.

  Gaismas absorbcijas clonis. Katrai vielai ir raksturgs savs, stingri noteikts elektronu

  enertisko lmeu izkrtojums (citiem vrdiem, tpat k atoms, ar molekuls elektroni

  nevar kustties pa jebkurm orbtm, bet tikai pa stingri noteiktm). Viela absorb tdus

  gaismas kvantus, kuru enerija atbilst elektrona prejai starp diviem elektrona enerijas

  lmeiem molekul. Lmei ar zemkajm enerijm ir aizemti, bet ar augstkajm tuki

  (skat. 1. att.).

  1. att. Elektrona enerijas lmei viel:

  a aizpildti un neaizpildti elektronu enerijas lmei hipottiska savienojuma molekul;

  b elektrona preja no augstk aizpildt uz zemko neaizpildto elektronu enerijas lmeni

  Elektrons var priet no aizpildta enertisk lmea uz neaizpildtu, tau, lai tas notiktu,

  tam jpieir preczi tds enerijas daudzums E, kda ir starpba starp abu lmeu enerijm

  (preja nenotiks ne tad, ja piedvtais enerijas daudzums bs par mazu, ne ar tad, ja tas

  b

  Eneri

  ja

  Ene

  rija

  a

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 27

  bs par lielu). du enerijas daudzumu vielai var pieirt redzams gaismas (vai UV

  starojuma) kvanta veid, ja izpilds nosacjums, ka gaismas kvanta enerija preczi atbilst

  elektrona lmeu eneriju starpbai viel:

  hchE == ,

  kur E ir enerijas lmeu starpba,

  h Planka konstante,

  gaismas frekvence,

  c gaismas trums,

  gaismas via garums.

  T k enertisko lmeu starpba viel ir stingri noteikta, tikai ai vielai raksturgs

  lielums, viela absorbs vienu noteiktu gaismas via garumu. Parasti iespjams elektronu

  prejas ir vairkas no pdj aizpildt lmea uz pirmo neaizpildto, no pdj aizpildt uz

  otro neaizpildto, no priekpdj aizpildt uz pirmo neaizpildto lmeni utt. Tdjdi katrai

  vielai var bt ne tikai viens, bet vairki raksturgi via garumi, ko t absorb.

  Vielas absorbcijas spektrs un t iegana. Lai gaismas absorbciju viel izmantotu

  jebkurai kvalitatvai vai kvantitatvai vielas raksturoanai, vispirms jkonstat, kdus

  gaismas vius t absorb. aj nolk tiek uzemts vielas absorbcijas spektrs absorbcijas

  atkarba no gaismas via garuma (kvanta enerijas).

  Pau gaismas absorbciju (citos literatras avotos optiskais blvums D) k kvantitatvu

  jdzienu defin sekojoi (2. att.):

  2. att. Gaismas absorbcijas definjums

  Absorbcija ir k logaritms no krtos gaismas intensittes (I0) attiecbas pret

  caurizgjus gaismas intensitti (I) :

  IIA 0lg=

  I0 I

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 28

  Lai eksperimentli iegtu gaismas absorbcijas atkarbu no via garuma, nepiecieama

  ierce, ar kuras paldzbu vartu maint gaismas via garumu un katram via garuma izmrt

  gaismas absorbciju. Par du ierci izmanto spektrofotometru (3. att.).

  3. att. Spektrofotometra shma

  No gaismas avota (1) gaisma nonk uz lcu (2), kas to sakopo parall kl, tlk gaisma caur

  spraugu (3) krt uz kvarca prizmu (4) (msdiengos apartos kvarca prizmas viet lieto

  difrakcijas rei, kur dadi noliec dadus via garumus, vai t hologrfisku attlu,

  fotopretestbas viet fotoelektronu pavairotjs, mrana automatizta un spektrs tiek pie-

  rakstts uz paraksttja.). K zinms, prizma dadi lau dadu via garumu gaismu, td,

  izejot caur prizmu, katrs via garums tiek noliekts citd le. Grozot prizmu ap asi, var

  caur spraugu (5) uz kiveti ar vielu (6) pc krtas vadt gaismu ar dadu via garumu. Pc

  izieanas caur vielu stars nonk uz detektora fotopretestbas (7) , kas pieslgta mrinstru-

  mentam (8). Uzemot vielas absorbcijas spektru, tiek maints gaismas via garums un

  katram via garumam tiek izmrta absorbcija un rezultti attloti grafik k absorbcijas

  atkarba no gaimas via garuma (4. att.) (Via garumu parasti mra nanometros (1 nm =

  10-9 m. Optiskaj spektroskopij izmanto ultravioleto [UV] (200-400 nm) un redzamo (400-

  700 nm) starojuma apgabalu.).

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 29

  4. att. Hipottiskais vielas gaismas absorbcijas spektrs, kur ir divas absorbcijas joslas

  K redzams, spektr novrojamas vairkas absorbcijas joslas. Katra josla ir simetriski

  izkrtota ap via garumu, pie kura absorbcija aj josl ir maksimla (Ja absorbciju attlo

  atkarb no kvanta enerijas, tad spektra joslas ir pilngi simetriskas.). os via garumus

  sauc par maksimumu via garumiem un apzm ar max. Ja spektru btu iespjams uzemt

  absolts nulles temperatr, taj pardtos tikai atsevii via garumi (kas viendi ar max),

  nevis absorbcijas joslas. Temperatru palielinot, notiek spektrllniju siltuma paplain-

  ans. Viena preczi noteikta via garuma viet spektr pards absorbcijas josla ar maksi-

  mumu pie t via garuma, pie kura gaismas enerija preczi atbilst elektronu enerijas

  lmeu starpbai molekul. Jo augstka ir temperatra, jo vairk paplains absorbcijas joslas.

  T k gaismas absorbcija viel pieaug proporcionli koncentrcijai, vielas koncentrcijas

  palielinana rada spektra intensittes pieaugumu, nemainot spektra novietojumu (ja vien,

  mainot duma koncentrciju, nenotiek molekulu asocicija vai disocicija jonos, ko pavada

  spektra izmaias). Absorbcijas spektrs ir viena no tm raksturgajm pazmm, pc kurm

  vielu iespjams identifict (pazt), td msdiens katram jaunsinteztam savienojumam

  obligti tiek uzemts absorbcijas spektrs un ieviests starptautiskajs datu banks.

  Bugra-Lamberta-Bra likums. Kad uzemts vielas absorbcijas spektrs, tad ir zinms,

  kdus gaismas via garumus viela absorb, kdus ne. Tiem gaismas via garumiem, kurus

  viela absorb, ir spk Bugra-Lamberta-Bra (sas. Bra) likums:

  CIaA = ,

  kur A gaismas absorbcija,

  C vielas koncentrcija dum, mol/l,

  I absorbjo sla biezums, cm,

  a molrais absorbcijas koeficients, l/molcm.

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 30

  Molrais absorbcijas koeficients a (vecks grmats ekstinkcijas koeficients ) rda, cik

  liela bs absorbcija, ja vielas koncentrcija ir 1 mol/l un sla biezums ir 1 cm. Bra likums

  vrdos:

  Gaismas absorbcija viel ir proporcionla absorbjo sla biezumam un vielas

  molrajai koncentrcijai.

  Dadm elektronu prejm absorbcijas koeficientu vrtbas pie max mdz bt robes

  no 102 ldz 5105 (lielkas par 106 lielks nav iespjams). K redzams no matemtisks

  izteiksmes, absorbcija bs jtgka pret vielas koncentrcijas izmaiu, ja absorbcijas

  koeficients a bs pc iespjas liels, td ar, izstrdjot absorbcijas analzes konkrtas meto-

  dikas, vispirms uzem vielas spektru un tlk cenas strdt pie via garumiem, kas ir pc

  iespjas tuvs max.

  Fotometrija. Kad vielas absorbcijas spektrs ir zinms, var izvlties nepiecieamo (max)

  via garumu un veikt kvantitatvus mrjumus ar spektrofotometra paldzbu. Spektrofoto-

  metrs ir drga aparts, td labi apstrdtm kvantitatvajm analzm izmanto vienkrku

  un daudz ltku ierci fotoelektrokolorimetru. Atirb no spektrofotometra eit oti

  drgs prizmas vai difrakcijas rea viet ir gaismas filtru komplekts. Izvloties attiecgu

  filtru, no gaismas avota balts gaismas ka izdala via garuma joslu, kur ietilpst ar nepie-

  cieamais via garums. Ptms vielas absorbcijas spektram ir jbt iepriek zinmam, lai

  vartu izvlties attiecgu filtru, kur lai cauri tiei t via garuma gaismu, kuru absorb

  ptm viela.

  Parasti izmanto t saukto kalibranas grafika metodi. Gaismas absorbcija ir

  proporcionla vielas koncentr;acijai. To izmanto kvantitatvaj analz. Vispirms pagatavo

  standartdumu sriju ar zinmm koncentrcijm, tad izmra visiem standartdumiem

  absorbciju un konstru kalibranas grafiku, atliekot absorbciju A atkarb no duma

  koncentrcijas (5. att.). K redzams no Bra likuma izteiksmes, grafikam jbt y = b x

  taisnei, kas iet caur nullpunktu, jo gaismas absorbcijas koeficienta reizinjums ar duma

  sla biezumu ir pastvgs lielums, koncentrcija ir neatkargais maingais, bet gaismas

  absorbcija atkargais:

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 31

  5. att. Gaismas absorbcijas atkarba no vielas koncentrcijas (Bra likums)

  Pc tam izmra absorbcijas lielumu ptmajam nezinmas koncentrcijas dumam

  un no kalibranas grafika pc sekojoas metodikas atrod t koncentrciju: atliek uz A ass

  ptm duma absorbciju AX, no punkta velk taisni paralli C asij ldz krustpunktam ar

  kalibranas tasini un no krustpunkta perpendikulu C asij.

  Atkpes no Bugra-Lamberta-Bra likuma. Reliem dumiem Bra likums labi izpilds

  vidjs koncentrcijs. Mazs koncentrcijs var iegt palielintus absorbcijas lielumus, bet

  liels samazintus lielumus (6. att.).

  6. att. Novirzes no Bra likuma

  Atkpju cloi parasti ir di. Mazs koncentrcijs ir mazi gaismas absorbcijas lielumi (ldz

  ar to lielka mranas kda), turklt mazs koncentrcijas oti liela nozme ir kiveu virsmas

  stvoklim un trbai. Liels koncentrcijas (lieliem A) pards izkliedtas gaismas efekti

  cauri spraugai uz detektoru bez iestdt via garuma nokst nelielas intensittes pilngi cita

  via garuma gaisma, kas tur nokuvusi nejaui gaismas izkliedes d apart. T k

  fotodetektors neatir gaismas via garumus, ar izkliedt gaisma tiek pieskaitta k parau-

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 32

  gam cauri izgjusi gaisma. Liels koncentrcijs, kad paraugam faktiski iziet cauri tikai ap

  1% skotnjs gaismas intensittes, tas btiski maina rezulttu. Noviru d ieteicams

  praktiski izmantot absorbciju intervlu no 0,1 ldz 1,0. Ja ptm duma absorbcija A

  izrds prk liela, dumu var ataidt zinmu skaitu reiu un ataidjumu ievrot

  rezultta aprinos, ja prk maza var lietot biezku kiveti (apartu komplektos parasti

  ietilpst kivetes no 0,2 ldz 5 cm biezum, biek lietots ir 1 cm biezs kivetes). Jaunkajos

  spektrofotometru modeos ir pankts, ka izkliedts gaismas lielums ir oti mazs ap 10-4%.

  Strdjot ar du tehniku, absorbcijas lielumus var mrt pat ldz 2 absorbcijas vienbm.

  Zinot, ka mazk absorbcija, ko var preczi mrt, ir 0,1 vienbu liela, lielkais reli

  izmantojamais sla biezums ir 10 cm, lielkais reli sastopamais absorbcijas koeficients ir

  a = 2105 l/ (molcm). No Bra likuma varam izteikt koncentrciju:

  IaA

  C

  = .

  Ievietojot koncentrcijas izteiksm minimlo absorbcijas vrtbu un maksiml sla

  biezuma un absorbcijas koeficienta vrtbu, varam aprint mazko vielas koncentrciju, ko

  var noteikt ar optiskajm metodm:

  lmolIa

  AC /105101021,0 85

  maxmax

  minmin

  =

  =

  =

  Optiskajm analzes metodm piemt oti augsts jutgums ar parastajm analzes metodm

  nevar analizt koncentrciju, kas mazka par 10-4-10-5 mol/l.

  Kvantitatvo analzi ar optisks absorbcijas metodi daudzos gadjumos var veikt ar

  tad, ja pati nosakm viela gaismu vispr neabsorb. Ja analizjam viela gaismu neabsorb,

  tad jatrod tds reaents, kur ar o vielu veido krsainu savienojumu. Ja reaentu pieliek

  prkum, tad iegtais krsain reakcijas produkta daudzums (molos) ir tds pats k

  analizjams vielas daudzums. T, piemram, lai vartu kvantitatvi noteikt Fe3+ jonu, kur

  pats gaismu absorb samr vji, tam var pielikt prkum NH4SCN:

  Fe3+ + 6NH4SCN- 6NH4+ + [Fe (SCN)6]3-.

  Iegtais kompleksais jons ir intensvi krsains un, mrot t gaismas absorbciju, nosaka Fe3+

  daudzumu. Daudziem joniem ir sintezti specili organiskie reaenti, ar kuriem ie joni veido

  krsainus kompleksus. Iespja nosakmo vielu padart krsainu ar miskas reakcijas

  paldzbu rkrtgi paplaina optisks metodes lietojumu, tpc obrd ir izstrdtas

  tkstoiem konkrtu vielu noteikanas metodiku, kas balsts uz optiskiem mrjumiem.

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 33

  Kolokvija jautjumi

  1. Gaismas absorbcijas cloi viel. Absorbjams gaismas via garuma sakars ar vielas

  molekulas uzbvi.

  2. Spektrofotometra principil uzbve.

  3. Kas ir vielas absorbcijas spektrs un k to iegst?

  4. K vielas koncentrcijas izmaia izmains ts absorbcijas spektru?

  5. Kas ir absorbcija (A)? Bugra-Lamberta-Bra likums formuljums un matemtisk

  izteiksme ar paskaidrojumu.

  6. Ko izsaka molrais absorbcijas koeficients?

  7. Fotoelektrokolorimetra uzbve un darbbas princips.

  8. Kpc kvantitatvus mrjumus cenas izdart spektra joslas absorbcijas maksimuma

  tuvum?

  9. Kdi cloi ir atkpm no Bugra-Lamberta-Bra likuma?

  10.K iegst kalibranas grafiku un k pc t atrod nezinmo koncentrciju?

  11.K js praktiski rkotos, ja btu nepiecieams izdart kvantitatvu analzi vielai, kuras

  absorbcijas spektrs:

  a) ir zinms; b) nav zinms?

  12. K iespjams veikt tdu vielu fotometrisku noteikanu, kuras paas gaismu neabsorb?

  Vielu absorbcijas spektri un to noteikana

  Darba uzdevums:

  1. Analizjams vielas X kalibranas taisnes konstruana gaismas absorbcijas atkarbai

  no koncentrcijas.

  2. Analizjams vielas X kvantitatva noteikana dum.

  Darba gaita :

  1. No dot analizjam X duma ar zinmu koncentrciju Y mg/ml 8 mens pagatavo

  standartdumu sriju un konstru kalibranas taisni.

  1.1. Katr men ar pipeti iemra noteiktu tilpumu analizjam X duma un pievieno

  destiltu deni ldz kopjam tilpumam 10 ml (sk. tabulu).

  1.2. Aprina analizjam X standartdumu koncentrciju katr men mg/ml un

  rezulttus ieraksta tabul.

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 34

  Piemrs: Eksperimentlo mrjumu un aprinu tabula

  Menes Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

  VX [ml] 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

  VH2O [ml] 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0

  Cx

  [mg/ml]

  Absorbcija

  1.3. Ar fotoelektrokolorimetru nosaka pagatavot X standartduma absorbciju A,

  izmantojot zilo gaismas filtru ( = 440nm) kivets, kuru sla biezums ir a cm. Par

  saldzinanas dumu izmanto destiltu deni, kur nomra krtos gaismas intensitti I0

  un absorbcijas lielumu izskaito pc caurizgjus gaismas intensittes I nomranas.:

  IIA 0lg=

  1.4. Pc iegtajiem datiem konstru kalibranas taisni:

  CIaA =

  2. Ar fotoelektrokolorimetru analoiski nosaka analizjam X duma absorbciju A un pc

  kalibranas grafika atrod koncentrciju (mg/ml).

  Rezulttu prrina uz riboflavna saturu mg%.

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 35

 • Kristne alma-Ancne Praktisko darbu materils misk analze 36