građansko procesno pravo - pravo.unizg.hr · 12/4/2018 1 građansko procesno pravo predavanja...

of 28/28
12/4/2018 1 Građansko procesno pravo Predavanja PROF. DR. SC. ALAN UZELAC SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ZAGREB 1 4.12.2018. PREDAVANJA IZ GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA NAČELO TRAŽENJA ISTINE DOKAZIVANJE SLOBODNA I VEZANA OCJENA DOKAZA TERET DOKAZIVANJA 2 4.12.2018.

Post on 15-Sep-2019

8 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 12/4/2018

  1

  Građansko procesno pravoPredavanja

  PROF.  DR.  SC.  ALAN UZELACSVEUČILIŠTE U ZAGREBU ZAGREB

  14.12.2018.

  PREDAVANJA IZGRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA

  NAČELO TRAŽENJA   I ST INE

  DOKAZ IVANJE

  SLOBODNA I  VEZANA OCJENA DOKAZA

  TERET  DOKAZ IVANJA

  24.12.2018.

 • 12/4/2018

  2

  34.12.2018.

  Istina u raznim disciplinama◦ Istina /veritas, ἀλήθεια/◦ kao filozofijska kategorija; određena vrijednost ◦ aksiologija;

  ◦ najviši cilj ili vrijednost u teoriji spoznaje ◦ gnoseologija;

  ◦ najviša vrijednost u  empirijskim znanostima;◦ fizika, biologija, kemija…

  ◦ vrijednost u području društvenih znanosti ◦ povijest;  sociologija;

  ◦ profesionalni ideal◦ pojedine profesije ◦ novinarstvo;

  44.12.2018.

 • 12/4/2018

  3

  Istina – neka zajednička odeđenjaZnačenje pojma◦ kvaliteta ljudske spoznaje.

  Odgovaranje ili korespondencija◦ “x” je istinito ako i samo ako x

  ◦ logika: sud  zbilja ◦ jezik: rečenica  događaj ◦ pravo: činjenični navod  činjenica;

  “x” x“y”

  54.12.2018.

  Uloga činjenica u procesu suđenjaSuđenje (adjudikacija) je primjena prava na pojedinačni slučaj:

  Suđenje je meritorno rješavanje sudskih predmeta donošenjem presude utemeljene na primjeni apstraktne pravne norme na konkretan odnos, temeljem činjeničnog stanja utvrđenog u sudskom kognicijskom postupku.

  “Pojedinačni slučaj” – događaj◦ u pravu:  činjenica

  Pretpostavke dobrog suđenja?◦ ispravno utvrđene činjenice – pravilnost odluke◦ ispravan odabir i primjena pravne norme – zakonitost odluke

  Je li se činjenica dogodila ili ne?◦ utvrđivanje činjenica;

  ◦ Kako sud treba utvrditi činjenice? (353/1, 355)◦ Potpuno i ispravno◦ Ispravno = istinito?

  64.12.2018.

 • 12/4/2018

  4

  Pravni silogizam

  “Tko drugome učini štetu, dužan je naknaditi je, ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje.” (čl. 154. st. 1. ZOO)◦ premissa maior;◦ pravna norma

  Osoba X učinila je dana … osobi Y štetu u visini od zz kuna.◦ premissa minor;◦ utvrđeno činjenično stanje

  Osoba X dužna je naknaditi štetu osobi Y u iznosu od zz kuna.◦ conclusio;◦ “sankcija”, izreka presude (deklaratorni preambul?);

  Premissa maior

  Premissa minor

  Conclusio

  74.12.2018.

  Upotreba termina u ZPP‐u: “istina, istinitost”◦ Čl. 7: Sud je dužan potpuno i istinito utvrditi sporne činjenice o kojima ovisi osnovanost zahtjeva. (izvorni tekst ZPP 1976 – ukinuto Novelom 2003)

  ◦ Čl 9. Stranke su dužne pred sudom govoriti istinu i savjesno se koristiti pravima koja su im priznata ovim zakonom.

  ◦ Čl. 97/3: Ako posumnja u istinitost pismene punomoći, sud može rješenjem odrediti da se podnese ovjerena punomoć. Protiv tog rješenja nije dopuštena žalba.

  ◦ Čl. 187. Tužitelj može u tužbi tražiti da sud samo utvrdi postojanje odnosno nepostojanje kakva prava ili pravnog odnosa ili istinitost odnosno neistinitost kakve isprave. 

  ◦ ČL. 230: Isprava koju je u propisanom obliku izdalo državno tijelo u granicama svoje nadležnosti te isprava koju je u takvu obliku izdalo poduzeće ili druga pravna osoba u vršenju javnog ovlaštenja koje joj je povjereno zakonom ili odlukom općinske skupštine utemeljenom na zakonu (javna isprava) dokazuje istinitost onoga što se u njoj potvrđuje ili određuje.

  84.12.2018.

 • 12/4/2018

  5

  Čl. 243/2 Svjedok će se najprije opomenuti da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti, a nakon toga će se upozoriti na posljedice davanja lažnog iskaza.

  Čl. 246/2: Prisega se daje usmeno izgovaranjem ovih riječi: »Prisežem čašću da sam u svemu što me je sud pitao istinugovorio i da ništa što sam o ovoj stvari znao nisam prešutio.«

  Čl. 360/2: provjera istinitosti navoda u žalbi; čl. 421/1-5: ponavljanje zbog toga što se odluka temeljila na ispravi u kojoj je ovjeren neistinit sadržaj;

  Čl. 447: (platni nalog u bagatelnim stvarima) - dovoljno je naznačiti dokaze “na temelju kojih se može utvrditi istinitost navoda”

  94.12.2018.

  Analiza◦ “istinito” se pojavljuje češće nego “istina”

  ◦ značenje adjektiva (priloga): ◦ Triva ‐‐ “težište je u radnoj metodi, ne u rezultatu”;

  ◦ koristi se često tamo gdje se ograničava traženje istine◦ usporedba građanski‐kazneni postupak: 

  ◦ čl. 8 ZKP : ◦ “sud i državna tijela koja sudjeluju u kaznenom postupku s jednakom pažnjom ispituju i utvrđuju 

  činjenice koje terete okrivljenika i koje mu idu u korist.” ◦ ZPP : sud treba utvrditi samo sporne činjenice;

  ◦ utvrđivanje činjenica◦ što znači utvrditi činjenicu?

  ◦ pomak od “istine” prema stvaranju podloge za suđenje; pribavljanju procesnog materijala za jednu od premisa pravnog silogizma

  104.12.2018.

 • 12/4/2018

  6

  Načelo traženja istine i metode utvrđivanja činjenicaKAKO UTVRDITI  ČINJENICE BEZ DOKAZIVANJA?

  114.12.2018.

  Metode utvrđivanja činjenica◦ 1. priznanje činjenica;

  ◦ utvrđivanje iz dispozitivnih ovlaštenja stranaka: ◦ je li ovo ograničenje u traženju istine?

  ◦ teorijsko opravdanje: konsenzualne teorije istine;◦ granice dispozitivnosti: 

  ◦ pravni poredak ‐ čl. 3/3; ◦ 2. zakonske presumpcije;

  ◦ izvođenje zaključaka koje propisuje zakon: ◦ presumptivna baza  presumirana činjenica;

  ◦ 3. općepoznate ili notorne činjenice ◦ širi krug osoba: notoria non egent probatione;

  ◦ 4. utvrđivanje sadržaja pravila iskustva, utvrđivanje sadržaja pravnih pravila

  ◦ jesu li pravila iskustva i pravna pravila “činjenica”;

  ◦ 5. dokazivanje

  Činjenicekoje se NE dokazuju

  124.12.2018.

 • 12/4/2018

  7

  Priznanje činjenicaŠto je priznanje činjenica?Priznanje činjenica je jednostrana parnična radnja kojom stranka izjavljuje da su istiniti činjenični navodi na kojima parnični protivnik zasniva svoj zahtjev u parnici, dakle oni koji su za nju nepovoljni.

  Čl. 221. st. 1. ZPPČinjenice priznate u parnici pred sudom ne treba dokazivati (221/1).

  134.12.2018.

  Priznanje činjenica: osnovejednostrana parnična radnja◦ mogu je poduzeti i tužitelj i tuženik

  poduzeta pred parničnim sudom◦ parnično nije relevantno ako je učinjeno izvan suda (čak i u drugom postupku)

  odnosi se na navode koji su načelno nepovoljni za stranku◦ redoslijed u davanju izjava nije odlučan

  ◦ anticipirano priznanje: ◦ priznanje koje prethodi navodu koji se priznaje

  oblici: izričito i konkludentnoopseg: potpuno i djelomično

  sustav afirmativne litiskontestacije?◦ može li se šutnja tumačiti kao priznanje?

  ◦ konkludentno priznanje  prešutno priznanje?◦ Qui tacet, consentire videtur!

  ◦ postoji samo kod potpune pasivnosti;◦ mogućnost donošenja presude zbog izostanka i presude zbog ogluhe

  stranka mora znati za činjenice koje priznaje◦ obveza uredne dostave i pružanja mogućnosti izjašnjavanja;

  izjava volje mora biti bez mana◦ vis, clam, precario

  144.12.2018.

 • 12/4/2018

  8

  Priznanje činjenica: neka pitanjaDokazuju li se činjenice koje nisu priznate, ali nisu niti osporene (neosporene činjenice)?◦ Neosporeno nije nesporno!

  Može li se poreći, opozvati ili ograničiti priznanje činjenica?◦ moguće sve dok je stranka ovlaštena iznositi novote◦ sud će, uzimajući u obzir sve okolnosti, ocijeniti hoće li činjenicu koja je priznata, pa poreknuta, uzeti za priznatu ili ne (čl. 221. st. 2.)

  Što ako je stranka opozvala ili izmijenila priznanje njenog punomoćnika?◦ može se poreći na istom ročištu;◦ kasnije ‐ kao da je stranka priznala pa porekla (čl. 93.)

  Koja je pravna priroda priznanja činjenica ‐ izjava o volji ili izjava o znanju?

  Odnos priznanja činjenica i priznanja tužbenog zahtjeva?

  154.12.2018.

  Općepoznate (notorne) činjeniceNotorno?◦ Postojanje je činjenice tako nesumnjivo da je dokazivanje izlišno.◦ Činjenice poznate širem krugu ljudi.

  Je li za suca općepoznato ono što je privatno saznao? Ovlašćuje li  privatno znanje suca da činjenicu ne dokazuje?◦ Nije notornost.

  Je li dopušteno dokazivati da neka činjenica nije notorna?◦ Da, a iznimno: može se dokazivati i da notorna činjenica ne postoji!

  164.12.2018.

 • 12/4/2018

  9

  Presumpcije: podjelazakonske i faktične◦ praesumptiones iuris◦ preasumptiones facti

  oborive i neoborive◦ praesumptiones iuris tantum◦ praesumptiones iuris et de iure

  struktura presumpcije◦ presumptivna baza◦ presumirana činjenica

  svrha presumpcija◦ olakšavanje dokazivanja◦ koncentrirana pravila iskustva (i ocjene zakonodavca)

  174.12.2018.

  Primjer: presumpcija bračnosti djeteta

  Muž majke Otac djeteta

  Presumptivna bazaPresumirana činjenica

  Ocem djeteta smatra se (presumira) onaj tko je bio u braku s majkom u trenutku rođenja djeteta (odnosno koji s bio u braku u razdoblju kraćem od 300 dana prije rođenja djeteta.

  =

  184.12.2018.

 • 12/4/2018

  10

  Što se kod presumpcija dokazuje, a što ne?Presumptivna baza: DA◦ teret dokazivanja je na strani koja se na presumptivnu bazu poziva;◦ standard: sigurnost (glavni dokaz); ◦ protivnik: može je osporiti protudokazom;◦ dovoljno je da se posumnja u dokaz (vjerojatnost);

  Presumirana činjenica: u pravilu NE◦ stanka koja se poziva na presumpciju ne treba je dokazivati;◦ oborive presumpcije: protivnik stranke može dokazivati da presumirana činjenica ne postoji◦ dokaz o protivnom (standard: sigurnost)

  ◦ neoborive presumpcije: dokaz o protivnom nije dopušten

  194.12.2018.

  Načelo traženja istine i metode izvođenja i ocjenjivanja dokazaDOKAZIVANJE I :

  SLOBODNA I  VEZANA OCJENA DOKAZA

  204.12.2018.

 • 12/4/2018

  11

  Osnovne definicijeDokazivanje

  • Sve radnje u postupku poduzete radi toga da se provjeri istinitost navoda koji su predmet dokazivanja.

  Predmet dokazivanja

  • tvrdnje (navodi, izjave, sudovi) stranaka ili hipoteze suda o postojanju → pravno relevantnih činjenica;

  Zadatak dokazivanja • Provjera istinitosti činjeničnih navoda stranaka.

  Teret dokazivanja

  • Dužnost određenog procesnog subjekta da podnese ili predloži dokaze koji bi uvjerili sud u istinitost iznesenih navoda (subjektivna definicija). 

  214.12.2018.

  Osnovne definicije

  Dokaz

  • Višeznačan izraz koji se koristi u tri značenja: • Dokazno sredstvo• Sadržaj informacija iz dokaznog sredstva• Uspješan rezultat dokazivanja

  Dokazno sredstvo

  • Činjenica iz koje se opažanjem crpi saznanje o istinitosti tvrdnje o postojanju ili o nepostojanju relevantnih činjenica.

  Dokazni razlog • Zaključak o sadržaju i kvaliteti informacija iz dokaznog sredstva.

  Dokazna snaga • Sposobnost dokaza da posluži izvođenju zaključka o istinitosti tvrdnji koje su predmet dokazivanja.

  224.12.2018.

 • 12/4/2018

  12

  Predmet dokazivanja Što je thema probandi i o čemu ovisi?◦ Predmet dokazivanja ovisi o primjeni raspravnog i istražnog načela

  ◦ raspravno načelo  tvrdnje stranaka◦ istražno načelo  teze suda

  Što su neposredan i posredan predmet dokazivanja?◦ Neposredan predmet: činjenični navodi ◦ Posredan predmet: činjenice

  Mogu li se dokazivati negativne tvrdnje?◦ negativa non sunt probanda?

  ◦ srednji vijek: ne… dokazne poteškoće◦ suvremeno pravo: da!

  ◦ alibi

  234.12.2018.

  Relevantne činjeniceDefinicija:◦ Događaji u stvarnosti uz koje pravo veže nastupanje pravnih učinaka.◦ Sinonimi: važne, odlučne, pravnorelevantne činjenice…

  Otkuda proizlazi relevantnost neke činjenice?◦ dokazivanje? iskustvo? priroda stvari?◦ pravna kvalifikacija;◦ prethodi dokazivanju, a nije njegov rezultat ‐ primjena materijalnog prava, a ne utvrđivanje činjenica;

  ◦ pravni silogizam 

  Vrste:◦ neposredno i posredno pravno relevantne činjenice;◦ neposredno pravno relevantna činjenica je ona uz koju pravna norma neposredno veže određene pravne učinke;

  ◦ posredno relevantne činjenice: indicije◦ Dvostruka priroda indicija: i činjenice i dokazi…

  244.12.2018.

 • 12/4/2018

  13

  Činjenice koje se dokazujuSud je dužan utvrditi sporne činjenice od kojih ovisi osnovanost zahtjeva (v. čl. 7. st. 1. prije 2003).◦ Koje činjenice sud može i mora dokazivati?◦ Relevantne◦ Iznesene◦ Sporne

  ◦ Iznimno: što sud može utvrđivati ako sumnja u nedopuštena raspolaganja? ◦ Činjenice koje stranke nisu iznijele (prešućene činjenice).◦ Činjenice koje su nesporne (priznate činjenice).

  ◦ Koja je činjenica sporna?◦ Ona oko koje stranke iznose kontradiktorne tvrdnje o njenom (ne)postojanju.

  ◦ Je li činjenica sporna ako je druga strana ne osporava (šuti)?◦ Samo po sebi – ne; no, šutnja se ne smatra priznanjem, pa sud činjenicu treba utvrđivati kao da je sporna.◦ Iznimka ‐ presude zbog izostanka i ogluhe (kontumacijske presude).

  254.12.2018.

  Dokazivanje: metode i stadijiPitanje utvrđivanja istine dokazivanjem = pitanje odabira najbolje radne metode (Triva).◦ Tko bira metodu: i zakonodavac i sudac.◦ Stadiji dokazivanja: 

  ◦ najbolje metode dokazivanja?◦ sustavi slobodne i vezane ocjene dokaza;◦ vrste istine: formalna i materijalna istina;◦ “vezana ocjena dokaza” – nije samo ocjena svi stadiji dokazivanja;◦ vezanost u predlaganju dokaza (?!); ◦ vezanost u izboru dokaza: samo dokazna sredstva propisana zakonom (?!) ◦ vezanost u izvođenju dokaza (?!)◦ vezanost pri stvaranju zaključka o postojanju relevantnih činjenica;

  26

  Predlaganje Izbor  Izvođenje Ocjena

  4.12.2018.

 • 12/4/2018

  14

  Ocjena dokaza: Rim i kanonsko pravo

  STARO RIMSKO PRAVO

  Klasično razdoblje: slobodna ocjena◦ Ciceron, De re publica: 

  ◦ Apud bonum judicem argumenta plus quamtestes valet!

  Kasno rimsko pravo: vezana ocjenaDokazna pravila Konstantinovog doba◦ Unus testis, nullus testis.

  KANONSKO PRAVO

  Dokazivanje kao zbrajanje: ◦ probatio plena; minus plena; semi plena; probatio maior/minor;

  Pravila vezane ocjene: ◦ Confessio est regina probationum!

  Dokazna snaga svjedoka:◦ nesposobni za svjedočenje: 

 • 12/4/2018

  15

  Materijalna i formalna istinaMaterijalna istina◦ proizvod slobodne ocjene dokaza

  Prednosti: ◦ Mogućnost individualiziranja ocjene,◦ Fleksibilnost, ◦ Holistički pristup, ◦ Savjest individualnog suca…

  Nedostaci:◦ Opasnost od voluntarizma◦ Moguća politička dimenzija zalaganje za 

  materijalnu istinu:◦ Kombinacija slobodne ocjene dokaza i inkvizitornosti

  postupka – sumnja u “stranačku istinu”.◦ Neformalnost postupka kao brana protiv pravnog 

  profesionalizma.◦ Političko jednoumlje favorizira “materijalnu istinu”; 

  voluntarizam: skidanje jamstava pravne države;

  Potreba za kontrolom (obrazloženje)

  Formalna istina◦ proizvod legalne (vezane) ocjene dokaza◦ “tipična pravila iskustva stečena kroz generacije” 

  (Triva 130)

  Nedostaci:◦ Krutost◦ Općenitost◦ Partikularnost◦ Moguća odvojenost od pravila iskustva i 

  svakodnevnog života

  Prednosti:◦ Odsutnost samovolje i arbitrarnosti◦ Pravna sigurnost◦ Zamjenjuje neiskustvo◦ Sprječava zloupotrebe

  Potreba za stalnim zakonskim prilagodbama.

  294.12.2018.

  Ocjena dokaza u ZPP‐uČlanak 8. (načelo slobodne ocjene dokaza)

  “Koje će činjenice uzeti kao dokazane odlučuje sud prema svom uvjerenju na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza zasebno i svih dokaza zajedno, a i na temelju rezultata cjelokupnog postupka.” 

  304.12.2018.

 • 12/4/2018

  16

  Izuzeci od slobodne ocjenePriznanje činjeničnih navoda protivnika – čl. 221. st. 1. i 2. Zakonske presumpcije – čl. 221. st. 3. Notorne činjenice – čl. 221. st. 4. Dokazna snaga javnih isprava – čl. 230., 231. Vezanost suda za odluku nadležnosti tijela o prethodnom pitanju – čl. 12. st. 1. Pravna snaga osuđujuće presude donesene u krivičnom postupku – čl. 12. st. 3. Zaključivanje o postojanju činjenica primjenom pravila o teretu dokazivanja, kada sud na temelju izvedenih dokaza ne može sa sigurnošću utvrditi neku činjenicu (član 8.) – čl. 221a. Dužnost suda da obrazloži svoju slobodnu ocjenu dokaza – čl. 338. st. 4., čl. 354. st. 2. t. 13.;

  314.12.2018.

  Druga pravila ZPP‐a koja ograničavaju mogućnost utvrđivanja činjenicaOgraničenja u izboru dokaznih sredstava:◦ NUŽNO SREDSTVO: isprave – punomoć (98), ugovor o prorogaciji (70/5); (arbitražni ugovor)

  ◦ ZABRANA ILI OGRANIČENJE SREDSTAVA: saslušanje stranaka ‐ supsidijarno (264/2); do 2003. saslušanje stranaka zabranjeno u postupku osiguranja dokaza. Svjedoci i vještaci u sporovima male vrijednosti (?).

  ◦ DOKAZNE ZABRANE: kad se svjedoci ne smiju saslušavati (povreda tajne); kada mogu uskratiti svjedočenje (privilegije); kada mogu odbiti odgovor na pojedino pitanje (teška sramota, kazneno gonjenje, imovinska štete); nezakonito pribavljeni dokazi?? (Ustav RH)

  Ograničenja u prisilnim sredstvima:◦ zabrana torture; sugestivnih i kapcioznih pitanja;◦ nema detektora laži; nema načina da se stranka prisili na iskazivanje◦ prisilne metode prema svjedocima (248); edicija isprava (233, 234)

  Ograničenja u stupnju intenziteta dokaznih aktivnosti:◦ ograničenja u snošenju troškova; izvjesnost i vjerojatnost.

  324.12.2018.

 • 12/4/2018

  17

  Slobodna i vezana ocjena i načelo traženja istine u ZPP‐u: evaluacijaSlobodna ocjena dokaza (čl. 8.) je temelj, ali uz značajne izuzetke.

  ◦ “Sistem slobodne ocjene dokaza dominantan i direktivan, unatoč ozbiljostipravila koja impliciraju odstupanja od ovog sistema”.

  Koja pravila ZPP‐a idu prema “pravoj istini”?◦ koje metode najviše doprinose traženju istine?◦ inkvizitorna ovlaštenja suda?◦ ugrožavaju li stranke svojim dispozicijama pronalaženje istine?◦ Triva: 137 ‐ “negativnom utjecaju dispozitivnih radnji daje se preveliki značaj”;

  ◦ materijalne dispozicije i traženje istine ‐‐ činjenice (istina) se uopće ne utvrđuju;◦ mogućnost suprotne argumentacije: ◦ Common law: upravo akuzatorna struktura postupka više doprinosi nalaženju istine: 

  ◦ „Cross‐examination is the greatest legal engine ever invented for the discovery of truth.”

  Pomirenje inkvizitornog i akuzatornog postupka: procesna obveza lojalne suradnje stranaka i suda:◦ Podijeljena odgovornost suda i stranaka za ispravna utvrđenja, obveza aktivne suradnje u predlaganju, izboru i izvođenju dokaza.◦ Posebna procesna obveza odvjetnika kao profesionalnih punomoćnika.

  334.12.2018.

  “Odlučivanje po slobodnoj ocjeni” – drugo značenjeSlobodna ocjena dokaza  Odluka prema slobodnoj ocjeni◦ Čl. 223. st. 1.: Ako se utvrdi da stranci pripada pravo na naknadu štete, na novčanu svotu ili na zamjenjive stvari, ali se visina svote odnosno količina stvari ne može utvrditi ili bi se mogla utvrditi samo s nerazmjernim teškoćama, sud će o tome odlučiti prema slobodnoj ocjeni. 

  ◦ Čl. 223. st. 2.: Ako je potpuno razjašnjenje okolnosti o kojima ovisi odluka o nekim od više u istoj tužbi istaknutih zahtjeva koji su beznačajni u odnosu prema ukupnom iznosu svih istaknutih zahtjeva povezano s teškoćama koje su nerazmjerne s važnošću tih zahtjeva, sud može o njima odlučiti po slobodnoj ocjeni uzimajući u obzir već razjašnjene okolnosti slučaja i prikupljene dokaze, a osobito isprave koje su stranke priložile te njihove iskaze ako ih je sud saslušao (članak 264.).

  ◦ Novela 2011: Čl. 223a.:  U sporovima čija vrijednost predmeta spora u postupku pred općinskim sudovima ne prelazi 5.000,00  (10.000 kuna od 1.4.2013.) kuna, a u postupku pred trgovačkim sudovima 10.000,00 (50.000 kuna od 1.4.2013) kuna sud može, ako ocijeni da bi utvrđivanje činjenica važnih za rješenje spora moglo biti povezano s nerazmjernim teškoćama i troškovima, o postojanju tih činjenica zaključiti po slobodnoj ocjeni uzimajući u obzir isprave koje su stranke priložile te njihove iskaze ako je sud izveo dokaz saslušanjem stranaka (članak 264.).

  344.12.2018.

 • 12/4/2018

  18

  Obrazloženje iz Novele 2011. 

  ◦ Iz Prijedloga ZID ZPP – travanj 2011. (uz novi čl. 223. st. 2.);◦ O čl. 223.a.: “Time se, kao i slučajevima iz članka 17. ovoga Zakona, skraćuje i pojednostavnjuje postupak i u postupcima najmanje vrijednosti predmeta spora.”

  354.12.2018.

  Standard dokaza◦ Standard, kvantum, mjera dokaza: ◦ Koji stupanj uvjerenja je potreban da bi sud uzeo određenu činjenicu za dokazanu?

  ◦ Dva građanska standarda: izvjesnost i vjerojatnost◦ Zakon o parničnom postupku: do 1990. ‐ teorijska konstrukcija: 

  ◦ u zakonu nije bilo regulirano do novele V/1990.◦ izvjesnost: činjenice od kojih ovisi primjena norme materijalnog prava (materijalnopravna pitanja)

  ◦ vjerojatnost: utvrđivanje procesnih pretpostavaka (procesna pitanja)

  ◦ Čl. 221a: u odnosu na slobodnu ocjenu dokaza: sigurnost◦ „Ako sud na temelju izvedenih dokaza (članak 8) ne može sa sigurnošću utvrditi neku činjenicu….”

  364.12.2018.

 • 12/4/2018

  19

  “sigurnost”Čl. 221a: “Ako sud na temelju izvedenih dokaza (član 8) ne može sa sigurnošćuutvrditi neku činjenicu, o postojanju činjenice zaključit će primjenom pravila o teretudokazivanja.”

  “učiniti vjerojatnim”Čl. 352: “Žalitelj koji nije učinio vjerojatnim da je iz opravdanih razloga propustio u prvostupanjskom postupku položiti iznos potreban za podmirenje troškova u povodu izvođenja predloženog dokaza (član 153. stav 3) ne može u žalbi predložiti da se taj dokaz izvede.”Čl. 446. “Kad se na temelju vjerodostojne isprave može zahtjevati izvršenje po Zakonu o izvršnom postupku, sud će izdati platni nalog samo ako tužitelj učini vjerojatnim postojanje pravnog interesa za izdavanje platnog naloga. Ako tužitelj ne učini vjerojatnim postojanje pravnog interesa za izdavanje platnog naloga, sud će tužbu odbaciti.”Čl. 496a: “U postupku u privrednim sporovima u žalbi se mogu iznositi nove činjenice i predlagati novi dokazi samo ako žalitelj učini vjerojatnim da ih bez svoje krivnje nije mogao iznijeti odnosno predložiti do zaključenja glavne rasprave.”

  374.12.2018.

  “na brz i prikladan način”

  Čl. 40: “Ako je u slučaju iz stavka 2. ovog člana tužitelj vrijednost predmeta spora očito suviše visoko ili suviše nisko naznačio, tako da se postavlja pitanje stvarne nadležnosti, sastava suda ili prava na izjavljivanje revizije, sud će, najkasnije na pripremnom ročištu, a ako pripremno ročište nije održano, onda na glavnoj raspravi prije početka rasprave o glavnoj stvari, brzo i na prikladan način provjeriti točnost naznačene vrijednosti.

  Propisana metoda kao ograničenje u istraživanju

  Čl. 15: “Sud ocjenjuje, prema službenoj dužnosti, odmah poslije primitka tužbe, je li nadležan i u kojem je sastavu nadležan. To ocjenjivanje nadležnosti obavlja se na temelju navoda u tužbi i na temelju činjenica koje su sudu poznate.”

  Čl. 26: “U slučaju sumnje o postojanju i opsegu prava imuniteta objašnjenje daje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.”

  Čl. 74: “Prije donošenja rješenja o izuzeću uzet će se izjava od suca čije se izuzeće traži, a prema potrebi obavit će se i drugi izviđaji.”

  384.12.2018.

 • 12/4/2018

  20

  Čl. 97: “Ako posumnja u istinitost pismene punomoći, sud može rješenjem odrediti da se podnese ovjerena punomoć. Protiv tog rješenja nije dopuštena žalba.”Čl. 117.: “Ako stranka propusti ročište ili rok za poduzimanje kakve radnje u postupku i zbog toga izgubi pravo na poduzimanje te radnje, sud će toj stranci na njezin prijedlog dopustiti da naknadno obavi tu radnju (povrat u prijašnje stanje) ako ocijeni da postoje opravdani razlozi za propuštanje.”

  Činjenice od kojih ovisi primjena materijalnopravne norme: sigurnost, ali…

  Čl. 226.: “Ako se prema okolnostima može pretpostaviti da se kakav dokaz neće moći izvesti ili da se neće moći izvesti u primjerenom roku, ili ako dokaz treba izvesti u inozemstvu, sud će u rješenju o izvođenju dokaza odrediti rok do kojeg će se čekati izvođenje dokaza. Kad određeni rok protekne rasprava će se provesti bez obzira na to što određeni dokaz nije izveden.Čl. 153: “Sud će odustati od izvođenja dokaza ako iznos potreban za podmirenje troškova ne bude položen u roku što ga sud odredi. U tom će slučaju sud, s obzirom na sve okolnosti, po svojem uvjerenju ocijeniti od kakve je važnosti što stranka nije u roku položila iznos potreban za podmirenje troškova.”

  394.12.2018.

  Teret dokazivanja i teret tvrdnjeČl. 219. ZPP: Svaka stranka dužna je iznijeti činjenice i predložiti dokaze na kojima temelji svoj zahtjev ili kojim pobija navode i dokaze protivnika. (= čl. 7/1)◦ teret kao subjektivna obveza ‐ obveza prema samome sebi

  Teret iznošenja tvrdnji: onus proferendi◦ načelo akuzatornosti – obveza stranaka

  Teret predlaganja/podnošenja dokaza: onus probandi◦ subjektivan teret dokazivanja

  ◦ Ima li tereta ako je postupak organiziran po načelu inkvizitornosti?◦ Podjela odgovornosti između stranaka i suda ili isključiva odgovornost na jednoj strani?

  ◦ Promjene u čl. 7. – ograničenje ovlasti izvođenja dokaza po službenoj dužnosti

  404.12.2018.

 • 12/4/2018

  21

  Objektivni teret dokazivanjaČl. 221a: Opće pravilo o teretu dokazivanja

  “Ako sud na temelju izvedenih dokaza (članak 8) ne može sa sigurnošću utvrditi neku činjenicu, o postojanju činjenice zaključit će primjenom pravila o teretu dokazivanja.”◦ „Pravi” teret dokazivanja

  ◦ niti teret, niti se odnosi na dokazivanje

  ◦ “rizik neutvrdivosti, nedokazivosti”

  Kada dolazi do primjene institut tereta dokazivanja?◦ “nedokazivost”? ‐‐ veza sa standardom dokazivanja:

  ◦ viši standard dokaza – sigurnost   veća vjerojatnost da činjenica ostane nedokazana

  414.12.2018.

  Objektivni teret dokazivanja

  424.12.2018.

 • 12/4/2018

  22

  Pravila o teretu dokazivanjaPravna priroda pravila o teretu dokazivanja◦ gdje su propisana?◦ materijalno ili procesno pravo?

  Način propisivanja◦ izričito ili prešutno?

  Posljedice primjene pravila o teretu dokazivanja?◦ idem est non esse aut non probari◦ Je li ovo pravilo još aktualno?◦ Ovisnost o postavljenom standardu dokaza◦ dokazano  nedokazano (vjerojatnost)◦ dokazano da jest  non liquet dokazano da nije (izvjesnost)

  434.12.2018.

  Pravila o teretu dokazivanjaTRADICIONALNA PRAVILA

  ◦ “teret je na tužitelju”◦ probatio incubit actori◦ in dubio pro reo

  ◦ zašto u građanskom pravu?

  ◦ “prigovarajući, tuženik postaje tužitelj”◦ excipiendo, reus fit actor

  ◦ prebacivanje tereta dokazivanja;

  ◦ “negativne činjenice se ne dokazuju”◦ negativa non sunt probanda

  AKTUALNE TEORIJE

  ◦ teret dokazivanja izvodi se iz strukture pravne norme (teorija norme – klasični europski pristup)◦ svaka norma može se interpretirati kao 

  norma koja sadrži dijelove koji idu u prilog jednoj ili drugoj stranci

  ◦ svaka stranka dužna je dokazati one činjenice koje su za nju povoljne

  ◦ suvremene teorije:◦ okretanje tereta dokazivanja s obzirom na 

  narav pravnog odnosa: ocjena zakonodavca◦ sfere rizika ‐ pravno‐politička ocjena suda

  444.12.2018.

 • 12/4/2018

  23

  PrimjerTko drugome prouzroči štetu, dužan je naknaditi jeako ne dokaže da je šteta nastala bez njegovekrivnje. [Čl. 1045. ZOO]

  ◦ Teret dokazivanja za oštećenika?1. nastanak štete2. djelovanje štetnika3. uzročnost

  ◦ Teret dokazivanja za štetnika?1. nepostojanje krivnje.

  454.12.2018.

  Otvoreno pravosuđenje i teret dokazivanjaČl. 219. st. 2. ZPP

  Sud može do zaključenja prethodnog postupka, kad ocijeni da je to svrsishodno za pravilno rješenje spora, upozoriti stranke na njihovu dužnost iz st. 1. ovoga članka, a osobito na potrebu iznošenja odlučnih činjenica i predlaganja određenih dokaza te iznijeti razloge zbog kojih smatra da je to potrebno.

  Čl. 288a. St. 2. ZPP

  Sud će postavljanjem pitanja i na drugi svrsishodan način nastojati da se tijekom pripremnog ročišta iznesu sve odlučne činjenice, da se dopune nepotpuni navodi stranaka o važnim činjenicama, da se označe ili dopune dokazna sredstva koja se odnose na navode stranaka i, uopće, da se daju sva razjašnjenja potrebna za utvrđenje činjeničnog stanja važnog za odluku. U mjeri u kojoj je to potrebno radi ostvarivanja toga cilja, sud će sa strankama razmotriti i pravna pitanja spora.

  464.12.2018.

 • 12/4/2018

  24

  Teret dokazivanja po posebnim propisima: Zakon o radu

  47

  Članak 135. (Teret dokazivanja u radnim sporovima)(1) U slučaju spora iz radnog odnosa, teret dokazivanja je na osobi koja smatra dajoj je neko pravo iz radnog odnosa povrijeđeno, odnosno koja pokreće spor, akoovim ili drugim zakonom nije drukčije uređeno.(2) U slučaju spora oko stavljanja radnika u nepovoljniji položaj od drugih radnikaradi obraćanja radnika zbog opravdane sumnje na korupciju ili u dobroj vjeripodnošenja prijave o toj sumnji odgovornim osobama ili nadležnim tijelima državnevlasti, a što je dovelo do povrede nekog od prava radnika iz radnog odnosa, akoradnik učini vjerojatnim da je stavljen u nepovoljniji položaj i da mu je povrijeđenoneko od njegovih prava iz radnog odnosa, teret dokazivanja prelazi na poslodavcakoji mora dokazati da radnika nije stavio u nepovoljniji položaj od drugih radnika,odnosno da mu nije povrijedio pravo iz radnog odnosa.(3) U slučaju spora zbog otkaza ugovora o radu, teret dokazivanja postojanjaopravdanog razloga za otkaz ugovora o radu je na poslodavcu ako je ugovor o raduotkazao poslodavac, a na radniku samo ako je on ugovor o radu otkazao izvanrednimotkazom ugovora o radu.(4) U slučaju spora u vezi s radnim vremenom, ako poslodavac ne vodi evidenciju izčlanka 5. stavka 1. ovoga Zakona na propisani način, teret dokazivanja radnogvremena je na poslodavcu.

  4.12.2018.

  Pojedina dokazna sredstvaUVIĐAJ – ISPRAVE – SVJEDOCI – VJEŠTACI –STRANKE

  484.12.2018.

 • 12/4/2018

  25

  DOKAZNASREDSTVA

  predmetiuviđaja

  isprave

  svjedocivještaci

  stranke

  494.12.2018.

  UviđajTerminologija – uviđaj/očevidDefinicija:◦ Parnična radnja suda koja se sastoji u neposrednom promatranju i istraživanju svojstava osoba ili stvari

  Tko obavlja uviđaj?◦ parnični sud u punom sastavu;◦ predsjednik vijeća (228);◦ zamoljeni sudac (224/1).

  Obveza podvrgavanja uviđaju – DNK analiza?◦ paternitetski sporovi – slučaj Mikulić (ESLJP).

  Uviđaj i načelo neposrednosti.

  504.12.2018.

 • 12/4/2018

  26

  IspraveDefinicija isprava◦ „svaki predmet na kome je pismom zabilježena neka misao”

  ◦ digitalni, video i tonski zapisi?

  Važnost isprava kao dokaznog sredstva◦ neke se činjenice mogu dokazivati samo ispravama

  Vrste isprava◦ javne isprave i privatne isprave◦ domaće i inozemne isprave◦ dispozitivne ili konstitutivne◦ dokumentarne◦ izvornici i prijepisi (ovjereni i obični)

  514.12.2018.

  Javne ispravedefinicija◦ isprava koju je u propisanom obliku izdalo tijelo s javnim ovlastima u granicama svoje nadležnosti

  dokazna snaga◦ presumpcija istinitosti

  ◦ 230/1: smatra se istinitim ono što se u ispravi potvrđuje (ili određuje?)

  ◦ presumpcija autentičnosti

  oborive presumpcije – teret dokazivanja?

  presumpcije kod privatnih isprava?

  524.12.2018.

 • 12/4/2018

  27

  Edicija isprava= postupak pribavljanja isprava radi dokazivanja

  Od koga se isprave pribavljaju?◦ od stranke koja se poziva na ispravu (232/1)◦ od protivne stranke

  ◦ bezuvjetna dužnost:◦ ako se sama pozivala na ispravu◦ ako ju je po zakonu dužna predati◦ ako je zajednička za stranke

  ◦ inače: može ju uskratiti kao i svjedočenje ili odgovor na pojedino pitanje◦ “sankcija”: 233/5

  ◦ od treće osobe◦ ako ju je dužna predati ili je zajednička za stranku i trećega◦ mogućnost prisilnog izvršenja po pravilima ovršnog prava.

  534.12.2018.

  Svjedociosobe koje pred sudom trebaju dati iskaz o svojim prošlim zapažanjima

  svojstva◦ osobno dokazno sredstvo◦ nezamjenjivi ( vještak)

  tko može biti svjedok?◦ svaka fizička osoba koja može dati korisne informacije sudu

  544.12.2018.

 • 12/4/2018

  28

  SvjedociOpća dužnost svjedočenja kao građanska obveza◦ opseg:

  ◦ bezuvjetno: odaziv na poziv, opći podaci;◦ bezuvjetno: dužnost govorenja istine;

  Izuzeci od dužnosti svjedočenja◦ službena i vojna tajna;◦ profesionalne (pozivne) privilegije;◦ pravo uskraćivanja odgovora na pojedina pitanja

  ◦ čl. 238 ZPP;◦ iznimke: testes rogati, poslovni svjedoci; osobe dužne svjedočiti, 

  Zakletva (prisega) – asertorna i promisorna.

  554.12.2018.

  [email protected]

  564.12.2018.