taklimat saringan 1 numerasi 2016

Upload: mohamad-ayub-mohd-noor

Post on 07-Jul-2018

233 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  1/43

  NUMERASI

  PPD HULU LANGAT

  2016

  TAKLIMAT SARINGAN 1 LINUS2.0

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  2/43

  TARIKH PELAKSANAAN SARINGAN

  PERKARA / TARIKH

  SARINGAN 1 SARINGAN 2

  LISAN 1 - 31 MAC 2016 1 - 30 SEPTEMBER2016

  BERTULIS 3 - 15 APRIL 2016 2 - 15 OKTOBER2016

  PENGISIAN

  DATA

  18 - 29 APRIL 2016 17 - 28 OKTOBER

  2016

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  3/43

  PENGGUNAAN MANUAL

  Manual ini perlu dirujuk oleh en!ak"ir. 

  Manual ini #eruakan panduan #en!ak"ir 12 kon"!rukLi!era"i $Nu#era"i dan "ke#a ja%aan di"er!akan.

  Pen!ak"ir hendaklah membaca manual ini den&an !eli!idan #e#aha#in'a "e(elu# #en!ad(ir in"!ru#en.

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  4/43

  KAEDAH PELAKSANAAN LISAN!

  )i!ad(ir dala# jan&ka#a"a 'an& !elah di!e!akan.

  Siaa 'an& #en&a#(il "arin&an *

  1+ Se#ua #urid !ahun 1.

  2+ Se#ua #urid !ahun 2.,+ Se#ua #urid !ahun ,.

  -#urid 'an& #elea"i dan !idak #elea"i "arin&an "e(elu# ini erlu #enduduki"arin&an ini+

  )i!ad(ir oleh &uru LINUS #en&iku! #a"a 'an& di!e!akan- "a#$u pembela%aran dan pen&a%aran Ma$ema$'#! #en&&unakan

   ba(a)a pen&an$ar di "ekolah. PdP me)$' d'%alan#an*

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  5/43

  ∗)i!ad(ir "eara indi/idu a!au ku#ulan keil -(ilan&an #urid dala# ku#ulan keil $'da# leb'( dar'pada + ,ran&+. ika di!ad(ir "eara ku#ulan keil a"!ikan an&kano#(or o(jek a!au &a#(ar 'an& di&unakan (er(ea (a&i "e!ia #urid (erda"arkan i!e#.

  ∗)i!ad(ir #en&iku! uru!an i!e# $ kon"!ruk. Kon"!ruk 1 hin&&a Kon"!ruk 12 $'da# b,le(

  d'%alan#an )eren$a# pada )e$'ap #al' )ar'n&an

  ∗ika ke"e#ua kon"!ruk !elah di!ak"ir &uru perlu men$a#)'r )emula mana-mana#,n)$ru# .an& belum d'#ua)a' mur'd* Pen&ulan&an #,n)$ru# $'da# leb'(dar'pada dua 2! #al'!

  ∗Guru LINUS$Pe#ulihan -Guru 'an& #en&ajar+ me)$' (erada den&an #urid ke!ika"arin&an dijalankan.

  ∗Guru LINUS erlu #e#(an!u #urid #e#aha#i !u&a"an i!e#.

  KAEDAH PELAKSANAAN

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  6/43

  ∗ Murid di"arin& "eara !elu" dan jujur.

  ∗ Se#a"a #e#(ua! "arin&an un!uk K10 ('n&&a K12/ &uru .an& men%alan#an)ar'n&an $'da# d'benar#an men&&una#an ba(an ban$u ba&' men%alan#an)ar'n&an*

  3 Guru (oleh #en'ediakan ker!a" dan en"el %'#a perlu un$u# mur'd*

  ∗ Guru LINUS #e"!i #ena!a! enaaian #urid #en&&unakan 4oran& Pre"!a"i Indi/idu-4PPI+ dila#ir ada hala#an (elakan& In"!ru#en Sarin&an Nu#era"i.

  ∗ Guru perlu menca$a$ $ar'#( pen&ua)aan )ar'n&an )e$'ap $em dalam b,ran&PPI pada ruan&an .an& d')ed'a#an

  KAEDAH PELAKSANAAN

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  7/43

  RANG PELAPRAN PENGUASAAN INDI3IDU PPI!

  Pen!ak"ir erlu #elen&kakan 4PPI den&an na#a #uridkela" dan !ahun.

  Pen!ak"ir erlu #ena!a! en&ua"aan #urid (a&i "e!iakon"!ruk ada ruan& 'an& di"ediakan.

  Pada akhir !ahun (oran& 4PPI 'an& !elah len&ka dii"ihendaklah di"i#an dala# 5ail eri(adi #urid un!uk

  !ujuan rujukan.

  4oran& 4PPI hendaklah di(ekalkan keada #urid 'an& (erindah. 

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  8/43

  RANG PPI NUMERASI!

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  9/43

  LISAN!

  NUMERASI

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  10/43

  I$em 1 Guru #en'ediakan kad an&ka -637+

  keada #urid.

  Guru #enunjukkan , kad an&ka dan#in!a #urid #en'e(u! an&ka 'an& diilih-8on!oh93 : , dan 7+.

  Murid #en&ua"ai !u&a"an ini jika#en'e(u! den&an (e!ul ke!i&a3!i&a an&ka

   'an& di!unjukkan.

  8a!a!an 9

  Guru (oleh #enukarkan an&ka3an&ka iniden&an an&ka lain.

  K,n)$ru# 1Keupa.aan pra n,mb,r dan men&enal ana!

  5

  3

  8

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  11/43

  I$em 2 Guru #en'ediakan kad an&ka -637+.

  Guru #in!a #urid #en&a#(il , kadan&ka.

  Guru #in!a #urid #en'e(u! kadan&ka 'an& diilih.

  Murid #en&ua"ai !u&a"an ini jika

  #en'e(u! den&an (e!ul ke!i&a3!i&aan&ka 'an& diilih.

  K,n)$ru# 1Keupa.aan pra n,mb,r dan men&enal ana!

  9 5

  2 7

  4 8

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  12/43

  I$em + Guru #en'ediakan kad &a#(ar.

  Guru #in!a #urid #en&ira (ilan&an (ola di dala# &a#(ar.

  Murid #en&ua"ai !u&a"an ini jika#e#(ilan& 2: -(aha"a en&an!ardi "ekolah+.

  4a$a$an5-Guru (oleh #en&&an!ikan kad&a#(ar den&an kad &a#(ar 'an& lain.

  K,n)$ru# 2Keupa.aan memb'lan&!

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  13/43

  I$em Guru #en'ediakan 7 (a!an& en"el.

  Guru #in!a #urid #en&a#(il ; (a!an& en"el.

  Murid #en&a#(il en"el #en&iku! (ilan&an 'an& di#in!a. -(aha"aen&an!ar di "ekolah+.

  4a$a$an5-

  Guru (oleh #en&&an!ikan en"elden&an o(jek lain.

  K,n)$ru# 2Keupa.aan memb'lan&!

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  14/43

  I$em 7 Guru #e#in!a #urid

  #e#erha!ikan !uru!an no#(or.

  Guru #e#in!a #urid #en'e(u!no#(or 'an& !er!in&&al.

  K,n)$ru# +Keupa.aan mema(am' n'la' n,mb,r!

  20

  ,0

  :0

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  15/43

  I$em 6 Guru #en'ediakan 2 kad &a#(ar

  dan 2 kad no#(or.

  Guru #e#in!a #urid #e#ilih

  kad &a#(ar dan #e#adankanden&an kad no#(or.

  Murid #en&ua"ai !u&a"an ini jika#e#adankan kedua3dua kadno#(or den&an (e!ul.

  4a$a$an5-

  Guru (oleh #en&&an!ikan kad&a#(ar dan kad no#(or 'an& lain.

  K,n)$ru# +Keupa.aan mema(am' n'la' n,mb,r!

  2

  4

  2

  0

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  16/43

  I$em 8 Guru #en'ediakan , ko!ak 'an&

   (erlainan "ai.

  Guru #in!a #urid #en'u"un ko!ak#en&iku! uru!an (e"ar ke keil.

  Murid #en&ua"ai !u&a"an ini jika#en'u"un ko!ak #en&iku! uru!an (e"arke keil.

  4a$a$an5-

  Guru hendaklah #e#a"!ikan "ai ko!ak

  adalah jela" (er(ea. Guru (oleh #en&&an!ikan ko!ak den&an

  o(jek lain.

  Murid (e(a" #en'u"un ko!ak dariel(a&ai arah #en&iku! uru!an (e"ar kekeil.

  K,n)$ru# Keupa.aan membua$ )er'a)'!

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  17/43

  I$em 9

  Guru #en'ediakan , kad&a#(ar.

  Guru #in!a #urid #enunjukkankad &a#(ar #en&iku! uru!anrendah ke !in&&i.

  Murid #en&ua"ai !u&a"an ini jika#enunjukkan kad &a#(ar 4.

  K,n)$ru# Keupa.aan membua$ )er'a)'!

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  18/43

  I$em : Guru #en'ediakan %an& ker!a"

  RM: RM10 dan 2 %a& luar ne&ara.

  Guru #ele!akkan "e#ua %an& di

  a!a" #eja. Guru #in!a #urid #en&a#(il

  "e#ua %an& Mala'"ia.

  Murid #en&ua"ai !u&a"an ini jikadaa! #en&a#(il %an& Mala'"iaden&an den&an (e!ul.

  4a$a$an5-

  Guru #e"!ilah #en&&unakan "an& #er$a) )ebenar*

  K,n)$ru# 7Keupa.aan men&enal ma$a "an& Mala.)'a!

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  19/43

  I$em 10 Guru #en'ediakan %an& "'ilin&

  : "en 10 "en 20 "en dan :0 "en.

  Guru #in!a #urid #en&a#(il %an& "'ilin& 10 "en dan :0 "en.

  Murid #en&ua"ai !u&a"an ini jika #en&a#(il %an& "'ilin& 10"en dan :0 "en.

  4a$a$an5-

  Guru #e"!ilah #en&&unakan "an& ).'l'n& )ebenar*

  K,n)$ru# 7Keupa.aan men&enal ma$a "an& Mala.)'a!

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  20/43

  I$em 11Guru #in!a #urid #en'a!akan

  na#a hari "elea" hari Kha#i".

  Murid #en&ua"ai !u&a"an ini jika #en'a!akan Hari u#aa!.

  4a$a$an5-

  Guru (oleh #enukar

  #en&&unakan na#a hari 'an&lain.

  K,n)$ru# 6Keupa.aan men.a$a#an "a#$u!

  Khamis

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  21/43

  I$em 12 Guru #en'ediakan &a#(ar

  ak!i/i!i di %ak!u "ian& dan

   %ak!u #ala#. Guru #e#in!a #urid #eliha!

  &a#(ar 'an& di!unjukkan.

  Guru #e#in!a #urid #e#ilih&a#(ar 'an& #enunjukkan

   %ak!u "ian&.Murid #en&ua"ai !u&a"an ini

   jika daa! #en&a#(il &a#(ar 'an& (e!ul.

  K,n)$ru# 6Keupa.aan men.a$a#an "a#$u!

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  22/43

  I$em 1+ Guru #en'ediakan 11 en'edu!

  #inu#an.

  Guru #in!a #urid #en&ira (ilan&anen'edu! #inu#an.

  Guru #in!a #urid #en&a#(il ,en'edu! #inu#an.

  Guru #in!a #urid #en'a!akan "a#aada en'edu! #inu#an (er!a#(ah a!au

   (erkuran&

  4a$a$an5- Guru (oleh #enukar en'edu! #inu#an

  den&an o(jek 'an& lain.

  Guru (oleh #enukar (ilan&an en'edu!#inu#an.

  K,n)$ru# 8Keupa.aan men&endal'#an ,pera)' a)a)!

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  23/43

  K,n)$ru# 8Keupa.aan men&endal'#an ,pera)' a)a)!

  <

  =3

  >

  I$em 1 Guru #en'ediakan kad "i#(ol

  oera"i a"a".

  Guru #in!a #urid #e#ilih kad"i#(ol 'an& "e"uai (a&i '$em1+*

  Murid #en&ua"ai !u&a"an ini jika #e#ilih kad "i#(ol ? 3 @

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  24/43

  I$em 1 Guru #en'ediakan 20 #anik dan 10

   (eka" dan 2 kad a'a! #a!e#a!ik.

  Guru #in!a #urid #en&ira #anik.

  Guru #in!a #urid #en&ira (eka".

  Guru #in!a #urid #en&a&ihkan #anik

  "a#a (an'ak ke dala# "e!ia (eka". Guru #in!a #urid #en&ira #anik di

  dala# "a!u (eka".

  Guru #e#in!a #urid #e#ilih kad a'a!#a!e#a!ik 'an& (e!ul.

  Murid #en&ua"ai !u&a"an ini jika daa!

  #e#ilih kad a'a! #a!e#a!ik -20 > 10 2+.

  4a$a$an5- Guru (oleh #enukar #anik den&an o(jek

   'an& lain.

  K,n)$ru# 8Keupa.aan men&endal'#an ,pera)' a)a)!

  20 ÷ 10 =

  3

  20 ÷ 10 =

  2

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  25/43

  I$em 17

  Guru #en'ediakan %an& "'ilin& :0"en %an& ker!a" RM: dan RM10.

  Guru #in!a #urid #en&ira ju#lah

   %an&. Guru #in!a &uru "erahkan %an&

  RM:.

  Guru #in!a #urid #en'a!akan (aki %an&.

  Murid #en&ua"ai !u&a"an ini jika#en'e(u! RM10.:0.

  4a$a$an5- Guru #e"!i #en&&unakan %an& "e(enar

  K,n)$ru# 9Keupa.aan men&endal'#an ,pera)' a)a) mel'ba$#an ma$a "an& Mala.)'a!

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  26/43

  K,n)$ru# 9Keupa.aan men&endal'#an ,pera)' a)a) mel'ba$#an ma$a "an& Mala.)'a!

    R 

    M B

    R   M 2

  I$em 16

  Guru #enunjukkan &a#(ar#akanan (e"er!a har&a.

  Guru #in!a #urid #en'e(u!har&a (a&i "e!ia #akanan.

  Guru #in!a #urid #en'a!akan ju#lah har&a kedua3dua#akanan i!u.

  Murid #en&ua"ai !u&a"an ini jika #en'e(u! RMC.

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  27/43

  I$em 18

  Guru #en'ediakan &a#(ar.

  Guru #in!a #urid #en'a!akani"i adu air.

  Murid #en&ua"ai !u&a"an ini jika #en'a!akan : li!er-(aha"a en&an!ar di "ekolah+.

  K,n)$ru# :Keupa.aan men&u#ur pan%an& ,b%e#/ %')'m ,b%e# dan ')' padu!

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  28/43

  I$em 19

  Guru #en'ediakan &a#(ar. Guru #in!a #urid #en'a!akan

  o(jek 'an& le(ih (era!.

  Murid #en&ua"ai !u&a"an ini jika #en'a!akan (ola "eak.

  K,n)$ru# :Keupa.aan men&u#ur pan%an& ,b%e#/ %')'m ,b%e# dan ')' padu!

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  29/43

  I$em 1:

  Guru #en'ediakan 2 kad a'a! #a!e#a!ik.

  Guru #e#(aakan "i!ua"i (eriku! 9

  Guru #in!a #urid #e#ilih kad a'a!#a!e#a!ik (erandukan "i!ua"i.

  Guru #in!a #urid #e#(aa a'a! #a!e#a!ik.

  4a$a$an5-

  Guru (oleh #en&&an!ikan "i!ua"i 'an& di(eriden&an "i!ua"i lain.

  K,n)$ru# 10Keupa.aan men$er%ema( a.a$ b'a)a #epada a.a$ ma$ema$'# dan )ebal'#n.a!

  5 + 4 =

  95 x 4 =

  20

   Ada : ekor le#(u.Se!ia le#(u ada B kaki.

   Ada 20 kaki le#(u "e#uan'a.

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  30/43

  I$em 21

  Guru #e#(aa "i!ua"i.

  Guru #in!a #urid#e#(erikan ja%aan.

  Murid #en&ua"ai !u&a"an ini jika #enja%a( 20

  4aha"a en&an!ar di "ekolah.

  K,n)$ru# 11Keupa.aan men&apl'#a)' pen&e$a(uan dan #ema('ran dalam#e('dupan (ar'an $er(ad #epada n,mb,r bula$dan )ebal'#n.a!

  Al!"# #$# 60 %#&'D# ()(*)+ ,0 %#&%)#$# %#.#&&"#'

  B)+## *l#&#& %#&"#& &#l

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  31/43

  I$em 22

  Guru #e#(aa "i!ua"i "eer!i

  dala# in"!ru#en. Guru #in!a #urid

  #e#(erikan ja%aan.

  Murid #en&ua"ai !u&a"an ini jika #enja%a( D.

  4aha"a en&an!ar di "ekolah.

  K,n)$ru# 11Keupa.aan men&apl'#a)' pen&e$a(uan dan #ema('ran dalam #e('dupan (ar'an $er(ad #epadan,mb,r bula$ dan )ebal'#n.a!

  R#& #$# , *#%l'S)# *#%l #$# 2*)%'

  B)+## (l#4 *)%"#& +#& #$#

  K,n)$ru# 12

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  32/43

  I$em 2+

  Guru #e#(aa "i!ua"i "eer!i

  dala# in"!ru#en. Guru #in!a #urid

  #e#(erikan ja%aan.

  Murid #en&ua"ai !u&a"an ini jika #enja%a( RMB0.

  4aha"a en&an!ar di "ekolah.

  K,n)$ru# 12Keupa.aan men&apl'#a)' pen&e$a(uan dan #ema('ran dalam#e('dupan (ar'an mel'ba$#an ma$a "an&/ ma)adan u#uran pan%an&!

  S)* %)% *)+4#+#RM20'A&! ()(*)l 2 %)%''B)+## 4#+# "#&$*#"#+ l)4 A&!

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  33/43

  I$em 2

  Guru #e#(aa "i!ua"i "eer!i

  dala# in"!ru#en. Guru #in!a #urid

  #e#(erikan ja%aan.

  Murid #en&ua"ai !u&a"an ini jika #enja%a( 1B#l.

  4aha"a en&an!ar di "ekolah.

  K,n)$ru# 12Keupa.aan men&apl'#a)' pen&e$a(uan dan #ema('ran dalam #e('dupan (ar'an mel'ba$#an ma$a "an&/ ma)a dan u#uran pan%an&!

  H#l( (&( 7 (l *##$# .#% #'D# (&( 7 (l l# #$#.#% (#l#('

  B)+## ! #$ *#"#& )l#4 $(&(

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  34/43

  MENULIS!

  NUMERASI

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  35/43

  NUMERASI

  Men&andun&i 10 kon"!ruk -kon"!ruk B dan kon"!ruk : !idakdiukur "eara (er!uli"+

  Se!ia #urid Tahun 1 Tahun 2 dan Tahun , ada !ahun 201:

  me)$' mendudu#' )ar'n&an 'n'

  )i!ad(ir oleh &uru Ma!e#a!ik$&uru LINUS$&uru e#ulihan#en&iku! #a"a 'an& di!e!akan - "a#$u pembela%aran danpen&a%aran Ma$ema$'#! men&&una#an ba(a)apen&an$ar d' )e#,la(* PdP me)$' d'%alan#an*

  Men&&unakan ba(a)a pen&(an$ar di "ekolah.

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  36/43

  NUMERASI

  4oleh di!ad(ir "eara9

  Kela"

  ku#ulan -(ilan&an #urid dala# ku#ulan #en&iku! ke"e"uaian &uru dan ke"ediaan #urid+.

  Indi/idu -(a&i #urid 'an& "an&a! le#ah dan (ilan&an #urid 'an& "ediki!+

  )i!ad(ir dari kon"!ruk 1 hin&&a kon"!ruk 12 #en&iku! $uru$an #,n)$ru#

  Kon"!ruk 1 hin&&a Kon"!ruk 12 $'da# b,le( d'%alan#an )eren$a# pada )e$'ap #al')ar'n&an

  Guru #e#(eri anduan en!ad(iran "arin&an 9

    Me#(aakan arahan$!u&a"an$"oalan

    T'da# b,le( men&&una#an ba(an ban$u ba&' men%alan#an )ar'n&an

    Panduan #enja%a( -#en&&unakan on!oh UKAN dar' 'n)$rumen )ar'n&an .an&

  d'be#al#an;ba&' mur'd .an& lema(;mur'd .an& memerlu#an!

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  37/43

  8on!oh (i#(in&an$anduan

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  38/43

  8on!oh (i#(in&an$anduan

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  39/43

  NUMERASI

  ika ke"e#ua kon"!ruk !elah di!ak"ir &uru $'da# b,le( men$a#)'r )emulamana-mana #,n)$ru# .an& belum d'#ua)a' ,le( mur'd

  Guru me)$' menca$a$ pencapa'an mur'd men&&una#an ,ran& Pelap,ranPen&ua)aan Ind'

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  40/43

  TAPAK PRTAL RASMI

   " " "* n #  r a* m , e* &  ,

   

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  41/43

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  42/43

 • 8/18/2019 Taklimat Saringan 1 Numerasi 2016

  43/43

  SEKIAN TERIMA KASIH