stranica 2 - broj 2 narodne novine dodataknarodne- · pdf file stranica 2 - broj 2 narodne...

Click here to load reader

Post on 24-Sep-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • STRANICA 2 - BROJ 2 PETAK, 30. SIJEČNJA 2015.dodatak MEĐUNARODNI UGOVORINARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  ugovorne stranke Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioni- ranju Europske unije, dalje u tekstu »države članice«, EUROPSKA UNIJA, dalje u tekstu »Unija« ili »EU« i EUROPSKA ZAJEDNICA ZA ATOMSKU ENERGIJU, dalje u tekstu »Euratom« s jedne strane, i REPUBLIKA MOLDOVA, s druge strane, dalje u tekstu zajednički nazvani »stranke«, RAZMATRAJUĆI zajedničke vrijednosti i snažne veze između stra- naka koje su uspostavljene u prošlosti Sporazumom o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država  članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane, i koje se razvijaju u okviru Europske politike susjedstva i Istočnog partnerstva te pre- poznajući zajedničku želju stranaka za daljnjim razvojem, jačanjem i proširivanjem njihovih odnosa; POTVRĐUJUĆI europske težnje i europsko opredjeljenje Republike Moldove; PREPOZNAJUĆI da su zajedničke vrijednosti na kojima je izgrađena Europska unija – odnosno demokracija, poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda te vladavina prava – ključni elementi političkog pridruživanja i gospodarske integracije predviđenih ovim Sporazu- mom; UZIMAJUĆI u obzir da se ovim Sporazumom neće unaprijed odre- diti put budućega postupnog razvoja odnosa između EU-a i Repu- blike Moldove te da se njime taj put ostavlja otvorenim; POTVRĐUJUĆI da Republika Moldova kao europska zemlja dijeli zajedničku povijest i zajedničke vrijednosti s državama članicama te da je predana provedbi i promicanju tih vrijednosti, kojima je u slu- čaju Republike Moldove nadahnuto njezino europsko opredjeljenje; PREPOZNAJUĆI važnost Akcijskog plana europske politike susjed- stva između EU-a i Republike Moldove iz veljače 2005. za jačanje odnosa između EU-a i Republike Moldove te za unapređenje postup- ka reformi i približavanja u Republici Moldovi, doprinoseći tako po- stupnoj gospodarskoj integraciji i dubljem političkom pridruživanju; OPREDIJELJENE za jačanje poštovanja temeljnih sloboda, ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina, demokratskih načela, vladavine prava i dobrog upravljanja; PODSJEĆAJUĆI posebno na svoju želju za promicanjem ljudskih prava, demokracije i vladavine prava, uključujući suradnjom u tu svrhu u okviru Vijeća Europe; SPREMNE doprinijeti političkom i društveno-gospodarskom razvo- ju Republike Moldove širokom suradnjom u brojnim područjima od zajedničkog interesa, uključujući u području dobrog upravljanja, slobode, sigurnosti i pravde, trgovinske integracije i pojačane gos- podarske suradnje, zapošljavanja i socijalne politike, fi nancijskog upravljanja, reforme javne i državne uprave, sudjelovanja civilnog društva, izgradnje institucija, smanjenja siromaštva i održivog ra- zvoja; OPREDIJELJENE za provedbu svih načela i odredaba Povelje Uje- dinjenih naroda, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS), posebno Helsinškog završnog akta Konferencije za europsku sigurnost i suradnju iz 1975. i zaključnih dokumenata Madridske i Bečke konferencije iz 1991., odnosno 1992. te Pariške povelje za novu Europu iz 1990., kao i Opće deklaracije Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima iz 1948. i Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda iz 1950.; PODSJEĆAJUĆI na svoju spremnost za promicanje međunarodnog mira i sigurnosti, kao i za sudjelovanje u djelotvornom multilatera- lizmu i mirnom rješavanju sporova, posebno surađujući u tu svrhu u okviru Ujedinjenih naroda (UN) i OESS-a; PREPOZNAJUĆI važnost aktivnog sudjelovanja Republike Moldove u regionalnim oblicima suradnje;

  ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O

  PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ATOMSKU ENERGIJU I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I

  REPUBLIKE MOLDOVE, S DRUGE STRANE Članak 1.

  Potvrđuje se Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane, pot- pisan u Bruxellesu 27. lipnja 2014., u izvorniku na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, fi nskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteš- kom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, ru- munjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku.

  Članak 2. Tekst Sporazuma iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na

  hrvatskom jeziku, glasi:

  SPORAZUM O PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I EUROPSKE ZAJEDNICE

  ZA ATOMSKU ENERGIJU I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I REPUBLIKE

  MOLDOVE, S DRUGE STRANE

  PREAMBULA KRALJEVINA BELGIJA, REPUBLIKA BUGARSKA, ČEŠKA REPUBLIKA, KRALJEVINA DANSKA, SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA, REPUBLIKA ESTONIJA, IRSKA, HELENSKA REPUBLIKA, KRALJEVINA ŠPANJOLSKA, FRANCUSKA REPUBLIKA, REPUBLIKA HRVATSKA, TALIJANSKA REPUBLIKA, REPUBLIKA CIPAR, REPUBLIKA LATVIJA, REPUBLIKA LITVA, VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG, MAĐARSKA, REPUBLIKA MALTA, KRALJEVINA NIZOZEMSKA, REPUBLIKA AUSTRIJA, REPUBLIKA POLJSKA, PORTUGALSKA REPUBLIKA, RUMUNJSKA, REPUBLIKA SLOVENIJA, SLOVAČKA REPUBLIKA, REPUBLIKA FINSKA, KRALJEVINA ŠVEDSKA, UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

 • PETAK, 30. SIJEČNJA 2015. BROJ 2 - STRANICA 3dodatak MEĐUNARODNI UGOVORINARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  i ulaganja te poticati konkurencija, što su ključni čimbenici za gos- podarsko restrukturiranje i modernizaciju; OPREDIJELJENE za jačanje sigurnosti opskrbe energijom, olakša- vanje razvoja odgovarajuće infrastrukture, jačanje tržišne integraci- je i regulatornog približavanja prema ključnim elementima pravne stečevine EU-a te promicanje energetske učinkovitosti i upotrebe obnovljivih izvora energije; POTVRĐUJUĆI potrebu za pojačanom suradnjom u području ener- gije i predanost stranaka provedbi Ugovora o osnivanju energetske zajednice (»Ugovor o energetskoj zajednici«); SPREMNE podignuti razinu sigurnosti javnog zdravlja i zaštite zdravlja ljudi kao preduvjeta održivog razvoja i gospodarskog rasta; OPREDIJELJENE za poboljšanje međuljudskih kontakata, uključu- jući suradnjom i razmjenom u područjima istraživanja i razvoja, obrazovanja i kulture; OPREDIJELJENE za promicanje prekogranične i međuregionalne suradnje u duhu dobrosusjedskih odnosa; PREPOZNAJUĆI predanost Republike Moldove postupnom pribli- žavanju njezina zakonodavstva u relevantnim sektorima zakonodav- stvu EU-a i njegovoj djelotvornoj provedbi; PREPOZNAJUĆI predanost Republike Moldove razvoju njezine ad- ministrativne i institucionalne infrastrukture do mjere potrebne za provedbu ovog Sporazuma; POŠTUJUĆI spremnost EU-a da pruži potporu provedbi reformi te da u tom nastojanju upotrijebi sve raspoložive instrumente suradnje, kao i tehničku, fi nancijsku i gospodarsku pomoć, SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

  Članak 1. CILJEVI

  1. Uspostavlja se pridruživanje između Unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane.

  2. Ciljevi su ovog pridruživanja: (a) promicati političko pridruživanje i gospodarsku integraciju

  između stranaka na temelju zajedničkih vrijednosti i bliskih veza, uključujući povećavanjem sudjelovanja Republike Moldove u politi- kama, programima i agencijama EU-a;

  (b) jačati okvir za pojačani politički dijalog u svim područjima od zajedničkog interesa, čime se osigurava razvoj bliskih političkih odnosa između stranaka;

  (c) doprinositi jačanju demokracije i političkoj, gospodarskoj i institucionalnoj stabilnosti u Republici Moldovi;

  (d) promicati, očuvati i jačati mir i stabilnost u regionalnim i međunarodnim razmjerima, uključujući putem zajedničkih napora za uklanjanje izvora napetosti, jačanjem granične sigurnosti, promi- canjem prekogranične suradnje i dobrosusjedskih odnosa;

  (e) podržavati suradnju u području slobode, sigurnosti i pravde i pojačati tu suradnju u cilju jačanja vladavine prava i poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i u području mobilnosti i međuljudskih kontakata;

  (f) podržavati napore Republike Moldove u razvoju njezina gos- podarskog potencijala kroz međunarodnu suradnju, također putem približavanja njezina zakonodavstva zakonodavstvu EU-a;

  (g) stvoriti uvjete za pojačane gospodarske i trgovinske odnose koji doprinose postupnoj integraciji Republike Moldove u unutarnje tržište EU-a kako je utvrđeno ovim Sporazumom, uključujući us- postavom područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine, kojim će se osigurati dalekosežno regulatorno približavanje i libera-

  U ŽELJI za daljnjim razvojem redovitog političkog dijaloga o bila- teralnim i međunarodnim pitanjima od zajedničkog interesa, uklju- čujući regionalne aspekte, uzimajući u obzir zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku (ZVSP) EU-a, uključujući zajedničku sigurno- snu i obrambenu politiku (ZSOP); UZIMAJUĆI U OBZIR spremnost EU-a da podrži međunarodne napore za jačanje suverenosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Moldove i da doprinese reintegraciji zemlje; PREPOZNAJUĆI važnost predanosti Republike Moldove održivom rješenju sukoba u Pridnjestrovlju te predanosti EU-a da podrži re- habilitaciju nakon rješavanja sukoba; OPREDIJELJENE za sprečavanje i borbu protiv svih oblika organizi- ranog kriminala, trgovine ljudima i korupcije te za jačanje suradnje u borbi protiv terorizma; OPREDIJELJENE za produbljivanje dijaloga i suradnje u područjima mobilnosti, migracija, azila i upravljanja granicama u duhu okvira vanjske migracijske politike EU-a u cilju suradnje u po