narodne novine broj 127 – stranica 75

of 25/25
Dokument : I-OOP-3 Verzija : 1.5.1 Pripremljeno : listopad 2010. Stranica : 1 od 6 I-OOP-3 Prijavni obrazac za dodjelu sredstava za ulaganje u unaprjeđenje i razvoj ruralne infrastrukture 1. Naziv podnositelja (grada/općine) 2. Ime i prezime gradonačelnika/načelnika općine (iz Odluke o imenovanju ili drugog odgovarajućeg dokumenta) 3. Ime i prezime ovlaštene osobe (iz Odluke o imenovanju) 4 Osobni identifikacijski broj (OIB) podnositelja (gra- da/općine) 5 Podaci o sjedištu podnositelja: 5.1 Županija 5.2 Općina 5.3 Grad 5.4 Poštanski broj 5.5 Ulica i broj 5.6 Telefon/faks 5.7 E-mail adresa 5.8 Web-stranica

Post on 25-Nov-2021

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

NN - 2010 - 127 - 16.11.2010.inddUTORAK, 16. STUDENOGA 2010. BROJ 127 – STRANICA 75 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Dokument : I-OOP-3 Verzija : 1.5.1 Pripremljeno : listopad 2010. Stranica : 1 od 6
I-OOP-3
Prijavni obrazac za dodjelu sredstava za ulaganje u unaprjeenje i razvoj ruralne infrastrukture
1. Naziv podnositelja
(iz Odluke o imenovanju ili drugog odgovarajueg dokumenta)
3. Ime i prezime ovlaštene osobe
(iz Odluke o imenovanju)
5 Podaci o sjedištu podnositelja:
5.1 upanija
5.2 Opina
5.3 Grad
5.8 Web-stranica
zne i datum dospijea svake pojedine rate. Ukoliko Korisnik ne upla- ti sredstva do datuma dospijea istaknutog u Izvansudskoj nagodbi, zaraunava se zatezna kamata od dana isteka roka plaanja do dana potpunog povrata duga. Potpis Korisnika na Izvansudskoj nagodbi mora biti ovjeren od strane javnog biljenika.«
lanak 16.
U lanku 40. stavku 4. rije »peatiran« zamjenjuje se rijeima »ovjeren peatom«.
U stavku 6. rije »peatirane« zamjenjuje se rijeima »ovjerene peatom«.
lanak 17.
Prilozi I – XII zamjenjuju se novim prilozima I – XIII koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i ine njegov sastavni dio.
lanak 18.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Na- rodnim novinama«.
Klasa: 011-02/10-01/165 Urbroj: 525-12-3-0474/10-25 Zagreb, 8. studenoga 2010.
Ministar Petar obankovi, v. r.
osigurati uvjete za nesmetani rad zaposlenicima Agencije, zaposle- nicima Ministarstva fi nancija, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, predstavnicima Europske komisije i Eu- ropskom revizorskom sudu i predstavnicima Europske agencije za borbu protiv prijevara (OLAF).«
lanak 14.
U lanku 34. stavku 8., toka c) mijenja se i glasi:
»c) da zaposlenici Agencije za plaanja, zaposlenici Ministar- stva fi nancija, Agencije za reviziju sustava provedbe programa EU, predstavnici Europske komisije, Europski revizorski sud, predstav- nici Europske agencije za borbu protiv prijevara (OLAF) imaju fi - ziki pristup predmetu ulaganja kao i raunovodstvenim podacima ekonomskog operatera,«
lanak 15.
U lanku 35. stavak 6. mijenja se i glasi:
»(6) Agencija za plaanja e pozvati Korisnika da u roku od 3 dana, raunajui od dana primitka te obavijesti, doe na potpisiva- nje Izvansudske nagodbe kojom e mu se omoguiti vraanje duga u najviše etiri (4) rate tijekom perioda od jedne godine. Krajnji iznos duga uveava se za 4% ugovorne kamate. U Izvansudskoj nagodbi odredit e se broj rata vraanja duga te e za svaku ratu biti jasno istaknut iznos glavnice, iznos ugovorne kamate, iznos ugovorne ka-
STRANICA 76 – BROJ 127 UTORAK, 16. STUDENOGA 2010.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
6. Podaci o lokaciji ulaganja:
6.1 upanija  
6.2 Opina  
6.3 Grad  
6.4 Mjesto/naselje
7. Podaci o iro-raunu na koji e se uplatiti potpora:
7.1 Naziv banke u kojoj je otvoren raun
7.2 Broj iro-rauna
Šifra Namjeravano ulaganje u unaprjeenje i razvoj ruralne infrastrukture je:
(oznaiti odgovarajue ulaganje) Izdaci ulaganja (bez
PDV-a)
8.2 301.1.1
c) Ulaganje u izgradnju sustava za proišavanje otpadnih voda HRK
d) Ulaganje u rekonstrukciju sustava za proišavanje otpadnih voda HRK
8.3 301.1.2
a) Ulaganje u kupnju opreme i strojeva koji su sastavni dio projekta, ukljuujui hardver i soft ver za kanalizacijski sustav
HRK
b) Ulaganje u kupnju opreme i strojeva koji su sastavni dio projekta, ukljuujui hardver i soft ver za sustav proišavanja otpadnih voda
HRK
9.1 301.2.1
a) Ulaganje u izgradnju lokalnih nerazvrstanih cesta, ukljuujui pripremne radove, ze- mljane radove i radove na konstrukciji cestovne površine (sukladno projektnoj doku- mentaciji)
HRK
b) Ulaganje u rekonstrukciju lokalnih nerazvrstanih cesta, ukljuujui pripremne radove, zemljane radove i radove na konstrukciji cestovne površine (sukladno projektnoj doku- mentaciji)
HRK
10.1 301.3.1
a) Ulaganje u izgradnju toplinskih sustava koji koriste organski otpad iz poljoprivrede i šumarstva (biomasu)
HRK
b) Ulaganje u rekonstrukciju toplinskih sustava koji koriste organski otpad iz poljopri- vrede i šumarstva (biomasu)
HRK
10.2 301.3.2 a) Ulaganje u opremanje toplinskih sustava koji koriste organski otpad iz poljoprivrede i šumarstva (biomasu)
HRK
11.1 301.4.1
a) Ulaganje u izgradnju protupoarnih prosjeka s elementima šumskih cesta ukljuujui pripremne radove, zemljane radove i radove na konstrukciji ceste, sukladno projektnoj dokumentaciji
HRK
b) Ulaganje u rekonstrukciju protupoarnih prosjeka s elementima šumskih cesta, uklju- ujui pripremne radove, zemljane radove i radove na konstrukciji ceste, sukladno pro- jektnoj dokumentaciji
HRK
(zbrojiti iznose od reda 8.1 – 11.1)
(svi izdaci koji su navedeni u Listi prihvatljivih izdataka)
HRK
13. Ukupan iznos opih troškova nastalih prije podnošenja zahtjeva HRK
13.1 Trošak izrade Studije izvedivosti/Investicijske studije/Poslovnog plana HRK
13.2 Trošak izrade Glavnog projekta HRK
13.3 Trošak izrade Procjene utjecaja zahvata na okoliš HRK
13.4 Trošak pripreme projektne dokumentacije za IPARD natjeaj HRK
UTORAK, 16. STUDENOGA 2010. BROJ 127 – STRANICA 77 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
14. Procijenjeni iznos opih troškova poput arhitekata, inenjera i ostalih konzultantskih pristojbi, izdataka stjecanja patenata i licenci; (usluge)
(procijeniti iznos opih troškova koji e nastati tijekom faze provedbe i koji e biti predmet javne nabave).
Za izraun koristiti mjeseni teaj utvren od Europske komisije za mjesec u kojem je podnesena prijava u APPRRR.
Web adresa za uvid u navedeni teaj je: http//ec.europa.eu/budget/inforeuro/.
HRK
EURO
HRK
16. Procijenjena ukupna vrijednost javne nabave (robe/radovi)
(zbrojiti vrijednosti iz redova 12. i 15.)
Za izraun koristiti mjeseni teaj utvren od Europske komisije za mjesec u kojemu je podnesena prijava u APPRRR.
Web adresa za uvid u navedeni teaj je: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/
HRK
EUR
17. Datum podnošenja zahtjeva za isplatu: -------------------------
18. Ovime potvrujem da u tijekom iduih 5 godina od dobivanja Potvrde o završenom ulaganju, na zahtjev APPRRR dostaviti pisane podatke iz kojih e se vidjeti uinak navedenog ulaganja.
DA NE
18.1 Ovime potvrujem da nisam vlasniki povezan s dobavljaima/proizvoaima i da u izvijestiti APPRRR o situacijama koje mogu dovesti do sukoba interesa s odabranim dobavljaima/proizvoaima, ukljuujui 5 godina od dana konane isplate od strane APPRRR.
DA NE
19. Ovime potvrujem da ulaganje nije fi nancirano ili da nije podnesena prijava za dodjelu sredstava iz IPA komponente III (lanak 11. stavak (1), toka 5. Pravilnika).
DA NE
20. Donesena je lokalna strategija ruralnog razvoja DA NE
21. Ovime potvrujem da sredstvima iz IPARD programa neu fi nancirati neprihvatljive izdatke kako je propi- sano SEKTORSKIM SPORAZUMOM, lankom 32. i Pravilnikom lankom 18.
DA NE
22. Podaci o kontakt osobi imenovanoj za razdoblje provedbe ulaganja:
22.1 Ime: Prezime: Radno mjesto:
22.2 Poštanska adresa:
22.3 Telefon, faks, e-mail:
Svojim potpisom potvrujem da sam prikladan za primitak potpore. Potvrujem da su podaci dani u prijavi, priloenom poslovnom planu i prateoj dokumentaciji toni, te dopuštam njihovu provjeru. Dopuštam uporabu svojih osobnih podataka (OIB) tijekom obrade prijave, procesa plaanja i trajanja ugovornih obaveza.
          U           201 (Potpis i ig)1        
            (ime i prezime gradonaelnika/naelnika opine/ovlaštene
osobe)        
POPIS DOKUMENATA PRILOENIH UZ PRIJAVNI OBRAZAC1
Napomena: Svi dokumenti na popisu, ovisno o predmetu ulaganja, moraju biti priloeni uz prijavni obrazac.
Podnositelj ispunjava popis stavljajui »X« za svaki priloeni dokument.
Svi dokumenti moraju biti originali ili kopije ovjerene od strane javnog biljenika.
Podnositelj moe u svakom trenutku zatraiti povrat originalne dokumentacije od APPRRR.
I. IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENTI Staviti »X« u odgovaraju-
u kuicu
a. Odluka o imenovanju naelnika opine/gradonaelnika ili drugi odgovarajui dokument
b. Odluka o imenovanju ovlaštene osobe
Pojašnjenje: Dokument je potrebno priloiti samo u sluaju ako je podnositelj imenovao ovlaštenu osobu.
1 Prijavni obrazac mora biti potpisan od strane gradonaelnika/naelnika opine/ovlaštene osobe i ovjeren od strane podnositelja.
STRANICA 78 – BROJ 127 UTORAK, 16. STUDENOGA 2010.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
c. Kopija osobne iskaznice naelnika opine/gradonaelnika i ovlaštene osobe.
Pojašnjenje: Kopiju osobne iskaznice ovlaštene osobe potrebno je priloiti samo u sluaju ako je podnositelj imenovao ovlaštenu osobu.
II. INVESTICIJSKA STUDIJA/POSLOVNI PLAN
III. OSTALE POTVRDE/RJEŠENJA/MIŠLJENJA/DOZVOLE IZDANE OD RELEVANTNIH INSTITUCIJA
a. Potvrda Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ureenja i graditeljstva o usklaenosti ulaganja s odgovarajuim nacionalnim standardima
b. Graevinska dozvola ili drugi odgovarajui dokument izdan od Upravnog odjela za lokalnu i podrunu (regionalnu) samoupravu prema Zakonu o prostornom ureenju i gradnji i vaeem Pravilniku
c. Procjena troškova za izgradnju/rekonstrukciju/opremanje izdana i ovjerena od ovlaštene osobe
d. Izvadak iz zemljišne knjige kao dokaz prava vlasništva podnositelja ili prava na gradnju (list A, B, C), ne stariji od 3 mjeseca na dan podnošenja prijave.
IV. DOKUMENTI O FINANCIJSKOM STANJU PODNOSITELJA
a. Proraunski plan
b. FPRP-i (Financijski plan razvojnih programa – investicije)
c. Obvezujue pismo namjere banke s navedenim iznosom ili Ugovor o kreditu/zajmu, ako postoji
d. Potvrda o broju iro-rauna
V. CJENOVNE PONUDE
a. Tablica za usporedbu ponuda (obrazac I-OOP-8) za svaki pojedini opi trošak nastao prije podnošenja prijave
Pojašnjenje: Dokument je potrebno priloiti za svaki opi trošak nastao prije podnošenja prijave, a koji je vei od 10.000 EUR i za koji je potrebno priloiti tri ponude.
b.
Poziv na natjeaj (obrazac I-OOP-7) ovjeren od ponuaa, za svaki pojedini opi trošak nastao prije podnošenja prijave
Pojašnjenje: Dokument nije potrebno priloiti ako je trošak nastao prije podnošenja prijave i prije objave Pravilnika o provedbi mjere 301
c. Jedna ponuda/raun za opi trošak nastao prije podnošenja prijave, za svaki pojedini opi trošak manji od 10.000 EUR
d. Tri ponude za opi trošak nastao prije podnošenja prijave, za svaki pojedini opi trošak vei od 10.000 EUR
VI. OSTALA DOKUMENTACIJA
a. Dio Regionalnog operativnog programa ili upanijske razvojne strategije koji se odnosi na ulaganje
Pojašnjenje: Dokument je potrebno priloiti u sluaju ulaganja u sustav kanalizacije i proišavanja otpadnih voda
b. Izvod iz prostornog plana opine/grada kao dokaz da je ulaganje u poljoprivrednoj zoni
Pojašnjenje: Dokument je potrebno priloiti u sluaju ulaganja u lokalne nerazvrstane ceste
c. Ugovor za opskrbu organskim otpadom u sluaju ulaganja u toplane (minimalno dvogodišnji)
d. Potvrda o preporuci ulaganja koju izdaje odobrena Lokalna akcijska grupa - LAG (ako postoji)
PRILOG II.
Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture Kod troška Naziv dozvoljenog troška
(301.1) SEKTOR KANALIZACIJE I PROIŠAVANJA OTPADNIH VODA
(301.1.1) Izgradnja
(301.1.2) Oprema
301.1.2.2 Elektro-kabeli, optiki kabeli
301.1.2.4 Soft ware paketi – SCADA programska podrška
301.1.2.5 Oprema za daljinsko povezivanje (GPRS antenski ureaji)
UTORAK, 16. STUDENOGA 2010. BROJ 127 – STRANICA 79 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
301.1.2.6 Oprema za mjerenje koliine – ultrazvune sonde ili nivo plovci
301.1.2.7 Opreme za mjerenje kakvoe – sonde za mjerenje pH vrijednosti, temperature, BPK, KPK, mutnoe, i sl.
301.1.2.8 Ureaji za zagrijavanje i arenje za analitike potrebe
(301.2) SEKTOR JAVNIH NERAZVRSTANIH CESTA
(301.2.1) Izgradnja
(301.3) SEKTOR TOPLANA NA BIOMASU
(301.3.1) Izgradnja
301.3.1.2 Izgradnja i/ili rekonstrukcija centralnog skladišta
301.3.1.3 Izgradnja i/ili rekonstrukcija toplovoda
(301.3.2) Oprema
301.3.2.2 Sustav za odpepeljavanje
301.3.2.4 Dimovodni kanali
301.3.2.6 Dozator goriva u loištu kotla
301.3.2.7 Hidraulini agregat za izuzimanje goriva iz silosa i doziranje goriva u loištu kotla
301.3.2.8 Oprema toplovoda
(301.4) SEKTOR PROTUPOARNIH CESTA
301.4.1.1 izgradnja i/ili rekonstrukcija protupoarnih cesta s elementima šumske ceste, ukljuujui pripremne radove, zemljane radove i radove na cestovnoj strukturi
(301.5) Opi troškovi
301.5.1 opi troškovi poput naknada za arhitekte, inenjere i druge savjetodavne naknade
301.5.2 studije izvedivosti i druge studije vezane uz projekt
301.5.3 patenti i licence
Lista dozvoljenih radova kod izgradnje/rekonstrukcije za mjeru 101, 103 i 301
1 Radovi rušenja i rastavljanja
2 Pripremni radovi
3 Zemljani radovi
4 Betonski radovi
5 Armirano-betonski radovi
7 Radovi armiranja-uvršivanja
8 Tesarski radovi
9 Zidarski radovi
10 Radovi izgradnje
11 Radovi izoliranja
12 Krovopokrivaki radovi
13 Limarski radovi
14 Stolarski radovi
15 Bravarski radovi
16 Staklarski radovi
20 Keramiarski radovi
STRANICA 80 – BROJ 127 UTORAK, 16. STUDENOGA 2010.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
10. PRIVITCI
1. UVOD
__________________________________________________ __________________________________________________
Naziv podnositelja
Broj stanovnika
Kontakt osoba
Broj telefaksa
Broj telefona
Naziv projekta
24 Radovi fi nalne montae
25 Elektrine instalacije
27 Plinske instalacije
32 Izgradnja plonika
PRILOG III.
Dokument : I-OOP-6 Verzija : 1.5.1 Pripremljeno : listopad 2010. Stranica : 1 od 26
I-OOP-6
SADRAJ
3. INFORMACIJE O PROJEKTU
4. ANALIZA TRIŠTA PRODAJE
4.1. Analiza trišta prodaje
5.1. Opis tehnološkog i tehnikog procesa
5.2. Kapaciteti proizvodnje
5.5. Struktura potrebnih ulaganja
6.1. Struktura zaposlenika
9. EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA
9.1.1. Proraun amortizacije
9.2.1. Izvori fi nanciranja
9.2.2. Otplatni plan
9.3. Projekcija Rauna dobiti i gubitka i ostvarivanje znaajne neto dobiti
UTORAK, 16. STUDENOGA 2010. BROJ 127 – STRANICA 81 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
4.1.1. Projekcija prodaje
Pojašnjenja: u Excel tablicama objasnite koliinu prodaje i cjenovnu politiku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HRK/kol. HRK/kol. HRK/kol. HRK/kol.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNI PRIHODI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *unesite strukturu prihoda prema kategoriji kupaca
Ukratko obrazloite cijenovnu politiku:
Tablica 3. Vrijednost prodaje (HRK po godini) Struktura prodaje* Koli ina
Prethodna godina
Planirane godine
Tablica 1. Koli ina prodaje
Struktura Koli ina Prethodna
Tablica 2. Cijene (HRK po jedinici)
Struktura Koli ina* Prethodna
5.1. Opis tehnološkog i tehnikog procesa
5.2. Kapaciteti proizvodnje
Opis:
__________________________________________________
__________________________________________________
Ekonomski vijek projekta:________ godina
(Ekonomski vijek trajanja projekta je razdoblje u kojem projekt daje ekonomski prihvatljive uinke, što znai da su koristi vee od troškova, a otplata kredita/zajma još uvijek traje. Minimalni ekonomski vijek trajanja projekta mora biti 7 godina.)
3.1. Ciljevi projekta i IPARD-a
Pojašnjenja: Opišite najmanje jedan cilj projekta koji ostvaruje ciljeve IPARD programa.
CILJEVI IPARD PROGRAMA
Razvoj i poboljšanje osnovne infrastrukture kako bi se potaknula gospodarska i socijalna aktivnost za uravnoteen rast
Opis:
Opis:
STRANICA 82 – BROJ 127 UTORAK, 16. STUDENOGA 2010.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
6. STRUKTURA I DINAMIKA ZAPOSLENIKA
6.1. Struktura zaposlenika
Postoje i Potrebni*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
* unesite bruto pla e i nadnice
g j p Planirane godine u HRK
Struktura
2. Sezonski zaposlenici
5.5. Struktura potrebnih ulaganja
Ukupno neprihvatljive stavke 0,00
0,00
0,00
0,00
Stavka Opis (dimenzije i kapaciteta) Koli ina Jedini na cijena (HRK bez PDV-a)
Ukupni iznos (HRK bez PDV-a)
Pojašnjenja: opišite mogunosti, dinamiku i uvjete nabave potrebnih inputa.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Pojašnjenja: opišite dinamiku i strukturu materijalnih troškova
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Struktura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. troškovi sirovina i materijala
2. troškovi energije
Planirane godine u HRK
UTORAK, 16. STUDENOGA 2010. BROJ 127 – STRANICA 83 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
9. EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA
Stavka 1 2 1. Objekti 1.1.
2. Oprema 2.1.
g j Godina Ukupno
9.1.1. Proraun amortizacije
Nabavna vrijednost
Stopa amortizacije 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dugotrajna imovina
Neto knjigovodst
vena vrijednost
Stopa amortizacije 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Objekti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oprema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ukupno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ukupno dugotrajna imovina (postoje a + nova) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*u slu aju ulaganja u postoje u imovinu (rekonstrukcija/opremanje) unesite podatak u kolonu "Postoje a imovina"
Postoje a imovina
Novo nabavljena imovina PRIHVATLJIVI IZDACI: PREDMET PRIJAVE ZA IPARD PROGRAM
Objekti
STRANICA 84 – BROJ 127 UTORAK, 16. STUDENOGA 2010.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
9.3. Projekcija Rauna dobiti i gubitka i ostvarivanje znaajne neto dobiti
j j g j j
Stavka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Ukupni prihodi
1.2. Prihodi od subvencija
1.3. Ostali poslovni prihodi
Planirane godine u HRK
9.2.2. Otplatni plan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ukupno
9.2.1. Izvori fi nanciranja
1. Dugotrajna imovina 1. Vlastiti prihodi
1.1. Objekti 1.1. Prora unska sredstva
1.2. Oprema 1.2.
3.1.1.Donacije
3. Projektna dokumentacija
3.2. Privatni kapital
3.2.1.
4. UKUPNO (1+2+3) 3. UKUPNO (1+2+3) 5. PDV 4. PDV
UTORAK, 16. STUDENOGA 2010. BROJ 127 – STRANICA 85 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Opišite:
• trenutnu situaciju i razloge ulaganja u ovaj projekt
• oekivane tehnike, geološke i sigurnosne probleme tijekom grad- nje i upravljanja, te objasnite kako namjeravate prevladati navedene izazove
• nabrojite direktne i indirektne uinke projekta na društvo-ekonom- ski razvoj
U sluaju ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju javnih lokalnih nerazvrstanih cesta, navedite:
• broj km postojeih javnih lokalnih nerazvrstanih cesta;
• planirani broj km javnih lokalnih nerazvrstanih cesta koje se trebaju izgraditi ili rekonstruirati.
• objasnite pretpostavke za prognozu prometa (udio lakih i teških vozila)
U sluaju ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju protupoarnih pu- tova s elementima šumske ceste navedite:
• broj km postojeih protupoarnih putova;
• planirani broj km protupoarnih putova koje se trebaju izgraditi ili rekonstruirati;
• smanjenje vremena od prve obavijesti o poaru do intervencije va- trogasaca u ugroeno podruje (%).
U sluaju ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju kanalizacije i/ili proišavanja otpadnih voda navedite:
• trenutnu situaciju;
• broj km izgraenog kanalizacijskog sustava;
• koliinu otpadnih voda koja prolazi kroz primarnu obradu (%) i sekundarnu obradu (%);
• broj korisnika/objekata koji e biti prikljueni na novi kanalizacijski sustav.
U sluaju ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju toplana koje koriste organski otpad iz poljoprivrede i šumarstva navedite:
• trenutnu situaciju i/ili planirani kapacitet koji e biti instaliran;
• broj objekata/korisnika prikljuenih na toplanu.
Ciljevi projekta i IPARD-a
Opišite i napravite poveznicu izmeu ciljeva projekta i IPARD pro- grama.
Odredite tko e upravljati projektom nakon završetka izvedbe ula- ganja.
4. ANALIZA TRIŠTA PRODAJE
4.1. Analiza trišta prodaje
U sluaju ulaganja u sektor kanalizacije i proišavanja otpadnih voda i ulaganja u sektor toplana opišite: kako procjenjujete kretanje potranje (potrošnja).
Da li projekt omoguava adekvatne kapacitete?
4.1.1. Projekcija prodaje
U tablicu unesite podatke za cijelu godinu na temelju tjedne/mjesene kalkulacije.
Ukoliko postoji razliite kategorije kupaca, razdvojite koliine i pro- dajne cijene.
10. PRIVITCI
Ako podnositelj pored traenih prilae i dodatne podatke, iste na- vesti ovdje.
POJAŠNJENJA
OPA POJAŠNJENJA
Broj kolona u tablicama moe se poveavati i smanjivati ovisno o ekonomskom vijeku trajanja projekta.
Ekonomski vijek trajanja projekta je period u kojemu on daje ekonomski prihvatljive uinke, što znai da su koristi vee od troškova.
Razliiti imbenici mogu utjecati na trajanje vijeka projekta: trajanje opreme u projektu, duina otplate kredita/zajma, mo- gunost kupovine sirovina, odabir lokacije…
Ekonomski vijek trajanja projekta ne smije biti krai od otplate kredita/zajma i krai od 7 godina.
Godina poetka ulaganja treba biti ukljuena u vijek trajanja projekta.
Projekt moe ukljuivati ulaganje koje nije prihvatljivo za dodjelu sredstava iz IPARD programa, ako je isto sastavni dio projekta.
Ako posjedujete ve izraenu Investicijsku studiju/Elaborat/Poslovni plan ili neki drugi dokument odgovarajueg sadraja, korišten za za- htjev bankovnog kredita i ako isti dokument izmeu ostalog sadri podatke navedene u ovoj metodologiji, bez obzira na njegov izgled, takav dokument moe biti priloen Vašoj prijavi. Nadalje, postoje- em dokumentu moete dodati podatke koji nedostaju.
U sluaju ulaganja u sektor javnih nerazvrstanih cesta, ili sektor protupoarnih cesta, nije potrebno ispuniti poglavlja: 4.1.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 9.1.1 i 9.3.
Stavke u tablicama ove Investicijske studije/Poslovnog plana pred- stavljaju minimalne zahtjeve koje podnositelj mora ispuniti. Ukoliko postoji detaljnije razraena struktura prihoda i rashoda, proširite ju (dodatni redovi u tablicama) unutar zadane analitike/strukture.
UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM
Kako bismo olakšali upravljanje dokumentacijom »Investicijska stu- dija/poslovni plan« preporuuje se da se tekst (tekstualni dio obras- ca) koji podnositelj popunjava, ispiše direktno iz Word programa, dok tablice u Excel programu (kvantitativni podaci) ispiše direktno iz Excel programa i priloi sukladno odgovarajuem poglavlju ovog obrasca.
1. UVOD
Ovo poglavlje napišite nakon sastavljanja ostalih poglavlja ovog obrasca (saeto i relevantno).
2. OPI PODACI O PODNOSITELJU
Navedite konzultante koji su ukljueni u ovaj projekt te minimalno jednu osobu odgovornu za podatke navedene u ovoj Investicijskoj studiji/Poslovnom planu.
3. INFORMACIJE O PROJEKTU
Kako bi se u analizu ukljuili svi fi nancijski rashodi projekta, ekonom- ski vijek projekta ne smije biti krai od 7 godina i razdoblja otplate kredita/zajma.
STRANICA 86 – BROJ 127 UTORAK, 16. STUDENOGA 2010.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
stiki razvoj (u skladu s vaeim prostornim planom jedinice lokalne samouprave) i informacije o koridoru projekta.
8. UTJECAJ INVESTICIJE NA OKOLIŠ
Opišite pozitivne i negativne utjecaje ulaganja na okoliš.
9. EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA
Polazna toka u izradi strukture i dinamike ulaganja je procijenjena nabavna vrijednost imovine, dopunjena informacijama vezanim uz predvienu dinamiku izvoenja radova i fi nanciranja tijekom faze izvedbe projekta.
Ispunite redove i kolone koje se odnose na cijeli projekt (prihvatljivi i neprihvatljivi izdaci). Gdje je potrebno, dodajte redove i kolone.
Navedite predvieni datum završetka ulaganja i datum podnošenja Zahtjeva za isplatu.
9.1.1. Proraun amortizacije
Popunite tablicu u sluaju ulaganja u sektor kanalizacije i proiša- vanja otpadnih voda i ulaganja u sektor toplana.
9.2. Izvori i uvjeti fi nanciranja
9.2.1. Izvori fi nanciranja
Ukupni iznosi na desnoj strani mora biti jednak iznosu na lijevoj strani tablice (plan ulaganja = izvori fi nanciranja).
9.2.2. Otplatni plan
Opišite uvjete kredita/zajma, poetak i kraj obraunskog razdoblja, kamatnu stopu (nominalna, realna, efektivna), odgode plaanja (po- ek) i model otplate. Popunite tablicu u skladu s navedenim uvjetima.
9.3. Projekcija Rauna dobiti i gubitka i ostvarivanje znaajnog neto prihoda
Tablicu ispunite u sluaju ulaganja u sektor kanalizacije i proišava- nja otpadnih voda ili ulaganja u sektor toplana.
Ukoliko postoje, navedite i opišite prihode od subvencija prema aktu- alnim nacionalnim propisima.
U sluaju ulaganja u sektor Toplane:
Raun dobiti i gubitka mora demonstrirati profi tabilnost (uinkovi- tost projekta kroz odnos troškova i koristi ulaganja), što znai da dobit poslije oporezivanja mora biti pozitivna od reprezentativne godine do kraja ekonomskog vijeka projekta, koji ne moe biti dui od 20 godi- na. U protivnom, projekt nije prihvatljiv.
Ostvarivanje znaajnijeg neto prihoda:
Ukoliko udio dobiti poslije oporezivanja u ukupnim prihodima u bilo kojoj godini prelazi preko 25%, ulaganje ostvaruje znaajniji neto prihod.
Ukoliko ulaganje ostvaruje znaajniji neto prihod, maksimalni iznos javne pomoi e biti do 50% ukupnih prihvatljivih izdataka po ulaga- nju. U suprotnom, ako ulaganje ne ostvaruje znaajniji neto prihod, iznos javne pomoi e biti do 100% ukupnih prihvatljivih izdataka po ulaganju.
10. PRIVITCI
Ukoliko se uz traene prilau i dodatni podaci, potrebno ih je ovdje navesti.
Tablica 1. Koliine prodaje – Kolika e se koliina proizvoda/usluge prodati?
Specifi cirajte koliinu prodaje kao rezultat implementacije projekta. Napravite poveznicu izmeu proizvodnog kapaciteta i potrošnje. Pro- cijenjene vrijednosti koliina proizvoda/usluge moraju biti realne!
Tablica 2. Cijene – Koja se cijena treba obraunati?
Da li je cijena vea ili manja od konvencionalne energije/prosjene naknade? Objasnite cjenovnu politiku!
Tablica 3. Vrijednost prodaje
Pomnoite vrijednosti iz tablice 1 i 2 te prenesite podatke u tablicu 3.
5. TEHNOLOŠKA I TEHNIKA ANALIZA
5.1. Opis tehnološkog i tehnikog procesa
Opišite tehnološko-tehniku situaciju (trenutnu) i potrebnu (namje- ravano ulaganje).
Da li se novi projekt uklapa u postojee tehnološko-tehnike procese. Opišite tehnološko-tehniki proces od nabave inputa do proizvodnje outputa.
Koje standarde i norme mora zadovoljiti namjeravano ulaganje (kva- liteta, izdrljivost materijala…)?
Koji je tehniki vijek projekta (vremensko razdoblje u kojem projekt funkcionira)?
5.2. Kapaciteti proizvodnje
5.3. Analiza trišta nabave
Navedite gdje i kako se mogu nabavit potrebni inputi, kako e se skla- dištit i koje kvalitete mora zadovoljit (opis je potreban samo u sluaju ulaganja u sektor toplana).
5.4. Struktura i dinamika materijalnih troškova
Opišite strukturu i dinamiku materijalnih troškova, te opišite troš- kove odravanja sukladno nastajanju i potrebnih radova. Sukladno opisu iz tehnološko-tehnike analize unesite podatke. Redovi i kolone u tablici se mogu poveavat ili smanjivat sukladno odgovarajuem sadraju.
5.5. Struktura potrebnih ulaganja
Izdvojite izdatke koji su prihvatljivi za dodjelu sredstava iz IPARD programa.
6. STRUKTURA I DINAMIKA ZAPOSLENIKA
6.1. Struktura zaposlenika
Opišite potreban kadar koji upravlja svakodnevnim poslom – obrazo- vanje i potrebne vještine.
Specifi cirajte radne odnose (trajno/sezonski zaposleni) sukladno dina- mici poslovne aktivnosti.
6.2. Proraun godišnjih plaa
Unesite podatke godišnjih iznosa plaa (bruto plaa+doprinosi) u ta- blicu, u skladu s planom zapošljavanja i prosjenim godišnjim bruto plaama.
7. LOKACIJA
Navedite katastarsku opinu, katastarsku esticu, duinu i širinu pla- nirane infrastrukture. Opišite situaciju na podruju projekta: urbani-
UTORAK, 16. STUDENOGA 2010. BROJ 127 – STRANICA 87 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
PRILOG IV.
¸ Dokument : I-OOI-1 Verzija : 1.5.1 Pripremljeno : listopad 2010. Stranica : 1 od 4
ISPUNITI OBRAZAC VELIKIM SLOVIMA
Podaci o korisniku
1. Ime i prezime/naziv korisnika 2. OIB/MB korisnika 3. Pravni zastupnik – u sluaju pravne osobe 4. Adresa korisnika 5. Ime ekonomskog operatera kojem je korisnik prenio predmet ulaganja na upravljanje (za mjeru 301) 6. Referentni broj (iz Ugovora)
Podaci o ulaganju
8. Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja (iz Ugovora, lanak 4.)
9. Iznos potpore (iz Ugovora, lanak 4.)
10. Iznos iz zahtjeva za isplatu1 (u KN bez PDV-a)
Podaci o raunu na koji e Agencija za plaanja uplatiti sredstva
11. Naziv banke (iz Ugovora)
12. Broj rauna korisnika (iz Ugovora) -
13. Datum zaprimanja (popunjava Agencija za plaanja)
Stavke od 1 do 12 popunjava korisnik
1 Ukupan iznos svih plaenih rauna u KN (iz Izjave o izdacima, stupac I oznaen*) x postotak (%) iz Ugovora (ne smije premašiti iznos iz reda 9)1
Izjava o izdacima:
Dobav- lja2
protivnom N/P)
uplatu i izvo- da iz banke4
Broj EUR1/ Potvrde o podrijetlu
HGK5
A B C D E F G H I J K L M
UKUPAN IZNOS PLAENIH RAUNA U KN: *
1 Klasifi kacija troškova po pojedinoj grupi u skladu s Listom troškova za svaku mjeru/naziv izdataka (ulaganja) – u sluaju opreme unijeti serijski broj 2 Ime dobavljaa ili uspješnog ponuditelja za mjeru 301 3 Navesti sve brojeve predrauna ukoliko su plaanja izvršena putem istih 4 Datum i broj naloga za plaanje i/ili broj SWIFTA ili dnevnog informativnog izvatka 5 Upisati broj EUR1 u sluaju uvoza opreme ili broj Potvrde izdane od strane Hrvatske gospodarske komore za domae podrijetlo
STRANICA 88 – BROJ 127 UTORAK, 16. STUDENOGA 2010.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Potvrujem kako za ulaganje nisam primio/primila bespovratna sredstva iz drugih izvora kao što sam naveo/navela u specifi kaciji o sufi nan- ciranju (Napomena: u sluaju kad korisnik nije primio bespovratna sredstva iz drugih izvora napisati »Nije primjenjivo«):
Specifi kacija sufi nanciranja
Potvrujem kako je sva nabavljena roba nova i potjee iz drava EU, drava europskog ekonomskog podruja (Norveška, Lihtenštajn, Island), EU drava kandidata (Hrvatska, Turska, BJRM) i sljedeih drava: Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, Alira, Armenije, Azerbajdana, Bjelorusije, Egipta, Gruzije, Izraela, Jordana, Libanona, Libije, Moldavije, Maroka, Palestinske samouprave Zapadne obale i pojasa Gaze, Ruske Federacije, Sirije, Tunisa, Ukrajine.
U sluaju smanjenja ukupnog iznosa ulaganja i nie cijene, molimo ispunite sljedee:
_________________________________________________________________________________________________________
b) svojim potpisom izjavljujem kako kvaliteta ulaganja nije promijenjena zbog smanjenja ukupnog iznosa ulaganja
Izjavljujem kako su svi navedeni podaci istiniti i toni te je prikupljena sva potrebna dokumentacija vezana uz ulaganje.
Potpis korisnika ____________________________________________
Mjesto, datum ______________________________________________
Ispunjeni obrazac i traene dokumente poslati preporuenom poštom i nasloviti na:
Agencija za plaanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Sektor za strukturnu potporu
Odjel za odobrenje isplata
Ulica grada Vukovara 269d
S napomenom: »IPARD – Zahtjev za isplatu – ne otvarati«
(u gornjem lijevom kutu omotnice napisati klasifi kacijsku oznaku dosjea prijave i referentni broj)
C) MJERA 301
IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENTI Popunjava
OBVEZNI DOKUMENTI
2. Predrauni
3. Dnevni informativni izvadak o prometu i stanju rauna za tuzemna plaanja
4. Dokument banke koji dokazuje plaanje u inozemstvo u stranoj valuti (SWIFT)/nalozi za plaanje
5. Bankovnu potvrdu o R za raune plaene sa R razliitog od onoga navedenog u Zahtjevu za isplatu i to ne stariju od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za isplatu
6. Karton deponiranih potpisa
7. Preslika ugovora o kreditu i svih ugovora vezanih uz plaanje (Ugovori o cesiji/akreditivi)
8. Izjava banke o plaenim raunima
9. Izjava dobavljaa o plaenim raunima
10. Kopije ugovora s dobavljaima
11. Uporabna dozvola ili Potvrda na glavni projekt ili drugi odgovarajui dokument u skladu sa Zakonom o prostornom ureenu i gradnji
12. Rješenje o ispunjavanju minimalnih tehnikih uvjeta za obavljanje djelatnosti
13. Zapisnik o tehnikom prijemu izgraenog objekta ili ugraene opreme (nakon izgradnje objekta ili ugradnje opreme, u koliko za to postoji zakonska obveza)
UTORAK, 16. STUDENOGA 2010. BROJ 127 – STRANICA 89 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Brodsko-posavska OPRISAVCI 2 636
Brodsko-posavska ORIOVAC 6 559
Brodsko-posavska PODCRKAVLJE 2 683
Brodsko-posavska REŠETARI 5 171
Brodsko-posavska SIBINJ 7 549
Brodsko-posavska SIKIREVCI 2 707
Brodsko-posavska STARO PETROVO SELO 6 352
Brodsko-posavska VELIKA KOPANICA 3 876
Brodsko-posavska VRBJE 2 906
Brodsko-posavska VRPOLJE 4 023
Dubrovako-neretvanska BLATO 3 680
Dubrovako-neretvanska JANJINA 593
Dubrovako-neretvanska LASTOVO 835
Dubrovako-neretvanska ZAABLJE 912
Istarska BARBAN 2 465
Istarska BRTONIGLA – VERTENE- GLIO
Istarska BUJE – BUIE 5 340
14. Dokazi o podrijetlu roba ili usluga za svaki raun za koji se trai isplata; EUR 1 s pripadajuim JCD ili uvjerenje izdano od nadlenog tijela, ili Izjava na raunu. Za opremu ili usluge (materijale) hrvatskog podrijetla – potvrdu izdanu od strane Hrvatske gospodarske komore
15. Deklaracije proizvoda (deklaracije o vrsti i kakvoi proizvoda ili upotrebljavanih materijala, sukladno propisima)
16. Deklaracije za ugraenu opremu
17. Jamstva izdana od dobavljaa ovisno vrsti opreme
18. Jamstva izdana od izvoaa ovisno o vrsti objekata (usluga)
19. Potvrda o ispunjavanju EU standarda zaštite okoliša izdana od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ureenja i gradi- teljstva
20. Izvješe o primjeni propisa iz podruja zaštite na radu izdana od Dravnog inspektorata
21. Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti sukladno Zakonu o regulaciji energetskih djelatnosti te Pravilnikom o dozvo- lama za obavljanje energetskih djelatnosti
Napomena za korisnika: Potrebne dokumente oznaiti kvaicom.
PRILOG V.
UPANIJA GRAD/OPINA BR. STA-
Bjelovarsko-bilogorska HERCEGOVAC 2 791
Bjelovarsko-bilogorska IVANSKA 3 510
Bjelovarsko-bilogorska KAPELA 3 516
Bjelovarsko-bilogorska KONANICA 2 824
Bjelovarsko-bilogorska ROVIŠE 5 145
Bjelovarsko-bilogorska SEVERIN 1 038
Bjelovarsko-bilogorska SIRA 2 546
Bjelovarsko-bilogorska ŠANDROVAC 2 095
Bjelovarsko-bilogorska ŠTEFANJE 2 347
Brodsko-posavska BEBRINA 3 541
Brodsko-posavska BUKOVLJE 3 005
Brodsko-posavska CERNIK 4 235
Brodsko-posavska DAVOR 3 259
Brodsko-posavska DRAGALI 1 282
Brodsko-posavska GARIN 5 320
Brodsko-posavska GUNDINCI 2 294
Brodsko-posavska KLAKAR 2 417
Brodsko-posavska OKUANI 4 224
STRANICA 90 – BROJ 127 UTORAK, 16. STUDENOGA 2010.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Koprivniko-krievaka UREVAC 8 862
Koprivniko-krievaka FERDINANDOVAC 2 107
Koprivniko-krievaka GOLA 2 760
Koprivniko-krievaka HLEBINE 1 470
Koprivniko-krievaka KALINOVAC 1 725
Koprivniko-krievaka KALNIK 1 611
Koprivniko-krievaka LEGRAD 2 764
Koprivniko-krievaka MOLVE 2 379
Koprivniko-krievaka PETERANEC 2 848
Koprivniko-krievaka RASINJA 3 818
Koprivniko-krievaka SOKOLOVAC 3 964
Koprivniko-krievaka VIRJE 5 197
Krapinsko-zagorska BEDEKOVINA 8 482
Krapinsko-zagorska BUDINŠINA 2 793
Krapinsko-zagorska DESINI 3 478
Krapinsko-zagorska URMANEC 4 481
Krapinsko-zagorska HRAŠINA 1 826
Krapinsko-zagorska JESENJE 1 643
Krapinsko-zagorska KLANJEC 3 234
Krapinsko-zagorska KONJŠINA 4 074
Krapinsko-zagorska KRAPINSKE TOPLICE 5 744
Krapinsko-zagorska KUMROVEC 1 854
Krapinsko-zagorska LOBOR 3 669
Krapinsko-zagorska MAE 2 715
Krapinsko-zagorska MIHOVLJAN 2 234
Krapinsko-zagorska OROSLAVJE 6 253
Krapinsko-zagorska PETROVSKO 3 022
Krapinsko-zagorska PREGRADA 7 165
Krapinsko-zagorska RADOBOJ 3 513
Krapinsko-zagorska SVETI KRI ZARETJE 6 619
Krapinsko-zagorska TUHELJ 2 181
Krapinsko-zagorska ZABOK 9 365
Krapinsko-zagorska ZLATAR 6 506
Krapinsko-zagorska ZLATAR-BISTRICA 2 830
Liko-senjska BRINJE 4 108
Liko-senjska KARLOBAG 1 019
Liko-senjska LOVINAC 1 096
Istarska BUZET 6 059
Istarska CEROVLJE 1 745
Istarska FUNTANA – FONTANE 831
Istarska GRAIŠE 1 433
Istarska GRONJAN – GRISIGNANA 785
Istarska KANFANAR 1 457
Istarska KAROJBA 1 489
1 334
Istarska LUPOGLAV 929
Istarska OPRTALJ – PORTOLE 981
Istarska PAZIN 9 227
Istarska PIAN 1 997
Istarska PULA – POLA 296
Istarska RAŠA 3 535
Istarska SVETI PETAR U ŠUMI 1 011
Istarska SVETVINENAT 2 218
Istarska TAR-VABRIGA – TORRE- ABREGA
Istarska MINJ 3 447
Karlovaka BARILOVI 3 095
Karlovaka BOSILJEVO 1 486
Karlovaka CETINGRAD 2 746
Karlovaka DRAGANI 2 950
Karlovaka JOSIPDOL 3 987
Karlovaka KAMANJE 1 008
Karlovaka KRNJAK 2 164
Karlovaka LASINJA 1 938
Karlovaka NETRETI 3 333
Karlovaka OZALJ 7 932
Karlovaka PLAŠKI 2 292
Karlovaka RAKOVICA 2 623
Karlovaka SLUNJ 6 096
Karlovaka TOUNJ 1 252
Karlovaka VOJNI 5 495
Karlovaka AKANJE 2 185
Koprivniko-krievaka DRNJE 2 156
Koprivniko-krievaka ELEKOVEC 1 824
UTORAK, 16. STUDENOGA 2010. BROJ 127 – STRANICA 91 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Osjeko-baranjska STRIZIVOJNA 2 759
Osjeko-baranjska ŠODOLOVCI 1 955
Osjeko-baranjska TRNAVA 1 900
Osjeko-baranjska VILJEVO 2 396
Osjeko-baranjska VIŠKOVCI 2 060
Osjeko-baranjska VLADISLAVCI 2 124
Osjeko-baranjska VUKA 1 312
Poeško-slavonska BRESTOVAC 4 028
Poeško-slavonska AGLIN 3 386
Poeško-slavonska JAKŠI 4 437
Poeško-slavonska KAPTOL 4 007
Poeško-slavonska KUTJEVO 7 472
Poeško-slavonska LIPIK 6 674
Poeško-slavonska PAKRAC 8 855
Poeško-slavonska VELIKA 5 888
Primorsko-goranska BAKAR 7 773
Primorsko-goranska BAŠKA 1 554
Primorsko-goranska BROD MORAVICE 985
Primorsko-goranska CRES 2 959
Primorsko-goranska ABAR 4 387
Primorsko-goranska AVLE 6 749
Primorsko-goranska DELNICE 6 262
Primorsko-goranska DOBRINJ 1 970
Primorsko-goranska FUINE 1 650
Primorsko-goranska JELENJE 4 877
Primorsko-goranska KASTAV 8 891
Primorsko-goranska KLANA 1 931
Primorsko-goranska KOSTRENA 3 897
Primorsko-goranska KRALJEVICA 4 579
Primorsko-goranska KRK 5 491
Primorsko-goranska LOKVE 1 120
Primorsko-goranska LOPAR 1 191
Primorsko-goranska LOVRAN 3 987
Primorsko-goranska MALINSKA-DUBAŠNICA 2 726
Primorsko-goranska MRKOPALJ 1 407
Primorsko-goranska OMIŠALJ 2 998
Primorsko-goranska PUNAT 1 876
Primorsko-goranska RAB 8 289
Primorsko-goranska SKRAD 1 333
Primorsko-goranska VIŠKOVO 8 907
Primorsko-goranska VRBNIK 1 245
Primorsko-goranska VRBOVSKO 6 047
Sisako-moslavaka DVOR 5 742
Sisako-moslavaka GLINA 9 868
Sisako-moslavaka GVOZD 3 779
Sisako-moslavaka JASENOVAC 2 391
Sisako-moslavaka LEKENIK 6 170
Sisako-moslavaka LIPOVLJANI 4 101
Liko-senjska NOVALJA 3 335
Liko-senjska PERUŠI 3 494
Liko-senjska SENJ 8 132
Liko-senjska UDBINA 1 649
Liko-senjska VRHOVINE 1 078
Meimurska BELICA 3 509
Meimurska GORIAN 3 148
Meimurska KOTORIBA 3 333
Meimurska OREHOVICA 2 769
Meimurska PODTUREN 4 392
Meimurska PRELOG 7 871
Meimurska PRIBISLAVEC 2 929
Meimurska SELNICA 3 442
Meimurska STRAHONINEC 2 728
Meimurska SVETI JURAJ NA BREGU 5 279
Meimurska SVETI MARTIN NA MURI 2 958
Meimurska ŠENKOVEC 2 770
Meimurska ŠTRIGOVA 3 221
Meimurska VRATIŠINEC 2 213
Osjeko-baranjska ANTUNOVAC 3 559
Osjeko-baranjska BILJE 5 480
Osjeko-baranjska BIZOVAC 4 979
Osjeko-baranjska EMINAC 3 246
Osjeko-baranjska DARDA 7 062
Osjeko-baranjska DRA 3 356
Osjeko-baranjska DRENJE 3 071
Osjeko-baranjska URENOVAC 7 946
Osjeko-baranjska ERDUT 8 417
Osjeko-baranjska ERNESTINOVO 2 225
Osjeko-baranjska FERIANCI 2 418
Osjeko-baranjska GORJANI 1 832
Osjeko-baranjska JAGODNJAK 2 147
Osjeko-baranjska KOŠKA 4 411
Osjeko-baranjska MAGADENOVAC 2 239
Osjeko-baranjska MARIJANCI 2 719
Osjeko-baranjska PETLOVAC 2 743
Osjeko-baranjska PETRIJEVCI 3 068
Osjeko-baranjska PODGORA 3 314
Osjeko-baranjska POPOVAC 2 427
Osjeko-baranjska PUNITOVCI 1 850
Osjeko-baranjska SEMELJCI 4 858
STRANICA 92 – BROJ 127 UTORAK, 16. STUDENOGA 2010.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Šibensko-kninska KIJEVO 533
Šibensko-kninska PIROVAC 1 846
Šibensko-kninska PRIMOŠTEN 2 992
Šibensko-kninska PROMINA 1 317
Šibensko-kninska ROGOZNICA 2 391
Šibensko-kninska RUI 1 775
Šibensko-kninska SKRADIN 3 986
Šibensko-kninska TISNO 3 239
Šibensko-kninska TRIBUNJ 1 390
Šibensko-kninska UNEŠI 2 160
Šibensko-kninska VODICE 8 017
Varadinska BEDNJA 4 765
Varadinska BERETINEC 2 288
Varadinska BREZNICA 2 304
Varadinska CESTICA 5 678
Varadinska JALABET 3 732
Varadinska KLENOVNIK 2 278
Varadinska LEPOGLAVA 8 718
Varadinska LUDBREG 8 668
Varadinska LJUBEŠICA 1 959
Varadinska MARTIJANEC 4 327
Varadinska MARUŠEVEC 6 757
Varadinska PETRIJANEC 4 994
Varadinska SRAINEC 4 714
Varadinska VIDOVEC 5 539
Varadinska VINICA 3 747
Varadinska VISOKO 1 641
Virovitiko-podravska CRNAC 1 772
Virovitiko-podravska AINCI 3 308
Virovitiko-podravska AAVICA 2 394
Virovitiko-podravska GRADINA 4 485
Virovitiko-podravska LUKA 4 276
Virovitiko-podravska MIKLEUŠ 1 701
Virovitiko-podravska ORAHOVICA 5 792
Virovitiko-podravska SOPJE 2 750
Virovitiko-podravska SUHOPOLJE 7 506
Virovitiko-podravska VOIN 2 421
Virovitiko-podravska ZDENCI 2 235
Vukovarsko-srijemska ANDRIJAŠEVCI 4 249
Vukovarsko-srijemska BOGDANOVCI 2 366
Vukovarsko-srijemska BOROVO 5 360
Vukovarsko-srijemska BOŠNJACI 4 653
Sisako-moslavaka MAJUR 1 490
Sisako-moslavaka SUNJA 7 376
Sisako-moslavaka TOPUSKO 3 219
Splitsko-dalmatinska BOL 1 661
Splitsko-dalmatinska BRELA 1 771
Splitsko-dalmatinska DICMO 2 657
Splitsko-dalmatinska DUGOPOLJE 3 120
Splitsko-dalmatinska GRADAC 3 615
Splitsko-dalmatinska HRVACE 4 116
Splitsko-dalmatinska HVAR 4 138
Splitsko-dalmatinska JELSA 3 656
Splitsko-dalmatinska KLIS 4 367
Splitsko-dalmatinska KOMIA 1 677
Splitsko-dalmatinska SUURAJ 492
Šibensko-kninska ERVENIK 988
UTORAK, 16. STUDENOGA 2010. BROJ 127 – STRANICA 93 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Zagrebaka BEDENICA 1 522
Zagrebaka BISTRA 6 098
Zagrebaka BRCKOVLJANI 6 675
Zagrebaka DUBRAVA 5 478
Zagrebaka DUBRAVICA 1 586
Zagrebaka FARKAŠEVAC 2 102
Zagrebaka GRADEC 3 920
Zagrebaka JAKOVLJE 3 952
Zagrebaka KRAŠI 3 199
Zagrebaka KRAVARSKO 1 983
Zagrebaka KRI 7 406
Zagrebaka LUKA 1 419
Zagrebaka ORLE 2 145
Zagrebaka PISAROVINA 3 697
Zagrebaka POKUPSKO 2 492
Zagrebaka PRESEKA 1 617
Zagrebaka PUŠA 2 484
Zagrebaka RAKOVEC 1 350
Zagrebaka RUGVICA 7 608
Zagrebaka STUPNIK 3 251
Zagrebaka UMBERAK 1 185
IZVJEŠTAJ O STANJU PROJEKTA
Provedene aktivnosti:
Planirane aktivnosti:
B) Projekt e se provesti prije zadanog roka
Vukovarsko-srijemska CERNA 4 990
Vukovarsko-srijemska DRENOVCI 7 424
Vukovarsko-srijemska GRADIŠTE 3 382
Vukovarsko-srijemska GUNJA 5 033
Vukovarsko-srijemska ILOK 8 351
Vukovarsko-srijemska IVANKOVO 8 676
Vukovarsko-srijemska JARMINA 2 627
Vukovarsko-srijemska LOVAS 1 579
Vukovarsko-srijemska MARKUŠICA 3 053
Vukovarsko-srijemska NEGOSLAVCI 1 466
Vukovarsko-srijemska NIJEMCI 5 998
Vukovarsko-srijemska NUŠTAR 5 862
Vukovarsko-srijemska OTOK 7 755
Vukovarsko-srijemska PRIVLAKA 2 199
Vukovarsko-srijemska ŠTITAR 2 608
Vukovarsko-srijemska TOMPOJEVCI 1 999
Vukovarsko-srijemska TORDINCI 2 251
Vukovarsko-srijemska TOVARNIK 3 335
Vukovarsko-srijemska TRPINJA 6 466
Vukovarsko-srijemska VOINCI 2 113
Vukovarsko-srijemska VRBANJA 5 174
Zadarska BENKOVAC 9 786
Zadarska BIBINJE 3 923
Zadarska GALOVAC 1 190
Zadarska GRAAC 3 923
Zadarska JASENICE 1 329
Zadarska KALI 1 731
Zadarska ŠKABRNJA 1 772
Zadarska ZEMUNIK DONJI 1 903
STRANICA 94 – BROJ 127 UTORAK, 16. STUDENOGA 2010.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
ili kopija originalnog certifi kata o podrijetlu ovjerena od javnog bi- ljenika ili kopija originalnog EUR1 ovjerena kod javnog biljenika ili kopija originalne izjave na raunu od strane ovlaštenog izvoznika ovjerena kod javnog biljenika).
Molimo Vas da u trenutku kada je uvezena roba isporuena, za istu priloite kopiju originalne Jedinstvene carinske deklaracije ovjere- ne od strane javnog biljenika (dobavlja zadrava pravo tajnosti uvozne cijene i moe ju zacrniti na kopiji originalne Jedinstvene ca- rinske deklaracije), Deklaraciju proizvoda, Certifi kat o usklaenosti sa standardima za robu, gdje je potrebno, te Garantni list, ako je primjenjiv.
Certifi kat o podrijetlu tre- ba sadravati sljedee:
1. roba dolazi od (dobavlja)
2. kupac (ime korisnika);
5. iznos
6. datum i broj fakture (prikazati podatke iz svih faktura):
7. potpis i ig
(broj godina za jamstvo i za tehniko odravanje).
Molimo, u ponudi navedite da e ugovor biti potpisan prije ispo- ruke usluga, radova, opreme i roba.
Kod isporuke robe dobavlja e potvrditi na odgovarajuoj ispravi (ako je potpisana) ili na raunu da je roba istovjetna navedenoj u ponudi, da udovoljava tehnikim zahtjevima te da je nova i spremna za uporabu.
U privitku ovog Poziva, kao njegov sastavni dio, nalazi se tehnika specifi kacija. Prilikom pripreme ponude dobavlja se mora pridra- vati navedenih zahtjeva.
Molimo, ovjerite zaprimljenu tehniku specifi kaciju i ispunite ju (u sluaju radova na izgradnji ili rekonstrukciji), ili ju priloite ponudi (u sluaju nabave opreme).
Ljubazno Vas molimo, potpišite i ovjerite ovaj Poziv na natjeaj, te ga pošaljete kao privitak uz ponudu.
Poveznica s tehnikom specifi kacijom u privitku je: 1. broj/datum tehnike specifi kacije ______________ izdane od ________________________________ (ispunjava korisnik)
2. druga poveznica____________________ (ispunjava korisnik)
Ljubazno Vas molimo, proslijedite svoju ponudu na sljedeu adresu:
____________________________
____________________________
____________________________
___________________________________
___________________________________ (ispunjava korisnik)
* Razlozi:
Datum: _________________________________
Potpis: _________________________________
* Ovaj Izvještaj šalje se Agenciji za plaanja tromjeseno (svaka tri (3) mje- seca). Raunanje dana poinje danom potpisivanja Ugovora. Ukoliko je pro- cijenjeno da e projekt kasniti, molimo Vas da Agenciji za plaanja pošaljete Zahtjev odobrenje promjena, najmanje 30 dana prije isteka roka za slanje Zahtjeva za isplatu, kako bi odredili novi rok za provedbu projekta.
PRILOG VII.
Dokument : I-OOP-7 Verzija : 1.5.1 Pripremljeno :listopad 2010. Stranica : 1 od 3
I-OOP-7
Ulica: ___________________________________
Grad/naselje: ___________________________________
Drava: ___________________________________
Telefon/faks: ___________________________________
E-mail: ___________________________________
Dobavlja:_________________________________________
Ovime Vas pozivamo na podnošenje ponuda za dobavljaa roba i usluga navedenih u tehnikim zahtjevima ovog Poziva na natjeaj.
Cjenovne ponude moraju biti priloene u kunama (HRK) ili euri- ma (EUR) do dana: ____________________ i biti vaee na dan podnošenja prijave.
Robe i usluge moraju biti podrijetlom iz zemalja lanica Europske unije (EU) ili zemalja korisnica Instrumenta pretpristupne pomoi (IPA) (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Crna Gora, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Turska i Albanija), ze- malja Europskog instrumenta za susjedstvo i partnerstvo (ENPI) (Alir, Armenija, Azerbajdan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Libanon, Libija, Moldavija, Maroko, Palestinska samouprava Zapadne obale i pojasa Gaze, Ruska Federacija, Sirija, Tunis i Ukra- jina) i zemalja Europskog gospodarskog pojasa (EEA) (Norveška, Liechtenstein i Island) i moraju biti potpuno nove. U ponudi mora- ju biti navedeni neto cijena, iznos PDV-a i ukupna cijena za svaku pojedinanu robu/uslugu.
Molimo Vas, u ponudi potvrdite da je roba nova i neupotrebljavana te da potjee iz navedenih prihvatljivih zemalja podrijetla. Uz to, dobavlja je obvezan priloiti potpisanu izjavu/deklaraciju/certifi kat o podrijetlu, izdanu od proizvoaa ili drugi odgovarajui doku- ment koji je izdala nadlena institucija (ukoliko postoji). U sluaju graevinskih radova, molimo Vas jasno navedite zemlju podrijetla usluga, radova, opreme i roba. Certifi kat o podrijetlu mora biti iz- dan u trenutku isporuke (Certifi kat o podrijetlu izdan od Hrvatske gospodarske komore ili druge odgovarajue ustanove strane drave
UTORAK, 16. STUDENOGA 2010. BROJ 127 – STRANICA 95 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
PRILOG IX.
Dokument : I-OPP-16-1 Verzija : 1.5.1 Pripremljeno : Listopad 2010 . Stranica : 1 od 5
ZAHTJEV ZA ODOBRENJE PROMJENA ZA MJERU 301
Korisnik: _________________________________
2. TIP (promjene projekta) (PPD)
(a) Promjena naziva, vrste i koliine opreme;
(b) Promjena zemlje porijekla;
3. TIP ( promjena u dinamici provoenja pro- jekta) (PRAD)
Promjena datuma predaje Zahtjeva za isplatu u sluaju:
(a) Posebna ili dodatna oprema odobrena od strane APPRRR;
(b) Iznimni vremenski uvjeti koji mogu utje- cati na instalaciju ili montau robe/pro- vedbu radova;
(c) Fizike prepreke ili uvjeti koji mogu utje- cati na isporuku robe/provedbu radova;
(d) Administrativnih naloga koji utjeu na da- tum dovršenja osim onih koji proizlaze iz pogreške ugovorene strane;
(e) Svaka obustava isporuke i/ili instalacija robe/provedbe radova koji nisu proizašli iz pogreške ugovornih strana;
(f) Viša sila.
4. TIP (PPD)
(a) Promjena u Listi izdataka za Mjeru 301 I-OOP-15.3 koja proizlazi iz promjene uspješnog ponuditelja
UPUTA ZA POPUNJAVANJE I PREDAJU ZAHTJEVA ZA
ODOBRENJE PROMJENA
zan dati obrazloenje i predati dodatnu dokumentaciju ovisno o tipu
promjene koja se trai.
PRILOG VIII.
Dokument : I-OOP-8 Verzija : 1.5.1 Pripremljeno : listopad 2010. Stranica :1 od 2
I-OOP-8
*Dobavlja Dobavlja Dobavlja 1. Naziv dobavljaa koji je zaprimio
Poziv na natjeaj 2. Adresa dobavljaa 3. Poziv na natjeaj poslan dana: 4. Cjenovna ponuda od dobavljaa za-
primljena dana: 5. Cjenovna ponuda vrijedi do: 6. Cjenovna ponuda je usklaena s
tehnikom specifi kacijom** 7. Zemlja podrijetla planiranog ulaga-
nja u objekte ili opremu 8. Naziv proizvoaa (samo za opremu) 9. Cijena planiranog ulaganja (EUR)***
10. Mjeseni teaj eura EK*** 11. Cijena planiranog ulaganja u HRK
bez PDV-a 12. Drugi kriteriji 13. Trajanje jamstva (ako je primjenjivo) 14. Rokovi isporuke 15. Mogunost servisiranja 16. Dostava i montaa ukljuene u ci-
jenu? 17. Ostalo 18.
Razlozi za odabir cjenovne ponude, ako ona nije najjeft inija:
Napomena:
* U sluaju ulaganja do 10.000,00 €, potrebno je ispuniti samo jedan stupac.
** Sve priloene ponude moraju biti u skladu sa tehnikim specifi kacijama i svi odgovori u redu 6 moraju biti »DA«.
*** Preraun iz EUR u HRK obavlja se prema mjesenom teaju eura, utvrenom od Europske komisije (EK) za mjesec u kojem se podnosi prijava Agenciji za plaanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR). Web-adresa na kojoj se moe dobiti uvid u navedeni teaj je: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/
Ukoliko se ispunjava više obrazaca I-OOP-8, na svima se mora koristiti isti teaj iskazan na 6 decimala. Preraun iz EUR u HRK mora se obaviti samo kod ponuda u kojima su cijene izraene iskljuivo u EUR. Kod ponuda koje sadre iznose u HRK i u EUR ili samo u HRK, nije potrebno popunjavati redove 9. i 10. U takvim sluajevima dovoljno je unijeti iznos iz ponude izraen u HRK u red 11.
STRANICA 96 – BROJ 127 UTORAK, 16. STUDENOGA 2010.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
a) Promjena u Listi izdataka za Mjeru 301 I-OOP-15.3 koja proi- zlazi iz promjene uspješnog ponuditelja:
(1) Ugovor potpisan s izvoaem (uspješnim ponuditeljem)
(2) Listu izdataka za Mjeru 301 I-OOP-15.3.
Ako uspješni ponuditelj odobren od strane APPRRR-a ne vrati dva potpisana ugovora Korisniku u roku od 30 dana od dana zaprima- nja ili u bilo kojoj fazi naznai da nije voljan ili nije u mogunosti potpisati ugovor, ugovor mu nee biti dodijeljen. Postupak izrade ugovora mora zapoeti od 1. koraka (priprema Dosjea ugovora) s novim dosjeom ugovora pripremljenim koristei ponudu koja ima sljedei najvei rezultat (pod uvjetom da je ponuda prošla tehniki prag i u okviru je maksimalnog prorauna dozvoljenog za ugovor).
Obrazloenje:
• Korisnik je obvezan dostaviti ovaj primjerak Zahtjeva za odo- brenje promjena za mjeru 301 koji se nalazi u prilogu Pravilnika o provedbi Mjere 301 »poboljšanje i razvoj ruralne infrastruk- ture« unutar IPARD programa koji je objavljen na web-strani- cama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) ili moe bit preuzet sa stranice APPRRR (www. apprrr.hr).
• Prilikom predaje ovog Zahtjeva za odobrenje promjena za mje- ru 301 korisnik je obvezan zaokruiti broj i slovo koji oznaava- ju zatraenu promjenu. Svaka promjena mora biti obrazloena i potkrijepljena s odgovarajuom dokumentacijom.
• Promjene koje su navedene kao tip 1. promjena ili tip 2. pro- mjena bit e odobrene nakon provjere, pregleda zatraene dokumentacije. Korisniku e biti poslani, takoer, pregledani, odobreni uvezani primjerci Aneksa Ugovora (obrazac iz PRAG- a) zajedno s Aneksom Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301.
• Korisnik e vratiti jedan (1) primjerak Aneksa Ugovora o do- djeli sredstava iz IPARD programa za mjeru 301 u roku od 7 dana od dana primitka, potpisan i ovjeren peatom od strane korisnika. Ukoliko korisnik ne vrati potpisani i ovjeren pea- tom primjerak Aneksa Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za mjeru 301 u roku od 7 dana od dana kada ga je primio, smatrat e se da je odustao od zatraene promjene.
• Korisnik je obvezan dostaviti APPRRR jedan primjerak (1) Aneksa Ugovora (obrazac iz PRAG-a) potpisan od izvoaa unutar roka od etrdeset i pet (45) dana od dana kada ga je zaprimio od APPRRR. Datum potpisivanja Aneksa Ugovora (obrazac iz PRAG-a) mora biti kasniji od datuma potpisivanja Aneksa Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za mje- ru 301 (I-OPP-15).
• Potrebna dokumentacija za odobrenje zatraenih promjena je gore navedena.
• Promjene koje s predlau ovim dokumentom (promjene nave- dene pod 1. tipom, 2. tipom, 3. tipom i 4. tipom) bit e pred- metom odobrenja od strane APPRRR.
• Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za mjeru 301 moe biti izdan samo dva puta za promjene navedene pod 2. tipom i 3. tipom.
• Promjene navedene pod 1. tipom promjena i 2. tipom promjena mogu biti provedene samo onda kada korisnik primi obavijest od APPRRR u kojoj ga obavještava da Aneks Ugovora od do- djeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301 stupa na snagu na dan primitka navedene obavijesti.
• Promjene navedene pod 3. tipom mogu biti provedene nakon što korisnik primi Pismo odobrenja.
1. TIP PROMJENA
Prilikom predaje Zahtjeva za odobrenje promjena za 1. tip promjene (promjena koje se odnose na preambulu Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301 i na preambulu Ugovora koji je sklopljen izmeu korisnika i izvoaa):
a) Adresa
• Aneks Ugovora (obrazac iz PRAG-a) – tri (3) primjerka;
• Zajedniku izjavu za iniciranje promjena
• Potvrdu/Izjavu/Uvjerenje koju je izdalo nadleno i ovlašteno tijelo ili institucija kojim se potvruje zatraena promjena.
Svi primjerci Aneksa Ugovora (obrazac iz PRAG-a) trebaju biti ispravno popunjeni, potpisani i ovjereni peatom radi pregleda i odobrenja od strane APPRRR.
2. TIP PROMJENA
Prilikom predaje Zahtjeva za odobrenje promjena za 2. tip promjene (promjene koje se odnose na promjene projekta utvrenog u Ugovo- ru o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301 te u Ugovoru koji je sklopljen izmeu korisnika i izvoaa):
(a) Promjena naziva, vrste i koliine opreme;
(b) Promjena zemlje porijekla;
(c) Promjena kvalitete/kvantitete radova/materijala koji se trebaju provesti/ugraditi u sluaju izgradnje/rekonstrukcije zbog pro- mjene troškovnika,
korisnik je obvezan dostaviti sljedee dokumente koji moraju biti original ili preslika ovjerena od strane javnog biljenika izuzev do- kumenata navedenih u toki (3) koji mogu biti preslike, skenirani primjerci, ili zaprimljeni putem e-maila:
(1) Lista izdataka (obrasci I-OOP.15.3) koja sadri promjene, pot- pisana i ovjerena od strane podnositelja (tiskani primjerak i na CD-u, oba u Excel formatu)
(2) Tablica usporedbe odobrene ponude i nove ponude po stavcima (tiskani primjerak i na CD-u, oba u Excel formatu)
(3) Ponudu novog izvoaa
(6) Zajedniku izjavu za iniciranje promjena
Svi primjerci Aneksa Ugovora (obrazac iz PRAG-a) trebaju biti ispravno popunjeni, potpisani i ovjereni peatom radi pregleda i odobrenja od strane APPRRR.
3. TIP PROMJENE
Prilikom predaje Zahtjeva za odobrenje promjena za 3. tip promjene:
a) Promjena datuma predaje Zahtjeva za isplatu
korisnik je obvezan dostaviti odgovarajuu dokumentaciju koju je izdalo nadleno i ovlašteno tijelo ili institucija.
4. TIP PROMJENE
Prilikom predaje Zahtjeva za odobrenje promjena za 4. tip promjene korisnik je obvezan dostaviti sljedee dokumente:
UTORAK, 16. STUDENOGA 2010. BROJ 127 – STRANICA 97 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
PRILOG X.
Dokument: I-OOP-15.3 Verzija: 1.5.1 Pripremljeno: listopad 2010. Stranica: 1 od 3
Naziv podnositelja: ___________________________________
Šifra izdatka Naziv prihvatljivog izdatka Opis (dimenzije, kapacitet…)
Odabrani dobavlja Br. ponude Podrijetlo
robe Jedinica
PDV-a
Ukupni iznos bez PDV-a
(301.1) SEKTOR KANALIZACIJE I PRO IŠ AVANJA OTPADNIH VODA zbroj: 301.1.1+301.1.2
(301.1.1) Izgradnja ukupno = (301.1.1.1) 301.1.1.1 Izgradnja i/ili rekonstrukcija sustava kanalizacije i/ili sustava za pro iš avanje otpadnih voda
uklju uju i kolektore, crpne stanice, kišne preljeve, retencijske bazene, ure aje za pro iš avanje i kompaktne ure aje sa svom opremom, materijalom i montaom.
(301.1.2) Oprema ukupno = (301.1.2.1-301.1.2.8) 301.1.2.1 Elektro-ormari za priklju ak elektri ne energije, nadzor i upravljanje, PLC ure aji
301.1.2.2 Elektro-kabeli, opti ki kabeli
301.1.2.3 Hardware oprema – PC, printer, monitori i sl.
301.1.2.4 Software paketi – SCADA programska podrška
301.1.2.5 Oprema za daljinsko povezivanje (GPRS antenski ure aji)
301.1.2.6 Oprema za mjerenje koli ine – ultrazvu ne sonde ili nivo plovci
301.1.2.7 Opreme za mjerenje kakvo e – sonde za mjerenje pH vrijednosti, temperature, BPK, KPK, mutno e, i sl.
301.1.2.8 Ure aji za zagrijavanje i arenje za analiti ke potrebe
(301.2) SEKTOR JAVNIH NERAZVRSTANIH CESTA zbroj: 301.2.1
(301.2.1) Izgradnja ukupno = (301.2.1.1) 301.2.1.1 Izgradnja i/ili rekonstrukcija javnih lokalnih nerazvrstanih cesta uklju uju i pripremne radove,
zemljane radove i radove na strukturi površine ceste
(301.3) SEKTOR TOPLANA NA BIOMASU zbroj: 301.3.1+301.3.2 (301.3.1) Izgradnja ukupno = (301.3.1.1-301.3.1.3) 301.3.1.1 Izgradnja i/ili rekonstrukcija objekta toplane uklju uju i vodoopskrbu, odvodnju i elektroinstalacije
301.3.1.2 Izgradnja i/ili rekonstrukcija centralnog skladišta 301.3.1.3 Izgradnja i/ili rekonstrukcija toplovoda
(301.3.2) Oprema ukupno = (301.3.2.1-301.3.2.9) 301.3.2.1 Oprema toplane (kotao za biomasu, loište kotla) 301.3.2.2 Sustav za odpepeljavanje 301.3.2.3 Sustav pro iš avanja dimnih plinova 301.3.2.4 Dimovodni kanali 301.3.2.5 Izuzima goriva iz silosa 301.3.2.6 Dozator goriva u loištu kotla 301.3.2.7 Hidrauli ni agregat za izuzimanje goriva iz silosa i doziranje goriva u loištu kotla 301.3.2.8 Oprema toplovoda 301.3.2.9 Oprema transportera i dimnjaka (transporter sje ke, dimnjak kotlovnice)
(301.4) SEKTOR PROTUPOARNIH CESTA zbroj: 301.4.1 (301.4.1) Izgradnja ukupno 301.4.1.1 Izgradnja i/ili rekonstrukcija protupoarnih cesta s elementima šumske ceste, uklju uju i
pripremne radove, zemljane radove i radove na cestovnoj strukturi
(301.5) Op i troškovi koji su predmet javne nabave= (301.5.1-301.5.3)
301.5.1 Op i troškovi poput naknada za arhitekte, inenjere i druge savjetodavne naknade 301.5.2 Studije izvedivosti i druge studije vezane za projekt 301.5.3 Patenti i licence
Op i troškovi koji su nastali prije javne nabave Troškovi za Studiju izvedivosti/Investicijsku studiju/Poslovni plan Troškovi za izradu Glavnog projekta Troškovi za izradu Studije utjecaja na okoliš Troškovi za pripremu projektne dokumentacije za IPARD natje aj
Izdatak bez šifre
-
-
-
-
STRANICA 98 – BROJ 127 UTORAK, 16. STUDENOGA 2010.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
opisom ulaganja (tekstom). Ispunjavanje ove ugovorne obveze pro- vjeravat e kontrolori na terenu.
PRILOG XII.
DOKUMENTI POTREBNI ZA KONTROLU NA TERENU ZA MJERU 301 (PREMA TIPU
KONTROLE)
4. Popis dugotrajne imovine + + +
5. Kartica konta dobavljaa + + +
+ +
+ +
+ +
+ +
+
+
Oznaavanje ulaganja u IPARD programu – ulaganja u okviru Mjere 301 – ulaganja u razvoj ruralne infrastrukture
Sva ulaganja koja su sufi nancirana u sklopu IPARD programa tre- baju sadravati podatke o ulozi EU-a, tj. IPARD programa. Oznaa- vanje ulaganja je obveza krajnjeg korisnika i predstavlja doprinos u informiranju javnosti o ulozi EU-a u projektu, kao i o rezultatima projekta i njegovim doprinosima zajednici. Postupak oznaavanja ulaganja temelji se na priruniku Komunikacija i vidljivost za vanj- ske aktivnosti EK i na Uredbi EK 1974/2006. Ulaganja unutar IPARD programa moraju biti vidljivo oznaena pomou informativne ploe/ panoa koja sadri opis ulaganja te slogan i logo Europske unije i Re- publike Hrvatske. Korisnik je obvezan nabaviti odgovarajuu infor- mativnu plou/pano, ovisno o vrsti ulaganja, i postaviti je na mjestu ulaganja u trenutku poetka izvoenja radova. Informativna ploa/ pano mora ostati na tom mjestu sedam (7) godina nakon izdavanja Potvrde o završetku ulaganja.
Primjer: Pano/informativna ploa za oznaavanje ulaganja u izgradnju sustava za kanalizaciju (plastina ploa; dimenzija 2,94 m x 2,08 m).
Informativne ploe za druge vrste infrastrukturnih ulaganja izgleda- ju jednako i istih su dimenzija, ali s drugaijim, tj. odgovarajuim,
HRK TE AJ EUR
Datum, _____________________ ig i potpis, ______________________
MAKSIMALNI PRIHVATLJIVI IZNOS POTPORE Maksimalni prihvatljivi iznos potpore ne moe biti ve i od 405.000 EUR za ulaganja u Sektor lokalnih nerazvrstanih cesta i Sektor protupoarnih prosjeka s elementima šumskih cesta; 958.000 EUR za ulaganja u Sektor sustava kanalizacije i pro iš avanja otpadnih voda i ulaganja u Sektor toplane. Pojašnjenje: za izra un koristiti mjese ni te aj EURO-a utvr en od strane EK za mjesec u kojem je obrazac I-OOP-15.3 dostavljen u APPRRR. Web adresa za uvid u navedeni te aj je: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/
IZNOS JAVNE POTPORE IZ DRUGIH IZVORA IZNOS POTPORE; (J-K)
UKUPNI IZNOS POTPORE Pojašnjenje: Usporediti iznose iz redova G i I, i upisati 50% ili 100% (ovisno o redu H) od manjeg iznosa
* Obrazac mora biti potpisan od strane gradona elnika/ na elnika op ine/ ovlaštene osobe i ovjeren od podnositelja
MAKSIMALNI IZNOS OP IH TROŠKOVA najviše 12% od iznosa ulaganja ne uklju uju i op e troškove Pojašnjenje: iznos iz reda A pomnoiti sa 0,12 PRIHVATLJIVI UKUPNI IZNOS OP IH TROŠKOVA Pojašnjenje: usporediti iznose iz redova D i E i upisati manji iznos
UKUPNI IZNOS OP IH TROŠKOVA (B+C)
IZNOS ULAGANJA BEZ OP IH TROŠKOVA Pojašnjenje: zbrojiti iznose od 301.1.1 do 301.4.1
OP I TROŠKOVI NASTALI PRIJE PODNOŠENJA PRIJAVE (Studija izvedivosti/ Investicijska studija/ Poslovni plan/ priprema projektne dokumentacije za IPARD natje aj), Glavni projekt, Studija utjecaja na okoliš.
UKUPNI IZNOS PRIHVATLJIVOG ULAGANJA; (A+F)
OP I TROŠKOVI NAKON PODNOŠENJA PRIJAVE NASTALI TIJEKOM FAZE REALIZACIJE I PREDMET SU JAVNOG NATJE AJA Pojašnjenje: upisati iznos iz reda 301.5
POSTOTAK POTPORE (50 ili 100%) Pojašnjenje: upisati postotak iz obrasca I-OOP-21
PRILOG XI.
OZNAAVANJE ULAGANJA
UTORAK, 16. STUDENOGA 2010. BROJ 127 – STRANICA 99 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
sadraju odgovornosti te ovlastima tijela nadlenih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoi (IPA) (»Narodne novine« br. 34/08, 77/10).
(4) Operativnu provedbu IPARD programa u Republici Hrvat- skoj obavlja Agencija za plaanja u poljoprivredi, ribarstvu i rural- nom razvoju (u daljnjem tekstu »Agencija«).
lanak 2.
Pravilnik utvruje ciljeve i namjenu programa, nain korište- nja sredstava, podnositelje prijava, korisnike i uvjete za dobivanje sredstava, fi nanciranje projekata, izvještavanje, kontrolu, obrasce, postupke i potrebne dokumente vezane uz provedbu sljedee mjere predviene Planom:
Mjera 302 »Diversifi kacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktiv- nosti« (u daljnjem tekstu »Mjera 302.«)
lanak 3.
U smislu ovoga Pravilnika defi niraju se sljedei pojmovi:
»Projekt« je cjelokupna, sveobuhvatna investicijska aktivnost nekog korisnika koji se sastoji od prihvatljivog i neprihvatljivog dije- la za sufi nanciranje iz IPARD programa ija je lokacija na ruralnom podruju u skladu s Prilogom I ovoga Pravilnika.
»Ulaganje« je prihvatljivi dio projekta navedenog u stavku 1. ovog lanka za koji se trai potpora putem natjeaja raspisanog na temelju odredaba ovoga Pravilnika.
»Podnositelj« je svaka fi zika ili pravna osoba koja podnosi pri- javu na temelju natjeaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa.
»Korisnik« je svaka fi zika ili pravna osoba koja s Agencijom potpiše Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa u (daljnjem tekstu IPARD Ugovor).
»Ruralni turizam« – skupni naziv za posebne oblike turizma u ruralnim podrujima.
»Usluge« – nepoljoprivredne, uslune djelatnosti koje doprinose kvaliteti ivota u ruralnim podrujima.
»Tradicijski obrti« – obrti za koje je potrebno posebno pozna- vanje zanatskih vještina i umijea u obavljanju djelatnosti te koji se obavljaju pretenim udjelom runog rada, a koji se tehnikama proizvodnje i rada, namjenom i oblikom oslanjaju na obrasce tradi- cijske kulture, a u tom smislu mogu simbolizirati lokalni, regionalni ili nacionalni identitet.
II. CILJEVI
lanak 4.
Ciljevi unutar Mjere: ova mjera treba doprinijeti provedbi ZPP- a (Zajednike poljoprivredne politike) i drugih srodnih politika unu- tar opsega ulaganja u ruralna podruja, a posebno poveanju pri- hoda korisnika iz ruralnog stanovništva kroz razvoj i diversifi kaciju ruralnih aktivnosti na farmi i/ili izvan nje, stvaranju novih mogu- nosti zapošljavanja kroz razvoj i diversifi kaciju ruralnih aktivnosti na farmi i/ili izvan nje, ouvanju postojeih radnih mjesta, pove- anju opsega usluga za stanovnike ruralnog podruja i poboljšanju kvalitete usluga koje se pruaju i poboljšanju socijalne strukture u ruralnim podrujima.
III. KORISNICI, ULAGANJA I UVJETI
A. Dozvoljena ulaganja i kriteriji za Mjeru 302
lanak 5.
Ulaganja unutar Mjere 302 dozvoljena su za sektore: sektor ruralnog turizma; sektor tradicijski obrti; sektor izravna prodaja;
PRILOG XIII.
Popis dokumenata (ovisno o ulaganju) koje korisnik šalje uz obavijest o poetku »skrivenih radova«
priloio primio
Popunjava kontrolor
(DA/NP)
Tlocrt proistaa ili topla- ne s ucrtanom pozicijom planiranog zahvata
(DA/NP)
Potpis: korisnika:_________ kontrolora:____________
3313 Na temelju lanka 1. i 4. Zakona o potvrivanju Sporazuma
izmeu Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s fi nancijskom pomoi Europske ko- misije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoi u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoi (IPA)(»Narodne no- vine – Meunarodni ugovori«, broj 10/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 302 »DIVERSIFIKACIJA
I RAZVOJ RURALNIH GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI« UNUTAR IPARD PROGRAMA
I. OPE ODREDBE
(1) Ovim Pravilnikom propisuje se nain korištenja Instrumen- ta za pretpristupnu pomo, komponente V. – Ruralni razvoj
(2) V. komponenta IPA-e u Republici Hrvatskoj provodi se na temelju Programa za poljoprivredu i ruralni razvoj 2007. – 2013. (u daljnjem tekstu: IPARD Program), a u skladu s odredbama Zakona o potvrivanju Sporazuma izmeu Vlade Republike Hrvatske i Ko- misije europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s fi nan- cijskom pomoi Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoi u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoi (IPA) (»Narodne novine – meunarodni ugovori« br. 10/08).
(3) Upravna direkcija IPARD programa za Republiku Hrvat- sku je Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa (u daljnjem tekstu: Upravna direkcija) – Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Mi- nistarstvo), u skladu s odredbom lanka 16. Uredbe o opsegu i
mtomicic
Rectangle