narodne novine broj 21 – stranica 5...ponedjeljak, 17. veljaČe 2014. narodne novine broj 21 –...

of 192/192
PONEDJELJAK, 17. VELJAČE 2014. BROJ 21 – STRANICA 5 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE Poglavlje I. DEMOGRAFSKE I DRUŠTVENE STATISTIKE Tema 1.01 Stanovništvo 1.01-I-1 I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 1 Nositelj službene statistike Državni zavod za statistiku Naziv statističkog istraživanja Statistika rođenih (DEM-1) Periodičnost istraživanja Mjesečno Kratak opis sadržaja rezultata Podaci o živorođenoj i mrtvorođenoj djeci prema mjestu rođenja, spolu, datumu rođenja, redu rođenja, mjestu porođaja, dijete je rođeno u braku, izvan braka ili je nađeno. Podaci o majci i ocu prema starosti, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, narodnosti, vjeri, državljanstvu, mjestu stanovanja i državi rođenja majke Izvještajne jedinice Matični uredi, Ministarstvo uprave Načini prikupljanja podataka Izvještajna metoda: Statistički izvještaj o rođenima (obrazac DEM-1) i elektronički obrazac, sudjeluju područne jedinice Državnog zavoda za statistiku i Gradski ured za strategijsko pla- niranje i razvoj Grada Zagreba – Odjel za statistiku Rokovi prikupljanja podataka 20. u mjesecu za protekli mjesec Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.01.01 Vitalna statistika, popis stanovništva i projekcije Rokovi objavljivanja rezultata Prethodni rezultati: sedam tjedana nakon isteka mjeseca Prva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za proteklu godinu Razina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska Županije Gradovi i općine Relevantni nacionalni standardi Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike (NN, br. 3/00.) Zakon o državnim maticama (NN, br. 96/93. i 76/13.) Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10.) Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja) Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.) Relevantni međunarodni standardi Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 2, United Nations, New York, 2001 (Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 2, Ujedinjeni narodi, New York, 2001.) Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991 (Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F, br. 35, Svezak I., Ujedinjeni narodi, New York, 1991.) Definitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994, ISBN 92-826-7125-9 (Definicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Euro- stat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994., ISBN 92-826-7125-9) ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država) 1.01-I-2 I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 2 Nositelj službene statistike Državni zavod za statistiku Naziv statističkog istraživanja Statistika umrlih (DEM-2) Periodičnost istraživanja Mjesečno Kratak opis sadržaja rezultata Podaci o umrlim osobama prema mjestu smrti, spolu, datumu smrti, starosti, bračnom sta- nju, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, narodnosti, vjeri, državljanstvu, mjestu stanovanja, državi rođenja umrle osobe, uzroku smrti, karakteristikama nasilne smrti te podaci o majci umrlog dojenčeta. Izvještajne jedinice Matični uredi, Ministarstvo uprave Načini prikupljanja podataka Izvještajna metoda: Statistički izvještaj o smrti (DEM-2) i elektronički obrazac, sudjeluju po- dručne jedinice Državnog zavoda za statistiku i Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba – Odjel za statistiku

Post on 08-Mar-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PONEDJELJAK, 17. VELJAČE 2014. BROJ 21 – STRANICA 5 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Poglavlje I.DEMOGRAFSKE I DRUŠTVENE STATISTIKE

  Tema 1.01 Stanovništvo

  1.01-I-1

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 1Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Statistika rođenih (DEM-1)Periodičnost istraživanja MjesečnoKratak opis sadržaja rezultata Podaci o živorođenoj i mrtvorođenoj djeci prema mjestu rođenja, spolu, datumu rođenja, redu

  rođenja, mjestu porođaja, dijete je rođeno u braku, izvan braka ili je nađeno. Podaci o majci i ocu prema starosti, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, narodnosti, vjeri, državljanstvu, mjestu stanovanja i državi rođenja majke

  Izvještajne jedinice Matični uredi, Ministarstvo upraveNačini prikupljanja podataka Izvještajna metoda: Statistički izvještaj o rođenima (obrazac DEM-1) i elektronički obrazac,

  sudjeluju područne jedinice Državnog zavoda za statistiku i Gradski ured za strategijsko pla-niranje i razvoj Grada Zagreba – Odjel za statistiku

  Rokovi prikupljanja podataka 20. u mjesecu za protekli mjesecVeza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.01.01 Vitalna statistika, popis stanovništva i projekcijeRokovi objavljivanja rezultata Prethodni rezultati: sedam tjedana nakon isteka mjeseca

  Prva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za proteklu godinuRazina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska

  ŽupanijeGradovi i općine

  Relevantni nacionalni standardi Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike (NN, br. 3/00.)Zakon o državnim maticama (NN, br. 96/93. i 76/13.)Nacionalna klasifi kacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

  Relevantni međunarodni standardi Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 2, United Nations, New York, 2001 (Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 2, Ujedinjeni narodi, New York, 2001.)Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991 (Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F, br. 35, Svezak I., Ujedinjeni narodi, New York, 1991.)Defi nitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994, ISBN 92-826-7125-9 (Defi nicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Euro-stat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994., ISBN 92-826-7125-9)ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)

  1.01-I-2

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 2Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Statistika umrlih (DEM-2)Periodičnost istraživanja MjesečnoKratak opis sadržaja rezultata Podaci o umrlim osobama prema mjestu smrti, spolu, datumu smrti, starosti, bračnom sta-

  nju, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, narodnosti, vjeri, državljanstvu, mjestu stanovanja, državi rođenja umrle osobe, uzroku smrti, karakteristikama nasilne smrti te podaci o majci umrlog dojenčeta.

  Izvještajne jedinice Matični uredi, Ministarstvo upraveNačini prikupljanja podataka Izvještajna metoda: Statistički izvještaj o smrti (DEM-2) i elektronički obrazac, sudjeluju po-

  dručne jedinice Državnog zavoda za statistiku i Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba – Odjel za statistiku

 • STRANICA 6 – BROJ 21 PONEDJELJAK, 17. VELJAČE 2014.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Rokovi prikupljanja podataka 20. u mjesecu za protekli mjesecVeza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.01.01 – Vitalna statistika, popis stanovništva i projekcijeRokovi objavljivanja rezultata Prethodni rezultati: sedam tjedana nakon isteka mjeseca

  Prva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za proteklu godinuRazina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska

  ŽupanijeGradovi i općine

  Relevantni nacionalni standardi Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike (NN, br. 3/00.)Zakon o državnim maticama (NN, br. 96/93. i 76/13.)Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN, br. 150/08., 155/09., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12. i 70/12.)Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (NN, br. 46/11.)Nacionalna klasifi kacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

  Relevantni međunarodni standardi Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 2, United Nations, New York, 2001 (Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 2, Ujedinjeni narodi, New York, 2001.)Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991 (Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F, br. 35, Svezak I., Ujedinjeni narodi, New York, 1991.)Defi nitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994, ISBN 92-826-7125-9 (Defi nicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Euro-stat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994., ISBN 92-826-7125-9)International Statistical Classifi cation of Diseases and Related Health Problems – ICD-10, World Health Organization, 1994 (Međunarodna statistička klasifi kacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Svjetska zdravstvena organizacija, 1994.)ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)

  1.01-I-3

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 3Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Statistika sklopljenih brakova (DEM-3)Periodičnost istraživanja MjesečnoKratak opis sadržaja rezultata Podaci o sklopljenim brakovima prema mjestu sklapanja braka, datumu sklapanja braka i

  obliku sklapanja braka. Podaci o ženiku i nevjesti prema starosti, prijašnjemu bračnom stanju, braku po redu, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, mjestu stanovanja prije stupanja u brak, narodnosti, vjeri, državljanstvu i državi rođenja.

  Izvještajne jedinice Matični uredi, Ministarstvo upraveNačini prikupljanja podataka Izvještajna metoda: Statistički izvještaj o sklopljenom braku (obrazac DEM-3) i elektronički

  obrazac, sudjeluju područne jedinice Državnog zavoda za statistiku i Gradski ured za strate-gijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba – Odjel za statistiku

  Rokovi prikupljanja podataka 20. u mjesecu za protekli mjesecVeza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.01.01 Vitalna statistika, popis stanovništva i projekcijeRokovi objavljivanja rezultata Prethodni rezultati: sedam tjedana nakon isteka mjeseca

  Prva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za proteklu godinuRazina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska

  ŽupanijeGradovi i općine

  Relevantni nacionalni standardi Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike (NN, br. 3/00.)Obiteljski zakon (NN, br. 116/03., 17/04., 136/04., 107/07. i 61/11.)Zakon o državnim maticama (NN, br. 96/93. i 76/13.)Nacionalna klasifi kacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

 • PONEDJELJAK, 17. VELJAČE 2014. BROJ 21 – STRANICA 7 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Relevantni međunarodni standardi Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 2, United Nations, New York, 2001 (Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 2, Ujedinjeni narodi, New York, 2001.)Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991 (Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F br. 35, Svezak I., Ujedinjeni narodi, New York, 1991.)Defi nitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994, ISBN 92-826-7125-9 (Defi nicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Euro-stat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994., ISBN 92-826-7125-9)ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)

  1.01-I-4

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 4Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Statistika razvedenih brakova (RB-1)Periodičnost istraživanja MjesečnoKratak opis sadržaja rezultata Podaci o razvedenim brakovima prema načinu prestanka braka (razvodom ili poništenjem),

  datumu pravomoćnosti presude, datumu sklapanja braka, mjestu zajedničkog stanovanja, broju živorođene djece u ovom braku, broj uzdržavane djece, komu su na čuvanje i odgoj povjerena uzdržavana djeca rođena u ovom braku. Podaci o mužu i ženi prema starosti, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, narodnosti, vjeri, državljanstvu

  Izvještajne jedinice Općinski sudovi nadležni za razvod brakaNačini prikupljanja podataka Izvještajna metoda: Statistički izvještaj o razvedenom braku (obrazac RB-1)Rokovi prikupljanja podataka 3. u mjesecu za protekli mjesecVeza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.01.01 Vitalna statistika, popis stanovništva i projekcijeRokovi objavljivanja rezultata Prethodni rezultati: 7 tjedana nakon isteka mjeseca

  Prva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za proteklu godinuRazina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska

  ŽupanijeGradovi i općine

  Relevantni nacionalni standardi Obiteljski zakon (NN, br. 116/03., 17/04., 136/04., 107/07. i 61/11.)Zakon o sudovima (NN, br. 28/13.)Nacionalna klasifi kacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

  Relevantni međunarodni standardi Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 2, United Nations, New York, 2001 (Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 2, Ujedinjeni narodi, New York 2001.)Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991 (Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F br. 35, Svezak I., Ujedinjeni narodi, New York, 1991.)Defi nitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994, ISBN 92-826-7125-9 (Defi nicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Euro-stat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994., ISBN 92-826-7125-9)ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)

  1.01-II-1

  II. Statističko istraživanje na temelju administra-tivnih izvora Broj 1Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Statistika unutarnje migracije stanovništvaPeriodičnost istraživanja GodišnjeKratak opis rezultata Podaci o osobama koje su se preselile unutar granica Republike Hrvatske prema mjestu pri-

  jave/odjave, datumu prijave/odjave, spolu, starosti, državljanstvu

 • STRANICA 8 – BROJ 21 PONEDJELJAK, 17. VELJAČE 2014.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja Ministarstvo unutarnjih poslovaNačini prikupljanja podataka Preuzimanje podataka u elektroničkom obliku iz Ministarstva unutarnjih poslovaRokovi za prijenos podataka 15. listopada za šest mjeseci tekuće godine

  15. travnja za proteklu godinuNaziv skupa ili niza administrativnih podataka ili poda-taka dobivenih metodom promatranja i praćenja

  Zbirka podataka o prebivalištu i boravištu u skladu s odredbama Zakona o prebivalištu (NN, br. 144/12.)

  Format (papir, elektronički medij, on-line pristup) Elektronički medijKlasifi kacije/defi nicije kojih se treba pridržavati posjed-nik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike

  -

  Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.01.02 Migracije i azilRokovi objavljivanja rezultata 30. lipnja za proteklu godinuRazina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska

  ŽupanijeRelevantni nacionalni standardi Zakon o prebivalištu (NN, br. 144/12.)

  Zakon o strancima (NN, br. 130/11. i 74/13.)Pravilnik o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu (NN, br. 27/13.)Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (NN, br. 52/12. i 81/13.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08)

  Relevantni međunarodni standardi Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1, Statistical Papers, Se-ries M, No. 58, Rev. 1, UN, New York, 1998 (Preporuke za statistiku međunarodne migracije, revizija 1, Statistički dokumenti, Ujedinjeni narodi, New York, 1998.)Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on Community statistics on migration and international protection and repealing Council Regulation (EEC) No 311/76 on the compilation of statistics on foreign workers (Uredba (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o statistikama Zajednice o migraciji i međunarodnoj zaštiti te o ukidanju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 311/76 o prikupljanju statističkih podataka o stranim radnicima)ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)

  1.01-II-2

  II. Statističko istraživanje na temelju administra-tivnih izvora Broj 2Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Statistika vanjske migracije stanovništvaPeriodičnost istraživanja GodišnjeKratak opis rezultata Podaci o doseljenim osobama iz inozemstva i odseljenim osobama u inozemstvo prema mje-

  stu prijave/odjave, datumu prijave/odjave, spolu, starosti, državljanstvu, državi rođenja, državi iz koje dolaze odnosno državi u koju odlaze

  Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja Ministarstvo unutarnjih poslovaNačini prikupljanja podataka Preuzimanje podataka u elektroničkom obliku iz Ministarstva unutarnjih poslovaRokovi za prijenos podataka 15. listopada za šest mjeseci tekuće godine

  15. travnja za proteklu godinuNaziv skupa ili niza administrativnih podataka ili poda-taka dobivenih metodom promatranja i praćenja

  Zbirka podataka o prebivalištu i boravištu u skladu s odredbama Zakona o prebivalištu (NN, br. 144/12.)Zbirka podataka o strancima u skladu s odredbama Zakona o strancima (NN, br. 130/11. i 74/13.)

  Format (papir, elektronički medij, on-line pristup) Elektronički medijKlasifi kacije/defi nicije kojih se treba pridržavati posjed-nik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike

  -

 • PONEDJELJAK, 17. VELJAČE 2014. BROJ 21 – STRANICA 9 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.01.02 Migracije i azilRokovi objavljivanja rezultata 30. lipnja za proteklu godinuRazina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska

  ŽupanijeRelevantni nacionalni standardi Zakon o strancima (NN, br. 130/11. i 74/13.)

  Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (NN, br. 52/12. i 81/13.)Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN, br. 53/91., 28/92., 113/93. i 130/11.)Zakon o azilu (NN, br. 79/07. i 80/10.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

  Relevantni međunarodni standardi Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1, Statistical Papers, Se-ries M, No. 58, Rev. 1, UN, New York, 1998 (Preporuke za statistiku međunarodne migracije, revizija 1, Statistički dokumenti, Ujedinjeni narodi, New York, 1998.)Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on Community statistics on migration and international protection and repealing Council Regulation (EEC) No 311/76 on the compilation of statistics on foreign workers (Uredba (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o statistikama Zajednice o migraciji i međunarodnoj zaštiti te o ukidanju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 311/76 o prikupljanju statističkih podataka o stranim radnicima)COMMISSION REGULATION (EU) No 351/2010 of 23 April 2010 implementing Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council on Community statistics on migration and international protection as regards the defi nitions of the categories of the groups of country of birth, groups of country of previous usual residence, groups of country of next usual residence and groups of citizenship (Uredba Komisije (EU) br. 351/2010 od 23. travnja 2010. koja provodi Uredbu (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o stati-stikama Zajednice o migraciji i međunarodnoj zaštiti u pogledu defi nicija kategorija skupina vezanih za državu rođenja, prethodnu i buduću uobičajene državu stanovanja i državljanstvo)COMMISSION REGULATION (EU) No 216/2010 of 15 March 2010 implementingRegulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council on Community statistics on migration and international protection, as regards the defi nitions of categories of the reasons for the residence permits (Uredba Komisije (EU) br. 216/2010 of 15. ožujka 2010. koja provodi Uredbu (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistikama Zajednice o migraciji i međunarodnoj zaštiti u pogledu defi nicija kategorija razloga odobrenja boravka strancima)ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)

  1.01-III-1

  III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanja Broj 1Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godineKratak opis sadržaja aktivnosti Publiciranje i diseminacija podataka Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine.Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godine Publiciranje i diseminacija podataka Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godineRelevantni nacionalni standardi Zakon o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (NN,

  br. 92/10.)Metodološke upute, Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011., interni metodološki ma-terijal, Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, 2010.Organizacijske upute, Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011., interni metodološki materijal, Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, 2010.Nacionalna klasifi kacija djelatnosti 2007. – NKD 2007.Nacionalna klasifi kacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10.)Nacionalna standardna klasifi kacija obrazovanja – NSKO (NN, br. 105/01.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

 • STRANICA 10 – BROJ 21 PONEDJELJAK, 17. VELJAČE 2014.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Relevantni međunarodni standardi Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing, UNECE/Eurostat, UN, New York and Geneva, 2006 (Preporuke Konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanova 2010. godine, UNECE/Eurostat, Ujedi-njeni narodi, New York i Ženeva, 2006.)Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on population and housing censuses (Uredba (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o popisima stanovništva i stanova)Commission Regulation (EC) No 1201/2009 of 30 November 2009 implementing Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council on population and housing censuses as regards the technical specifi cations of the topics and of their breakdowns (Uredba Komisije (EZ) br. 1201/2009 od 30. studenoga 2009. koja provodi Uredbu (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o popisima stanovništva i stanova u pogledu tehničkih speci-fi kacija obilježja i njihova raščlanjivanja)Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, Revision 2, Statistical papers, Series M No. 67/Rev. 2, UN, New York, 2008 (Načela i preporuke za popise stanov-ništva i stanova, revizija 2, Statistički dokumenti, Serija M, br. 67/rev. 2, Ujedinjeni narodi, New York, 2008.)Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the Statistical Classifi cation of Economic Activities NACE Rev. 2 and amen-ding Council Regulation (EEC) No 3037/90 and certain EC Regulations on specifi c statistical domains (Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavljanju statističke klasifi kacije ekonomskih djelatnosti NACE Rev. 2 i izmjenama Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 i nekih uredbi EZ-a o određenim statističkim područjima)ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)

  Tema 1.02 Tržište rada

  1.02-I-1

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 1Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Mjesečno istraživanje o zaposlenima i plaći (RAD-1)Periodičnost istraživanja MjesečnoKratak opis sadržaja rezultata Broj zaposlenih ukupno i prema spolu, isplaćene neto i bruto plaće, broj zaposlenih koji su

  primili isplate, broj plaćenih sati rada, prekovremeni sati rada i ostali plaćeni, a neizvršeni sati rada

  Izvještajne jedinice Izabrane pravne osobe svih oblika vlasništva i njihovi dijelovi, tijela državne vlasti, tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

  Načini prikupljanja podataka Izvještajna metoda, sudjeluju područne jedinice Državnog zavoda za statistiku i upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike i preuzimanje podataka iz admini-strativnih izvora: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama te zaposleni osiguranici poljoprivrednici) i Hrvatski zavod za zapošljavanje (broj registriranih nezaposlenih osoba)

  Rokovi prikupljanja podataka 5. u mjesecu za protekli mjesecVeza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.02.02 Zarade i trošak rada

  Modul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih – poslovnih statistikaModul 1.02.N.1 Zaposleni prema administrativnim izvorima – mjesečno i godišnje istraži-vanjeModul 1.02.N.3 Plaće (mjesečno i godišnje istraživanje)

  Rokovi objavljivanja rezultata 28. u mjesecu za protekli mjesecRazina objavljivanja rezultata Republika HrvatskaRelevantni nacionalni standardi Odluka o Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

  Zakon o radu (NN, br. 149/09 i 61/11.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima (NN, br. 66/10.) i Kolektivni ugovori između zaposlenika i poslodavaca

  Relevantni međunarodni standardi Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the Statistical Classifi cation of Economic Activities NACE Rev. 2 and amen-ding Council Regulation (EEC) No 3037/90 and certain EC Regulations on specifi c statistical domains (Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavljanju statističke klasifi kacije ekonomskih djelatnosti NACE rev.2 i izmjenama Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 i nekih uredbi EZ-a o određenim statističkim područjima)

 • PONEDJELJAK, 17. VELJAČE 2014. BROJ 21 – STRANICA 11 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  1.02-I-2

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 2Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Godišnje istraživanje o zaposlenima i plaći (RAD-1G)Periodičnost istraživanja GodišnjeKratak opis sadržaja rezultata Broj zaposlenih u pravnim osobama prema spolu, djelatnostima, obliku vlasništva pravne

  osobe, prema vrsti radnog odnosa, prema vrsti radnog vremena, satima rada, starosti, stupnju stručnog obrazovanja, distribucija zaposlenih prema visini isplaćene neto plaće i plaće prema stupnju stručne spreme potrebne za rad na radnome mjestu te bruto i neto plaće prema spolu

  Izvještajne jedinice Pravne osobe svih oblika vlasništva i njezini dijelovi, tijela državne vlasti, tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

  Načini prikupljanja podataka Izvještajna metoda, sudjeluju područne jedinice Državnog zavoda za statistiku i upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike

  Rokovi prikupljanja podataka 30. lipnjaVeza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.02.02 Zarade i trošak rada

  Modul 1.02.N.1 Zaposleni prema administrativnim izvorima – mjesečno i godišnje istraži-vanjeModul 1.02.N.3 Plaće (mjesečno i godišnje istraživanje)

  Rokovi objavljivanja rezultata U ožujku za proteklu godinuRazina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska

  ŽupanijeGradovi i općine

  Relevantni nacionalni standardi Odluka o Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti 2007.– NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)Zakon o radu (NN, br. 149/09. i 61/11.)Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima (NN, br. 66/10.) i Kolektivni ugovori između zaposlenika i poslodavaca

  Relevantni međunarodni standardi Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the Statistical Classifi cation of Economic Activities NACE Rev. 2 and amen-ding Council Regulation (EEC) No 3037/90 and certain EC Regulations on specifi c statistical domains (Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavljanju statističke klasifi kacije ekonomskih djelatnosti NACE rev. 2 i izmjenama Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 i nekih uredbi EZ-a o određenim statističkim područjima)

  1.02-I-3

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 3Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Anketa o radnoj snazi (ARS)Periodičnost istraživanja TromjesečnoKratak opis sadržaja rezultata Demografske i obrazovne karakteristike članova kućanstva prema spolu, karakteristike glav-

  noga i dodatnog posla i posla koji je osoba obavljala u prošlosti, položaj u zaposlenju, sati rada, radno vrijeme, djelatnost, zanimanje, karakteristike nezaposlenih osoba, neaktivne oso-be; Ad – hoc modul

  Izvještajne jedinice Privatna kućanstvaNačini prikupljanja podataka Anketiranje svih članova privatnoga kućanstva, sudjeluju područne jedinice Državnog zavoda

  za statistiku i upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistikeRokovi prikupljanja podataka Sedam dana nakon provedbe ankete na terenuVeza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.02.01. Zaposlenost i nezaposlenostRokovi objavljivanja rezultata U srpnju za prvo, u listopadu za drugo tromjesečje tekuće godine, u siječnju za treće i u

  travnju za četvrto tromjesečje protekle godine prema Programu publiciranjaRazina objavljivanja rezultata Republika HrvatskaRelevantni nacionalni standardi Odluka o Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

  Nacionalna klasifi kacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10.)Nacionalna standardna klasifi kacija obrazovanja – NSKO (NN, br. 105/01.)

 • STRANICA 12 – BROJ 21 PONEDJELJAK, 17. VELJAČE 2014.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Relevantni međunarodni standardi Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the Statistical Classifi cation of Economic Activities NACE Rev. 2 and amen-ding Council Regulation (EEC) No 3037/90 and certain EC Regulations on specifi c statistical domains (Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavljanju statističke klasifi kacije ekonomskih djelatnosti – NACE rev. 2 i izmjenama Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 i nekih uredbi EZ-a o određenim statističkim područjima)International Standard Classifi cation of Occupations – ISCO-08, ILO, 2009 (Međunarodna standardna klasifi kacija zanimanja -ISCO-08, Međunarodna organizacija rada, 2009.)International Standard Classifi cation of Status In Employment – ICSE, ILO (Međunarodna standardna klasifi kacija položaja u zaposlenju – ICSE, Međunarodna organizacija rada)International Standard Classifi cation of Education – ISCED-97, UNESCO, Document BPE 98/WS/1, 1998 (Međunarodna standardna klasifi kacija obrazovanja – ISCED-97, UNESCO, dokument BPE 98/WS/1, 1998.)Council Regulation (EC) No 577/98, on the organisation of a labour force sample survey in the Community (Uredba Vijeća br. 577/98. od 9. ožujka 1998. o organizaciji Ankete o radnoj snazi u Zajednici)Commission Regulation (EC) No 377/2008 – implementing Council Regulation (EC) No 577/98 on the organization of a labour force sample survey in the Community. (Uredba Eu-ropske komisije br. 377/2008. od 25. travnja 2008. – o uvođenju Uredbe Vijeća br. 577/98 o organizaciji Ankete o radnoj snazi u Zajednici)Commission Regulation (EC) No 365/2008 – adopting the programme of ad hoc modules, covering the years 2010, 2011 and 2012, for the labour force sample survey. (Uredba Europske komisije br. 365/2008. od 23. travnja 2008. – o usvajanju programa Ad hoc modula za godine 2010., 2011. i 2012. za Anketu o radnoj snazi)Commission Regulation (EU) No 220/2010 – adopting the programme of ad hoc modules, covering the years 2013 to 2015, for the labour force sample survey.(Uredba Europske komisije br. 220/2010. od 16. ožujka 2010. – o usvajanju programa Ad hoc modula od 2012. do 2015. za Anketu o radnoj snazi)

  1.02-I-4

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 4Nositelj službene statistike Državni zavod za statistiku

  Naziv statističkog istraživanja Istraživanje o slobodnim radnim mjestima (SRM)

  Periodičnost istraživanja Tromjesečno

  Kratak opis sadržaja rezultata Podaci o popunjenim i slobodnim radnim mjestima po zanimanjima i djelatnostima

  Izvještajne jedinice Pravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti, tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrane metodom uzorka

  Načini prikupljanja podataka Izvještajna metoda

  Rokovi prikupljanja podataka 15. u mjesecu za proteklo tromjesečje

  Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.02.01. Zaposlenost i nezaposlenost

  Rokovi objavljivanja rezultata 70 dana od referentnog razdoblja

  Razina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska

  Relevantni nacionalni standardi Odluka o Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)Zakon o radu (NN, br. 149/09. i 61/11.) i Kolektivni ugovori između zaposlenika i poslodavcaNacionalna klasifi kacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10.)

  Relevantni međunarodni standardi Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the Statistical Classifi cation of Economic Activities NACE Rev. 2 and amen-ding Council Regulation (EEC) No 3037/90 and certain EC Regulations on specifi c statistical domains (Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavljanju statističke klasifi kacije ekonomskih djelatnosti NACE rev. 2 i izmjenama Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 i nekih uredbi EZ-a o određenim statističkim područjima)Regulation (EC) No 453/2008 of the European Parliament and of the Council on quarterly statistics on Community job vacancies, as regards seasonal adjustment procedures and quality reports (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 453/2008 u vezi s tromjesečnim podacima o slobodnim radnim mjestima s obzirom na postupak desezoniranja i izvješća o kvaliteti)

 • PONEDJELJAK, 17. VELJAČE 2014. BROJ 21 – STRANICA 13 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Commission Regulation (EC) No 1062/2008 of 27/01/2009, implementing Regulation (EC) No 453/2008 of the European Parliament and of the Council on quarterly statistics on Commu-nity job vacancies, as regards seasonal adjustment procedures and quality reports (Uredba Komisije br. 1062/2008 od 27. siječnja 2009. o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća br. 453/2008 u vezi s tromjesečnim podacima o slobodnim radnim mjestima s obzirom na postupak desezoniranja i izvješća o kvaliteti)Commission Regulation (EC) No 19/2009 of 19/05/2009, implementing Regulation (EC) No 453/2008 of the European Parliament and of the Council on quarterly statistics on Community job vacancies, as regards the defi nition of a job vacancy, the reference dates for data collection, data transmission specifi cations and feasibility studies (Uredba Komisije br. 19/2009. od 19. svibnja 2009. o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća br. 453/2008 u vezi s tromje-sečnim podacima o slobodnim radnim mjestima s obzirom na defi nicije, referentne datume u prikupljanju podataka, prijenos informacija te izradu studije izvedivosti)International Standard Classifi cation of Occupations – ISCO-08, ILO, 2009 (Međunarodna standardna klasifi kacija zanimanja – ISCO-08, Međunarodna organizacija rada, 2009.)

  1.02-N-II-1

  II. Statističko istraživanje na temelju administra-tivnih izvora Broj 1Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Mjesečno istraživanje o zaposlenima u obrtu i u djelatnostima slobodnih profesijaPeriodičnost istraživanja MjesečnoKratak opis rezultata Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama prema spolu i po djelatnostima Nacionalne

  klasifi kacije djelatnosti (NKD 2007.) do razine područja djelatnostiPosjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

  Načini prikupljanja podataka Preuzimanje podataka iz sekundarnih izvora, prijave i odjave (matične evidencije o osigura-nicima mirovinskog osiguranja)

  Rokovi za prijenos podataka Sredina mjeseca za protekli mjesecNaziv skupa ili niza administrativnih podataka ili poda-taka dobivenih metodom promatranja i praćenja

  Matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja

  Format (papir, elektronički medij, on-line pristup) Elektronički medijKlasifi kacije/defi nicije kojih se treba pridržavati posjed-nik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike

  Nacionalna klasifi kacija djelatnosti, NKD 2007.

  Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.02.N.1 Zaposleni prema administrativnim izvorima – mjesečno i godišnje istraži-vanje

  Rokovi objavljivanja rezultata U veljači za X. – XII. protekle godine; u svibnju za I. – III.; u kolovozu za IV. – VI.; u stu-denome za VII. – IX.

  Razina objavljivanja rezultata Republika HrvatskaŽupanije

  Relevantni nacionalni standardi Odluka o Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti 2007.– NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)Defi nicije za zaposlene osiguranike vlasnike ili zaposlenike koji obavljaju djelatnost obrta i djelatnost slobodne profesije preuzete iz Zakona o mirovinskom osiguranjuPravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

  Relevantni međunarodni standardi -

  Tema 1.03 Obrazovanje

  1.03-I-1

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 1Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Godišnji izvještaj za dječje vrtiće i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predš-

  kolskog odgoja za pedagošku godinu (DV-PO)

 • STRANICA 14 – BROJ 21 PONEDJELJAK, 17. VELJAČE 2014.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Periodičnost istraživanja GodišnjeKratak opis sadržaja rezultata Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja prema vrsti,

  osnivaču, jeziku na kojem se izvodi program predškolskog odgoja; djeca prema spolu i godina-ma života, prema vremenu dnevnog boravka, djeca strani državljani; djeca u jaslicama, djeca s teškoćama u razvoju, odgojne skupine, prehrana, zaposlenost roditelja, predškola, zaposleni prema spolu, stručnosti, stupnju obrazovanja, vrsti i ekvivalentu pune zaposlenosti, odgojitelji i učitelji prema dobnim skupinama, broj djece koja nisu primljena u vrtić

  Izvještajne jedinice Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgojaNačini prikupljanja podataka Izvještajni način obrascem, sudjeluju područne jedinice Državnog zavoda za statistiku i uprav-

  no tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistikeRokovi prikupljanja podataka Studeni za tekuću pedagošku godinuVeza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.03.01 Statistika obrazovanjaRokovi objavljivanja rezultata Svibanj za tekuću pedagošku godinuRazina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska

  ŽupanijeGradovi i općine

  Relevantni nacionalni standardi Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN, br. 10/97. i 107/07.)Odluka o Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)Nacionalna standardna klasifi kacija obrazovanja – NSKO (NN, br. 105/01.)

  Relevantni međunarodni standardi International Standard Classifi cation of Education – ISCED-97, UNESCO, Document BPE 98/WS/1, 1998 (Međunarodna standardna klasifi kacija obrazovanja – ISCED-97, UNESCO, dokument BPE 98/WS/1, 1998.)ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)

  1.03-I-2

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 2Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Godišnji izvještaj osnovnih škola – kraj školske godine – početak školske godine (Š – O)Periodičnost istraživanja GodišnjeKratak opis sadržaja rezultata Osnovne škole; škole i razredni odjeli s nastavom na jezicima nacionalnih manjina prema sta-

  tusu, razredni odjeli, nastavni jezik; učenici prema smjenama, učenici prema spolu, uspjehu i razredu, stranim jezicima koje uče, godini rođenja, ponavljači, učenici u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi; učenici strani državljani; integrirani učenici; prehrana u školi, učitelji prema spolu, dobnim skupinama, razini obrazovanja na kojoj predaju, vrsti i ekvivalentu pune zaposlenosti; nastavnici koji predaju strane jezike, stručni suradnici prema spolu.Škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju prema statusu, vrsti smetnje, razredni odjeli prema vrsti; učenici prema spolu, uspjehu i razredu, stranim jezicima koje uče, godini ro-đenja, ponavljači, učenici strani državljani; prehrana u školi; učitelji prema spolu, dobnim skupinama i razini obrazovanja na kojoj predaju, vrsti zaposlenosti; nastavnici koji predaju strane jezike, stručni suradnici prema spolu, vrsti i ekvivalentu pune zaposlenosti.Umjetničke osnovne škole prema statusu; učenici prema spolu, godini rođenja, odsjecima, uspjehu, privatni učenici; učenici strani državljani; nastavnici prema spolu, dobnim skupi-nama i vrsti zaposlenosti.Škole za odrasle, kraj školske godine, prema statusu, razredni odjeli; polaznici prema spolu i razredima, uspjehu i dobnim skupinama; nastavnici prema spolu, dobnim skupinama i vrsti zaposlenosti

  Izvještajne jedinice Osnovne škole i ustanove ovlaštene za obrazovanje odraslihNačini prikupljanja podataka Izvještajni način obrascem, sudjeluju područne jedinice Državnog zavoda za statistiku i

  upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistikeRokovi prikupljanja podataka Listopad za kraj protekle i početak tekuće šk. g.Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.03.01 Statistika obrazovanjaRokovi objavljivanja rezultata Travanj za kraj protekle i početak tekuće šk. g.Razina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska

  ŽupanijeGradovi i općine

 • PONEDJELJAK, 17. VELJAČE 2014. BROJ 21 – STRANICA 15 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Relevantni nacionalni standardi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 126/12.)Zakon o obrazovanju odraslih (NN, br. 17/07. i 107/07.)Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju (NN, br. 53/93.)Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN, br. 54/97., 5/98. i 109/09.)Odluka o Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja); Pravilnik o Registru pro-stornih jedinica (NN, br. 37/08.)Nacionalna standardna klasifi kacija obrazovanja – NSKO (NN, br. 105/01.)

  Relevantni međunarodni standardi International Standard Classifi cation of Education – ISCED-97, UNESCO, Document BPE 98/WS/1, 1998 (Međunarodna standardna klasifi kacija obrazovanja – ISCED-97, UNESCO, dokument BPE 98/WS/1, 1998.)ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)

  1.03-I-3

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 3Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Godišnji izvještaj srednjih škola – kraj školske godine – početak školske godine (Š-S)Periodičnost istraživanja GodišnjeKratak opis sadržaja rezultata Gimnazije, tehničke i srodne škole, srednje umjetničke škole, industrijske i obrtničke škole,

  škole za mladež s teškoćama u razvoju prema statusu, nastavnom jeziku nacionalnih manji-na, razredni odjeli, učenici prema područjima obrazovanja, spolu, razredu i godini rođenja, ponavljači, učenici prema uspjehu i završavanju škole, stranom jeziku koji uče, učenici strani državljani, učenici s teškoćama u razvoju prema vrsti smetnje, nastavnici i stručni suradnici prema spolu, dobnim skupinama, vrsti zaposlenosti/angažiranosti i ekvivalentu pune zapo-slenosti/angažiranosti.Škole za odrasle prema statusu, vrsti škole, polaznici prema područjima obrazovanja, spolu, uspjehu, godinama života i stranom jeziku koji uče, nastavnici prema spolu, dobnim skupina-ma, vrsti zaposlenosti/angažiranosti i ekvivalentu pune zaposlenosti/angažiranosti

  Izvještajne jedinice Srednje škole i ustanove ovlaštene za obrazovanje odraslihNačini prikupljanja podataka Izvještajni način obrascem, sudjeluju područne jedinice Državnog zavoda za statistiku i uprav-

  no tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistikeRokovi prikupljanja podataka Listopad za kraj protekle i početak tekuće šk. g.Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.03.01 Statistika obrazovanjaRokovi objavljivanja rezultata Travanj za kraj protekle i početak tekuće šk. g.Razina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska

  ŽupanijeGradovi i općine

  Relevantni nacionalni standardi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 126/12).Zakon o strukovnom obrazovanju (NN, br. 30/09.)Zakon o obrazovanju odraslih (NN, br. 17/07. i 107/07.)Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju (NN, br. 86/92.)Odluka o Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)Nacionalna standardna klasifi kacija obrazovanja – NSKO (NN, br. 105/01.)

  Relevantni međunarodni standardi International Standard Classifi cation of Education – ISCED-97, UNESCO, Document BPE 98/WS/1, 1998 (Međunarodna standardna klasifi kacija obrazovanja – ISCED-97, UNESCO, dokument BPE 98/WS/1, 1998.)ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)

  1.03-I-4

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 4Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Godišnji izvještaj učeničkih i studentskih domova za školsku/akademsku godinu (ŠD)

 • STRANICA 16 – BROJ 21 PONEDJELJAK, 17. VELJAČE 2014.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Periodičnost istraživanja GodišnjeKratak opis sadržaja rezultata Vrsta i mjesto doma; učenici/studenti koji nisu primljeni zbog popunjenosti kapaciteta, uče-

  nici/studenti prema spolu, plaćanju boravka u domu, prema školi koju pohađaju; zaposleni/angažirani prema spolu, stručnosti i vrsti zaposlenosti/angažiranosti

  Izvještajne jedinice Učenički i studentski domoviNačini prikupljanja podataka Izvještajni način obrascem, sudjeluju područne jedinice Državnog zavoda za statistiku i uprav-

  no tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistikeRokovi prikupljanja podataka Travanj za tekuću šk./ak. gVeza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.03.01 Statistika obrazovanjaRokovi objavljivanja rezultata Lipanj za tekuću šk./ak. g.Razina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska

  ŽupanijeGradovi i općine

  Relevantni nacionalni standardi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 126/12.)Pravilnik o evidencijama u srednjim školama i učeničkim domovima i drugim srednjoškol-skim ustanovama (NN, br. 16/08. i 29/08.)Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07. i 63/11.)Odluka o Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)Nacionalna standardna klasifi kacija obrazovanja – NSKO (NN, br. 105/01.)

  Relevantni međunarodni standardi -

  1.03-I-5

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 5Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Godišnji izvještaj o strukturi visokih učilišta (ŠV-21)Periodičnost istraživanja GodišnjeKratak opis sadržaja rezultata Vrsta, naziv i mjesto visokog učilišta, vrsta studija, naziv studijskog programa, odjel/odsjek,

  smjer na kojoj godini postoji i trajanje studija, način studiranjaIzvještajne jedinice Visoka učilištaNačini prikupljanja podataka Izvještajni način obrascemRokovi prikupljanja podataka Studeni za tekuću akademsku godinuVeza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.03.01 Statistika obrazovanjaRokovi objavljivanja rezultata Objavljuju se kao rezultati istraživanja iz visokog obrazovanjaRazina objavljivanja rezultata Republika HrvatskaRelevantni nacionalni standardi Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04.,

  174/04., 46/07. i 63/11.)Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)Odluka o Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)Nacionalna standardna klasifi kacija obrazovanja – NSKO (NN, br. 105/01.)

  Relevantni međunarodni standardi International Standard Classifi cation of Education – ISCED-97, UNESCO, Document BPE 98/WS/1, 1998 (Međunarodna standardna klasifi kacija obrazovanja – ISCED-97, UNESCO, dokument BPE 98/WS/1, 1998.)

  1.03-I-6

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 6Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Studenti upisani na stručni i sveučilišni studij (ŠV-20)Periodičnost istraživanja GodišnjeKratak opis sadržaja rezultata Vrsta, naziv i mjesto visokog učilišta, odjel, smjer, vrsta studijskog programa, postignuti ECTS

  bodovi, studenti prema spolu, godini rođenja, prebivalištu, državljanstvu, narodnosti, posti-gnutom obrazovanju (vrsta prethodno završene škole/studija, godini završetka i naziv države), godini studija, načinu studiranja, ponavljanju godine, godina prvog upisa u prvi semestar), najviša završena škola roditelja, zanimanje i položaj u zanimanju roditelja/studenta, stipendija

 • PONEDJELJAK, 17. VELJAČE 2014. BROJ 21 – STRANICA 17 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Izvještajne jedinice Visoka učilištaNačini prikupljanja podataka Izvještajni način obrascem koji ispunjava svaki upisani studentRokovi prikupljanja podataka Prosinac za tekuću akademsku godinuVeza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.03.01 Statistika obrazovanjaRokovi objavljivanja rezultata Kolovoz za tekuću akademsku godinuRazina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska

  ŽupanijeGradovi i općine

  Relevantni nacionalni standardi Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07. i 63/11.)Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)Odluka o Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)Nacionalna standardna klasifi kacija obrazovanja – NSKO (NN, br. 105/01.)

  Relevantni međunarodni standardi International Standard Classifi cation of Education – ISCED-97, UNESCO, Document BPE 98/WS/1, 1998 (Međunarodna standardna klasifi kacija obrazovanja – ISCED-97, UNESCO, dokument BPE 98/WS/1, 1998.)ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)

  1.03-I-7

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 7Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij (ŠV-50)Periodičnost istraživanja GodišnjeKratak opis sadržaja rezultata Vrsta, naziv i mjesto visokog učilišta, vrsta studijskog programa, odjel, smjer, studenti prema

  spolu, godini rođenja, prebivalištu, državljanstvu, narodnosti, načinu studiranja, godini prvog upisa na visoko učilište, ako je student diplomirao/završio studij još na nekome visokom učilištu, naziv visokog učilišta, godina, država i koji studijski program

  Izvještajne jedinice Visoka učilištaNačini prikupljanja podataka Izvještajni način obrascem koji ispunjava svaki student koji je diplomirao/završio studijRokovi prikupljanja podataka Do 5. u mjesecu za protekli mjesec; polugodišnje: 15. siječnja za proteklu kalendarsku godinuVeza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.03.01 Statistika obrazovanjaRokovi objavljivanja rezultata Srpanj za proteklu kalendarsku godinuRazina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska

  ŽupanijeGradovi i općine

  Relevantni nacionalni standardi Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07. i 63/11.)Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)Nacionalna standardna klasifi kacija obrazovanja – NSKO (NN, br. 105/01.)

  Relevantni međunarodni standardi International Standard Classifi cation of Education – ISCED-97, UNESCO, Document BPE 98/WS/1, 1998 (Međunarodna standardna klasifi kacija obrazovanja – ISCED-97, UNESCO, dokument BPE 98/WS/1, 1998.)ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)

  1.03-I-8

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 8Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Studenti upisani na poslijediplomski specijalistički studij (ŠV-30)Periodičnost istraživanja Godišnje

 • STRANICA 18 – BROJ 21 PONEDJELJAK, 17. VELJAČE 2014.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Kratak opis sadržaja rezultata Naziv i mjesto visokog učilišta/znanstvene ustanove, obrazovna skupina i polje znanosti stu-dija, studenti prema spolu, godini rođenja, prebivalištu, državljanstvu i narodnosti, prethodno završen studij: vrsta studija, završeni diplomski studij (godina i država), godina koju upisuje, djelatnost poslovnog subjekta u kojem je osoba zaposlena, izvor sredstava za troškove studija

  Izvještajne jedinice Visoka učilištaNačini prikupljanja podataka Izvještajni način obrascem koji ispunjava svaki upisani studentRokovi prikupljanja podataka Rujan za proteklu akademsku godinuVeza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.03.01 Statistika obrazovanjaRokovi objavljivanja rezultata Prosinac za proteklu akademsku godinuRazina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska

  ŽupanijeRelevantni nacionalni standardi Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04.,

  174/04., 46/07. i 63/11.)Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)Odluka o Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)Nacionalna standardna klasifi kacija obrazovanja – NSKO (NN, br. 105/01.)Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09.)

  Relevantni međunarodni standardi International Standard Classifi cation of Education – ISCED-97, UNESCO, Document BPE 98/WS/1, 1998 (Međunarodna standardna klasifi kacija obrazovanja – ISCED-97, UNESCO, dokument BPE 98/WS/1, 1998.)ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)

  1.03-I-9

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 9Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Sveučilišni specijalisti (ŠV-80)Periodičnost istraživanja GodišnjeKratak opis sadržaja rezultata Naziv i mjesto visokog učilišta/znanstvene ustanove na kojoj je postignut akademski naziv,

  specijalisti prema spolu, godini rođenja, prebivalištu, državljanstvu, narodnosti i završenome diplomskom studiju (godina i država).Godina upisa na studij, obrazovna skupina i polje znanosti specijalističkog rada, djelatnosti poslovnog subjekta u kojem je osoba zaposlena, izvor sredstava za troškove studija

  Izvještajne jedinice Visoka učilištaNačini prikupljanja podataka Izvještajni način obrascem koji ispunjava svaki specijalistRokovi prikupljanja podataka Siječanj za proteklu kalendarsku godinuVeza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.03.01 Statistika obrazovanjaRokovi objavljivanja rezultata Travanj za proteklu kalendarsku godinuRazina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska

  ŽupanijeRelevantni nacionalni standardi Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04.,

  174/04., 46/07. i 63/11.)Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)Odluka o Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)Nacionalna standardna klasifi kacija obrazovanja – NSKO (NN, br. 105/01.)Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09.)

  Relevantni međunarodni standardi International Standard Classifi cation of Education – ISCED-97, UNESCO, Document BPE 98/WS/1, 1998 (Međunarodna standardna klasifi kacija obrazovanja – ISCED-97, UNESCO, dokument BPE 98/WS/1, 1998.)ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)

 • PONEDJELJAK, 17. VELJAČE 2014. BROJ 21 – STRANICA 19 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  1.03-I-10

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 10Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Doktori znanosti (ŠV-70)Periodičnost istraživanja GodišnjeKratak opis sadržaja rezultata Naziv i mjesto visokog učilišta/znanstvene ustanove na kojoj je postignut akademski stupanj,

  doktori prema spolu, godini rođenja, prebivalištu, državljanstvu, narodnosti te završenome diplomskome i magistarskom studiju (godina i država), obrazovna skupina i polje znanosti magistarskoga i doktorskog rada, djelatnost poslovnog subjekta u kojem je osoba zaposlena; izvor sredstava za troškove doktorskog studija/stjecanja doktorata

  Izvještajne jedinice Visoka učilištaNačini prikupljanja podataka Izvještajni način obrascem koji ispunjava svaki doktor znanostiRokovi prikupljanja podataka Siječanj za proteklu kalendarsku godinuVeza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.03.01 Statistika obrazovanjaRokovi objavljivanja rezultata Travanj za proteklu kalendarsku godinuRazina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska

  ŽupanijeRelevantni nacionalni standardi Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04.,

  174/04., 46/07. i 63/11.)Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)Odluka o Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)Nacionalna standardna klasifi kacija obrazovanja – NSKO (NN, br. 105/01.)Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09.)

  Relevantni međunarodni standardi International Standard Classifi cation of Education – ISCED-97, UNESCO, Document BPE 98/WS/1, 1998 (Međunarodna standardna klasifi kacija obrazovanja – ISCED-97, UNESCO, dokument BPE 98/WS/1, 1998.)ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)

  1.03-I-11

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 11Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Godišnji izvještaj o nastavnom osoblju visokih učilišta (ŠV-60)Periodičnost istraživanja GodišnjeKratak opis sadržaja rezultata Naziv i mjesto visokog učilišta, nastavnici i suradnici u nastavi prema zvanju, akademskom

  nazivu i stupnju, spolu, dobnim skupinama, vrsti zaposlenosti/angažiranosti i ekvivalentu pune zaposlenosti/angažiranosti, nastavnici koji predaju i studenti koji uče strane jezike za prethodnu akademsku godinu

  Izvještajne jedinice Visoka učilištaNačini prikupljanja podataka Izvještajni način obrascemRokovi prikupljanja podataka Studeni za tekuću akademsku godinuVeza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.03.01 Statistika obrazovanjaRokovi objavljivanja rezultata Ožujak za tekuću akademsku godinuRazina objavljivanja rezultata Republika HrvatskaRelevantni nacionalni standardi Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04.,

  174/04., 46/07. i 63/11.)Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)Odluka o Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)Nacionalna standardna klasifi kacija obrazovanja – NSKO (NN, br. 105/01.)

  Relevantni međunarodni standardi International Standard Classifi cation of Education – ISCED-97, UNESCO, Document BPE 98/WS/1, 1998 (Međunarodna standardna klasifi kacija obrazovanja – ISCED-97, UNESCO, dokument BPE 98/WS/1, 1998.)

 • STRANICA 20 – BROJ 21 PONEDJELJAK, 17. VELJAČE 2014.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  1.03-I-12

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 12Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Doktorandi upisani u poslijediplomski sveučilišni doktorski studij (ŠV-40)Periodičnost istraživanja GodišnjeKratak opis sadržaja rezultata Naziv i mjesto visokog učilišta/znanstvene ustanove, godina studija, obrazovna skupina i polje

  znanosti doktorskog studija, doktorandi prema spolu, godini rođenja, prebivalištu, državljan-stvu, narodnosti te prethodno završenome studiju (godina završetka i država), godini upisa u studij, djelatnost poslovnog subjekta u kojem je osoba zaposlena, izvor sredstava za troškove studija/postupka stjecanja doktorata znanosti

  Izvještajne jedinice Visoka učilištaNačini prikupljanja podataka Izvještajni način obrascem koji ispunjava svaki doktorandRokovi prikupljanja podataka Rujan za proteklu akademsku godinuVeza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.03.01 Statistika obrazovanjaRokovi objavljivanja rezultata Prosinac za proteklu akademsku godinuRazina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska

  ŽupanijeRelevantni nacionalni standardi Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04.,

  174/04., 46/07. i 63/11.)Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)Odluka o Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)Nacionalna standardna klasifi kacija obrazovanja – NSKO (NN, br. 105/01.)Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09.)

  Relevantni međunarodni standardi International Standard Classifi cation of Education – ISCED-97, UNESCO, Document BPE 98/WS/1, 1998 (Međunarodna standardna klasifi kacija obrazovanja – ISCED-97, UNESCO, dokument BPE 98/WS/1, 1998.)ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)

  1.03-III-1

  III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanja Broj 1Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Upitnik UOE-a (UNESCO/OECD/Eurostat) iz područja obrazovanjaKratak opis sadržaja aktivnosti Godišnje ispunjavanje upitnika uz suradnju s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta

  i nastavak rada na prilagodbi drugih istraživanja iz područja obrazovanja potrebama ovoga opširnog upitnika

  Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godine Prikupljanje podataka iz objavljenih rezultata Državnog zavoda za statistiku, priprema i do-stava seta tablica u Eurostat

  Relevantni nacionalni standardi Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN, br. 10/97., 107/07.)Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 126/12.)Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju (NN, br. 53/93.)Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN, br. 54/97., 5/98. i 109/09.)Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju (NN, br. 86/92.)Zakon o obrazovanju odraslih (NN, br. 17/07. i 107/07.)Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07. i 63/11.)Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)Odluka o Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)Nacionalna standardna klasifi kacija obrazovanja – NSKO (NN, br. 105/01.)

 • PONEDJELJAK, 17. VELJAČE 2014. BROJ 21 – STRANICA 21 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Relevantni međunarodni standardi International Standard Classifi cation of Education – ISCED-97, UNESCO, Document BPE 98/WS/1, 1998 (Međunarodna standardna klasifi kacija obrazovanja – ISCED-97, UNESCO, dokument BPE 98/WS/1, 1998.)UOE Data Collection on Education Systems, Volume 1, Manual, Concepts, defi nitions and classifi cations; UNESCO, OECD, Eurostat; Montreal, Paris, Luxembourg (Prikupljanje poda-taka o obrazovnim sustavima UOE-a, Svezak 1, Priručnik, Koncepti, defi nicije i klasifi kacije; UNESCO, OECD, Eurostat; Montreal, Pariz, Luxembourg)UOE Data Collection on Education Systems, Volume 2, UOE tables and instructions for their completion and submission; UNESCO,OECD, Eurostat; Montreal, Paris, Luxembourg (Priku-pljanje podataka o obrazovnim sustavima UOE-a, Svezak 2, tablice UOE-a i upute za njihovo ispunjavanje i dostavu; UNESCO, OECD, Eurostat; Montreal, Pariz, Luxembourg)Commission Regulation (EU) No 88/2011 of 2 February2011 implementing Regulation (EC) 452/2008 of the European Parliament and the Council of 23 April 2008 concerning the pro-duction and development of statistics on education and lifelong learning (Uredba (EZ) br. 88/2011 od 2. veljače 2011. kojom se primjenjuje Uredba (EK) 452/2008 Europskog parla-menta i Vijeća od 23. travnja 2008. o proizvodnji i razvoju statistika o obrazovanju i cjelo-životnom učenju)

  Tema 1.04 Kultura

  1.04-I-1

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 1Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Godišnji izvještaj umjetničkog stvaralaštva i reproduktivnog izvođenja (KU)Periodičnost istraživanja GodišnjeKratak opis sadržaja rezultata Umjetničko stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje.

  Kazališta, predstave, gostovanja, izvedena djela, posjetitelji, zaposleni prema spolu i stručno-sti, osobe angažirane na temelju ugovora.Orkestri, ansambli, zborovi, koncerti, gostovanja, posjetitelji, zaposleni prema spolu, stručno-sti i vrsti radnog vremena, osobe angažirane na temelju ugovora.Profesionalni ansambl narodnih plesova i pjesama, priredbe, gostovanja, posjetitelji, zaposleni prema spolu, stručnosti i vrsti radnog vremena

  Izvještajne jedinice Kazališta, orkestri, ansambli, zborovi, profesionalni ansambli narodnih pjesama i plesovaNačini prikupljanja podataka Izvještajni način obrascem, sudjeluju područne jedinice Državnog zavoda za statistiku i uprav-

  no tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistikeRokovi prikupljanja podataka Listopad za proteklu sezonuVeza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.04.01 Statistika kultureRokovi objavljivanja rezultata Prosinac za proteklu sezonuRazina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska

  ŽupanijeGradovi i općine

  Relevantni nacionalni standardi Zakon o kazalištima (NN, br. 71/06.)Odluka o Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

  Relevantni međunarodni standardi -

  1.04-I-2

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 2Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Godišnji izvještaj televizije (TV-1)Periodičnost istraživanja GodišnjeKratak opis sadržaja rezultata Televizijski centri prema osnovnim tehničkim obilježjima, televizijski program prema vrsti,

  prijenosi, proizvedeni televizijski fi lmovi i zaposleni/angažirani prema spolu, stručnosti i vrsti zaposlenosti/angažiranosti

  Izvještajne jedinice Organizacije/ustanove za televizijuNačini prikupljanja podataka Izvještajni način obrascem, sudjeluju područne jedinice Državnog zavoda za statistikuRokovi prikupljanja podataka Ožujak za proteklu kalendarsku godinu

 • STRANICA 22 – BROJ 21 PONEDJELJAK, 17. VELJAČE 2014.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.04.01 Statistika kultureRokovi objavljivanja rezultata Lipanj za proteklu kalendarsku godinuRazina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska

  Gradovi i općineRelevantni nacionalni standardi Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN, br. 25/03.)

  Odluka o Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

  Relevantni međunarodni standardi Eurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statisti-kama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)

  1.04-I-3

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 3Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Godišnji izvještaj radija (RADIO-1)Periodičnost istraživanja GodišnjeKratak opis sadržaja rezultata Radiopostaje prema osnovnim tehničkim obilježjima, radioprogram prema vrsti, radiopret-

  platnici i televizijski pretplatnici, zaposleni/angažirani prema spolu, stručnosti i vrsti zapo-slenosti/angažiranosti

  Izvještajne jedinice Radiopostaje i druge ustanove koje u svom sastavu imaju radiopostajeNačini prikupljanja podataka Izvještajni način obrascem, sudjeluju područne jedinice Državnog zavoda za statistikuRokovi prikupljanja podataka Ožujak za proteklu kalendarsku godinuVeza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.04.01 Statistika kultureRokovi objavljivanja rezultata Lipanj za proteklu kalendarsku godinuRazina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska

  ŽupanijeGradovi i općine

  Relevantni nacionalni standardi Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN, br. 25/03.)Odluka o Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

  Relevantni međunarodni standardi Eurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statisti-kama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)

  1.04-I-4

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 4Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Godišnji izvještaj kinematografa (KINO-1)Periodičnost istraživanja GodišnjeKratak opis sadržaja rezultata Vrsta kinematografa, kapacitet, prikazani fi lmovi, predstave, gledatelji, prihod od prodanih

  ulaznica, izdaci za najamninu za fi lmove, zaposleni prema spolu, stručnosti, stupnju obrazo-vanja, vrsti zaposlenosti i volonteri

  Izvještajne jedinice Kinematografi Načini prikupljanja podataka Izvještajni način obrascem, sudjeluju područne jedinice Državnog zavoda za statistiku i

  upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistikeRokovi prikupljanja podataka Ožujak za proteklu kalendarsku godinuVeza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.04.01 Statistika kultureRokovi objavljivanja rezultata Lipanj za proteklu kalendarsku godinuRazina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska

  ŽupanijeGradovi i općine

 • PONEDJELJAK, 17. VELJAČE 2014. BROJ 21 – STRANICA 23 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Relevantni nacionalni standardi Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN, br. 76/07. i 90/11.)Odluka o Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

  Relevantni međunarodni standardi Eurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statisti-kama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)

  1.04-I-5

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 5Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Godišnji izvještaj o proizvodnji fi lmova (KINO-2)Periodičnost istraživanja GodišnjeKratak opis sadržaja rezultata Proizvedeni fi lmovi, fi lmovi u koprodukciji, domaći fi lmovi, fi lmovi prema nazivu, vrsti i

  duljini (dugometražni, kratkometražni)Izvještajne jedinice Poslovni subjekti za proizvodnju fi lmovaNačini prikupljanja podataka Izvještajni način obrascemRokovi prikupljanja podataka Ožujak za proteklu kalendarsku godinuVeza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.04.01 Statistika kultureRokovi objavljivanja rezultata Lipanj za proteklu kalendarsku godinuRazina objavljivanja rezultata Republika HrvatskaRelevantni nacionalni standardi Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN, br. 76/07. i 90/11.)

  Odluka o Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

  Relevantni međunarodni standardi Eurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statisti-kama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)

  1.04-I-6

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 6Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Godišnji izvještaj o uvozu i izvozu fi lmova (KINO-4)Periodičnost istraživanja GodišnjeKratak opis sadržaja rezultata Uvezeni i izvezeni fi lmovi, fi lmovi prema duljini i vrsti, zemlja podrijetla uvezenih fi lmovaIzvještajne jedinice Poslovni subjekti za promet fi lmovaNačini prikupljanja podataka Izvještajni način obrascemRokovi prikupljanja podataka Ožujak za proteklu kalendarsku godinuVeza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.04.01 Statistika kultureRokovi objavljivanja rezultata Lipanj za proteklu kalendarsku godinuRazina objavljivanja rezultata Republika HrvatskaRelevantni nacionalni standardi Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN, br. 76/07. i 90/11.)

  Odluka o Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

  Relevantni međunarodni standardi Eurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statisti-kama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)

  1.04-I-7

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 7Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Godišnji izvještaj o prometu dugometražnih fi lmova (KINO-5)Periodičnost istraživanja Godišnje

 • STRANICA 24 – BROJ 21 PONEDJELJAK, 17. VELJAČE 2014.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Kratak opis sadržaja rezultata Filmovi prema zemlji podrijetla i vrsti, broj komercijalnih kopijaIzvještajne jedinice Poslovni subjekti za promet fi lmovaNačini prikupljanja podataka Izvještajni način obrascemRokovi prikupljanja podataka Ožujak za proteklu kalendarsku godinuVeza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.04.01 Statistika kultureRokovi objavljivanja rezultata Lipanj za proteklu kalendarsku godinuRazina objavljivanja rezultata Republika HrvatskaRelevantni nacionalni standardi Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN, br. 76/07. i 90/11.)

  Odluka o Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

  Relevantni međunarodni standardi Eurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statisti-kama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)

  1.04-I-8

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 8Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Godišnji izvještaj o komercijalnoj eksploataciji audiovizualnih djela (NKL-5/1)Periodičnost istraživanja GodišnjeKratak opis sadržaja rezultata Naziv djela, zemlja podrijetla, područje, obrada djela, izvorni jezik, broj prodanih kopijaIzvještajne jedinice Izdavači videosnimakaNačini prikupljanja podataka Izvještajni način obrascemRokovi prikupljanja podataka Ožujak 2015.Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.04.01 Statistika kultureRokovi objavljivanja rezultata Lipanj za proteklu kalendarsku godinuRazina objavljivanja rezultata Republika HrvatskaRelevantni nacionalni standardi Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN, br. 76/07. i 90/11.)

  Odluka o Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

  Relevantni međunarodni standardi Eurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statisti-kama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)

  1.04-I-9

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 9Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Godišnji izvještaj o zvučnim snimkama (NKL-5/2)Periodičnost istraživanja GodišnjeKratak opis sadržaja rezultata Izdavači, vrsta snimke, sadržaj, nakladaIzvještajne jedinice Izdavači nosača zvukaNačini prikupljanja podataka Izvještajni način obrascemRokovi prikupljanja podataka Travanj za proteklu kalendarsku godinuVeza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.04.01 Statistika kultureRokovi objavljivanja rezultata Ožujak 2015.Razina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska

  Gradovi i općineRelevantni nacionalni standardi Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN, br. 76/07. i 90/11.)

  Odluka o Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

 • PONEDJELJAK, 17. VELJAČE 2014. BROJ 21 – STRANICA 25 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Relevantni međunarodni standardi Eurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statisti-kama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)

  1.04-I-10

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Nositelj službene statistike Državni zavod za statistikuNaziv statističkog istraživanja Izvještaj knjižnica (KNJ-1)Periodičnost istraživanja TrogodišnjeKratak opis sadržaja rezultata Knjižnice prema vrsti i statusu, čitaonice, dječji odjeli, bibliobusi, obrađeni fond i prinove

  knjižne građe, korisnici prema spolu, međuknjižnične posudbe, zgrade, rashodi, zaposleni prema spolu, stručnosti, vrsti zaposlenosti i ekvivalentu pune zaposlenosti

  Izvještajne jedinice Knjižnice, osnovne i srednje škole, visoka učilišta, poduzeća/ustanoveNačini prikupljanja podataka Izvještajni način obrascem, sudjeluju područne jedinice Državnog zavoda za statistiku i uprav-

  no tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistikeRokovi prikupljanja podataka Ožujak za proteklu kalendarsku godinuVeza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.04.01 Statistika kultureRokovi objavljivanja rezultata Studeni za proteklu kalendarsku godinuRazina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska

  ŽupanijeRelevantni nacionalni standardi Zakon o knjižnicama (NN, br. 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09.)

  Odluka o Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 80/07.)Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)HRN ISO 2789:2007. Informacije i dokumentacija – Međunarodna knjižnična statistika (ISO 2789:2006)

  Relevantni međunarodni standardi Recommendation concerning the International Standardisation of Library Statistics – UNES-CO General Conference, 1970 (Preporuka o međunarodnoj standardizaciji statistike knjižnica – Opća skupština UNESCO-a, 1970.)LEG (Leader Group) fi nal report published as a Eurostat Working Paper: Population and Soci-al Conditions 3/2000/E/No. 1, Cultural Statistics in the EU (Konačni izvještaj LEG-a objavljen kao radni materijal Eurostata: Stanovništvo i uvjeti života 3/2000/E/br. 1, Statistika kulture u EU)ISO 2789:2013 Information and documentation – International library statisticsIFLA Library Statistics Manifesto

  Tema 1.05 Zdravstvo i sigurnost

  1.05-I-1

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 1Nositelj službene statistike Hrvatski zavod za javno zdravstvoNaziv statističkog istraživanja Istraživanje zdravstvenih resursa prema Registru zdravstvenih djelatnika i Registru

  zdravstvenih ustanova/Izvješće o organizacijskoj strukturi i djelatnicima u zdravstvu (3-00-60)

  Periodičnost istraživanja KontinuiranoKratak opis sadržaja rezultata Podaci o mreži zdravstvenih ustanova i djelatnika u zdravstvu Republike Hrvatske prema

  spolu nalaze se u Registru zdravstvenih djelatnika i Registru zdravstvenih ustanovaIzvještajne jedinice Zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i zdravstveni

  radnici privatne prakse podatke o djelatnicima dostavljaju bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor sa HZZO-om. Ministarstvo zdravlja dostavlja rješenja o početku rada zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti i zdravstve-nih radnika privatne prakse

  Načini prikupljanja podataka Zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i zdravstveni radnici privatne prakse dostavljaju podatke u Hrvatski zavod za javno zdravstvo

 • STRANICA 26 – BROJ 21 PONEDJELJAK, 17. VELJAČE 2014.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Rokovi prikupljanja podataka Najkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: kontinuirano, 15. siječnja za pro-teklu godinu

  Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.05.01. Javno zdravstvoRokovi objavljivanja rezultata Rok za prve rezultate: 30. travnja za proteklu godinuRazina objavljivanja rezultata ŽupanijeRelevantni nacionalni standardi Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)Relevantni međunarodni standardi -

  1.05-I-2

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 2Nositelj službene statistike Hrvatski zavod za javno zdravstvoNaziv statističkog istraživanja Praćenje i organizacija rada bolnica (3-21-60)Periodičnost istraživanja GodišnjeKratak opis sadržaja rezultata Podaci o: stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi – lokaliteti, odjeli, zaposlenici, postelje, dani

  liječenja i kretanje liječenih bolesnika; dnevnim bolnicama i bolničkim hemodijalizamaIzvještajne jedinice Sve stacionarne zdravstvene ustanove bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor

  sa HZZO-omNačini prikupljanja podataka Stacionarne zdravstvene ustanove dostavljaju godišnja zbirna izvješća u elektroničkom obliku,

  u obliku tablica navedenim u Uputama, u zavode za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba koji ih nakon obrade i kontrole dostavljaju u Hrvatski zavod za javno zdravstvo

  Rokovi prikupljanja podataka Stacionarne zdravstvene ustanove dostavljaju godišnja izvješća u zavode za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba do 15. siječnja za prethodnu godinu. Zavodi za javno zdravstvo žu-panija i Grada Zagreba dostavljaju podatke u Hrvatski zavod za javno zdravstvo do 31. siječnja

  Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu Modul 1.05.01. Javno zdravstvoRokovi objavljivanja rezultata Rok za prve rezultate: 30. travnjaRazina objavljivanja rezultata ŽupanijeRelevantni nacionalni standardi -Relevantni međunarodni standardi -

  1.05-I-3

  I. Statističko istraživanje/prikupljanje podataka Broj 3Nositelj službene statistike Hrvatski zavod za javno zdravstvoNaziv statističkog istraživanja Statistika liječenih bolesnika u službi za stacionarno liječenje:

  Bolesničko-statistički obrazac (JZ-BSO)Bolesničko-statistički obrazac (ONKO-tip) (JZ-ONK)Psihijatrijski obrazac (JZ-PSH)Obrazac hospitalizacije zbog rehabilitacije (JZ-REH)

  Periodičnost istraživanja MjesečnoKratak opis sadržaja rezultata Podaci o osobama koje su hospitalizirane zbog liječenja ili rehabilitacije u stacionarnim ustano-

  vama zdravstva �