“matra” projekat

of 18/18
Opštinski reciklažni plan i Opštinski reciklažni plan i njegova implentacija u njegova implentacija u lokalnim samoupravama lokalnim samoupravama Inicijativa za Demokratsku Inicijativa za Demokratsku Tranziciju (DTI) Tranziciju (DTI) Radmila Vladisavljević Radmila Vladisavljević 25. februar 2011. 25. februar 2011.

Post on 26-Jan-2016

102 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Opštinski reciklažni plan i njegova implentacija u lokalnim samoupravama Inicijativa za Demokratsku Tranziciju (DTI) Radmila Vladisavljević 25. februar 2011. “MATRA” Projekat. Projekat „ Drustveno odgovorno upravljanje otpadom za dobrobit svih ljudi“ finansiran je od strane Vlade Holandije. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Optinski reciklani plan i njegova implentacija u lokalnim samoupravama

  Inicijativa za Demokratsku Tranziciju (DTI)

  Radmila Vladisavljevi 25. februar 2011.

 • MATRA ProjekatProjekat Drustveno odgovorno upravljanje otpadom za dobrobit svih ljudi finansiran je od strane Vlade Holandije.

  Na projektu uestvuje 8 optina Pirotskog i Toplikog okruga.

  Osnovni cilj projekta je izgradnja procesa planiranja, povezivanja i poveanje strune sposobnosti aktivnih uesnika u procesu upravljanja otpadom zaposlenih u lokalnim samoupravama, javnim komunalnim preduzeima, neformalnom sektoru (sakupljai sekundarnih sirovina), otkupljivaa i svih ostalih, koji su deo sistema upravljanja otpadom ukljuujui i lokalni reciklani lanac, u skladu sa novim zakonskim reenjima.

 • Jedan od zadataka Projekta je izrada modela reciklanog plana optine koji e kao poseban dokument ili u okviru Lokalnog plana upravljanja otpadom pomoi lokalnim samoupravama da proces separacije i reciklae sekundarnih sirovina unaprede na svojoj teritoriji i poboljaju situaciju u odnosu na sadanje stanje.

 • Podaci potrebni za izradu PlanaVaei propisi iz ove oblasti, republiki zakoni, odluka i dokumenata donetih od strane lokalnih vlasti, odnosno konstatacija nepostojeih lokalnih dokumenata vezanih za reciklau,Stanje o broju stanovnika, broju korisnika kao i o koliinama otpada na podruju optine, na gradskom i na seoskom podruju, kao i metode, dinamika i obim sakupljanja komunalnog otpada, Matrerijali koji se trenutno recikliraju, njihove koliine, sastav, metode koje se primenjuju u sistemu sakupljanja razdvajanja skladitenja, uesnici u sistemu separacije ( formalni i neformalni sektor ),Trenutna opremljenost u pogledu tehnikih sredstava, ljudskih resursa u javno komunalnim preduzeima, kod sakupljaa sekundarnih sirovina, kao i otkupljivaa i reciklera.

 • Pravni osnov za izradu Reciklanog PlanaZakon o upravljanju otpadom (Sl. glasnik RS br. 36/09); Zakon o ambalazi i ambalaznom otpadu (Sl. glasnik RS br. 36/09); Strategija upravljanja otpadom za period 2010 2019 godine ( usvojena od strane Vlade Republike Srbije Maja 2010);Direktive EU iz oblasti upravljanja otpadom;

 • Ciljevi Reciklanog planaDa lokalnim samoupravama ukae na postojee stanje i problematiku u oblasti upravljanja otpadom sa posebnim akcentom na separaciju i reciklau sekundarnih sirovina,

  Da predloi optimalne varijante organizovanog i kontinuiranog procesa separacije otpada na lokalnom i regionalnom nivou.

 • Da doprinese smanjenju koliine otpada koji e se odlgati na sadanje lokalne ili budue regionalne deponije.

  Da kvalitetnije zatititi ivotnu sredinu.

  Da ostvari odreeni finansijski rezultat, kako kroz utedu u budzetu optine tako i kroz neposredne zarade od prodaje sekundarnih sirovina.

 • Da kroz optimalne varijante rei status neformalnog sektora koji u ovom momentu dominira u procesu sakupljanja sekundarnih sirovina ali na nelegalan nain to predstavlja ozbiljan problem u lokalnim samoupravama, gde se neformalni sektor bavi ovim poslovima.

 • Reciklani Plan sadri dva segmenta:

  Presek sadanjeg stanja u oblasti separacije i reciklae na lokalnom nivou,

  2. Predlog buduih aktivnosti u oblasti separacije i reciklae na lokalnom i regionalnom nivou.

 • Problemi koji su prisutni u lokalnim samoupravama u realizaciji PlanaNedostatak sveukupne baze podataka o korisnicima usluga (neobuhvaenost korisnika kojima se faktiki prua usluga),

  Nepostojanje tanih koliina otpada koji se sakuplja,

  Neobuhvaenost korisnika na seoskim podrujima.

 • Nepostojanje morfolokog sastava otpada,

  Nepostojanje Analize o ekonomskim efektima uvodjenja separacije otpada,

  Nedovoljna informisanost i edukovanost korisnika.

 • Aktivnosti lokalne samouprave u implementaciji PlanaAnaliza trita koja su spremna da preuzimaju reciklabilni materijal na nivou regiona i ire na podruju Srbije,Projektovane koliine otpada u odnosu na proirenje kapaciteta i broja novo obuhvaenih korisnika, posebno korisnika na ruralnom podruju, Popis potrebe za nabavku maina, posuda i druge opreme u cilju racionalnog i ekonomski isplativog procesa selekcije i reciklae,Organizacija i rad javnih komunalnih preduzea po optinama, kao i njihova tehnika opremljenost za proces separacije i reciklae,Ugovori i druga pravna dokumenta JKP sa sakupljaima i otkupljivaima,Procedura za odreivanje lokacija kao i neophodne dozvole za skladitenje i rad postrojenja za separaciju, Meuoptinska saradnja u procesu regionalnog odlaganja otpada kao i proces regionalnog organizovanja nekih aktivnosti u procesu separacije i reciklae.

 • Subjekti koji uestvuju u implementaciji Plana separacijeProizvoai otpada (domacinstva i pravni subjekti),

  Proizvoai proizvoda (kada proizvodi posle upotrebe predstavljaju otpad),

  Javna komunalna preduzeca ili preduzea kome je posao poveren,

  Otkupljivai i recikleri,

  Inspekcijski organi.

 • Obaveze za domainstva l.43Domainstva su duna da odlau svoj otpad u kontejnere ili na druge naine, koje obezbeuje optina,

  Opasan otpad iz domainstva (otpadne baterije, ulja, boje i lakovi, pesticidi i dr.), da predaju na mesto odreeno za selektivno sakupljanje opasnog otpada ili preduzeu koje se time bavi.

 • Kako izgleda reciklani centar ? NA DEPONIJAMA SE GRADE POSEBNI RECIKLANI CENTRI U KOJIMA SE VRI ODVAJANJE OTPADA

 • HVALA NA PANJI !

  PITANJA ?