narodne novine broj 87 – stranica 17

Click here to load reader

Post on 09-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

NN - 2015 - 087 - 07.08.2015.inddPETAK, 7. KOLOVOZA 2015. BROJ 87 – STRANICA 17 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
(2) Ispunjene obrasce oevidnika odnosno izvješa ovlaštenik povlastice je duan uvati pet godina.
lanak 14.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vaiti Pra- vilnik o oevidniku i dostavi podataka o gospodarskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 144/10, 145/11).
lanak 15.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/15-01/15 Urbroj: 525-13/0329-15-1 Zagreb, 29. srpnja 2015.
Ministar Tihomir Jakovina, v. r.
PRILOG 1
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
ZA
(2) Osobe iz stavka 1. ovoga lanka koji elektroniki dostavljaju podatke o svojim ribolovnim aktivnostima izuzimaju se od obveze ispunjavanja i dostavljanja oevidnika, iskrcajne deklaracije i prekr- cajne deklaracije u pisanom obliku.
(3) Ukoliko se podaci iz stavka 1. ovoga lanka ne dostave su- kladno odredbama stavka 1. ovoga lanka, odnosno ukoliko se ne dostave toni podaci smatra se da oevidnik nije ni voen.
(4) Ribarska plovila koja podlijeu voenju elektronskog oe- vidnika ne smiju isploviti u ribolov bez ispravnog operativnog susta- va za slanje elektronskog oevidnika instaliranog na plovilu.
(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga lanka ribarska plo- vila mogu isploviti u ribolov ukoliko je operativni sustav za slanje elektronskog oevidnika neispravan i to samo u sluaju kada ga nije mogue popraviti prije ponovnog polaska u ribolov, samo uz pisme- no odobrenje Ministarstva dostavljeno elektronskim putem preko Geoinformacijskog sustava ribarstva, a podatke o ribolovu e voditi i dostavljati sukladno lanku 11. stavku 8. ovoga Pravilnika.
(6) Ukoliko ureaje sustava za slanje elektronskog oevidnika nije mogue popraviti na plovilu i ukoliko se odmah ne mogu za- mijeniti novim, neispravni ureaji mogu biti deinstalirani samo od ovlaštene tvrtke koja je instalirala ureaj na plovilo, a koja e po- pravljeni ureaj ponovno instalirati nazad na plovilo.
(7) Prije deinstalacije i instalacije novoga ili popravljenog ure- aja iz stavka 6. ovoga lanka potrebno je zatraiti odobrenje Mi- nistarstva elektronskim putem Geoinformacijskog sustava ribarstva.
(8) U sluaju tehnikog kvara ili prestanka rada sustava za elektroniko biljeenje i slanje podataka instaliranog na ribarskom plovilu, zapovjednik plovila ili njegov predstavnik mora, od trenutka kad je dogaaj otkriven ili od trenutka kad je on o tome obavije- šten, odgovarajuim telekomunikacijskim sredstvom poslati Upravi ribarstva podatke iz oevidnika o ribolovu, prekrcajne deklaracije i iskrcajne deklaracije, i to svaki dan najkasnije do 24:00 sata, ak i onda kada nije ostvaren nikakav ulov..
U sluaju tehnikog kvara ili prestanka rada sustava za elektro- niko biljeenje i slanje podataka instaliranog na ribarskom plovilu navedeni podaci se šalju i u sljedeim sluajevima:
a) Na zahtjev Ribarskog monitoring centra Ministarstva,
b) Nakon što je završena posljednja ribolovna operacija,
c) Prije ulaska u luku,
d) Za vrijeme inspekcije na moru,
e) Nakon prekrcaja ribe i
f) Nakon obavljenog iskrcaja.
lanak 12.
(1) Troškove nabave ureaja s karticom za prenošenje podata- ka, njegovo instaliranje i odravanje te troškove prijenosa podataka do maksimalno 1 GB snosi Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. troškove instaliranja, popra- vaka i odravanja zbog štete prouzroene nepaljivim rukovanjem ili ošteenjem ureaja te prijenos podataka iznad 1 GB snosi vlasnik povlastice.
(3) Nakon instaliranja, sklopit e se ugovor o iznajmljivanju ureaja i kartice za prijenos podataka izmeu Ministarstva i vla- snika plovila.
lanak 13.
(1) Oevidnike i izvješa iz lanka 5. ovoga Pravilnika ovlašte- nici povlastica preuzimaju u ispostavama Uprave ribarstva.
mtomicic
Rectangle
mtomicic
Rectangle
STRANICA 18 – BROJ 87 PETAK, 7. KOLOVOZA 2015.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Vrijeme ribolova (13): Upisuje se broj sati ribolovnog alata u moru osim kod plivarica gdje se broju sati alata u moru dodaje i broj sati traganja za ribom. – mora biti upisano na kraju ribolovnog dana Pozicija plovila (14): Upisuje se podruje na kojem se obavlja ri- bolov (ribolovne zone RH, ribolovne podzone RH, GFCM zona, te ribolovna zona izvan RH) – mora biti upisano nakon obavljanja ribolovne operacije Ulov po vrstama riba (15): Upisuje se ulov po pojedinim vrstama u kilogramima ili broju jedinica (npr. kašete) uz upis koliko jedna jedinica iznosi kilograma (npr. 1 kašeta = 7 kilograma). Uz svaku vrstu riba i drugih morskih organizama upisuju se i FAO šifre (FAO Šifre vrsta riba i drugih morskih organizama prikazane su u tabli- ci 2. vrsta koja je u prilogu oevidnika). Za svaku vrstu mora biti zaveden ulov ukoliko on iznosi 5 kilograma i više dok se one vrste iji je ulov ispod 5 kilograma upisuje pod ostali ulov osim vrsta navedenih u tablici 1. koje se moraju upisati neovisno o koliini ulova. Ukoliko je broj vrsta vei od 11 tada se koristi nova stranica oevidnika. Podaci o koliini ulova smiju odstupati najviše do 10 % od stvarnog ulova. Svaka linija u oevidniku mora biti parafi rana od strane osobe odgovorne u ribolovu – mora biti upisano na kraju ribolovnog dana Odbaeni ulov (16): Upisuje se procjena odbaenog ulova po vrsta- ma – mora biti upisano prije iskrcaja ulova Stanje ribe (17): Upisati u kojem se stanju ulovljena riba iskrca- va (npr. svjea, oišena, fi letirana i sl.) – mora biti upisano prije iskrcaja ulova Koliina (18): Upisuje se izvagana koliina u kilogramima za svaku vrstu posebno neovisno o koliini ulova. Uz svaku vrstu riba i drugih morskih organizama upisuju se i FAO šifre (FAO Šifre vrsta riba i drugih morskih organizama prikazane su u tablici 2. vrsta koja je u prilogu oevidnika) U podacima o iskrcaju ne smije se upisivati iskrcaj pod ostalo. Ako je broj iskrcanih vrsta vei od 11 tada se koristi nova stranica oevidnika. Svaka linija u oevidniku mora biti parafi rana od strane osobe odgovorne u ribolovu – mora biti upi- sano odmah nakon vaganja Potpis ovlaštene osobe koja unosi podatke(*): Na kraju obrasca se mora potpisati zapovjednik plovila ili agent plovila te upisati njegova adresa
Tablica 1. ŠIFRE ROBOLOVNIH ALATA
UPUTE ZA POPUNJAVANJE OEVIDNIKA O ULOVU U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU
Ova knjiga sadri obrasce oevidnika o ulovu u gospodarskom ribo- lovu na moru i iskrcajne deklaracije. Nakon što se ispune svi obrasci u knjizi, u ispostavi koja je izdala povlasticu zaduuje se nova knjiga. Oevidnik se ispunjava za svaki ribolovni dan, a iskrcajna deklaracija za svaki iskrcaj, originalni obrasci pravilno popunjenog oevidnika i iskrcajne deklaracije dostavljaju se osobno ili poštom preporueno ispostavi Uprave ribarstva koja je izdala povlasticu. Zadnja kopija obrasca oevidnika i iskrcajne deklaracije ostaje u knjizi radi osob- ne evidencije ovlaštenika povlastice, a ostale kopije dostavljaju se prvom kupcu ili mjestu prve prodaje zajedno sa iskrcanim ulovom. Obrasci oevidnika i iskrcajne deklaracije moraju se dostaviti ispo- stavi u roku od 48 sati od iskrcaja poštom, faksom, elektronikom poštom ili osobno. Ukoliko se obrasci dostavljaju faksom ili elek- tronikom poštom, originali obrazaca se moraju dostaviti ispostavi najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec. Za dane u mjesecu kada se ribolov ne obavlja oevidnik i iskrcajna deklaracija se ne popunjava. Ukoliko se cijeli mjesec ne obavlja ribolov, u oevidnik se upisu- ju podaci: IME PLOVILA ili REG. OZNAKA; CFR; IME I ADRESA OVLAŠTENE OSOBE: MJESEC U KOJEM RIBOLOV NIJE OBAV- LJAN te naznaka »PLOVILO U LUCI« te se tako ispunjeno dostavlja ispostavi. Ime ili reg. oznaka plovila, vanjska oznaka plovila i CFR (1): Upisuje se ime broda ili registarska oznaka za brodicu, vanjska oznaka te CFR broj plovila. Ukoliko se ribolov obavlja pelagijskom koom uz sudjelovanje još jednog plovila tada se upisuju i ime broda ili registarska oznaka za brodicu, vanjska oznaka i CFR za drugo plovilo.– mora biti upisano pri isplovljenju plovila iz luke (na poetku izlaska u ribolov) Ime i adresa ovlaštene osobe (3): Upisuje se ime i prezime te adresa odgovorne osobe u ribolovu. – mora biti upisano pri isplovljenju plovila iz luke (na poetku izlaska u ribolov) Polazak (4): Upisuje se dan, mjesec, sat isplovljavanja te luku iz koje se isplovljava – mora biti upisano pri isplovljenju plovila iz luke Povratak (5): Upisuje se dan, mjesec, sat uplovljavanja te luku u koju se uplovljava – mora biti upisano pri uplovljenju plovila u luku Iskrcaj (6): Upisuje se dan, mjesec, sat iskrcaja ribe i dr. morskih organizama te mjesto iskrcaja – mora biti upisano prije iskrcaja ulova U sluaju prekrcaja ribe (7): Upisuju se podaci o plovilu na koji se prekrcava riba te dan i mjesec obavljanja prekrcaja – mora biti upisano prije prekrcaja ribe Ribolovni alat (8): Upisuje se šifra ribolovnog alata u obliku FAO šifre. (FAO Šifre ribolovnih alata prikazane su u tablici 1. koja je u prilogu oevidnika.) – mora biti upisano prije obavljanja ribo- lovne operacije Veliina oka (9): Upisuje se veliina oka ribolovnog alata kojim se obavlja ribolov u milimetrima – mora biti upisano prije obavljanja ribolovne operacije Koliina (10): Upisuju se koliina ribolovnog alata (npr. za povla- ne alate, za okruujue mree plivarice, za obalne mree potegae, za mree stajaice duljina, za parangale broj udica, a za ostalo broj komada) – mora biti upisano prije obavljanja ribolovne operacije Datum (11): Upisuje se datum koji mora odgovarati svakom danu provedenom na moru – mora biti upisano prije obavljanja ribo- lovne operacije Broj ribolovnih operacija (12): Upisuje se broj ribolovnih operaci- ja (npr. broj potega kod povlanih ribolovnih alata i potegaa, broj zapasa za plivarice, za ostale alate se upisuje broj sati alata u moru) – mora biti upisano na kraju ribolovnog dana
PETAK, 7. KOLOVOZA 2015. BROJ 87 – STRANICA 19 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Tablica 2. FAO ŠIFRE VRSTA RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA
STRANICA 20 – BROJ 87 PETAK, 7. KOLOVOZA 2015.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
1
Ova knjiga sadri izvješa o ulovu. Nakon što se ispune svi obrasci u knjizi, u ispostavi koja je izdala povlasticu zaduuje se nova knjiga.
Izvješe o ulovu se ispunjava za svaki ribolovni dan, a originalni obrasci pravilno popunjenog izvješa za sve ribolovne dane u pret- hodnom mjesecu dostavljaju se osobno ili poštom preporueno is- postavi Uprave ribarstva koja je izdala povlasticu. Kopije obrazaca izvješa o ulovu ostaju u knjizi radi osobne evidencije ovlaštenika povlastice. Ispunjeni originali se moraju dostaviti ispostavi do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.
Za dane u mjesecu kada se ribolov ne obavlja izvješe o ulovu se ne popunjava.
Ukoliko se cijeli mjesec ne obavlja ribolov, u izvješe se upisuju po- daci: CFR; POVLASTICA BR.: REG.OZNAKA PLOVILA: MJESEC: GODINA te se uz RIBOLOVNI NAPOR upisuje »PLOVILO U LUCI« te se tako ispunjeno dostavlja ispostavi.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE IZVJEŠA O ULOVU
CFR: Upisuje se CFR broj plovila
Povlastica br.: Upisuje se serijski broj povlastice
Reg. oznaka plovila: Upisuje se registarska oznaka plovila
Mjesec: Upisuje se velikim tiskanim slovima mjesec za koji se vodi izvješe
Godina: Upisuje se godina za koju se vodi izvješe
RIBOLOVNI NAPOR
Ribolovni alat: Upisuje se šifra ribolovnog alata kojim se obavljao ribolov.
Šifre ribolovnih alata prikazane su u Tablici 1.
U jednu kuicu moe se upisati samo jedan ribolovni alat (jedna šifra).
Ukoliko se koristi više ribolovnih alata u istom danu, za svaki alat se ispunjava zaseban stupac u izvješu sa istim podacima o polasku i povratku s ribolova.
Polazak (datum i sat): Upisuje se dan (od 1. do 31.) i sat (od 00 do 24) polaska u ribolov za mjesec za koji se vodi izvješe.
Povratak (datum i sat): Upisuje se dan (od 1. do 31.) i sat (od 00 do 24) povratka s ribolova za mjesec za koji se vodi izvješe.
Povratak (2)(datum i sat): Ako je pri korištenju ribolovnog alata navedenog u pripadajuem stupcu izvješa bilo 2 polaska iz luke i 2 povratka u luku, upisuje se dan i sat drugog polaska odnosno dan i sat drugog povratka. (npr. kod korištenja ribolovnih alata koji se
Tablica 3. VRSTE RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA ZA KOJE JE POTREBNO UPISATI PODATKE O ULO- VU, PREKRCAJU I ISKRCAJU NEOVISNO O KOLIINI ULOGA
PRILOG 2.
IZVJEŠE O ULOVU
OVO IZVJEŠE MORA SE UVIJEK NALAZITI NA PLOVILU KOJIM SE OBAVLJA GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU ILI
MALI OBALNI RIBOLOV
POVLASTICA ZA MALI OBALNI RIBOLOV BR. ______
PETAK, 7. KOLOVOZA 2015. BROJ 87 – STRANICA 21 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Mjesto i datum: Iznad crte se ispisuje mjesto i datum podnošenja izvješa za prethodni mjesec.
Ime i prezime odgovorne osobe: Iznad crte se ispisuje velikim tiskanim slovima ime i prezime odgovorne osobe ovlaštenika po- vlastice.
OI odgovorne osobe: Iznad crte se ispisuje broj osobne iskaznice odgovorne osobe ovlaštenika povlastice.
Vlastoruni potpis odgovorne osobe: Iznad crte se vlastoruno potpisuje odgovorna osoba ovlaštenika povlastice.
Tablica 1. ŠIFRE ROBOLOVNIH ALATA
ostavljaju u moru kada je jedan polazak u ribolov radi postavljanja alata u more, a drugi radi podizanja istog alata iz mora – mree stajaice, parangali, vrše i sl.)
Vrijeme ribolova: Upisuje se broj sati ribolovnog alata u moru osim kod plivarica gdje se broju sati alata u moru dodaje i broj sati tra- ganja za ribom.
Koliina alata: Upisuje se koliina pojedinog alata s kojim se obav- ljao ribolov (za povlane alate, za okruujue mree plivarice, za obalne mree potegae, za mree stajaice – duljina mree, za pa- rangale – broj udica, za ostale alate – broj komada.
Broj ribara: Upisuje se broj ribara koji su sudjelovali u ribolovu.
Ribolovna zona: Upisuje se oznaka ribolovne zone u kojoj se obav- ljao ribolov ribolovnim alatom u pripadajuem stupcu. Ribolovne zone su prikazane na pripadajuoj karti (strana 2).
Ribolovna podzona: Upisuje se oznaka ribolovne podzone u ko- joj se obavljao ribolov ribolovnim alatom u pripadajuem stupcu. Ribolovne podzone su prikazane na pripadajuoj karti (strana 2).
ULOV, ODBAENI ULOV I ISKRCAJ RIBE I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA
Vrste riba ili dr. morskih organizama: U ovaj stupac upisuju se nazivi i/ili FAO kodovi vrsta riba ili dr. morskih organizama u ulovu odnosno iskrcaju.
Ulov, odbaeni ulov, iskrcaj: U ovaj stupac upisuju se podaci o ko- liini ulova, eventualnog odbaenog ulova i iskrcaja (izvagano u ki- logramima) po vrstama i ribolovnom alatu u pripadajuem stupcu. (iskrcaj je razlika izmeu ulova i odbaenog ulova).
Ukoliko nije ostvaren ulov/iskrcaj s ribolovnim alatom u pripadaju- em stupcu kuice se ne ispunjavaju.
Datum iskrcaja: Upisuje se datum iskrcaja riba i dr. morskih orga- nizama ulovljenih ribolovnim alatom u pripadajuem stupcu.
Mjesto iskrcaja: Upisuje se mjesto iskrcaja riba i dr. morskih orga- nizama ulovljenih ribolovnim alatom u pripadajuem stupcu.
STRANICA 22 – BROJ 87 PETAK, 7. KOLOVOZA 2015.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Tablica 2. FAO ŠIFRE VRSTA ROBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA
PETAK, 7. KOLOVOZA 2015. BROJ 87 – STRANICA 23 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
1
Ova knjiga sadri izvješa o ulovu. Nakon što se ispune svi obrasci u knjizi, u ispostavi koja je izdala povlasticu zaduuje se nova knjiga.
Izvješe o ulovu se ispunjava za svaki ribolovni dan, a originalni obrasci pravilno popunjenog izvješa za sve ribolovne dane u pret- hodnom mjesecu dostavljaju se osobno ili poštom preporueno is- postavi Uprave ribarstva koja je izdala povlasticu. Kopije obrazaca izvješa o ulovu ostaju u knjizi radi osobne evidencije ovlaštenika
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
IZVJEŠE O ULOVU
OVO IZVJEŠE MORA SE UVIJEK NALAZITI NA PLOVILU KOJIM SE OBAVLJA GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU ILI
MALI OBALNI RIBOLOV
PRILOG 3.
STRANICA 24 – BROJ 87 PETAK, 7. KOLOVOZA 2015.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
ULOV
Vrste riba ili dr. morskih organizama: U ovaj stupac upisuju se šifra vrste ribe ili dr.morskih organizama (tablica 2.); nazivi vrsta riba ili dr. morskih organizama u ulovu odnosno iskrcaju.
Ulov, odbaeni ulov, iskrcaj: U ovaj stupac upisuju se podaci o ko- liini ulova, eventualnog odbaenog ulova i iskrcaja (izvagano u ki- logramima) po vrstama i ribolovnom alatu u pripadajuem stupcu. (iskrcaj je razlika izmeu ulova i odbaenog ulova).
Ukoliko nije ostvaren ulov/iskrcaj s ribolovnim alatom u pripadaju- em retku kuice se ne ispunjavaju.
Iskrcaj: Upisuje se šifra iskrcajnog mjesta, datum, mjesec, godina, sat i minute kada je iskrcaj obavljen.
Mjesto i datum podnošenja izvješa: U predviene kuice se ispi- suje mjesto i datum podnošenja izvješa za prethodni mjesec.
_________________
Broj osobne iskaznice: U predviene kuice se upisuje broj osobne iskaznice odgovorne osobe ovlaštenika povlastice.
Odgovorna osoba: Iznad crte se vlastoruno potpisuje odgovorna osoba ovlaštenika povlastice.
Tablica 1. ŠIFRE ROBOLOVNIH ALATA
povlastice. Ispunjeni originali se moraju dostaviti ispostavi do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.
Za dane u mjesecu kada se ribolov ne obavlja izvješe o ulovu se ne popunjava.
Ukoliko se cijeli mjesec ne obavlja ribolov, u izvješe se upisuju podaci: CFR; POVLASTICA BR., u rubrici »PLOVILO U LUCI« se upisuje krii (X) te se tako ispunjeno izvješe dostavlja ispostavi.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE IZVJEŠA O ULOVU
CFR: Upisuje se CFR broj plovila
Povlastica br.: Upisuje se serijski broj povlastice
Polazak (datum i sat): Upisuje se poštanski broje luke polaska, dan (od 1. do 31.), mjesec (od 1. do 12.), godina, sat (od 00 do 24) i minute (od 00 do 59) polaska u ribolov.
Povratak (datum i sat): Upisuje se poštanski broje luke povratka, dan (od 1. do 31.), mjesec (od 1. do 12.), godina, sat (od 00 do 24) i minute (od 00 do 59) povratka iz ribolova.
KORIŠTENI ALATI
Ribolovni alat: Upisuje se šifra ribolovnog alata kojim se obavljao ribolov.
Šifre ribolovnih alata prikazane su u Tablici 1.
U jednu kuicu moe se upisati samo jedan ribolovni alat (jedna šifra).
Izvješe se popunjava za svaki pojedinani odlazak u ribolov (bez obzira da li je došlo do obavljanja ribolovne aktivnosti ili ne).
Uz šifru ribolovnog alata se upisuje datum aktivacije ribolovnog ala- ta (od 01 do 31); mjesec aktivacije ribolovnog alata (od 1 do 12); godina aktivacije ribolovnog alata (od 00 do 99); Ribolovna zona – ribolovne zone u kojoj se obavljao ribolov ribolovnim alatom u pripadajuem stupcu. Ribolovne zone su prikazane na pripadajuoj karti (strana 2); Ribolovna podzona – upisuje se oznaka ribolovne podzone u kojoj se obavljao ribolov ribolovnim alatom u pripadaju- em stupcu. Ribolovne podzone su prikazane na pripadajuoj kar- ti (strana 2); broj sati ribolovnog alata u moru osim kod plivarica gdje se broju sati alata u moru dodaje i broj sati traganja za ribom; broj ribara koji su sudjelovali u ribolovu; koliina ribolovnog alata – upisuje se koliina pojedinog alata s kojim se obavljao ribolov (za povlane alate, za okruujue mree plivarice, za obalne mree pote- gae, za mree stajaice – duljina mree, za parangale – broj udica, za ostale alate – broj komada; veliina oka – upisuje se veliina oka ribolovnog alata kojim se obavlja ribolov u milimetrima;
Ukoliko se koristi više ribolovnih alata u istom danu, za svaki alat se ispunjava zaseban redak u izvješu gdje se upisuje šifra ribolovnog alata.
PETAK, 7. KOLOVOZA 2015. BROJ 87 – STRANICA 25 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Tablica 2. FAO ŠIFRE VRSTA ROBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA