projekat apoteka

of 19/19
Apoteka „Medica“ Opis teme Apoteka je zdravstvena-uslužna radnja koja nudi potrošačima različite lijekove i uslužne tretmane za dobrobit njihovog zdravlja. Nudi širok izbor lijekova, higijenskih proizvoda, različite tehničke uređaje za kontrolu zdravlja kao i određene prehrambene proizvode. Također, apoteka prodaje i vlastite proizvode kao sto su vagani čajevi, sirupi, kreme, dezinfekciona sredstva i dr. Pored toga svojim kupcima nudi i mogudnost mjerenja težine, visine, pritiska i šedera u krvi. Vedina lijekova se može kupiti, ali neki lijekovi se mogu izdati i na recept. Ukoliko kupac ima recept, i lijek se može uzeti na recept, on dobiva popust od 10%. Pored toga ukoliko kupac spada u kategoriju penzioner, dijete, student dobiva dodatni popust od 5%. Apoteka ne dozvoljava prodaju pojedinih lijekova bez recepta. U slučaju da apoteka trenutno nema određeni artikal u ponudi, a potreban je kupcu onda se u dogovoru sa kupcem vrši narudžba koja de se dopremiti u roku nekoliko narednih dana. Za sve dodatne informacije kupaca službenici apoteke de rado odgovoriti i dati potrebne savjete i upute. Apoteka ima više dobavljača različite robe. Sedmično se vrši provjera stanj a robe u skladištu. Da ne bi došlo do nemogudnosti pružanja usluge kupcu(manjak zaliha) apoteka vrši narudžbu određenog asortimana robe. Informacije o svakom artiklu se prate da bi se odlučilo s kojim dobavljačima je najisplativije i najpogodnije sarađivati. Kupci na blagajni mogu da plate kupljenu robu kešom ili kreditnom karticom. Naknadno pladanje nije dozvoljeno, te ukoliko kupac nije u stanju trenutno platiti robu ne može je ni dobiti. Akteri: Menadžer vodi računa o radu apoteke, uspostavlja cijene robe, reklamira robu i odlučuje kategorije proizvoda koji de se proizvoditi Kontroler - slaže robu u magacin, kontroliše zalihe i nabavlja robu Apotekar(farmaceut)-vrši prodaju lijekova, odgovara na zahtjeve kupca i pravi određene lijekove, dostavlja izvještaj o prometu računovođi Dobavljači-firme koje dostavljaju robu Potrošači-korisnici usluga apoteke Kaser-obavlja naplatu usluge

Post on 21-Jul-2016

91 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

apoteka

TRANSCRIPT

 • Apoteka Medica

  Opis teme

  Apoteka je zdravstvena-usluna radnja koja nudi potroaima razliite lijekove i uslune tretmane za dobrobit njihovog zdravlja. Nudi irok izbor lijekova, higijenskih proizvoda, razliite tehnike ureaje za kontrolu zdravlja kao i odreene prehrambene proizvode. Takoer, apoteka prodaje i vlastite proizvode kao sto su vagani ajevi, sirupi, kreme, dezinfekciona sredstva i dr. Pored toga svojim kupcima nudi i mogudnost mjerenja teine, visine, pritiska i edera u krvi. Vedina lijekova se moe kupiti, ali neki lijekovi se mogu izdati i na recept. Ukoliko kupac ima recept, i lijek se moe uzeti na recept, on dobiva popust od 10%. Pored toga ukoliko kupac spada u kategoriju penzioner, dijete, student dobiva dodatni popust od 5%. Apoteka ne dozvoljava prodaju pojedinih lijekova bez recepta. U sluaju da apoteka trenutno nema odreeni artikal u ponudi, a potreban je kupcu onda se u dogovoru sa kupcem vri narudba koja de se dopremiti u roku nekoliko narednih dana. Za sve dodatne informacije kupaca slubenici apoteke de rado odgovoriti i dati potrebne savjete i upute. Apoteka ima vie dobavljaa razliite robe. Sedmino se vri provjera stanja robe u skladitu. Da ne bi dolo do nemogudnosti pruanja usluge kupcu(manjak zaliha) apoteka vri narudbu odreenog asortimana robe. Informacije o svakom artiklu se prate da bi se odluilo s kojim dobavljaima je najisplativije i najpogodnije saraivati. Kupci na blagajni mogu da plate kupljenu robu keom ili kreditnom karticom. Naknadno pladanje nije dozvoljeno, te ukoliko kupac nije u stanju trenutno platiti robu ne moe je ni dobiti.

  Akteri: Menader vodi rauna o radu apoteke, uspostavlja cijene robe, reklamira robu i odluuje kategorije proizvoda koji de se proizvoditi Kontroler - slae robu u magacin, kontrolie zalihe i nabavlja robu Apotekar(farmaceut)-vri prodaju lijekova, odgovara na zahtjeve kupca i pravi odreene lijekove, dostavlja izvjetaj o prometu raunovoi Dobavljai-firme koje dostavljaju robu Potroai-korisnici usluga apoteke Kaser-obavlja naplatu usluge

 • Poslovni procesi i njihovi opisi:

  Kontrola zaliha i nabavka robe Kontrola zalihe i nabavke robe podrazumijeva:

  Preuzimanje novih zaliha Svi artikli se dopremaju uz odgovarajudu fakturu dobavljaa. Kontrolor biljee da

  je isporuka primljena na narudbenicama, i alju fakture na Raunovoi gdje se ugovara pladanje.

  Pradenje nivoa zaliha u magacinu i naruivanje novih artikala Nivo zaliha se svakodnevno prati od strane Kontrolera koji odluuje o potrebi da narui nove koliine robe. Kada Kontroler uoi da je potrebna nova nabavka, kreira narudbu i alje je dobavljaima

  Auriranje proizvoda Informacije o svakom artiklu se prate. Kontroler koristi ove informacije kako bi odluilo s kojim snabdjevaem je najisplativije i najpogodnije suraivati u vezi sa nabavkom odreenog artikla.

  Kreiranje izvjetaja za menadera Kontroler sedmino kreira izvjetaje o nabavkama i proizvodnji artikala unutar apoteke i alje ih Menaderu

  Prodaja i pruanje dodatne njege Prodaja i pruanje dodatne njege podrazumijeva:

  Pruanje informacija kupcima Apotekari su uvijek na usluzi kupcima, te su duni da ih ljubazno uslue, odgovore na njihova pitanja, molbe i posavjetuju u vezi izbora proizvoda

  Biljeenje podataka o prodaji robe za ke (blagajna) Kada kupac kupuje robu za ke, detalji o prodaji se biljee, a Kupcu se tampa raun sa detaljima o cijeni svakog od kupljenih artikala. Ukoliko Kupac ima neki od popusta

  Apotekar je duan da se uvjeri i da skladno tome izvri naplatu.

  Biljeenje podataka o pladanju artikala putem kreditne kartice Kada kupac plada robu kreditnom karticom, ukoliko je izvrena transakcija, sauva se primjerak rauna i alje se Menaderu

  Pruanje dodatne njege Kada kupac koristi ove usluge moe ih platiti kreditnom karticom ili keom. Prodava mora da obezbijedi potrebne uslove za izvrenje usluge

  Izbacivanje neprodanih artikala Svi artikli imaju rok trajanja. Apotekari moraju voditi rauna o robi od vremena njihove dostave, i osigurati da se dati proizvodi iji je rok trajanja istekao, uklone s polica. Oni nastoje obezbjediti minimalno rasipanje robe, to znai da moraju paljivo motriti prodaju.

  Kreiranje izvjetaja o prodaji Svakodnevno se izvjetaji alju Menaderu, izvjetaj o promjenama nivoa zaliha doprema se Kontroleru.

 • Proizvodnja artikala Apotekari koji su zadueni za proizvodnju artikala obavljaju slijedede:

  Biljeenje potrebnih sastojaka Biljei sve potrebne sastojke za proizvodnju artikala koji se alju Konroleru, te im oni isporuuju datu robu.

  Biljeenje proizvedenih artikala Biljee sve proizvedene artikle koji se alju u magacin i dostavljaju te fakture

  Kontroleru i Menaderu. Takoer, primaju od Kontrolera artikle koje trebaju proizvede koje su u skladu sa listom artikala koju donosi Menader.

  Kreiranje izvjetaja o proizvodnji Mjeseno i godinje se izvjetaji o proizvodnji alju Menaderu.

  Usecase KUPOVINA PROIZVODA Glavni akter: Kupac Drugi akteri: Apotekar, sistem Interesi: - Kupac trai lijek (proizvod) ili informaciju o lijeku - Apotekar provjerava stanje lijeka u sistemu ili daje adekvatne informacije -Apotekar formira raun Preduslovi: -Sistem je u funkciji - Proizvod je na stanju - Kupac ima adekvatan recept (ukoliko je potreban) Rezultat: Izdavanje lijeka i formiranje rauna Osnovni tok (Scenarij): - Kupac vri potranju proizvoda ili informacija o proizvodu - Apotekar provjerava postojanje proizvoda u sistemu - Ukoliko je sistem potvrdio postojanje proizvoda apotekar saoptava osnovne informacije o proizvodu - Ukoliko je kupac zadovoljan informacijama o proizvodu i cijenom kupac formira raun - Kupac uzima raun i ide na alter za plaanje Alternativni tok:

  -Sistem nije u funkciji, apotekar se izvinjava kupcu i zamoli ga da doe kasnije; - Sistem je negirao postojanje proizvoda, apotekar saoptava informaciju kupcu, kupac odlazi; - Sistem je potvrdio postojanje proizvoda, ali kupcu ne odgovara cijena, apotekar mu ponudi alternativni proizvod koji je jeftiniji; -Sistem je potvrdio postojanje proizvoda, ali kupac nema potreban recept. Apotekar mu ne moe izdati proizvod i kupac odlazi.

 • PLAANJE I PREUZIMANJE PROIZVODA Glavni akter: Kupac Drugi akteri: Kaser, sistem, Apotekar Interesi: - Kupac donosi raun na alter za plaanje - Kaser provjerava ispravnost rauna -Kupac adekvatno izvri plaanje - Sistem registruje plaanje proizvoda -Apotekar predaje Kupcu proizvode Preduslovi: -Sistem je u funkciji - Raun je adekvatan - Kupac ima potreban novani iznos Rezultat: Plaen raun i preuzimanje proizvoda Osnovni tok (Scenarij): - Kupac donosi raun Kaseru - Kaser provjerava ispravnost rauna - Ukoliko je sistem potvrdio adekvatnost rauna, Kupac vri plaanje, sistem registruje plaanje - Kupac preuzima kupljene proizvode Alternativni tok:

  -Sistem nije u funkciji, apotekar se izvinjava kupcu i zamoli ga da doe kasnije; - Sistem je negirao ispravnost rauna, Kaser saoptava informaciju kupcu, kupac se vrada Apotekaru; - Sistem je potvrdio ispravnost rauna, ali kupac nema potreban novac, raun se ponitava, Kupac odlazi; PROIZVODNJA ARTIKALA Glavni akter: Apotekar Drugi akteri: Kontroler, Menader Interesi: - Apotekar dobija listu artikala koje je potrebno proizvesti kao i potrebne sastojke - Pristupa procesu spravljanja traenih proizvoda - Kreira izvjetaj o proizvodnji i alje proizvode u magacin Preduslovi: - Postojanje potrebnih sastojaka - Laboratorija za proizvodnju u funkciji - Postojanje liste traenih proizvoda Rezultat: Proizveden lijek (artikal) i formiran izvjetaj Osnovni tok (Scenarij): - Menader salje listu traenih proizvoda - Kontroler dostavlja potrebne sastojke (ukoliko su na stanju) - Apotekar pristupa procesu pripreme i proizvodnje (ako su svi zahtjevi ispunjeni) - Ako je proizvod zadovoljio potrebne kriterije biljei se i alje u magacin - Kreira se izvjetaj o svim proizvedenim artiklima za taj dan

 • Alternativni tok: - Potrebni sastojci nisu na stanju u skladitu te se vri narudba. Apotekar pristupa drugim poslovima - Uslovi za rad u laboratoriji nisu ispunjeni, odlae se proces proizvodnje - Proizvedeni artikal ne zadavoljava odgovarajude zahtjeve i ogranienja, te se vri dalja obrada DODATNE USLUGE Glavni akter: Kupac Drugi akteri: Apotekar, sistem Interesi: -Kupac trai pruanje dodatne usluge ili informacije o istoj - Apotekar provjerava da li je mogude odgovoriti zahtjevu Kupca ili daje potrebne informacije - Apotekar formira raun Preduslovi: - Sistem za pruanje dodatne njege u funkciji - Postojanje proizvoda za pruanje dodatne njege Rezultat: Ispunjen zahtjev Kupca i formiranje rauna Osnovni tok (Scenarij): -Kupac trai dodatnu njegu ili informacije o istoj - Apotekar provjerava da li su svi zahtjevi ispunjeni ili daje potrebne informacije - Ako su svi uslovi zadovoljeni pristupa se procesu - Kupac uzima raun i ide na alter za pladanje Alternativni tok: - Sistem za pruanje dodatne njege nije u funkciji, te se Kupac moli da drugi put - Ne moe se ispuniti traeni zahtjev jer ne postoji, te Kupac odlazi Naruivanje artikala Glavni akter: Kontroler Drugi akteri: Menader, Dobavljai,sistem Interesi: - Kontroler ved unaprijed napravljenu listu lijekova naruuje - Kontroler odreduje kompanije i proizvodace za suradnju - Kreira izvjetaj o narudbi Preduslovi: - Postojanje dovoljno materijalnih uslova - Postojanje ved kreirane liste potrebnih lijekova - Nedostatak traenih artikala u apoteci Rezultat: Narueni lijekovi, auriranih u sistemu i formiran izvjetaj o narudbi Osnovni tok (Scenarij): - Kontroler odluuje se za odreene kompanije za suradnju(dobavljace) - Kontroler salje listu traenih proizvoda dobavljaima -Kontroler prati narudbu -Kontroler aurira nove proizvode -Kontroler vri pladanje usluge dobavljaima

 • Alternativni tok: - Narudba nije isporuena na vrijeme - Nedostaju ili su pogreni pojedini proizvodi sa narudbenice - Cijena nije po dogovoru Provjera zaliha Glavni akter: Kontroler Drugi akteri: sistem, Apotekari Interesi: - Pradenje stanja artikala u sistemu - Provjera upotrebljivosti lijekova(rok) Preduslovi: - Apotekari uredno obavljaju auriranje prodatih lijekova u sistemu -Sistem je funkcionalan Rezultat: Formiranje liste potrebnih artikala Osnovni tok (Scenarij): - Dnevno prati stanje sistema - Ukoliko postoje lijekovi koji su pri isteku zaliha, a neophodni su naruuje se odmah - Na kraju sedmice pravi spisak potrebnih artikala - Prati rok trajanja robe Alternativni tok: - Sistem nije u funkcije, pokuava se sanirati problem. Ukoliko nije mogude uzima se jueranje stanje i prave aproksimacije -U sluaju dolaska kupca evidentira prodaju runo Scenarij

  Naziv Kupovina proizvoda apoteke

  Opis Kupac dolazi na alter, informie se o lijekovima, te kupuje odredeni lijek

  Preduvjeti Postoji traeni lijek, kupac je u stanju da plati lijek i ima odgovarajudi recept ukoliko je potreban za taj lijek

  Posljedice uspjean zavretak

  Kupac dobija svoj lijek. Apoteka vri naplatu usluga i ako je potrebo uzima recept.

  Posljedice neuspjean zavretak

  Ne postoji artikal u sistemu ili kupac nema odgovarajudi recept

  Primarni akteri Kupac, apotekari

 • kupac apotekar sistem kaser

  1. dolazak u apoteku

  2. potranja lijeka

  3. provjera stanja sistema

  4. provjera potrebnog recepta

  9. izdavanje lijeka 5. evidencija

  6. formiranje rauna

  7. pladanja

  10. odlazak 8. registracija rauna

  Alternativa za PROVJERA STANJA SISTEMA: Proizvod nije na stanju: 2. Kupac vri potranju novog lijeka 3. Apotekar provjerava stanje proizvoda u sistemu 4. Apotekar vri provjeru potrebnog recepta 5. Evidencija u sistemu 6.Apotekar formira raun 7.Kupac odlazi na alter za plaanje 8. Sistem registruje plaanje rauna 9. Apotekar izdaje kupljene proizvode 10. Kupac odlazi ili 2. Kupac odlazi Alternativa za POTREBAN RECEPT: Recept je potreban i kupac nema recept: 4. Apotekar ponudi alternativni proizvod 5. Evidencija u sistemu 6.Apotekar formira raun 7.Kupac odlazi na alter za plaanje 8. Sistem registruje plaanje rauna 9. Apotekar izdaje kupljene proizvode 10. Kupac odlazi Ili 4. Kupac odlazi

 • Dijagram sluajeva upotrebe Prikazuje ta sistem radi i ko ga koristi Pripada pogledu sluajeva upotrebe Iz dijagrama su jasno uoljivi ciljevi i zahtjevi Odluuje o funkcionalnim zahtjevima sistema Slui za komunikaciju korisnika i razvojnog tima

 • Dijagram sluajeva upotrebe-scenarij

 • Dijagram klasa Koriste se za dokumentiranje klasa koje ini jedan sistem ili podsistem Pripadaju logikom pogledu na sistem Koriste se da prikau karakteristike klasa i veze izmeu klasa Opisuje tipove objekata u sistemu

 • Dijagram objekata -slika objekata u sistemu u jednom vremenskom trenutku

  Dijagram aktivnosti Dozvoljava nam da specificiramo kako sistem radi Pripada procesnom pogledu Dobar je za opisivanje poslovnih procesa i tokova Koristi se tokom cijelog razvojnog procesa

 • Dijagram sekvenci Pokazuju tokove kroz sluajeve upotrebe korak po korak Pokazuje koji su objekti potrebni da bi se tokovi obavili Pokazuju koje se poruke razmjenjuju izmeu objekata i koji akter inicira tok Pokazuje koji je redoslijed slanja poruka

 • Pripada logikom pogledu

 • Dijagram paketa Koristi se za pokazivanje ovisnosti meu paketima Pakete koristimo za grupiranje sluajeva upotrebe Pripadaju razvojnom pogledu Grupe klasa modeliraju se sa paketima

  Uposlenik

  Kaser Apotekar

  Menadzer Kontroler

  Administracija

  Izvjestaj NacinPlacanja

  Potraznja

  Narudzba Artikal

  KoristenjePosebnihUsluga

  Potrosac

  Kupac

  NabavkaRobe

 • Dijagram komponenti Modelira komponente sistema Komponente mogu biti individualne klase ili mogu predstavljati kolekciju klasa Fokusiraju se na meusobne relacije komponenti Pripada razvojnom pogledu

 • Dijagram rasporeivanja Modeliranje fizikih elemenata i komunikacijskih puteva izmeu njih Izrada plana arhitekture sistema Dokumentiranje rasporeivanja softvera na hardverske vorove Pripada implementacijskom pogledu

  Glavni server

  narucivanje.jar

  placanjeKarticom.jar

  Racunar

  MySQL

  sql server 2005 express

  apoteka.exe

  Windows 7