narodne novine broj 61 – stranica 29 · 2020-01-12 · srijeda, 19. svibnja 2010. narodne novine...

of 23/23
I-OOP-3 Prijavni obrazac za dodjelu sredstava za ulaganje u poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture 1. Naziv podnositelja (grada/općine) 2. Ime i prezime gradonačelnika/ načelnika općine (iz Odluke o imenovanju ili drugog odgovarajućeg dokumenta) 3. Ime i prezime ovlaštene osobe (iz Odluke o imenovanju) 4. Registracijski broj klasifikacije pravnog subjekta prema djelatno- sti (NKD) 5. Osobni identifikacijski broj (OIB) podnositelja (grada/općine) 6. Podaci o sjedištu podnositelja: 6.1 Županija 6.2 Općina 6.3 Grad 6.4 Poštanski broj 6.5 Ulica i broj 6.6 Telefon/faks 6.7 E-mail adresa 6.8 Web-stranica

Post on 29-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010. BROJ 61 – STRANICA 29 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  (8) Odluke Povjerenstva po prigovorima iz članka 39. stavka 2. ovoga Pravilnika su konačne.

  Članak 41.Korisnici s kojima je Agencija za plaćanja zaključila IPARD

  Ugovor kao i iznos dodijeljenih sredstava bit će objavljeni na služ-benim web-stranicama Ministarstva i službenim web-stranicama Agencije za plaćanja.

  Članak 42.Prilozi I – XII. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov

  su sastavni dio.

  Članak 43.Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik

  o provedbi Mjere 3.1. unutar IPARD programa (»Narodne novine« br. 156/08).

  Članak 44.Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u

  »Narodnim novinama«.Klasa: 011-02/09-01/234Urbroj: 525-12-3-0720/10-17Zagreb, 4. svibnja 2010.

  MinistarPetar Čobanković, v. r.

  (2) Ako je Podnositelj izjavio prigovor na temelju članka 39. stavka 2. ovoga Pravilnika, a u svezi s člankom 24. stavkom 1. toč-ka a). ovoga Pravilnika, Podnositelj nije dužan pridržavati se roka navedenoga u članku 25. stavku 2. ovoga Pravilnika do zaprimanja odluke Povjerenstva po prigovoru.

  (3) Ako Povjerenstvo po prigovoru na odluku iz članka 24. stav-ka 1. točke a) ovoga Pravilnika donese pozitivnu odluku, Korisnik je dužan u roku od tri (3) dana od dana zaprimanja odluke Po-vjerenstva, vratiti Agenciji za plaćanja sve zaprimljene nepotpisane IPARD Ugovore koji proizlaze iz odluke na koju je Korisnik podnio prigovor.

  (4) Agenciji za plaćanja će u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja ugovora iz stavka 3. ovoga članka od strane Korisnika izdati novi IPARD Ugovor koji je Korisnik dužan vratiti u Agenciju za plaćanja u roku od 7 dana od dana zaprimanja, potpisan i pe-čatiran.

  (5) Agenciji za plaćanja će uz novu odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa, Korisniku izdati i novi IPARD Ugovor, stavljajući van snage odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa na koju je Korisnik podnio prigovor.

  (6) Ako Povjerenstvo donese negativnu odluku, Korisnik je dužan u roku od 7 dana od dana zaprimanja odluke povjerenstva dostaviti već zaprimljene IPARD Ugovore potpisane i pečatirane.

  (7) Ako Korisnik ne postupi u skladu sa stavkom 6. ovoga član-ka smatra se da je odustao od sklapanja IPARD Ugovora.

  I-OOP-3

  Prijavni obrazac za dodjelu sredstava za ulaganje u poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture

  1. Naziv podnositelja(grada/općine)

  2. Ime i prezime gradonačelnika/ načelnika općine(iz Odluke o imenovanju ili drugog odgovarajućeg dokumenta)

  3. Ime i prezime ovlaštene osobe(iz Odluke o imenovanju)

  4. Registracijski broj klasifi kacije pravnog subjekta prema djelatno-sti (NKD)

  5. Osobni identifi kacijski broj (OIB) podnositelja (grada/općine)

  6. Podaci o sjedištu podnositelja:6.1 Županija6.2 Općina6.3 Grad 6.4 Poštanski broj6.5 Ulica i broj6.6 Telefon/faks6.7 E-mail adresa6.8 Web-stranica

 • STRANICA 30 – BROJ 61 SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  7. Podaci o lokaciji ulaganja:7.1 Županija 7.2 Općina 7.3 Grad 7.4 Mjesto/naselje7.5 Katastarska općina7.6 Broj katastarske čestice

  8. Podaci o žiro-računu na koji će se uplatiti potpora:8.1 Naziv banke u kojoj je otvoren račun8.2 Broj žiro-računa8.3 Naziv vlasnika računa

  Šifra Namjeravano ulaganje u unaprjeđenje i razvoj ruralne infrastrukture je:(označiti odgovarajuće ulaganje)

  Izdaci ulaganja(bez PDV-a)

  9 301.1 SEKTOR SUSTAVA KANALIZACIJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA9.1 301.1.1 a) Ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije i/ili sustava za pročišćavanje otpadnih voda HRK

  b) Ulaganje u rekonstrukciju sustava kanalizacije i/ili sustava za pročišćavanje otpadnih voda HRK9.2 301.1.2 a) Ulaganje u kupnju opreme i strojeva koji su sastavni dio projekta, uključujući hardver i soft ver za

  kanalizacijski sustav i sustav pročišćavanja otpadnih voda HRK

  10. 301.2 SEKTOR LOKALNIH NERAZVRSTANIH CESTA10.1 301.2.1 a) Ulaganje u izgradnju lokalnih nerazvrstanih cesta, uključujući pripremne radove, zemljane radove

  i radove na konstrukciji cestovne površine (sukladno projektnoj dokumentaciji); HRK

  b) Ulaganje u rekonstrukciju lokalnih nerazvrstanih cesta, uključujući pripremne radove, zemljane radove i radove na konstrukciji cestovne površine (sukladno projektnoj dokumentaciji); HRK

  11. 301.3 SEKTOR TOPLANA11.1 301.3.1 a) Ulaganje u izgradnju toplinskih sustava koji koriste organski otpad iz poljoprivrede i šumarstva

  (biomasu) HRK

  b) Ulaganje u rekonstrukciju toplinskih sustava koji koriste organski otpad iz poljoprivrede i šumar-stva (biomasu) HRK

  11.2 301.3.2 a) Ulaganje u opremanje toplinskih sustava koji koriste organski otpad iz poljoprivrede i šumarstva (biomasu) HRK

  12. 301.4 SEKTOR PROTUPOŽARNIH PROSJEKA S ELEMENTIMA ŠUMSKIH CESTA12.1 301.4.1 a) Ulaganje u izgradnju protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta uključujući pripremne

  radove, zemljane radove i radove na konstrukciji ceste, sukladno projektnoj dokumentaciji HRK

  b) Ulaganje u rekonstrukciju protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta, uključujući pripre-mne radove, zemljane radove i radove na konstrukciji ceste, sukladno projektnoj dokumentaciji HRK

  13. Iznos ulaganja bez općih troškova(zbrojiti iznose od reda 9.1 do 12.1)(svi izdaci koji su navedeni u Listi prihvatljivih izdataka)

  HRK

  14. Iznos općih troškova poput Studije izvedivosti/Investicijske studije/Poslovnog plana, izdatka izrade Glavnog projekta, te izdatka izrade Procjene utjecaja na okoliš(upisati iznos općih troškova nastalih prije podnošenja prijave)

  HRK

  15. Procijenjeni iznos općih troškova poput arhitekata, inženjera i ostalih konzultantskih pristojbi, izdataka stjecanja patenata i licenci; (usluge)(procijeniti iznos općih troškova koji će nastati tijekom faze provedbe i koji će biti predmet javne nabave)Za izračun koristiti mjesečni tečaj utvrđen od Europske komisije za mjesec u kojemu je podnesena prijava u APPRRR.Web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/

  HRK

  EUR

  16. Iznos neprihvatljivih izdataka(svi izdaci koji nisu navedeni u Listi prihvatljivih izdataka) HRK

 • SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010. BROJ 61 – STRANICA 31 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  17. Procijenjena ukupna vrijednost javne nabave (robe/radovi/usluge)(zbrojiti vrijednosti iz redova 13., 15. i 16.)Za izračun koristiti mjesečni tečaj utvrđen od Europske Komisije za mjesec u kojemu je podnesena prijava u APPRRR.Web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/

  HRK

  EUR

  18. Datum podnošenja zahtjeva za isplatu: -----------------------

  19. Ovime potvrđujem da ću tijekom idućih 5 godina od dobivanja Potvrde o završenom ulaganju, na zahtjev APPRRR dostaviti pisane podatke iz kojih će se vidjeti učinak navedenog ulaganja. DA NE

  19.1 Ovime potvrđujem da nisam vlasnički povezan s dobavljačima/proizvođačima i da ću izvijestiti APPRRR o situacijama koje mogu dovesti do sukoba interesa s odabranim dobavljačima/proizvođačima, uključujući 5 godina od dana konačne isplate od strane APPRRR.

  DA NE

  20. Ovime potvrđujem da ulaganje nije fi nancirano ili da nije podnesena prijava za dodjelu sredstava iz IPA kom-ponente III (članak 11. stavak (1), točka 5. Pravilnika). DA NE

  21. Donesena je lokalna strategija ruralnog razvoja DA NE22. Ovime potvrđujem da sredstvima iz IPARD programa neću fi nancirati neprihvatljive izdatke kako je propisano

  SEKTORSKIM SPORAZUMOM, člankom 32. i Pravilnikom člankom 18. DA NE

  23. Podaci o kontakt osobi imenovanoj za razdoblje provedbe ulaganja:23.1 Ime: Prezime: Radno mjesto:23.2 Poštanska adresa:23.3 Telefon, faks, e-mail:

  Svojim potpisom potvrđujem da sam prikladan za primitak potpore. Potvrđujem da su podaci dani u prijavi, priloženom poslovnom planu i pratećoj dokumentaciji točni, te dopuštam njihovu provjeru. Dopuštam uporabu svojih osobnih podataka (NKD registracijski broj/ OIB) tijekom obrade prijave, procesa plaćanja i trajanja ugovornih obaveza.

  U 201(Potpis i žig)1

  (ime i prezime gradonačelnika/načelnika općine/ovlaštene

  osobe)

  61

  POPIS DOKUMENATA PRILOŽENIH UZ PRIJAVNI OBRAZACNapomena: Svi dokumenti na popisu, ovisno o predmetu ulaganja, moraju biti priloženi uz Prijavni obrazac.Podnositelj ispunjava popis stavljajući »X« za svaki priloženi dokument.Svi dokumenti moraju biti originali ili kopije ovjerene od strane javnog bilježnika.Podnositelj može u svakom trenutku zatražiti povrat originalne dokumentacije od APPRRR.

  I. IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENTIStaviti »X« u odgovaraju-

  ću kućicu1. Odnosi se na općinu ili grada. Odluka o imenovanju načelnika općine/gradonačelnika ili drugi odgovarajući dokumentb. Odluka o imenovanju ovlaštene osobe

  Pojašnjenje: Dokument je potrebno priložiti samo u slučaju ako je podnositelj imenovao ovlaštenu osobu.c. Kopija osobne iskaznice načelnika općine/gradonačelnika i ovlaštene osobe.

  Pojašnjenje: Kopiju osobne iskaznice ovlaštene osobe potrebno je priložiti samo u slučaju ako je podnositelj imenovao ovlaštenu osobu.

  II. INVESTICIJSKA STUDIJA/POSLOVNI PLANa. Investicijska studija/poslovni plan (I-OOP-6)

  611 Prijavni obrazac mora biti potpisan od strane gradonačelnika/načelnika općine/ovlaštene osobe i ovjeren od strane podnositelja.

 • STRANICA 32 – BROJ 61 SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  III. OSTALE POTVRDE/RJEŠENJA/MIŠLJENJA/DOZVOLE IZDANE OD RELEVANTNIH INSTITUCIJAa. Potvrda Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti ulaganja s odgovarajućim mini-

  malnim nacionalnim i EU standardimab. Građevinska dozvola ili drugi odgovarajući dokument izdan od Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu)

  samoupravu prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i važećem Pravilnikuc. Dijelovi Glavnog projekta (Arhitektonski projekt, Procjena troškova, Troškovnik, Tehnološki projekt) za namjeravano

  ulaganjePojašnjenje: U slučaju ulaganja u sektor protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta i sektor lokalnih nerazvrsta-nih cesta, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i važećem Pravilniku podnositelj nije dužan priložiti dijelove Glavnog projekta.

  d. Izvadak iz zemljišne knjige kao dokaz prava vlasništva podnositelja ili prava na gradnju (list A, B, C), ne stariji od 3 mjeseca na dan podnošenja prijave.

  IV. DOKUMENTI O FINANCIJSKOM STANJU PODNOSITELJAa. Proračunski planb. FPRP-i (Financijski plan razvojnih programa – investicije)c. Obvezujuće pismo namjere banke s navedenim iznosom ili Ugovor o kreditu/zajmu, ako postojid. Potvrda o broju žiro-računaV. CJENOVNE PONUDEa. Tablica za usporedbu ponuda (obrazac I-OOP-8) za svaki pojedini opći trošak nastao prije podnošenja prijave

  Pojašnjenje: Dokument je potrebno priložiti za svaki opći trošak nastao prije podnošenja prijave, a koji je veći od 10.000 EUR i za koji je potrebno priložiti tri ponude.

  b. Poziv na natječaj (obrazac I-OOP-7) ovjeren od ponuđača, za svaku priloženu ponudu/račun za opći trošak nastao prije podnošenja prijave

  c. Jedan račun/ponudu za opći trošak nastao prije podnošenja prijave, za svaki pojedini opći trošak manji od 10.000 EUR

  d. Tri ponude za opći trošak nastao prije podnošenja prijave, za svaki pojedini opći trošak veći od 10.000 EURVI. OSTALA DOKUMENTACIJAa. Dio Regionalnog operativnog programa ili Županijske razvojne strategije koji se odnosi na ulaganje, u slučaju ulaganja

  u sustav kanalizacije i pročišćavanja otpadnih vodab. Uvjerenje/Potvrda izdan od Županijskog upravnog odjela za graditeljstvo da je ulaganje u poljoprivrednim zonama, u

  slučaju ulaganja u lokalne nerazvrstane cestec. Ugovor za opskrbu organskim otpadom u slučaju ulaganja u toplane (minimalno dvogodišnji)d. Protupožarni plan u slučaju ulaganja u protupožarne prosjeke s elementima šumskih cestae. Potvrda o preporuci ulaganja od odobrene lokalne akcijske grupe – LAG-a (ako postoji)

  Prilog IILISTA PRIHVATLJIVIH IZDATAKA ZA MJERU 301

  Poboljšanje i razvoj ruralne infrastruktureKod troška Naziv dozvoljenog troška(301.1) SEKTOR KANALIZACIJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA(301.1.1) Izgradnja301.1.1.1 izgradnja i/ili rekonstrukcija sustava kanalizacije i/ili sustava za pročišćavanje otpadnih voda uključujući kolektore, crpne stanice,

  kišne preljeve, retencijske bazene, uređaje za pročišćavanje i kompaktne uređaje sa svom opremom, materijalom i montažom.(301.1.2) Oprema301.1.2.1 Elektro-ormari za priključak električne energije, nadzor i upravljanje, PLC uređaji301.1.2.2 Elektro-kabeli, optički kabeli301.1.2.3 Hardware oprema – PC, printer, monitori i sl.301.1.2.4 Soft ware paketi – SCADA programska podrška301.1.2.5 Oprema za daljinsko povezivanje (GPRS antenski uređaji)301.1.2.6 Oprema za mjerenje količine – ultrazvučne sonde ili nivo plovci301.1.2.7 Opreme za mjerenje kakvoće – sonde za mjerenje pH vrijednosti, temperature, BPK, KPK, mutnoće, i sl.301.1.2.8 Uređaji za zagrijavanje i žarenje za analitičke potrebe

 • SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010. BROJ 61 – STRANICA 33 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  (301.2) SEKTOR JAVNIH NERAZVRSTANIH CESTA(301.2.1) Izgradnja301.2.1.1 Izgradnja i/ili rekonstrukcija javnih lokalnih nerazvrstanih cesta uključujući pripremne radove, zemljane radove i radove na

  strukturi površine ceste(301.3) SEKTOR TOPLANA NA BIOMASU(301.3.1) Izgradnja301.3.1.1 Izgradnja i/ili rekonstrukcija objekta toplane uključujući vodoopskrbu, odvodnju i elektroinstalacije301.3.1.2 Izgradnja i/ili rekonstrukcija centralnog skladišta301.3.1.3 Izgradnja i/ili rekonstrukcija toplovoda(301.3.2) Oprema301.3.2.1 Oprema toplane (kotao za biomasu, ložište kotla)301.3.2.2 Sustav za odpepeljavanje301.3.2.3 Sustav pročišćavanja dimnih plinova301.3.2.4 Dimovodni kanali301.3.2.5 Izuzimač goriva iz silosa301.3.2.6 Dozator goriva u ložištu kotla301.3.2.7 Hidraulični agregat za izuzimanje goriva iz silosa i doziranje goriva u ložištu kotla301.3.2.8 Oprema toplovoda301.3.2.9 Oprema transportera i dimnjaka (transporter sječke, dimnjak kotlovnice)(301.4) SEKTOR PROTUPOŽARNIH CESTA(301.4.1) Izgradnja301.4.1.1 Izgradnja i/ili rekonstrukcija protupožarnih cesta s elementima šumske ceste, uključujući pripremne radove, zemljane radove

  i radove na cestovnoj strukturi(301.5) Opći troškovi301.5.1 Opći troškovi poput naknada za arhitekte, inženjere i druge savjetodavne naknade301.5.2 Studije izvedivosti i druge studije vezane za projekt301.5.3 Patenti i licence

  Lista dozvoljenih radova kod izgradnje/rekonstrukcije za mjeru 101, 102 i 301

  1. Radovi rušenja i rastavljanja2. Pripremni radovi3. Zemljani radovi4. Betonski radovi5. Armirano-betonski radovi6. Izgradnja s polugotovim proizvodima i prateći dijelovi7. Radovi armiranja – učvršćivanja8. Tesarski radovi9. Zidarski radovi10. Radovi izgradnje11. Radovi izoliranja12. Krovopokrivački radovi13. Limarski radovi14. Stolarski radovi15. Bravarski radovi16. Staklarski radovi17. Krečenje i oblaganje18. Podno oblaganje19. Radovi rezanja kamena20. Keramičarski radovi21. Parketarski radovi22. Soboslikarski radovi

  23. Oblaganje drvenim, kamenim ili umjetnim pločama24. Radovi fi nalne montaže25. Električne instalacije26. Radovi na vodoopskrbi i kanalizaciji27. Plinske instalacije28. Instalacije centralnog grijanja29. Radovi uređenja okoliša30. Izgradnja cesta31. Potporni i zaštitni zidovi32. Izgradnja pločnika

  I-OOP-6

  INVESTICIJSKA STUDIJA/POSLOVNI PLAN ZA MJERU 301

  SADRŽAJ1. UVOD2. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU

 • STRANICA 34 – BROJ 61 SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  3. INFORMACIJE O PROJEKTUPojašnjenja: opišite ciljeve i očekivane rezultate projekta

  Naziv projekta

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Ekonomski vijek projekta:________ godina(Ekonomski vijek trajanja projekta je razdoblje u kojem projekt daje ekonomski prihvatljive učinke, što znači koristi su veći od troškova, a otplata kredita/zajma još uvijek traje. Minimalni ekonomski vijek trajanja projekta mora biti 7 godina.)

  3.1. Ciljevi projekta i IPARD-a

  Pojašnjenja: Opišite najmanje jedan cilj projekta koji ostvaruje ciljeve IPARD programa.

  CILJEVI IPARD PROGRAMARazvoj i poboljšanje osnovne infrastrukture kako bi se potaknula gospodarska i socijalna aktivnost za uravnotežen rastOpis:

  Poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjetaOpis:

  Poboljšanje situacije ruralne depopulacije, uglavnom davanjem poticaja aktivnom stanovništvu da ostane i/ili se vrati u ruralna područjaOpis:

  4. ANALIZA TRŽIŠTA PRODAJE

  4.1. Analiza tržišta prodajeProcjena trenutne situacije:____________________________________________________________________________________________________Potencijalni kupci/korisnici i karakteristike potražnje:____________________________________________________________________________________________________

  3. INFORMACIJE O PROJEKTU3.1. Ciljevi projekta i IPARD-a4. ANALIZA TRŽIŠTA PRODAJE4.1. Analiza tržišta prodaje4.1.1. Projekcija prodaje5. TEHNOLOŠKA I TEHNIČKA ANALIZA5.1. Opis tehnološkog i tehničkog procesa5.2. Kapaciteti proizvodnje5.3. Analiza tržišta nabave5.4. Struktura i dinamika materijalnih troškova5.5. Struktura potrebnih ulaganja6. STRUKTURA I DINAMIKA ZAPOSLENIKA6.1. Struktura zaposlenika6.2. Proračun godišnjih plaća7. LOKACIJA8. UTJECAJ INVESTICIJE NA OKOLIŠ9. EKONOMSKA-FINANCIJSKA ANALIZA9.1. Struktura i dinamika ulaganja9.1.1. Proračun amortizacije9.2. Izvori i uvjeti fi nanciranja9.2.1. Izvori fi nanciranja9.2.2. Otplatni plan9.3. Projekcija Računa dobiti i gubitka i ostvarivanje značajnog

  neto prihoda10. PRIVITCI

  1. UVOD

  Pojašnjenja: napravite sažetak rezultata analize investicijske studije/poslovnog plana____________________________________________________________________________________________________

  2. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU

  Naziv podnositelja Broj stanovnika OpćinaGrad Županija

  Ime i prezime načelnika općine/gradonačelnikaKontakt osobaBroj telefaksaBroj telefonae-mail Kontakt podaci konzultanata

 • SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010. BROJ 61 – STRANICA 35 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  4.1.1. Projekcija prodajePojašnjenja: u Excel tablicama objasnite količinu prodaje i cjenovnu politiku

  5. TEHNOLOŠKA I TEHNIČKA ANALIZA

  5.1. Opis tehnološkog i tehničkog procesa

  5.2. Kapaciteti proizvodnje

  5.3. Analiza tržišta nabavePojašnjenja: opišite mogućnosti, dinamiku i uvjete nabave potrebnih inputa.

  5.4. Struktura i dinamika materijalnih troškovaPojašnjenja: opišite dinamiku i strukturu materijalnih troškova

  5.4. Struktura i dinamika materijalnih troškova

 • STRANICA 36 – BROJ 61 SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  6.2. Proračun godišnjih plaća6.2. Proračun godišnjih plaća

  7. LOKACIJA

  8. UTJECAJ INVESTICIJE NA OKOLIŠ

  9. EKONOMSKA-FINANCIJSKA ANALIZA

  9.1. Struktura i dinamika ulaganja

  9.1. Struktura i dinamika ulaganja

  Datum završetka investicije:________Datum podnošenja zahtjeva za isplatu:_________

  5.5. Struktura potrebnih ulaganja5.5. Struktura potrebnih ulaganja

  6. STRUKTURA I DINAMIKA ZAPOSLENIKA

  6.1. Struktura zaposlenika

  6.1. Struktura zaposlenika

  9.1.1. Proračun amortizacije

  9.1.1. Proračun amortizacije

 • SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010. BROJ 61 – STRANICA 37 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  9.2. Izvori i uvjeti fi nanciranja9.2.1. Izvori fi nanciranja

  9.2.1. Izvori fi nanciranja

  9.2.2. Otplatni plan

  9.2.2. Otplatni plan

  9.3. Projekcija Računa dobiti i gubitka i ostvarivanje značajnog neto prihoda

  9.3. Projekcija Računa dobiti i gubitka i ostvarivanje značajnog neto prihoda

  Reprezentativna godina:__________(kriterij za odabir reprezentativne godine je dostizanje punog kapaciteta)

 • STRANICA 38 – BROJ 61 SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  • broj km postojećih javnih lokalnih nerazvrstanih cesta;• planirani broj km javnih lokalnih nerazvrstanih cesta koje se trebaju izgraditi ili rekonstruirati.• objasnite pretpostavke za prognozu prometa (udio lakih i teških vozila)U slučaju ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju protupožarnih pu-tova navedite:• broj km postojećih protupožarnih putova;• planirani broj km protupožarnih putova koje se trebaju izgraditi ili rekonstruirati;• smanjenje vremena od prve obavijesti o požaru do intervencije va-trogasaca u ugroženo područje (%).U slučaju ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju kanalizacije i/ili pročišćavanja otpadnih voda navedite:• trenutnu situaciju;• broj km izgrađenog kanalizacijskog sustava;• količinu otpadnih voda koja prolazi kroz primarnu obradu (%) i sekundarnu obradu (%);• broj korisnika/objekata koji će biti priključeni na novi kanalizacijski sustav.U slučaju ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju toplana koje koriste organski otpad iz poljoprivrede i šumarstva navedite:• trenutnu situaciju i/ili planirani kapacitet koji će biti instaliran;• broj korisnika/objekata priključenih na toplanu.3.1. Ciljevi projekta i IPARD-aOpišite i napravite poveznicu između ciljeva projekta i IPARD pro-grama.

  4. ANALIZA TRŽIŠTA PRODAJE4.1. Analiza tržišta prodajeOpišite trenutnu situaciju i objasnite potrebu za ovim projektom.U slučaju ulaganja u sektor kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda i ulaganja u sektor toplana opišite: kako procjenjujete kretanje potražnje (potrošnja).Da li projekt omogućava adekvatne kapacitete?4.1.1. Projekcija prodajeU tablicu unesite podatke za cijelu godinu na temelju tjedne/mjesečne kalkulacije.Ukoliko postoji različite kategorije kupaca razdvojite količine i pro-dajne cijene.Tablica 1. Količine prodaje – Kolika će se količina proizvoda/usluge prodati?Specifi cirajte količinu prodaje kao rezultat implementacije projekta. Napravite poveznicu između proizvodnog kapaciteta i potrošnje. Pro-cijenjene vrijednosti količina proizvoda/usluge moraju biti realne!Tablica 2. Cijene – Koja se cijena treba obračunat?Da li je cijena veća ili manja od konvencionalne energije/prosječne naknade? Objasnite cjenovnu politiku!Tablica 3. Vrijednost prodajePomnožite vrijednosti iz tablice 1 i 2 te prenesite podatke u tablicu 3.

  5. TEHNOLOŠKA I TEHNIČKA ANALIZA5.1. Opis tehnološkog i tehničkog procesaOpišite tehnološku-tehničku situaciju (trenutnu) i potrebnu (namjera-vano ulaganje). Da li se novi projekt uklapa u postojeće tehnološko-

  10. PRIVITCI

  POJAŠNJENJA

  OPĆA POJAŠNJENJABroj kolona u tablicama može se povećavati i smanjivati ovisno o vijeku trajanja projekta.Vijek trajanja projekta je period u kojemu on daje ekonomski pri-hvatljive učinke, što znači da su koristi veće od troškova.Različiti čimbenici mogu utjecati na trajanje vijeka projekta: trajanje opreme u projektu, dužina otplate kredita/zajma, mogućnost kupo-vine sirovina, odabir lokacije…Vijek trajanja projekta ne smije biti kraći od otplate kredita/zajma i kraći od 7 godina.Godina početka ulaganja treba biti uključena u vijek trajanja pro-jekta.Projekt može uključivati ulaganje koje nije prihvatljivo za dodjelu sredstava iz IPARD programa, ako je isto sastavni dio projekta.U slučaju ulaganja u sektor javnih nerazvrstanih cesta, ili sektor protupožarnih cesta, nije potrebno ispuniti poglavlja: 4.1.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 9.1.1 i 9.3.Stavke u tablicama ove Investicijske studije/Poslovnog plana pred-stavljaju minimalne zahtjeve koje podnositelj mora ispunit. Ukoliko postoji detaljnije razrađena struktura prihoda i rashoda proširite ju (dodatni redovi u tablicama) unutar zadane analitike/strukture.

  UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOMKako bi olakšali upravljanje dokumentacijom »Investicijska studija/poslovni plan« preporučuje se da tekst (tekstualni dio obrasca) koji podnositelj popunjava, ispiše direktno iz Word programa, dok tabli-ce u Excel programu (kvantitativni podaci) ispiše direktno iz Excel programa i priloži sukladno odgovarajućeg poglavlja ovog obrasca.

  1. UVODOvo poglavlje napišite nakon sastavljanja ostalih poglavlja ovog obrasca (sažeto i relevantno).

  2. OPĆI PODACI O PODNOSITELJUNavedite konzultante koji su uključeni u ovaj projekt te minimalno jednu osobu odgovornu za podatke navedene u ovoj Investicijskoj studiji/Poslovnom planu.

  3. INFORMACIJE O PROJEKTUKako bi se u analizu uključili svi fi nancijski rashodi projekta, ekonom-ski vijek projekta ne smije biti kraći od 7 godina i razdoblja otplate kredita/zajma.Opišite:• tko je krajnji kupac/korisnik proizvoda/usluge• trenutnu situaciju i razloge ulaganja u ovaj projekt• očekivane tehničke, geološke i sigurnosne probleme tijekom grad-nje i upravljanja, te objasnite kako namjeravate prevladati navedene izazove• nabrojite direktne i indirektne učinke projekta na društvo-ekonom-ski razvojU slučaju ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju javnih lokalnih nerazvrstanih cesta, navedite:

 • SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010. BROJ 61 – STRANICA 39 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  9.2. Izvori i uvjeti fi nanciranja9.2.1. Izvori fi nanciranjaUkupni iznosi na desnoj strani mora biti jednak iznosu na lijevoj strani tablice (plan ulaganja = izvori fi nanciranja).9.2.2. Otplatni planOpišite uvjete kredita/zajma, početak i kraj obračunskog razdoblja, ka-matnu stopu (nominalna, realna, efektivna), odgode plaćanja (poček) i model otplate. Popunite tablicu u skladu s navedenim uvjetima.

  9.3. Projekcija Računa dobiti i gubitka i ostvarivanje značajnog neto prihodaTablicu ispunite u slučaju ulaganja u sektor kanalizacije i pročišćava-nja otpadnih voda ili ulaganja u sektor toplana.Ukoliko postoje, navedite i opišite prihode od subvencija prema aktu-alnim nacionalnim propisima.U slučaju ulaganja u sektor Toplane:Račun dobiti i gubitka mora demonstrirat profi tabilnost (učinkovitost projekta kroz odnos troškova i koristi ulaganja), što znači da dobit poslije oporezivanja mora biti pozitivna od reprezentativne godine do kraja ekonomskog vijeka projekta, koji ne može biti duži od 20 godina. U protivnom, projekt nije prihvatljiv.Ostvarivanje značajnijeg neto prihoda:Ukoliko udio dobiti poslije oporezivanja u ukupnim prihodima u bilo kojoj godini prelazi preko 25%, ulaganje ostvaruje značajniji neto prihod.Ukoliko ulaganje ostvaruje značajniji neto prihod, maksimalni iznos javne pomoći će biti do 50% ukupnih prihvatljivih izdataka po ulaga-nju. U suprotnom, ako ulaganje ne ostvaruje značajniji neto prihod, iznos javne pomoći će biti do 100% ukupnih prihvatljivih izdataka po ulaganju.

  10. PRIVITCIUkoliko uz tražene se prilažu i dodatni podaci, potrebno ih je ovdje navesti.

  ISPUNITI OBRAZAC VELIKIM SLOVIMA

  ZAHTJEV ZA ISPLATUŠifra mjere

  Podaci o korisniku

  1. Ime i prezime/naziv korisnika2. OIB/MB korisnika3. Pravni zastupnik – u slučaju pravne osobe4. Adresa korisnika5. Ime ekonomskog operatera kojem je korisnik

  prenio predmet ulaganja na upravljanje (za mjeru 301)

  6. Referentni broj (iz Ugovora)

  tehničke procese. Opišite tehnološki-tehnički proces od nabavke inputa do proizvodnje outputa.Koje standarde i norme mora zadovoljiti namjeravano ulaganje (kva-liteta, izdržljivost materijala…)?Koji je tehnički vijek projekta (vremensko razdoblje u kojem projekt funkcionira)?

  5.2. Kapaciteti proizvodnjeNavedite kapacitete proizvodnje i gubitak prilikom distribucije (uko-liko postoji).

  5.3. Analiza tržišta nabaveNavedite gdje i kako se mogu nabavit potrebni inputi, kako će se skla-dištit i koje kvalitete mora zadovoljit (opis je potreban samo u slučaju ulaganja u sektor toplana).

  5.4. Struktura i dinamika materijalnih troškovaOpišite strukturu i dinamiku materijalnih troškova, te opišite troš-kove održavanja sukladno nastajanju i potrebnih radova. Sukladno opisu iz tehnološke-tehničke analize unesite podatke. Redovi i kolone u tablici se mogu povećavat ili smanjivat sukladno odgovarajućem sadržaju.

  5.5. Struktura potrebnih ulaganjaIzdvojite izdatke koji su prihvatljivi za dodjelu sredstava iz IPARD programa.

  6. STRUKTURA I DINAMIKA ZAPOSLENIKA6.1. Struktura zaposlenikaOpišite potreban kadar koji upravlja svakodnevnim poslom – obrazo-vanje i potrebne vještine.Specifi cirajte radne odnose (trajno/sezonski zaposleni) sukladno dina-mici poslovne aktivnosti.6.2. Proračun godišnjih plaćaUnesite podatke godišnjih iznosa plaća (bruto plaća+doprinosi) u ta-blicu, u skladu s planom zapošljavanja i prosječnim godišnjim bruto plaćama.

  7. LOKACIJANavedite katastarsku općinu, katastarsku česticu, dužinu i širinu pla-nirane infrastrukture. Opišite situaciju na području projekta: urbani-stički razvoj (u skladu s važećim prostornim planom jedinice lokalne samouprave) i informacije o koridoru projekta.

  8. UTJECAJ INVESTICIJE NA OKOLIŠOpišite pozitivne i negativne utjecaje ulaganja na okoliš.

  9. EKONOMSKA-FINANCIJSKA ANALIZA9.1. Struktura i dinamika ulaganjaPolazna točka u izradi strukture i dinamike ulaganja je procijenjena nabavna vrijednost imovine, dopunjena informacijama vezanim uz predviđenu dinamiku izvođenja radova i fi nanciranja tijekom faze izvedbe projekta.Ispunite redove i kolone koje se odnose na cijeli projekt (prihvatljivi i neprihvatljivi izdaci). Gdje je potrebno, dodajte redove i kolone.Navedite predviđeni datum završetka ulaganja i datum podnošenja zahtjeva za isplatu.9.1.1. Proračun amortizacijePopunite tablicu u slučaju ulaganja u sektor kanalizacije i pročišća-vanja otpadnih voda i ulaganja u sektor toplana.

 • STRANICA 40 – BROJ 61 SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Podaci o računu na koji će Agencija za plaćanja uplatiti sredstva

  11. Naziv banke (iz Ugovora)

  12. Broj računa kori-snika (iz Ugovora)

  -

  13. Datum zaprimanja (popunjava Agencija za plaćanja)

  Podaci o ulaganju62

  7. Naziv ulaganja (iz Ugovora) 8. Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja (iz Ugovo-

  ra, članak 4.)

  9. Iznos potpore (iz Ugovora, članak 4.)

  10. Iznos iz zahtjeva za isplatu1 (u KN bez PDV-a)

  1

  Stavke od 1 do 12 popunjava korisnik

  Izjava o izdacima:

  Redni broj

  Šifra1/Tip opre-me/vrsta radova

  Dobav-ljač2

  Broj predraču-na3/Broj računa

  Datum predraču-na/računa

  Datum ugovora s dobavlja-

  čem

  Datum plaćanja

  Plaćanja iz kredita (broj i

  datum ugovora o kreditu;u pro-

  tivnom N/P)

  Plaćeni iznos (bez

  PDV-a)

  Iznos PDV-a

  Ukupan iznos (I+J)

  Datum i broj naloga za

  uplatu i izvo-da iz banke4

  Broj EUR1/Potvrde o podrijetlu

  HGK5

  A B C D E F G H I J K L M

  UKUPAN IZNOS PLAĆENIH RAČUNA U KN: *

  1 Klasifi kacija troškova po pojedinoj grupi u skladu sa Listom troškova za svaku mjeru/naziv izdataka (ulaganja)-u slučaju opreme unijeti serijski broj2 Ime dobavljača ili uspješnog ponuditelja za mjeru 3013 Navesti sve brojeve predračuna ukoliko su plaćanja izvršena putem istih4 Datum i broj naloga za plaćanje i/ili broj SWIFTA ili dnevnog informativnog izvatka5 Upisati broj EUR 1 u slučaju uvoza opreme ili broj Potvrde izdane od strane Hrvatske gospodarske komore za domaće podrijetlo

  Potvrđujem kako za ulaganje nisam primio/primila bespovratna sredstva iz drugih izvora kao što sam naveo/navela u specifi kaciji o sufi nan-ciranju (Napomena: u slučaju kad korisnik nije primio bespovratna sredstva iz drugih izvora napisati »Nije primjenjivo«):

  Specifi kacija sufi nanciranja

  Izvor Iznos

  Potvrđujem kako je sva nabavljena roba nova i potječe iz država EU, država europskog ekonomskog područja (Norveška, Lihtenštajn, Island), EU država kandidata (Hrvatska, Turska, BJRM) i sljedećih država: Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, Alžira, Armenije, Azerbajdžana, Bjelorusije, Egipta, Gruzije, Izraela, Jordana, Libanona, Libije, Moldavije, Maroka, Palestinske samouprave Zapadne obale i pojasa Gaze, Ruske Federacije, Sirije, Tunisa, Ukrajine. U slučaju smanjenja ukupnog iznosa ulaganja i niže cijene, molimo ispunite sljedeće:a) razloge za smanjenje ukupnog iznosa ulaganja i niže cijene:_________________________________________________________________________________________________________b) svojim potpisom izjavljujem kako kvaliteta ulaganja nije promijenjena zbog smanjenja ukupnog iznosa ulaganjaIzjavljujem kako su svi navedeni podaci istiniti i točni te je prikupljena sva potrebna dokumentacija vezana uz ulaganje.Potpis korisnika ____________________________________________Mjesto, datum ______________________________________________

  1 Ukupan iznos svih plaćenih računa u KN (iz Izjave o izdacima, stupac I označen*) x postotak (%) iz Ugovora (ne smije premašiti iznos iz reda 9)

 • SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010. BROJ 61 – STRANICA 41 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Ispunjeni obrazac i tražene dokumente poslati preporučenom poštom i nasloviti na:Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvojuSektor za strukturnu potporuOdjel za odobrenje isplataUlica grada Vukovara 269dZagrebS napomenom: »IPARD – Zahtjev za isplatu – ne otvarati«(u gornjem lijevom kutu omotnice napisati klasifi kacijsku oznaku dosjea prijave i referentni broj)

  MJERA 301Popunjava

  korisnikIDENTIFIKACIJSKI DOKUMENTI1. Preslika Odluke o imenovanja načelnika općine/gradonačelnika ili drugi odgovarajući dokument2. Preslika Odluke o imenovanju ovlaštene osobe (ekonomskog operatera)3. Identifi kacijski dokument načelnika općine/gradonačelnika i ovlaštene osobeOBVEZNI DOKUMENTI1. Originali računa iz Zahtjeva za isplatu2. Predračuni 3. Dnevni informativni izvadak o prometu i stanju računa za tuzemna plaćanja4. Dokument banke koji dokazuje plaćanje u inozemstvo u stranoj valuti (SWIFT)/nalozi za plaćanje5. Bankovnu potvrdu o ŽR za račune plaćene sa ŽR različitog od onog navedenog u Zahtjevu za isplatu i to ne stariju od 30

  dana od dana podnošenja Zahtjeva za isplatu6. Karton deponiranih potpisa7. Preslika ugovora o kreditu i svih ugovora vezanih uz plaćanje (Ugovori o cesiji/akreditivi)8. Izjava banke o plaćenim računima9. Izjava dobavljača o plaćenim računima10. Kopije ugovora s dobavljačima11. Uporabna dozvola ili Potvrda na glavni projekt ili drugi odgovarajući dokument u skladu sa Zakonom o prostornom

  uređenu i gradnji12. Rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti13. Zapisnik o tehničkom prijemu izgrađenog objekta ili ugrađene opreme (nakon izgradnje objekta ili ugradnje opreme, u

  koliko za to postoji zakonska obveza)14. Dokazi o podrijetlu roba ili usluga za svaki račun za koji se traži isplata; EUR 1s pripadajućim JCD ili uvjerenje izdano od

  nadležnog tijela, ili Izjava na računu. Za opremu ili usluge (materijale) hrvatskog podrijetla – potvrdu izdanu od strane Hrvatske gospodarske komore

  15. Deklaracije proizvoda (deklaracije o vrsti i kakvoći proizvoda ili upotrebljavanih materijala, sukladno propisima)16. Deklaracije za ugrađenu opremu17. Jamstva izdana od dobavljača ovisno vrsti opreme18. Jamstva izdana od izvođača ovisno o vrsti objekata (usluga)19. Potvrda o ispunjavanju EU standarda zaštite okoliša izdana od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradi-

  teljstva20. Izvješće o primjeni propisa iz područja zaštite na radu izdana od Državnog inspektorata21. Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti sukladno Zakonu o regulaciji energetskih djelatnosti te Pravilnikom o dozvo-

  lama za obavljanje energetskih djelatnostiNapomena za korisnika: Potrebne dokumente označiti kvačicom

  PRILOG V

  Popis JLS-a do 10.000 stanovnikaZagrebačkažupanija

  309.696 Krapinsko-zagorska županija

  142.432 Sisačko-moslavačka županija

  185.387 Karlovačka županija

  141.787

  Općine Gradovi Gradovi GradoviBedenica 1.522 Donja Stubica 5.930 Glina 9.868 Ozalj 7.932

 • STRANICA 42 – BROJ 61 SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Bistra 6.098 Klanjec 3.234 Hrvatska Kostaj-nica

  2.746 Slunj 6.096

  Brckovljani 6.816 Oroslavje 6.253 Općine OpćineDubrava 5.478 Pregrada 7.165 Donji Kukuruzari 2.047 Barilovići 3.095Dubravica 1.586 Zabok 9.365 Dvor 5.742 Bosiljevo 1.486Farkaševac 2.102 Zlatar 6.506 Gvozd 3.779 Cetingrad 2.746Gradec 3.920 Općine Hrvatska Dubica 2.341 Draganić 2.950Jakovlje 3.952 Bedekovčina 8.482 Jasenovac 2.391 Generalski Stol 30199Klinča Sela 4.927 Budinščina 2.793 Lekenik 6.170 Josipdol 3.987Kloštar Ivanić 6.038 Desinić 3.478 Lipovljani 4.101 Krnjak 2.164Krašić 30199 Đurmanec 4.481 Majur 1.490 Lasinja 1.938Kravarsko 1.983 Gornja Stubica 5.726 Martinska Ves 4.026 Netretić 3.333Križ 7.406 Hrašćina 1.826 Sunja 7.376 Plaški 2.292Luka 1.419 Hum na Sutli 5.476 Topusko 3.219 Rakovica 2.623Marija Gorica 2.089 Jesenje 1.643 Velika Ludina 2.831 Ribnik 583Orle 2.145 Konjščina 4.074 - - Saborsko 860Pisarovina 3.697 Kraljevec na Sutli 1.815 - - Tounj 1.252Pokupsko 2.492 Krapinske Toplice 5.744 - - Vojnić 5.495Preseka 1.670 Kumrovec 1.854 - - Žakanje 30193Pušća 2.484 Lobor 3.669 - - - -Rakovec 1.350 Mače 2.715 - - - -Rugvica 7.608 Marija Bistrica 6.612 - - - -Stupnik 3.251 Mihovljan 2.234 - - - -Žumberak 1.185 Novi Golubovec 1.073 - - - -- - Petrovsko 3.022 - - - -- - Radoboj 3.513 - - - -- - Stubičke Toplice 2.752 - - - -- - Sveti Križ Začretje 6.619 - - - -- - Tuhelj 2.181 - - - -- - Veliko Trgovišće 5.220 - - - -- - Zagorska Sela 1.197 - - - -- - Zlatar-Bistrica 2.830 - - - -Varaždinska županija

  184.769 Koprivničko-križe-vačka županija

  124.467 Bjelovarsko-bilo-gorska

  133.084 Primorsko-go-ranska

  305.505

  Gradovi Grad Gradovi Gradovi Lepoglava 8.718 Đurđevac 8.862 Čazma 8.895 Bakar 7.773Ludbreg 8.668 Općine Grubišno Polje 7.523 Cres 2.959Varaždinske Toplice

  6.973 Drnje 2.156 Općine Čabar 4.387

  Općine Đelekovec 1.824 Berek 1.706 Delnice 6.262Bednja 4.765 Ferdinandovac 2.107 Dežanovac 3.355 Kastav 8.891Beretinec 2.288 Gola 2.760 Đulovac 3.640 Kraljevica 4.579Breznica 2.304 2.035 Hercegovac 2.791 Krk 5.491Breznički Hum 1.575 Hlebine 1.470 Ivanska 3.510 Mali Lošinj 8.388Cestica 5.678 Kalinovac 1.725 Kapela 3.516 Novi

  Vinodolski5.282

  Donja Voća 2.844 Kalnik 1.611 Končanica 2.824 Rab 9.480Donji Martijanec 4.327 Kloštar Podravski 3.603 Nova Rača 4.077 Vrbovsko 6.047Gornji Kneginec 5.259 Koprivnički Bregi 2.549 Rovišće 5.262 OpćineJalžabet 3.732 Koprivnički Ivanec 2.361 Severin 1.038 Baška 1.554Klenovnik 2.278 Legrad 2.764 Sirač 2.546 Brod Moravice 985Ljubešćica 1.959 Molve 2.379 Šandrovac 2.095 Čavle 6.749

 • SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010. BROJ 61 – STRANICA 43 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Mali Bukovec 2.507 Novigrad Podravski 30161 Štefanje 2.347 Dobrinj 1.970Maruševec 6.757 Novo Virje 1.412 Velika Pisanica 2.151 Fužine 1.855Petrijanec 4.994 Peteranec 2.848 Velika Trnovitica 1.661 Jelenje 4.877Sračinec 4.714 Podravske Sesvete 1.778 Veliki Grđevac 3.313 Klana 1.931Sveti Đurđ 4.174 Rasinja 3.818 Veliko Trojstvo 3.092 Kostrena 3.897Sveti Ilija 3.532 Sokolovac 3.964 Zrinski Topolovac 1.000 Lokve 1.120Trnovec Bartolo-večki

  6.852 Sveti Ivan Žabno 5.628 - - Lovran 3.987

  Veliki Bukovec 1.578 Sveti Petar Orehovec 5.137 - - Malinska-Du-bašnica

  2.726

  Vidovec 5.539 Virje 5.197 - - Mošćenička Draga

  1.641

  Vinica 3.747 - - - - Mrkopalj 1.407Visoko 1.641 - - - - Omišalj 2.998- - - - - - Punat 1.876- - - - - - Ravna Gora 2.724- - - - - - Skrad 1.333- - - - - - Vinodolska

  općina3.530

  - - - - - - Viškovo 8.907- - - - - - Vrbnik 1.245Ličko-senjska 53.677 Virovitičko-podrav-

  ska93.389 Požeško-slavonska 85.831 Grad Zagreb 779.145

  Gradovi Grad Gradovi Gradske četvrtiNovalja 3.335 Orahovica 5.792 Lipik 6.674 - -Senj 8.132 Općine Pakrac 8.855 - -Općine Crnac 1.772 - - - -Brinje 4.108 Čačinci 3.308 Općine - -Donji Lapac 1.880 Čađavica 2.394 Brestovac 4.028 - -Karlobag 1.019 Gradina 4.485 Čaglin 3.386 - -Lovinac 1.096 Lukač 4.276 Jakšić 4.437 - -Perušić 3.494 Mikleuš 1.701 Kaptol 4.007 - -Plitvička Jezera 4.668 Nova Bukovica 2.096 Kutjevo 7.472 - -Udbina 1.649 Sopje 2.750 Velika 5.888 - -Vrhovine 905 Suhopolje 7.524 - - - -- - Špišić Bukovica 4.733 - - - -- - Voćin 2.421 - -- - Zdenci 2.235 - - - -Međimurska 118.426 Dubrovačko-nere-

  tvanska122.870 Istarska županija 206.344 Splitsko-dalma-

  tinska463.676

  Gradovi Gradovi Gradovi GradoviMursko Središće 6.548 Korčula 5.889 Buje 5.340 Hvar 4.138Prelog 7.871 Opuzen 3.242 Buzet 6.059 Komiža 1.677Općine Općine Novigrad 4.002 Stari Grad 2.817Belica 3.509 Blato 3.680 Pazin 9.227 Supetar 3.889Dekanovec 832 Dubrovačko

  Primorje2.216 Vis 1.960

  Domašinec 2.459 Vrgorac 7.593Donja Dubrava 2.274 Vrlika 2.705Donji Kraljevec 4.931 Janjina 593 - -Donji Vidovec 1.595 Konavle 8.250 Općine - -Goričan 30148 Kula Norinska 1.926 Bale 1.047 - -Gornji Mihaljevec 2.046 Lastovo 835 Barban 2.802 - -

 • STRANICA 44 – BROJ 61 SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Kotoriba 3.333 Lumbarda 1.221 Brtonigla 1.579 - -Mala Subotica 5.676 Mljet 1.111 Cerovlje 1.745 - -

  Orebić 4.165 Fažana 3.050 - -Orehovica 2.769 Pojezerje 1.233 Gračišće 1.433 - -Podturen 4.392 Slivno 2.078 Grožnjan 785 OpćineSelnica 3.442 Smokvica 1.012 Kanfanar 1.457 Baška Voda 2.924Strahoninec 2.728 Ston 2.605 Karojba 1.489 Bol 1.661Sveta Marija 2.433 Trpanj 871 Kaštelir – Labinci 1.334 Brela 1.771Sveti Juraj na Bregu

  5.279 Vela Luka 4.380 Kršan 3.264 Cista Provo 3.674

  Sveti Martin na Muri

  2.958 Zažablje 912 Lanišće 398 Dicmo 2.657

  Šenkovec 2.770 Župa Dubrovačka 6.663 Ližnjan 2.945 Dugi Rat 7.305Štrigova 3.221 Lupoglav 929 Dugopolje 30120Vratišinec 2.213 - - Marčana 3.903 Gradac 3.615- - - - Medulin 6.004 Hrvace 4.116- - - - Motovun 983 Jelsa 3.656- - - - Oprtalj 981 Klis 4.367- - - - Pićan 1.997 Lećevica 740- - - - Raša 3.535 Lokvičići 1.037- - - - Sveta Nedelja 2.909 Lovreć 2.500- - - - Sveti Lovreč 1.408 Marina 4.771- - - - Sveti Petar u Šumi 1.011 Milna 1.100- - - - Svetvinčenat 2.218 Muć 4.074- - - - Tinjan 1.770 Nerežišća 868- - - - Višnjan 2.187 Okrug 2.980- - - - Vižinada 1.137 Otok 5.782- - - - Vodnjan 5.651 Podbablje 4.904- - - - Vrsar 2.703 Podgora 2.884- - - - Žminj 3.447 Podstrana 7.341- - - - - - Postira 1.553- - - - - - Prgomet 797- - - - - - Primorski

  Dolac839

  - - - - - - Proložac 4.510- - - - - - Pučišća 2.224- - - - - - Runovići 2.643- - - - - - Seget 4.904- - - - - - Selca 1.977- - - - - - Sućuraj 492- - - - - - Sutivan 759- - - - - - Šestanovac 2.685- - - - - - Šolta 1.479- - - - - - Tučepi 1.763- - - - - - Zadvarje 277- - - - - - Zagvozd 1.642- - - - - - Zmijavci 2.130Vukovarsko-sri-jemska

  204.768 Šibensko-kninska 112.891 Osječko-baranjska 330.506 Zadar 162.045

  Gradovi Gradovi Općine GradoviIlok 8.351 Drniš 8.595 Antunovac 3.559 Benkovac 9.786Općine Skradin 3.986 Bilje 5.480 Biograd na

  Moru5.259

 • SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010. BROJ 61 – STRANICA 45 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Andrijaševci 4.249 Vodice 9.407 Bizovac 4.979 Nin 4.603Babina Greda 4.262 Općine Čeminac 2.856 Obrovac 3.387Bogdanovci 2.366 Biskupija 1.669 Darda 7.062 Pag 4.350Borovo 5.360 Civljane 137 Donja Motičina 1.865 OpćineBošnjaci 4.653 Ervenik 988 Draž 3.356 Bibinje 3.923Cerna 4.990 Kijevo 533 Drenje 3.071 Galovac 1.190Drenovci 7.424 Kistanje 3.038 Đurđenovac 7.946 Gračac 3.923Gradište 3.382 Murter 2.075 Erdut 8.417 Jasenice 1.329Gunja 5.033 Pirovac 1.846 Ernestinovo 2.225 Kali 1.731Ivankovo 8.676 Primošten 2.992 Feričanci 2.418 Kukljica 650Jarmina 2.627 Promina 1.317 Gorjani 1.832 Lišane Ostro-

  vičke764

  Lovas 1.579 Rogoznica 2.391 Jagodnjak 2.537 Novigrad 2.368Markušica 3.053 Ružić 1.775 Kneževi Vinogradi 5.186 Pakoštane 3.884Negoslavci 1.466 Tisno 3.239 Koška 4.411 Pašman 2.004Nijemci 5.998 Unešić 2.160 Levanjska Varoš 1.266 Polača 1.434Nuštar 5.862 - - Magadenovac 2.239 Poličnik 4.664Otok (Vinkovci) 7.755 - - Marijanci 2.719 Posedarje 3.513Privlaka 3.776 - - Petlovac 2.743 Povljana 713Stari Jankovci 5.216 - - Petrijevci 3.068 Preko 3.871Stari Mikanovci 3.387 - - Podgorač 3.314 Privlaka 2.199Tompojevci 1.999 - - Podravska Mosla-

  vina1.451 Ražanac 30107

  Tordinci 2.251 - - Popovac 2.427 Sali 1.820Tovarnik 3.335 - - Punitovci 1.850 Stankovci 2.088Trpinja 6.466 - - Satnica Đakovačka 2.572 Starigrad 1.893Vođinci 2.113 - - Semeljci 4.858 Sukošan 4.402Vrbanja 5.174 - - Strizivojna 2.759 Sveti Filip i

  Jakov4.482

  - - - - Šodolovci 1.955 Škabrnje 1.772- - - - Trnava 1.900 Tkon 707- - - - Viljevo 2.396 Vir 1.608- - - - Viškovci 2.060 Zemunik Donji 1.903- - - - Vladislavci 2.124 - -- - - - Vuka 1.312 - -Brodsko-posavska županija Brodsko-posavska županija Brodsko-posavska županija 176.765Općine Općine OpćineBebrina 3.541 Gornji Bogićevci 2.319 Sibinj 7.549 - -Brodski Stupnik 3.526 Gundinci 2.294 Sikirevci 2.707 - -Bukovlje 2.739 Klakar 2.417 Slavonski Šamac 2.649 - -Cernik 4.235 Nova Kapela 5.118 Stara Gradiška 1.717 - -Davor 3.259 Okučani 4.224 Staro Petrovo Selo 6.352 - -Donji Andrijevci 4.393 Oprisavci 2.942 Velika Kopanica 3.570 - -Dragalić 1.282 Oriovac 6.559 Vrbje 2.906 - -Garčin 5.586 Podcrkavlje 2.683 Vrpolje 4.023 - -Gornja Vrba 2.559 Rešetari 5.171 - - - -

 • STRANICA 46 – BROJ 61 SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  I-OOP-7

  POZIV NA NATJEČAJIme korisnika: ___________________________________Ulica: ___________________________________Grad/naselje: ___________________________________Država: ___________________________________Telefon/faks: ___________________________________E-mail adresa: ___________________________________

  POZIV NA NATJEČAJDobavljač:_________________________________________Ovime Vas pozivamo na podnošenje ponuda za dobavljača roba i usluga navedenih u tehničkim zahtjevima ovog Poziva na natječaj.

  Cjenovne ponude moraju biti priložene u kunama (HRK) ili euri-ma (EUR) do dana: ____________________ i biti važeće na dan podnošenja prijave.Robe i usluge moraju biti podrijetlom iz zemalja članica Europske unije (EU) ili zemalja korisnica Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Crna Gora, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Turska i Albanija), ze-malja Europskog instrumenta za susjedstvo i partnerstvo (ENPI) (Alžir, Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Libanon, Libija, Moldavija, Maroko, Palestinska samouprava Zapadne obale i pojasa Gaze, Ruska Federacija, Sirija, Tunis i Ukra-jina) i zemalja Europskog gospodarskog pojasa (EEA) (Norveška, Liechtenstein i Island) i moraju biti potpuno nove. U ponudi mora-ju biti navedeni neto cijena, iznos PDV-a i ukupna cijena za svaku pojedinačnu robu/uslugu.Molimo Vas, u ponudi potvrdite da je roba nova i neupotrebljavana te da potječe iz navedenih prihvatljivih zemalja podrijetla. Uz to, dobavljač je obvezan priložiti potpisanu izjavu/deklaraciju/certifi kat o podrijetlu, izdanu od proizvođača ili drugi odgovarajući doku-ment koji je izdala nadležna institucija (ukoliko postoji). U slučaju građevinskih radova, molimo Vas jasno navedite zemlju podrijetla usluga, radova, opreme i roba. Certifi kat o podrijetlu mora biti iz-dan u trenutku isporuke (Certifi kat o podrijetlu izdan od Hrvatske gospodarske komore ili druge odgovarajuće ustanove strane države ili kopija originalnog certifi kata o podrijetlu ovjerena od javnog bi-lježnika ili kopija originalnog EUR1 ovjerena kod javnog bilježnika ili kopija originalne izjave na računu od strane ovlaštenog izvoznika ovjerena od javnog bilježnika).Molimo Vas da u trenutku kada je uvezena roba isporučena, za istu priložite kopiju originalne Jedinstvene carinske deklaracije ovjere-ne od strane javnog bilježnika (dobavljač zadržava pravo tajnosti uvozne cijene i može ju zacrniti na kopiji originalne Jedinstvene ca-rinske deklaracije), Deklaraciju proizvoda, Certifi kat o usklađenosti sa standardima za robu, gdje je potrebno, te Garantni list, ako je primjenjiv.Na izdanom računu/teretnici mora biti naveden serijski broj opreme ili stroja, ako postoji.

  Novoosnovane Općine sukladno Zakonu o područjima župa-nija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne no-vine« br. 86/06 i 16/07)

  Karlovačka Kamanje 1008Primorsko-goranska Lopar 1191Zadarska Kolan 715Zadarska Vrsi 2453Šibensko-kninska Bilice 2179Šibensko-kninska Tribunj 1390Vukovarsko-srijemska Štitar 2608Istarska Funtana 831Istarska Tar-Vabriga 1590Međimurska Pribislavec 2929

  IZVJEŠTAJ O STANJU PROJEKTAŠifra mjere:

  NAZIV KORISNIKAADRESAREFERENTNI BROJNAZIV ULAGANJAKRAJNJI ROK ZA SLANJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU (iz Ugovora)

  Provedene aktivnosti:

  Planirane aktivnosti:

  A) Projekt se provodi prema planuB) Projekt će se provesti prije zadanog rokaC) Projekt će kasniti*

  * Razlozi:

  Datum: _________________________________Potpis: _________________________________* Ovaj Izvještaj šalje se Agenciji za plaćanja tromjesečno (svaka tri (3) mje-seca). Računanje dana počinje danom potpisivanja Ugovora. Ukoliko je pro-cijenjeno da će projekt kasniti, molimo Vas da Agenciji za plaćanja pošaljete Zahtjev odobrenje promjena, najmanje 30 dana prije isteka roka za slanje Zahtjeva za isplatu, kako bi odredili novi rok za provedbu projekta.

 • SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010. BROJ 61 – STRANICA 47 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  3. Poziv na natječaj poslan dana:4. Cjenovna ponuda od dobavljača za-

  primljena dana:5. Cjenovna ponuda vrijedi do:6. Cjenovna ponuda je usklađena s

  tehničkom specifi kacijom**7. Zemlja podrijetla planiranog ulaga-

  nja u objekte ili opremu8. Naziv proizvođača (samo za opremu)9. Cijena planiranog ulaganja (EUR)***

  10. Mjesečni tečaj eura EK***11. Cijena planiranog ulaganja u HRK

  bez PDV-a12. Drugi kriteriji13. Trajanje jamstva (ako je primjenjivo)14. Rokovi isporuke15. Mogućnost servisiranja16. Dostava i montaža uključene u ci-

  jenu? 17. Ostalo18.

  N+1

  Odabrana cjenovna ponuda:Naziv dobavljača:Naziv planiranog ulaganja:Vrijednost planiranog ulaganja (bez PDV-a):

  Razlozi za odabir cjenovne ponude, ako ona nije najjeft inija:

  Napomena:* U slučaju ulaganja do 10.000,00 €, potrebno je ispuniti samo jedan stupac.** Sve priložene ponude moraju biti u skladu s tehničkim specifi kacijama i svi odgovori u redu 6 moraju biti »DA«.*** Preračun iz EUR u HRK obavlja se prema mjesečnom tečaju eura, utvrđenom od Europske komisije (EK) za mjesec u kojem se podnosi prijava Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR). Web adresa na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/Ukoliko se ispunjava više obrazaca I-OOP-8, na svima se mora koristiti isti tečaj iskazan na 6 decimala. Preračun iz EUR u HRK mora se obaviti samo kod ponuda u kojima su cijene izražene isključivo u EUR. Kod ponuda koje sadrže iznose u HRK i u EUR ili samo u HRK, nije potrebno popunjavati redove 9. i 10. U takvim slučajevima dovoljno je unijeti iznos iz ponude izražen u HRK u red 11.

  ZAHTJEV ZA ODOBRENJE PROMJENAKorisnik: _________________________________Referentni broj: ____________________________OIB/MB: _________________________________Zastupan po: ______________________________

  Certifi kat o podrijetlu tre-ba sadržavati sljedeće:1. roba dolazi od (dobavljač)2. kupac (ime korisnika);3. zemlja podrijetla4. ime robe, marka, model, serijski broj, opis5. iznos6. datum i broj fakture (prikazati podatke iz svih faktura):7. potpis i žig

  Molimo, navedite trajanje punog jamstva te mogućnosti servisi-ranja(broj godina za jamstvo i za tehničko održavanje).Molimo, u ponudi navedite da će ugovor biti potpisan prije ispo-ruke usluga, radova, opreme i roba.Kod isporuke robe dobavljač će potvrditi na odgovarajućoj ispravi (ako je potpisana) ili na računu da je roba istovjetna navedenoj u ponudi, da udovoljava tehničkim zahtjevima te da je nova i spremna za uporabu.

  U privitku ovog Poziva, kao njegov sastavni dio, nalazi se tehnička specifi kacija. Prilikom pripreme ponude dobavljač se mora pridrža-vati gore navedenih zahtjeva.Molimo, ovjerite zaprimljenu tehničku specifi kaciju i ispunite ju (u slučaju radova na izgradnji ili rekonstrukciji), ili ju priložite ponudi (u slučaju nabave opreme).Ljubazno Vas molimo, potpišite i ovjerite ovaj Poziv na natječaj, te ga pošaljete kao privitak uz ponudu.Poveznica s tehničkom specifi kacijom u privitku je:1. broj/datum tehničke specifi kacije ____________ izdane od ________________________________ (ispunjava korisnik)2. druga poveznica_______________(ispunjava korisnik)Ljubazno Vas molimo, proslijedite svoju ponudu na sljedeću adresu:____________________________________________________________________________________Poziv raspisao: ________________________ (Potpis)

  Poziv na natječaj zaprimljen dana:__________ ___________________________________

  (Potpis i žig dobavljača)Privitak:1. Tehnička specifi kacija broj/datum_________ izdana od______ _____________________________ (ispunjava korisnik)

  I-OOP-8

  Tablica za usporedbu ponuda

  Prikazane cjenovne ponude

  *Dobavljač Dobavljač Dobavljač1. Naziv dobavljača koji je zaprimio

  Poziv na natječaj2. Adresa dobavljača

 • STRANICA 48 – BROJ 61 SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  korisnik je obvezan dostaviti Potvrdu/Izjavu/Uvjerenje koju je izdalo nadležno i ovlašteno tijelo ili institucija kojim se potvrđuje zatražena promjena.2. Prilikom predaje Zahtjeva za odobrenje promjena za 2. Tip pro-mjena (promjene koje se odnose na članak 9. st. 3. Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa/Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301):(a) promjena naziva, vrste i količine opreme;(b) promjena zemlje porijekla;(c) promjena dobavljača;(d) promjena kvalitete/kvantitete radova/materijala koji se trebaju provesti/ugraditi u slučaju izgradnje/rekonstrukcije zbog promjene tehničke specifi kacije;korisnik je obvezan dostaviti sljedeće dokumente koji moraju biti original ili preslika ovjerena od strane javnog bilježnika izuzev do-kumenata pod točkom (6) i (7) koji mogu biti u preslici, skenirani ili zaprimljeni putem e-maila:(1) Lista izdataka (obrasci I-OOP-15.1/I-OOP-15.2/I-OOP.15.3) koja sadrži promjene, potpisana i ovjerena od strane podnositelja (tiskani primjerak i na CD-u, oba u Excel formatu)(2) Tablica usporedbe odobrene ponude i nove ponude po stavcima (tiskani primjerak i na CD-u, oba u Excel formatu)(3) Nova ponuda (jedna ponuda za svako određeno ulaganje manje od 10.000 €; tri ponude za svako određeno ulaganje veće od 10.000 €) ukoliko se odnosi na promjene tehničke specifi kacije opreme ili na dobavljača koji nije sudjelovao u natječaju koji je prethodio skla-panju Ugovora (tiskani primjerak i na CD-u).(4) Poziv na nadmetanje (I-OOP-7) za svaku dostavljenu ponudu, ovjerenu od strane dobavljača(5) Tablica usporedbe cijena (I-OOP-8)(6) Potvrda/Izjava/Uvjerenje o porijeklu izdana od strane proizvođa-ča/izvođača radova za svaku dostavljenu ponudu(7) Dokument kao dokaz vlasništva proizvođača/izvođača (izvadak iz Sudskog registra i/ili Obrtnog registra i/ili prvih 10 dionika Sre-dišnje depozitarne agencije i/ili relevantni dokaz vlasništva iz ino-zemstva).(8) U slučaju promjena u izgradnji koje zahtijevaju novu građevin-sku dozvolu:7.1. Građevinska dozvola ili drugi odgovarajući dokument izdan od strane Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samo-upravu i u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i važećim Pravilnikom7.2. Novi dio Glavnog projekta (arhitektonski projekt, troškovnik, procjenu troškova, tehnološki projekt)7.3. Uvjerenje koju izdaje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva a koje potvrđuje usklađenost ulaganja s mi-nimalnim nacionalnim i standardima EU

  PROMJENE KOJE SE ODNOSE NA MJERU 301A. U slučaju potrebe izmjene ugovora potpisanog između korisnika i izvođača (Aneks Ugovoru), korisnik je obvezan poslati u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: APPRRR) Zahtjev za odobrenje promjena i gore navedenu dokumentaciju pod točkama (1), (2), (7) i:

  TIP PROMJENE OBRA-ZLOŽENJE1. TIP (OPP)(a) Adresa;(b) Ime korisnika;(c) OIB/MB;(d) Ime zastupnika;(e) Promjena imena banke i žiro-računa;2. TIP (promjene projekta) (OOPRR)(a) promjena naziva, vrste i količine opreme;(b) promjena zemlje porijekla;(c) promjena dobavljača;(d) promjena kvalitete/kvantitete radova/materijala

  koji se trebaju provesti/ugraditi u slučaju izgrad-nje/rekonstrukcije zbog promjene tehničke speci-fi kacije;

  3. TIP (promjena u dinamici provođenja projekata)(OOI)

  Promjena datuma predaje Zahtjeva za isplatu u slu-čaju:(a) posebna ili dodatna oprema odobrena od strane

  APPRRR;(b) iznimni vremenski uvjeti koji mogu utjecati na

  instalaciju ili montažu robe/provedbu radova;(c) fi zičke prepreke ili uvjeti koji mogu utjecati na

  isporuku robe/provedbu radova;(d) administrativnih naloga koja utječu na datum

  dovršenja osim onih koji proizlaze iz pogreške ugovorne strane;

  (e) svaka obustava isporuke i/ili instalacije robe/pro-vedbe radova za koju nije odgovorna ugovorna strana;

  (f) viša sila;4. TIP1 (OJN) (a) Promjena u Listi izdataka za Mjeru 301 I-OOP-15.3

  koja proizlazi iz promjene uspješnog ponuditelja;63

  UPUTE ZA POPUNJAVANJE I PREDAJU ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE PROMJENA

  Prilikom predaje Zahtjeva za odobrenje promjena, korisnik je obve-zan dati obrazloženje i predati dodatnu dokumentaciju ovisno o tipu promjene koja se traži:1. Prilikom predaje Zahtjeva za odobrenje promjena za 1. Tip pro-mjena s danim obrazloženjem (promjene koje se odnose na pream-bulu i članak 9. st. 2. Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD progra-ma/Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301):(a) adresa(b) ime korisnika(c) OIB/MB(d) ime zastupnika(e) promjena imena banke i žiro-računa,

  1 4. Tip promjene bit će primjenjiv samo za Mjeru 301

 • SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010. BROJ 61 – STRANICA 49 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  sljedeći najveći rezultat (pod uvjetom da je ponuda prošla tehnički prag i u okviru je maksimalnog proračuna dozvoljenog za ugovor).

  Obrazloženje:

  • Korisnik je obvezan dostaviti ovaj primjerak Zahtjeva za odobre-nje promjena koji se nalazi u prilogu Pravilnika o provedbi Mjere 101. i 103. unutar IPARD programa/Pravilnika o provedbi Mjere 301 unutar IPARD programa koji je objavljen na web-stranicama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) ili može biti preuzet s web-stranice APPRRR (www.apprrr.hr) ili web-stranice Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu (www.hzpss.hr)

  • Prilikom predaje ovog Zahtjeva za odobrenje promjena korisnik je obvezan zaokružiti broj i slovo koji označavaju zatraženu promjenu. Svaka promjena mora biti obrazložena i potkrijepljena s odgovara-jućom dokumentacijom.

  • Promjene koje su navedene u 1. Tipu promjena će biti automatski odobrene nakon pregleda tražene popratne dokumentacije, Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa će biti poslan ko-risniku na potpis.

  • Potrebna dokumentacija za odobrenje zatraženih promjena je gore navedena.

  • Promjene koje s predlažu ovim dokumentom (promjene navedene pod 2. Tipu, 3. Tipu i 4. Tipu) će biti predmetom odobrenja od strane APPRRR.

  • APPRRR će odobriti ili odbiti ovaj Zahtjev za odobrenje promjena iz-davanjem Pisma odobrenja/odbijanja. U slučaju kada APPRRR odobri bilo koju od promjena pod 2. Tipom, 3. Tipom i 4. Tipom, APPRRR će prvo korisniku poslati Pismo odobrenja a zatim Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa. U slučaju provedbe Mjere 301 kad APPRRR odobri bilo koju od promjena pod 2. Tipom korisniku će poslati Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa.

  • Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa može biti iz-dan samo dva puta za promjene navedene pod 2.Tipom i 3. Tipom.

  • Promjene navedene pod 2. Tipom, 3. Tipom i 4. Tipom mogu biti provedene nakon što korisnik zaprimi Pismo odobrenja.

  • Promjene navedene pod 2. Tipom koje se odnose na Mjeru 301 mogu biti provedene nakon što korisnik nakon potpisanog Aneksa Ugovora za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301 pot-piše Aneks Ugovora s izvođačem.

  • Aneks Ugovora (obrazac iz PRAG-a) – tri (3) primjerka• Zajedničku izjavu za iniciranje promjenaAko promjena bude odobrena APPRRR će izdati Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa i poslati ga korisniku na pot-pis. Nakon što APPRRR zaprimi potpisani Aneks Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa, APPRRR će poslati Aneks Ugovora (obrazac iz PRAG-a) korisniku kako bi ga korisnik i izvođač mogli potpisati.B. U slučaju kada korisnik zaprimi Pismo odobrenja od strane APPRRR kojim mu se odobrava raskid ugovora potpisanog između njega i izvođača, korisnik može zatražiti od APPRRR-a odobrenje za sklapanje ugovora s novim izvođačem. Korisnik je obvezan poslati APPRRR-u Zahtjev za odobrenje promjena i gore navedenu doku-mentaciju pod točkama (1), (2), (6), (7) i:• Ponudu novog izvođačaAko promjena bude odobrena APPRRR će izdati Pismo odobrenja i Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa i poslati ga korisniku na potpis.3. Prilikom predaje Zahtjeva za odobrenje promjena za 3. Tip pro-mjena (promjene koje se odnose na čl. 8. st. 1. točka 14. Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa/čl. 8. st. 1. točka 14. Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301):(a) promjena datuma predaje Zahtjeva za isplatukorisnik je obvezan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju koju je izdalo nadležno i ovlašteno tijelo ili institucija.4. Prilikom predaje Zahtjeva za odobrenje promjena za 4. Tip pro-mjene (promjena koje se odnose na čl. 9. st. 5. Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301) korisnik je obvezan dostaviti sljedeću dokumentaciju:(a) Promjena u Listi izdataka za Mjeru 301 I-OOP-15.3 koja proizlazi iz promjene uspješnog ponuditelja(1) Ugovor potpisan s izvođačem (uspješnim ponuditeljem)(2) Listu izdataka za Mjeru 301 I-OOP-15.3;Ako uspješni ponuditelj odobren od strane APPRRR-a ne vrati dva potpisana ugovora Korisniku u roku od 30 dana od dana zaprima-nja ili u bilo kojoj fazi naznači da nije voljan ili nije u mogućnosti potpisati ugovor, ugovor mu neće biti dodijeljen. Postupak izrade ugovora mora započeti od 1. koraka (priprema Dosjea ugovora) s novim dosjeom ugovora pripremljenim koristeći ponudu koja ima

 • STRANICA 50 – BROJ 61 SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

 • SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010. BROJ 61 – STRANICA 51 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  POJAŠNJENJAIspod šifre izdatka moraju se dodati potrebni redovi za sektor i ulaganje koje je predmet prijaveSvi ostali sektori koji se ne odnose na predmet ulaganja bit će izbrisaniAko se ulaganje odnosi na izgradnju/rekonstrukciju, sve stavke (stavka po stavka) navedene ispod odgovarajuće šifre izdatka trebaju biti specifi cirane. Sve kolone, osim »Opisa«, treba ispuniti. Podrijetlo roba treba biti specifi cirano za izgradnju/rekonstrukciju ukupno (jedan izvršitelj radova) ili po grupi radova (nekoliko izvršitelja radova).Ako se ulaganje odnosi u opremu, proizvodnu liniju ili uređaje, svaka stavka treba biti posebno specifi cirana, sve kolone trebaju biti ispu-njenje poštujući pritom slijedeće principe:- u kolonu »Naziv prihvatljivog izdatka« navesti naziv proizvodne linije,- u kolonu »Opis« napisati svrhu i dimenzije (ako se može) i kapacitet.U kolonu »Broj ponude« navesti broj/oznaku sa odabrane ponude. Ako odabrana ponuda sadrži neprihvatljive izdatke, isti se moraju navesti u tablici pod neprihvatljivim izdacima sa referencom istog broja/oznake ponude. Ukupni iznos spomenute ponude mora biti identičan zbroju prihvatljivih i neprihvatljivih izdataka u obrascu I-OOP-15.

  PRILOG XI

  OZNAČAVANJE ULAGANJA

  Označavanje ulaganja u IPARD programu – ulaganja u okviru Mjere 301 – ulaganja u razvoj ruralne infrastruktureSva ulaganja koja su sufi nancirana u sklopu IPARD programa tre-baju sadržavati podatke o ulozi EU-a, tj. IPARD programa. Označa-vanje ulaganja je obveza krajnjeg korisnika i predstavlja doprinos u informiranju javnosti o ulozi EU-a u projektu, kao i o rezultatima projekta i njegovim doprinosima zajednici. Postupak označavanja ulaganja temelji se na priručniku Komunikacija i vidljivost za vanj-ske aktivnosti EK i na Uredbi EK 1974/2006.Ulaganja unutar IPARD programa moraju biti vidljivo označena po-moću informativne ploče/panoa koja sadrži opis ulaganja te slogan i logo Europske unije i Republike Hrvatske.Korisnik je obvezan nabaviti odgovarajuću informativnu ploču/pano, ovisno o vrsti ulasganja, i postaviti je na mjestu ulaganja u trenutku početka izvođenja radova. Informativna ploča/pano mora ostati na tom mjestu sedam (7) godina nakon izdavanja Potvrde o završetku ulaganja.Primjer: Pano/informativna ploča za označavanje ulaganja u izgrad-nju sustava za kanalizaciju (plastična ploča; dimenzija 2,94 m x 2,08 m).

  Informativne ploče za druge vrste infrastrukturnih ulaganja izgleda-ju jednako i istih su dimenzija, ali s drugačijim, tj. odgovarajućim, opisom ulaganja (tekstom).Ispunjavanje ove ugovorne obveze provjeravat će kontrolori na te-renu.

  PRILOG XII

  DOKUMENTI POTREBNI ZA KONTROLU NA TERENU ZA MJERU 301 (PREMA TIPU

  KONTROLE)

  br. NAZIV DOKUMENTAPRIJE

  UGOVARA-NJA

  PRIJE PLAĆA-

  NJAEX POST

  1. Glavni projekt + + +2. Knjiga ulaznih računa (UR-a) + + +3. Knjiga izlaznih računa (IR-a) + + +4. Popis dugotrajne imovine + + +5. Kartica konta dobavljača + + +6. Ugovori s odabranim dobavljačima /

  izvođačima + +

  7. Kartica konta prihoda od refundacija, dotacija, subvencija, milodara i drugih nadoknada

  + +

  8. Građevinski dnevnik + +9. Građevinska knjiga + +

  10. Dokumenti o kvaliteti instaliranog ma-terijala + +

  11. Zapisnici o primopredaji + +12. Dokument o osposobljenosti djelatnika

  za rad s ugrađenom opremom + +

  13. Potvrda o ispunjavanju EU standarda zaštite okoliša, izdana od MZOPUG-a +

  14. Dugoročni ugovori o opskrbi bioma-som za potrebe dobivanja toplinske energije?

  +

  1971 Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Na-

  rodne novine« broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i rural-nog razvoja donosi

  NAREDBUO POSEBNIM MJERAMA ZA UVOZ PROIZVODA

  ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ ODREĐENIH TREĆIH ZEMALJA U REPUBLIKU HRVATSKU

  I.Uvoz pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla za prehranu

  ljudi i hranidbu životinja iz određenih trećih zemalja u Republiku

  mtomicicRectangle