projekat konstrukcije

Download Projekat konstrukcije

Post on 04-Jun-2018

283 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  1/93

  PROJEKAT KONSTRUKCIJE

  novembar 2013.god.

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  2/93

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  3/93

  1 TEHNI^KI IZVE[TAJ

  Budu}i stambeni objekat, predmet ovog projekta, je lociran u naselju Gospo{tina uBudvi, neposredno ispod Jadranske magistrale, a zahvata katastarsku parcelu broj 2464, K.O.

  Budva. Objekat se sastoji od podruma, suterena, prizemlja i dva sprata. U podrumu objekta susme{tene tehni~ke prostorije i gara`a do koje se silazi autoliftom.

  Osnovni projektantski rasteri su uslovili i raspone konstrukcije. Horizontalname|uspratna konstrukcija je projektovana kao monolitna ravna armirano-betonska plo~adebljine dp=20 cm bez kapitela direktno oslonjena na armirano betonske grede i zidove. Krutaplo~a u svojoj ravni omogu}ava distribuciju seizmi~kih prora~unskih sila projektovanih okvirnihsistema u kombinaciji sa zidovima-dijafragmama, odnosno jezgrima, prema deformacionimkarakteristikama svakog elementa osnovnog sistema konstrukcije.

  Vertikalna komunikacija je ostvarena pomo}u trokrakih stepeni{ta i liftova u okviru jezgara. Stepeni{ta su kolenaste armirano betonske plo~e debljine d=14 cm, na delu stepeni{nih

  krakova i me|upodesta, dok je podest na nivou tavanice u debljini plo~e.

  Vertikalni nose}i sistem konstrukcije ~ine armirano-betonski zidovi u glavnimrasterima koji su usvojeni debljine d=20 cm celom visinom objekta.

  Konstrukcija je, uz po{tovanje uslova kao {to su arhitektonski gabariti, sigurnost,trajnost, funkcionalnost i estetika, tako koncipirana da su osnovni konstruktivni elementiizra|eni od ~vrstog duktilnog materijala, dok se za nekonstruktivne elemente upotrebljava {tolak{i materijal. Konstruktivni sistem i elementi konstrukcije moraju imati dovoljnu ~vrsto}u,sposobnost za veliku deformaciju, akumulaciju i disipaciju energije. Svi glavni konstruktivni

  elementi su projektovani od armiranog betona, poznatog i oprobanog gra|evinskog materijala,pogodnog za oblikovanje konstruktivnih elemenata, izra|enih na licu mesta (ili prefabrikovanih

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  4/93

  u pogonima), sa vezama i ~vorovima trajno za{ti}enim betonskom masom, ~ime se posti`etrajnost i sigurnost.

  Pri projektovanju objekata visokogradnje svrstanih u II kategoriju (stambenoposlovni objekti) koristi se povratni period zemljotresa od 500 godina. Prema podacima izgeomehani~kog elaborata sra~unat je i usvojen ukupni seizmi~ki koeficijent: K=0.100.

  Analiza uticaja u konstrukciji usled delovanja horizontalnih sila izvr{ena je naprostornom prora~unskom modelu pomo}u programskog paketa "Tower". Formiran je ianaliziran prora~unski model, pri ~emu su svi nose}i konstruktivni elementi predstavljenikona~nim elementima i {tapovima odgovaraju}ih krutosti i karakteristika materijala. Prora~unkonstrukcije je ura|en ta~nom metodom deformacija u skladu sa odredbama pravilnika, akonstrukcija je sra~unata za uticaje stalnog i korisnog optere}enja. Po{to je sam objekatgeometrijski slo`ena konstrukcija, zbog ta~nijeg modeliranja, izdvojeni su i zasebno, ta~nije,prora~unati konstruktivni sklopovi me|uspratnih tavanica. Mogu}nost ponavljanja prora~una sa

  veoma velikim brojem kombinacija optere}enja pri razli~itim konturnim uslovima stvorila jeuslove da se sagleda realno pona{anje konstrukcije pod dejstvom svih analiziranih slu~ajevaoptere}enja. Osnovni uporedni faktor i parametar za ocenu uspe{nosti rada konstrukcije je pre

  svega deformacija koja mora biti u dopu{tenim, ili bolje re}i, u granicama koje obezbe|ujukontinuitet i povezanost svih elemenata.

  Formirana su i prora~unata dva prora~unska modela konstrukcije objekta pri ~emuprvi prora~unski model tretira kompletnu konstrukciju sa spre~avanjem oscilovanja u Z pravcu,realnom kruto{}u oslonaca i punom kruto{}u horizontalnih elemenata konstrukcije, a slu`i zaprora~un i dimenzionisanje horizontalne konstrukcije. Drugi prora~unski model tretirakompletnu konstrukciju sa spre~avanjem oscilovanja u Z pravcu, velikom kruto{}u oslonaca ismanjenom kruto{}u horizontalnih elemenata konstrukcije, a slu`i za prora~un i dimenzionisanje

  vertikalne konstrukcije.

  Sva vertikalna i horizontalna optere}enja prenose se na temeljnu konstrukciju:zajedni~ku temeljnu plo~u debljine 60 cm. Temeljna konstrukcija se prora~unava na elasti~nojpodlozi sa usvojenim koeficijentom posteljice: K=5000 kN/m 3, prema preporukama izgeotehni~kog elaborata. Maksimalni prora~unski napon u tlu iznosi 86 kN/m 2, pri ~emu jeodgovaraju}e sleganje objekta 1.73 cm.

  Svi armirano-betonski konstruktivni elementi projektovani su od betona markeMB 30 i armirani armaturom RA 400/500-2.

  Najve}i deo objekta je zbog unikatnih dimenzija i oblika konstruktivnih elemenatapredvi|en za klasi~no-monolitno izvo|enje na licu mesta. Ukoliko Izvo|a~, usled specifi~netehnologije izvo|enja, zaklju~i da je pojedine konstruktivne sklopove jednostavnije izvestiprimenom tehnologije monta`ne gradnje, u dogovoru sa Investitorom, Nadzornim organom iProjektantom, izradi}e dopunski elaborat. Sve izmene i dopune bi}e obuhva}ene posebnimprojektom Tehnologije izvo|enja, koji mora biti u skladu sa Projektom konstrukcije i sa njim ~ini

  jedinstvenu celinu. Crte`i kalupa, tehnologija njihove izrade, kao i svi problemi vezani zaproizvodnju elemenata, transport i monta`u predmet su posebnog projekta Izvo|a~a.

  novembar 2013.god.

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  5/93

  2 P L A N O V I P O Z I C I J A

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  6/93

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  7/93

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  8/93

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  9/93

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  10/93

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  11/93

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  12/93

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  13/93

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  14/93

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  15/93

  3. ANALIZA OPTERE]ENJA

  Analiza optere}enja je izvr{ena u skladu sa va`e}im propisima i standardima.

  3.1 Krovna konstrukcija3.1.1 Drvena krovna konstrukcija sa pokriva~em od lima

  - krovni pokriva~: ravan pocinkovan lim na da{~anoj oplati = 0.40 kN/m- izolacija = 0.10 kN/m- spu{ten plafon = 0.24 kN/m- sneg i vetar s+w = 1.00 kN/m

  - ukupno optere}enje q = 1.74 kN/m- faktorisano optere}enje q u = 2.60 kN/m

  3.2 Pos 500 - Tavanska konstrukcija3.2.1 Monolitna armiranobetonska plo~a: d p = 20 cm

  - sopstvena te`ina plo~e = 5.00 kN/m- krovni pokriva~: profilisani lim na gredicama = 0.40 kN/m- izolacija = 0.10 kN/m- cementna ko{uljica sa podom = 0.84 kN/m- plafon = 0.24 kN/m- korisno optere}enje p = 1.50 kN/m

  - ukupno optere}enje q = 8.08 kN/m- faktorisano optere}enje q u = 13.22 kN/m

  3.2.2 Monolitna armiranobetonska plo~a: d p = 12 cm- sopstvena te`ina plo~e = 3.00 kN/m- krovni pokriva~: profilisani lim na gredicama = 0.40 kN/m- izolacija = 0.10 kN/m- cementna ko{uljica sa podom = 0.84 kN/m- plafon = 0.24 kN/m- korisno optere}enje p = 1.50 kN/m

  - ukupno optere}enje q = 6.08 kN/m- faktorisano optere}enje q u = 10.02 kN/m

  3.3 Pos 400 300 - Me|uspratna konstrukcija3.3.1 Monolitna armiranobetonska plo~a: d p = 20 cm

  - sopstvena te`ina plo~e = 5.00 kN/m- cementna ko{uljica sa podom = 1.05 kN/m- plutafon: 2 cm = 0.01 kN/m- spu{ten plafon = 0.24 kN/m- pregradni zidovi = 1.20 kN/m- korisno optere}enje p = 1.50 kN/m

  - ukupno optere}enje q = 9.00 kN/m- faktorisano optere}enje q u = 14.69 kN/m

  3.3.2 Monolitna armiranobetonska plo~a: d p = 12 cm

  - sopstvena te`ina plo~e = 3.00 kN/m

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  16/93

  - cementna ko{uljica sa podom = 1.05 kN/m- plutafon: 2 cm = 0.01 kN/m- spu{ten plafon = 0.24 kN/m- korisno optere}enje p = 2.00 kN/m

  - ukupno optere}enje q = 6.30 kN/m- faktorisano optere}enje q u = 10.47 kN/m

  3.4 Pos 200 - Konstrukcija prizemlja3.4.1 Monolitna armiranobetonska plo~a: d p = 20 cm

  - sopstvena te`ina plo~e = 5.00 kN/m- cementna ko{uljica sa podom = 1.05 kN/m- plutafon: 2 cm = 0.01 kN/m- spu{ten plafon = 0.24 kN/m- pregradni zidovi = 1.20 kN/m- korisno optere}enje p = 1.50 kN/m

  - ukupno optere}enje q = 9.00 kN/m

  - faktorisano optere}enje q u = 14.69 kN/m

  3.4.2 Monolitna armiranobetonska plo~a: d p = 20 cm

  - sopstvena te`ina plo~e = 5.00 kN/m- cementna ko{uljica sa podom = 0.84 kN/m- zastita hidroizolacije = 0.84 kN/m- termoizolacija 8cm = 0.20 kN/m- sloj za pad = 2.52 kN/m- spu{ten plafon = 0.24 kN/m- korisno optere}enje p = 2.50 kN/m

  - ukupno optere}enje q = 12.14 kN/m- faktorisano optere}enje q u = 19.92 kN/m

  3.5 Pos 100 - Konstrukcija suterena3.5.1 Monolitna armiranobetonska plo~a: d p = 20 cm

  - sopstvena te`ina plo~e = 5.00 kN/m- cementna ko{uljica sa podom = 1.05 kN/m- plutafon: 2 cm = 0.01 kN/m- spu{ten plafon = 0.24 kN/m- pregradni zidovi = 0.70 kN/m

  - korisno optere}enje p = 2.50 kN/m- ukupno optere}enje q = 9.50 kN/m- faktorisano optere}enje q u = 15.69 kN/m

  3.6 Pos 10 - Temeljna plo~a3.6.1 Monolitna armiranobetonska plo~a: d p = 60 cm

  - sopstvena te`ina plo~e = 15.00 kN/m- cementna ko{uljica sa podom = 1.05 kN/m- pregradni zidovi = 0.20 kN/m- korisno optere}enje p = 2.50 kN/m

  - ukupno optere}enje q = 18.75 kN/m- faktorisano optere}enje q u = 30.50 kN/m

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  17/93

  3.7 Stepeni{te - kolenasta plo~a: dp = 14 cm

  3.7.1 Stepeni{ni krak- sopstvena te`ina plo~e = 3.97 kN/m- te ina gazi{ta = 2.00 kN/m- obrada gazi{ta = 1.00 kN/m

  - korisno optere}enje p = 3.00 kN/m- ukupno optere}enje q = 9.97 kN/m- faktorisano optere}enje q u = 16.55 kN/m

  3.7.2 Stepeni{ni podest- sopstvena te`ina plo~e = 3.50 kN/m- obrada poda = 1.00 kN/m- korisno optere}enje p = 3.00 kN/m

  - ukupno optere}enje q = 7.50 kN/m- faktorisano optere}enje q u = 12.60 kN/m

  3.8 Zidovi - nose}i i pregradni:- lake pregrade = 0.70 kN/m- zid od pune opeke debljine 7 cm = 1.85 kN/m- zid od pune opeke debljine 12 cm = 2.60 kN/m- zid od pune opeke debljine 25 cm = 4.60 kN/m- zid od giter opeke debljine 20 cm = 3.60 kN/m- zid od giter opeke debljine 25 cm = 4.20 kN/m- fasadni zid: termopan staklo = 0.35 kN/m

  3.8.1 Fasadni zid d z = 32 cm- produ ni malter 2.5cm = 0.53 kN/m- giter blok 20cm = 3.00 kN/m- termoizolacija 8cm = 0.20 kN/m- parna brana- kamen 3cm = 0.78 kN/m

  - te ina zida: q = 4.51 kN/m

  3.8.2 Korisno optere}enje- stambeni prostor = 1.50 kN/m- poslovni prostor = 2.00 kN/m- dvorane za ru~avanje u restoranima i kafeima = 2.00 kN/m- terase i ravni krovovi za odmor = 1.50 kN/m- balkoni i lo|e (po celoj povr{ini) = 2.00 kN/m- balkoni i lo|e (pojas {irine 0,8m du` ograde) = 4.00 kN/m- stepeni{ta, predvorja, hodnici stambenih objekata i hotela = 2.50 kN/m- gara`a = 2.50 kN/m

  3.9 Optere}enje od vetra:- gustina vazduha = 1.225 kg/m 3 - osnovna brzina vetra (Herceg-Novi: Hs=40m) v m,50,10 = 30 m/s- faktor povratnog perioda vetra (za hotele: T=50 god.) k T = 1- faktor vremenskog osrednjavanja k t = 1- osnovni pritisak vetra q m,T,10 = 0.551 kN/m

  3.10 Zamenjuju}e optere}enje umesto snega so = 0.35 kN/m

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  18/93

  3.11 Seizmi~ki uticaji:

  K - ukupni seizmi~ki koeficijent za horizontalni pravac: K = K o * K s * K d * K p

  gde je:

  K o - koeficijent kategorije objekta (za objekte II kategorije: stambene zgrade): K o = 1.000

  K s - koeficijent seizmi~kog intenziteta (za IX stepen MCS): K s = 0.100K d - koeficijent dinami~nosti (za tlo III kategorije: 0.9/T=1): K d = 1.000

  K p - koeficijent duktiliteta i prigu{enja (za savremene konstr. od armiranog betona): K p = 1.000

  K = K o * K s * K d * K p = 1.000 * 0.100 * 1.000 * 1.000 = 0.100

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  19/93

  4 S T A T I ^ K I P R O R A ^ U N

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  20/93

  4 1 P R O R A ^ U N H O R I Z O N T A L N E K O N S T R U K C I J E

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  21/93

  Analiza uticaja u konstrukciji izvrena je na prostornom proraunskom modelu pomou programa"Tower", "Planet" i "Panel Pro". Formiran je i analiziran proraunski model priemu su svi nose i konstruktivnielementi predstavljeni konanim elementima i tapovima odgovarajuih krutosti i karakteristika materijala, dokse temeljna konstrukcija proraunava na elasti noj podlozi sa usvojenim koeficijentom posteljice:K=5000 kN/m3, prema preporukama iz geotehnikog elaborata. Proraun konstrukcije je uraen tanommetodom deformacija, a konstrukcija je sraunata za uticaje stalnog i korisnog optereenja. Poto je samobjekat geometrijski sloena konstrukcija, zbog tanijeg modeliranja, izdvojeni su i zasebno, tanije, proraunatikonstruktivni sklopovi meuspratnih tavanica.

  Plo a / Zid1. d = 0.20 m

  Plo a / Zid (1) Setovi numeri kih podataka

  Plo a / Zid2. d = 0.12 m

  Plo a / Zid (2) Setovi numeri kih podataka

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  22/93

  Plo a / Zid3. d = 0.60 m

  Plo a / Zid (3) Setovi numeri kih podataka

  Greda1. b/d=20/125

  Greda (1) Setovi numeri kih podataka

  Greda

  2. b/d=20/65

  Greda (2) Setovi numeri kih podataka

  Povrinski oslonac2. R1 R2 R3

  Povrinski oslonac (2) Setovi numeri kih podataka

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  23/93

  Krovna konstrukcijaPRORAUNSKI MODEL, EMA OPTEREENJA I PARAMETRI

  Tabela materijalaNo Naziv materijala E[kN/m2] [kN/m3] t[1/C] Em[kN/m2] m1 Drvo - cetinari - masivno 1.000e+7 0.20 5.00 1.000e-5 1.000e+7 0.20

  Setovi greda

  Set: 1 Presek: b/d=14/16, Fiktivna ekscentrinostMat. A1 A2 A3 I1 I2 I3

  3

  2

  14

  1 6

  [cm]

  T

  1 - Drvo - cetina... 2.240e-2 1.867e-2 1.867e-2 6.961e-5 3.659e-5 4.779e-5

  Konture greda Set 1. b/d=14/16

  Oslobaanje uticajaNo vor I vor J vor I vor J M Ozn. pozicije

  M1 M2 M3 N1 T2 T3 M1 M2 M3 N1 T2 T31 1 52 6 10

  Izometrija Lista sluajeva optere enja

  No Naziv1 st (g)2 pokrivac3 vetar4 Komb.: I+II+III

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  24/93

  b / d = 1 4

  / 1 6 b / d = 1 4 / 1 6

  12

  1

  2 p = 0. 6 5 p = 0 .6 5

  R1

  R3

  R1

  R3

  R1

  R3

  R1

  R3

  R1

  R3

  R1

  R3

  Opt. 2: pokrivac

  b / d = 1 4

  / 1 6 b / d = 1 4 / 1 6

  12

  1

  2

  p = 0. 9 0 p = 0 . 3 6

  R1

  R3

  R1

  R3

  R1

  R3

  R1

  R3

  R1

  R3R1

  R3

  Opt. 3: vetar

  b / d = 1 4

  / 1 6 b / d = 1 4 / 1 6

  12

  1

  2

  R1

  R3

  R1

  R3

  R1

  R3

  R1

  R3

  R1

  R3

  1

  R3

  0.10

  1 .

  1 8

  1.74

  0 .

  1 4

  0.63

  1 . 1 2

  0.11

  0 . 0 6

  1.51

  3 .

  1 0

  0.04

  0 .

  1 2

  0.64

  1 .

  1 2

  0.11

  0 .

  0 6

  0.04

  3 .

  2 6

  3.36

  0 .

  3 0

  .12

  0 .

  9 3

  .50

  0 .

  1 6

  Opt. 5: [Anv] 1-4

  Reakcije oslonaca (Min/Max)

  b / d = 1 4

  / 1 6 b / d = 1 4 / 1 6

  12

  1

  2

  0 . 2 1

  0 . 2 5

  0 . 2 3

  0 . 5 2

  - 1 . 1 6

  - 1 . 8 5

  R1

  R3

  R1

  R3

  R1

  R3

  R1

  R3

  R1

  R3

  1

  R3

  Opt. 5: [Anv] 1-4

  Uticaji u gredi: max Zp= 0.52 / min Zp= -1.85 m / 1000

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  25/93

  b / d = 1 4

  / 1 6 b / d = 1 4 / 1 6

  12

  1

  2

  0 . 6 9

  0 . 5 6 0 . 6 1

  1 . 0 0

  - 0 . 0 1

  - 1 . 1 3

  - 0 . 0 3 - 0 . 0 4

  - 1 . 4 7

  - 0 . 0 4 R1

  R3

  R1

  R3

  R1

  R3

  R1

  R3

  R1

  R3

  1

  R3

  Opt. 5: [Anv] 1-4

  Uticaji u gredi: max M3= 1.00 / min M3= -1.47 kNm

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  26/93

  POS 500+ - Armirano betonska plo a potkrovlja: dp = 20 / 12 cmPRORAUNSKI MODEL, EMA OPTEREENJA I PARAMETRI

  P o s 5 0 1 d = 0 .2 0 m

  P o s 5 0 2d = 0 . 1 2 m

  b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 1 2 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5

  b/ d= 20/ 65Pos 50 6

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  P o s 5 0 4

  b/ d= 20/ 12 5

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  P o s

  5 0 5

  b/d=20/125Pos 503

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  Nivo: Pos 500 - Potkrovlje [10.45 m]

  P o s 5 0 1 d = 0 .2 0 m

  P o s 5 0 2d = 0 . 1 2 m

  b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20 / 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5

  b/ d= 20/ 65Pos 50 6

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  P o s 5 0 4

  b/ d= 20/ 12 5

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  P o s

  5 0 5

  b/d=20/125Pos 503

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  Mrea kona nih elemenata Nivo: Pos 500 - Potkrovlje [10.45 m]

  P o s 5 0 1 d = 0 .2 0 m

  P o s 5 0 2d = 0 . 1 2 m

  q = -1.00

  q = -1.00

  b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 1 2 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5

  b/ d= 20/ 65Pos 50 6

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  P o s 5 0 4

  b/ d= 20/ 12 5

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  P o s

  5 0 5

  b/d=20/125Pos 503

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  Opt. 1: Stalno (g)

  Nivo: Pos 500 - Potkrovlje [10.45 m]

  P o s 5 0 1 d = 0 .2 0 m

  P o s 5 0 2d = 0 . 1 2 m

  q = -1.00

  q = -1.50

  b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20 / 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5

  b/ d= 20/ 65Pos 50 6

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  P o s 5 0 4

  b/ d= 20/ 12 5

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  P o s

  5 0 5

  b/d=20/125Pos 503

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  Opt. 2: Korisno

  Nivo: Pos 500 - Potkrovlje [10.45 m]

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  27/93

  POS 400+ - Armirano betonska plo a 2. sprata: dp = 20 / 12 cmPRORAUNSKI MODEL, EMA OPTEREENJA I PARAMETRI

  P o s 4 0 1 d = 0 .2 0 m

  P o s 4 0 2d = 0 . 1 2 m

  b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5

  b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 1 2 5

  b/ d= 20/ 12 5

  b/ d= 20/ 65Pos 40 6

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  P o s 4 0 4

  b/ d= 2 0/ 12 5

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  P o s

  4 0 5

  b/d=20/125Pos 403

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  Nivo: Pos 400 - 2. sprat [6.95 m]

  P o s 4 0 1 d = 0 .2 0 m

  P o s 4 0 2d = 0 . 1 2 m

  b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5

  b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20 / 12 5

  b/ d= 20/ 12 5

  b/ d= 20/ 65Pos 40 6

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  P o s 4 0 4

  b/ d= 20/ 12 5

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  P o s

  4 0 5

  b/d=20/125Pos 403

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  Mrea kona nih elemenata Nivo: Pos 400 - 2. sprat [6.95 m]

  P o s 4 0 1 d = 0 .2 0 m

  P o s 4 0 2d = 0 . 1 2 m

  q = -1.50

  q = -2.50

  b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5

  b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 1 2 5

  b/ d= 20/ 12 5

  b/ d= 20/ 65Pos 40 6

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  P o s 4 0 4

  b/ d= 2 0/ 12 5

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  P o s

  4 0 5

  b/d=20/125Pos 403

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  p = - 1 . 0 0

  p=-1.00 p = -

  1 . 0

  0

  p= -13. 7 0p= -13. 7 0

  p = - 1 1 . 0 0

  p=-11.00p=-11.00p=-11.00p=-11.00p=-11.00

  p = - 1 1 . 0 0

  p

  = - 1 1 . 0 0

  p = - 1 1 . 0

  0

  p = - 1 1 . 0 0

  p=-14.00

  p = - 1 1 . 0 0

  p = - 1 1 . 0 0

  p= - 14. 00

  p =

  - 1 4 . 0 0 p= -1

  4. 00

  Opt. 1: Stalno (g)

  Nivo: Pos 400 - 2. sprat [6.95 m]

  P o s 4 0 1 d = 0 .2 0 m

  P o s 4 0 2d = 0 . 1 2 m

  q = -2.00

  q = -1.50

  b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5

  b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20 / 12 5

  b/ d= 20/ 12 5

  b/ d= 20/ 65Pos 40 6

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  P o s 4 0 4

  b/ d= 20/ 12 5

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  P o s

  4 0 5

  b/d=20/125Pos 403

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  p= -6. 10p= -6.10

  Opt. 2: Korisno

  Nivo: Pos 400 - 2. sprat [6.95 m]

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  28/93

  POS 300+ - Armirano betonska plo a 1. sprata: dp = 20 / 12 cmPRORAUNSKI MODEL, EMA OPTEREENJA I PARAMETRI

  P o s 3 0 1 d = 0 .2 0 m

  P o s 3 0 2d = 0 . 1 2 m

  b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5

  b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 1 2 5

  b/ d= 20/ 12 5

  b/ d= 20/ 65Pos 30 6

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  P o s 3 0 4

  b/ d= 2 0/ 12 5

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  P o s

  3 0 5

  b/d=20/125Pos 303

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  Nivo: Pos 300 - 1. sprat [3.45 m]

  P o s 3 0 1 d = 0 .2 0 m

  P o s 3 0 2d = 0 . 1 2 m

  b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5

  b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20 / 12 5

  b/ d= 20/ 12 5

  b/ d= 20/ 65Pos 30 6

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  P o s 3 0 4

  b/ d= 20/ 12 5

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  P o s

  3 0 5

  b/d=20/125Pos 303

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  Mrea kona nih elemenata Nivo: Pos 300 - 1. sprat [3.45 m]

  P o s 3 0 1 d = 0 .2 0 m

  P o s 3 0 2d = 0 . 1 2 m

  q = -1.50

  q = -2.50

  b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5

  b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 1 2 5

  b/ d= 20/ 12 5

  b/ d= 20/ 65Pos 30 6

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  P o s 3 0 4

  b/ d= 2 0/ 12 5

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  P o s

  3 0 5

  b/d=20/125Pos 303

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  p = - 1 . 0 0

  p=-1.00 p = -

  1 . 0

  0

  p= -13. 7 0p= -13. 7 0

  p = - 1 1 . 0 0

  p=-11.00p=-11.00p=-11.00p=-11.00p=-11.00

  p = - 1 1 . 0 0

  p

  = - 1 1 . 0 0

  p = - 1 1 . 0

  0

  p = - 1 1 . 0 0

  p=-14.00

  p = - 1 1 . 0 0

  p = - 1 1 . 0 0

  p= - 14. 00

  p =

  - 1 4 . 0 0 p= -1

  4. 00

  Opt. 1: Stalno (g)

  Nivo: Pos 300 - 1. sprat [3.45 m]

  P o s 3 0 1 d = 0 .2 0 m

  P o s 3 0 2d = 0 . 1 2 m

  q = -2.00

  q = -1.50

  b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20/ 12 5

  b/ d= 20/ 12 5b/ d= 20 / 12 5

  b/ d= 20/ 12 5

  b/ d= 20/ 65Pos 30 6

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  P o s 3 0 4

  b/ d= 20/ 12 5

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  P o s

  3 0 5

  b/d=20/125Pos 303

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  p= -6. 10p= -6.10

  Opt. 2: Korisno

  Nivo: Pos 300 - 1. sprat [3.45 m]

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  29/93

  POS 200+ - Armirano betonska plo a prizemlja: dp = 20 cmPRORAUNSKI MODEL, EMA OPTEREENJA I PARAMETRI

  P o s 2 0 1 d = 0 .2 0 m

  d = 0 .2 0 m

  b/ d= 20/ 65

  b/ d= 20/ 65

  b/d=20/65b/d=20/65b/d=20/65Pos 202

  b/d=20/65

  b/ d= 20/ 65Pos 20 6

  b / d =

  2 0 / 6 5

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  P o s 2 0 4

  b/d=20/65

  b / d =

  2 0 / 6 5

  P o s

  2 0 5

  b/d=20/65Pos 203

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  Nivo: Pos 200 - Prizemlje [-0.05 m]

  P o s 2 0 1 d = 0 .2 0 m

  d = 0 .2 0 m

  b/ d= 20/ 65

  b/ d= 20/ 65

  b/d=20/65b/d=20/65b/d=20/65Pos 202

  b/d=20/65

  b/ d= 20/ 65Pos 20 6

  b / d =

  2 0 / 6 5

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  P o s 2 0 4

  b/d=20/65

  b / d =

  2 0 / 6 5

  P o s

  2 0 5

  b/d=20/65Pos 203

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  Mrea kona nih elemenata Nivo: Pos 200 - Prizemlje [-0.05 m]

  P o s 2 0 1 d = 0 .2 0 m

  d = 0 .2 0 m

  q = -4.50

  q = -2.50

  b/ d= 20/ 65

  b/ d= 20/ 65

  b/d=20/65b/d=20/65b/d=20/65Pos 202

  b/d=20/65

  b/ d= 20/ 65Pos 20 6

  b / d =

  2 0 / 6 5

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  P o s 2 0 4

  b/d=20/65

  b / d =

  2 0 / 6 5

  P o s

  2 0 5

  b/d=20/65Pos 203

  b / d

  =

  2 0 / 6

  5

  p = -

  1 6

  . 5 0

  p =

  - 1 6 . 5

  0

  p = -

  1 6

  . 5 0

  p = - 1 6 .

  5 0

  p = -

  1 1

  . 0 0

  p=-11.00

  p = -

  1 1

  . 0 0

  p= -13. 7 0p= - 13. 7 0

  p = - 1 1 . 0 0

  p=-11.00p=-11.00p=-11.00p=-11.00p=-11.00

  p = - 1 1 . 0 0

  p = - 1 1 . 0 0

  p = - 1 1 . 0

  0

  p = - 1 1 . 0 0

  p=-14.00

  p = - 1 1 . 0 0

  p = - 1 1 . 0 0

  p= -14. 00

  p = - 1 4 . 0 0

  p= -14.00

  Opt. 1: Stalno (g)

  Nivo: Pos 200 - Prizemlje [-0.05 m]

  P o s 2 0 1 d = 0 .2 0 m

  d = 0 .2 0 m

  q = -2.50

  q = -1.50

  b/ d= 20/ 65

  b/ d= 20/ 65

  b/d=20/65b/d=20/65b/d=20/65Pos 202

  b/d=20/65

  b/ d= 20/ 65Pos 20 6

  b / d =

  2 0 / 6 5

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  P o s 2 0 4

  b/d=20/65

  b / d =

  2 0 / 6 5

  P o s

  2 0 5

  b/d=20/65Pos 203

  b / d

  =

  2 0 / 6

  5

  p= -6.10p= -6.10

  Opt. 2: Korisno

  Nivo: Pos 200 - Prizemlje [-0.05 m]

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  30/93

  POS 100+ - Armirano betonska plo a suterena: dp = 20 cmPRORAUNSKI MODEL, EMA OPTEREENJA I PARAMETRI

  P o s 1 0 1 d = 0 .2 0 m

  b / d =

  2 0 / 6 5

  P o s

  1 0 4

  b/ d= 20/ 65

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  P o s 1 0 3

  b/d=20/65b/d=20/65b/d=20/65Pos 102

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  Nivo: Pos 100 - Suteren [-3.55 m]

  P o s 1 0 1 d = 0 .2 0 m

  b / d =

  2 0 / 6 5

  P o s

  1 0 4

  b/ d= 20/ 65

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  P o s 1 0 3

  b/d=20/65b/d=20/65b/d=20/65Pos 102

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  Mrea kona nih elemenata Nivo: Pos 100 - Suteren [-3.55 m]

  P o s 1 0 1 d = 0 .2 0 m

  q = -2.00

  b / d =

  2 0 / 6 5

  P o s

  1 0 4

  b/ d= 20/ 65

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  P o s 1 0 3

  b/d=20/65b/d=20/65b/d=20/65Pos 102

  b / d

  =

  2 0 / 6

  5

  p = - 1 3 . 7 0

  p =

  - 1 6 . 5

  0

  p = -

  1 6

  . 5 0

  p=-16.50

  p = -

  1 6

  . 5 0

  p = - 1 6 .

  5 0

  Opt. 1: Stalno (g)

  Nivo: Pos 100 - Suteren [-3.55 m]

  P o s 1 0 1 d = 0 .2 0 m

  q = -2.50

  b / d =

  2 0 / 6 5

  P o s

  1 0 4

  b/ d= 20/ 65

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  P o s 1 0 3

  b/d=20/65b/d=20/65b/d=20/65Pos 102

  b / d

  =

  2 0 / 6

  5

  p = - 6 . 1 0

  Opt. 2: Korisno

  Nivo: Pos 100 - Suteren [-3.55 m]

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  31/93

  ANALIZA UTICAJA U KONSTRUKTIVNIM ELEMENTIMA

  Uticaji za prora un prema grani nom stanju nosivosti:Sg - uticaji od sopstvene teine i stalnog optere enjaSp - uticaji od promenljivih optere enja: korisnog pokretnog, stati kog ili dinami kog, sneg i vetar

  S - uticaji od ostalih optere enja: promena temperature, skupljanje betona, razmicanje i sleganjeoslonaca...

  - za stalna i promenljiva optere enja:

  Su = 1.6 Sg + 1.8 Sp za a > 3 % OSu = 1.9 Sg + 2.1 Sp za a < 0 % O

  - za povoljan uticaj stalnog optere enja:

  Su = 1.0 Sg + 1.8 Sp za a > 3 % OSu = 1.2 Sg + 2.1 Sp za a < 0 % O

  - za stalna, promenljiva i ostala optere enja:

  Su = 1.3 Sg + 1.5 Sp + 1.3 S za a > 3 % O

  Su = 1.5 Sg + 1,8 Sp + 1.5 S za a < 0 % O- za povoljan uticaj stalnog optere enja:

  Su = 1.0 Sg + 1.5 Sp + 1.3 S za a > 3 % OSu = 1.2 Sg + 1.8 Sp + 1.5 S za a < 0 % O

  Uticaji u konstruktivnim elementima su analizirani za slede e slu ajeve optere enja:

  LC Naziv optere enja: 1 2 3 4 5 6

  1 Stalno optere enje 1.00

  2 Korisno optere enje 1.00

  3 Seizmika +X 1.00

  4 Seizmika -X 1.00

  5 Seizmika +Y 1.00

  6 Seizmika -Y 1.00

  7 Vertikalno optere enje 1.00 1.00

  8 Faktorisano H optere enje 1.60 1.80

  9 Faktorisano V optere enje 1.90 2.10

  10 g+p+seizmika +X 1.00 1.00 1.00

  11 g+p+seizmika -X 1.00 1.00 1.00

  12 g+p+seizmika +Y 1.00 1.00 1.00

  13 g+p+seizmika -Y 1.00 1.00 1.0014 Faktorisano: g + p + seizmika +X 1.30 1.50 1.30

  15 Faktorisano: g + p + seizmika -X 1.30 1.50 1.30

  16 Faktorisano: g + p + seizmika +Y 1.30 1.50 1.30

  17 Faktorisano: g + p + seizmika -Y 1.30 1.50 1.30

  18 Faktorisano: g + p + seizmika +X 1.50 1.80 1.50

  19 Faktorisano: g + p + seizmika -X 1.50 1.80 1.50

  20 Faktorisano: g + p + seizmika +Y 1.50 1.80 1.50

  21 Faktorisano: g + p + seizmika -Y 1.50 1.80 1.50

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  32/93

  POS 500+ - Armirano betonska plo a potkrovlja: dp = 20 / 12 cm ANVELOPE FAKTORISANIH UTICAJA

  P o s 5 0 1 d = 0 .2 0 m

  P o s 5 0 2d = 0 . 1 2 m

  21.97

  b/ d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b/ d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 20 / 1 2 5b/ d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0/ 12 5b / d = 2 0 / 1 2 5

  b / d = 20 / 6 5Po s 5 0 6

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  P o s 5 0 4

  b / d = 2 0 / 1 2 5

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  P o s

  5 0 5

  b/d=20/125Pos 503

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  Mx [kNm/m]0.003.146.289.42

  12.5515.6918.83

  21.97

  Opt. 22: [Anvelope-Faktorisano H] 8,14-17

  Uticaji u plo i: max Mx= 21.97 / min Mx= 0.00 kNm/m Nivo: Pos 500 - Potkrovlje [10.45 m]

  P o s 5 0 1 d = 0 .2 0 m

  P o s 5 0 2d = 0 . 1 2 m

  31.92

  b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 20 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d= 20 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0/ 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5

  b / d = 20 / 6 5Po s 5 0 6

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  P o s 5 0 4

  b / d = 2 0 / 12 5

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  P o s

  5 0 5

  b/d=20/125Pos 503

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  My [kNm/m]0.004.569.12

  13.6818.2522.8127.37

  31.93

  Opt. 22: [Anvelope-Faktorisano H] 8,14-17

  Uticaji u plo i: max My= 31.92 / min My= 0.00 kNm/m Nivo: Pos 500 - Potkrovlje [10.45 m]

  P o s 5 0 1 d = 0 .2 0 m

  P o s 5 0 2d = 0 . 1 2 m

  b/ d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b/ d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 20 / 1 2 5b/ d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0/ 12 5b / d = 2 0 / 1 2 5

  b / d = 20 / 6 5Po s 5 0 6

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  P o s 5 0 4

  b / d = 2 0 / 1 2 5

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  P o s

  5 0 5

  b/d=20/125Pos 503

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  1 9

  . 6 7

  2 5

  . 9 4

  3 4

  . 0 9

  6 7

  . 3 6

  4 5

  . 4 8

  1 7 8

  . 5 5

  1 0 6

  . 1 9

  1 5 . 8 8

  2 1 7 . 0 3

  .

  6 8

  . 3 5

  1 0 8

  . 0 0

  - 3

  . 4 6

  - 2

  . 5 5

  - 5 3

  . 3 7

  - 2 2

  . 0 5

  - 3 5

  . 3 2

  - 2 7

  . 2 7

  - 7

  . 3 8

  - 3 3

  . 0 9

  - 5 4

  . 9 2

  - 9

  . 2 6

  - 2 4 0

  . 4 5

  - 2

  . 9 6

  - 8 1. 5 5

  - 2 1 4 . 9 8

  - 6 2

  . 1 6

  -

  -

  1 7 4

  . 4 5

  - 3

  . 6 3

  - 7 6 . 1 8

  Opt. 22: [Anvelope-Faktorisano H] 8,14-17

  Uticaji u gredi: max M3= 278.34 / min M3= -309.15 kNm Nivo: Pos 500 - Potkrovlje [10.45 m]

  P o s 5 0 1 d = 0 .2 0 m

  P o s 5 0 2d = 0 . 1 2 m

  b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 20 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d= 20 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0/ 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5

  b / d = 20 / 6 5Po s 5 0 6

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  P o s 5 0 4

  b / d = 2 0 / 12 5

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  P o s

  5 0 5

  b/d=20/125Pos 503

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  1 3

  . 0 9

  - 2 1

  . 2 7

  1 6

  . 8 8

  0 .

  0 9

  - 1 5

  . 5 7

  4 7

  . 0 3

  - 2

  . 8 6

  - 2 6

  . 9 4

  1 6

  . 5 5

  - 1 0

  . 0 4

  4 5

  . 1 5

  - 3 0

  . 2 6

  1 6

  . 7 3

  - 7

  . 1 1

  3 2

  . 8 4

  - 6 5

  . 0 7

  1 9

  . 2 7

  - 9

  . 0 5

  5

  . 3 4

  - 6 6

  . 7 0

  - 6 5

  . 7 0

  4 8

  . 2 0

  -0 . 4 4

  - 2 . 0 1

  - 3 . 0 6

  -6 5 . 1 0

  6 . 4 4

  - 1 2 4 . 7 3

  - 1 9

  . 8 7

  - 9

  . 6 5

  - 3 4 . 4 6

  - 1 1 3

  . 7 6

  - 1 2 0

  . 5 9

  4 5

  . 1 9

  - 9 5

  . 9 7

  5 0

  . 3 5

  6 7 . 0 4

  - 1

  . 8 9

  - 2

  . 4 3

  - 2 9

  . 5 3

  1 0

  . 9 4

  - 2 8

  . 5 7

  - 3 3

  . 5 2

  6 0

  . 1 1

  1 3

  . 0 9

  - 1 5

  . 5 9

  1 3

  . 3 4

  - 5 0

  . 8 0

  3 5

  . 6 7

  - 3

  . 4 2

  2 7

  . 1 3

  - 7 2

  . 0 7

  3 9

  . 8 0

  - 5

  . 3 2

  4 3

  . 2 9

  - 7 6

  . 5 4

  9 .

  6 0

  1 3 8

  . 0 5

  - 1 0 0

  . 8 1

  1 5 . 8 7

  - 1 0 9 . 9 4

  - 1 7 . 0 1

  1 2 5 . 0 2

  - 1 4 1 . 1 6

  3 1

  . 7 0

  4 .

  6 7

  - 4 0 . 6 4

  1

  - 8 9 . 7 4

  - 9 5

  . 3 6

  1 1 5

  . 1 7

  - 1 5 2

  . 5 0

  9 .

  4 4

  - 2 8

  . 8 9

  1 3

  . 9 1

  - 4 2

  . 9 6

  5 3

  . 9 0

  7 4 . 3 1

  . 7 6

  0 . 7 8

  6 8 . 9 6

  Opt. 22: [Anvelope-Faktorisano H] 8,14-17

  Uticaji u gredi: max T2= 143.61 / min T2= -152.50 kN (M3) Nivo: Pos 500 - Potkrovlje [10.45 m]

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  33/93

  P o s 5 0 1 d = 0 .2 0 m

  P o s 5 0 2d = 0 . 1 2 m

  b / d=2 0 / 1 2 5

  b / d = 2 0 / 12 5

  b / d = 20 / 1 2 5b / d = 2 0 / 12 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5

  b / d = 2 0 / 65Po s 5 0 6

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  P o s 5 0 4

  b / d = 20 / 12 5

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  P o s

  5 0 5

  b/d=20/125Pos 503

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  -

  4 . 5

  9

  - 1 9

  . 9 1

  0 .

  4 3

  - 1 2

  . 4 7

  4

  . 1 1

  - 1 9

  . 1 9

  - 3 3

  . 5 1

  - 6 0

  . 7 1

  - 5 8

  . 0 0

  - 5 6

  . 4 2

  - 3 7

  . 3 6

  - 2 0

  . 2 7

  0 . 4 1

  - 2 0 . 4 8

  2 . 4 9

  - 7 . 5 0

  - 1 1

  . 4 5

  2 6

  . 3 8

  - 1 4

  . 4 0

  3 2

  . 1 5

  - 4

  . 4 6

  1 6

  . 0 6

  - 2

  . 1 6

  2 5

  . 7 2

  - 0

  . 9 6

  0 .

  1 2

  . 4 8 1 3 . 9 6

  - 2 8 . 1 2

  0 .

  8 2

  - 9

  . 4 7

  4 .

  5 8

  - 6

  . 5 9

  1 5

  . 9 3

  - 2 3

  . 3 4

  5 .

  0 7

  - 6 3

  . 7 8

  - 3 2

  . 3 1

  - 2 8

  . 1 4

  - 1 2

  . 1 0

  0 .

  9 3

  - 3

  . 2 1

  1 . 9

  7

  - 5

  . 7 9

  - 0 .5 1

  7 . 2 5

  - 5 3 . 2 9

  2 . 9 0

  - 6 7 . 2 7 4 . 0 7

  - 5 . 7 3 4 . 2 5

  - 2

  . 0 6

  0

  . 0 3

  - 1 0 9 . 7 1

  1 3 . 6

  1 4

  . 3 8

  - 4 4

  . 3 1

  3 0

  . 1 0

  - 0

  . 9 6

  6 . 9 7

  . 0 4

  4 . 8 3

  Opt. 22: [Anvelope-Faktorisano H] 8,14-17

  Uticaji u gredi: max N1= 32.15 / min N1= -109.71 kN (M3) Nivo: Pos 500 - Potkrovlje [10.45 m]

  POS 400+ - Armirano betonska plo a 2. sprata: dp = 20 / 12 cm ANVELOPE FAKTORISANIH UTICAJA

  P o s 4 0 1 d = 0 .2 0 m

  P o s 4 0 2d = 0 . 1 2 m

  25.80

  26.57

  b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5

  b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5

  b / d = 20 / 12 5

  b / d = 20 / 65Po s 4 0 6

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  P o s 4 0 4

  b / d = 2 0 / 1 2 5

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  P o s

  4 0 5

  b/d=20/125Pos 403

  b / d

  = 2 0 / 1 2 5

  Mx [kNm/m]0.003.807.59

  11.3915.1818.9822.7726.57

  Opt. 22: [Anvelope-Faktorisano H] 8,14-17

  Uticaji u plo i: max Mx= 26.57 / min Mx= 0.00 kNm/m Nivo: Pos 400 - 2. sprat [6.95 m]

  P o s 4 0 1 d = 0 .2 0 m

  P o s 4 0 2d = 0 . 1 2 m

  37.24

  b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 20 / 1 2 5

  b / d= 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5

  b / d = 20 / 12 5

  b / d = 2 0 / 65Po s 4 0 6

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  P o s 4 0 4

  b / d = 20 / 1 2 5

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  P o s

  4 0 5

  b/d=20/125Pos 403

  b / d

  = 2 0 / 1 2 5

  My [kNm/m]0.005.32

  10.6415.9621.2826.6031.9237.24

  Opt. 22: [Anvelope-Faktorisano H] 8,14-17

  Uticaji u plo i: max My= 37.24 / min My= 0.00 kNm/m Nivo: Pos 400 - 2. sprat [6.95 m]

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  34/93

  P o s 4 0 1 d = 0 .2 0 m

  P o s 4 0 2d = 0 . 1 2 m

  b/ d = 20 / 12 5b / d = 20 / 12 5b / d= 20 / 12 5b / d= 20 / 12 5

  b / d= 20/ 12 5b / d= 2 0 / 1 2 5

  b / d= 20 / 12 5

  b / d = 20 / 6 5Po s 40 6

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  P o s 4 0 4

  b / d= 2 0 / 1 2 5

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  P o s

  4 0 5

  b/d=20/125Pos 403

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  1 2 3

  . 9 1

  8 9

  . 2 1

  6 0

  . 2 2

  2 9

  . 3 2

  2 4 4

  . 3 8

  1 5 9

  . 1 4

  4 . 1 1

  1 . 5 0

  2 5 1 . 2 3

  5 2

  . 6 8

  2 3 2 . 7 1

  .

  1 9 0

  . 1 1

  1 5 7

  . 9 5

  - 5 6

  . 1 3

  - 5

  . 5 2

  - 7 8

  . 7 7

  - 4

  . 0 3

  - 2

  1 .

  0 5

  - 1 8

  . 5 7

  - 1 1 3

  . 5 6

  - 2 7

  . 7 1

  -

  3 3 7

  . 6 3

  - 1 4

  . 0 0

  -1 4 0 . 7 8

  - 3 4 9. 0 0

  - 5 6

  . 4 7

  - 4 0

  -

  6 .

  4 0

  -

  3 0 6

  . 8 3

  - 1 4

  . 5 7

  - 1 4 7. 5 7

  Opt. 22: [Anvelope-Faktorisano H] 8,14-17

  Uticaji u gredi: max M3= 348.68 / min M3= -404.36 kNm Nivo: Pos 400 - 2. sprat [6.95 m]

  P o s 4 0 1 d = 0 .2 0 m

  P o s 4 0 2d = 0 . 1 2 m

  b / d= 20 / 12 5b / d = 20 / 12 5b / d= 20/ 12 5b / d= 2 0 / 12 5

  b / d = 20 / 1 2 5b / d= 20 / 1 2 5

  b / d= 2 0/ 1 2 5

  b / d= 20 / 65Pos 40 6

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  P o s 4 0 4

  b / d= 20 / 12 5

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  P o s

  4 0 5

  b/d=20/125Pos 403

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  3 6

  . 5 3

  8 6

  . 9 0

  6 4 . 2 5

  3 1

  . 2 2

  1 7

  . 7 2

  6 4

  . 5 9

  4 0

  . 9 6

  1 9 7

  . 8 0

  7 5

  . 9 2

  2 6 . 0 5

  1 1 . 0 3

  2 0 1 . 9 3

  9 . 2

  9

  2 0 0 .

  2 . 0 8

  7 8

  . 5 2

  9 3 . 7 2

  1 . 8 0

  2 4 . 3 4

  - 1 4

  . 2 1

  - 1 4 7

  . 2 6

  - 2 1

  . 3 2

  - 1 4 7

  . 1 7

  - 9

  . 0 2

  - 7 8

  . 6 1

  - 1 9

  . 3 7

  - 1 0

  . 0 4

  - 1 0 1

  . 4 3

  - 1 3 8

  . 0 6

  -1 .1 7 -1 . 3 2

  - 1 . 3 3

  - 1 6 6 . 9 4

  - 5 1 . 2 6

  - 1 6 4. 9 2

  - 1 2

  . 2 0

  - 7 6 . 0 2

  - 8 8 . 3 3

  - 1 4 3

  . 0 8

  - 1 8 9

  . 9 2

  1 0 1 . 4 9

  Opt. 22: [Anvelope-Faktorisano H] 8,14-17

  Uticaji u gredi: max T2= 201.93 / min T2= -189.92 kN Nivo: Pos 400 - 2. sprat [6.95 m]

  P o s 4 0 1 d = 0 .2 0 m

  P o s 4 0 2d = 0 . 1 2 m

  b / d= 20 / 12 5b / d= 20/ 12 5b / d = 20 / 12 5b / d= 20 / 12 5

  b / d = 20/ 12 5b / d= 20 / 12 5

  b / d= 2 0 / 1 2 5

  b / d= 20 / 65Pos 40 6

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  P o s 4 0 4

  b/ d= 20 / 1 2 5

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  P o s

  4 0 5

  b/d=20/125Pos 403

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  8

  . 6 8

  1 1

  . 6 9

  1 4

  . 9 8

  1 4

  . 3 8

  7 .

  7 3

  3 2

  . 9 0

  1 6

  . 0 2

  4 . 4

  2

  2 .

  6 7

  0

  . 0 2

  2 2 . 3 2

  4 6 . 0 7

  1 4

  . 7 4

  2 1 . 2

  4 0

  . 7 0

  3 8 . 8 3

  - 1 1

  . 0 2

  - 3 1

  . 8 5

  - 1 1

  . 7 0

  - 3 0

  . 8 5

  - 9 . 5

  4

  - 4 3

  . 1 7

  - 5 . 4

  9

  - 8 . 6

  1

  - 1 8 . 9 4

  - 2 7 . 8 3

  - 1 7

  . 4 7

  - 2 1 . 7 5

  - 3 6

  . 1 4

  - 6

  . 1 5

  - 9

  . 4 4

  . 3 3

  1 7 . 6 6

  - 2 5 . 6 9

  Opt. 22: [Anvelope-Faktorisano H] 8,14-17

  Uticaji u gredi: max N1= 46.07 / min N1= -43.17 kN Nivo: Pos 400 - 2. sprat [6.95 m]

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  35/93

  POS 300+ - Armirano betonska plo a 1. sprata: dp = 20 / 12 cm ANVELOPE FAKTORISANIH UTICAJA

  P o s 3 0 1 d = 0 .2 0 m

  P o s 3 0 2d = 0 . 1 2 m

  25.91

  26.44

  b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5

  b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5

  b / d = 20 / 12 5

  b / d = 20 / 65Po s 3 0 6

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  P o s 3 0 4

  b / d = 2 0 / 1 2 5

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  P o s

  3 0 5

  b/d=20/125Pos 303

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  Mx [kNm/m]0.003.787.56

  11.3415.1118.8922.67

  26.45

  Opt. 22: [Anvelope-Faktorisano H] 8,14-17

  Uticaji u plo i: max Mx= 26.44 / min Mx= 0.00 kNm/m Nivo: Pos 300 - 1. sprat [3.45 m]

  P o s 3 0 1 d = 0 .2 0 m

  P o s 3 0 2d = 0 . 1 2 m

  37.20

  b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 20 / 1 2 5

  b / d= 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5

  b / d = 20 / 12 5

  b / d = 2 0 / 65Po s 3 0 6

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  P o s 3 0 4

  b / d = 20 / 1 2 5

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  P o s

  3 0 5

  b/d=20/125Pos 303

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  My [kNm/m]0.005.31

  10.6315.9421.2626.5731.89

  37.20

  Opt. 22: [Anvelope-Faktorisano H] 8,14-17

  Uticaji u plo i: max My= 37.20 / min My= 0.00 kNm/m Nivo: Pos 300 - 1. sprat [3.45 m]

  P o s 3 0 1 d = 0 .2 0 m

  P o s 3 0 2d = 0 . 1 2 m

  b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5

  b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5

  b / d = 20 / 12 5

  b / d = 20 / 65Po s 3 0 6

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  P o s 3 0 4

  b / d = 2 0 / 1 2 5

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  P o s

  3 0 5

  b/d=20/125Pos 303

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  1 4 8

  . 4 0

  1 0 4

  . 3 5

  9 3

  . 7 9

  5 1

  . 9 0

  2 4 6

  . 0 6

  1 5 9

  . 0 1

  5 . 9 6

  2 4 8 . 6 2

  8 3

  . 9 2

  2 3 0 . 1 3

  3 4 9

  . 5 5

  2 6 3

  . 4 5

  1 7 5

  . 1 0

  - 7 0

  . 2 6

  - 2 5

  . 7 5

  - 1 0 3

  . 7 0

  - 3 8

  . 8 6

  - 1 4 1

  . 0 3

  - 2 6

  . 5 7

  - 3

  4 2

  . 3 3

  - 1 5

  . 2 8

  - 1 8 4 . 6 7

  - 3 5 0 . 6 3

  - 7 1

  . 5 6

  - 3 8

  -

  1 1

  . 5 6

  .

  .

  - 1 5 7 . 6 5

  Opt. 22: [Anvelope-Faktorisano H] 8,14-17

  Uticaji u gredi: max M3= 349.55 / min M3= -385.76 kNm Nivo: Pos 300 - 1. sprat [3.45 m]

  P o s 3 0 1 d = 0 .2 0 m

  P o s 3 0 2d = 0 . 1 2 m

  b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 20 / 1 2 5

  b / d= 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5

  b / d = 20 / 12 5

  b / d = 2 0 / 65Po s 3 0 6

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  P o s 3 0 4

  b / d = 20 / 1 2 5

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  P o s

  3 0 5

  b/d=20/125Pos 303

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  3 9

  . 9 2

  1 0 3

  . 5 4

  7 8

  . 9 4

  6 3

  . 7 7

  2 5

  . 0 0

  1 0 1

  . 1 6

  4 6

  . 2 6

  1

  9 9

  . 3 8

  7 5

  . 9 7

  3 6 . 5 1

  1 1 . 1 1

  1 9 7 . 3 7

  1 0

  . 3 7

  2 .

  8 4

  1 9 7 .

  9 2 . 1 0

  - 1 6

  . 2 4

  - 1 8 3

  . 1 3

  - 3 0

  . 3 9

  - 1 7 8

  . 8 3

  -

  1 7

  . 6 6

  - 1 0 2

  . 7 9

  - 1 7

  . 6 0

  - 1 0 1

  . 6 8

  - 1 4 1

  . 7 4

  - 3 . 9 3

  - 1 . 6 7

  - 2 2 0 . 6 6

  - 5 8 . 2 2

  - 1 6 4 . 9 5

  - 1 6

  . 9 6

  - 7 8 . 6 8

  - 7 6 . 1 5

  .

  3 0 . 9 5

  Opt. 22: [Anvelope-Faktorisano H] 8,14-17

  Uticaji u gredi: max T2= 199.38 / min T2= -224.69 kN Nivo: Pos 300 - 1. sprat [3.45 m]

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  36/93

  P o s 3 0 1 d = 0 .2 0 m

  P o s 3 0 2d = 0 . 1 2 m

  b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0 / 1 2 5b / d = 2 0/ 1 2 5

  b / d =20 / 1 2 5

  b / d = 2 0 / 12 5

  b/ d = 2 0 / 12 5

  b / d = 2 0 / 6 5Po s 3 0 6

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  P o s 3 0 4

  b / d = 2 0 / 1 2 5

  b / d =

  2 0 / 1 2 5

  P o s

  3 0 5

  b/d=20/125Pos 303

  b / d

  = 2 0 / 1

  2 5

  1 1

  . 6 1

  1 6

  . 6 0

  6 . 0

  9

  1 3

  . 3 5

  2 6

  . 1 7

  2 1 .

  7 7

  2 .

  9 3

  1 .

  2 4

  2 . 7

  6

  0 .

  7 6

  3 4 . 6 8

  7 . 0 4

  7 4 . 7 9

  1 7

  . 1 9

  1 1 . 9 6

  4 2 . 4 5

  . 9 9

  6 1 . 6 7

  - 1 4

  . 8 1

  - 3 9

  . 6 2

  - 9

  . 2 3

  - 3 5

  . 0 6

  -

  1 3

  . 3 2

  - 3 6

  . 1 5

  - 3

  . 8 9

  - 8

  . 9 4

  - 1 . 3 4

  - 1 1 . 8 5

  - 2 0 . 2 3

  - 1 8

  . 1 2

  - 4 6 . 5 3

  - 1 8

  . 2 5

  - 6

  . 4 1

  - 7

  . 2 1

  9 . 5 3

  - 1 0 . 1 5

  - 1 3 . 0 9

  Opt. 22: [ Anvelope-Faktorisano H] 8,14-17

  Uticaji u gredi: max N1= 74.79 / min N1= -46.53 kN Nivo: Pos 300 - 1. sprat [3.45 m]

  POS 200+ - Armirano betonska plo a prizemlja: dp = 20 cm ANVELOPE FAKTORISANIH UTICAJA

  P o s 2 0 1 d = 0 .2 0 m

  d = 0 .2 0 m

  36.38

  b / d = 2 0/ 6 5

  b / d = 2 0 / 6 5

  b/d=20/65b/d=20/65b/d=20/65Pos 202

  b/d=20/65

  b / d= 2 0 / 6 5Po s 2 0 6

  b / d =

  2 0 / 6 5

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  P o s 2 0 4

  b/d=20/65

  b / d =

  2 0 / 6 5

  P o s

  2 0 5

  b/d=20/65Pos 203

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  Mx [kNm/m]0.005.20

  10.3915.5920.7925.9931.1836.38

  Opt. 22: [Anvelope-Faktorisano H] 8,14-17

  Uticaji u plo i: max Mx= 36.38 / min Mx= 0.00 kNm/m Nivo: Pos 200 - Prizemlje [-0.05 m]

  P o s 2 0 1 d = 0 .2 0 m

  d = 0 .2 0 m 39.20

  37.90

  37.7541.39

  b / d = 2 0 / 6 5

  b / d = 20 / 6 5

  b/d=20/65b/d=20/65b/d=20/65Pos 202

  b/d=20/65

  b / d = 2 0 / 6 5Po s 2 0 6

  b / d =

  2 0 / 6 5

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  P o s 2 0 4

  b/d=20/65

  b / d =

  2 0 / 6 5

  P o s

  2 0 5

  b/d=20/65Pos 203

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  My [kNm/m]0.005.91

  11.8317.7423.6629.5735.4941.40

  Opt. 22: [Anvelope-Faktorisano H] 8,14-17

  Uticaji u plo i: max My= 41.39 / min My= 0.00 kNm/m Nivo: Pos 200 - Prizemlje [-0.05 m]

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  37/93

  P o s 2 0 1 d = 0 .2 0 m

  d = 0 .2 0 m

  b / d= 2 0 / 65

  b / d= 20 / 65

  b/d=20/65b/d=20/65b/d=20/65Pos 202

  b/d=20/65

  b / d= 20 / 65Po s 20 6

  b / d =

  2 0 / 6 5

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  P o s 2 0 4

  b/d=20/65

  b / d =

  2 0 / 6 5

  P o s

  2 0 5

  b/d=20/65Pos 203

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  2 8

  . 0 4

  6 6

  . 3 3

  1 8

  . 6 9

  1 7

  . 1 3

  3 2

  . 6 2

  3 .

  8 3

  1 0 0

  . 6 8

  6 0

  . 1 4

  2 0 2

  . 5 7

  1 4 2

  . 5 5

  0 . 5 7 0 . 8 1

  1 4 8 . 0 6

  4 5

  . 1 2

  1 3 9 . 9 1

  3 5 . 4 3

  2 2 3

  . 3 0

  0 . 3 4

  1 8 . 0 3

  - 8

  . 9 8

  - 4 1

  . 2 0

  - 1 3

  . 8 0

  - 1 . 8

  7

  - 2 2

  . 7 0

  - 1 7

  . 6 0

  - 9 4

  . 7 3

  - 8 1

  . 7 2

  - 5 1

  . 9 8

  - 1 2

  . 4 8

  - 2 6

  . 2 5

  - 6 5

  . 5 8

  -

  3 1 7

  . 1 6

  - 4 0

  . 5 0

  -1 0 0 . 9 8

  - 7 8 . 7 9

  - 2 0 3. 3 7

  - 6 9 . 4 2

  - 1 7 8 . 5 0

  - 7 2

  . 5 1

  - 2 5 9

  . 2 5

  - 8 4 . 4 8

  Opt. 22: [Anvelope-Faktorisano H] 8,14-17

  Uticaji u gredi: max M3= 223.30 / min M3= -317.16 kNm Nivo: Pos 200 - Prizemlje [-0.05 m]

  P o s 2 0 1 d = 0 .2 0 m

  d = 0 .2 0 m

  b / d= 20 / 65

  b / d= 2 0 / 65

  b/d=20/65b/d=20/65b/d=20/65Pos 202

  b/d=20/65

  b/ d = 20 / 65Po s 20 6

  b / d =

  2 0 / 6 5

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  P o s 2 0 4

  b/d=20/65

  b / d =

  2 0 / 6 5

  P o s

  2 0 5

  b/d=20/65Pos 203

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  4 8

  . 2 4

  1 0

  . 3 4

  2 5

  . 4 1

  1 8

  . 1 8

  3 8

  . 2 7

  6 2

  . 6 8

  2 8

  . 3 4

  3 5

  . 4 3

  5 . 3

  2

  1 8 7

  . 0 0

  7 4

  . 0 8

  0 . 8 6

  0 . 4 0 0 . 7 5

  1 9 . 4 6

  1 5 . 2 1

  1 7 6 . 8 7

  4 8

  . 6 9

  1 5 1 . 4 2

  2 0 . 9 7 1 3 8

  . 1 8

  2 0 . 1 8

  4 2 . 7 3

  - 1 8

  . 8 6

  - 7 0

  . 6 2

  - 2 7

  . 9 3

  - 3 9

  . 1 8

  - 6 3

  . 1 8

  - 1 4

  . 4 2

  - 3 2

  . 3 3

  - 3 7

  . 9 6

  - 2 . 7

  4

  - 1 0 0

  . 3 3

  - 1 3 8

  . 3 7

  - 5 . 1 3

  - 4 0 . 1 8

  - 1 0 6. 1 4

  - 5 7 . 9 2

  - 6 0 . 9 6

  -1 0 3 . 0 3

  - 4 9 . 7 9

  - 9 3

  . 3

  2

  - 1 1 4

  . 6 5

  - 4 3 . 2 0

  - 1 4 . 2 1

  - 1 1 . 3 4

  Opt. 22: [Anvelope-Faktorisano H] 8,14-17

  Uticaji u gredi: max T2= 187.00 / min T2= -138.37 kN Nivo: Pos 200 - Pr izemlje [-0.05 m]

  P o s 2 0 1 d = 0 .2 0 m

  d = 0 .2 0 m

  b / d= 2 0 / 6 5

  b / d= 20 / 65

  b/d=20/65b/d=20/65b/d=20/65Pos 202

  b/d=20/65

  b / d= 20 / 65Pos 20 6

  b / d =

  2 0 / 6 5

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  P o s 2 0 4

  b/d=20/65

  b / d =

  2 0 / 6 5

  P o s

  2 0 5

  b/d=20/65Pos 203

  b / d

  = 2 0 / 6 5

  1

  . 6 4

  6 1

  . 6 0

  8 5

  . 0 9

  6 4

  . 0 0

  3 9

  . 2 3

  2 . 1

  2 6

  . 2 8

  4 2 . 5 8

  5 3 . 6 2 5

  4 .

  7 1

  4 2 . 8 3

  5 3

  . 5 2

  3 0 . 0 6

  4 9 . 9 0

  5 3 . 4 2

  - 7 2

  . 4 9

  - 7 3

  . 1 8

  - 8 7

  . 4 3

  - 1 3 5

  . 8 2

  - 9 1

  . 7 6

  - 5 3

  . 6 5

  - 1 2

  . 8 4

  - 4 5 . 5 8

  - 1 9 . 8 2

  - 1 0 2

  . 2 1

  - 2 3. 5 5

  - 2 . 4 9

  - 2 2 . 3 2

  - 5 3

  . 2 0

  - 3 6

  . 2 0

  - 1 5 . 0 3

  - 1 1 . 5 4

  - 1 0 . 5 2

  Opt. 22: [Anvelope-Faktorisano H] 8,14-17

  Uticaji u gredi: max N1= 85.09 / min N1= -135.82 kN Nivo: Pos 200 - Prizemlje [-0.05 m]

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  38/93

  POS 100+ - Armirano betonska plo a suterena: dp = 20 cm ANVELOPE FAKTORISANIH UTICAJA

  P o s 1 0 1 d = 0 .2 0 m

  37.07

  b / d =

  2 0 / 6 5

  P o s

  1 0 4

  b / d = 2 0 / 65

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  P o s 1 0 3

  b/d=20/65b/d=20/65b/d=20/65Pos 102

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  Mx [kNm/m]0.005.30

  10.5915.8921.1826.4831.77

  37.07

  Opt. 22: [Anvelope-Faktorisano H] 8,14-17

  Uticaji u plo i: max Mx= 37.07 / min Mx= 0.00 kNm/m Nivo: Pos 100 - Suteren [-3.55 m]

  P o s 1 0 1 d = 0 .2 0 m

  41.48 b / d =

  2 0 / 6 5

  P o s

  1 0 4

  b / d = 2 0 / 6 5

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  P o s 1 0 3

  b/d=20/65b/d=20/65b/d=20/65Pos 102

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  My [kNm/m]0.005.93

  11.8517.7823.7129.6435.56

  41.49

  Opt. 22: [Anvelope-Faktorisano H] 8,14-17

  Uticaji u plo i: max My= 41.48 / min My= 0.00 kNm/m Nivo: Pos 100 - Suteren [-3.55 m]

  P o s 1 0 1 d = 0 .2 0 m

  b / d =

  2 0 / 6 5

  P o s

  1 0 4

  b / d = 2 0 / 65

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  P o s 1 0 3

  b/d=20/65b/d=20/65b/d=20/65Pos 102

  b / d

  =

  2 0 / 6

  5

  1 0 1 . 6 6

  2 2

  . 8 4

  1 3 2 . 3 3

  2 7

  . 9 0

  1 8 3

  . 3 3

  1 5 . 3 9

  - 8 6 . 3 1

  - 8 5 . 3 0

  - 2 4

  . 6 5

  - 1 2 0. 9 6

  - 1 4 2 . 2 4

  - 1 0

  . 7 7

  - 6 7

  . 6 9

  - 2 1 4

  . 4 8

  - 1 5 . 2 6

  - 1 1 1. 3 6

  Opt. 22: [Anvelope-Faktorisano H] 8,14-17

  Uticaji u gredi: max M3= 183.33 / min M3= -214.48 kNm Nivo: Pos 100 - Suteren [-3.55 m]

  P o s 1 0 1 d = 0 .2 0 m

  b / d =

  2 0 / 6 5

  P o s

  1 0 4

  b / d = 2 0 / 6 5

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  P o s 1 0 3

  b/d=20/65b/d=20/65b/d=20/65Pos 102

  b / d

  =

  2 0 / 6

  5

  4 2 . 5 0

  9 2 . 0 5

  3 0

  . 8 9

  1 1 1 . 5 4

  2 9

  . 8 6

  4 .

  5 2

  1 1 3

  . 2 0

  4 . 3 4

  5 . 9 1

  7 0 . 4 1

  - 9 2 . 6 2

  - 1 3 5 . 8 9

  - 4 3 . 9 6

  - 4 9

  . 4 6

  - 0

  . 7 0

  - 1 3

  . 8 2

  - 8 7

  . 2 6

  - 9 2

  . 3 8

  - 2 3 . 4 4

  - 4 . 6 7

  Opt. 22: [Anvelope-Faktorisano H] 8,14-17

  Uticaji u gredi: max T2= 113.20 / min T2= -135.89 kN Nivo: Pos 100 - Suteren [-3.55 m]

 • 8/13/2019 Projekat konstrukcije

  39/93

  P o s 1 0 1 d = 0 .2 0 m

  b / d =

  2 0 / 6 5

  P o s

  1 0 4

  b / d = 20 / 65

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  P o s 1 0 3

  b/d=20/65b/d=20/65b/d=20/65Pos 102

  b / d

  = 2 0 / 6

  5

  7 1 . 0 9

  1 2 4 . 5 9

  3 2

  . 3 4

  5 2

  . 3 6

  2 1 . 0 4

  3 8 . 8 9

  6 2 . 6 5

  1 0 6 . 4 4

  - 5 0

  . 2 7

  - 4 0

  . 7

  4

  - 2 5

  . 3

  2

  - 6 . 8 4

  - 5 1

  . 9 6

  - 6 . 9 7

  - 5 . 4 5

  - 4 . 8 9

  Opt. 22: [Anvelope-Faktorisano H] 8,14-17

  Uticaji u gredi: max N1= 124.59 / min N1= -51.