narodne novine broj 75 – stranica 9 · pdf file narodne novine broj 75 – stranica...

Click here to load reader

Post on 24-Jan-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 9 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  5451 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društa- va, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

  2.106.050 2.031.545,63 96,5

  55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 5.225.341.009 5.328.456.673,13 102,0 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 5.225.341.009 5.328.456.673,13 102,0

  5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 275.341.009 273.891.673,13 99,5 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 4.950.000.000 5.054.565.000,00 102,1

  II. POSEBNI DIO Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefi nancijske imovine i izdaci za fi nancijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su po korisnicima

  i programima kako slijedi:

  Korisnik proračuna PLAN 2009. IZVRŠENJE

  1. – 12. 2009. Indeks

  1 2 3 4 5 Ukupni rezultat

  131.681.349.180 132.740.020.690,54 100,80

  010 HRVATSKI SABOR 152.413.199 150.489.360,09 98,74 01005 Hrvatski sabor 144.918.074 143.145.742,86 98,78 1000 ZAKONODAVNA VLAST 144.918.074 143.145.742,86 98,78 A501000 POSLOVANJE HRVATSKOG SABORA 142.450.574 141.075.737,88 99,03 3111 Plaće za redovan rad 83.415.524 83.210.404,67 99,75 3113 Plaće za prekovremeni rad 3.109.000 3.090.441,86 99,40 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.083.750 898.403,34 82,90 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 13.366.300 13.291.702,62 99,44 3133 Doprinosi za zapošljavanje 1.561.000 1.543.553,45 98,88 3211 Službena putovanja 7.050.000 6.893.468,58 97,78 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.210.000 2.185.173,12 98,88 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 114.000 110.295,75 96,75 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.910.000 1.690.219,88 88,49 3223 Energija 2.140.000 2.111.155,06 98,65 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 28.000 27.939,60 99,78 3225 Sitni inventar i autogume 28.500 25.058,52 87,92 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 920.000 861.611,82 93,65 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.550.500 1.490.678,49 96,14 3233 Usluge promidžbe i informiranja 910.000 895.737,08 98,43 3234 Komunalne usluge 845.000 819.290,78 96,96 3235 Zakupnine i najamnine 4.948.000 4.786.057,62 96,73 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.250.000 1.239.587,58 99,17 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.270.000 2.265.667,49 99,81 3238 Računalne usluge 1.165.000 1.135.824,87 97,50 3239 Ostale usluge 246.500 221.302,08 89,78 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 9.140.000 9.119.962,63 99,78 3292 Premije osiguranja 111.000 110.601,62 99,64 3293 Reprezentacija 2.192.000 2.192.000,00 100,00 3294 Članarine 440.000 437.427,46 99,42 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 395.000 381.136,99 96,49 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 20.000 15.637,95 78,19 3433 Zatezne kamate 26.000 21.596,97 83,07 3434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 500 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5.000 3.800,00 76,00 A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) 360.000 360.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 360.000 360.000,00 100,00 A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG

  PUTA 500.000 500.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 500.000 500.000,00 100,00 A501029 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 75.000 3121 Ostali rashodi za zaposlene 50.000 3433 Zatezne kamate 25.000

  mtomicic Rectangle

 • STRANICA 10 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Korisnik proračuna PLAN 2009. IZVRŠENJE

  1. – 12. 2009. Indeks

  1 2 3 4 5 A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE

  BORBE U RH 500.000 230.000,00 46,00 3811 Tekuće donacije u novcu 500.000 230.000,00 46,00 K250946 OPREMANJE HRVATSKOG SABORA 145.500 105.783,67 72,70 4221 Uredska oprema i namještaj 70.000 55.510,58 79,30 4222 Komunikacijska oprema 17.500 3.198,03 18,27 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 20.000 9.650,20 48,25 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 500 4241 Knjige u knjižnicama 37.500 37.424,86 99,80 K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA 886.000 874.221,31 98,67 4123 Licence 456.000 453.283,14 99,40 4221 Uredska oprema i namještaj 420.000 411.091,77 97,88 4262 Ulaganja u računalne programe 10.000 9.846,40 98,46 K501027 SABORSKA TELEVIZIJA 1.000 4221 Uredska oprema i namještaj 1.000 01020 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 7.495.125 7.343.617,23 97,98 1784 PROVEDBA IZBORA 7.495.125 7.343.617,23 97,98 A501002 PROVEDBA IZBORA 2.970.700 2.899.188,26 97,59 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.000 5.851,60 39,01 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.000 348,55 6,97 3233 Usluge promidžbe i informiranja 460.000 451.911,15 98,24 3235 Zakupnine i najamnine 1.000 301,00 30,10 3237 Intelektualne i osobne usluge 65.000 62.363,58 95,94 3238 Računalne usluge 635.000 634.448,80 99,91 3239 Ostale usluge 50.000 6.128,24 12,26 3293 Reprezentacija 10.000 8.135,34 81,35 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.729.700 1.729.700,00 100,00 A501024 REDOVNO POSLOVANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA 4.491.425 4.412.582,13 98,24 3111 Plaće za redovan rad 2.854.000 2.849.011,95 99,83 3113 Plaće za prekovremeni rad 106.000 101.308,45 95,57 3121 Ostali rashodi za zaposlene 25.875 17.924,24 69,27 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 461.100 457.299,55 99,18 3133 Doprinosi za zapošljavanje 51.600 50.155,49 97,20 3211 Službena putovanja 75.000 68.694,72 91,59 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 38.000 36.389,71 95,76 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.000 6.619,50 94,56 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 90.000 82.205,44 91,34 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.000 3225 Sitni inventar i autogume 12.000 9.820,05 81,83 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 105.000 94.672,56 90,16 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.000 5.416,51 90,28 3233 Usluge promidžbe i informiranja 19.000 17.202,00 90,54 3235 Zakupnine i najamnine 140.000 132.251,22 94,47 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 22.000 22.000,00 100,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000 14.506,65 72,53 3238 Računalne usluge 1.000 3239 Ostale usluge 1.000 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 420.000 416.001,66 99,05 3293 Reprezentacija 25.000 22.442,89 89,77 3294 Članarine 8.300 8.272,00 99,66 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.000 387,54 19,38 3433 Zatezne kamate 550 K501030 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE

  HRVATSKE 11.000 10.623,00 96,57 4123 Licence 11.000 10.623,00 96,57 K501031 OPREMANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HR-

  VATSKE 22.000 21.223,84 96,47

 • ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 11 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Korisnik proračuna PLAN 2009. IZVRŠENJE

  1. – 12. 2009. Indeks

  1 2 3 4 5 4221 Uredska oprema i namještaj 3.000 2.527,84 84,26 4222 Komunikacijska oprema 19.000 18.696,00 98,40 015 PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE 49.419.673 47.381.765,76 95,88 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 49.419.673 47.381.765,76 95,88 1001 USTAVNE OVLASTI PREDSJEDNIKA RH U PREDSTAVLJANJU I ZASTU-

  PANJU RH U ZEMLJI I INOZEMSTVU 49.419.673 47.381.765,76 95,88 A504000 POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA 27.656.464 26.837.091,77 97,04 3111 Plaće za redovan rad 13.700.528 13.680.396,58 99,85 3113 Plaće za prekovremeni rad 883.000 873.133,03 98,88 3121 Ostali rashodi za zaposlene 239.447 191.635,89 80,03 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 2.256.594 2.246.233,36 99,54 3133 Doprinosi za zapošljavanje 268.895 260.852,49 97,01 3211 Službena putovanja 1.408.000 971.864,58 69,02 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 185.000 164.688,59 89,02 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 30.000 18.639,00 62,13 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 590.000 580.618,79 98,41 3223 Energija 25.000 13.800,86 55,20 3225 Sitni inventar i autogume 400.000 399.995,63 100,00 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 150.000 131.670,59 87,78 3233 Usluge promidžbe i informiranja 770.000 751.036,69 97,54 3235 Zakupnine i najamnine 720.000 689.271,78 95,73 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 195.000 195.000,00 100,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 980.000 915.539,85 93,42 3239 Ostale usluge 540.000 494.176,61 91,51 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 340.000 336.957,22 99,11 3293 Reprezentacija 2.150.000 2.150.000,00 100,00 3294 Članarine 5.000 3.687,00 73,74 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 870.000 868.297,77 99,80 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 25.000 16.700,00 66,80 3433 Zatezne kamate 5.000 2.407,98 48,16 3434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 900.000 868.287,48 96,48 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 20.000 12.200,00 61,00 A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA 20.053.209 18.918.409,48 94,34 3111 Plaće za redovan rad 7.151.607 7.130.008,53 99,70 3113 Plaće za prekovremeni rad 1.362.000 1.350.089,92 99,13 3121 Ostali rashodi za zaposlene 389.375 320.442,17 82,30 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.328.090 1.314.415,49 98,97 3133 Doprinosi za zapošljavanje 160.037 152.641,70 95,38 3211 Službena putovanja 200.000 190.166,94 95,08 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 415.000 398.796,61 96,10 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 20.000 18.993,00 94,97 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.330.000 1.330.000,00 100,00 3222 Materijal i sirovine 900.000 595