plds projekat

of 28/28
1 MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU KATEDRA ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO PREDMET: PROJEKTOVANJE LOGISTIČKO DISTRIBUTIVNIH SISTEMA PROJEKAT REGALNOG SKLADIŠTA

Post on 24-Nov-2015

63 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Projektovanje regalnog skladista, kompletan proracun

TRANSCRIPT

MAINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADUKATEDRA ZA INDUSTRIJSKO INENJERSTVOPREDMET: PROJEKTOVANJE LOGISTIKO DISTRIBUTIVNIH SISTEMA

PROJEKAT REGALNOG SKLADITA

Van. prof. dr Ugljea Bugarikol. godina 2010/2011

Doc. dr Duan PetroviBr. indeksa 1007/2010

Ocena: _______________Marko abarkapa

SADRAJRed. br. NazivBroj strane

1.Projektni zadatak i dimenzije objekta3

2.Analiza vrste proizvoda3

3.Reenje tehnolokih procesa skladitenja4

4.Analiza sredstava za dopremu i otpremu, istovar -utovar kamiona , viljukara i viljukara za istovar/utovar robe5

4.1.Doprema - leper5

4.2.Otprema kamion 10 tona6

4.3.Otprema kamion 5 tona6

4.4.Viljukar7

4.5.Ureaj za istovar/utovar kamiona7

5.Radni ciklus ureaja za istovar kamiona ( FAP 2635 RBDT/32 6X4 )8

5.1.Ukupno vreme ciklusa jednog viljukara za istovar9

6.Radni ciklus ureaja za utovar kamiona (FAP 1823 B/BD 4X2)9

6.1.Ukupno vreme ciklusa jednog viljukara za utovar11

7. Radni ciklus ureaja za utovar kamiona ( IVECO ML75E17 )11

7.1.Ukupno vreme ciklusa jednog viljukara za utovar13

8.Radni ciklus ureaja za skladitenje (radni ciklus viljukara)13

8.1.Ukupno vreme ciklusa jednog viljukara15

8.2.Ukupno ciklusa jednog viljukara u toku duplog radnog vremena 15

9.Odreivanje potrebnog broja istovarnih/ utovarnih rampi i broj viljukara15

9.1.Broj viljukara17

9.2.Broj viljukara STILL FLUX20 za istovar/utovar robe 17

10.Tehniki opis17

11. Specifikacija transportne i pomone opreme18

12.Matematiki model procesa komisioniranja19

12.1.Ukupno vreme za pripremu narudbina19

13.Specifikacija radne snage20

14.Grafika dokumentacija20

15.Prilozi20

16.Literatura21

1. PROJEKTNI ZADATAK I DIMENZIJE OBJEKTA

Izrada regalnog skladita gotovih proizvoda.

Potrebene dimenzije hale su 76,5 x 33,5 x 7,6 [ m ]

Novoprojektovani objekat treba da zadovolji sledee uslove:

Glavni skladini prostor dimenzija 56 x 33,5 [ m ], potrebna temperatura treba da iznosi od ( 5 20 ) [oC ] i leti i zimi.

Paletna mesta treba da budu takvih dimenzija - da treba da prime palete dimenzija 1200 x 800 [ mm ].

Razmak izmeu paletnih regala treba da bude 3 [ m ].

Krajnja visina regala iznosi 6100 [ mm ].

Potrebeno je predvideti deo za ( ulaz / izlaz ) paletizovane robe koristei odgovarajuu mehanizaciju.

Predvideti poseban prostor za smetaj robe koji je pripremljen za otpremu (komisiona roba).

Predvideti prostor za akumulatorsku stanicu za punjenje baterija viljukara.

2. ANALIZA VRSTE PROIZVODA

Grupa proizvoda koja zahteva skladitenje skladiti se na temparaturi od ( 5-20 ) [oC ] sa odgovarajuom vlanou vazduha.

U grupu proizvoda spadaju :

Markize biskvit 100 [ gr ] Jaffa cakes 150 [ gr ] Jaffolitanke duo 100 [ gr ] Tak classic 100 [ gr ] Mini tak 100 [ gr ] Tak mix 250 [ gr ] Tak sa ukusom sira 100 [ gr ] O'cake choco chips 210 [ gr ]3. REENJE TEHNOLOKIH PROCESA SKLADITENJA

Na osnovu zahtevanog broja paletnih mesta, analiziranog materijala koji se skladiti i njihovog tehnolokog svojstava usvaja se koncepcija zoniranja skladita:

ZONA I: skladitenje gotovog proizvoda u regalnom sistemu (paletni regal za palete dimenzija 1200 x 800 [ mm ])- na crteu oznaena kao 2.

ZONA II: zona otpreme i dopreme ( na crteu oznaeni kao 1 i 3).

ZONA I: Snabdevena je regalima za smetaj paleta 1200 x 800 [ mm ]. Predvieno je da modul ima 4 paletna mesta po visini, kao i postavljanje tri paletna mesta u duinu. Tako da jedan modul ima ukupno 12 paletnih mesta.

Osnovni modul regala 2900 [ mm ] po duini i po visini 6100 [ mm ].

Palete su okrenute uom stranom ka hodniku.

Kapacitet ZONE I treba da bude 2500, ali je usvojeno 2592 paletna mesta.

ZONA II: Zona otpreme i dopreme - namenjena je za prijem ve paletizovanog gotovog proizvoda i za otpremu pripremljenog paletizovanog gotovog proizvoda prema specifikacijama proizvodnje.

4. ANALIZA SREDSTAVA ZA DOPREMU I OTPREMU, ISTOVAR/UTOVAR KAMIONA, VILJUKARA I VILJUKARA ZA ISTOVAR/UTOVAR

4.1. DOPREMA - LEPER

OZNAKAFAP 2635 RBDT/32 6x4

Dozvoljena ukupna masa [kg]26 000

Optereenje na zadnjoj osovini [kg]10 000 + 10 000

Motor - tipMB OM 457 LA EU3

Broj cilindra8

Radna zapremina [dm3]11, 97

Snaga [KW(KS)/min-1]260 (354)

Max brzina [km/h]117

Max savlaivanje uspona [%]48

OZNAKAPP 36

Nosivost [kg]27 500

Duina utovarnog prostora [mm]13 630

irina utovarnog prostora[mm]2 430

Visina utovarnog prostora [mm]2 300

Kapacitet [Paleta]33

Nain slaganja paleta

Proveravamo da li zadovoljava nosivost prikolice: najtea paleta je od artikla Jaffolitanke duo 100 gr., i iznosi 460,8 kg. Pretpostavljamo da je kamion pun ovih paleta tj. 460.8 33 = 15 206,4 kg 27 500 kg. Kamion na zadnje 2 osovine moe da bude optereen sa 20 000 kg., to znai, da i ak, kada bi celokupan teret bio na zadnjim osovinama kamiona, nosivost bi bila dovoljna. 4.2. OTPREMA - KAMION 10 TONA

OZNAKAFAP 1823 B/BD 4x2

Dozvoljena ukupna masa [kg]18 000

Optereenje na zadnjoj osovini [kg]11 500

Motor - tipCUMMINS ISBe 4 225 EU3

Broj cilindra6

Radna zapremina [cm3]6700

Snaga [KW(KS)/min-1]165(221)

Max brzina [km/h]95

Max savlaivanje uspona[%]39

Nosivost [kg]10 300

Duina utovarnog prostora [mm]6 600

irina utovarnog prostora[mm]2 430

Visina utovarnog prostora [mm]800

Kapacitet [Paleta]15

Nain slaganja paleta

4. 3. OTPREMA - KAMION 5 TONA

OZNAKAIVECO ML75E17

Dozvoljena ukupna masa [kg]7 500

Optereenje na zadnjoj osovini [kg]5 200

Motor - tipF4AEO481A*C

Broj cilindra6

Radna zapremina [cm3]3 900

Snaga [KW(KS)/min-1]125(170)

Max brzina [km/h]115

Max savlaivanje uspona[%]37

Nosivost [kg]4 480

Duina utovarnog prostora [mm]3 655

irina utovarnog prostora[mm]2 286

Visina utovarnog prostora [mm]900

Kapacitet [Paleta]6

Nain slaganja paleta

Proveravamo da li zadovoljava nosivost kamiona od 10 tona: najtea paleta je od artikla Jaffolitanke duo 100 gr., i iznosi 460,8 kg. Pretpostavljamo da je kamion pun ovih paleta tj. 460.8 15 = 6912 kg 18 000 kg. Kamion na zadnje 2 osovine moe da bude optereen sa 11 000 kg., to znai, da i ak, kada bi celokupan teret bio na zadnjim osovinama kamiona, nosivost bi bila dovoljna. Proveravamo da li zadovoljava nosivost kamiona od 5 tona: najtea paleta je od artikla Jaffolitanke duo 100 gr., i iznosi 460,8 kg. Pretpostavljamo da je kamion pun ovih paleta tj. 460.8 6 = 2764.8 kg 7 500 kg. Kamion na zadnje 2 osovine moe da bude optereen sa 5 200 kg., to znai, da i ak, kada bi celokupan teret bio na zadnjim osovinama kamiona, nosivost bi bila dovoljna.

4.4. VILJUKAR

ModelBOSS LE 13

Max nosivost [kg]1250

Max visina dizanja [mm]3000

Brzina (pun/prazan) [m/s]3.19

Brzina podizanja (prazan) [m/s]0.28

Brzina podizanja (pun) [m/s]0,50

Brzina sputanja (prazan) [m/s]0,56

Brzina sputanja (pun) [m/s]0,44

Voltaa baterije24V

Da bi dohvatio visinu od 4000 mm dograuje se duplex tj. dodatne ine.

4.5. UREAJ ZA UTOVAR / ISTOVAR KAMIONA

Usvaja se viljukar za utovar / istovar kamiona: STILL FU-X 20

ModelSTILL FU-X 20

Maksimalna nosivost [kg]2.000

Max. visina dizanja [mm]120

Brzina (pun/prazan) [m/s]2.7

Brzina podizanja (prazan) [m/s]0,127

Brzina podizanja (pun) [m/s]0,073

Brzina sputanja (prazan) [m/s]0,040

Brzina sputanja (pun) [m/s]0,050

Voltaa baterije24 V

5. RADNI CIKLUS UREAJA ZA ISTOVAR KAMIONA (FAP 2635 RBDT/32 6x4)

Vreme trajanja radnog ciklusa ureaja ako je:

Srednja visina dizanja/sputanja pri zahvatanju .............................= 0.1 [m]

Srednja visina dizanja/sputanja pri odlaganju palete ..................= 0.1 [m]

Srednja duina transportnog puta ................................................... L = 23 [m]

Vreme pozicioniranja viljukara na mesto za zahvatanje palete ... = 5 [s]

Vreme podizanja viljuaka do palete:

= .......................................................................

gde je:

srednja visina dizanja pri zahvatanju palete, [ m] - brzina podizanja viljuaka bez tereta, [ m/s] - gubitak vremena pri podizanju, [s]

Vreme zahvatanja palete .................................................................= 5 [s]

Vreme sputanja palete u transportni poloaj:

= ........................................................................

gde je:

srednja visina sputanja pri zahvatanju palete, [ m] - brzina sputanja palete, [ m/s] - gubitak vremena pri sputanju, [s]

Vreme okretanja viljukara za 90 oC (180oC ).................................. = 5 [s]

Vreme transporta do mesta odlaganja palete:

= = ........................................................................ [s]

gde je:

L - srednja duina transportnog puta, [ L = 23 m]- brzina kretanja viljukara sa teretom, [ m/s] - gubitak vremena pri polasku i zaustavljanju viljukara, [s]

Vreme pozicioniranja viljukara na mesto za odlaganje palete ..= 5 [s]

Vreme podizanja palete do mesta odlaganja:

== ......................................................................

gde je: - srednja visina dizanja pri odlaganju palete, [= 0.1 m] - brzina podizanja palete, [ m/s] - gubitak vremena pri podizanju, [s]

Vreme odlaganja palete ...............................................................= 5 [s]

Vreme sputanja viljuaka u transportni poloaj:

= = ................................................................... 5.5 [s]

gde je:

- srednja visina sputanja pri odlaganju palete, [= 0.1 m] - brzina sputanja viljuaka bez tereta, [ m/s] - gubitak vremena pri sputanju, [s]

Vreme okretanja viljukara za 90 oC (180oC ) ...............................= 5 [s]

Vreme povratka viljukara do mesta za zahvatanje paleta:

= = ......................................................................= 13.52 [s]

gde je:

L - srednja duina transportnog puta, [ L = 23 m] - brzina viljukara bez tereta, [ m/s] - gubitak vremena pri polasku i zaustavljanju viljukara, [s]

5.1. UKUPNO VREME CIKLUSA JEDNOG VILJUKARA ZA ISTOVAR

= +++.....+= 5+3.79+5+5+5+13.52+5+4.37+5+5.5+5+13.52 = [s]

= 75.7 s 1.26 [min]

6. RADNI CIKLUS UREAJA ZA UTOVAR KAMIONA (FAP 1823 B/BD 4x2)

Vreme trajanja radnog ciklusa ureaja ako je:

Srednja visina dizanja/sputanja pri zahvatanju .............................= 0.1 [m]

Srednja visina dizanja/sputanja pri odlaganju palete ..................= 0.1 [m]

Srednja duina transportnog puta ................................................... L = 21 [m]

Vreme pozicioniranja viljukara na mesto za zahvatanje palete ... = 5 [s]

Vreme podizanja viljuaka do palete:

= .......................................................................

gde je:

srednja visina dizanja pri zahvatanju palete, [ m] - brzina podizanja viljuaka bez tereta, [ m/s] - gubitak vremena pri podizanju, [s]

Vreme zahvatanja palete .................................................................= 5 [s]

Vreme sputanja palete u transportni poloaj:

= ........................................................................

gde je:

srednja visina sputanja pri zahvatanju palete, [ m] - brzina sputanja palete, [ m/s] - gubitak vremena pri sputanju, [s]

Vreme okretanja viljukara za 90 oC (180oC ).................................. = 5 [s]

Vreme transporta do mesta odlaganja palete:

= = ........................................................................ [s]

gde je:

L - srednja duina transportnog puta, [ L = 21 m]- brzina kretanja viljukara sa teretom, [ m/s] - gubitak vremena pri polasku i zaustavljanju viljukara, [s]

Vreme pozicioniranja viljukara na mesto za odlaganje palete ..= 5 [s]

Vreme podizanja palete do mesta odlaganja:

== ......................................................................

gde je: - srednja visina dizanja pri odlaganju palete, [= 0.1 m] - brzina podizanja palete, [ m/s] - gubitak vremena pri podizanju, [s]

Vreme odlaganja palete ...............................................................= 5 [s]

Vreme sputanja viljuaka u transportni poloaj:

= = ................................................................... 5.5 [s]

gde je:

- srednja visina sputanja pri odlaganju palete, [= 0.1 m] - brzina sputanja viljuaka bez tereta, [ m/s] - gubitak vremena pri sputanju, [s]

Vreme okretanja viljukara za 90 oC (180oC ) ...............................= 5 [s]

Vreme povratka viljukara do mesta za zahvatanje paleta:

= = ......................................................................= 12.78 [s]

gde je:

L - srednja duina transportnog puta, [ L = 21 m] - brzina viljukara bez tereta, [ m/s] - gubitak vremena pri polasku i zaustavljanju viljukara, [s]

6.1. UKUPNO VREME CIKLUSA JEDNOG VILJUKARA ZA UTOVAR

= +++.....+= 5+3.79+5+5+5+12.78+5+4.37+5+5.5+5+12.78 = [s]

= 74.22 s 1.24 [min]

7. RADNI CIKLUS UREAJA ZA UTOVAR KAMIONA (IVECO ML75E17)

Vreme trajanja radnog ciklusa ureaja ako je:

Srednja visina dizanja/sputanja pri zahvatanju .............................= 0.1 [m]

Srednja visina dizanja/sputanja pri odlaganju palete ..................= 0.1 [m]

Srednja duina transportnog puta ................................................... L = 19 [m]

Vreme pozicioniranja viljukara na mesto za zahvatanje palete ... = 5 [s]

Vreme podizanja viljuaka do palete:

= .......................................................................

gde je:

srednja visina dizanja pri zahvatanju palete, [ m] - brzina podizanja viljuaka bez tereta, [ m/s] - gubitak vremena pri podizanju, [s]

Vreme zahvatanja palete .................................................................= 5 [s]

Vreme sputanja palete u transportni poloaj:

= ........................................................................

gde je:

srednja visina sputanja pri zahvatanju palete, [ m] - brzina sputanja palete, [ m/s] - gubitak vremena pri sputanju, [s]

Vreme okretanja viljukara za 90 oC (180oC ).................................. = 5 [s]

Vreme transporta do mesta odlaganja palete:

= = ........................................................................ [s]

gde je:

L - srednja duina transportnog puta, [ L = 19 m]- brzina kretanja viljukara sa teretom, [ m/s] - gubitak vremena pri polasku i zaustavljanju viljukara, [s]

Vreme pozicioniranja viljukara na mesto za odlaganje palete ..= 5 [s]

Vreme podizanja palete do mesta odlaganja:

== ......................................................................

gde je: - srednja visina dizanja pri odlaganju palete, [= 0.1 m] - brzina podizanja palete, [ m/s] - gubitak vremena pri podizanju, [s]

Vreme odlaganja palete ...............................................................= 5 [s]

Vreme sputanja viljuaka u transportni poloaj:

= = ................................................................... 5.5 [s]

gde je:

- srednja visina sputanja pri odlaganju palete, [= 0.1 m] - brzina sputanja viljuaka bez tereta, [ m/s] - gubitak vremena pri sputanju, [s]

Vreme okretanja viljukara za 90 oC (180oC ) ...............................= 5 [s]

Vreme povratka viljukara do mesta za zahvatanje paleta:

= = ......................................................................= 12.04 [s]

gde je:

L - srednja duina transportnog puta, [ L = 19 m] - brzina viljukara bez tereta, [ m/s] - gubitak vremena pri polasku i zaustavljanju viljukara, [s]

7.1. UKUPNO VREME CIKLUSA JEDNOG VILJUKARA ZA UTOVAR

= +++.....+= 5+3.79+5+5+5+12.04+5+4.37+5+5.5+5+12.04 =[s]

= 72.74 s 1.21 [min]

8. RADNI CIKLUS UREAJA ZA SKLADITENJE(RADNI CIKLUS VILJUKARA)

Vreme trajanja radnog ciklusa viljukara ako je:

Srednja visina dizanja/sputanja pri zahvatanju ...........................= 0.1 [m]

Srednja visina dizanja/sputanja pri odlaganju palete ................= 3.05 [m]

Srednja duina transportnog puta ................................................. L = 55 [m]

Vreme pozicioniranja viljukara na mesto za zahvatanje palete ..... = 5 [s]

Vreme podizanja viljuaka do palete:

= ............................................................................

gde je:

srednja visina dizanja pri zahvatanju palete, [ m] - brzina podizanja viljuaka bez tereta, [ m/s] - gubitak vremena pri podizanju, [s]

Vreme zahvatanja palete .................................................................= 5 [s]

Vreme sputanja palete u transportni poloaj:

= ........................................................................

gde je:

srednja visina sputanja pri zahvatanju palete, [ m] - brzina sputanja palete, [ m/s] - gubitak vremena pri sputanju, [s]

Vreme okretanja viljukara za 90 oC (180oC )................................ = 5 [s]

Vreme transporta do mesta odlaganja palete:

= = ....................................................................... [s]

gde je:

L - srednja duina transportnog puta, [ L = 55 m]- brzina kretanja viljukara sa teretom, [ m/s] - gubitak vremena pri polasku i zaustavljanju viljukara, [s]

Vreme pozicioniranja viljukara na mesto za odlaganje palete ....= 5 [s]

Vreme podizanja palete do mesta odlaganja:

== ..........................................................................

gde je: - srednja visina dizanja pri odlaganju palete, [= 3.05 m] - brzina podizanja palete, [ m/s] - gubitak vremena pri podizanju, [s]

Vreme odlaganja palete ...............................................................= 5 [s]

Vreme sputanja viljuaka u transportni poloaj:

= = ................................................................... 9.1[s]

gde je:

- srednja visina sputanja pri odlaganju palete, [= 3.05 m] - brzina viljuaka bez tereta, [ m/s] - gubitak vremena pri sputanju, [s]

Vreme okretanja viljukara za 90 oC (180oC ) .................................= 5 [s]

Vreme povratka viljukara do mesta za zahvatanje paleta:

= = ....................................................................= 22.24 [s]

gde je:

L - srednja duina transportnog puta, [ L = 55 m] - brzina viljukara bez tereta, [ m/s] - gubitak vremena pri polasku i zaustavljanju viljukara, [s]

8.1. UKUPNO VREME CIKLUSA JEDNOG VILJUKARA

= +++.....+= 5+3.2+5+3.18+5+22.24+5+9.1+5+9.1+5+22.24 = [s]

= 99.06 s 1.65 [min]

8.2. UKUPNO CIKLUSA JEDNOG VILJUKARA U TOKU DUPLOG RADNOG VREMENA

Aktivno radno vreme je: 2 x 7[h] X 60[min] = ...........................840 [min]

tud = (Radno vreme)/= 840/1.65 = .....................................509 ciklusa

9. ODREIVANJE POTREBNOG BROJA ISTOVARNIH / UTOVARNIH RAMPI I BROJ VILJUKARA

Za na sistem usvojeno je da leperi dolaze na 2 dana, da u jedan leper staje 33 paleta, da nam ukupno treba 500 paleta tj. po 63 palete svakog proizvoda. Na osnovu dozvoljenog broja dolaska paleta, zakljuujemo da nam je potrebno 16 lepera, tj. 2 lepera svakog proizvoda.

Ciklus villjukara iznosi: ........................................................................1.26 [min]

Broj kamiona: ....................................................................................

Kapacitet kamiona: ...........................................................................n=33

Vreme potrebno za istovar kamiona:

...........................

gde je:

n broj paleta u kamionu, [n=33] - vreme potrebno za manipulaciju kamiona pri postavljanju za istovar, [=10 min] - vreme potrebno za manipulaciju kamiona pri odlasku, [=5 min]

Proseno vreme izmeu dolaska kamiona u sistem:

................................................................................

gde je: - radno vreme skladita,Intezitet dolaska kamiona u sistem:

== =.....................................................................................=0.019

Intezitet opsluivanja istovara kamiona:

== = ...............................................................................= 0.018

Optereenje kanala za opsluivanje:

== =..................................................................................= 1.06

USVOJIMO DA SU NAM POTREBNE 2 RAMPE (DVA KANALA ZA OPSLUIVANJE ).

Opterecenje kanala za opluivanje:

== ................................................................................= 0.53

Na isti nain na koji smo raunali broj rampi za dopremu raunamo i broj potrebnih rampi za otpremu.

Ulazne veliine:

Dnevni odvoz paleta : ........................................................................................ 250Roba iz skladita otprema se sa dve vrste kamiona i to:Broj kamiona od 10 tona ( FAP1823 B/BD ): .............................................. Broj kamiona od 5 tona ( IVECO ML75E17 ): ............................................. Ukupan broj kamiona : = 13+10 = ........................................ 23Kapacitet kamiona (paleta): =15+6= ....................................................... = 21Ciklus viljukara: .................................................................. Vreme potrebno za utovar kamiona:

- vreme potrebno za manipulaciju kamiona pri postavljanju za istovar, - vreme potrebno za manipulaciju kamiona pri odlasku,

Proseno vreme izmeu dolaska kamiona u sistem:

............................................................................

gde je:

- radno vreme skladita,

Intezitet dolaska kamiona u sistem:

== =...................................................................................= 0.027

Intezitet opsluivanja istovara kamiona:

== = ..............................................................................= 0.028

Optereenje kanala za opsluivanje:

== =..................................................................................= 0.96

S obzirom da nam je veoma blizu jedinici, kao i da je nemogue postii 100 % iskoritenost usvajamo da nam za otpremu trebaju dve rampe za kamione tipa FAP1823 B/BD i IVECO ML75E17.

Optereenje kanala za opluivanje:

== ................................................................................= 0.48

9.1. BROJ VILJUKARA

Broj viljukara odreujemo prema duini njegovog ciklusa i dnevnog broja prometa paleta.Dnevno se istovari/utovari maksimalno 750 paleta. Ako jedan viljukar napravi 509 ciklusa, skladitu je potrebno 2 viljukara.

9.2. BROJ VILJUKARA STILL FU-X 20 ZA ISTOVAR/UTOVAR ROBE

Svaka rampa poseduje po jedan viljukar STILL FU-X 20 za istovar / utovar robe. Poto ima 4 rampe, potrebno je 4 viljukara STILL FU-X 20.

10. TEHNIKI OPIS

Na osnovu tehnolokog procesa skladitenja, skladite je podeljeno na 2 zone:

1. Prijemno - otpremni deo (zona II)2. Regalni deo za palete dimenzija 1200 x 800 (zona I) Prijemno - otpremni deo sadri ulazna/izlazna vrata koja fiziki odvajaju drumsku dopremu robe od skladinog sistema. Otpremni deo ima dve rampe, isto kao i prijemni deo. Od tehnoloke opreme otpremni deo sadri prostor koji slui za odlaganje paleta koje treba da budu smetene u kamione. U sklopu ovog dela smetena je akumulatorska stanica zajedno sa ostavom za viljukare i viljukare za istovar/utovar robe.

Regalni deo za palete (zona I) predvien je za smetaj robe, koja se uva na paletama pomenutih dimenzija. Regali su namenjeni za uskladitenje paleta dimenzija 1200x800 [mm] maksimalne nosivosti do 700 [kg] po paleti (maksimalna visina palete sa teretom je 1200 [mm]). Palete se smetaju uvek uom stranom prema hodniku. Osnovni modul regala moe da prihvati 12 paleta. Popreni nosai su pomerljivi po visini, to zahteva odgovarajuu perforaciju stubova sa pomerljivim vezama. Stubovi se fiksiraju za podlogu preko odgovarajue podne ploice i zavrtanjske veze sa podlogom.

Transport i manipulacija u skladitu repromaterijala obavlja se elektrinim paletnim viljukarem sa visinom dizanja 3000+duplex [mm]. Pomona manipulacija obavlja se uz pomo runih viljukara za istovar/ utovar robe.Za runi elektro-viljukar predvieno je postavljanje punjaa akumulatora uz zid hale u prostoru otpremnog dela skladita. Na istom mestu se obavlja i parkiranje pomenutih transportnih sredstava.

11. SPECIFIKACIJA TRANSPORTNE I POMONE OPREME

Transportna oprema sastoji se od 2 runo elektro paletna viljukara marke BOSS tipa LE 13 nosivosti 1250 kg sa visinom dizanja 3000+duplex [mm], seta akumulatorskih baterija i jednog punjaa akumulatorskih baterija, (prilog). Pomona transportna oprema sastoji se od 4 runih viljukara za isto-var/ utovar robe nosivosti 2 tone, marke STILL FU-X 20, (prilog). Specifikacija pomone opreme data je u tablici:

Pozicija Opis

Koliina (kom.)

7Paletni regal, jednostruki sa 18 modula i etiri poprena nosaa po visini2

8Paletni regal, dvostruki sa 18 modula i etiri poprena nosaa po visini5

12. MATEMATIKI MODEL PROCESA KOMISIONIRANJA

Aktivnost komisioniranja obuhvata: selekciju (uzimanje) robe sa skladinih povrina, njeno sortiranje prema listi zahteva potroaa i pripremu za otpremu iz skladita. Selekcija narudbina se vri direktno u glavnom skladitu. Proces komisioniranja je statiki, kretanje radnika u procesu komisioniranja obavlja se sa strategijom u dve smene sa kolicima max. nosivosti 2000 kg .Efektivno vreme radnika po jednoj smeni iznosi 7 h.

12.1. UKUPNO VREME ZA PRIPREMU NARUDBINA

= .............. 13 644 [s]h]

M - Prosean broj porudbina, [M=38] - Proseno pripremno vreme po lokaciji koja se opsluuje - Proseno vreme zahvatanje robe, s/pozicija]m - Prosean broj artikala koji se uzima sa date lokacije [m=1]- Proseno vreme kretanja po jednoj lokacijin - Prosean broj koji se obie u ciklusu komisioniranja, [n=8] - Dodatno vreme po jednoj narudbini, =120s]

Vreme kretanja radnika u procesu jednodimenzionalnog komisioniranja sa strategijom izraunavamo pomou izraza:

= ................................................ =14.88 [s]

gde je:

V - Brzina kretanja radnika pri komisioniranju, peke sa kolicima nosivosti 2000kg, [V=1m/s]a - Prosena vrednost ubrzanja, [usvojeno 1m/]L - Duina puta komisioniranja, [L=110 m]

Potreban broj radnika za komisioniranje po smeni iznosi :

N = = = ..........................................................................................N = 0.54

USVAJAMO JEDNOG RADNIKA ZA KOMISIONIRANJE PO SMENI.

13. SPECIFIKACIJA RADNE SNAGE Specifikacija radne snage obuhvata broj radnika koji e biti angaovani u skladitu na direktnim poslovima skladitenja i pomonim poslovima vezanim za proces skladitenja.

Rad je predvien u 2 smene po 8 h (7 h efektivno).

Potrebno je angaovanje 4 magacionera - viljukarista sa VKV kolskom spremom, koji rade na poslovima uskladitenja, prijema i otpreme robe i upravljanja viljukarem.

Potrebno je angaovanje 4 radnika, koji u radu koriste viljukare za istovar/utovar robe. Radnici e raditi kod istovarnih rampi na prijemu/otpremi robe .

Potrebno je angaovanje 2 komisiona radnika koji bi paletnim kolicima pripremali narudbine za otpremu.

14. GRAFIKA DOKUMENTACIJA

Spisak crtea: 14. 1. Regalno (osnova) skladite - SR. 01. 00 14. 2. Regalno skladite ( presek A-A ) - SR. 01. 01 14. 3. Paletni regal (modul) - SR. 01. 0214. 4. Proizvodi - od SR. 01. 00. 01 do SR. 01. 00. 08

15. PRILOZI

16. LITERATURA

1. Skripte sa predavanja profesora: Van. prof. dr Ugljea Bugari

Doc. dr Duan Petrovi2. Stil viljukari Srbija www.still.rs3. Zastava kamioni www.zastavaistrabenzlizing.rs4. Quick Pallet Maker demo verzija programa5. Veb pretraiva www.google.com6. FAP korporacija, Priboj, www.fap.co.rs/home

21