projekat kru

of 14/14
Mašinski fakultet u Beogradu Komponente rashladnih uređaja Zadatak br. List br. 1. Termodinamički proračun ciklusa celokupne rashladne instalacije 1.1. Rashladni učinak isparivača u komorama Komora 1 (rashladna komora): Komora 2 (tunel): Komora 3 (skladišna komora): Rashladni učinak Potrebni rashladni učinak isparivača (zadato) Zapremina komore Dimenzije komora (zadato) 1.2. Temperature i pritisci isparavanja Komora 1 (rashladna komora): Temperatura isparavanja za rashladnu komoru, u kojoj vlada unutrašnja temperatura izračunava se po sledećem obrascu: Pritisak isparavanja za temperaturu isparavanja iznosi (podatak iz tablice za R-717): Komora 2 (tunel): Temperatura isparavanja za tunel se izračunava po sledećem obrascu: Pritisak isparavanja za temperaturu isparavanja iznosi (podatak iz tablice za R-717):

Post on 08-Apr-2016

136 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rashadni uredjaji

TRANSCRIPT

 • Mainski fakultet u Beogradu

  Komponente rashladnih ureaja Zadatak br.

  List br.

  1. Termodinamiki proraun ciklusa celokupne rashladne instalacije 1.1. Rashladni uinak isparivaa u komorama

  Komora 1 (rashladna komora):

  Komora 2 (tunel):

  Komora 3 (skladina komora):

  Rashladni uinak

  Potrebni rashladni uinak isparivaa (zadato)

  Zapremina komore

  Dimenzije komora (zadato)

  1.2. Temperature i pritisci isparavanja

  Komora 1 (rashladna komora):

  Temperatura isparavanja za rashladnu komoru, u kojoj vlada unutranja temperatura izraunava se po sledeem obrascu:

  Pritisak isparavanja za temperaturu isparavanja iznosi (podatak iz tablice za R-717):

  Komora 2 (tunel):

  Temperatura isparavanja za tunel se izraunava po sledeem obrascu:

  Pritisak isparavanja za temperaturu isparavanja iznosi (podatak iz tablice za R-717):

 • Mainski fakultet u Beogradu

  Komponente rashladnih ureaja Zadatak br.

  List br.

  Komora 3 (skladina komora):

  Temperatura isparavanja za skladinu komoru, u kojoj vlada unutranja temperatura se izraunava po sledeem obrascu:

  Pritisak isparavanja za temperaturu isparavanja iznosi (podatak iz tablice za R-717):

  Temperatura koja vlada u komori (zadato)

  Temperatura isparavanja rashladnog fluida

  Pritisak isparavanja rashladnog fluida

  1.3. Temperatura kondenzacije i pritisak kondenzacije

  Tip kondenzatora biramo na osnovu projektnih uslova, tj. na osnovu toga kako hladimo kondenzator.

  Projektni uslovi su takvi da se kondenzator hladi vodom, ali nemamo dovoljno vode da bi itav kondenzator potopili u vodu, ve emo primeniti evaporativni kondenzator kod koga se cevne zmije hlade vazduhom i malom koliinom vode.

  ema evaporativnog kondenzatora:

  1)Vertikalne cevne zmije

  2)Kuite 3)Ventilatori

  4)Preliv vode ka kanalizaciji

  5)Kada

  6)Dodatak svee vode 7)Centrifugalna pumpa

  8)Brizgaljke

  9)Eliminator kapljica

 • Mainski fakultet u Beogradu

  Komponente rashladnih ureaja Zadatak br.

  List br.

  Temperaturu kondenzacije kada koristimo evaporativni kondenzator izraunavamo na sledei nain:

  Temperatura kondenzacije

  Temperatura vlanog termometra

  Spoljna projektna vlanost vazduha (zadato)

  Temperaturu vlanog termometra odreujemo na osnovu Asmanovog psihrometra i ona zavisi od spoljne

  temperature i od spoljne projektne vlanosti vazduha . Temperaturu vlanog termometra

  odreujemo pomou Molijerovog dijagrama za vlaan vazduh:

  Pritisak kondenzacije za temperaturu kondenzacije iznosi (podatak iz tablice za R-717):

  1.4. Odreivanje vrednosti entalpja rashladnog fluida na karakteristinim mestima po toku strujanja

  Vrednosti entalpija rashladnog fluida na odreenom mestu u instalaciji dobijamo na osnovu poznatih vrednosti temperatura, pritisaka ili entropija u tom stanju. Vrednosti dobijamo iz tablice i sa dijagrama za

  korieni rashladni fluid R-717. U cilju to preciznijeg prorauna koristili smo softverski paket coolpack za odreivanje nekih vrednosti entalpija koje bi inae oitali manje precizno sa dijagrama.

  tablica

  coolpack (dijagram)

  tablica

  coolpack (dijagram)

  tablica

  coolpack (dijagram)

  tablica

  tablica

  tablica

  tablica

  tablica

  tablica

  Temperatura raspoloive vode prehlaivanja kondenzata (zadato)

  Temperatura dubokog prehlaivanja kondenzata (usvojeno)

 • Mainski fakultet u Beogradu

  Komponente rashladnih ureaja Zadatak br.

  List br.

  1.5. Odreivanje protoka u rashladnoj instalaciji

  Protok rashladnog fluida kroz ispariva :

  Protok rashladnog fluida kroz ispariva :

  Protok rashladnog fluida kroz ispariva :

  Protok rashladnog fluida kroz priguni ventil PV3 nalazimo iz uslova nepromenljivosti nivoa tenosti u separatoru S2:

  Stepen suvoe pare rashladnog fluida na izlazu iz prigunog ventila PV3 iznosi:

 • Mainski fakultet u Beogradu

  Komponente rashladnih ureaja Zadatak br.

  List br.

  Protok rashladnog fluida kroz priguni ventil PV2 nalazimo iz uslova nepromenljivosti nivoa tenosti u separatoru S3:

  Stepen suvoe pare rashladnog fluida na izlazu iz prigunog ventila PV2 iznosi:

  Protok rashladnog fluida na izlazu iz rave A dobijamo kao zbir protoka i :

  Protok rashladnog fluida kroz priguni ventil PV1 nalazimo iz uslova nepromenljivosti nivoa tenosti u separatoru S1:

 • Mainski fakultet u Beogradu

  Komponente rashladnih ureaja Zadatak br.

  List br.

  Stepen suvoe pare rashladnog fluida na izlazu iz prigunog ventila PV1 iznosi:

  Koliinu rashladnog fluida koja ispari (od stanja 11 do stanja 6) iz separatora S1 na raun dubokog

  prehlaivanja (od stanja 9 do stanja 12) nalazimo iz energetskog bilansa za duboki prehlaiva:

  Koliinu rashladnog fluida koja ispari (od stanja 11 do stanja 6) iz separatora S1 na raun meanja pregrejane pare stanja 5 i kljuale tenosti stanja 11 nalazimo iz energetskog bilansa tog meanja:

  Protok rashladnog fluida kroz kompresor visokog pritiska KP3 dobijamo kao zbir protoka i

  protoka kroz priguni ventil PV1:

 • Mainski fakultet u Beogradu

  Komponente rashladnih ureaja Zadatak br.

  List br.

  Sada kada smo izraunali sve protoke rashladnog fluida u instalaciji moemo izraunati i enalpiju iz energetskog bilansa za ravu A:

  1.6. Teorijske zapremine

  Teorijska zapremina koju usisava kompresor KP1:

  Specifina zapremina suvozasiene pare rashladnog

  fluida, u stanju 1, na temperaturi ; dobijena iz tablice za R-717

  Teorijska zapremina koju usisava kompresor KP2:

  Specifina zapremina suvozasiene pare rashladnog

  fluida, u stanju 3, na temperaturi ; dobijena iz tablice za R-717

  Teorijska zapremina koju usisava kompresor KP3:

  Specifina zapremina suvozasiene pare rashladnog

  fluida, u stanju 6, na temperaturi ; dobijena iz tablice za R-717

  1.7. Odreivanje snaga za pogon kompresora

  Snaga potrebna za pogon kompresora KP1:

  Snaga potrebna za pogon kompresora KP2:

  Snaga potrebna za pogon kompresora KP3:

 • Mainski fakultet u Beogradu

  Komponente rashladnih ureaja Zadatak br.

  List br.

  1.8. Koeficijent hlaenja rashladne instalacije

  2. Proraun potrebne asovne zapremine i efektivne snage kompresora, kao i odreivanje potrebne snage pripadajuih eletromotora

  2.1 KOMPRESOR VISOKOG PRITISKA

  2.1.1 asovna zapremina kompresora

  2.1.2 Volumetrijski gubitak usled tetnog prostora

  c=0,10-relativni tetni prostor mR717=1,1-eksponent politrope ekspanzije

  2.1.3 Gubitak usled priguivanja

  2.1.4 Gubitak usled zagrevanja pare u cilindrima

  2.1.5 Gubitak usled nezaptivenosti

  n=0,98

  2.1.6 Efektivna snaga kompresora

  m=0,93-mehaniki koeficijent korisnog dejstva kompresora

  2.1.7 Indikatorska snaga stvarnog kompresora

 • Mainski fakultet u Beogradu

  Komponente rashladnih ureaja Zadatak br.

  List br.

  2.1.8 Koeficijent indikatorskih pritisaka

  2.1.9 Srednji indikatorski pritisak teorijskog kompresora

  R717=1,32

  2.1.10 Snaga pogonskog elektromotora

  2.1.11 Snaga elekrine mree

  EM=0,98

  2.2 KOMPRESOR PV2

  2.2.1 asovna zapremina kompresora

  2.2.2 Volumetrijski gubitak usled tetnog prostora

  c=0,10-relativni tetni prostor mR717=1,1-eksponent politrope ekspanzije

  2.2.3 Gubitak usled priguivanja

  2.2.4 Gubitak usled zagrevanja pare u cilindrima

 • Mainski fakultet u Beogradu

  Komponente rashladnih ureaja Zadatak br.

  List br.

  2.2.5 Gubitak usled nezaptivenosti

  n=0,98

  2.2.6 Efektivna snaga kompresora

  m=0,93-mehaniki koeficijent korisnog dejstva kompresora

  2.2.7 Indikatorska snaga stvarnog kompresora

  2.2.8 Koeficijent indikatorskih pritisaka

  2.2.9 Srednji indikatorski pritisak teorijskog kompresora

  R717=1,32

  2.2.10 Snaga pogonskog elektromotora

  2.2.11 Snaga elekrine mree

  EM=0,98

  2.3 KOMPRESOR PV3 2.3.1 asovna zapremina kompresora

  2.3.2 Volumetrijski gubitak usled tetnog prostora

  c=0,10-relativni tetni prostor mR717=1,1-eksponent politrope ekspanzije

 • Mainski fakultet u Beogradu

  Komponente rashladnih ureaja Zadatak br.

  List br.

  2.3.3 Gubitak usled priguivanja

  2.3.4 Gubitak usled zagrevanja pare u cilindrima

  2.3.5 Gubitak usled nezaptivenosti

  n=0,98

  2.3.6 Efektivna snaga kompresora

  m=0,93-mehaniki koeficijent korisnog dejstva kompresora

  2.3.7 Indikatorska snaga stvarnog kompresora

  2.3.8 Koeficijent indikatorskih pritisaka

  2.3.9 Srednji indikatorski pritisak teorijskog kompresora

  R717=1,32

  2.3.10 Snaga pogonskog elektromotora

  2.3.11 Snaga elekrine mree

  EM=0,98

 • Mainski fakultet u Beogradu

  Komponente rashladnih ureaja Zadatak br.

  List br.

  3. Proraun povrine svih isparivaa i kondenzatora

  3.1 Potrebna povrina kondenzatora

  3.2 Potrebna povrina isparivaa

  3.2.1 Komora 1(rashladna)

  - temperatura unutar komore:

  - temperatura isparavanja:

  - koeficijent prolaza toplote za hladnjak za vazduh od orebrenih cevi:

  - toplotno optereenj isparivaa:

  - temperature vazduha na ulazu:

  - temperature vazduha na izlazu:

  - razlika izmedju temperature rashladnog fluida i vazduha na ulazu:

  - razlika izmedju temperature rashladnog fluida i vazduha na izlazu:

  - srednja logaritamska razlika temperature:

 • Mainski fakultet u Beogradu

  Komponente rashladnih ureaja Zadatak br.

  List br.

  - potrebna povrina isparivaa:

  3.2.2 Komora 2 (proivodna komora odnosno tunel)

  - temperatura unutar komore:

  - temperatura isparavanja:

  - koeficijent prolaza toplote za hladnjak za vazduh od orebrenih cevi:

  - toplotno optereenj isparivaa:

  - temperature vazduha na ulazu:

  - temperature vazduha na izlazu:

  - razlika izmedju temperature rashladnog fluida i vazduha na ulazu:

  - razlika izmedju temperature rashladnog fluida i vazduha na izlazu:

  - srednja logaritamska razlika temperature:

  - potrebna povrina isparivaa:

 • Mainski fakultet u Beogradu

  Komponente rashladnih ureaja Zadatak br.

  List br.

  3.2.3 Komora 3 (skladina)

  - temperatura unutar komore:

  - temperatura isparavanja:

  - koeficijent prolaza toplote za hladnjak za vazduh od orebrenih cevi:

  - toplotno optereenj isparivaa:

  - temperature vazduha na ulazu:

  - temperature vazduha na izlazu:

  - razlika izmedju temperature rashladnog fluida i vazduha na ulazu:

  - razlika izmedju temperature rashladnog fluida i vazduha na izlazu:

  - srednja logaritamska razlika temperature:

  - potrebna povrina isparivaa: