narodne novine broj 19 – stranica 17 - crs.hrcrs.hr/portals/0/docs/hrv/brodice_jahte/pravila za...

Click here to load reader

Post on 30-Aug-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SRIJEDA, 2. OUJKA 2016. BROJ 19 STRANICA 17 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

  570 Na temelju lanka 77. stavka 3. Pomorskog zakonika (Narod-

  ne novine br. 181/2004., 76/2007., 146/2008., 61/2011., 56/2013. i 26/2015) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

  PR AVIL AZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU BRODICA I

  JAHTIlanak 1.

  1. Pravila za statutarnu certifi kaciju brodica i jahti propisuju tehnike zahtjeve za brodice i jahte hrvatske dravne pripadnosti u svezi s postupcima ocjene sukladnosti projekta i gradnje, statutar-nom certifi kacijom plovila za sport i razonodu i postupkom ocjene sukladnosti plovila nakon gradnje, tehnikim normama za obavlja-nje pregleda radi utvrivanja sposobnosti za plovidbu jahti i brodica.

  2. Sastavni dio ovih Pravila su prilozi:a) Prilog I: Openito,b) Prilog II: Nadzor i ocjena sukladnosti tijekom gradnje bro-

  dica i jahti,c) Prilog III: Pregledi jahti,d) Prilog IV: Pregledi brodica.

  lanak 2.Ovim se Pravilima preuzimaju odredbe Direktive 2013/53/EU

  Europskog parlamenta i Vijea od 20. studenoga 2013. o rekreacij-skim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon i o stavlja-nju izvan snage Direktive Vijea 94/25/EZ (Tekst znaajan za EGP).

  PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBElanak 3.

  Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju vrijediti Pravila za statutarnu certifi kaciju brodica i jahti iz 2010. godine objavljena u Narodnim novinama br. 82/2010.

  lanak 4.Ova Pravila stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u

  Narodnim novinama.Klasa: 011-01/16-02/02Urbroj: 530-03-2-16-1Zagreb, 22. veljae 2016.

  MinistarOleg Butkovi, v. r.

  PRILOG I

  OPENITO

  1. PRIMJENA1.1 PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU JAHTI I BRO-DICA (u daljnjem tekstu: Pravila) sukladno odredbama Pomorskog zakonika Republike Hrvatske, kako je izmijenjen i dopunjen (u dalj-njem tekstu: Pomorski zakonik) i Pravilnika o brodicama i jahtama,

  kako je izmijenjen i dopunjen (u daljnjem tekstu: Pravilnik o bro-dicama i jahtama) propisuju tehnike zahtjeve u svrhu utvrivanja sposobnosti brodice i jahte za plovidbu u svezi sa:.1 Sigurnou ljudskih ivota, brodice ili jahte i imovine..2 Spreavanjem oneienja pomorskog okolia uljem, tetnim

  tvarima, otpadnim vodama i smeem..3 Zatitom morskog okolia od tetnog djelovanja sustava protiv

  obrastanja trupa..4 Zatitom na radu, smjetajem posade i putnika..5 Spreavanjem oneienja zraka..6 Uvjetima za prijevoz putnika..7 Sigurnou ureaja za rukovanje teretom.1.2 Pravila se primjenjuju na:.1 Rekreacijska plovila (plovila za sport i razonodu) za osobne

  potrebe (brodice i jahte)..2 Rekreacijska plovila za gospodarske namjene (brodice i jahte u

  svrhu iznajmljivanja)..3 Brodice za gospodarske namjene (brodice namijenjene za pri-

  jevoz do 12 putnika, brodice namijenjene za prijevoz tereta, radne brodice).

  .4 Javne brodice.1.3 Pravila ukljuuju i odredbe kojima se preuzimaju odredbe Di-rektive 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijea od 20. studenoga 2013. o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon i o stavljanju izvan snage Direktive Vijea 94/25/EZ (Tekst znaajan za EGP) koje se odnose na:.1 Zahtjeve za projektiranje i izgradnju proizvoda navedenih u to.

  1.5, dok su pravila o njihovom slobodnom kretanju izvan Unije propisana Pravilnikom o brodicama i jahtama.

  .2 Postupke ocjene sukladnosti.

  .3 Postupak certifi kacije (provedbu odobrenog postupka ocjene sukladnosti i izdavanje potvrde o gradnji).

  .4 Postupak ocjenjivanja sukladnosti nakon izgradnje.Ova Pravila je potrebno iitavati zajedno s odredbama Pravilnika o brodicama i jahtama.1.4 Ova Pravila primjenjuju se od 18. sijenja 2016. godine na sve nove proizvode kako su navedeni u to. 1.5, a za koja do tada nije bio proveden postupak ocjene sukladnosti.Proizvodi za koje je bio proveden postupak ocjene sukladnosti prije 18. sijenja 2016. godine i koji su certifi cirani u skladu s Direktivom 94/25/EZ mogu biti stavljeni na trite ili puteni u upotrebu najka-snije do 18. sijenja 2017. godine.Izvanbrodski porivni strojevi s paljenjem iskrom s nazivnom sna-gom jednakom ili manjom od 15 kW, koji su u skladu sa stupnjem I. graninih vrijednosti emisije ispunih plinova utvrenih u Pravi-lima, Prilog 2., to. 2.7.2 i koje su proizvela mala i srednja poduze-a kako su defi nirana u Preporuci Komisije 2003/361/EZ mogu biti stavljeni na trite ili puteni u upotrebu najkasnije do 18. sijenja 2020.1.5 Ova Pravila primjenjuju se na sljedee proizvode:.1 Rekreacijska plovila i djelomino dovrena rekreacijska plovila..2 Osobna plovila na vodomlazni pogon i djelomino dovrena

  osobna plovila na vodomlazni pogon..3 Sastavne dijelove plovila (vidjeti Pravila, Prilog 2., pog. 2.11),

  ako se odvojeno stavljaju na trite Unije.

  mtomicicRectangle
 • STRANICA 18 BROJ 19 SRIJEDA, 2. OUJKA 2016.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  brodicama i jahtama kada se stavlja na trite Unije u re-kreacijske svrhe;

  ronilice; lebdjelice; hidrokrilna plovila; amfi bijska vozila, tj. motorna vozila koja se kreu na

  kotaima ili na gusjenicama i kojima se moe upravljati i na vodi i na kopnu.

  ii originalne i pojedinane replike povijesnih porivnih stro-jeva izraenih prema nacrtima prije 1950. koje nisu serij-ski proizvedene te su postavljene na plovilo navedeno u toki (a) podtokama v. ili vii.;

  iii porivne strojeve graene za vlastite potrebe graditelja, pod uvjetom da se nakon toga ne stavljaju na trite Unije ti-jekom razdoblja od pet godina od putanja plovila u upo-trebu.

  (c) U pogledu zahtjeva u vezi s emisijom buke propisanih u propi-sanih u Pravilima, Prilog 2., pog. 2.8, na:

  i sva plovila navedena u toki (b); ii plovila graena za vlastite potrebe graditelja (samograd-

  nje), pod uvjetom da se nakon toga ne stavljaju na trite Unije tijekom razdoblja od pet godina od putanja plovila u upotrebu.

  2. SADRAJ PRAVILA2.1 Pravila se sastoje od etiri priloga, i to:.1 Prilog 1. OPENITO.2 Prilog 2. NADZOR/OCJENA SUKLADNOSTI TIJEKOM

  GRADNJE BRODICA I JAHTI, kojim se propisuju: a) temeljni tehniki zahtjevi; b) postupci ocjene sukladnosti projekta i gradnje plovila; c) certifi kacija rekreacijskih plovila; d) tehniki zahtjevi za statutarnu certifi kaciju jahti koje viju

  zastavu Republike Hrvatske; e) tehniki zahtjevi za statutarnu certifi kaciju brodica koje

  viju zastavu Republike Hrvatske..3 Prilog 3. PREGLEDI JAHTI, kojim se propisuju tehnike

  norme za obavljanje pregleda radi utvrivanja sposobnosti za plovidbu jahti.

  .4 Prilog 4. PREGLEDI BRODICA, kojim se propisuju: a) tehnike norme za obavljanje pregleda radi utvrivanja

  sposobnosti za plovidbu brodica b) zahtjevi prilikom gradnje brodica za osobne potrebe.

  3. OBJANJENJE IZRAZA I POJMOVA

  3.1 Brodica plovni objekt namijenjen za plovidbu morem koji nije brod ili jahta, ija je duljina vea od 2,5 metara, ili ukupne snage porivnih strojeva vee od 5 kW1).

  1) Izvorna povijesna plovila i njihove pojedinane replike projektirana prije 1950. godine i graena od preteito izvornih materijala, kada su ista nami-jenjena za stavljanje na trite i/ili uporabu kao plovila za gospodarske na-mjene, nisu izuzeta od odredbi ovih Pravila, a o njihovoj primjeni odluuje Priznata organizacija razmatrajui svaki sluaj zasebno.

  .4 Porivne strojeve koji su ugraeni ili su posebno namijenjeni ugradnji na plovilo ili u njega.

  .5 Porivne strojeve ugraene na plovilo ili u njega koji podlijeu znaajnim preinakama motora.

  .6 Plovila koja podlijeu znaajnim preinakama plovila.1.6 Ova Pravila ne primjenjuju se na sljedee proizvode:(a) U pogledu temeljnih tehnikih zahtjeva (zahtjevi projektiranja

  i izgradnje) propisanih u Pravilima, Prilog 2., odsjek 2., na: i Plovila namijenjena iskljuivo za utrke, ukljuujui plovila

  za veslake utrke i trening, koje je kao takve oznaio pro-izvoa.

  ii Kanue i kajake, projektirane za pokretanje iskljuivo na ljudski pogon, gondole i pedaline.

  iii Daske za jedrenje, projektirane iskljuivo za pokretanje na vjetreni pogon i za upravljanje od strane jedne ili vie osoba koje stoje.

  iv Daske za jahanje na valovima. v Originalna povijesna plovila i pojedinane replike projek-

  tirane prije 1950., graene preteito od izvornih materijala i oznaene kao takve od strane proizvoaa.

  vi Eksperimentalna plovila, pod uvjetom da se ne stavljaju na trite Unije.

  vii Plovila graena za vlastite potrebe graditelja (samograd-nje), pod uvjetom da se nakon toga ne stavljaju na trite Unije tijekom razdoblja od pet godina od putanja plovila u upotrebu.

  viii Plovila posebno namijenjena za uporabu s posadom i za komercijalni prijevoz putnika, bez obzira na broj putnika.

  Gornje pri tome ne dovodi u pitanje injenicu da se isto plovilo takoer moe upotrijebiti za iznajmljivanje ili sportsko i rekreacijsko osposobljavanje, a to ga ne is-kljuuje iz podruja primjene ovih Pravila i Pravilnika o brodicama i jahtama kada se stavlja na trite Unije u re-kreacijske svrhe.

  ix Ronilice. x Lebdjelice. xi Hidrokrilna plovila. xii Plovila na parni pogon s vanjskim izgaranjem koja se kao

  pogonskim gorivom koriste ugljenom, drvom, uljem ili plinom.

  xiii Amfi bijska vozila, tj. motorna vozila koja se kreu na ko-taima ili na gusjenicama i kojima se moe upravljati i na vodi i na kopnu.

  (b) U pogledu zahtjeva za emisiju ispunih plinova propisanih u Pravilima, Prilog 2., pog. 2.7, na:

  i porivne strojeve koji su ugraeni ili su posebno namijenje-ni ugradnji na sljedee proizvode:

  plovila namijenjena iskljuivo za utrke i koje je kao ta-kve oznaio proizvoa;

  eksperimentalna plovila, pod uvjetom da se ne stavljaju na trite Unije;

  plovila posebno namijenjena za uporabu s posadom i za komercijalni prijevoz putnika, bez obzira na broj putnika.

  Gornje pri tome ne dovodi u pitanje injenicu da se isto plovilo takoer moe upotrijebiti za iznajmljivanje ili sportsko i rekreacijsko osposobljavanje, a to ga ne is-kljuuje iz podruja primjene ovih Pravila i Pravilnika o

 • SRIJEDA, 2. OUJKA 2016. BROJ 19 STRANICA 19 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  3.11 Gliser brodica ili jahta koja pomou mehanikog porivnog ureaja klizi po povrini mora.3.12 Osobno plovilo na vodomlazni pogon (vodeni skuter i sl.) plovilo kako je defi nirano u Pravilima, Prilog 2., odsjek 4.3.13 Motorna jahta jahta koja se iskljuivo kree pomou meha-nikog porivnog ureaja.3.14 Brodica na jedra svaka brodica koja kao porivni ureaj ima jedra dovoljne povrine pomou kojih se moe kretati po moru. Ovaj pojam ne iskljuuje brodice koje uz jedra imaju i mehaniki porivni ureaj.3.15 Jahta na jedra svaka jahta koja kao porivni ureaj ima je-dra dovoljne povrine pomou kojih se moe kretati po moru. Ovaj pojam ne iskljuuje jahte koje uz jedra imaju i mehaniki porivni ureaj.3.16 Brodica na vesla brodica koja kao porivno sredstvo koristi vesla.3.17 Osobe u brodici ili jahti lanovi posade i putnici na brodici ili jahti.3.18 Priznata organizacija sukladno odredbama Pomorskog zakonika u svrhu ovih Pravila Priznatom organizacijom smatra se Hrvatski registar brodova.3.19 Priznata organizacija izvan Republike Hrvatske organiza-cija priznata u skladu s Uredbom (EC) 391/2009 Europskog parla-menta i Vijea od 23. travnja 2009. godine.3.20 Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti tijelo za ocjenjivanje su-kladnosti koje obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti, ukljuujui umjeravanje, testiranje, potvrivanje i pregled, prijavljeno Europskoj komisiji i koje ispunjava zahtjeve ovih Pravila i Pravilnika o brodi-cama i jahtama.3.21 Priznata pomorska uprava pomorska uprava drave lanica Europskog gospodarskog prostora (EEA).3.22 Duljina brodice:.1 za brodice za sport i razonodu, za osobne potrebe ili za gos-

  podarsku djelatnost, kao mjerodavna uzima se duljina trupa brodice kako je defi nirana u Pravilima, Prilog 2., to. 1.2.2.

  .2 za brodice za gospodarske namjene, razliite od onih navedenih u to. 3.25.1 (javne brodice, brodice za prijevoz putnika i/ili tereta, brodice za obavljanje ribolova, vaenje ljunka, kame-na i druge gospodarske djelatnosti), kao mjerodavna uzima se badarska duljina brodice, odnosno duljina na temelju koje se plovilo odreuje kao brodica, a predstavlja 96% ukupne duljine na vodnoj liniji, povuenoj na visini od 85% najmanje visine broda iznad gornjeg ruba kobilice, ili duljina od prednjega ruba pramane statve do osi osovine kormila na istoj vodnoj liniji, ako je ta vrijednost vea. Na brodicama izvedenim s kosom kobilicom, vodna linija na kojoj se mjeri ta duljina mora biti paralelna s projektiranom vodnom linijom.

  3.23 Duljina jahte:.1 za jahte, za osobne potrebe ili za gospodarsku djelatnost, kao

  mjerodavna uzima se duljina trupa jahte kako je defi nirana u Pravilima, Prilog 2., to. 1.2.2.

  .2 za jahte, za osobne potrebe ili za gospodarsku djelatnost, ija je duljina trupa vea od 24 metra, kao mjerodavna uzima se duljina koja iznosi 96% ukupne duljine na vodnoj liniji, po-vuenoj na udaljenosti od 85% najmanje visine jahte, iznad gornjeg ruba kobilice, ili duljina od prednjeg ruba pramane statve do osi osovine kormila na navedenoj vodnoj liniji, ako je ova vrijednost vea. Na jahtama koje su projektirane s kosom

  Pojam brodica ne obuhvaa:.1 Plovila koja pripadaju drugom pomorskom objektu u svrhu

  prikupljanja, spaavanja ili obavljanja radova..2 Kanue, kajake, gondole i pedaline..3 Daske za jedrenje i daske za jahanje na valovima..4 Plovila namijenjena iskljuivo za natjecanja.U svrhu ovih Pravila pojam brodica iskljuuje sljedea plovila (o moguoj primjeni pojedinih odredbi ovih Pravila na dolje navedena plovila odluuje Ministarstvo, na osnovu preporuke Priznate organi-zacije, razmatrajui svaki sluaj zasebno):.1 Plovila eksperimentalne izvedbe..2 Ronilice..3 Plovila na zranom jastuku..4 Hidrokrilna plovila..5 Plovila namijenjena iskljuivo za natjecanja.3.2 Jahta plovni objekt za razonodu, neovisno da li se koristi za osobne potrebe ili za gospodarsku djelatnost, a ija je duljina vea od 12 metara i koji je namijenjen za dulji boravak na moru2), te koji je pored posade ovlaten prevoziti ne vie od 12 putnika3).Plovilo za sport i razonodu ija duljina trupa prelazi 12 metara, ali pri tome nije namijenjeno za dulji boravak na moru smatra se bro-dicom.U svrhu ovih Pravila pojam jahta iskljuuje sljedea plovila (o mo-guoj primjeni pojedinih odredbi ovih Pravila na dolje navedena plovila odluuje Ministarstvo, na osnovu preporuke Priznate orga-nizacije, razmatrajui svaki sluaj zasebno):.1 Plovila eksperimentalne izvedbe..2 Ronilice..3 Plovila na zranom jastuku..4 Hidrokrilna plovila..5 Plovila namijenjena iskljuivo za natjecanja.3.3 Postojea brodica brodica koja je upisana u oevidnik brodica Republike Hrvatske.3.4 Postojea jahta jahta koja je upisana u Upisnik jahti Republike Hrvatske.3.5 Brodica za gospodarske namjene brodica za prijevoz put-nika i/ili tereta uz naplatu, brodica za rekreaciju za iznajmljivanje, obavljanje ribolova, vaenje ljunka, kamena i druge gospodarske djelatnosti.3.6 Jahta za gospodarske namjene jahta namijenjena iznajmlji-vanju sa ili bez posade.3.7 Brodica za osobne potrebe brodica za sport i razonodu koja se ne koristi u gospodarske namjene.3.8 Jahta za osobne potrebe jahta koja se ne koristi u gospodarske namjene.3.9 Javna brodica brodica, osim ratne brodice, namijenjena i opremljena za obavljanje djelatnosti od opeg interesa drave, a iji je vlasnik, odnosno brodar drava ili neko drugo tijelo ovlateno od drave i koja slui iskljuivo u negospodarske namjene.3.10 Motorna brodica brodica koja se kree pomou mehanikog porivnog ureaja.

  2) Pod pojmom namijenjen za dulji boravak na moru podrazumijevaju se odgovarajui uvjeti smjetaja i boravka koji osobama na jahti omoguuju dulji autonomni boravak na moru prvenstveno s aspekta zatite i sigurnosti. U tom smislu oekuje se da jahta bude zatvorenog tipa s nadgraem, te da je pri tome osiguran: kabinski i/ili posteljni smjetaj za sve osobe na jah-ti, ventilacija, rasvjeta, opskrba pitkom vodom, kuhinja, sanitarni vorovi, mjesta za odlaganje osobnih stvari za osobe na jahti i putovi pristupa/bijega.

 • STRANICA 20 BROJ 19 SRIJEDA, 2. OUJKA 2016.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  .2 Postupke ocjene sukladnosti projekta i gradnje plovila.

  .3 Certifi kaciju rekreacijskih plovila.

  .4 Tehnike zahtjeve za statutarnu certifi kaciju jahti koje viju za-stavu Republike Hrvatske.

  .5 Tehnike zahtjeve za statutarnu certifi kaciju brodica koje viju zastavu Republike Hrvatske.

  .6 Postupak ocjenjivanja sukladnosti nakon izgradnje.

  1.2 DEFINICIJE1.2.1 Plovilo bilo koje rekreacijsko plovilo ili osobno plovilo na vodomlazni pogon.1.2.2 Rekreacijsko plovilo bilo koje plovilo bilo koje vrste, isklju-ujui osobno plovilo na vodomlazni pogon, namijenjeno za sport i razonodu duljine trupa od 2,5 m do 24 m, neovisno o vrsti pogona.1.2.3 Osobno plovilo na vodomlazni pogon plovilo namijenjeno za sport i razonodu duljine manje od 4 metra, opremljeno porivnim strojem i vodomlaznom pumpom kao glavnim pogonskim urea-jem, projektirano tako njime upravlja jedna ili vie osoba koje sjede, stoje uspravno ili klee na trupu, a ne unutar trupa.1.2.4 Plovilo graeno za vlastite potrebe graditelja (samograd-nja) plovilo koje je preteito izgradio njegov budui korisnik za vlastite potrebe.1.2.5 Porivni stroj svaki motor s unutarnjim izgaranjem s palje-njem goriva iskrom ili kompresijskim paljenjem koji se upotrebljava izravno ili neizravno u svrhu poriva plovila.1.2.6 Znaajnija preinaka motora preinaka porivnog stroja koja potencijalno moe prouzroiti da motor prekorai granine vrijed-nosti isputanja propisanih u to. 2.7 ovog Priloga Pravila, ili povea nazivnu snagu motora za vie od 15%.1.2.7 Znaajnija preinaka plovila preinaka koja mijenja vrstu pogona plovila, ukljuuje znaajniju preinaku motora ili mijenja plo-vilo u tolikoj mjeri da ono moda nee ispuniti temeljne sigurnosne i okoline zahtjeve.1.2.8 Vrsta pogona metoda kojom se pokree plovilo.1.2.9 Porodica motora proizvoaevo razvrstavanje motora koji prema projektu imaju sline osobine isputanja ispunih plinova ili buke.1.2.10 Duljina trupa duljina trupa mjerena u skladu s s uskla-enom normom.Duljina trupa je duljina od krajnje krmene do krajnje pramane to-ke integralnog dijela trupa plovila mjerena paralelno s vodnom lini-jom koja odgovara plovilu nakrcanom punim zalihama i s najveim doputenim optereenjem plovila. Za razliite izvedbe pramanog i krmenog dijela te ostala objanjenja vrijedi kako je navedeno u hrvatskoj normi HRN EN ISO 8666:2003 Mala plovila Osnov-ni podaci. Na Slici 1.2.2-1 prikazani su neki primjeri odreivanja duljine trupa.1.2.11 Stavljanje na raspolaganje na tritu svaka isporuka proi-zvoda za distribuiranje, potronju ili upotrebu na tritu Unije u okviru komercijalne djelatnosti, s plaanjem ili bez plaanja.1.2.12 Stavljanje na trite prvo stavljanje na raspolaganje proi-zvoda na tritu Unije.1.2.13 Putanje u upotrebu prva upotreba proizvoda unutar Uni-je od strane krajnjeg korisnika.1.2.14 Proizvoa svaka fi zika ili pravna osoba koja proizvodi proizvod ili za koju se takav proizvod projektira ili proizvede te koja stavlja taj proizvod na trite pod svojim imenom ili trgovakom oznakom.

  kobilicom, vodna linija na kojoj se mjeri ta duljina treba biti paralelna s konstrukcijskom vodnom linijom.

  3.24 Brodica ili jahta ovisno o svojoj veliini, konstrukciji i drugim tehnikim karakteristikama moe ploviti u sljedeim podrujima plovidbe:.1 Podruje plovidbe I obuhvaa meunarodnu plovidbu svim

  morima i vodama koje su pristupane s mora..2 Podruje plovidbe Ia obuhvaa meunarodnu plovidbu svim

  morima i vodama koje su pristupane s mora uz ogranienje neudaljavanja od najblieg kopna ne vie od 20 Nm.

  .3 Podruje plovidbe II obuhvaa meunarodnu plovidbu Ja-dranskim morem.

  .4 Podruje plovidbe IIa obuhvaa meunarodnu plovidbu Ja-dranskim morem uz ogranienje neudaljavanja od najblieg kopna ne vie od 12 Nm.

  .5 Podruje plovidbe III obuhvaa plovidbu unutarnjim mor-skim vodama, vodama koje su pristupane s mora i teritorijal-nim morem RH, a za ribarske brodice duljine vee od 7 metara i ekoloko-ribolovnim pojasom Republike Hrvatske.

  U podruju plovidbe III mogu postojati sljedea ogranienja: IIIa do 6 Nm od obale kopna ili otoka IIIb do 3 Nm od obale kopna ili otoka IIIc do 1 Nm od obale kopna ili otoka.6 Podruje plovidbe IV obuhvaa plovidbu lukama, zaljevima,

  uima rijeka, hrvatskim jezerima, te rijekama do granica do koje su one plovne s morske strane.

  Sva plovila graena prema zahtjevima ovih Pravila i Pravilnika o brodicama i jahtama moraju biti svrstana u odgovarajuu projektnu kategoriju kako je to odreeno Pravilima, Prilog 2., to. 2.2.Donjom tablicom dana je usporedba projektnih kategorija prema gore navedenim podrujima plovidbe.Usporedna tablica projektnih kategorija i podruja plovidbe

  Projektna kategorija Snaga vjetra, BfZnaajna

  valna visina3) (H1/3, m)

  Podruje plovidbe

  A > 8 > 4 sva podrujaB 8 4 Ia i nieC 6 2 IIa i nieD 4 0,3 IV

  3.25 Drava lanica Europskog gospodarskog prostora (EEA) drava lanica EEA Sporazuma o Europskom gospodarskom pro-storu potpisan 2. svibnja u Oportu, kako je izmijenjen Protokolom potpisanim 17. oujka 1993. godine u Briselu.

  3) H1/3 znaajna valna visina u metrima, odnosno srednja vrijednost jedne treine najveih valova

  PRILOG II

  NADZOR I OCJENA SUKLADNOSTI TIJEKOM GRADNJE BRODICA I JAHTI

  1. OPENITO1.1 PRIMJENA1.1.1 Ovaj Prilog Pravila propisuje:.1 Temeljne tehnike zahtjeve.

 • SRIJEDA, 2. OUJKA 2016. BROJ 19 STRANICA 21 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  1.3.3 Pretpostavlja se da su proizvodi iz to 1.3.2 koji nose oznaku CE sukladni s ovim Pravilima i Pravilnikom o brodicama i jahtama.Pravila i uvjeti stavljanja oznake CE1.3.4 Oznaka CE stavlja se na proizvode iz to 1.3.2 tako da bude vidljiva, itljiva i neizbrisiva. U sluaju sastavnih dijelova, kada na-vedeno zbog veliine ili naravi proizvoda nije mogue ili opravdano, oznaka se stavlja na ambalau i u priloene dokumente. U sluaju plovila, oznaka CE stavlja se na ploicu graditelja plovila koja je postavljena odvojeno od identifi kacijskog broja plovila. U sluaju porivnog stroja, oznaka CE stavlja se na motor. 1.3.5 Oznaka CE stavlja se prije nego to je proizvod stavljen na trite ili puten u upotrebu. Oznaka CE i identifi kacijski broj iz to. 1.3.6 mogu biti popraeni piktogramom ili bilo kojom drugom oznakom kojom se naznauje poseban rizik ili nain upotrebe.1.3.6 Oznaka CE popraena je identifi kacijskim brojem prijavljenog tijela ako je to tijelo ukljueno u fazu kontrole proizvodnje ili u ocje-njivanje nakon izgradnje.Identifi kacijski broj prijavljenog tijela stavlja samo tijelo ili, prema njegovim uputama:.1 proizvoa ili njegov ovlateni zastupnik; ili.2 privatni uvoznik prije putanja u upotrebu proizvoda ako proi-

  zvoa nije proveo ocjenjivanje sukladnosti za dotini proizvod; ili

  .3 osoba koja stavlja na trite ili puta u upotrebu porivni stroj ili plovilo nakon njihove znaajnije preinake, ili bilo koja oso-ba koja mijenja predvienu svrhu plovila koje nije obuhvaeno ovim Pravilima i Pravilnikom o brodicama i jahtama tako da nakon toga ulazi u njihovo podruje primjene, prije nego to proizvod stavi na trite ili ga pusti u upotrebu; ili

  .4 osoba koja stavlja na trite plovilo graeno za vlastite potrebe (samogradnju) prije isteka petogodinjeg razdoblja prije stav-ljanja proizvoda na trite.

  2. BITNI TEHNIKI ZAHTJEVI2.1 OPENITO2.1.1 Plovilo mora udovoljavati zahtjevima navedenim u ovom od-sjeku u mjeri koliko je primjenjivo.Udovoljavanjem valjanim usuglaenim meunarodnim normama podrazumijeva udovoljavanje temeljnim tehnikim zahtjevima.2.1.2 Primjena valjanim usuglaenih meunarodnih norma ne smatra se jedinim nainom dokazivanja udovoljavanju temeljnim tehnikim zahtjevima.2.1.3 Ako proizvoa ne eli koristiti valjane usuglaene meuna-rodne norme, njegova je obveza da udovoljavanje proizvoda temelj-nim tehnikim zahtjevima dokae udovoljavanjem drugim tehni-kim propisima po svom izboru (npr. neusuglaenim meunarodnim normama ili drugim tehnikim propisima) ili drugim nainima do-kazivanja udovoljavanju, pod uvjetom da se osigura barem jednaka razina sigurnosti.2.1.4 Ako proizvoa koristi dio usuglaene meunarodne norme ili primijenjena usuglaena norma ne pokriva u cijelosti temeljne tehnike zahtjeve udovoljavanje se podrazumijeva samo u dijelu u kojem se norma odnosi na temeljne tehnike zahtjeve.2.1.5 Pored temeljnih tehnikih zahtjeva u svrhu statutarne cer-tifi kacije u ime Republike Hrvatske plovilo mora, ovisno o vrsti, udovoljavati i dodatnim zahtjevima (vidi odsjek 5. i 6. ovog Priloga Pravila).

  1.2.15 Ovlateni zastupnik svaka fi zika ili pravna osoba s po-slovnim nastanom unutar Unije, koju je proizvoa pisano ovlastio da u njegovo ime obavlja odreene zadae.1.2.16 Uvoznik svaka fi zika ili pravna osoba s poslovnim na-stanom unutar Unije koja stavlja proizvod iz tree zemlje na trite Unije.1.2.17 Privatni uvoznik svaka fi zika ili pravna osoba s poslov-nim nastanom unutar Unije koja u okviru nekomercijalne djelatno-sti uvozi proizvod iz tree zemlje na trite Unije s namjerom da ga pusti u upotrebu za vlastite potrebe.1.2.18 Distributer svaka fi zika ili pravna osoba u lancu opskrbe, razliita od proizvoaa ili uvoznika, koja stavlja proizvod na ras-polaganje na tritu.1.2.19 Usklaena norma usklaena norma kako je defi nirana u l. 2. toki 1. podtoki (c) Uredbe (EU) br. 1025/2012.1.2.20 Zakonodavstvo Unije o usklaivanju svako zakonodavstvo Unije kojim se usklauju uvjeti za stavljanje proizvoda na trite.1.2.21 Za ostale defi nicije vidjeti pojedini odsjek ovog Priloga Pra-vila.

  Slika 1.2.2-1Primjeri odreivanja duljine trupa plovila

  1.3 STAVLJANJE OZNAKE CEOpa naela stavljanja oznake CE

  1.3.1 Oznaka CE podlijee opim naelima utvrenima u lanku 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008.Proizvodi podloni stavljanju oznake CE1.3.2 Sljedei proizvodi podlijeu stavljanju oznake CE kad se stav-ljaju na raspolaganje na tritu ili se putaju u upotrebu:.1 Plovila..2 Sastavni dijelovi (komponente)..3 Porivni strojevi.

 • STRANICA 22 BROJ 19 SRIJEDA, 2. OUJKA 2016.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  2.3.3.2 Oznaavanje kako je navedeno u hrvatskoj normi HRN EN ISO 14945:2004 Mala plovila Tvornika ploica, podrazumi-jeva udovoljavanje.2.3.4 Zatita osoba na plovilu od pada s plovila i sredstva za po-novno ukrcavanje2.3.4.1 Ovisno o projektnoj kategoriji plovila projektna Rjeenje primijenjena na plovilu moraju biti takva da se u najveoj moguoj mjeri smanji rizik od pada s broda i olaka ponovno ukrcavanje. Osoba u vodi mora moi dohvatiti sredstva za ponovno ukrcavanje ili mora moi njima rukovati bez tue pomoi.2.3.4.2 Primijenjena tehnika Rjeenje u skladu s hrvatskom nor-mom HRN EN ISO 15085:2005 Mala plovila ovjek u moru, spreavanje i spaavanje podrazumijevaju udovoljavanje.2.3.5 Vidljivost s glavnog mjesta za kormilarenje2.3.5.1 Na rekreacijskim plovilima mora biti osigurana vidljivost s glavnog mjesta za kormilarenje (upravljanje) u svim smjerovima u normalnim uvjetima plovidbe (brzina, optereenje). Udovoljavanje hrvatskoj normi HRN EN ISO 11591:2012 Motorna mala plovi-la Preglednost s mjesta upravljanja podrazumijeva sukladnost.2.3.6 Prirunik za vlasnika2.3.6.1 Za svako plovilo koje se namjerava staviti na trite Repu-blike Hrvatske mora biti izraen Prirunik za vlasnika za koritenje plovila na hrvatskom jeziku, ili na slubenom jeziku zemlje lanice EU, ovisno o tome gdje se plovilo namjerava staviti na trite.Prirunik mora pruati sve informacije neophodne za sigurno kori-tenje proizvoda, pri emu se posebna pozornost obraa na struktu-ru, odravanje, pravilan rad, spreavanje rizika i upravljanje rizikom (npr. opasnost od poara i naplavljivanja plovila).2.3.6.2 Prirunik mora sadravati podatke navedene u to. 2.3.3, 2.4.5 i 2.5 ovog Priloga Pravila i podatak o masi praznog opremlje-nog plovila.2.3.6.3 Prirunik izraen u skladu s hrvatskim normama HRN EN ISO 10240:2008 Mala plovila Knjiga uputa i HRN EN ISO 11192:2008 Mala plovila Grafi ki simboli podrazumijeva su-kladnost.

  2.4 INTEGRITET I STRUKTURNA CJELOVITOST KONSTRUK-CIJE PLOVILA2.4.1 Struktura2.4.1.1 Izbor i kombinacija materijala te konstrukcija plovila mora-ju osigurati njegovu dovoljnu vrstou u svakom pogledu. Posebnu panju potrebno je obratiti na projektnu kategoriju (vidi pog. 2.2 ovog Priloga Pravila) i najvee doputeno optereenje plovila (vidi to. 2.4.5).2.4.1.2 Bitni zahtjevi smatraju se ispunjenim ako je udovoljeno za-htjevima iz dolje navedenih normi ili jednakovrijednih tehnikih propisa (vidi to. 2.1)..1 Zahtjevi za materijal gradnje: a) materijal za gradnju plovila od plastinih materijala koji

  udovoljava hrvatskoj normi HRN EN ISO 12215-1:2004: Mala plovila Konstrukcija trupa i dimenzije konstruk-cijskih elemenata Dio 1. Materijali: Toplinski ovrstive smole, pojaanja od staklenih vlakana, referencijski lami-nat i HRN EN ISO 12215-2:2004 Mala plovila Kon-strukcija trupa i dimenzija konstrukcijskih elemenata 2. dio: Materijali: materijali jezgre za sendvi konstrukciju, ugraeni materijali

  b) u sluaju primjene elika, aluminijskih slitina, drva ili dru-gih materijala zahtjevi navedeni u hrvatskoj normi HRN

  2.1.6 Za plovila na napuhavanje vrijedi navedeno u to. 2.9 ovog Priloga Pravila, a za osobna plovila na vodomlazni pogon, to. 2.10 ovog Priloga Pravila.

  2.2 PROJEKTNE KATEGORIJE PLOVILA2.2.1 Sva plovila ovisno o predvienoj projektnoj kategoriji moraju biti sposobna izdrati optereenje od vjetra i valova najmanje u po-gledu zahtjeva iz to. 2.4.2, te ostalih zahtjeva iz ovog odsjeka iji zahtjevi su temeljeni na njima, te da imaju zadovoljavajue znaajke upravljivosti.2.2.2 A rekreacijsko plovilo projektirano za vjetar ija snaga moe biti vea od 8 Bf i za znaajnu valnu visinu od 4 metra i veu, pri emu su iskljueni ekstremni uvjeti, kao to su oluje, snane oluje, orkani, tornada i ekstremni morski uvjeti ili golemi valovi.2.2.3 B rekreacijsko plovilo projektirano za snagu vjetra do uklju-ivo 8 Bf i znaajnu valnu visinu do ukljuivo 4 metra.2.2.4 C plovilo projektirano za snagu vjetra do ukljuivo 6 Bf i znaajnu valnu visinu do ukljuivo 2 metra.2.2.5 D plovilo projektirano za snagu vjetra do ukljuivo 4 Bf i znaajnu valnu visinu do ukljuivo 0,3 metara, uz povremenu pojavu valova najvee visine do 0,5 metara.2.2.6 Tablicom u to. 3.25 u prilogu 1. ovih Pravila dana je uspo-redba projektnih kategorija s podrujima plovidbe odreenim Pra-vilnikom o brodicama i jahtama.2.3 OPI ZAHTJEVI2.3.1 Defi nicije osnovnih znaajki plovilaVrijedi navedeno u hrvatskoj normi HRN EN ISO 8666:2003 Mala plovila Osnovni podaci.2.3.2 Identifi kacija plovila (L/cyl)Na trupu plovila mora se nalaziti oznaka koja sadri sljedee po-datke:.1 Oznaku zemlje proizvoaa..2 Jedinstvenu oznaku proizvoaa (MIC) koju dodjeljuje nacio-

  nalno tijelo zemlje lanice..3 Jedinstveni serijski broj..4 Mjesec i godinu proizvodnje..5 Godinu modela.Detalji oznaavanja moraju biti u skladu s hrvatskom normom HRN EN ISO 10087:2008 Mala plovila Prepoznavanje trupa Sustav kodiranja.2.3.3 Ploica graditelja plovila2.3.3.1 Svako plovilo posjeduje trajno privrenu ploicu, postav-ljenu odvojeno od identifi kacijskog broja plovila, koja sadri najma-nje sljedee podatke:.1 Naziv proizvoaa, registrirano trgovako ime ili registriranu

  trgovaku oznaku, kao i adresu za kontakt..2 CE oznaku, kako je defi nirano u pog. 1.3 ovog Priloga Pravila..3 Projektnu kategoriju plovila, kako je defi nirano u pog. 2.2 ovog

  Priloga Pravila..4 Najvee doputeno optereenje plovila sukladno to. 2.4.5 ovog

  Priloga Pravila, pri tome ne ukljuujui teinu sadraja punih ugraenih spremnika.

  .5 Najvei doputeni broja osoba za iji je prijevoz plovilo projek-tirano.

  U sluaju ocjenjivanja nakon izgradnje, podaci za kontakt i zahtjevi iz to. 2.3.3.1.1 ukljuuju podatke prijavljenog tijela koje je provelo ocjenjivanje sukladnosti.

 • SRIJEDA, 2. OUJKA 2016. BROJ 19 STRANICA 23 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  .3 Plovila duljine trupa manje od 6 metara HRN EN ISO 12217-3:2013 Mala plovila Ocjena i razredba stabiliteta i plovno-sti Dio 3. Brodice duljine trupa manje od 6 m.

  2.4.3 Otvori na trupu, palubi i nadgrau2.4.3.1 Otvori na trupu, palubi ili palubama i nadgrau ne umanjuju strukturnu cjelovitost plovila ili njegovu vremensku nepropusnost kada su zatvoreni.2.4.3.2 Prozori, okna, vrata i poklopci grotlaaca moraju izdrati, ovisno o smjetaju na plovilu, te projektnoj kategoriji plovila, priti-sak vode koji se moe pojaviti u plovidbi na poloaju na kojem se nalaze, te koncentrirano optereenje uzrokovano teinom osoba koje se kreu palubom.Udovoljavanje tehnikim zahtjevima sadranim u hrvatskoj normi HRN EN ISO 12216:2004 Mala plovila Prozori, okna, grotlaca, vidnici, vrata Zahtjevi za vrstou i nepropusnost podrazumijeva sukladnost.2.4.3.3 Oplatni ventili i prolazi namijenjeni proputanju vode u trup ili iz njega, smjeteni ispod vodne linije koja odgovara najveem doputenom optereenju plovila (to. 2.4.5 ovog Priloga Pravila), moraju biti opremljeni lako pristupanim sredstvima zatvaranja.2.4.3.4 Udovoljavanje, ovisno o materijalu izrade, hrvatskim nor-mama HRN EN ISO 9093-1:2001 Mala plovila Oplatni ventili i prolazi Dio 1. Metalni, te HRN EN ISO 9093-2:2004 Mala plovila Oplatni ventili i prolazi Dio 2. Nemetalni podrazu-mijeva sukladnost.2.4.4 Naplavljivanje2.4.4.1 Plovilo mora biti projektirano i graeno na nain da rizik potonua uslijed njegovog naplavljivanja bude umanjen u najveoj moguoj mjeri.2.4.4.2 Posebna panja mora se obratiti na: kokpite i zdence koji moraju biti samopraznei ili opremljeni

  drugim sredstvima spreavanja ulaska vode u plovilo; sredstva za ventilaciju; odstranjivanje vode iz plovila pomou pumpi ili drugih sred-

  stava.2.4.4.3 Udovoljavanje dolje navedenim hrvatskim normama podra-zumijeva sukladnost: HRN EN ISO 11812:2004 Mala plovila Vodonepropusni

  kokpiti i brzopraznei kokpiti; HRN EN ISO 12216:2004 Mala plovila Prozori, okna, gro-

  tlaca, vidnici, vrata Zahtjevi za vrstou i nepropusnost; HRN EN ISO 15083:2005 Mala plovila Sustavi za pranje-

  nje kaljue.2.4.5 Najvee optereenje prema preporuci proizvoaa2.4.5.1 Pod najveim doputenim optereenjem plovila podrazumi-jeva se masa goriva, vode, zaliha, razne opreme i osoba (u kilogra-mima) za koje je plovilo projektirano uzimajui u obzir projektnu kategoriju (vidi pog. 2.2 ovog Priloga Pravila), stabilitet, nadvoe, uzgon i plovnost (vidi to. 2.4.2) te naplavljivanje (vidi to. 2.4.4).2.4.5.2 Podatak o optereenju odreuje graditelj, a isti mora biti naznaen na ploici graditelja (vidi to. 2.3.3 ovog Priloga Pravila).2.4.5.3 Postupak odreivanja najveeg doputenog optereenja kako je naveden u hrvatskoj normi HRN EN ISO 14946:2004 Mala plovila Najvea nosivost podrazumijeva sukladnost.2.4.6 Smjetaj splavi za spaavanje2.4.6.1 Na svim rekreacijskim plovilima projektnih kategorija A i B, te rekreacijskim plovilima projektnih kategorija C i D

  EN ISO 12215-3:2004 Mala plovila konstrukcija trupa i dimenzije, Dio 3.: Materijali elik, aluminijske slitine, drvo, ostali materijali.

  .2 Uvjeti proizvodnje: a) u svezi proizvodnih prostora u kojima se ostvaruje gradnja

  plovila, ovisno o materijalu gradnje, zahtjevi navedeni u hrvatskoj normi HRN EN ISO 12215-4:2004 Mala plo-vila Konstrukcija trupa i dimenzije, Dio 4.: Proizvodni prostor i proizvodnja.

  .3 Projektna optereenja, doputena naprezanja i dimenzioniranje elemenata:

  HRN EN ISO 12215-5:2008: Mala plovila Konstrukcija tru-pa i dimenzije konstrukcijskih elemenata Dio 5.: Projektni tlakovi za jednotrupna plovila, projektna naprezanja, odre-ivanje dimenzija konstrukcijskih elemenata, HRN EN ISO 12215-5:2008/A1:2014 Mala plovila Konstrukcija trupa i dimenzije konstrukcijskih elemenata 5. dio: Projektni tlakovi za jednotrupna plovila, projektna naprezanja, odreivanje di-menzija konstrukcijskih elemenata Dopune 1;

  HRN EN ISO 12215-6:2008: Mala plovila Konstrukcija tru-pa i dimenzije konstrukcijskih elemenata Dio 6.: Raspored i detalji konstrukcije;

  prEN ISO 12215-7: Konstrukcija trupa malih plovila Dimen-zije Dio 7.; Dimenzioniranje vietrupnih plovila,

  HRN EN ISO 12215-8:2010 / isp. 1 2010 Mala plovila Kon-strukcija trupa i dimenzije konstrukcijskih elemenata 8. dio: Kormila,

  HRN EN ISO 12215-9:2012 Konstrukcija trupa malih plovila Dio 9.: Jedrilice Privjesci na trupu i privrenje opute.

  2.4.1.3 Neovisno o navedenom u to. 2.4.1.2 ovog Priloga Pravila, proizvoa moe, primijeniti i alternativne metode odreivanja di-menzija konstruktivnih elemenata.2.4.2 Stabilitet, nadvoe, uzgon i plovnostStabilitet i nadvoe2.4.2.1 Plovilo mora imati zadovoljavajui stabilitet i dovoljno nad-voe s obzirom na projektnu kategoriju (vidi pog. 2.2 ovog Priloga Pravila) i na najvee doputeno optereenje (vidi to. 2.4.5).Uzgon i plovnost2.4.2.2 Konstrukcija plovila mora osiguravati da njegove uzgonske karakteristike s obzirom na projektnu kategoriju (vidi pog. 2.2 ovog Priloga Pravila) i na najvee doputeno optereenje (vidi to. 2.4.5).Sva nastanjiva vietrupna rekreacijska plovila kod kojih postoji mo-gunost prevrtanja moraju imati dovoljan uzgon da u sluaju prevr-nua ostanu u plutajuem stanju.2.4.2.3 Kod plovila duljine trupa manje od 6 metara kod kojih po-stoji sumnja da u plovidbi sukladno njihovoj projektnoj kategoriji moe doi do naplavljivanja uslijed djelovanja vjetra i valova moraju biti predvieni dodatni uzgonski elementi.2.4.2.4 Udovoljavanje tehnikim zahtjevima sljedeih hrvatskih nor-mi podrazumijeva sukladnost:.1 Plovila bez jedara duljine trupa 6 metara i vie moraju udo-

  voljavati hrvatskoj normi HRN EN ISO 12217-1:2013 Mala plovila Ocjena i razredba stabiliteta i plovnosti Dio 1.: Mala plovila bez jedara duljine trupa 6 m i vie.

  .2 Plovila na jedra duljine trupa 6 metara i vie moraju udovolja-vati hrvatskoj normi HRN EN ISO 12217-2:2013 Mala plo-vila Ocjena i razredba stabiliteta i plovnosti Dio 2.: Jedrilice duljine trupa 6 m i vie.

 • STRANICA 24 BROJ 19 SRIJEDA, 2. OUJKA 2016.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  otrovnih plinova kao i tetni utjecaj topline, buke ili vibracija u prostorijama nastambi.

  Udovoljavanje tehnikim zahtjevima, u mjeri koliko je primjen-ljivo za pojedinu vrstu pogona sadranim u hrvatskim norma-ma HRN EN ISO 15584:2004 Mala plovila Ugraeni ben-zinski motori Komponente sustava goriva i elektroureaja, HRN EN ISO 16147:2004 Mala plovila Ugraeni dizelski motori Komponente sustava goriva i elektroureaja i HRN EN ISO 16147:2004/A1:2013 Mala plovila Ugraeni di-zelski motori Komponente sustava goriva i elektroureaja ovjeene na motor Dopuna 1, podrazumijeva se sukladnost. Pored navedenih normi vidi i to. 2.6.2.1, 2.6.3 i 2.6.6 ovog Priloga Pravila.

  .2 Dijelovi strojnog ureaja i pripadne opreme koji zahtijevaju uestaliji nadzor moraju biti lako pristupani.

  .3 Izolacijski materijali u prostoriji strojeva ne smiju biti zapaljivi. Materijal se smatra negorivim ako je indeks kisika, izmjeren prema ISO 4589-3, najmanje 21.

  2.6.1.2 Ventilacija:.1 Ako su prostorije strojeva s ugraenim benzinskim motorima

  ventilirane kako je propisano hrvatskom normom HRN EN ISO 11105:2001 Mala plovila Ventilacija prostora za smjetaj benzinskih motora i/ili benzinskih spremnika podrazumijeva se sukladnost.

  .2 U prostorijama s ugraenim dizelskim motorima mora biti osi-gurana odgovarajua prirodna ventilacija.

  .3 Mogunost prodora vode kroz otvore u prostorije strojeva mora biti sveden na najmanju moguu mjeru.

  2.6.1.3 Izloeni dijelovi:Ako stroj nije smjeten u prostoriji strojeva ili zatien odgovaraju-im sandukom, pokretni i vrui dijelovi moraju biti odgovarajue zatieni kako bi se sprijeile ozljede osoba na plovilu.2.6.1.4 Pokretanje izvanbrodskog porivnog stroja:Svaki izvanbrodski porivni stroj postavljen na bilo koje plovilo mora imati zatitu od upuivanja motora u radnom poloaju, osim: ako pogonski motor proizvodi statiku silu poriva manju od

  500 N, ili je ako je pogonski motor opremljen ureajem koji ograniava silu

  poriva na manje od 500 N u trenutku upuivanja motora.Sukladnost se podrazumijeva ako je udovoljeno hrvatskoj normi HRN ISO 11547:2004 Mala plovila Zatita od upuivanja stroja u radnom poloaju.2.6.1.5 Osobna plovila na vodomlazni pogon u kretanju bez vozaa:Osobna plovila na vodomlazni pogon moraju biti opremljena ili ure-ajem za automatsko zaustavljanje porivnog stroja ili automatskim ureajem koji omoguava plovilu kruno gibanje prema naprijed smanjenom brzinom ako voza namjerno napusti plovilo ili padne s plovila.Zahtjevi za pogonski ureaj osobnih plovila na vodomlazni pogon sadrani su u normi HRN EN ISO 13590: 2004 Mala plovila Osobna plovila Zahtjevi za gradnju i ugradnju sustava.2.6.1.6 Izvanbrodski porivni strojevi s upravljanjem ruicom moraju biti opremljeni s napravom za zaustavljanje u nudi koja se moe povezati s kormilarom.2.6.1.7 Ako je pogonski ureaj na ukapljeni naft ni plin na jahtama, brodicama i ostalim plovilima izveden kako je propisano meu-

  duljih od 6 metara mora biti predvien prostor za smjetaj splavi za spaavanje kapaciteta dovoljnog za ukrcaj najveeg doputenog broja osoba za koje je rekreacijsko plovilo projektirano i kako je preporueno od proizvoaa (vidi to. 2.4.5 ovog Priloga Pravila).2.4.6.2 Prostor za smjetaj splavi moe biti na palubi ili u unutra-njosti plovila te u svakom trenutku mora biti lako pristupaan.2.4.7 Mogunost evakuacije2.4.7.1 Sva nastanjiva vietrupna rekreacijska plovila kod kojih po-stoji mogunost prevrtanja moraju imati dovoljan uzgon da u sluaju prevrnua ostanu u plutajuem stanju.Kad postoje izlazi u nudi predvieni za koritenje u sluaju pre-vrtanja, oni ne smiju ugroziti strukturu trupa (vidi to. 2.4.1 ovog Priloga Pravila), stabilitet ili uzgon (vidi to. 2.4.2), bez obzira na to da li je rekreacijsko plovilo u uspravnom ili prevrnutom poloaju.2.4.7.2 Sva nastanjiva vietrupna rekreacijska plovila moraju imati odgovarajue izlaze u nunosti u sluaju poara.2.4.7.3 Udovoljavanje hrvatskim normama HRN ISO EN 9094-1:2003 Mala plovila Protupoarna zatita Dio 1. Mala plovila duljine do ukljuujui 15 m, HRN EN ISO 9094-2:2004 Mala plovila protupoarna zatita Dio 2. Plovila duljine 15 m i vie do 24 m i HRN EN ISO 12216:2004 Mala plovila prozori, okna, grotlaca, vidnici, vrata zahtjevi za vrstou i nepropusnost, podrazumijeva sukladnost.2.4.8 Sidrenje, vez i tegalj2.4.8.1 Na svim plovilima, ovisno o njihovim projektnim kategori-jama i drugim znaajkama mora biti ugraena jedna ili vie vrstih toaka ili drugih sredstava koji omoguavaju preuzimanje opteree-nja od sidrenja, veza kao i u sluaju tegljenja plovila.2.4.8.2 Udovoljavanje tehnikim zahtjevima za naprijed navedena sredstva sadranim u hrvatskoj normi HRN EN ISO 15084:2005 Mala plovila Sidrenje, vez i tegljenje vrste toke podrazumi-jeva sukladnost.

  2.5 UPRAVLJIVOST2.5.1 Proizvoa mora osigurati da su karakteristike upravljivosti plovila zadovoljavajue uz upotrebu najsnanijeg porivnog stroja za koji je plovilo projektirano i izgraeno. Za sve porivne strojeve, naj-vea nazivna snaga motora navedena je u priruniku za koritenje plovila (to. 2.3.6 ovog Priloga Pravila).2.5.2 Udovoljavanje tehnikim zahtjevima za plovila duljine trupa do 8 metara navedenih u hrvatskoj normi HRN EN ISO 11592:2001 Mala plovila Odreivanje najvee porivne snage podrazumi-jeva sukladnost.2.5.3 Na plovilima za razonodu najvea snaga motora, izmjerena u skladu s hrvatskom normom HRN EN ISO 8665:2008 Mala plovi-la Brodski porivni motor i sustav Mjerenje snage i deklariranje podrazumijeva sukladnost.

  2.6 ZAHTJEVI ZA STROJEVE I UREAJEU ovom poglavlju navedeni su zahtjevi za ureaje koji se ugrauju na plovila (strojni ureaj, elektrina oprema, protupoarna zatita, sredstva za navigaciju).2.6.1 Strojevi i prostorije strojeva2.6.1.1 Ugraeni pogonski strojevi:.1 Ugraeni pogonski strojevi moraju biti smjeteni unutar zatvo-

  rene prostorije odijeljene od nastambi na nain da se smanji rizik od poara i sprijei irenje vatre i smanji opasnost od

 • SRIJEDA, 2. OUJKA 2016. BROJ 19 STRANICA 25 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  2.6.3.5 Elektrina oprema smjetena u prostorijama koje mogu sadravati zapaljive plinove izvedbe kako je propisano hrvatskom normom HRN EN 28846:2001 Mala plovila Elektrini ure-aji Zatita od zapaljenja okolnih zapaljivih plinova i HRN EN 28846:2001/A1:2008 Mala plovila Elektrini ureaji Zatita od zapaljenja okolnih zapaljivih plinova podrazumijeva sukladnost.2.6.3.6 Elektrini ventilatori moraju biti izvedeni u skladu s hrvat-skom normom HRN EN ISO 9097:2001 Mala plovila Elektrini ventilatori i HRN EN ISO 9097:2001/A1:2008 Mala plovila Elektrini ventilatori.2.6.3.7 Za elektro pogonjene kaljune pumpe koje udovoljavaju zahtjevima hrvatske norme HRN EN 8849:2004 Mala plovila Elektromotorne kaljune crpke na istosmjernu struju podrazumi-jeva se sukladnost.2.6.3.8 Za elektrine dijelove glavnih i pomonih motora koji su u skladu s hrvatskim normama HRN EN ISO 15584:2004 Mala plovila Ugraeni benzinski motori komponente sustava goriva i elektroureaja i HRN EN ISO 16147:2004 Mala plovila ugra-eni benzinski motori komponente sustava goriva i elektroureaja ovjeene na motor i HRN EN ISO 16147:2004/A1:2013 Mala plovila Ugraeni dizelski motori Komponente sustava goriva i elektroureaja ovjeene na motor Dopuna 1 podrazumijeva se sukladnost.2.6.4 Sustav kormilarenja2.6.4.1 Openito:Sustavi za kontrolu kormilarenja i pogona moraju biti projektirani, izveden i ugraeni na nain da omoguavaju prijenos optereenja zbog kormilarenja u svim predvidljivim uvjetima plovidbe.Udovoljavanje tehnikim zahtjevima navedenima u hrvatskim normama HRN EN ISO 8847:2004 Mala plovila Kormilarski ureaj Sustavi uadi i unica, HRN EN 8847:2004 / isp. 1:2008 Mala plovila Kormilarski ureaj Sustavi uadi i unica, HRN EN 28848:2001 Mala plovila Sustav daljinskog kormilarenja, HRN EN 28848:2001/A1:2008 Mala plovila Sustav daljinskoga kormilarenja HRN EN ISO 10592:2001 Mala plovila Hidrau-liki kormilarski sustav, HRN EN ISO 10592:2001/A1:2008 Mala plovila Hidrauliki kormilarski sustav, HRN EN 29975:2001 Mala plovila Daljinsko kormilarenje za izvanbrodske motore snage od 15 kW do 40 kW, HRN EN 29775:2001/A1:2008 Mala plovila Daljinsko kormilarenje za izvanbrodske motore snage od 15 kW do 40 kW, HRN EN ISO 13929:2004 Mala plovila Kormilarski ureaj Sustavi sa zupano-polunim prijenosom i HRN EN ISO 25197:2013 Mala plovila Elektrino/elektronski nadzorni sustavi za kormilarenje, osovina i regulator, podrazumi-jeva sukladnost.2.6.4.2 Sustav za sluaj nunosti:Svako rekreacijsko plovilo na jedra i rekreacijsko plovilo s jednim porivnim strojem i bez jedara, opremljeno sustavom za daljinsko upravljanje kormilom ima opremu za upravljanje rekreacijskim plo-vilom u nunosti smanjenom brzinom.2.6.4.3 Ako je sustav daljinskog kormilarenja brodica s ugraenim motorom koje pogoni mali vodomlazni propulzor izveden kako je propisano hrvatskom normom HRN EN ISO 15652:2008 Mala plovila Sustav daljinskog kormilarenja za brodice s ugraenim motorom koji pogoni mali vodomlazni propulzor podrazumijeva se sukladnost.

  narodnom normom HRN EN 15609:2012 Oprema i pribor za UNP Pogonski sustavi na UNP za brodove, jahte i ostala plovila podrazumijeva se sukladnost.2.6.2 Sustav goriva2.6.2.1 Openito:Sustav punjenja, spremanja, oduivanja i pranjenja spremnika go-riva mora biti tako izveden da se u najveoj moguoj mjeri smanji opasnost od poara ili eksplozije.Tehniki zahtjevi navedeni u normama HRN EN ISO 10088:2013 Mala plovila Trajno ugraeni sustavi goriva i HRN EN ISO 21487:2013 Mala plovila Trajno ugraeni benzinski i dizelski spremnici goriva podrazumijevaju sukladnost. Pored navedene norme moraju se uzeti u obzir zahtjevi iz to. 2.6.1.1, 2.6.1.2 te 2.6.5 ovog Priloga Pravila, kao i odnosni zahtjevi iz hrvatskih normi HRN EN ISO 7840:2013 Mala plovila Vatrootporne savitljive cijevi za gorivo, HRN EN ISO 8469:2013 Mala plovila Savitljive cijevi za gorivo neotporne na vatru, HRN EN ISO 14895:2003 Mala plovila Kuhinjska kuhala na tekua goriva. Udovoljavanje gore navedenim normama podrazumijeva sukladnost.Zahtjevi ove toke ne odnose se na prenosive spremnike goriva.2.6.2.2 Spremnici goriva:Spremnici i cjevovodi goriva moraju biti osigurani, odvojeni ili zati-eni od bilo kojeg znaajnijeg izvora topline. Materijal izrade spre-mnika i nain izradbe mora biti u skladu s kapacitetom spremnika i vrsti goriva koje sadri.Prostori za spremnike koji sadre benzinsko gorivo moraju se moi provjetravati.Spremnici koji sadre benzinsko gorivo ne smiju biti dio trupa i moraju biti: zatieni od poara od bilo kojeg motora ili drugog izvora za-

  paljenja; odvojeni od prostorija nastambi.Spremnici koji sadre dizelsko gorivo mogu biti strukturni.2.6.3 Elektrina oprema2.6.3.1 Elektrina oprema mora biti projektirana i ugraena na na-in da se omogui sigurno koritenje plovila u normalnim uvjetima uporabe te da se u najveoj moguoj mjeri umanji opasnost od po-ara ili strujnog udara.2.6.3.2 Svi strujni krugovi, osim strujnih krugova za pokretanje mo-tora koji se napajaju iz akumulatorskih baterija, moraju biti sigurni kada su izloeni preoptereenju.2.6.3.3 Pogonski strujni krugovi (kod plovila s elektro-propulzijom) i ostali strujni krugovi ne smiju utjecati jedni na druge na nain da bilo koji od njih prestane funkcionirati kao to je namijenjeno.2.6.3.4 U prostorijama gdje su smjetene akumulatorske baterije mora biti osigurana odgovarajua ventilacija radi spreavanja na-kupljanja eksplozivnih plinova koje akumulatorske baterije mogu isputati. Akumulatorske baterije moraju biti pravilno uvrene i zatiene od prodora vode.2.6.3.5 Udovoljavanje zahtjevima iz hrvatskih normi HRN EN ISO 10133:2013 Mala plovila Elektrini sustavi Istosmjerne insta-lacije vrlo niskog napona, i HRN EN ISO 13297:2015 Mala plovi-la -- Elektrini sustavi -- Instalacije za izmjeninu struju i HRN EN 60092-507:2001 Brodske elektrine instalacije 507. dio: Plovila za razonodu podrazumijeva sukladnost.

 • STRANICA 26 BROJ 19 SRIJEDA, 2. OUJKA 2016.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  plovidbu morem, odnosno propisima CEVNI za plovidbu rijekama i jezerima.Udovoljavanje tehnikim zahtjevima navedenim u hrvatskoj normi HRN EN ISO 16180:2013 Mala plovila Navigacijska svjetla Ugradnja, smjetaj i vidljivost podrazumjeva sukladnost.2.6.8 Spreavanje oneienja i sredstva za iskrcaj na kopno2.6.8.1 Plovilo mora biti graeno na nain da je onemogueno sluajno isputanje tetnih tvari u more (ulje, gorivo i dr.).2.6.8.2 Svaki sanitarni vor ugraen u rekreacijsko plovilo mora biti povezan samo sa sustavom spremnika otpadnih voda ili susta-vom za proiavanje voda.2.6.8.3 Rekreacijska plovila s ugraenim spremnicima za zadra-vanje fekalija moraju biti opremljeni standardnom prikljunicom za iskrcaj na kopno to omoguava da se cijevi ureaja za prihvat prikljue na ispusni cjevovod rekreacijskog plovila.2.6.8.4 Na cijevima fekalija koje zavravaju na oplati plovila moraju biti ugraeni ventili s ugraenim sredstvima osiguranja zatvorenog poloaja ventila.2.6.8.5 Ako je ugraen sustav sanitarnog otpada, a isti udovoljava hrvatskoj normi HRN EN ISO 8099:2004 Mala plovila Sustav za prikupljanje sanitarnog otpada podrazumijeva se sukladnost.

  2.7 BITNI ZAHTJEVI U SVEZI ISPUTANJA ISPUNIH PLINO-VA IZ PORIVNIH STROJEVAPorivni strojevi moraju udovoljavati dolje navedenim bitnim zahtje-vima za isputanje ispunih plinova.2.7.1 Identifi kacija porivnog stroja2.7.1.1 Na svakom motoru moraju biti jasno naznaeni sljedei podaci:.1 Naziv proizvoaa motora, registrirano trgovako ime ili regi-

  strirana trgovaka oznaka i adresa za kontakt; i ako je primje-njivo, ime i adresa osobe koja ugrauje motor.

  .2 Tip motora, porodica motora, ako je primjenjivo.

  .3 Jedinstveni identifi kacijski broj motora.

  .4 CE oznaku, kako je defi nirano u pog. 1.3 ovog Priloga Pravila2.7.1.2 Oznake navedene u 2.7.1.1 moraju trajati tijekom normal-nog radnog vijeka motora, a moraju biti itljive i neizbrisive. Ako se koriste natpisi ili natpisne ploice, moraju se privrstiti na nain da traju tijekom radnog vijeka motora, te da se natpisi/ploice ne mogu ukloniti a da ih se ne uniti ili ne otete.2.7.1.3 Navedene oznake moraju biti privrene na dio motora neophodan za normalan rad, koji uobiajeno ne treba zamjenjivati tijekom radnog vijeka motora.2.7.1.4 Navedene oznake moraju biti smjetene tako da ih se moe jasno vidjeti nakon montae motora, odnosno kada se motor sastavi od svih sastavnih dijelova neophodnih za normalan rad motora.2.7.2 Zahtjevi u pogledu isputanja ispunih plinovaPorivni strojevi moraju se projektirati, konstruirani i sklapati tako da, kad su ispravno ugraeni i u uobiajenoj upotrebi, isputanje ispunih plinova ne smije prijei granine vrijednosti navedene u Ta-blici 2.7.2-1 u to. 2.7.2.1 i Tablicama 2.7.2-2 i 2.7.2-3 u to. 2.7.2.2.2.7.2.1 Vrijednosti iz Tablice 2.7.2-1 primjenjuju se u prijelaznom razdoblju (prema Pravilima, Prilog 1., to. 1.4, stavak drugi i Tablice 2.7.2-3 u to. 2.7.2.2).2.7.2.2 Vrijednosti iz Tablice 2.7.2-2 i Tablice 2.7.2-3 primjenjuju se od 18. sijenja 2016.

  2.6.5 Plinska instalacija2.6.5.1 Plinska instalacija za domainske potrebe moraju imati sustav za regulaciju pritiska isputanjem para i biti projektirani i ugraeni tako da se izbjegne istjecanje plina i rizik od eksplozije te da ih je mogue testirati na istjecanje plina.Materijali i sastavni dijelovi moraju biti prikladni za vrstu plina koji se upotrebljava te podnose optereenja i izloenosti svojstvena po-morskom okruenju.2.6.5.2 Svaka plinska instalacija koju je proizvoa namijenio za primjenu za koju se upotrebljava instalira se u skladu s uputama proizvoaa.Svaka plinska instalacija mora imati zasebnu dobavu plina kontroli-ranu zasebnim sredstvima zatvaranja dotoka plina. Odgovarajuom ventilacijom mora se sprijeiti opasnost od istjecanja plina i produ-kata izgaranja.2.6.5.3 Sva plovila s trajno ugraenim plinskim sustavima moraju imati prostor u kojemu su smjetene sve spremnike plina. Taj pro-stor mora biti odvojen od prostora nastambi, pristupaan samo s vanjske strane i ventiliran prema van tako da se istekli plin odvodi izvan plovila.2.6.5.4 Nakon ugradnje svaka trajno ugraena plinska instalacija mora biti ispitana.2.6.5.5 Udovoljavanje tehnikim zahtjevima navedenima u hrvat-skim normama HRN EN ISO 10239:2008 Mala plovila Sustav ukapljenih naft nih plinova, HRN EN ISO 14895:2003 Mala plo-vila Kuhinjska kuhala na tekua goriva podrazumijeva suklad-nost.2.6.6 Protupoarna zatita2.6.6.1 Openito:Pri odreivanju tipa protupoarne opreme koja e se ugraditi i kod projektiranja plovila mora se u najveoj moguoj mjeri uzeti u ob-zir rizik pojave i irenja poara. Posebna panja mora se obratiti na okolinu ureaja koji proizvode otvoreni plamen, vrue dijelove glavnih i pomonih motora, preljevima ulja i goriva, nezatienim cijevima ulja i goriva, te posebno na postavljanje elektrinih vodova koji moraju biti udaljeni od izvora topline i vruih povrina.2.6.6.2 Oprema za gaenje poara:Rekreacijska plovila moraju biti opskrbljena opremom za gaenje poara primjerenom riziku pojave poara, ili poloaj i zapremnina protupoarne opreme, primjerene riziku pojave poara, mora biti naznaen.Prostori za benzinske motore moraju biti zatieni sustavom za gae-nje poara koji ne zahtijeva otvaranje tog prostora u sluaju poara.Prenosive naprave za gaenje poara moraju biti smjetene na lako pristupanim mjestima. Jedna naprava mora biti lako dostupna s glavnog mjesta upravljanja rekreacijskog plovilom.2.6.6.3 Udovoljavanje tehnikim zahtjevima navedenim u hrvatskim normama HRN EN ISO 9094-1:2003 Mala plovila Protupoarna zatita 1. dio Mala plovila duljine do ukljuujui 15 m, HRN EN ISO 9094-2: 2004 Mala plovila Protupoarna zatita 2. dio Mala plovila duljine vee od 15 m do 24 m podrazumijeva sukladnost.2.6.7 Navigacijska svjetla, oblici i zvuni signaliAko su ugraena navigacijska svjetla, oblici i zvuni signali isti moraju udovoljiti zahtjevima COLREG 72 za plovila predviena za

 • SRIJEDA, 2. OUJKA 2016. BROJ 19 STRANICA 27 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Tablica 2.7.2-1Granine vrijednosti isputanja ispunih plinova (g/kWh)

  Tip motoraUgljini monoksid

  CO = A + B/PNn

  UgljikovodiciHC = A + B/PN

  nDuini oksidiNOx

  esticeA B n A B n

  2-taktni motor paljenje iskrom 150,0 600,0 1,0 30,0 100,0 0,75 10,0 Nije primjenjivo

  4-taktni motor paljenje iskrom 150,0 600,0 1,0 6,0 50,0 0,75 15,0 Nije primjenjivo

  Paljenje kompresijom 5,0 0 0 1,5 2,0 0,5 9,8 1,0

  gdje je:A, B, n konstante prema tabliciPN nazivna snaga motora, kW

  Tablica 2.7.2-2Granine vrijednosti emisije ispunih plinova za motore s kompresijskim paljenjem (**)

  Radni obujam motoraSV (L/cyl) Nazivna snaga motora PN (kW)

  esticePT (g/kWh)

  Ugljikovodici + duikovi oksidiHC + NOx (g/kWh)

  SV < 0,9PN < 37 Vrijednosti navedene u Tablici 2.7.2-1

  37 PN < 75 (*) 0,30 4,7

  75 PN < 3700 0,15 5,80,9 SV < 1,2

  PN < 3700

  0,14 5,81,2 SV < 2,5 0,12 5,82,5 SV < 3,5 0,12 5,83,5 SV < 7,0 0,11 5,8

  (*) Alternativno, motori s kompresijskim paljenjem s nazivnom snagom motora jednakom ili veom od 37 kW, a manjom od 75 kW i s radnim obujmom ispod 0,9 L/cyl ne prelaze graninu vrijednost emisije estica (PT) od 0,20 g/kWh i kombiniranu graninu vrijednost emisija ugljikovodika i duikovih oksida (HC + NOx) od 5,8 g/kWh(**) Nijedan motor s kompresijskim paljenjem ne smije prelaziti graninu vrijednost emisije ugljinog monoksida (CO) od 5,0 g/kWh

  Tablica 2.7.2-3Granine vrijednosti emisije ispunih plinova za motore s paljenjem iskrom

  Tip motora Nazivna snaga motora PN (kW)Ugljini monoksid

  CO (g/kWh)Ugljikovodici+duikovi oksidi

  HC + NOx (g/kWh)

  Krmeni propulzori i ugraeni motori

  PN 373 75 5373 < PN 485 350 16

  PN < 485 350 22

  Izvanbrodski motori i motori osobnih plovila

  PN 4,3 500 (5,0 x PN) 304,3 < PN 40 500 (5,0 x PN) 15,7 + (50/ PN

  0,9)PN < 40 300 15,7 + (50/ PN

  0,9)

  2.7.2.3 Ciklusi testiranja:Ciklusi testiranja i faktori ponderiranja koji se primjenjuju:.1 Upotrebljavaju se sljedei zahtjevi ISO norme 8178-4:2007, uzimajui u obzir vrijednosti utvrene u donjoj tablici..2 Za motore s kompresijskim paljenjem s promjenjivim brojem okretaja primjenjuje se ciklus testiranja E1 ili E5 ili alternativno, iznad

  130 kW, moe se primjenjivati ciklus testiranja E3. Za motore s paljenjem iskrom s promjenjivim brojem okretaja primjenjuje se ciklus testiranja E4.

  Ciklus E1, broj postupka 1 2 3 4 5Brzina Nazivna brzina Srednja brzina Brzina niskog praznog hodaZakretni moment, % 100 75 75 50 0Faktor ponderuranja 0,08 0,11 0,19 0,32 0,3

 • STRANICA 28 BROJ 19 SRIJEDA, 2. OUJKA 2016.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  plinova klipnih motora s unutarnjim izgaranjem Mjerenje emisije plinovitih tvari i estica ispunih plinova na ispitnom postolju po-drazumijeva sukladnost.2.7.3 TrajnostProizvoa motora mora izraditi upute za ugradnju i odravanje motora, koje, ako se primjenjuju, osiguravaju da e motor u uo-biajenoj upotrebi stalno biti u skladu s ogranienjima navedenim u to. 2.7.2.1 i 2.7.2.2 tijekom svog radnog vijeka i u uobiajenim radnim uvjetima.Ovaj podatak mora biti raspoloiv od proizvoaa motora, a mora biti dobiven pomou prethodnog ispitivanja izdrljivosti temeljenog na uobiajenim ispitnim ciklusima, te proraunom dijelova na za-mor, tako da proizvoa moe pripremiti neophodne upute za odr-avanje i izdati ih za sve nove motore koji se po prvi put pojavljuju na tritu.Uobiajeni vijek trajanja motora je sljedei:.1 Za motore s kompresijskim paljenjem: 480 sati rada ili 10 go-

  dina, ovisno o tome to nastupi ranije..2 Za ugraene motore s paljenjem iskrom ili krmene propulzore

  s integralnim ispuhom ili bez njega: za kategoriju motora PN 373 kW: 480 sati rada ili 10 godina,

  ovisno o tome to nastupi ranije; za motore iz kategorije 373 < PN 485 kW: 150 sati rada ili

  tri godine, ovisno o tome to nastupi ranije; za kategoriju motora PN < 485 kW: 50 sati rada ili godina

  dana, ovisno o tome to nastupi ranije..3 Motori osobnih plovila na vodomlazni pogon: 350 radnih sati

  ili pet godina, ovisno o tome to nastupi ranije..4 Izvanbrodski motori: 350 sati ili 10 godina, ovisno o tome to

  nastupi ranije.2.7.4 Prirunik za vlasnika2.7.4.1 Svaki motor opremljen je prirunikom za koritenje na jezi-ku ili jezicima koji su lako razumljivi potroaima i drugim krajnjim korisnicima, na nain koji je utvrdila drava lanica u kojoj e se motor stavljati na trite.Za motore koji se stavljaju na trite Republike Hrvatske prirunik za koritenje mora biti na hrvatskom jeziku.2.7.4.2 Prirunik mora sadravati:.1 Upute za ugradnju, uporabu i odravanje, koje su potrebne za

  osiguravanje ispravnog rada motora, kako bi se udovoljilo za-htjevaima iz to. 2.7.3 ovog Priloga Pravila.

  .2 Snagu motora kada je izmjerena prema usuglaenoj normi.

  Ciklus E3, broj postupka 1 2 3 4Brzina, % 100 91 80 63Snaga, % 100 75 50 25Faktor ponderiranja 0,2 0,5 0,15 0,15Ciklus E4, broj postupka 1 2 3 4 5Brzina, % 100 80 60 40 Prazni hodZakretni moment, % 100 71,6 46,5 25,3 0Faktor ponderiranja 0,06 0,14 0,15 0,25 0,40Ciklus E5, broj postupka 1 2 3 4 5Brzina, % 100 91 80 63 Prazni hodSnaga, % 100 75 50 25 0Faktor ponderiranja 0,08 0,13 0,17 0,32 0,3

  Prijavljena tijela mogu prihvatiti testove provedene na temelju dru-gih ciklusa testiranja, kako je navedeno u usklaenoj normi i pri-mjenjivo za radni ciklus motora.2.7.2.4 Primjena porodice porivnog stroja i izbor osnovnog poriv-nog stroja:Proizvoa motora odgovoran je za odreivanje motora iz svog pro-izvodnog programa koji se moraju ukljuiti u porodicu motora.Osnovni motor izabire se iz porodice motora na takav nain da su njegove emisijske karakteristike reprezentativne za sve motore u toj porodici motora. Motor koji u sebi zdruuje obiljeja za koja se oekuje da e, kad se mjere u primjenjivom ciklusu testiranja, prouzroiti najvie specifi ne emisije (izraene u g/kWh), trebao bi se izabrati kao osnovni motor te porodice. 2.7.2.5 Testna goriva:Testna goriva koja se upotrebljavaju u testiranju emisija ispunih plinova imaju sljedee karakteristike.

  Benzinska goriva

  Svojstvo RF-02-99Bezolovni benzinRF-02-03

  Bezolovni benzinmin max min max

  Istraivaki oktanski broj (RON) 95 95 Motorni oktanski broj (MON) 85 85 Gustoa na 15 C (kg/m3) 748 762 740 754Poetno vrelite (C) 24 40 24 40Maseni udio sumpora (mg/kg) 100 10Udio olova (mg/l) 5 5Tlak para po Reidu (kPa) 56 60 Tlak para (DVPE) (kPa) 56 60

  Dizelska gorivaSvojstva RF-06-99 RF-06-03

  min max min maxCetanski broj 52 54 52 54Gustoa na 15 C (kg/m3) 833 837 833 837Poetno vrelite (C) 373 370Plamite (C) 55 55 Maseni udio sumpora (mg/kg) Treba prijaviti 300 (50) 10Maseni udio pepela (%) Treba prijaviti 0,01 0,01

  Prijavljena tijela mogu prihvatiti testove provedene na temelju dru-gih testnih goriva navedenih u usklaenoj normi.Udovoljavanje tehnikim zahtjevima navedenim u hrvatskoj normi HRN EN ISO 18854:2015 Mala plovila Mjerenje emisije ispunih

 • SRIJEDA, 2. OUJKA 2016. BROJ 19 STRANICA 29 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  nosti, osigurati usklaenost s propisanim graninim vrijednostima buke pri normalnoj upotrebi.2.8.3 Trajnost2.8.3.1 Odredbe o trajnosti iz to. 2.7.3 ovog Priloga Pravila pri-mjenjuju se mutatis mutandis na usklaenost sa zahtjevima u svezi s doputenom razinom buke utvrenima u to. 2.8.1 ovog Priloga Pravila.

  2.9 TEHNIKI ZAHTJEVI ZA GRADNJU PLOVILA NA NAPU-HAVANJE2.9.1 Plovila na napuhavanje pogonjena motorima najvee snage 4,5 kW i manje2.9.1.1 Udovoljavanje tehnikim zahtjevima sadranim u hrvatskoj normi HRN EN ISO 6185-1:2002 Brodice na napuhavanje 1. dio Brodice s najveom snagom motora do 4,5 kW podrazumi-jeva sukladnost.2.9.2 Plovila na napuhavanje pogonjena motorima snage vie od 4,5 kW ali manje do ukljuivo 15 kW2.9.2.1 Udovoljavanje tehnikim zahtjevima sadranim u hrvatskoj normi HRN EN ISO 6185-2:2002 Brodice na napuhavanje 2. dio Brodice sa najveom snagom od 4,5 kW do ukljuivo 15 kW podrazumijeva sukladnost.2.9.3 Plovila na napuhavanje pogonjena motorima najvee snage vee od 15 kW2.9.3.1 Udovoljavanje tehnikim zahtjevima sadranim u hrvatskoj normi HRN EN ISO 6185-3:2014 Brodice na napuhavanje 3. dio: Brodice duljine trupa manje od 8 m najvee snage motora 15 kW i vie.2.9.3.2 Udovoljavanje tehnikim zahtjevima sadranim u hrvatskoj normi HRN EN ISO 6185-4: 2012 Brodice na napuhavanje 4. dio: Brodice duljine trupa izmeu 8 m i 24 m sa snagom motora od 15 kW i vie podrazumijeva sukladnost.

  2.10 BITNI TEHNIKI ZAHTJEVI ZA OSOBNA PLOVILA NA VODOMLAZNI POGONBitni tehniki zahtjevi za konstrukciju sadrani su u hrvatskoj normi HRN ISO 13590:2004 Mala plovila Osobna plovila Zahtjevi za gradnju i ugradnju sustava, HRN ISO 13590:2004 / isp. 1:2008 Mala plovila Osobna plovila Zahtjevi za gradnju i ugradnju sustava.

  2.11 SASTAVNI DIJELOVI PLOVILA2.11.1 OpenitoZa nie navedenu opremu i ureaje zahtjeva se da kad se izrauju zasebno, a namijenjena su za ugradnju na plovila za sport i razonodu u smislu odsjeka 4. ovog Priloga Pravila, provesti ocjena sukladnosti kako je navedeno u to. 4.3.3 ovog Priloga Pravila kojom se provjera-va udovoljavanje bitnim tehnikim zahtjevima navedenim u 2.11.2.2.11.2 Bitni tehniki zahtjevi2.11.2.1 Oprema za zatitu od zapaljenja okolnih zapaljivih plinova za ugraene motore i krmene propulzore:Za dijelove opreme ugraenih motora i krmenih propulzora u pro-tueksplozivnoj izvedbi izraene u skladu sa zahtjevima navedenim u hrvatskoj normi HRN EN 28846:2001 Mala plovila Elektrini ureaji Zatita od zapaljenja okolnih zapaljivih plinova, HRN EN 28846:2001/A1:2008 Mala plovila Elektrini ureaji Zatita od zapaljenja okolnih zapaljivih plinova podrazumijeva sukladnost.2.11.2.2 Ureaj za zatitu od upuivanja izvanbrodskog motora u radnom poloaju:

  2.8 BITNI ZAHTJEVI ZA EMISIJU BUKERekreacijska plovila s ugraenim motorima ili krmenim propulzo-rima bez integralnog ispuha, osobna plovila na vodomlazni pogon i izvanbrodski motori te krmeni propulzori s integralnim ispuhom moraju ispunjavati bitne zahtjeve u svezi s emisijama buke kako je odreeno ovim poglavljem.2.8.1 Razina emisije buke2.8.1.1 Rekreacijska plovila s ugraenim motorima ili krmenim propulzorima bez integralnog ispuha, osobna plovila na vodomla-zni pogon i izvanbrodski motori te krmeni propulzori s integralnim ispuhom projektiraju se, izgrauju i sastavljaju tako da razina buke ne smije prijei granine vrijednosti navedene u Tablici 2.8-1.

  Tablica 2.8-1

  Snaga jednog motora,kW

  Najvea razina tlaka zvukaRazina = LpAS max, dB

  PN < 10 6710 < PN < 40 72

  PN > 40 75gdje je:PN nazivna snaga motora, kW pri nazivnoj brzini vrtnje;LpAS max razina najveeg tlaka zvuka, dB.Kod sustava s dva ili vie motora, neovisno o vrsti motora, moe se dopustiti odstupanje do 3 dB.2.8.1.2 Kao alternativa mjerenjima buke, za plovila za razonodu s ugraenim motorom ili s krmenim propulzorom, bez integralnog is-puha, smatrat e se da udovoljavaju ovim zahtjevima za razina buke kako je odreena u 2.8.1.1, ako im je Froudeov broj (Fn) < 1,1, kao i omjer snaga/istisnina < 40, uz uvjet da su motor i ispuni sustav ugraeni u skladu sa specifi kacijom proizvoaa motora.2.8.1.3 Froudeov broj izraunava se tako da se najvea brzina re-kreacijskog plovila v (m/s) podijeli s kvadratnim korijenom duljine vodne linije LWL (m) pomnoene s danom gravitacijskom konstan-tom ubrzanja, g:

  Fn = x =WLLg

  v

  v najvea brzina plovila, m/s;LWL duljina na vodnoj liniji, m;g = 9,81 m/s2 ubrzanje sile tee.Omjer snaga/istisnina rauna se dijeljenjem snage motora P (kW) s istisninom plovila D (u tonama).

  Omjer snage i istisnine = DPN

  2.8.2 Prirunik za vlasnika2.8.2.1 Za rekreacijska plovila s ugraenim motorima ili krmenim propulzorima bez integralnog ispuha i osobna plovila na vodomlazni pogon, prirunik za vlasnika za koritenje, zahtijevan sukladno to. 2.3.6 ovog Priloga Pravila, mora sadravati informacije neophod-ne za odravanje rekreacijskog plovila i ispunog sustava u takvom stanju koje e, u granicama mogunosti, osigurati usklaenost s propisanim graninim vrijednostima buke pri normalnoj upotrebi.2.8.2.2 Za izvanbrodske motore i krmene propulzore s integralnim ispuhom, prirunik za vlasnika za koritenje, zahtijevan sukladno to. 2.7.4 ovog Priloga Pravila, mora sadravati upute neophodne za odravanje motora u takvom stanju koje e, u granicama mogu-

 • STRANICA 30 BROJ 19 SRIJEDA, 2. OUJKA 2016.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  (c) opise i objanjenja potrebna za razumijevanje navedenih nacrta i shema te rada proizvoda;

  (d) popis normi iz odsjeka 2., koje se primjenjuju u potpunosti ili djelomino, te opise Rjeenje usvojenih kako bi se zadovoljili bitni zahtjevi, u sluaju kada norme iz odsjeka 2. nisu primije-njene;

  (e) rezultate izvrenih projektnih izrauna, ispitivanja i druge rele-vantne podatke;

  (f) izvjea o testiranju ili izraune, pogotovo izraune stabiliteta i uzgona u skladu s to. 2.4.2. ovog Priloga Pravila;

  (g) izvjea o testiranju isputanja ispunih plinova koja dokazuju sukladnost s to. 2.7;

  (h) izvjea o testiranju emisija buke koja dokazuju sukladnost s s to. 2.8 ovog Priloga Pravila.

  U Tablici 2.12.2-1 dan je openito pregled dokumentacije plovila koja se mora dostaviti ovlatenom tijelu.

  Tablica 2.12.2-1

  Opis Podaci koji moraju biti obuhvaenidokumentacijomOpi podaci, oprema i sustavi

  Tip plovila, glavne znaajke, projektna kategorija Identifi kacijski broj plovila, sadraj i smjetaj na

  plovilu ploice graditelja Ograde i rukohvati Ljestve/platforma za ukrcaj osobe iz mora Smjetaj splavi Sredstva bijega (smjetaj i dimenzije) Sredstva za vez, sidrenje i tegalj, prijenos sila na

  strukturu plovila Plinska instalacija (LPG) Kokpit i drenaa kokpita Karakteristike otvora na trupu, palubi i nadgrau

  (vrata, prozori, okna, vidnici, grotlaca (smjetaj, dimenzije, sredstva zatvaranja)

  Sustav kaljue Oplatni ventili i prolazi Spreavanje oneienja sanitarnim otpadom Navigacijska svjetla

  Prirunik za vlasnika za koritenje plovila

  Zahtjevi norme HRN EN ISO 10240:2008 Mala plovila Knjiga uputa (podrazumijeva se suklad-nost)

  Najvee preporueno optereenje plovila Podaci koje Prirunik mora sadrati prema zahtje-

  vima iz drugih bitnih zahtjeva iz odsjeka 2. ovog Priloga Pravila

  Podaci za koje graditelj smatra da moraju biti ukljueni u Prirunik

  Plovnost, stabilitet i nadvoe

  Linije plovila s tablicom oitanja Hidrostatske znaajke i proraun stabiliteta Plan jedara Uzgonski elementi Podatak o teini i teitu praznog opremljenog

  plovila Izvjetaj o ispitivanju naplavljenog plovila (ako se

  provodi)

  Ako je ureaj izraen u skladu s tehnikim zahtjevima navedenim u hrvatskoj normi HRN EN ISO 11547:2004 Mala plovila Zatita od upuivanja stroja u radnom poloaju sukladnost se podrazu-mijeva.2.11.2.3 Kormilo, kormilarski ureaj, kabelski sustavi i pripadna oprema:Sukladnost se podrazumijeva ako je udovoljeno zahtjevima u nie navedenim hrvatskim normama:.1 HRN EN 8847:2004 Mala plovila Kormilarski ureaj Su-

  stavi uadi i unica, HRN EN 8847:2004 / isp. 1:2008 Mala plovila Kormilarski ureaj Sustavi uadi i unica.

  .2 HRN EN 28848:2001 Mala plovila Sustav daljinskog kor-milarenja, HRN EN 28848:2001/A1:2008 Mala plovila Su-stav daljinskoga kormilarenja.

  .3 HRN EN 29775:2001 Mala plovila Daljinsko kormilarenje za izvanbrodske motore snage od 15 kW do 40 kW, HRN EN 29775:2001/A1:2008 Mala plovila Daljinsko kormilarenje za izvanbrodske motore snage od 15 kW do 40 kW.

  .4 HRN EN ISO 10592:2001 Mala plovila Hidrauliki kor-milarski sustav, HRN EN ISO 10592:2001/A1:2008 Mala plovila Hidrauliki kormilarski sustav.

  .5 HRN EN ISO 13929:2004 Mala plovila Kormilarski ureaj Sustav sa zupano-polunim prijenosom.

  .6 HRN EN ISO 15652:2008 Mala plovila Sustav daljinskog kor-milarenja za brodice s ugraenim motorom koji pogoni mali vodomlazni propulzor.

  2.11.2.4 Ugraeni spremnici goriva i savitljive cijevi goriva:Sukladnost se podrazumijeva ako je udovoljeno primjenjivim zahtje-vima navedenim u hrvatskim normama kako slijedi:.1 HRN EN ISO 10088:2013 Mala plovila Trajno ugraeni

  sustavi goriva..2 HRN EN ISO 7840:2013 Mala plovila Vatrootporne savit-

  ljive cijevi za gorivo..3 HRN EN ISO 8469:2013 Mala plovila Savitljive cijevi za

  gorivo neotporne na vatru..4 HRN EN ISO 21487:2008 Mala plovila Trajno ugraeni

  benzinski i dizelski spremnici goriva.2.11.2.5 Montana grotlaca i sredstva zatvaranja otvora na trupu i nadgrau:Sukladnost se podrazumijeva ako je udovoljeno primjenjivim za-htjevima hrvatske norme HRN EN ISO 12216:2004 Mala plovila Prozori, okna, grotlaca, vidnici i vrata Zahtjevi za vrstou i vodonepropusnost.

  2.12 TEHNIKA DOKUMENTACIJA2.12.1 OpenitoTehnika dokumentacija koju mora izraditi proizvoa mora sadra-vati sve relevantne podatke i pojedinosti sredstava koje proizvoa upotrebljava kako bi osigurao da proizvod zadovoljava zahtjeve utvr-ene u odsjeku 2. ovog Priloga Pravila, te mora sadravati relevantne dokumente popisane u to. 2.12.2. 2.12.2 Opseg dokumentacijeDokumentacija mora, najmanje, sadravati podatke u svezi dolje navedenog:(a) opi opis tipa proizvoda;(b) idejni projekt i proizvodne nacrte te sheme komponenata, pod-

  sklopova, strujnih krugova i druge relevantne podatke;

 • SRIJEDA, 2. OUJKA 2016. BROJ 19 STRANICA 31 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  3. OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI3.1 OPENITO3.1.1 Ocjenjivanje sukladnosti provodi se u svrhu utvrivanja da li proizvod udovoljava bitnim tehnikim zahtjevima navedenim u odsjeku 2. ovog Priloga Pravila. Postupak se provodi kroz pojedine module kako je navedeno u ovom odsjeku.3.1.2 Proizvod podrazumijeva stavke navedene u to. 1.5, Priloga 1. Pravila.3.1.3 Smatra se da su proizvodi koji su u skladu s usklaenim nor-mama ili njihovim dijelovima upute na koje su objavljene u Slube-nom listu Europske unije takoer u skladu sa zahtjevima obuhvae-nima tim normama ili njihovim dijelovima, utvrenima odsjekom 2. ovog Priloga Pravila.

  3.2 MODULI ZA OCJENU SUKLADNOSTI3.2.1 Unutarnja kontrola proizvodnje (Modul A)Iskljuiva je obveza i odgovornost proizvoaa da je proizvod pro-jektiran i izgraen u skladu s primjenjivim bitnim tehnikim zahtje-vima. Obveze su proizvoaa kako se dalje navodi.3.2.1.1 Za svako pojedinano plovilo izdati EU izjavu o sukladnosti kako je propisano u to. 3.2.11 ovog Priloga Pravila te svaki proizvod odgovarajue oznaiti (CE).3.2.1.2 Izraditi tehniku dokumentaciju temeljem koje se moe izvriti provjera udovoljavanju primjenjivim bitnim tehnikim za-htjevima (vidi to. 2.12 ovog Priloga Pravila). Ista mora obuhvaati odgovarajuu projektnu dokumentaciju, dokumentaciju u svezi pro-izvodnje, a isto tako i uporabe plovila.3.2.1.3 Dokumentacija navedena u to. 3.2.1.2 ovog Priloga Pravila zajedno s EU izjavom o sukladnosti mora biti raspoloiva najmanje 10 godina nakon zavretka izgradnje/proizvodnje zadnjeg plovila (ako se radi o serijskoj proizvodnji).3.2.1.4 Osigurati da je proces proizvodnje takav da jami udovolja-vanje plovila bitnim tehnikim zahtjevima.3.2.2 Unutarnja kontrola proizvodnje uz obvezna ispitivanja (Modul A1)Primjenjuju se zahtjevi kao za modul A te dodatno:3.2.2.1 Projekt i izrada plovila:.1 Ovlateno tijelo se mora uvjeriti da plovilo udovoljava bitnim

  tehnikim zahtjevima u svezi plovnosti, stabiliteta, najmanjeg nadvoa i dostatne rezervne istisnine, propisanim u to. 2.4.2 ovog Priloga Pravila.

  .2 Udovoljavanje zahtjevima iz to. 3.2.2.1.1 ovog Priloga Pravila moe biti izvreno kroz odobrenje dokumentacije, izvrenjem odgovarajuih ispitivanja u naravi u prisustvu eksperta ovla-tenog tijela ili na drugi nain usuglaen s ovlatenim tijelom. Ispitivanje moe biti izvreno na jednom ili vie plovila.

  .3 Nakon zadovoljavajue provjere iz to. 3.2.2.1.2 ovog Priloga Pravila ovlateno tijelo e izraditi Izvjetaj o ispitivanju a proi-zvoa e svako plovilo oznaiti odgovarajuom oznakom (CE), te izdati EU izjavu o sukladnosti kao dokaz udovoljavanju za-htjevima navedenim u to. 3.2.2.1.1 ovog Priloga Pravila.

  .4 U svrhu odravanja valjanosti Izvjetaja o ispitivanju, proizvo-a je duan izvijestiti ovlateno tijelo o svakoj preinaci na plo-vilu koja bi mogla utjecati na udovoljavanje zahtjevima navede-nim u to. 3.2.2.1.1, 3.2.2.1.2 i 3.2.2.1.3 ovog Priloga Pravila.

  3.2.2.2 Jaina buke:.1 Na plovilima za razonodu s ugraenim motorima ili krmenim

  propulzorima bez integralnog ispuha te na osobnim plovilima

  Struktura Proraun strukturnih elemenata Glavno rebro (dimenzije i karakteristike materi-

  jala) Nekoliko karakteristinih poprenih presjeka Uzduni presjek Paluba i nadgrae Pregrade Dno Razvoj oplate (za plovila s elinim trupom) Specifi kacija laminiranja (za plovila s trupom od

  stakloplastike) Postupci zavarivanja (za plovila s elinim trupom) Temeljenje porivnih strojeva i drugih ureaja Spoj balastne kobilice s trupom Ugraeni spremnici Upore Jarbol i njegovo uvrenje Privjesci na oplati, nogavice, itd.

  Kormilarski ureaj

  Opi plan i specifi kacija ureaja Sustav kormilarenja u nudi (ako se zahtjeva) Kormilo (ako postoji) Osovina kormila (dimenzije i materijal)

  Strojni ureaj

  Smjetaj strojeva i ureaja u strojarnici Glavni porivni stroj, vratila, leajevi Sustav ispuha Sustav goriva Sustav rashlade Ventilacija strojarnice Zatita izloenih dijelova strojeva Izolacija strojarnice Spreavanje oneienja uljem, gorivom i zaulje-

  nim vodamaElektrina oprema

  Smjetaj i karakteristike generatora i akumulator-skih baterija

  Specifi kacija kablova i zatite Elektro sheme (12/24 V 220 V)

  Protupoar-na zatita

  Ugraeni sustav gaenja u strojarnici Sustav gaenja vodom Prenosive naprave (broj, kapacitet, smjetaj)

  Materijali Metalni materijali Smole, vlakna, jezgre Drvo, perploa

  Proizvodnja Opis postupka proizvodnje Uvjeti u kojima se obavlja proizvodnja Informacije u svezi sustava kvalitete u dijelu koji

  se tie proizvodnjeIspuni pli-novi (ako je primjenjivo)

  EU izjava o sukladnosti

  Buka (ako je primjenjivo)

  Dokumentaciju o udovoljavanju zahtjevima iz to. 2.8.1

 • STRANICA 32 BROJ 19 SRIJEDA, 2. OUJKA 2016.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  drugih dokumentiranih primijenjenih Rjeenje, liste upotre-bljenih proi zvoda s oznakom CE s priloenim EU izjavama o sukladnosti, relevantnih izvjetaja o ispitivanju, opisa proizvod-nih postupaka, itd.

  3.2.3.6 Postupak odobrenja i ispitivanja:.1 Ovlateno tijelo e izvriti provjeru tehnike dokumentacije i

  utvrditi je li prototip izraen u skladu s tehnikom dokumen-tacijom. Nadalje, utvrdit e koji dijelovi proizvoda su projekti-rani u skladu s bitnim tehnikim zahtjevima iz odsjeka 2 ovog Priloga Pravila, a isto tako utvrditi za koje dijelove proizvoda isti nisu primijenjeni.

  .2 Za dijelove proizvoda gdje su primijenjeni zahtjevi iz odsjeka 2. ovog Priloga Pravila ovlateno tijelo e izvriti odnosnu pro-vjeru, a po potrebi moe zatraiti i dodatna ispitivanja.

  .3 U sluaju da tehniki zahtjevi iz odsjeka 2 ovog Priloga Pra-vila nisu primijenjeni, ve je proizvoa odabrao neke druge propise, ovlateno tijelo e izvriti provjeru i/ili zahtijevati od-govarajua ispitivanja u svrhu utvrivanja jesu li primijenjena tehnika Rjeenje najmanje jednakovrijedna bitnim tehnikim zahtjevima iz navedene toke.

  .4 U sluaju potrebe pojedinih ispitivanja detalje istih (nain, vri-jeme i mjesto) ovlateno tijelo e dogovoriti s proizvoaem.

  .5 Ovlateno tijelo mora u pojedinim fazama proizvodnje, ovisno o vrsti proizvoda, posvjedoiti izradi proizvoda sa svrhom da se uvjeri da proizvoa posjeduje odgovarajua sredstva, organi-zaciju proizvodnje, proizvodne postupke i postupke ispitivanja koji jame sukladnost proizvoda s odobrenim prototipom.

  3.2.3.7 Izdavanje certifi kata:.1 Nakon zavretka postupka utvrivanja da prototip udovoljava

  bitnim tehnikim zahtjevima navedenim u (odsjeku 2. ovog Priloga Pravila) ovlateno tijelo e izdati Potvrdu o EC tipnom ispitivanju.

  Potvrda mora sadravati sljedee podatke: ime i adresu proizvo-aa, rezultate, provjere/ispitivanja, uvjete valjanosti Potvrde, te podatke nune za identifi kaciju odobrenog prototipa.

  .2 Lista naslova relevantnih dijelova tehnike dokumentacije mora biti priloena uz Potvrdu.

  .3 U sluaju da ovlateno tijelo odbije izdavanje Potvrde o EC ti-pnom ispitivanju isto e detaljno obrazloiti proizvoau.

  .4 Obveza je proizvoaa da o svim izmjenama na proizvodu u odnosu na odobreni prototip koje utjeu na udovoljavanje istog bitnim tehnikim zahtjevima ili uvjetima uporabe, izvije-sti ovlateno tijelo koje e isto razmotriti te izdati odgovarajui dodatak Potvrde o EC tipnom ispitivanju.

  .5 Tehniku dokumentaciju i kopije Potvrda s prilozima proizvo-a mora uvati najmanje deset godina nakon prestanka proi-zvodnje.

  3.2.3.8 Ostali zahtjevi:.1 Ovlateno tijelo e izvijestiti druga ovlatena tijela o relevan-

  tnim zahtjevima u svezi izdavanja EC tipnog ispitivanja te sta-tusu certifi kata.

  .2 Pristup primljenim certifi katima ukljuujui i njihove dodatke ovlateno tijelo e staviti na raspolaganje drugim tijelima za certifi kaciju.

  .3 Ako ni proizvoa ni njegov ovlateni predstavnik nemaju sje-dite u EU, obveza davanja na raspolaganje tehnike dokumen-tacije je na osobi koja proizvod stavlja na trite.

  na vodomlazni pogon zahtjeva se da se na jednom ili vie plo-vila provede ispitivanje buke prema zahtjevima to. 2.8 ovog Priloga Pravila.

  .2 Na izvanbrodskim motorima ili krmenim propulzorima s inte-gralnim ispuhom zahtjeva se da se na jednom ili vie motora provede ispitivanje buke prema to. 2.8 ovog Priloga Pravila.

  .3 Ako se ispituje vie od jednog motora vrijede zahtjevi navedeni u to. 3.2.10 ovog Priloga Pravila.

  .4 Ispitivanje iz to. 3.2.2.2.1 ovog Priloga Pravila je u odgovorno-sti proizvoaa, a ispitivanje iz to. 3.2.2.2.2 ovog Priloga Pra-vila je u odgovornosti proizvoaa motora ili ovlatenog tijela u ime proizvoaa odobreno po volji proizvoaa.

  3.2.3 EU ispitivanje tipa (Modul B)3.2.3.1 Openito:.1 Temeljem udovoljavanja ovoj toki ovlateno tijelo moe izdati

  Potvrdu o EC tipnom ispitivanju..2 Zahtjevi ove toke primjenjuju se i na certifi kaciju opreme i

  ureaja navedenih u to. 2.11 ovog Priloga Pravila..3 Lista odobrenih proizvoda bit e uvrtena u Popis tipno odobre-

  nih proizvoda, odobrenih proizvoaa i uslunih tvrtki ovlate-nog tijela.

  3.2.3.2 Svrha:.1 Ovlateno tijelo provodi postupak utvrivanja, a nakon udo-

  voljavanja zahtjevima ove toke moe potvrditi da razmatrani uzorak kao reprezent predviene proizvodnje udovoljava pri-mjenjivim bitnim tehnikim zahtjevima navedenim u odsjeku 2 ovog Priloga Pravila.

  3.2.3.3 Zahtjev za uslugom:.1 Pisani zahtjev moe podnijeti proizvoa ili od njega ovlateni

  predstavnik..2 Zahtjev mora sadravati najmanje:a) naziv i adresu proizvoaa odnosno od njega ovlatenog pred-

  stavnika,b) Potvrdu da isti zahtjev nije prethodno bio upuen nekom dru-

  gom ovlatenom tijelu,c) tehniku dokumentaciju navedenu u to. 3.2.3.5 ovog Priloga

  Pravila.3.2.3.4 Prototip:.1 Traitelj usluge mora staviti na raspolaganje ovlatenom tijelu

  uzorak proizvoda reprezenta cjelokupne istovrsne proizvodnje (u daljnjem tekstu: prototip).

  .2 Prototip moe biti zajedniki za vie verzija proizvoda pod uvjetom da razlike izmeu njih nisu takve da bi prihvaenjem zajednikog prototipa bio umanjen nivo sigurnosti ili drugi za-htjevi u svezi znaajki proizvoda o emu u svakom pojedinom sluaju odluuje ovlateno tijelo.

  .3 Ovlateno tijelo moe zahtijevati vie uzoraka proizvoda ako je to potrebno zbog izvrenja programa ispitivanja.

  3.2.3.5 Tehnika dokumentacija:.1 Proizvoa ili od njega ovlateni predstavnik mora dostaviti na

  odobrenje ovlatenom tijelu tehniku dokumentaciju potrebnu za utvrivanje da proizvod udovoljava zahtjevima Pravila.

  .2 Dokumentacija se odnosi na projekt, proizvodnju i upotrebu proizvoda.

  .3 Opseg dokumentacije mora biti u skladu s primjenjivim za-htjevima iz to. 2.12 ovog Priloga Pravila. Dokumentacija se, u pravilu, sastoji od nacrta, liste primijenjenih standarda ili

 • SRIJEDA, 2. OUJKA 2016. BROJ 19 STRANICA 33 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  i s ostalim zahtjevima u odnosnim dijelovima bitnih tehnikih zahtjeva iz odsjeka 2. ovog Priloga Pravila.

  .3 Svi tehniki zahtjevi i ostale mjere usvojene od proizvoaa u svrhu ostvarivanja zahtjeva iz to. 3.2.5.3.2 ovog Priloga Pravila moraju biti dokumentirani na uredan i sustavan nain u obliku pisanih procedura, radnih instrukcija zapisa i ostalih dokume-nata, napisanih na jasan i nedvosmislen nain osiguravajui korisnicima njihovo provoenje na ispravan nain.

  .4 Dokumenti sustava kvalitete moraju, obuhvaati sljedee: a) ciljeve kvalitete, organizacijsku strukturu, odgovornosti i

  ovlatenja rukovodstva i ostalog osoblja u svezi kvalitete proizvoda;

  b) opis proizvodnje, kontrolu kvalitete i naina njenog osigu-ravanja, propisanih postupaka koji se redovito provode;

  c) provjere i ispitivanja koje se provode prije, u tijeku i nakon izrade proizvoda kao i uestalosti takvih radnji;

  d) zapise sustava kvalitete kao to su zapisi o provjeri ili pro-vedenom ispitivanju, zapisi o umjeravanju opreme, zapisi o osposobljenosti osoblja i sl.;

  e) sredstva za nadzor i postizanje zahtjevane kvalitete proi-zvoda i uinkovitosti sustava kvalitete.

  3.2.5.4 Odobrenje sustava kvalitete proizvoaa:.1 Ovlateno tijelo mora provesti provjeru sustava kvalitete proi-

  zvoaa da se uvjeri da je udovoljeno zahtjevima navedenim u to. 3.2.5.3 ovog Priloga Pravila.

  .2 Ako je sustav kvalitete proizvoaa posvjedoen od ovlatenog tijela po hrvatskoj normi HRN EN ISO 9001:2009, HRN EN ISO 9001:2009 / isp. 1:2010 u dijelu koji se odnosi na proizvodnju, zavrnu provjeru i ispitivanje, ovlateno tijelo e takoer pro-vesti svoju ocjenu koja e biti usmjerena na:

  a) provjeru valjanosti certifi kata o sukladnosti sustava kvali-tete proizvoaa;

  b) provjeru postojeih izvjetaja o ocjeni sustava kvalitete proizvoaa i provedenim korektivnim mjerama;

  c) razmatranje onih dokumenata sustava kvalitete i odgo-varajuih procesa koji se odnose na sami proizvod, a ne sustav kvalitete u cjelini.

  .3 Ako proizvoa nema uspostavljen i posvjedoen naprijed na-veden sustav kvalitete, ovlateno tijelo e provesti svoju ocjenu temeljenu na relevantnim zahtjevima norme navedene u to. 3.2.5.4.2 ovog Priloga Pravila.

  .4 Tim za ocjenu sustava kvalitete mora ukljuiti najmanje jednog lana s odgovarajuim iskustvom u svezi tehnologije proizvod-nje odnosnog proizvoda. Ocjena mora biti provedena na licu mjesta.

  .5 Rezultate o ocjeni sustava kvalitete zajedno s odgovarajuim obrazloenjima ovlateno tijelo e dostaviti proizvoau.

  3.2.5.5 Izmjene u sustavu kvalitete proizvoaa:.1 Obveza je proizvoaa da odrava sustav kvalitete kakav je odo-

  bren od ovlatenog tijela..2 U sluaju da proizvoa namjerava izvriti izmjene sustava kva-

  litete prije njihovog uvoenja o tome mora izvijestiti ovlateno tijelo koje e nakon razmatranja istih odgovarajue izvijestiti proizvoaa.

  3.2.4 Ocjena sukladnosti s prototipom (Modul C)Ocjenu sukladnosti provodi proizvoa, ili od njega ovlateni pred-stavnik.3.2.4.1 Proizvoa ili njegov ovlateni predstavnik moraju osigurati da je proizvod u skladu s prototipom odobrenim Potvrdom o EC tipnom ispitivanju te izdati EU izjavu o sukladnosti.3.2.4.2 Proizvoa (ili njegov ovlateni predstavnik) moraju podu-zeti sve mjere u procesu proizvodnje da se osigura udovoljavanje proizvoda zahtjevima navedenim u Potvrdi o EC tipnom ispitivanju.3.2.4.3 Proizvoa (ili njegov ovlateni predstavnik) moraju imati arhiviranu EU izjavu o sukladnosti najmanje deset godina nakon prestanka proizvodnje.3.2.4.4 U sluaju izmjene na proizvodu, a u svrhu odravanja va-ljanosti o Potvrde o EC tipnom ispitivanju vrijedi navedeno u to. 3.2.3.6.4 ovog Priloga Pravila.3.2.4.5 Ako proizvoa ne udovoljava zahtjevima navedenim u to. 3.2.8 ovog Priloga Pravila ocjenu sukladnosti bitnim tehnikim za-htjevima u svezi ispunih plinova ovlateno tijelo moe izvriti ili zahtijevati da se izvri, u nasuminim vremenskih intervalima, od-govarajua ispitivanja.3.2.4.6 U sluaju da ispitivanja iz to. 3.2.4.5 ovog Priloga Pravila ukau na nezadovoljavajue rezultate moraju se provesti ispitivanja navedena u to. 2.7 ovog Priloga Pravila. Motor predvien za is-pitivanje, potpuno ili djelomino kompl