narodne novine broj 61 – stranica 29narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/409034.pdf ·...

Click here to load reader

Post on 06-Feb-2018

215 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010. BROJ 61 STRANICA 29 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  (8) Odluke Povjerenstva po prigovorima iz lanka 39. stavka 2. ovoga Pravilnika su konane.

  lanak 41.Korisnici s kojima je Agencija za plaanja zakljuila IPARD

  Ugovor kao i iznos dodijeljenih sredstava bit e objavljeni na slu-benim web-stranicama Ministarstva i slubenim web-stranicama Agencije za plaanja.

  lanak 42.Prilozi I XII. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov

  su sastavni dio.

  lanak 43.Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje vaiti Pravilnik

  o provedbi Mjere 3.1. unutar IPARD programa (Narodne novine br. 156/08).

  lanak 44.Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u

  Narodnim novinama.Klasa: 011-02/09-01/234Urbroj: 525-12-3-0720/10-17Zagreb, 4. svibnja 2010.

  MinistarPetar obankovi, v. r.

  (2) Ako je Podnositelj izjavio prigovor na temelju lanka 39. stavka 2. ovoga Pravilnika, a u svezi s lankom 24. stavkom 1. to-ka a). ovoga Pravilnika, Podnositelj nije duan pridravati se roka navedenoga u lanku 25. stavku 2. ovoga Pravilnika do zaprimanja odluke Povjerenstva po prigovoru.

  (3) Ako Povjerenstvo po prigovoru na odluku iz lanka 24. stav-ka 1. toke a) ovoga Pravilnika donese pozitivnu odluku, Korisnik je duan u roku od tri (3) dana od dana zaprimanja odluke Po-vjerenstva, vratiti Agenciji za plaanja sve zaprimljene nepotpisane IPARD Ugovore koji proizlaze iz odluke na koju je Korisnik podnio prigovor.

  (4) Agenciji za plaanja e u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja ugovora iz stavka 3. ovoga lanka od strane Korisnika izdati novi IPARD Ugovor koji je Korisnik duan vratiti u Agenciju za plaanja u roku od 7 dana od dana zaprimanja, potpisan i pe-atiran.

  (5) Agenciji za plaanja e uz novu odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa, Korisniku izdati i novi IPARD Ugovor, stavljajui van snage odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa na koju je Korisnik podnio prigovor.

  (6) Ako Povjerenstvo donese negativnu odluku, Korisnik je duan u roku od 7 dana od dana zaprimanja odluke povjerenstva dostaviti ve zaprimljene IPARD Ugovore potpisane i peatirane.

  (7) Ako Korisnik ne postupi u skladu sa stavkom 6. ovoga lan-ka smatra se da je odustao od sklapanja IPARD Ugovora.

  I-OOP-3

  Prijavni obrazac za dodjelu sredstava za ulaganje u poboljanje i razvoj ruralne infrastrukture

  1. Naziv podnositelja(grada/opine)

  2. Ime i prezime gradonaelnika/ naelnika opine(iz Odluke o imenovanju ili drugog odgovarajueg dokumenta)

  3. Ime i prezime ovlatene osobe(iz Odluke o imenovanju)

  4. Registracijski broj klasifi kacije pravnog subjekta prema djelatno-sti (NKD)

  5. Osobni identifi kacijski broj (OIB) podnositelja (grada/opine)

  6. Podaci o sjeditu podnositelja:6.1 upanija6.2 Opina6.3 Grad 6.4 Potanski broj6.5 Ulica i broj6.6 Telefon/faks6.7 E-mail adresa6.8 Web-stranica

 • STRANICA 30 BROJ 61 SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  7. Podaci o lokaciji ulaganja:7.1 upanija 7.2 Opina 7.3 Grad 7.4 Mjesto/naselje7.5 Katastarska opina7.6 Broj katastarske estice

  8. Podaci o iro-raunu na koji e se uplatiti potpora:8.1 Naziv banke u kojoj je otvoren raun8.2 Broj iro-rauna8.3 Naziv vlasnika rauna

  ifra Namjeravano ulaganje u unaprjeenje i razvoj ruralne infrastrukture je:(oznaiti odgovarajue ulaganje)

  Izdaci ulaganja(bez PDV-a)

  9 301.1 SEKTOR SUSTAVA KANALIZACIJE I PROIAVANJA OTPADNIH VODA9.1 301.1.1 a) Ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije i/ili sustava za proiavanje otpadnih voda HRK

  b) Ulaganje u rekonstrukciju sustava kanalizacije i/ili sustava za proiavanje otpadnih voda HRK9.2 301.1.2 a) Ulaganje u kupnju opreme i strojeva koji su sastavni dio projekta, ukljuujui hardver i soft ver za

  kanalizacijski sustav i sustav proiavanja otpadnih voda HRK

  10. 301.2 SEKTOR LOKALNIH NERAZVRSTANIH CESTA10.1 301.2.1 a) Ulaganje u izgradnju lokalnih nerazvrstanih cesta, ukljuujui pripremne radove, zemljane radove

  i radove na konstrukciji cestovne povrine (sukladno projektnoj dokumentaciji); HRK

  b) Ulaganje u rekonstrukciju lokalnih nerazvrstanih cesta, ukljuujui pripremne radove, zemljane radove i radove na konstrukciji cestovne povrine (sukladno projektnoj dokumentaciji); HRK

  11. 301.3 SEKTOR TOPLANA11.1 301.3.1 a) Ulaganje u izgradnju toplinskih sustava koji koriste organski otpad iz poljoprivrede i umarstva

  (biomasu) HRK

  b) Ulaganje u rekonstrukciju toplinskih sustava koji koriste organski otpad iz poljoprivrede i umar-stva (biomasu) HRK

  11.2 301.3.2 a) Ulaganje u opremanje toplinskih sustava koji koriste organski otpad iz poljoprivrede i umarstva (biomasu) HRK

  12. 301.4 SEKTOR PROTUPOARNIH PROSJEKA S ELEMENTIMA UMSKIH CESTA12.1 301.4.1 a) Ulaganje u izgradnju protupoarnih prosjeka s elementima umskih cesta ukljuujui pripremne

  radove, zemljane radove i radove na konstrukciji ceste, sukladno projektnoj dokumentaciji HRK

  b) Ulaganje u rekonstrukciju protupoarnih prosjeka s elementima umskih cesta, ukljuujui pripre-mne radove, zemljane radove i radove na konstrukciji ceste, sukladno projektnoj dokumentaciji HRK

  13. Iznos ulaganja bez opih trokova(zbrojiti iznose od reda 9.1 do 12.1)(svi izdaci koji su navedeni u Listi prihvatljivih izdataka)

  HRK

  14. Iznos opih trokova poput Studije izvedivosti/Investicijske studije/Poslovnog plana, izdatka izrade Glavnog projekta, te izdatka izrade Procjene utjecaja na okoli(upisati iznos opih trokova nastalih prije podnoenja prijave)

  HRK

  15. Procijenjeni iznos opih trokova poput arhitekata, inenjera i ostalih konzultantskih pristojbi, izdataka stjecanja patenata i licenci; (usluge)(procijeniti iznos opih trokova koji e nastati tijekom faze provedbe i koji e biti predmet javne nabave)Za izraun koristiti mjeseni teaj utvren od Europske komisije za mjesec u kojemu je podnesena prijava u APPRRR.Web adresa za uvid u navedeni teaj je: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/

  HRK

  EUR

  16. Iznos neprihvatljivih izdataka(svi izdaci koji nisu navedeni u Listi prihvatljivih izdataka) HRK

 • SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010. BROJ 61 STRANICA 31 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  17. Procijenjena ukupna vrijednost javne nabave (robe/radovi/usluge)(zbrojiti vrijednosti iz redova 13., 15. i 16.)Za izraun koristiti mjeseni teaj utvren od Europske Komisije za mjesec u kojemu je podnesena prijava u APPRRR.Web adresa za uvid u navedeni teaj je: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/

  HRK

  EUR

  18. Datum podnoenja zahtjeva za isplatu: -----------------------

  19. Ovime potvrujem da u tijekom iduih 5 godina od dobivanja Potvrde o zavrenom ulaganju, na zahtjev APPRRR dostaviti pisane podatke iz kojih e se vidjeti uinak navedenog ulaganja. DA NE

  19.1 Ovime potvrujem da nisam vlasniki povezan s dobavljaima/proizvoaima i da u izvijestiti APPRRR o situacijama koje mogu dovesti do sukoba interesa s odabranim dobavljaima/proizvoaima, ukljuujui 5 godina od dana konane isplate od strane APPRRR.

  DA NE

  20. Ovime potvrujem da ulaganje nije fi nancirano ili da nije podnesena prijava za dodjelu sredstava iz IPA kom-ponente III (lanak 11. stavak (1), toka 5. Pravilnika). DA NE

  21. Donesena je lokalna strategija ruralnog razvoja DA NE22. Ovime potvrujem da sredstvima iz IPARD programa neu fi nancirati neprihvatljive izdatke kako je propisano

  SEKTORSKIM SPORAZUMOM, lankom 32. i Pravilnikom lankom 18. DA NE

  23. Podaci o kontakt osobi imenovanoj za razdoblje provedbe ulaganja:23.1 Ime: Prezime: Radno mjesto:23.2 Potanska adresa:23.3 Telefon, faks, e-mail:

  Svojim potpisom potvrujem da sam prikladan za primitak potpore. Potvrujem da su podaci dani u prijavi, priloenom poslovnom planu i prateoj dokumentaciji toni, te doputam njihovu provjeru. Doputam uporabu svojih osobnih podataka (NKD registracijski broj/ OIB) tijekom obrade prijave, procesa plaanja i trajanja ugovornih obaveza.

  U 201(Potpis i ig)1

  (ime i prezime gradonaelnika/naelnika opine/ovlatene

  osobe)

  61

  POPIS DOKUMENATA PRILOENIH UZ PRIJAVNI OBRAZACNapomena: Svi dokumenti na popisu, ovisno o predmetu ulaganja, moraju biti priloeni uz Prijavni obrazac.Podnositelj ispunjava popis stavljajui X za svaki priloeni dokument.Svi dokumenti moraju biti originali ili kopije ovjerene od strane javnog biljenika.Podnositelj moe u svakom trenutku zatraiti povrat originalne dokumentacije od APPRRR.

  I. IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENTIStaviti X u odgovaraju-

  u kuicu1. Odnosi se na opinu ili grada. Odluka o imenovanju naelnika opine/gradonaelnika ili drugi odgovarajui dokumentb. Odluka o imenovanju ovlatene osobe

  Pojanjenje: Dokument je potrebno priloiti samo u sluaju ako je podnositelj imenovao ovlatenu osobu.c. Kopija osobne iskaznice naelnika opine/gradonaelnika i ovlatene osobe.

  Pojanjenje: Kopiju osobne iskaznice ovlatene osobe potrebno je priloiti samo u sluaju ako je podnositelj imenovao ovlatenu osobu.

  II. INVESTICIJSKA STUDIJA/POSLOVNI PLANa. Investicijska studija/poslovni plan (I-OOP-6)

  611 Prijavni obrazac mora biti potpisan od strane gradonaelnika/naelnika opine/ovlatene osobe i ovjeren od strane podnositelja.

 • STRANICA 32 BROJ 61 SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  III. OSTALE POTVRDE/RJEENJA/MILJENJA/DOZVOLE IZDANE OD RELEVANTNIH INSTITUCIJAa. Potvrda Ministarstva zatite okolia, prostornog ureenja i graditeljstva o usklaenosti ulaganja s odgovarajuim mini-

  malnim nacionalnim i EU standardimab. Graevinska dozvola ili drugi odgovarajui dokument izdan od Upravnog odjela za lokalnu i podrunu (regionalnu)

  samoupravu prema Zakonu o prostornom ureenju i gradnji i vaeem Pravilnikuc. Dijelovi Glavnog projekta (Arhitektonski projekt, Procjena trokova, Trokovnik, Tehnoloki projekt) za namjeravano

  ulaganjePojanjenje: U sluaju ulaganja u sektor protupoarnih prosjeka s elementima umskih cesta i sektor lokalnih nerazvrsta-nih cesta, sukladno Zakonu o prostornom ureenju i gradnji i vaeem Pravilniku podnositelj nije duan priloiti dijelove Glavnog projekta.

  d. Izvadak iz zemljine knjige kao dokaz prava vlasnitva podnositelja ili prava na gradnju (list A, B, C), ne stariji od 3 mjeseca na dan podnoenja prijave.

  IV. DOKUMENTI O FINANCIJSKOM STANJU PODNOSITELJAa. Proraunski planb. FPRP-i (Financijski plan razvojnih programa investicije)c. Obvezujue pismo namjere banke s navedenim iznosom ili Ugovor o kreditu/zajmu, ako postojid. Potvrda o broju iro-raunaV. CJENOVNE PONUDEa. Tablica za usporedbu ponuda (obrazac I-OOP-8) za svaki pojedini opi troak nastao prije podnoenja prijave

  Pojanjenje: Dokument je potrebno priloiti za svaki opi troak nastao prije podnoenja prijave, a koji je vei od 10.000 EUR i za koji je potrebno priloiti tri ponude.

  b. Poziv na natjeaj (obrazac I-OOP-7) ovjeren od ponuaa, za svaku priloenu ponudu/raun za opi troak nastao prije podnoenja prijave

  c. Jedan raun/ponudu za opi troak nastao prije podnoenja prijave, za svaki pojedini opi troak manji od 10.000 EUR

  d. Tri ponude za opi troak nastao prije podnoenja prijave, za svaki pojedini opi troak vei od 10.000 EURVI. OSTALA DOKUMENTACIJAa. Dio Regionalnog operativnog programa ili upanijske razvojne strategije koji se odnosi na ulaganje, u sluaju ulaganja

  u sustav kanalizacije i proiavanja otpadnih vodab. Uvjerenje/Potvrda izdan od upanijskog upravnog odjela za graditeljstvo da je ulaganje u poljoprivrednim zonama, u

  sluaju ulaganja u lokalne nerazvrstane cestec. Ugovor za opskrbu organskim otpadom u sluaju ulaganja u toplane (minimalno dvogodinji)d. Protupoarni plan u sluaju ulaganja u protupoarne prosjeke s elementima umskih cestae. Potvrda o preporuci ulaganja od odobrene lokalne akcijske grupe LAG-a (ako postoji)

  Prilog IILISTA PRIHVATLJIVIH IZDATAKA ZA MJERU 301

  Poboljanje i razvoj ruralne infrastruktureKod troka Naziv dozvoljenog troka(301.1) SEKTOR KANALIZACIJE I PROIAVANJA OTPADNIH VODA(301.1.1) Izgradnja301.1.1.1 izgradnja i/ili rekonstrukcija sustava kanalizacije i/ili sustava za proiavanje otpadnih voda ukljuujui kolektore, crpne stanice,

  kine preljeve, retencijske bazene, ureaje za proiavanje i kompaktne ureaje sa svom opremom, materijalom i montaom.(301.1.2) Oprema301.1.2.1 Elektro-ormari za prikljuak elektrine energije, nadzor i upravljanje, PLC ureaji301.1.2.2 Elektro-kabeli, optiki kabeli301.1.2.3 Hardware oprema PC, printer, monitori i sl.301.1.2.4 Soft ware paketi SCADA programska podrka301.1.2.5 Oprema za daljinsko povezivanje (GPRS antenski ureaji)301.1.2.6 Oprema za mjerenje koliine ultrazvune sonde ili nivo plovci301.1.2.7 Opreme za mjerenje kakvoe sonde za mjerenje pH vrijednosti, temperature, BPK, KPK, mutnoe, i sl.301.1.2.8 Ureaji za zagrijavanje i arenje za analitike potrebe

 • SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010. BROJ 61 STRANICA 33 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  (301.2) SEKTOR JAVNIH NERAZVRSTANIH CESTA(301.2.1) Izgradnja301.2.1.1 Izgradnja i/ili rekonstrukcija javnih lokalnih nerazvrstanih cesta ukljuujui pripremne radove, zemljane radove i radove na

  strukturi povrine ceste(301.3) SEKTOR TOPLANA NA BIOMASU(301.3.1) Izgradnja301.3.1.1 Izgradnja i/ili rekonstrukcija objekta toplane ukljuujui vodoopskrbu, odvodnju i elektroinstalacije301.3.1.2 Izgradnja i/ili rekonstrukcija centralnog skladita301.3.1.3 Izgradnja i/ili rekonstrukcija toplovoda(301.3.2) Oprema301.3.2.1 Oprema toplane (kotao za biomasu, loite kotla)301.3.2.2 Sustav za odpepeljavanje301.3.2.3 Sustav proiavanja dimnih plinova301.3.2.4 Dimovodni kanali301.3.2.5 Izuzima goriva iz silosa301.3.2.6 Dozator goriva u loitu kotla301.3.2.7 Hidraulini agregat za izuzimanje goriva iz silosa i doziranje goriva u loitu kotla301.3.2.8 Oprema toplovoda301.3.2.9 Oprema transportera i dimnjaka (transporter sjeke, dimnjak kotlovnice)(301.4) SEKTOR PROTUPOARNIH CESTA(301.4.1) Izgradnja301.4.1.1 Izgradnja i/ili rekonstrukcija protupoarnih cesta s elementima umske ceste, ukljuujui pripremne radove, zemljane radove

  i radove na cestovnoj strukturi(301.5) Opi trokovi301.5.1 Opi trokovi poput naknada za arhitekte, inenjere i druge savjetodavne naknade301.5.2 Studije izvedivosti i druge studije vezane za projekt301.5.3 Patenti i licence

  Lista dozvoljenih radova kod izgradnje/rekonstrukcije za mjeru 101, 102 i 301

  1. Radovi ruenja i rastavljanja2. Pripremni radovi3. Zemljani radovi4. Betonski radovi5. Armirano-betonski radovi6. Izgradnja s polugotovim proizvodima i pratei dijelovi7. Radovi armiranja uvrivanja8. Tesarski radovi9. Zidarski radovi10. Radovi izgradnje11. Radovi izoliranja12. Krovopokrivaki radovi13. Limarski radovi14. Stolarski radovi15. Bravarski radovi16. Staklarski radovi17. Kreenje i oblaganje18. Podno oblaganje19. Radovi rezanja kamena20. Keramiarski radovi21. Parketarski radovi22. Soboslikarski radovi

  23. Oblaganje drvenim, kamenim ili umjetnim ploama24. Radovi fi nalne montae25. Elektrine instalacije26. Radovi na vodoopskrbi i kanalizaciji27. Plinske instalacije28. Instalacije centralnog grijanja29. Radovi ureenja okolia30. Izgradnja cesta31. Potporni i zatitni zidovi32. Izgradnja plonika

  I-OOP-6

  INVESTICIJSKA STUDIJA/POSLOVNI PLAN ZA MJERU 301

  SADRAJ1. UVOD2. OPI PODACI O PODNOSITELJU

 • STRANICA 34 BROJ 61 SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  3. INFORMACIJE O PROJEKTUPojanjenja: opiite ciljeve i oekivane rezultate projekta

  Naziv projekta

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Ekonomski vijek projekta:________ godina(Ekonomski vijek trajanja projekta je razdoblje u kojem projekt daje ekonomski prihvatljive uinke, to znai koristi su vei od trokova, a otplata kredita/zajma jo uvijek traje. Minimalni ekonomski vijek trajanja projekta mora biti 7 godina.)

  3.1. Ciljevi projekta i IPARD-a

  Pojanjenja: Opiite najmanje jedan cilj projekta koji ostvaruje ciljeve IPARD programa.

  CILJEVI IPARD PROGRAMARazvoj i poboljanje osnovne infrastrukture kako bi se potaknula gospodarska i socijalna aktivnost za uravnoteen rastOpis:

  Poboljanje ruralnih ivotnih i radnih uvjetaOpis:

  Poboljanje situacije ruralne depopulacije, uglavnom davanjem poticaja aktivnom stanovnitvu da ostane i/ili se vrati u ruralna podrujaOpis:

  4. ANALIZA TRITA PRODAJE

  4.1. Analiza trita prodajeProcjena trenutne situacije:____________________________________________________________________________________________________Potencijalni kupci/korisnici i karakteristike potranje:____________________________________________________________________________________________________

  3. INFORMACIJE O PROJEKTU3.1. Ciljevi projekta i IPARD-a4. ANALIZA TRITA PRODAJE4.1. Analiza trita prodaje4.1.1. Projekcija prodaje5. TEHNOLOKA I TEHNIKA ANALIZA5.1. Opis tehnolokog i tehnikog procesa5.2. Kapaciteti proizvodnje5.3. Analiza trita nabave5.4. Struktura i dinamika materijalnih trokova5.5. Struktura potrebnih ulaganja6. STRUKTURA I DINAMIKA ZAPOSLENIKA6.1. Struktura zaposlenika6.2. Proraun godinjih plaa7. LOKACIJA8. UTJECAJ INVESTICIJE NA OKOLI9. EKONOMSKA-FINANCIJSKA ANALIZA9.1. Struktura i dinamika ulaganja9.1.1. Proraun amortizacije9.2. Izvori i uvjeti fi nanciranja9.2.1. Izvori fi nanciranja9.2.2. Otplatni plan9.3. Projekcija Rauna dobiti i gubitka i ostvarivanje znaajnog

  neto prihoda10. PRIVITCI

  1. UVOD

  Pojanjenja: napravite saetak rezultata analize investicijske studije/poslovnog plana____________________________________________________________________________________________________

  2. OPI PODACI O PODNOSITELJU

  Naziv podnositelja Broj stanovnika OpinaGrad upanija

  Ime i prezime naelnika opine/gradonaelnikaKontakt osobaBroj telefaksaBroj telefonae-mail Kontakt podaci konzultanata

 • SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010. BROJ 61 STRANICA 35 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  4.1.1. Projekcija prodajePojanjenja: u Excel tablicama objasnite koliinu prodaje i cjenovnu politiku

  5. TEHNOLOKA I TEHNIKA ANALIZA

  5.1. Opis tehnolokog i tehnikog procesa

  5.2. Kapaciteti proizvodnje

  5.3. Analiza trita nabavePojanjenja: opiite mogunosti, dinamiku i uvjete nabave potrebnih inputa.

  5.4. Struktura i dinamika materijalnih trokovaPojanjenja: opiite dinamiku i strukturu materijalnih trokova

  5.4. Struktura i dinamika materijalnih trokova

 • STRANICA 36 BROJ 61 SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  6.2. Proraun godinjih plaa6.2. Proraun godinjih plaa

  7. LOKACIJA

  8. UTJECAJ INVESTICIJE NA OKOLI

  9. EKONOMSKA-FINANCIJSKA ANALIZA

  9.1. Struktura i dinamika ulaganja

  9.1. Struktura i dinamika ulaganja

  Datum zavretka investicije:________Datum podnoenja zahtjeva za isplatu:_________

  5.5. Struktura potrebnih ulaganja5.5. Struktura potrebnih ulaganja

  6. STRUKTURA I DINAMIKA ZAPOSLENIKA

  6.1. Struktura zaposlenika

  6.1. Struktura zaposlenika

  9.1.1. Proraun amortizacije

  9.1.1. Proraun amortizacije

 • SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010. BROJ 61 STRANICA 37 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  9.2. Izvori i uvjeti fi nanciranja9.2.1. Izvori fi nanciranja

  9.2.1. Izvori fi nanciranja

  9.2.2. Otplatni plan

  9.2.2. Otplatni plan

  9.3. Projekcija Rauna dobiti i gubitka i ostvarivanje znaajnog neto prihoda

  9.3. Projekcija Rauna dobiti i gubitka i ostvarivanje znaajnog neto prihoda

  Reprezentativna godina:__________(kriterij za odabir reprezentativne godine je dostizanje punog kapaciteta)

 • STRANICA 38 BROJ 61 SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  broj km postojeih javnih lokalnih nerazvrstanih cesta; planirani broj km javnih lokalnih nerazvrstanih cesta koje se trebaju izgraditi ili rekonstruirati. objasnite pretpostavke za prognozu prometa (udio lakih i tekih vozila)U sluaju ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju protupoarnih pu-tova navedite: broj km postojeih protupoarnih putova; planirani broj km protupoarnih putova koje se trebaju izgraditi ili rekonstruirati; smanjenje vremena od prve obavijesti o poaru do intervencije va-trogasaca u ugroeno podruje (%).U sluaju ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju kanalizacije i/ili proiavanja otpadnih voda navedite: trenutnu situaciju; broj km izgraenog kanalizacijskog sustava; koliinu otpadnih voda koja prolazi kroz primarnu obradu (%) i sekundarnu obradu (%); broj korisnika/objekata koji e biti prikljueni na novi kanalizacijski sustav.U sluaju ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju toplana koje koriste organski otpad iz poljoprivrede i umarstva navedite: trenutnu situaciju i/ili planirani kapacitet koji e biti instaliran; broj korisnika/objekata prikljuenih na toplanu.3.1. Ciljevi projekta i IPARD-aOpiite i napravite poveznicu izmeu ciljeva projekta i IPARD pro-grama.

  4. ANALIZA TRITA PRODAJE4.1. Analiza trita prodajeOpiite trenutnu situaciju i objasnite potrebu za ovim projektom.U sluaju ulaganja u sektor kanalizacije i proiavanja otpadnih voda i ulaganja u sektor toplana opiite: kako procjenjujete kretanje potranje (potronja).Da li projekt omoguava adekvatne kapacitete?4.1.1. Projekcija prodajeU tablicu unesite podatke za cijelu godinu na temelju tjedne/mjesene kalkulacije.Ukoliko postoji razliite kategorije kupaca razdvojite koliine i pro-dajne cijene.Tablica 1. Koliine prodaje Kolika e se koliina proizvoda/usluge prodati?Specifi cirajte koliinu prodaje kao rezultat implementacije projekta. Napravite poveznicu izmeu proizvodnog kapaciteta i potronje. Pro-cijenjene vrijednosti koliina proizvoda/usluge moraju biti realne!Tablica 2. Cijene Koja se cijena treba obraunat?Da li je cijena vea ili manja od konvencionalne energije/prosjene naknade? Objasnite cjenovnu politiku!Tablica 3. Vrijednost prodajePomnoite vrijednosti iz tablice 1 i 2 te prenesite podatke u tablicu 3.

  5. TEHNOLOKA I TEHNIKA ANALIZA5.1. Opis tehnolokog i tehnikog procesaOpiite tehnoloku-tehniku situaciju (trenutnu) i potrebnu (namjera-vano ulaganje). Da li se novi projekt uklapa u postojee tehnoloko-

  10. PRIVITCI

  POJANJENJA

  OPA POJANJENJABroj kolona u tablicama moe se poveavati i smanjivati ovisno o vijeku trajanja projekta.Vijek trajanja projekta je period u kojemu on daje ekonomski pri-hvatljive uinke, to znai da su koristi vee od trokova.Razliiti imbenici mogu utjecati na trajanje vijeka projekta: trajanje opreme u projektu, duina otplate kredita/zajma, mogunost kupo-vine sirovina, odabir lokacijeVijek trajanja projekta ne smije biti krai od otplate kredita/zajma i krai od 7 godina.Godina poetka ulaganja treba biti ukljuena u vijek trajanja pro-jekta.Projekt moe ukljuivati ulaganje koje nije prihvatljivo za dodjelu sredstava iz IPARD programa, ako je isto sastavni dio projekta.U sluaju ulaganja u sektor javnih nerazvrstanih cesta, ili sektor protupoarnih cesta, nije potrebno ispuniti poglavlja: 4.1.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 9.1.1 i 9.3.Stavke u tablicama ove Investicijske studije/Poslovnog plana pred-stavljaju minimalne zahtjeve koje podnositelj mora ispunit. Ukoliko postoji detaljnije razraena struktura prihoda i rashoda proirite ju (dodatni redovi u tablicama) unutar zadane analitike/strukture.

  UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOMKako bi olakali upravljanje dokumentacijom Investicijska studija/poslovni plan preporuuje se da tekst (tekstualni dio obrasca) koji podnositelj popunjava, ispie direktno iz Word programa, dok tabli-ce u Excel programu (kvantitativni podaci) ispie direktno iz Excel programa i priloi sukladno odgovarajueg poglavlja ovog obrasca.

  1. UVODOvo poglavlje napiite nakon sastavljanja ostalih poglavlja ovog obrasca (saeto i relevantno).

  2. OPI PODACI O PODNOSITELJUNavedite konzultante koji su ukljueni u ovaj projekt te minimalno jednu osobu odgovornu za podatke navedene u ovoj Investicijskoj studiji/Poslovnom planu.

  3. INFORMACIJE O PROJEKTUKako bi se u analizu ukljuili svi fi nancijski rashodi projekta, ekonom-ski vijek projekta ne smije biti krai od 7 godina i razdoblja otplate kredita/zajma.Opiite: tko je krajnji kupac/korisnik proizvoda/usluge trenutnu situaciju i razloge ulaganja u ovaj projekt oekivane tehnike, geoloke i sigurnosne probleme tijekom grad-nje i upravljanja, te objasnite kako namjeravate prevladati navedene izazove nabrojite direktne i indirektne uinke projekta na drutvo-ekonom-ski razvojU sluaju ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju javnih lokalnih nerazvrstanih cesta, navedite:

 • SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010. BROJ 61 STRANICA 39 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  9.2. Izvori i uvjeti fi nanciranja9.2.1. Izvori fi nanciranjaUkupni iznosi na desnoj strani mora biti jednak iznosu na lijevoj strani tablice (plan ulaganja = izvori fi nanciranja).9.2.2. Otplatni planOpiite uvjete kredita/zajma, poetak i kraj obraunskog razdoblja, ka-matnu stopu (nominalna, realna, efektivna), odgode plaanja (poek) i model otplate. Popunite tablicu u skladu s navedenim uvjetima.

  9.3. Projekcija Rauna dobiti i gubitka i ostvarivanje znaajnog neto prihodaTablicu ispunite u sluaju ulaganja u sektor kanalizacije i proiava-nja otpadnih voda ili ulaganja u sektor toplana.Ukoliko postoje, navedite i opiite prihode od subvencija prema aktu-alnim nacionalnim propisima.U sluaju ulaganja u sektor Toplane:Raun dobiti i gubitka mora demonstrirat profi tabilnost (uinkovitost projekta kroz odnos trokova i koristi ulaganja), to znai da dobit poslije oporezivanja mora biti pozitivna od reprezentativne godine do kraja ekonomskog vijeka projekta, koji ne moe biti dui od 20 godina. U protivnom, projekt nije prihvatljiv.Ostvarivanje znaajnijeg neto prihoda:Ukoliko udio dobiti poslije oporezivanja u ukupnim prihodima u bilo kojoj godini prelazi preko 25%, ulaganje ostvaruje znaajniji neto prihod.Ukoliko ulaganje ostvaruje znaajniji neto prihod, maksimalni iznos javne pomoi e biti do 50% ukupnih prihvatljivih izdataka po ulaga-nju. U suprotnom, ako ulaganje ne ostvaruje znaajniji neto prihod, iznos javne pomoi e biti do 100% ukupnih prihvatljivih izdataka po ulaganju.

  10. PRIVITCIUkoliko uz traene se prilau i dodatni podaci, potrebno ih je ovdje navesti.

  ISPUNITI OBRAZAC VELIKIM SLOVIMA

  ZAHTJEV ZA ISPLATUifra mjere

  Podaci o korisniku

  1. Ime i prezime/naziv korisnika2. OIB/MB korisnika3. Pravni zastupnik u sluaju pravne osobe4. Adresa korisnika5. Ime ekonomskog operatera kojem je korisnik

  prenio predmet ulaganja na upravljanje (za mjeru 301)

  6. Referentni broj (iz Ugovora)

  tehnike procese. Opiite tehnoloki-tehniki proces od nabavke inputa do proizvodnje outputa.Koje standarde i norme mora zadovoljiti namjeravano ulaganje (kva-liteta, izdrljivost materijala)?Koji je tehniki vijek projekta (vremensko razdoblje u kojem projekt funkcionira)?

  5.2. Kapaciteti proizvodnjeNavedite kapacitete proizvodnje i gubitak prilikom distribucije (uko-liko postoji).

  5.3. Analiza trita nabaveNavedite gdje i kako se mogu nabavit potrebni inputi, kako e se skla-ditit i koje kvalitete mora zadovoljit (opis je potreban samo u sluaju ulaganja u sektor toplana).

  5.4. Struktura i dinamika materijalnih trokovaOpiite strukturu i dinamiku materijalnih trokova, te opiite tro-kove odravanja sukladno nastajanju i potrebnih radova. Sukladno opisu iz tehnoloke-tehnike analize unesite podatke. Redovi i kolone u tablici se mogu poveavat ili smanjivat sukladno odgovarajuem sadraju.

  5.5. Struktura potrebnih ulaganjaIzdvojite izdatke koji su prihvatljivi za dodjelu sredstava iz IPARD programa.

  6. STRUKTURA I DINAMIKA ZAPOSLENIKA6.1. Struktura zaposlenikaOpiite potreban kadar koji upravlja svakodnevnim poslom obrazo-vanje i potrebne vjetine.Specifi cirajte radne odnose (trajno/sezonski zaposleni) sukladno dina-mici poslovne aktivnosti.6.2. Proraun godinjih plaaUnesite podatke godinjih iznosa plaa (bruto plaa+doprinosi) u ta-blicu, u skladu s planom zapoljavanja i prosjenim godinjim bruto plaama.

  7. LOKACIJANavedite katastarsku opinu, katastarsku esticu, duinu i irinu pla-nirane infrastrukture. Opiite situaciju na podruju projekta: urbani-stiki razvoj (u skladu s vaeim prostornim planom jedinice lokalne samouprave) i informacije o koridoru projekta.

  8. UTJECAJ INVESTICIJE NA OKOLIOpiite pozitivne i negativne utjecaje ulaganja na okoli.

  9. EKONOMSKA-FINANCIJSKA ANALIZA9.1. Struktura i dinamika ulaganjaPolazna toka u izradi strukture i dinamike ulaganja je procijenjena nabavna vrijednost imovine, dopunjena informacijama vezanim uz predvienu dinamiku izvoenja radova i fi nanciranja tijekom faze izvedbe projekta.Ispunite redove i kolone koje se odnose na cijeli projekt (prihvatljivi i neprihvatljivi izdaci). Gdje je potrebno, dodajte redove i kolone.Navedite predvieni datum zavretka ulaganja i datum podnoenja zahtjeva za isplatu.9.1.1. Proraun amortizacijePopunite tablicu u sluaju ulaganja u sektor kanalizacije i proia-vanja otpadnih voda i ulaganja u sektor toplana.

 • STRANICA 40 BROJ 61 SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Podaci o raunu na koji e Agencija za plaanja uplatiti sredstva

  11. Naziv banke (iz Ugovora)

  12. Broj rauna kori-snika (iz Ugovora)

  -

  13. Datum zaprimanja (popunjava Agencija za plaanja)

  Podaci o ulaganju62

  7. Naziv ulaganja (iz Ugovora) 8. Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja (iz Ugovo-

  ra, lanak 4.)

  9. Iznos potpore (iz Ugovora, lanak 4.)

  10. Iznos iz zahtjeva za isplatu1 (u KN bez PDV-a)

  1

  Stavke od 1 do 12 popunjava korisnik

  Izjava o izdacima:

  Redni broj

  ifra1/Tip opre-me/vrsta radova

  Dobav-lja2

  Broj predrau-na3/Broj rauna

  Datum predrau-na/rauna

  Datum ugovora s dobavlja-

  em

  Datum plaanja

  Plaanja iz kredita (broj i

  datum ugovora o kreditu;u pro-

  tivnom N/P)

  Plaeni iznos (bez

  PDV-a)

  Iznos PDV-a

  Ukupan iznos (I+J)

  Datum i broj naloga za

  uplatu i izvo-da iz banke4

  Broj EUR1/Potvrde o podrijetlu

  HGK5

  A B C D E F G H I J K L M

  UKUPAN IZNOS PLAENIH RAUNA U KN: *

  1 Klasifi kacija trokova po pojedinoj grupi u skladu sa Listom trokova za svaku mjeru/naziv izdataka (ulaganja)-u sluaju opreme unijeti serijski broj2 Ime dobavljaa ili uspjenog ponuditelja za mjeru 3013 Navesti sve brojeve predrauna ukoliko su plaanja izvrena putem istih4 Datum i broj naloga za plaanje i/ili broj SWIFTA ili dnevnog informativnog izvatka5 Upisati broj EUR 1 u sluaju uvoza opreme ili broj Potvrde izdane od strane Hrvatske gospodarske komore za domae podrijetlo

  Potvrujem kako za ulaganje nisam primio/primila bespovratna sredstva iz drugih izvora kao to sam naveo/navela u specifi kaciji o sufi nan-ciranju (Napomena: u sluaju kad korisnik nije primio bespovratna sredstva iz drugih izvora napisati Nije primjenjivo):

  Specifi kacija sufi nanciranja

  Izvor Iznos

  Potvrujem kako je sva nabavljena roba nova i potjee iz drava EU, drava europskog ekonomskog podruja (Norveka, Lihtentajn, Island), EU drava kandidata (Hrvatska, Turska, BJRM) i sljedeih drava: Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, Alira, Armenije, Azerbajdana, Bjelorusije, Egipta, Gruzije, Izraela, Jordana, Libanona, Libije, Moldavije, Maroka, Palestinske samouprave Zapadne obale i pojasa Gaze, Ruske Federacije, Sirije, Tunisa, Ukrajine. U sluaju smanjenja ukupnog iznosa ulaganja i nie cijene, molimo ispunite sljedee:a) razloge za smanjenje ukupnog iznosa ulaganja i nie cijene:_________________________________________________________________________________________________________b) svojim potpisom izjavljujem kako kvaliteta ulaganja nije promijenjena zbog smanjenja ukupnog iznosa ulaganjaIzjavljujem kako su svi navedeni podaci istiniti i toni te je prikupljena sva potrebna dokumentacija vezana uz ulaganje.Potpis korisnika ____________________________________________Mjesto, datum ______________________________________________

  1 Ukupan iznos svih plaenih rauna u KN (iz Izjave o izdacima, stupac I oznaen*) x postotak (%) iz Ugovora (ne smije premaiti iznos iz reda 9)

 • SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010. BROJ 61 STRANICA 41 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Ispunjeni obrazac i traene dokumente poslati preporuenom potom i nasloviti na:Agencija za plaanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvojuSektor za strukturnu potporuOdjel za odobrenje isplataUlica grada Vukovara 269dZagrebS napomenom: IPARD Zahtjev za isplatu ne otvarati(u gornjem lijevom kutu omotnice napisati klasifi kacijsku oznaku dosjea prijave i referentni broj)

  MJERA 301Popunjava

  korisnikIDENTIFIKACIJSKI DOKUMENTI1. Preslika Odluke o imenovanja naelnika opine/gradonaelnika ili drugi odgovarajui dokument2. Preslika Odluke o imenovanju ovlatene osobe (ekonomskog operatera)3. Identifi kacijski dokument naelnika opine/gradonaelnika i ovlatene osobeOBVEZNI DOKUMENTI1. Originali rauna iz Zahtjeva za isplatu2. Predrauni 3. Dnevni informativni izvadak o prometu i stanju rauna za tuzemna plaanja4. Dokument banke koji dokazuje plaanje u inozemstvo u stranoj valuti (SWIFT)/nalozi za plaanje5. Bankovnu potvrdu o R za raune plaene sa R razliitog od onog navedenog u Zahtjevu za isplatu i to ne stariju od 30

  dana od dana podnoenja Zahtjeva za isplatu6. Karton deponiranih potpisa7. Preslika ugovora o kreditu i svih ugovora vezanih uz plaanje (Ugovori o cesiji/akreditivi)8. Izjava banke o plaenim raunima9. Izjava dobavljaa o plaenim raunima10. Kopije ugovora s dobavljaima11. Uporabna dozvola ili Potvrda na glavni projekt ili drugi odgovarajui dokument u skladu sa Zakonom o prostornom

  ureenu i gradnji12. Rjeenje o ispunjavanju minimalnih tehnikih uvjeta za obavljanje djelatnosti13. Zapisnik o tehnikom prijemu izgraenog objekta ili ugraene opreme (nakon izgradnje objekta ili ugradnje opreme, u

  koliko za to postoji zakonska obveza)14. Dokazi o podrijetlu roba ili usluga za svaki raun za koji se trai isplata; EUR 1s pripadajuim JCD ili uvjerenje izdano od

  nadlenog tijela, ili Izjava na raunu. Za opremu ili usluge (materijale) hrvatskog podrijetla potvrdu izdanu od strane Hrvatske gospodarske komore

  15. Deklaracije proizvoda (deklaracije o vrsti i kakvoi proizvoda ili upotrebljavanih materijala, sukladno propisima)16. Deklaracije za ugraenu opremu17. Jamstva izdana od dobavljaa ovisno vrsti opreme18. Jamstva izdana od izvoaa ovisno o vrsti objekata (usluga)19. Potvrda o ispunjavanju EU standarda zatite okolia izdana od Ministarstva zatite okolia, prostornog ureenja i gradi-

  teljstva20. Izvjee o primjeni propisa iz podruja zatite na radu izdana od Dravnog inspektorata21. Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti sukladno Zakonu o regulaciji energetskih djelatnosti te Pravilnikom o dozvo-

  lama za obavljanje energetskih djelatnostiNapomena za korisnika: Potrebne dokumente oznaiti kvaicom

  PRILOG V

  Popis JLS-a do 10.000 stanovnikaZagrebakaupanija

  309.696 Krapinsko-zagorska upanija

  142.432 Sisako-moslavaka upanija

  185.387 Karlovaka upanija

  141.787

  Opine Gradovi Gradovi GradoviBedenica 1.522 Donja Stubica 5.930 Glina 9.868 Ozalj 7.932

 • STRANICA 42 BROJ 61 SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Bistra 6.098 Klanjec 3.234 Hrvatska Kostaj-nica

  2.746 Slunj 6.096

  Brckovljani 6.816 Oroslavje 6.253 Opine OpineDubrava 5.478 Pregrada 7.165 Donji Kukuruzari 2.047 Barilovii 3.095Dubravica 1.586 Zabok 9.365 Dvor 5.742 Bosiljevo 1.486Farkaevac 2.102 Zlatar 6.506 Gvozd 3.779 Cetingrad 2.746Gradec 3.920 Opine Hrvatska Dubica 2.341 Dragani 2.950Jakovlje 3.952 Bedekovina 8.482 Jasenovac 2.391 Generalski Stol 30199Klina Sela 4.927 Budinina 2.793 Lekenik 6.170 Josipdol 3.987Klotar Ivani 6.038 Desini 3.478 Lipovljani 4.101 Krnjak 2.164Krai 30199 urmanec 4.481 Majur 1.490 Lasinja 1.938Kravarsko 1.983 Gornja Stubica 5.726 Martinska Ves 4.026 Netreti 3.333Kri 7.406 Hraina 1.826 Sunja 7.376 Plaki 2.292Luka 1.419 Hum na Sutli 5.476 Topusko 3.219 Rakovica 2.623Marija Gorica 2.089 Jesenje 1.643 Velika Ludina 2.831 Ribnik 583Orle 2.145 Konjina 4.074 - - Saborsko 860Pisarovina 3.697 Kraljevec na Sutli 1.815 - - Tounj 1.252Pokupsko 2.492 Krapinske Toplice 5.744 - - Vojni 5.495Preseka 1.670 Kumrovec 1.854 - - akanje 30193Pua 2.484 Lobor 3.669 - - - -Rakovec 1.350 Mae 2.715 - - - -Rugvica 7.608 Marija Bistrica 6.612 - - - -Stupnik 3.251 Mihovljan 2.234 - - - -umberak 1.185 Novi Golubovec 1.073 - - - -- - Petrovsko 3.022 - - - -- - Radoboj 3.513 - - - -- - Stubike Toplice 2.752 - - - -- - Sveti Kri Zaretje 6.619 - - - -- - Tuhelj 2.181 - - - -- - Veliko Trgovie 5.220 - - - -- - Zagorska Sela 1.197 - - - -- - Zlatar-Bistrica 2.830 - - - -Varadinska upanija

  184.769 Koprivniko-krie-vaka upanija

  124.467 Bjelovarsko-bilo-gorska

  133.084 Primorsko-go-ranska

  305.505

  Gradovi Grad Gradovi Gradovi Lepoglava 8.718 urevac 8.862 azma 8.895 Bakar 7.773Ludbreg 8.668 Opine Grubino Polje 7.523 Cres 2.959Varadinske Toplice

  6.973 Drnje 2.156 Opine abar 4.387

  Opine elekovec 1.824 Berek 1.706 Delnice 6.262Bednja 4.765 Ferdinandovac 2.107 Deanovac 3.355 Kastav 8.891Beretinec 2.288 Gola 2.760 ulovac 3.640 Kraljevica 4.579Breznica 2.304 2.035 Hercegovac 2.791 Krk 5.491Brezniki Hum 1.575 Hlebine 1.470 Ivanska 3.510 Mali Loinj 8.388Cestica 5.678 Kalinovac 1.725 Kapela 3.516 Novi

  Vinodolski5.282

  Donja Voa 2.844 Kalnik 1.611 Konanica 2.824 Rab 9.480Donji Martijanec 4.327 Klotar Podravski 3.603 Nova Raa 4.077 Vrbovsko 6.047Gornji Kneginec 5.259 Koprivniki Bregi 2.549 Rovie 5.262 OpineJalabet 3.732 Koprivniki Ivanec 2.361 Severin 1.038 Baka 1.554Klenovnik 2.278 Legrad 2.764 Sira 2.546 Brod Moravice 985Ljubeica 1.959 Molve 2.379 androvac 2.095 avle 6.749

 • SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010. BROJ 61 STRANICA 43 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Mali Bukovec 2.507 Novigrad Podravski 30161 tefanje 2.347 Dobrinj 1.970Maruevec 6.757 Novo Virje 1.412 Velika Pisanica 2.151 Fuine 1.855Petrijanec 4.994 Peteranec 2.848 Velika Trnovitica 1.661 Jelenje 4.877Srainec 4.714 Podravske Sesvete 1.778 Veliki Grevac 3.313 Klana 1.931Sveti ur 4.174 Rasinja 3.818 Veliko Trojstvo 3.092 Kostrena 3.897Sveti Ilija 3.532 Sokolovac 3.964 Zrinski Topolovac 1.000 Lokve 1.120Trnovec Bartolo-veki

  6.852 Sveti Ivan abno 5.628 - - Lovran 3.987

  Veliki Bukovec 1.578 Sveti Petar Orehovec 5.137 - - Malinska-Du-banica

  2.726

  Vidovec 5.539 Virje 5.197 - - Moenika Draga

  1.641

  Vinica 3.747 - - - - Mrkopalj 1.407Visoko 1.641 - - - - Omialj 2.998- - - - - - Punat 1.876- - - - - - Ravna Gora 2.724- - - - - - Skrad 1.333- - - - - - Vinodolska

  opina3.530

  - - - - - - Vikovo 8.907- - - - - - Vrbnik 1.245Liko-senjska 53.677 Virovitiko-podrav-

  ska93.389 Poeko-slavonska 85.831 Grad Zagreb 779.145

  Gradovi Grad Gradovi Gradske etvrtiNovalja 3.335 Orahovica 5.792 Lipik 6.674 - -Senj 8.132 Opine Pakrac 8.855 - -Opine Crnac 1.772 - - - -Brinje 4.108 ainci 3.308 Opine - -Donji Lapac 1.880 aavica 2.394 Brestovac 4.028 - -Karlobag 1.019 Gradina 4.485 aglin 3.386 - -Lovinac 1.096 Luka 4.276 Jaki 4.437 - -Perui 3.494 Mikleu 1.701 Kaptol 4.007 - -Plitvika Jezera 4.668 Nova Bukovica 2.096 Kutjevo 7.472 - -Udbina 1.649 Sopje 2.750 Velika 5.888 - -Vrhovine 905 Suhopolje 7.524 - - - -- - pii Bukovica 4.733 - - - -- - Voin 2.421 - -- - Zdenci 2.235 - - - -Meimurska 118.426 Dubrovako-nere-

  tvanska122.870 Istarska upanija 206.344 Splitsko-dalma-

  tinska463.676

  Gradovi Gradovi Gradovi GradoviMursko Sredie 6.548 Korula 5.889 Buje 5.340 Hvar 4.138Prelog 7.871 Opuzen 3.242 Buzet 6.059 Komia 1.677Opine Opine Novigrad 4.002 Stari Grad 2.817Belica 3.509 Blato 3.680 Pazin 9.227 Supetar 3.889Dekanovec 832 Dubrovako

  Primorje2.216 Vis 1.960

  Domainec 2.459 Vrgorac 7.593Donja Dubrava 2.274 Vrlika 2.705Donji Kraljevec 4.931 Janjina 593 - -Donji Vidovec 1.595 Konavle 8.250 Opine - -Gorian 30148 Kula Norinska 1.926 Bale 1.047 - -Gornji Mihaljevec 2.046 Lastovo 835 Barban 2.802 - -

 • STRANICA 44 BROJ 61 SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Kotoriba 3.333 Lumbarda 1.221 Brtonigla 1.579 - -Mala Subotica 5.676 Mljet 1.111 Cerovlje 1.745 - -

  Orebi 4.165 Faana 3.050 - -Orehovica 2.769 Pojezerje 1.233 Graie 1.433 - -Podturen 4.392 Slivno 2.078 Gronjan 785 OpineSelnica 3.442 Smokvica 1.012 Kanfanar 1.457 Baka Voda 2.924Strahoninec 2.728 Ston 2.605 Karojba 1.489 Bol 1.661Sveta Marija 2.433 Trpanj 871 Katelir Labinci 1.334 Brela 1.771Sveti Juraj na Bregu

  5.279 Vela Luka 4.380 Kran 3.264 Cista Provo 3.674

  Sveti Martin na Muri

  2.958 Zaablje 912 Lanie 398 Dicmo 2.657

  enkovec 2.770 upa Dubrovaka 6.663 Linjan 2.945 Dugi Rat 7.305trigova 3.221 Lupoglav 929 Dugopolje 30120Vratiinec 2.213 - - Marana 3.903 Gradac 3.615- - - - Medulin 6.004 Hrvace 4.116- - - - Motovun 983 Jelsa 3.656- - - - Oprtalj 981 Klis 4.367- - - - Pian 1.997 Leevica 740- - - - Raa 3.535 Lokviii 1.037- - - - Sveta Nedelja 2.909 Lovre 2.500- - - - Sveti Lovre 1.408 Marina 4.771- - - - Sveti Petar u umi 1.011 Milna 1.100- - - - Svetvinenat 2.218 Mu 4.074- - - - Tinjan 1.770 Nereia 868- - - - Vinjan 2.187 Okrug 2.980- - - - Viinada 1.137 Otok 5.782- - - - Vodnjan 5.651 Podbablje 4.904- - - - Vrsar 2.703 Podgora 2.884- - - - minj 3.447 Podstrana 7.341- - - - - - Postira 1.553- - - - - - Prgomet 797- - - - - - Primorski

  Dolac839

  - - - - - - Proloac 4.510- - - - - - Puia 2.224- - - - - - Runovii 2.643- - - - - - Seget 4.904- - - - - - Selca 1.977- - - - - - Suuraj 492- - - - - - Sutivan 759- - - - - - estanovac 2.685- - - - - - olta 1.479- - - - - - Tuepi 1.763- - - - - - Zadvarje 277- - - - - - Zagvozd 1.642- - - - - - Zmijavci 2.130Vukovarsko-sri-jemska

  204.768 ibensko-kninska 112.891 Osjeko-baranjska 330.506 Zadar 162.045

  Gradovi Gradovi Opine GradoviIlok 8.351 Drni 8.595 Antunovac 3.559 Benkovac 9.786Opine Skradin 3.986 Bilje 5.480 Biograd na

  Moru5.259

 • SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010. BROJ 61 STRANICA 45 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Andrijaevci 4.249 Vodice 9.407 Bizovac 4.979 Nin 4.603Babina Greda 4.262 Opine eminac 2.856 Obrovac 3.387Bogdanovci 2.366 Biskupija 1.669 Darda 7.062 Pag 4.350Borovo 5.360 Civljane 137 Donja Motiina 1.865 OpineBonjaci 4.653 Ervenik 988 Dra 3.356 Bibinje 3.923Cerna 4.990 Kijevo 533 Drenje 3.071 Galovac 1.190Drenovci 7.424 Kistanje 3.038 urenovac 7.946 Graac 3.923Gradite 3.382 Murter 2.075 Erdut 8.417 Jasenice 1.329Gunja 5.033 Pirovac 1.846 Ernestinovo 2.225 Kali 1.731Ivankovo 8.676 Primoten 2.992 Ferianci 2.418 Kukljica 650Jarmina 2.627 Promina 1.317 Gorjani 1.832 Liane Ostro-

  vike764

  Lovas 1.579 Rogoznica 2.391 Jagodnjak 2.537 Novigrad 2.368Markuica 3.053 Rui 1.775 Kneevi Vinogradi 5.186 Pakotane 3.884Negoslavci 1.466 Tisno 3.239 Koka 4.411 Paman 2.004Nijemci 5.998 Unei 2.160 Levanjska Varo 1.266 Polaa 1.434Nutar 5.862 - - Magadenovac 2.239 Polinik 4.664Otok (Vinkovci) 7.755 - - Marijanci 2.719 Posedarje 3.513Privlaka 3.776 - - Petlovac 2.743 Povljana 713Stari Jankovci 5.216 - - Petrijevci 3.068 Preko 3.871Stari Mikanovci 3.387 - - Podgora 3.314 Privlaka 2.199Tompojevci 1.999 - - Podravska Mosla-

  vina1.451 Raanac 30107

  Tordinci 2.251 - - Popovac 2.427 Sali 1.820Tovarnik 3.335 - - Punitovci 1.850 Stankovci 2.088Trpinja 6.466 - - Satnica akovaka 2.572 Starigrad 1.893Voinci 2.113 - - Semeljci 4.858 Sukoan 4.402Vrbanja 5.174 - - Strizivojna 2.759 Sveti Filip i

  Jakov4.482

  - - - - odolovci 1.955 kabrnje 1.772- - - - Trnava 1.900 Tkon 707- - - - Viljevo 2.396 Vir 1.608- - - - Vikovci 2.060 Zemunik Donji 1.903- - - - Vladislavci 2.124 - -- - - - Vuka 1.312 - -Brodsko-posavska upanija Brodsko-posavska upanija Brodsko-posavska upanija 176.765Opine Opine OpineBebrina 3.541 Gornji Bogievci 2.319 Sibinj 7.549 - -Brodski Stupnik 3.526 Gundinci 2.294 Sikirevci 2.707 - -Bukovlje 2.739 Klakar 2.417 Slavonski amac 2.649 - -Cernik 4.235 Nova Kapela 5.118 Stara Gradika 1.717 - -Davor 3.259 Okuani 4.224 Staro Petrovo Selo 6.352 - -Donji Andrijevci 4.393 Oprisavci 2.942 Velika Kopanica 3.570 - -Dragali 1.282 Oriovac 6.559 Vrbje 2.906 - -Garin 5.586 Podcrkavlje 2.683 Vrpolje 4.023 - -Gornja Vrba 2.559 Reetari 5.171 - - - -

 • STRANICA 46 BROJ 61 SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  I-OOP-7

  POZIV NA NATJEAJIme korisnika: ___________________________________Ulica: ___________________________________Grad/naselje: ___________________________________Drava: ___________________________________Telefon/faks: ___________________________________E-mail adresa: ___________________________________

  POZIV NA NATJEAJDobavlja:_________________________________________Ovime Vas pozivamo na podnoenje ponuda za dobavljaa roba i usluga navedenih u tehnikim zahtjevima ovog Poziva na natjeaj.

  Cjenovne ponude moraju biti priloene u kunama (HRK) ili euri-ma (EUR) do dana: ____________________ i biti vaee na dan podnoenja prijave.Robe i usluge moraju biti podrijetlom iz zemalja lanica Europske unije (EU) ili zemalja korisnica Instrumenta pretpristupne pomoi (IPA) (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Crna Gora, Biva Jugoslavenska Republika Makedonija, Turska i Albanija), ze-malja Europskog instrumenta za susjedstvo i partnerstvo (ENPI) (Alir, Armenija, Azerbajdan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Libanon, Libija, Moldavija, Maroko, Palestinska samouprava Zapadne obale i pojasa Gaze, Ruska Federacija, Sirija, Tunis i Ukra-jina) i zemalja Europskog gospodarskog pojasa (EEA) (Norveka, Liechtenstein i Island) i moraju biti potpuno nove. U ponudi mora-ju biti navedeni neto cijena, iznos PDV-a i ukupna cijena za svaku pojedinanu robu/uslugu.Molimo Vas, u ponudi potvrdite da je roba nova i neupotrebljavana te da potjee iz navedenih prihvatljivih zemalja podrijetla. Uz to, dobavlja je obvezan priloiti potpisanu izjavu/deklaraciju/certifi kat o podrijetlu, izdanu od proizvoaa ili drugi odgovarajui doku-ment koji je izdala nadlena institucija (ukoliko postoji). U sluaju graevinskih radova, molimo Vas jasno navedite zemlju podrijetla usluga, radova, opreme i roba. Certifi kat o podrijetlu mora biti iz-dan u trenutku isporuke (Certifi kat o podrijetlu izdan od Hrvatske gospodarske komore ili druge odgovarajue ustanove strane drave ili kopija originalnog certifi kata o podrijetlu ovjerena od javnog bi-ljenika ili kopija originalnog EUR1 ovjerena kod javnog biljenika ili kopija originalne izjave na raunu od strane ovlatenog izvoznika ovjerena od javnog biljenika).Molimo Vas da u trenutku kada je uvezena roba isporuena, za istu priloite kopiju originalne Jedinstvene carinske deklaracije ovjere-ne od strane javnog biljenika (dobavlja zadrava pravo tajnosti uvozne cijene i moe ju zacrniti na kopiji originalne Jedinstvene ca-rinske deklaracije), Deklaraciju proizvoda, Certifi kat o usklaenosti sa standardima za robu, gdje je potrebno, te Garantni list, ako je primjenjiv.Na izdanom raunu/teretnici mora biti naveden serijski broj opreme ili stroja, ako postoji.

  Novoosnovane Opine sukladno Zakonu o podrujima upa-nija, gradova i opina u Republici Hrvatskoj (Narodne no-vine br. 86/06 i 16/07)

  Karlovaka Kamanje 1008Primorsko-goranska Lopar 1191Zadarska Kolan 715Zadarska Vrsi 2453ibensko-kninska Bilice 2179ibensko-kninska Tribunj 1390Vukovarsko-srijemska titar 2608Istarska Funtana 831Istarska Tar-Vabriga 1590Meimurska Pribislavec 2929

  IZVJETAJ O STANJU PROJEKTAifra mjere:

  NAZIV KORISNIKAADRESAREFERENTNI BROJNAZIV ULAGANJAKRAJNJI ROK ZA SLANJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU (iz Ugovora)

  Provedene aktivnosti:

  Planirane aktivnosti:

  A) Projekt se provodi prema planuB) Projekt e se provesti prije zadanog rokaC) Projekt e kasniti*

  * Razlozi:

  Datum: _________________________________Potpis: _________________________________* Ovaj Izvjetaj alje se Agenciji za plaanja tromjeseno (svaka tri (3) mje-seca). Raunanje dana poinje danom potpisivanja Ugovora. Ukoliko je pro-cijenjeno da e projekt kasniti, molimo Vas da Agenciji za plaanja poaljete Zahtjev odobrenje promjena, najmanje 30 dana prije isteka roka za slanje Zahtjeva za isplatu, kako bi odredili novi rok za provedbu projekta.

 • SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010. BROJ 61 STRANICA 47 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  3. Poziv na natjeaj poslan dana:4. Cjenovna ponuda od dobavljaa za-

  primljena dana:5. Cjenovna ponuda vrijedi do:6. Cjenovna ponuda je usklaena s

  tehnikom specifi kacijom**7. Zemlja podrijetla planiranog ulaga-

  nja u objekte ili opremu8. Naziv proizvoaa (samo za opremu)9. Cijena planiranog ulaganja (EUR)***

  10. Mjeseni teaj eura EK***11. Cijena planiranog ulaganja u HRK

  bez PDV-a12. Drugi kriteriji13. Trajanje jamstva (ako je primjenjivo)14. Rokovi isporuke15. Mogunost servisiranja16. Dostava i montaa ukljuene u ci-

  jenu? 17. Ostalo18.

  N+1

  Odabrana cjenovna ponuda:Naziv dobavljaa:Naziv planiranog ulaganja:Vrijednost planiranog ulaganja (bez PDV-a):

  Razlozi za odabir cjenovne ponude, ako ona nije najjeft inija:

  Napomena:* U sluaju ulaganja do 10.000,00 , potrebno je ispuniti samo jedan stupac.** Sve priloene ponude moraju biti u skladu s tehnikim specifi kacijama i svi odgovori u redu 6 moraju biti DA.*** Preraun iz EUR u HRK obavlja se prema mjesenom teaju eura, utvrenom od Europske komisije (EK) za mjesec u kojem se podnosi prijava Agenciji za plaanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR). Web adresa na kojoj se moe dobiti uvid u navedeni teaj je: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/Ukoliko se ispunjava vie obrazaca I-OOP-8, na svima se mora koristiti isti teaj iskazan na 6 decimala. Preraun iz EUR u HRK mora se obaviti samo kod ponuda u kojima su cijene izraene iskljuivo u EUR. Kod ponuda koje sadre iznose u HRK i u EUR ili samo u HRK, nije potrebno popunjavati redove 9. i 10. U takvim sluajevima dovoljno je unijeti iznos iz ponude izraen u HRK u red 11.

  ZAHTJEV ZA ODOBRENJE PROMJENAKorisnik: _________________________________Referentni broj: ____________________________OIB/MB: _________________________________Zastupan po: ______________________________

  Certifi kat o podrijetlu tre-ba sadravati sljedee:1. roba dolazi od (dobavlja)2. kupac (ime korisnika);3. zemlja podrijetla4. ime robe, marka, model, serijski broj, opis5. iznos6. datum i broj fakture (prikazati podatke iz svih faktura):7. potpis i ig

  Molimo, navedite trajanje punog jamstva te mogunosti servisi-ranja(broj godina za jamstvo i za tehniko odravanje).Molimo, u ponudi navedite da e ugovor biti potpisan prije ispo-ruke usluga, radova, opreme i roba.Kod isporuke robe dobavlja e potvrditi na odgovarajuoj ispravi (ako je potpisana) ili na raunu da je roba istovjetna navedenoj u ponudi, da udovoljava tehnikim zahtjevima te da je nova i spremna za uporabu.

  U privitku ovog Poziva, kao njegov sastavni dio, nalazi se tehnika specifi kacija. Prilikom pripreme ponude dobavlja se mora pridra-vati gore navedenih zahtjeva.Molimo, ovjerite zaprimljenu tehniku specifi kaciju i ispunite ju (u sluaju radova na izgradnji ili rekonstrukciji), ili ju priloite ponudi (u sluaju nabave opreme).Ljubazno Vas molimo, potpiite i ovjerite ovaj Poziv na natjeaj, te ga poaljete kao privitak uz ponudu.Poveznica s tehnikom specifi kacijom u privitku je:1. broj/datum tehnike specifi kacije ____________ izdane od ________________________________ (ispunjava korisnik)2. druga poveznica_______________(ispunjava korisnik)Ljubazno Vas molimo, proslijedite svoju ponudu na sljedeu adresu:____________________________________________________________________________________Poziv raspisao: ________________________ (Potpis)

  Poziv na natjeaj zaprimljen dana:__________ ___________________________________

  (Potpis i ig dobavljaa)Privitak:1. Tehnika specifi kacija broj/datum_________ izdana od______ _____________________________ (ispunjava korisnik)

  I-OOP-8

  Tablica za usporedbu ponuda

  Prikazane cjenovne ponude

  *Dobavlja Dobavlja Dobavlja1. Naziv dobavljaa koji je zaprimio

  Poziv na natjeaj2. Adresa dobavljaa

 • STRANICA 48 BROJ 61 SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  korisnik je obvezan dostaviti Potvrdu/Izjavu/Uvjerenje koju je izdalo nadleno i ovlateno tijelo ili institucija kojim se potvruje zatraena promjena.2. Prilikom predaje Zahtjeva za odobrenje promjena za 2. Tip pro-mjena (promjene koje se odnose na lanak 9. st. 3. Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa/Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301):(a) promjena naziva, vrste i koliine opreme;(b) promjena zemlje porijekla;(c) promjena dobavljaa;(d) promjena kvalitete/kvantitete radova/materijala koji se trebaju provesti/ugraditi u sluaju izgradnje/rekonstrukcije zbog promjene tehnike specifi kacije;korisnik je obvezan dostaviti sljedee dokumente koji moraju biti original ili preslika ovjerena od strane javnog biljenika izuzev do-kumenata pod tokom (6) i (7) koji mogu biti u preslici, skenirani ili zaprimljeni putem e-maila:(1) Lista izdataka (obrasci I-OOP-15.1/I-OOP-15.2/I-OOP.15.3) koja sadri promjene, potpisana i ovjerena od strane podnositelja (tiskani primjerak i na CD-u, oba u Excel formatu)(2) Tablica usporedbe odobrene ponude i nove ponude po stavcima (tiskani primjerak i na CD-u, oba u Excel formatu)(3) Nova ponuda (jedna ponuda za svako odreeno ulaganje manje od 10.000 ; tri ponude za svako odreeno ulaganje vee od 10.000 ) ukoliko se odnosi na promjene tehnike specifi kacije opreme ili na dobavljaa koji nije sudjelovao u natjeaju koji je prethodio skla-panju Ugovora (tiskani primjerak i na CD-u).(4) Poziv na nadmetanje (I-OOP-7) za svaku dostavljenu ponudu, ovjerenu od strane dobavljaa(5) Tablica usporedbe cijena (I-OOP-8)(6) Potvrda/Izjava/Uvjerenje o porijeklu izdana od strane proizvoa-a/izvoaa radova za svaku dostavljenu ponudu(7) Dokument kao dokaz vlasnitva proizvoaa/izvoaa (izvadak iz Sudskog registra i/ili Obrtnog registra i/ili prvih 10 dionika Sre-dinje depozitarne agencije i/ili relevantni dokaz vlasnitva iz ino-zemstva).(8) U sluaju promjena u izgradnji koje zahtijevaju novu graevin-sku dozvolu:7.1. Graevinska dozvola ili drugi odgovarajui dokument izdan od strane Upravnog odjela za lokalnu i podrunu (regionalnu) samo-upravu i u skladu s Zakonom o prostornom ureenju i gradnji i vaeim Pravilnikom7.2. Novi dio Glavnog projekta (arhitektonski projekt, trokovnik, procjenu trokova, tehnoloki projekt)7.3. Uvjerenje koju izdaje Ministarstvo zatite okolia, prostornog ureenja i graditeljstva a koje potvruje usklaenost ulaganja s mi-nimalnim nacionalnim i standardima EU

  PROMJENE KOJE SE ODNOSE NA MJERU 301A. U sluaju potrebe izmjene ugovora potpisanog izmeu korisnika i izvoaa (Aneks Ugovoru), korisnik je obvezan poslati u Agenciju za plaanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: APPRRR) Zahtjev za odobrenje promjena i gore navedenu dokumentaciju pod tokama (1), (2), (7) i:

  TIP PROMJENE OBRA-ZLOENJE1. TIP (OPP)(a) Adresa;(b) Ime korisnika;(c) OIB/MB;(d) Ime zastupnika;(e) Promjena imena banke i iro-rauna;2. TIP (promjene projekta) (OOPRR)(a) promjena naziva, vrste i koliine opreme;(b) promjena zemlje porijekla;(c) promjena dobavljaa;(d) promjena kvalitete/kvantitete radova/materijala

  koji se trebaju provesti/ugraditi u sluaju izgrad-nje/rekonstrukcije zbog promjene tehnike speci-fi kacije;

  3. TIP (promjena u dinamici provoenja projekata)(OOI)

  Promjena datuma predaje Zahtjeva za isplatu u slu-aju:(a) posebna ili dodatna oprema odobrena od strane

  APPRRR;(b) iznimni vremenski uvjeti koji mogu utjecati na

  instalaciju ili montau robe/provedbu radova;(c) fi zike prepreke ili uvjeti koji mogu utjecati na

  isporuku robe/provedbu radova;(d) administrativnih naloga koja utjeu na datum

  dovrenja osim onih koji proizlaze iz pogreke ugovorne strane;

  (e) svaka obustava isporuke i/ili instalacije robe/pro-vedbe radova za koju nije odgovorna ugovorna strana;

  (f) via sila;4. TIP1 (OJN) (a) Promjena u Listi izdataka za Mjeru 301 I-OOP-15.3

  koja proizlazi iz promjene uspjenog ponuditelja;63

  UPUTE ZA POPUNJAVANJE I PREDAJU ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE PROMJENA

  Prilikom predaje Zahtjeva za odobrenje promjena, korisnik je obve-zan dati obrazloenje i predati dodatnu dokumentaciju ovisno o tipu promjene koja se trai:1. Prilikom predaje Zahtjeva za odobrenje promjena za 1. Tip pro-mjena s danim obrazloenjem (promjene koje se odnose na pream-bulu i lanak 9. st. 2. Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD progra-ma/Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301):(a) adresa(b) ime korisnika(c) OIB/MB(d) ime zastupnika(e) promjena imena banke i iro-rauna,

  1 4. Tip promjene bit e primjenjiv samo za Mjeru 301

 • SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010. BROJ 61 STRANICA 49 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  sljedei najvei rezultat (pod uvjetom da je ponuda prola tehniki prag i u okviru je maksimalnog prorauna dozvoljenog za ugovor).

  Obrazloenje:

  Korisnik je obvezan dostaviti ovaj primjerak Zahtjeva za odobre-nje promjena koji se nalazi u prilogu Pravilnika o provedbi Mjere 101. i 103. unutar IPARD programa/Pravilnika o provedbi Mjere 301 unutar IPARD programa koji je objavljen na web-stranicama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) ili moe biti preuzet s web-stranice APPRRR (www.apprrr.hr) ili web-stranice Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu slubu (www.hzpss.hr)

  Prilikom predaje ovog Zahtjeva za odobrenje promjena korisnik je obvezan zaokruiti broj i slovo koji oznaavaju zatraenu promjenu. Svaka promjena mora biti obrazloena i potkrijepljena s odgovara-juom dokumentacijom.

  Promjene koje su navedene u 1. Tipu promjena e biti automatski odobrene nakon pregleda traene popratne dokumentacije, Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa e biti poslan ko-risniku na potpis.

  Potrebna dokumentacija za odobrenje zatraenih promjena je gore navedena.

  Promjene koje s predlau ovim dokumentom (promjene navedene pod 2. Tipu, 3. Tipu i 4. Tipu) e biti predmetom odobrenja od strane APPRRR.

  APPRRR e odobriti ili odbiti ovaj Zahtjev za odobrenje promjena iz-davanjem Pisma odobrenja/odbijanja. U sluaju kada APPRRR odobri bilo koju od promjena pod 2. Tipom, 3. Tipom i 4. Tipom, APPRRR e prvo korisniku poslati Pismo odobrenja a zatim Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa. U sluaju provedbe Mjere 301 kad APPRRR odobri bilo koju od promjena pod 2. Tipom korisniku e poslati Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa.

  Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa moe biti iz-dan samo dva puta za promjene navedene pod 2.Tipom i 3. Tipom.

  Promjene navedene pod 2. Tipom, 3. Tipom i 4. Tipom mogu biti provedene nakon to korisnik zaprimi Pismo odobrenja.

  Promjene navedene pod 2. Tipom koje se odnose na Mjeru 301 mogu biti provedene nakon to korisnik nakon potpisanog Aneksa Ugovora za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301 pot-pie Aneks Ugovora s izvoaem.

  Aneks Ugovora (obrazac iz PRAG-a) tri (3) primjerka Zajedniku izjavu za iniciranje promjenaAko promjena bude odobrena APPRRR e izdati Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa i poslati ga korisniku na pot-pis. Nakon to APPRRR zaprimi potpisani Aneks Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa, APPRRR e poslati Aneks Ugovora (obrazac iz PRAG-a) korisniku kako bi ga korisnik i izvoa mogli potpisati.B. U sluaju kada korisnik zaprimi Pismo odobrenja od strane APPRRR kojim mu se odobrava raskid ugovora potpisanog izmeu njega i izvoaa, korisnik moe zatraiti od APPRRR-a odobrenje za sklapanje ugovora s novim izvoaem. Korisnik je obvezan poslati APPRRR-u Zahtjev za odobrenje promjena i gore navedenu doku-mentaciju pod tokama (1), (2), (6), (7) i: Ponudu novog izvoaaAko promjena bude odobrena APPRRR e izdati Pismo odobrenja i Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa i poslati ga korisniku na potpis.3. Prilikom predaje Zahtjeva za odobrenje promjena za 3. Tip pro-mjena (promjene koje se odnose na l. 8. st. 1. toka 14. Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa/l. 8. st. 1. toka 14. Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301):(a) promjena datuma predaje Zahtjeva za isplatukorisnik je obvezan dostaviti odgovarajuu dokumentaciju koju je izdalo nadleno i ovlateno tijelo ili institucija.4. Prilikom predaje Zahtjeva za odobrenje promjena za 4. Tip pro-mjene (promjena koje se odnose na l. 9. st. 5. Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301) korisnik je obvezan dostaviti sljedeu dokumentaciju:(a) Promjena u Listi izdataka za Mjeru 301 I-OOP-15.3 koja proizlazi iz promjene uspjenog ponuditelja(1) Ugovor potpisan s izvoaem (uspjenim ponuditeljem)(2) Listu izdataka za Mjeru 301 I-OOP-15.3;Ako uspjeni ponuditelj odobren od strane APPRRR-a ne vrati dva potpisana ugovora Korisniku u roku od 30 dana od dana zaprima-nja ili u bilo kojoj fazi naznai da nije voljan ili nije u mogunosti potpisati ugovor, ugovor mu nee biti dodijeljen. Postupak izrade ugovora mora zapoeti od 1. koraka (priprema Dosjea ugovora) s novim dosjeom ugovora pripremljenim koristei ponudu koja ima

 • STRANICA 50 BROJ 61 SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

 • SRIJEDA, 19. SVIBNJA 2010. BROJ 61 STRANICA 51 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  POJANJENJAIspod ifre izdatka moraju se dodati potrebni redovi za sektor i ulaganje koje je predmet prijaveSvi ostali sektori koji se ne odnose na predmet ulaganja bit e izbrisaniAko se ulaganje odnosi na izgradnju/rekonstrukciju, sve stavke (stavka po stavka) navedene ispod odgovarajue ifre izdatka trebaju biti specifi cirane. Sve kolone, osim Opisa, treba ispuniti. Podrijetlo roba treba biti specifi cirano za izgradnju/rekonstrukciju ukupno (jedan izvritelj radova) ili po grupi radova (nekoliko izvritelja radova).Ako se ulaganje odnosi u opremu, proizvodnu liniju ili ureaje, svaka stavka treba biti posebno specifi cirana, sve kolone trebaju biti ispu-njenje potujui pritom slijedee principe:- u kolonu Naziv prihvatljivog izdatka navesti naziv proizvodne linije,- u kolonu Opis napisati svrhu i dimenzije (ako se moe) i kapacitet.U kolonu Broj ponude navesti broj/oznaku sa odabrane ponude. Ako odabrana ponuda sadri neprihvatljive izdatke, isti se moraju navesti u tablici pod neprihvatljivim izdacima sa referencom istog broja/oznake ponude. Ukupni iznos spomenute ponude mora biti identian zbroju prihvatljivih i neprihvatljivih izdataka u obrascu I-OOP-15.

  PRILOG XI

  OZNAAVANJE ULAGANJA

  Oznaavanje ulaganja u IPARD programu ulaganja u okviru Mjere 301 ulaganja u razvoj ruralne infrastruktureSva ulaganja koja su sufi nancirana u sklopu IPARD programa tre-baju sadravati podatke o ulozi EU-a, tj. IPARD programa. Oznaa-vanje ulaganja je obveza krajnjeg korisnika i predstavlja doprinos u informiranju javnosti o ulozi EU-a u projektu, kao i o rezultatima projekta i njegovim doprinosima zajednici. Postupak oznaavanja ulaganja temelji se na priruniku Komunikacija i vidljivost za vanj-ske aktivnosti EK i na Uredbi EK 1974/2006.Ulaganja unutar IPARD programa moraju biti vidljivo oznaena po-mou informativne ploe/panoa koja sadri opis ulaganja te slogan i logo Europske unije i Republike Hrvatske.Korisnik je obvezan nabaviti odgovarajuu informativnu plou/pano, ovisno o vrsti ulasganja, i postaviti je na mjestu ulaganja u trenutku poetka izvoenja radova. Informativna ploa/pano mora ostati na tom mjestu sedam (7) godina nakon izdavanja Potvrde o zavretku ulaganja.Primjer: Pano/informativna ploa za oznaavanje ulaganja u izgrad-nju sustava za kanalizaciju (plastina ploa; dimenzija 2,94 m x 2,08 m).

  Informativne ploe za druge vrste infrastrukturnih ulaganja izgleda-ju jednako i istih su dimenzija, ali s drugaijim, tj. odgovarajuim, opisom ulaganja (tekstom).Ispunjavanje ove ugovorne obveze provjeravat e kontrolori na te-renu.

  PRILOG XII

  DOKUMENTI POTREBNI ZA KONTROLU NA TERENU ZA MJERU 301 (PREMA TIPU

  KONTROLE)

  br. NAZIV DOKUMENTAPRIJE

  UGOVARA-NJA

  PRIJE PLAA-

  NJAEX POST

  1. Glavni projekt + + +2. Knjiga ulaznih rauna (UR-a) + + +3. Knjiga izlaznih rauna (IR-a) + + +4. Popis dugotrajne imovine + + +5. Kartica konta dobavljaa + + +6. Ugovori s odabranim dobavljaima /

  izvoaima + +

  7. Kartica konta prihoda od refundacija, dotacija, subvencija, milodara i drugih nadoknada

  + +

  8. Graevinski dnevnik + +9. Graevinska knjiga + +

  10. Dokumenti o kvaliteti instaliranog ma-terijala + +

  11. Zapisnici o primopredaji + +12. Dokument o osposobljenosti djelatnika

  za rad s ugraenom opremom + +

  13. Potvrda o ispunjavanju EU standarda zatite okolia, izdana od MZOPUG-a +

  14. Dugoroni ugovori o opskrbi bioma-som za potrebe dobivanja toplinske energije?

  +

  1971 Na temelju lanka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (Na-

  rodne novine broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i rural-nog razvoja donosi

  NAREDBUO POSEBNIM MJERAMA ZA UVOZ PROIZVODA

  IVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ ODREENIH TREIH ZEMALJA U REPUBLIKU HRVATSKU

  I.Uvoz poiljaka proizvoda ivotinjskog podrijetla za prehranu

  ljudi i hranidbu ivotinja iz odreenih treih zemalja u Republiku

  mtomicicRectangle