pr projekat

Click here to load reader

Post on 16-Sep-2015

28 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kako bi trebalo da izgleda projekat iz pra

TRANSCRIPT

 • Dr Zlatan Stojkovi, redovni [email protected]://ees.etf.rsUniverzitet u Beogradu Elektrotehniki fakultet

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • Projekat je proces kojim se postie neki cilj ili grupa ciljeva.Investicioni projekat predstavlja kompleksan tehniko-tehnoloki, organizacioni, finansijski i pravni poduhvat iji je cilj izgradnja i opremanje objekta.Projekat je potrebno realizovati u zadatom vremenskom periodu u okviru predvienog budeta.etiri parametra definiu projekat:Vremenski period (V)Obim posla (O)Izvrenje (I)Cena (C)

  *C = f(V,O,I)Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. StojkoviVrsteprojekata

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. StojkoviO projektuUesnici uprojektu

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. StojkoviGeneralni projekat je onaj kojim se utvruju: Generalna koncepcija Makrolokacija objekta Tehniko-tehnoloke i ekonomske karakteristike objekta Nain obezbeivanja infrastrukture Mogue varijante prostornih tehnikih reenja sa stanovita: Uklapanja u prostor Prirodnih uslova Procene uticaja na ivotnu sredinu Zatite prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara Opravdanosti za izgradnju objektaO projektuUesnici uprojektu

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. StojkoviIdejni projekat je onaj kojim se odreuju: Poloaj (mikrolokacija) objekta Kapacitet Tehniko-tehnoloke i funkcionalne karakteristike objekta Organizacioni elementi izgradnje objekta Elementi odravanja objekta Vrednost objekta Mere za spreavanje ili smanjenje negativnih uticaja na ivotnu sredinu Opravdanost za izgradnju objekta (analiza varijantnih reenja, racionalnost izgradnje i eksploatacije) Obezbeenje energijeO projektuUesnici uprojektu

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. StojkoviGlavni projekat je onaj kojim se utvruju: Graevinsko-tehnike, tehnoloke i eksploatacione karakteristike objekta sa opremom i instalacijama Tehniko-tehnoloka i organizaciona reenja za izgradnju objekta Vrednost objekta Uslovi odravanja objektaGlavni projekat se izrauje za potrebe izgradnje objekta i pribavljanje graevinske dozvole, a u skladu sa urbanistikom dozvolom.O projektuUesnici uprojektu

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. StojkoviIzvoaki projekat je onaj kojim se, na osnovu glavnog projekta, razrauju svi detalji neophodni za izgradnju objekta. O projektuUesnici uprojektu

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. StojkoviProjekat izvedenog objekta je onaj kojim se prikazuje izvedeno stanje objekta za potrebe eksploatacije i odravanja objekta.On predstavlja glavni projekat sa unetim izmenama nastalim u toku izgradnje objekta. Ako nije dolo do izmena, investitor i izvoa radova mogu da konstatuju da je izvedeno stanje jednako projektovanom.O projektuUesnici uprojektu

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. StojkoviVrste projekataSadrajprojektaINVESTITORInvestitor je organizacija, pojedinac ili firma koja ima potrebu za izgradnjom objekta i raspolae finansijskim sredstvima.Investitor angauje jednog ili vie izvoaa.

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. StojkoviVrste projekataIZVOAIzvoa vri pojedine ili sve poslove koji se odnose na izgradnju objekta: Izrada tehnike dokumentacije Izvoenje pripremnih radova Graenje (rekonstrukcija) objekta Sadrajprojekta

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. StojkoviVrste projekataKONSULTANTIma savetodavnu ulogu.Ekspertsko znanje, visokokvalitetna usluga.FIDIC, UN ECE, Zakon o javnim nabavkama.Strune usluge:Savetodavne usluge (CS)Predinvesticione usluge (PIS)Usluge projektovanja i nadzora (DSSCW)Specijalizovane projektne usluge razrade i razvoja (SDDS)Upravljanje projektima (PM)Prema FIDIC-u rano ukljuenje konsultanta 85%-90% uteda.

  Sadrajprojekta

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. StojkoviVrste projekataKONSULTANTetiri metoda pristupa pruanju usluga:Konvencionalni pristup (Conventional):razrada planova i specifikacijapriprema tenderaanaliza trokovazastupanje interesa investitoranadzor nad izgradnjom objektaKorienje strunjaka investitora (In-House)Upravljanje projektom (Project Management):planiranje realizacije projektaprojektovanje/upravljanje izradom projektne dokumentacijeupravljanje izgradnjomKlju u ruke (Turn-Key)Naelo profesionalnosti, naelo nepristrasnosti.

  Sadrajprojekta

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. StojkoviVrste projekataPROJEKTANTPrema zahtevima investitora, koncipira izgled, sadraj, funkcionisanje objekta, dimenzije, materijale i tehnologiju izgradnje.Zakon o planiranju i izgradnji objekta.Licence za odgovornog projektanta (izvoaa radova): 350 (450): elektroenergetske instalacije niskog i srednjeg napona 351 (451): elektroenergetske instalacije visokog i srednjeg napona razvodna postrojenja i prenos elektrine energije 352: upravljanje elektromotornim pogonima automatika, merenja i regulacija 353 (453): telekomunikacione mree i sistemi Sadrajprojekta

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. StojkoviVrste projekataVRIOCI STRUNE I TEHNIKE KONTROLEKontrole se sprovode za idejni i glavni projekat.Vrioci su licencirani inenjeri koji su duni da provere primenu zakona i drugih propisa, standarda, tehnikih normativa i normi kvaliteta. Sadrajprojekta

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. StojkoviVrste projekataSTRUNI NADZORStruni nadzor realizuje:Proveru kvaliteta izvoenja radovaPrimenu propisa, standarda, tehnikih normativa i normi kvalitetaKontrolu materijala koji se ugraujeKontrolu podudarnosti izvoenja radova sa tehnikom dokumentacijom na osnovu koje je odobrena gradnja objektaKontrolu dinamike graenja po etapamaProveru realizacije finansijske konstrukcije predviene investicionim programomStruni nadzor obezbeuje investitor.Moe se podeliti na projektantski i izvoaki nadzor.

  Sadrajprojekta

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. StojkoviVrste projekataUPRAVNI NADZORUpravni nadzor u ime organa uprave (drave) vri inspekciju i proverava primenu svih propisanih uslova za projektovanje i graenje objekata.

  Sadrajprojekta

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. StojkoviUesnici uprojektuFazerealizacijeIzrauje se za potrebe izgradnje objekta i pribavljanje graevinske dozvole, a u skladu sa urbanistikom dozvolom.Sadri sledee delove:Dopunske istrane deloveRazradu tehniko-tehnolokih i eksploatacionih karakteristika objektaProraun stabilnosti i sigurnosti objekta i proraune iz oblasti graevinske fizikeReenje temeljenja objektaTehniko-tehnoloka i organizaciona reenja za izgradnju objektaRazradu prikljuaka objekta na odgovarajuu saobraajnu i drugu infrastrukturu i ureenje slobodnih povrinaUslove zatite susednih objekataRazradu mera za spreavanje ili smanjenje negativnih uticaja na ivotnu sredinuTrokove izgradnje i odravanja objektaGeodetsko-tehniku dokumentaciju za graenje i osmatranje objekta 2/3

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. StojkoviUesnici uprojektuPrema nekad primenjivanom Pravilniku tehnika dokumentacija sadri:Opti deo obiman, sadri niz podataka koji su definisani u PravilnikuTekstualni deo:Projektni zadatakTehniki opis radovaPredraun i specifikacija radovaPotrebne prorauneGrafiki deo:Situacioni planKarakteristini horzontalni i vertikalni preseci, izgledi koji odreuju funkciju, obim, izgled i konstrukciju objekta u odgovarajuoj razmeriProtokol regulacije ili akt koji ga zamenjujeIzvod iz katastra instalacijaIzvod iz katastra zemljita sa geodetskim prikazom postojeeg stanja Fazerealizacije3/31/3

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. StojkoviUesnici uprojektuNajee su priloeni sledei delovi glavnog projekta:Opti podaciProjektni zadatakTehniki opisOpti i tehniki usloviSpecifikacija materijalaPredmer i predraun radovaPrilog ili poseban elaborat o primenjenim propisanim merama zatite na raduProrauniGrafika dokumentacija koja ukljuuje:SituacijuPlanove instalacijaDispozicijeJednopolne eme, eme delovanja i vezivanjaDetalje za izvoenje elektromontanih radovaFazerealizacije2/3

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. StojkoviSadrajprojektaVrsteugovoraOsnovni ciljevi svih uesnika:Tenja ka uspenoj realizaciji projektaOstvarivanje profitaSticanje reference znaajne za budui radInvestitor formulie zahteve:Funkcionalnost objektaKvalitet radovaVremeTrokovi i plaanjePosebni zahtevi2/2

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. StojkoviSadrajprojektaPostoje razliiti pristupi definisanju razliitih faza projekta.Generalan pristup podrazumeva dve faze:Faza formiranja koncepcije, koja prestaje sa odlukom o investicijiFaza realizacije, koja se zavrava istekom garantnog rokaStrategija projekta se definie na osnovu:Uraene projektne dokumentacijeStudije mogunosti (OS)Preliminarne studije opravdanosti (PFS)Studije opravdanosti (FS)Pored navedenih studija, vre se i:Studija podrke (marketing, sirovine, finansiranje) (SS)Studija o oceni opravdanosti (ES)

  1/2Vrsteugovora

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. StojkoviFazerealizacijeDve su osnovne vrste ugovora:Klasini ugovoriKompleksni ugovoriPodela ugovora:Prema predmetu obaveze izvoaaPrema nainu utvrivanja cenePrema nainu finansiranja2/5Upravljanjeprojektom

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. StojkoviFazerealizacije1/5PODELA UGOVORAPrema predmetu obaveze izvoaaPrema nainu utvrivanja cenePrema nainu finansiranjaIzvoenje graevinskih radovaMontaa elektromainske opreme (samo isporuka, samo montaa, isporuka i montaa)Sistem klju u rukeSistem proizvod u rukeUpravljanje izgradnjom objekta

  Jedinstvena cena za ceo posaoZbir proizvoda utvrenih cena i procenjenih koliinaCena kojom se priznaju trokovi i odreeni procenat dobiti za izvoaaUtvrena cena koja se ne sme premaitiFiksna cena

  Plaanje u gotovomPlaanje delom u gotovom, a delom kreditomOsnivanje meovite firme koja preuzima poslove plaanjaPlaanje protivvrednostima isporuka robe i uslugaPlaanje robnim i uslunim kontraisporukama investitora

  3/5Upravljanjeprojektom

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. StojkoviFazerealizacijeZakon o planiranju i izgradnji objekata metodi za odreivanje cena usluga. Utvrivanje investicione vrednosti Klasifikacija projekta:Projekti elektrotehnikih instalacija u objektimaElektroprojekti industrijskih postrojenjaProjekti elektroenergetike i vezaElektroprojekti elektrotehnikih objekata u eleznikom saobraaju Utvrivanje procenata za izradu elektroprojekata:Po broju tehnolokih bilansnih operacijaPo udelu nestandardne i nekataloke opremePo karakteristikama rada i nivou opremljenostiPo udelu sopstvene tehnologije2/54/5Upravljanjeprojektom

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. StojkoviFazerealizacijePri formiranju cene za realizaciju ugovorenog posla potrebno je uvaiti:InflacijuU procenu trokova ugrauju se inflatorna kretanja na osnovu zvaninih periodinih publikacija vladeSpecificiranje klauzule u ugovoru koja slui da se stvarni trokovi u trenutku nastajanja usklade sa realnim porastom cena od trenutka kada su trokovi procenjeni (klizna skala)Neplanirano poveanje trokovaLo kvalitet tenderske dokumentacije i polaznih projektantskih reenjaNeobuenost radne snage koja izvodi radoveKanjenje podizvoaa i dobavljaaIznenadni potezi vladePropusti u prouavanju carinskih propisaDodatni trokovi transportaNagle promene u ponudi i cenama radne snageElementarne nepogodeNedostatak geolokih podloga ili nedovoljno izvreni istrani radoviPriprema gradilita (izmetanje podzemnih instalacija)3/55/5Upravljanjeprojektom

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. StojkoviFazerealizacijeUpravljanjeprojektomOsnovni elementi ugovora:Predmet ugovoraRok izrade

  Obaveze naruiocaObaveze izvriocaCena i nain plaanjaAngaovanje spoljnih saradnikaUgovorna kaznaPrelazne i zavrne odredbe4/5

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. StojkoviVrsteugovoraCiklus projekta:Identifikacija problemaDefinisanje problemaPlaniranje projektaRealizacija projektaPrimena projektaProcenaPlaniranje projekta:Utvrditi cilj projektaOdabrati osnovnu strategiju za postizanje ciljaRalaniti projekat na segmenteOdrediti standarde izvoenja za svaki segmentOdrediti potrebno vreme za izvrenje svakog segmentaOdrediti odgovarajui redosled za izvravanje segmenataOdrediti cenu svakog segmenta i objediniti trokove u budet projektaOdrediti da li je potrebna obuka lanova projektnog tima

  2/4Literatura

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • Upravljanje projetkom se sastoji od vie faza:Upravljanje sastavljanjem projektaUpravljanje ciljem projektaUpravljanje vremenskom komponentom projektaUpravljanje trokovima projektaUpravljanje kvalitetom projektaUpravljanje ljudskim resursimaUpravljanje komunikacijom u projektuUpravljanje rizikom projektaUpravljanje izvrenjem projekta

  Svaka faza se sastoji od pet procesa:

  *Vrsteugovora3/41/4Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. StojkoviLiteratura

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • Najee korieni alati i tehnike za upravljanje projektom su:Monte Karlo analiza plana rizika (MCA)Informacioni sistem za upravljanje projektom (PMIS)Analiza osetljivosti (SA)Analiza odnosa dobiti i trokova (BCA)DekompozicijaMetodi, tehnike i analize zasnovani na mrenom dijagramu:GERT Graphical Evaluation and Review TechniquePERT Program Evaluation and Review TechniqueCPM Critical Path MethodWhat-if AnalysisDijagrami toka (Ishikawa dijagrami)Statistiki metodi za identifikaciju uticajnih faktoraKontrolni dijagramiPareto dijagramiDelfi tehnika

  *Vrsteugovora4/42/4LiteraturaProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • Kontrola projekta:

  GANT grafikon horizontalni prikaz aktivnosti u funkciji njihovog trajanja.

  PERT dijagram funkcionalni prikaz pojedinih aktivnosti i njihova meusobna povezanost.

  - primer upravljanja projektom

  - formiranje Gantovog dijagrama

  - FOCS/FOICS*Vrsteugovora3/4LiteraturaProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • Primer formiranja Gantovog dijagrama za projekat tehnolokog razvojaUpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • Ciljevi projekta su:Izrada delila naponaIzrada elektronskog sklopaIzrada optikog sistemaFormiranje udarnog strujnog generatora i testiranje mernih karakteristika ureajaRealizacija: Laboratorija za mikroelektroniku Elektrotehnikog fakulteta Univerziteta u Beogradu Laboratorija za visok napon i elektroenergetske sisteme Fakulteta za elektrotehniku i informatiku Univerziteta u Karlsrueu, SR NemakaUpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • Aktivnosti na osnovu kojih je formiran Gantov dijagram:Razvoj modela delila napona (ND) osobe A, B, C i D sa 100%Nabavka i/ili izrada pojedinih komponenti ND osobe E, F, G i H sa 100%Montaa mernog sistema osobe A, B, C, D, E, F, G i H sa 100%Testiranje mernog sistema osobe A, B, C i D sa 100%Izrada elektronskog sklopa osobe E, F, G i H sa 100%Izrada optikog sistema osobe A, B, C i D sa 100%Izrada optikog sistema osobe E, F, G i H sa 100%Formiranje udarnog strujnog generatora i testiranje mernih karakteristika sistema osobe A, B, C, D, E, F, G i H sa 100%

  UpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • UpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • Primena programa MS ProjectUpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • Dva pristupa izrade listi aktivnosti:od vrha prema doleodozdo prema vrhuPotrebno je uvaiti sledee:Svaka aktivnost ima jasan kriterijum zavretkaAktivnosti koje traju relativno dugo u odnosu na ceo projekat trebalo bi razloitiOsnovne vrste aktivnosti:Zbirne aktivnostiPodaktivnostiAktivnosti koje se ponavljajuAktivnosti od posebnog znaaja (trajanje aktivnosti se stavlja na nulu)UpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • Primena razliitih vrsta veza:- Zavriti da bi se poelo

  - Poeti da bi se poelo

  - Zavriti da bi se zavrilo

  - Poeti da bi se zavriloUpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • Odlaganje poetka i vremensko preklapanje aktivnosti:

  Deljenje aktivnosti:UpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • Tipovi ogranienja:As late as possible (to kasnije mogue)As soon as possible (to ranije mogue)Finish no earlier than (ne zavriti pre)Finish no later than (ne zavriti posle)Must finish on (mora poeti na)Must start on (mora se zavriti na)Start no earlier than (ne poinjati pre)Start no later than (poeti pre)

  UpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • UpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • UpravljanjeprojektomPostupak izmetanja resursaProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • Praenje realizacije projekta:

  % complete = actual duration / duration 100

  Stvarni trokovi = (stvarni radstandardna satnica) + (stvarni prekovremeni radprekovremena satnica) + trokovi upotrebe resursa + fiksni trokovi aktivnosti

  Procenat izvrenog rada = stvarni rad / planiran rad 100Preostali rad = planiran rad stvarni rad

  UpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • UpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • Analiza izvravanja projekta na osnovu analize finansijske realizacije:Budet prvobitnog plana projekta (BCWS):BCWS = prvobitno planirana cena prvobitno planirani satiFinansijska relizacija projekta koja predstavlja proizvod stvarno izvrenog rada i cene prvobitnog plana (BCWP):BCWP = prvobitno planirana cena stvarno utroeni satiStvarna cena neke aktivnosti (ACWP):ACWP = stvarna cena radnog sata stvarno utroeni satiVrste odstupanja:Schedule Variance (SV): SV = BCWP BCWSCost Variance (CV): CV = BCWP ACWPVrste odnosa:Indeks izvravanja plana: SPI = BCWP / BCWSIndeks ostvarenja trokova: CPI = BCWP / ACWP

  UpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • UpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • UpravljanjeprojektomUputstvo za formiranje Gantovog dijagrama:Definisanje datuma poetka projektaRadni parametri projekta oznaka valuteOpta obeleja projektaKalendar projektaGantogram projektaUnos zadataka projektaPodaci o zadatkuPovezivanje zadatakaReperna taka projekta (MP)Izvrioci projektaDodeljivanje izvrilaca zadacimaIzvetaji o projektuProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • Upravljanjeprojektoma) Sensing head drawingb) FOCS sensing head mounted on an isolation stick Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • UpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • UpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • UpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • UpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • UpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • UpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • UpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • UpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • UpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • UpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • UpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Chart1

  6.2489

  3.1625

  29.2646

  27.7452

  Measuring point

  THCD (%)

  Sheet1

  MP1a6

  MP1b3

  MP229.2646

  MP328

  Sheet1

  0

  0

  0

  0

  Measuring point

  THCD (%)

 • UpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • UpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • UpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • UpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • UpravljanjeprojektomProjektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi[1] Zakon o planiranju i izgradnji objekata, Slubeni glasnik SR Srbije, br. 47/2003 i 34/2006.[2] G. Dotli: Elektroenergetika kroz standarde, zakone, pravilnike i tehnike preporuke, etvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje, SMEITS, 2006.[3] FIDIC International Federation of Consulting Engineers, http://www/fidic.org[4] Zakon o javnim nabavkama, Republika Srbija, dec. 2008.[5] Glavni projekat adaptacije TS 110 kV / 35 kV Vreoci, Elektrotehniki fakultet, Beograd, Naruilac Elektroprivreda Srbije, JP Rudarski basen Kolubara, DP Povrinski kopovi, Baroevac, 2005-2007, (odgovorni projektant Z. Stojkovi).[6] A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide), Project Management Institute, Pennsylvania USA, 2000 Edition.[7] Code of practice for project management for construction and development, Third Edition, Blackwell Publishing, 2003.[8] Ispitivanje elektroenergetske opreme u cilju provere kvaliteta, Projekat ETR.6.04.0033.B, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, Beograd 2002-2004, (rukovodilac projekta Z. Stojkovi).[9] Realizacija vienamenskog optoelektronskog ureaja za kontrolu i nadzor visokonaponske opreme sa primenama u privrednom sektoru, Projekat TR 6622B, Ministarstvo za nauku i zatitu ivotne sredine, Beograd 2005-2007, (rukovodilac projekta Z. Stojkovi).

  Upravljanjeprojektom

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

 • *Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi[10] Razvoj prostornog skenera magnetskog polja za dijagnostiku opreme u elektroenergetskim sistemima i zatitu okoline, Projekat TR - 17031, Ministarstvo za nauku i tehnoloki razvoj Republike Srbije, Beograd 2008-20011, (rukovodilac projekta Z. Stojkovi).[11] Mihailovi, P., Petrievi, S., Stojkovi, Z. and Radunovi, J. (2004) : Development of Portable Fiber Optic Current Sensor for Power Systems Monitoring, Special Joint Issue of the Journal of Lightwave Technology and IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol.51, No.1, pp. 24-30.[12] Petrievi, S., Stojkovi, Z. and Radunovi, J. (2006) : Practical application of fiber optic current sensor in power system harmonics measurement; IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol.55, No.3, pp. 923-930.[13] Petrievi, S., Stojkovi, Z., Mihailovi P. and Radunovi, J. (2008) : Development of a Fibre Optic Impulse Current Sensor for High Voltage Equipment Tests, International Journal of Electrical Engineering Education (IJEEE), Vol.45, No.1, January 2008, pp. 1-16.[14] V. Tomi, Z. Stojkovi: Upravljanje projektima u elektroenergetici primenom programa MS Project 2000, Elektrotehniki fakultet, Beograd, 2002.

  Upravljanjeprojektom

  Projektovanje pomou raunara u elektroenergetici, Z. Stojkovi

  *********************************************************************