trakasti projekat

of 50/50
FAKULTET INŽENJERSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU Projektni zadatak na temu: Trakasti transporter Predmet: Primena računara u razvoju proiz Profesor: Dr Nenad Marjanović Studenti: Damjanović Damjan 304/203 Saradnik: Matejić Mi!o" Denić Marko 30#/203 $arić S!o%odan 324/203 $!avonjić &van 3'(/203 )ra*ujeva+, 20'

Post on 02-Nov-2015

50 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trakasti transporteri projekat

TRANSCRIPT

FAKULTET INENJERSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

Projektni zadatak na temu:

Trakasti transporter

Predmet: Primena raunara u razvoju proizvoda

Profesor: Dr Nenad Marjanovi Studenti: Damjanovi Damjan 304/2013Saradnik: Mateji Milo Deni Marko 306/2013 Gari Slobodan 324/2013 Glavonji Ivan 358/2013

Kragujevac, 2015SADRAJ

1. Uvod11.1.Zadatak11.2.Istorijski razvoj11.3.Oblast primene11.4.Koncepcije11.5.Motivacija22. Postavljanje liste zahteva i tehnikog zadatka32.1. Funkcija trakastog transportera43. Prorauni i Analize63.1. Proraun trakastog transportera63.1.1 Prethodni proraun83.1.2. Sila zatezanja trake u posebnim takama du trase transportera (obilazak oko konture transportera)93.2. Analiza noseeg rama123.3. Proraun vratila i osovinica133.3.1. Analiza vratila pogonskog doboa133.3.2. Analiza osovine povratnog doboa143.3.3. Analiza osovinice radnog valjka154. Konstruisanje i montaa trakastog transportera174.1. I trasa trakastog transportera174.1.1. Nosei ram174.1.2. Pogonski dobo194.1.3. Zatezni dobo204.1.4. Radni valjak214.1.5. Neradni valjak224.1.6. Ograda234.1.7. Elektromotor sa reduktorom254.2. Skretnica304.3. II trasa trakastog transportera345. Tehnika dokumentacija356. Ekonomski aspekti trakastog transportera367. Pojedinani rad lanova tima398. Zakljuak40Literatura:41

Rezime

U ovom radu je osmiljeno i predstavljeno tehniko reenje za zadati problem koji se ogleda u projektovanju odgovarajueg trakastog transportera i na kraju rada je priloena tehnika dokumentacija trakastog transportera i njegovih elemenata. Pri projektovanju trakastog transportera potovala su se pravila konstruisanja i ispunjene su sve obaveze date u zadatku. Krajnji rezultat je funkcionalan i pouzdan trakasti transporter koji moe da transportuje gajbe piva u jednoj smeni i epove flaa u drugoj. Kompletno projektovanje trakastog transportera izvreno je u CAD softverskom paketu Autodesk Inventor.

Kljune rei: Trakasti transporter, projektovanje, Autodesk Inventor

Abstract

In this paper work is described process of designing a specific belt conveyor for given conditions, and at the end of this paper work is a tehnical documentation of belt conveyor and all its parts. In process od designing belt conveyor all rules of constructing were filled. Our task to gain qualitative and reliable belt conveyor that can transport crates and bear corks is complited. Whole belt conveyor was designed in software Autodesk Inventor.

Keywords: Belt conveyor, designing, Autodesk Inventor

1. Uvod

1.1. Zadatak

Zadatak ovog rada jeste da se projektuje trakasti transporter koji moe da transportuje gajbe piva, u jednoj smeni, i pivske epove u dugoj, po zadatoj L putanji sa padom od 1m zbog izbegavanja horizontalnog cevovoda u industrijskoj hali. Kapacitet transportera se bira proizvoljno.

1.2. Istorijski razvojTrakasti transporteru su samo jedan tip od mnogih tipova transportera. Prvi primitivan tip ovakvog transportera je korien u XIX veku, tanike 1892. godine. Idejni tvorac trakastog transportera je Tomas Robins (Thomas Robins), njegov izum su kasnije modifikovali mnogi izumitelji i trakasti transportej je tako poprimio formu koju ima sad [1].

1.3. Oblast primeneTrakasti transporteri su najrasprostranjenije maine neprekidnog transporta. Transportuju rastresite i komadne materijale po horizontalnoj i kosoj putanji. Ima veliku oblast primene poto moe da transportuje i rastresite i komadne materijale, jedino se iskljuuju iz transporta materijali koji imaju abrazivna svojstva i deluju tetno na traku. Imaju veliku duinu transporta i do vie kilometara [2].

1.4. Koncepcije

Sagledavajui razliite trakaste transportere dolo se do zakljuka da nema razliitih koncepcija u pogledu funkcionisanja trakastog transportera. Princip funkcionisanja je isti, mora da sadri pogon, ram, doboe, valjke i traku. Razlika moe biti u izboru profila za ram transportera, nainu vezivanja trake, valjaka i doboa za ram i sl. 1.5. Motivacija

Motivacija celog tima, leala je u elji da svi zajedno ravnomerno uestvuju u ovom projektu, kako bi pokazali i proirili znanje steeno u dosadanjem obrazovanju. Interesantnost projekta i upoznavanje sa novim CAD softverom uinilo je da tim tokom celog semestra obavlja svoje nedeljne zadatke i tako redovno ispunjava svoje obaveze prema ovom projektu i predmetu.

2. Postavljanje liste zahteva i tehnikog zadatka

Pre nego to se pone sa konstruisanjem trakastog transportera, treba da se postavi tehniki zadatak, koji predstavlja ulaz u proces konstruisanja i nastaje usled tehnikih potreba i planiranja proizvoda [3]. Tehniki zadatak je dobijen od strane saradnika na ovom predmetu i predstavljen je u tabeli 1. U tehnikom zadatku nije definisana cena kao i radni vek transportera, pa su stoga uneti od strane GDGDTT tima.

Tabela 1 Tehniki zadatakTehniki zadatak

-Funkcija: Transport paketa piva i epova za flae u dve smene u zatvorenom objektu

-Skica:

-Koncepcija: sa ogradom (usmerivaem) i bez ograde radi transportovanja rastresitog i komadnog materijala

-Gabaritne mere: prostorija: 15 x 15 m transporter: 12 x 10 m (L linija transporta)

-Radni vek: projektovani radnji vek je 20 godina uz redovno odravanje i servisiranje

-Cena: 2 000 20 000 evra

U tabeli 1.1 nalazi se lista zahteva koja se postavlja poto se definie tehniki zadatak.

Tabela 1.1 Lista zahtevaLista zahteva

Trakasti transportervrstzahtevLabavzahtev

1.Potrebno je transportovati pakete piva i zatvarae.+

2.-Ukupna duina transporta iznosi 22 metra uz toleranciju od jednog metra.-Trasa trasnportera mora pratiti konturu hale (L trasa) i imati imati pad od jednog metra u duini od tri metra radi izbegavanja prepreke.+

3.-Potrebno je koncepciju podeliti u dva nezavisna segmenta. Potrebno je transportovati u dve osmoasovne smene. Za pogon se koristi EM.+

4.-Sistem mora biti potpuno automatizovan s toga nema specijalnih zahteva za ergonomijom jer nema fizikih kontakta operatera sa transporterom za vreme rada. Podrazumeva se ergonomija standardnih sastavnih mainskih elemenata. +

5.-Potrebno je izvriti potrebne proraune i na osnovu njih dimenzionisati transporter, odabrati materijale izrade i odabrati nain sklapanja. Odraditi potrebnu tehniku dokumentaciju.+

6.-Isporuka: najkasnije do 15.01.2015.+

7.2 000 20 000 evra +

Lista zahteva definie materijal koji se prenosi, u ovom sluaju gajbe piva i epove. Potrebno je iz tehnikog zadatka definisati zahteve i podeliti im znaajnosti, kao to je uraeno u tabeli 1.1. Svi vrsti zahtevi moraju biti ispunjeni, kao to jesu, a labavi zahtevi su zahtevi drugog prioriteta ali su i oni u ovom projektu ispunjeni. Jedino odstupanje se moe javiti u 4. taki na listi, jer nisu izmodelirane utovarne i istovarne jedinice, koje ne ulaze u zadatak ali bi bile uraene da se imalo jo vremena. I na taj nain bi ceo sistem bio u potpunosti automatizovan.

2.1. Funkcija trakastog transportera

Trakasti transporter, kao to je ve napomenuto, transportuje gajbe piva u jednoj smeni i epove u drugoj smeni pratei L trasu sa padom od 1m. Stoga, usvojena koncepcija sadri dve nezavisne trase, jednu od 10m i drugu od 11m, i skretnicu koja preuzima teret od prve trase i sputa isti na drugu trasu slobodnim padom. Sva tri podsistema su nezavisna i na nezavisnim ramovima.

Na slici 1 prikazana je koncepcija trakastog transportera, usvojena koncepcija sadri dve trase i skretnicu koja povezuje dve trase.

Slika 1 Izgled trakastog transportera u prostoru

Ova koncepcija je odabrana zbog svoje jednostavnosti i ekonomskih prednosti u odnosu na ostale koncepcije.

Slika 1.2 Futuristiki prikaz trakastog transportera u prostoru

3. Prorauni i Analize

Kod projektovanja mainskih sistema potrebno je uraditi proraune i analize kljunih delova tog sistema. U ovom sluaju, uraeni su analize noseeg rama, vratila, osovinica kao i proraun osnovnih parametara trakastog transportera (kapacitet, debljina trake, zatezne sile...). Analize noseih ramova, vratila, osovinica itd. raeni su u okviru Autodesk Inventor-a.

3.1. Proraun trakastog transportera

Cilj prorauna jeste dobiti osnovne dimenzije trakastog transportera, kao to su prenici doboa, valjaka, rastojanja izmeu valjaka, debljina trake kao i da se uradi celokupna provera usvojenih i dobijenih vrednosti.

Kapacitet - , Duina trase - , Nagib - .

Slika 2 ema trase trakastog transporteraUsvajam traku sa jednim noseim valjkom (slika 1.6, [4])

(ugao nagiba bonih valjaka, slika 1.6 [4])

Usvaja se brzina trake (tabela III-10, [5])

Usvajam standardnu irinu trake Debljina trake transportera iznosi:

(obrazac 3.1.2.4, [5])

- broj umetaka trake

Usvajam (tabela III-2, [5])

- debljina umetaka od tkanina gumenih traka transportera

- umeci sa gumenim meuslojevima od sintetikih valjaka (tabela III-3, [5])

- debljina obloga radnih povrina

(tabela III-5, [5])

- debljina obloga neradnih povrina

(tabela III-5, [5])

-bez zatitnog sloja (str. 120, [5])

Usvajam standardnu debljinu trake Masa jedinice duine transportne trake bez zatitnog sloja iznosi:

(tabela III-24, [5])

(tabela III-25, [5])

(tabela III-25, [5])Masa pokretnih delova transportera prema tabeli III-25, [5], iznosi:

3.1.1 Prethodni proraun Vuna sila:

(obrazac 3.1.2.7, [5])

- koeficijent otpora (tabela III-21, [5])

- duina projekcije trakastog transportera u horizontalnoj ravni

- massa tereta po jedinici duine transportera , odreuje se na sledei nain:

(obrazac 3.1.2.8, [5])

- koeficijent kojim se uzima u obzir geometrijske i konstruktivne karakteristike trakastog transportera:

(tabela III-27, [5])

koeficijent prijanjanja izmeu gumene trake i elinog doboa (tabela III-8, [5])

(tabela III-26, [5])

(obrazac 3.1.2.13, [5])

(tabela III-1, [5])Najmanji prenik pogonskog doboa:

na osnovu preporuke (str. 122, [5])

3.1.2. Sila zatezanja trake u posebnim takama du trase transportera (obilazak oko konture transportera)

, koeficijent u zavisnosti ugla obuhvata trake preko otklonskog doboa

(