graĐanskoprocesno pravo...85-92poena92 poena 9 77-84 poena 8 69-76 poena 7 61-68 poena 6 obavezna...

of 67/67
GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO PRAVO “P d t b d bd lbd j išt “Pravda treba da bude slobodna, jer nema ništa gore od podmitljive pravde; da bude potpuna, jer pravda ne sme da hramlje; da bude brza jer je pravda ne sme da hramlje; da bude brza, jer je sporost negacija pravde.” – nepoznati pisac N[email protected]

Post on 01-Jan-2020

4 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GRAĐANSKO PROCESNOPRAVOPRAVO

  “P d t b d b d l b d j išt“Pravda treba da bude slobodna, jer nema ništa gore od podmitljive pravde; da bude potpuna, jer pravda ne sme da hramlje; da bude brza jer jepravda ne sme da hramlje; da bude brza, jer je sporost negacija pravde.” – nepoznati pisac

  [email protected]

 • TTeme:

  O fOpšte informacije Izvori GPPOsnovni pravni pojmovi Građansko procesno pravoGrađansko procesno pravo Građanski sudski postupakP štit l ti i t d diPravo na pravnu zaštitu – elementi i standardi

 • Aktivna nastava/učenjeAktivna nastava/učenje

  “Um nije pos da koj treba nap niti nego“Um nije posuda koju treba napuniti, nego vatra koju treba rasplamsati” (Plutarh)

  Tradicionalna nastava Interaktivna nastava

  “Č k ž š ič čiti J di št ž š“Čoveka ne možeš ničemu naučiti. Jedino što možeš jeste da mu pomogneš da nauči sam” – Galilejo Galilej

 • Oni koji su naučili kako se uči, kažu da se najbolji rezultati postižu:

  Kada sami upravljamo svojim učenjemKada učenjem ispunjavamo sopstvene potrebeKada učestvujemoKada učestvujemoKada se učenje oslanja na iskustvoK d t ji t i f ij h č jKada postoji povratna informacija o uspehu učenjaKada nam ukazuju poštovanje

  Znanje je kao ljubav: što ga više delimo više gaZnanje je kao ljubav: što ga više delimo, više ga umnožavamo!

 • Ključni ishodi učenjaKljučni ishodi učenja R i č j i f k ij GPP Razume smisao, značaj i funkciju GPP; Razume standarde pružanja pravne zaštite u kontekstu

  principa vladavine prava;principa vladavine prava; Poznaje tok i sadržinu postupaka; Poznaje i ume pravilno da primeni procesnopravne Poznaje i ume pravilno da primeni procesnopravne

  norme; U stanju je da kompetentno diskutuje o problemima

  i il dcivilne procedure; Ume da sastavlja podneske i druga pismena; U d ti i k d t i d k k Ume da prati izmene u zakonodavstvu i sudsku praksu; Motivisan je da se dalje usavršava.

 • PoeniPoeni

  Maksimalno - 100 poena30 4 i j j30- 45 poena – ispunjavanjem predispitnih obaveza 10predispitnih obaveza 31- 55 poena – polaganjem

  10p p g j

  završnog ispita

  Vođenje jedinstvene evidencijeVođenje jedinstvene evidencije

 • Predispitne obavezePredispitne obaveze

  Aktivnost na predavanjima 15 poenaAktivnost na predavanjima 15 poenaRad na vežbama 15 poenaSimulacija suđenja 5 poenaSem.rad/Esej/Istraživački projekat 5 poenaj jPravno mišljenje 5 poena______________________________________Ukupno 45 poena

 • Evidencija o ispunjavanjuEvidencija o ispunjavanju predispitnih obavezap p

  • Jedinstvena evidencija o vrednovanju svih oblika rada, postignuća i angažovanja p g g jstudenta

  • Ukupan broj ostvarenih poena saopštava• Ukupan broj ostvarenih poena saopštava se na poslednjem času nastave

 • TestTestocena – 6 - 10

  O j j b j t č ih dOcenjuje se - broj tačnih odgovoraMaterija - do načela GPPPolaganjem testa - položeno prvopitanjep ta jeOcena važi u šk. 2018/2019 (zaključno

  sa oktobarskim rokom 2019)sa oktobarskim rokom 2019)

 • Polaganje završnog ispitaPolaganje završnog ispita

  Završni ispit polaže se usmeno. P t it j t i PPP j d it j i VPPPet pitanja, tri – PPP, jedno pitanje iz VPP,

  jedno pitanje iz IPP. Osvojeno 10 kredita - najmanje 61 poen

  ostvaren ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem završnog ispita.

 • OcenjivanjeOcenjivanje

  93 100 poena 1093-100 poena 1085-92 poena 985 92 poena 977-84 poena 869-76 poena 761 68 661-68 poena 6

 • Obavezna literatura:Obavezna literatura:Stanković, G., Građansko procesno pravo, prva sveska, Parnično procesno pravo, svako izdanje

  l 2010posle 2010. Stanković, G. Vanparnično i izvršno procesno pravo svako izdanje posle 2010pravo, svako izdanje posle 2010.

 • Osnovni zakoni:Osnovni zakoni:• Zakon o parničnom postupku

  • "Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US,Sl. glasnik RS , br. 72/2011, 49/2013 odluka US, 74/2013 - odluka US i 55/2014

  • Zakon o vanparničnom postupkuZakon o vanparničnom postupku•"Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - dr. zakon, 55/2014, 6/2015 i 106/2015 - dr. zakon

  Z k i š j i b b đ j• Zakon o izvršenju i obezbeđenju • "Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentičnotumačenje, 113/2017 - autentično tumačenje

 • Metodološka uputstva za rad

  Krajnji rok za početak učenja

  DANAŠNJI DAN!!!

 • Ovo nisu savetiOvo nisu saveti...

  Kako steći praktično upotrebljivo znanje?Kako naučiti gradjansko procesno pravo?

  Ozbiljan, kontinuiran i sistematski rad

  “korak po korak”

  B ižlji i t ditiBrižljivo i postepeno graditi: mozaik gradjanskog procesnog prava

 • Opšti pojmovi GPPOpšti pojmovi GPP

  Naša današnja tema - GPP

  Šta je građansko procesno pravo?ŠŠta reguliše?Čemu je namenjeno?j jZašto postoji potreba za sistemom građanskopravne zaštite?građanskopravne zaštite?

 • Podsećanje:Pravni odnosi, j ,pravni poredak

  Pravni odnosi - odnosi regulisani pravompravom

  Pravni poredak: stvaranje pravnihp j pnormi na osnovu odredjenogvrednovanja i njihovo ostvarivanjevrednovanja i njihovo ostvarivanje

  Dinamika pravnog poretka

 • PRAVNI POREDAK

  NORMATIVNIELEMENAT FAKTIČKI ELEMENATLjudske radnje

  PRAVNE VREDNOSTIŽivot, zdravlje,

  pravda mir pravnaPravne norme Ljudske radnje pravda, mir, pravna sigurnost...

 • Subjektivna pravaSubjektivna pravaŠta su?Šta su?

  instrumenti ostvarivanja individualnih (materijalnih i moralnih) potreba i interesa pravnih subjekatainstrumenti ostvarivanja pravnog poretkainstrumenti ostvarivanja pravnog poretka

  Kakva ovlašćenja pružaju titularima?da se na određeni način ponašajuda se na određeni način ponašajuda slobodno preduzimaju određene radnje, da se suzdrže od

  preduzimanja radnji

  Sadržina subjektivnih prava Apstraktno određena Konkretno određena Konkretno određena Društveno uslovljena i promenljiva kategorija - npr. pravo

  svojine, roditeljsko pravo…

 • Još (po)nešto o subjektivnim pravima...

  Kl ifik ij bj kti ihKlasifikacija subjektivnih pravajavna - privatna

  l t l tiapsolutna - relativna

  Gradjansko subjektivnoj jpravopravo koje proističe izp j pgrađanskopravnih odnosazbir svih oblašćenja kojapripadaju subjektugrađanskopravnog odnosa

 • Pravno ovlašćenje i pravna

  Pravni odnosobaveza

  Pravni odnosizvor pravnih ovlašćenja i pravnih dužnosti (obaveza)

  Subjekti pravnog odnosatitular pravnog ovlašćenja (ovlašćeno lice poverilac)titular pravnog ovlašćenja (ovlašćeno lice, poverilac)nosilac pravne obaveze (obavezno lice, dužnik)

  Sadržina subjektivnog pravazbir svih pravnih ovlašćenjaodredjena generalno (apstraktno) odredjena konkretno i pojedinačnoodredjena konkretno i pojedinačno

 • Materijalnopravni zahtevMaterijalnopravni zahtev

  Pravni odnos - izvor materijalnopravnih zahtevaSubjektivno pravo i materijalnopravni zahtevSubjektivno pravo i materijalnopravni zahtev

  Jedno subjektivno pravo –

  više materijalnopravnih zahtevaviše materijalnopravnih zahteva

  Subjektivno pravo bezt ij lmaterijalnopravnog

  zahteva

 • Terminološke napomene…pKonsenzusi za lakše sporazumevanjeGPP – skup pravila po kojima se pruža pravna zaštitapovređenim, ugroženim ili osporenim pravima iz:

  ličnih odnosaličnih odnosa, porodičnih odnosa, radnih odnosa, privrednihimovinskopravnih i drugih gradjanskopravnih odnosa (čl 1 ZPP)drugih gradjanskopravnih odnosa (čl. 1. ZPP)

  "Gradjanska subjektivna prava" - zajednički naziv za šaroliku grupu subjektivnih prava kojima se zaštita pruža po pravilima gradjanskog procesnog prava Dispozitivnost - osnovno obeležje "pravih" građanskopravnih

  odnosaodnosa

 • Tzv. građansko subjektivno pravo

  Izraz "građansko subjektivno pravo" tradicionalan opšteprihvaćenopšteprihvaćen neadekvatan

  k i t koristan ...Otvoren konkurs za adekvatan izraz....

  “Građansko subjektivno pravo"“Građansko materijalno pravo"Građansko materijalno pravo

 • Normalno ostvarivanjegradjanskih subjektivnih prava

  Ponašanje saglasno pravu Vršenje svih ovlašćenja Dobrovoljno ispunjavanje svih dužnostiDobrovoljno ispunjavanje svih dužnosti

  Spontano ostvarivanje građanskih subjektivnih pravaSpontano ostvarivanje građanskih subjektivnih prava=

  Spontano ostvarivanje normativnog pravnog poretka

  PoPoššten ten pravnipravni saobrasaobraććajaj + + popoššteniteni ljudiljudiPoverenjePoverenje memeđđu u ljudimaljudima

 • Kako i kada pravni poredak polaže ispit svoje "pravnosti"?

  Normativni pravni poredak - normativno programiranastvarnost, idealna apstrakcija, cilj, težnja...

  Mogućnost realizacije prava prinudnim putem• potvrda "pravne suštine" subjektivnih prava• potvrda "pravnosti" pravnog poretka

  Šta postoji kada nastaneŠta postoji kada nastane Šta nastaje ?

  potvrda pravnosti pravnog poretka

  Šta postoji kada nastane Šta postoji kada nastane nneskladesklad izmeizmeđđu u pravnihpravnih

  pravilapravila ii faktifaktiččkogkog ponaponaššanjaanja

  • "nepravo"• nedelotvoran i nestabilanpravni poredak,pravilapravila ii faktifaktiččkogkog ponaponaššanjaanja

  ljudiljudi??• paralizovan pravnisaobraćaj,• haos u pravnim odnosima

  ProtivpravnostProtivpravnost!!!!!!p

 • Šta je i čemu služi GPP?Šta je i čemu služi GPP?

  GPPGPP –– sskupkup norminormi kojimakojima susu regulisanregulisanii nanaččininii ((metodmetodii))sudskesudske zazašštitetite ii prinudnogprinudnog ostvarivanjeostvarivanje gragrađđanskihanskihsubjektivnihsubjektivnih pravapravasubjektivnihsubjektivnih pravaprava

  ČEMU SLUŽI? Pružanju sudske zaštite i prinudnog ostvarivanjaGSP koja nisu ostvarena spontano, na normalan iuobičajeni načinSudska zaštita – organizovane pravna zaštitaSudska zaštita organizovane pravna zaštitaNužna dopuna građanskom materijalnom pravuInstrument za ostvarivanje građanskog materijalnogprava

 • Funkcija GPPFunkcija GPP

  da omogući zaštitu priznatih GSP

  da spreči anarhiju u građanskopravnimodnosima

  da potvrdi "pravnost" građanskogmaterijalnopravnog poretkamaterijalnopravnog poretka

 • Šta može biti povod za pružanje pravne zaštite?

  • Opišite situaciju u kojoj ste Vi ili neko koga poznajete imali potrebu za sudskom pravnom zaštitom?p

  • Da li ste je tražili? Ak i t i k jih l ?• Ako niste, iz kojih razloga?

  • Kako je nastala situacija rešena?Kako je nastala situacija rešena?

 • Povodi za pružanje pravne zaštitep j p

  POVREDA GSP - neispunjenje pravne dužnostip j j p

  UGROŽAVANJE GSP - postojanje opasnosti da pravo neće moći da se ostvarida se ostvari

  OTKLANJANJE STANJA STVORENOG PROTIVPRAVNIM PONAŠANJEM - otklanjanje posledicaPONAŠANJEM - otklanjanje posledica

  POTREBA ZA PRAVNOM PROMENOM - uz sadejstvo suda

  POTREBA ZA PRINUDNIM OSTVARIVANJEM PRAVA

  izvršenje sudske odluke

  POTREBA ZA PROVOZORNOM ZAŠTITOMobezbedjenje budućeg ostvarivanja potraživanja

  izvršenje sudske odluke

  obezbedjenje budućeg ostvarivanja potraživanja

 • CivilnoCivilno nepravonepravoCivilnoCivilno nepravonepravoCivilniCivilni deliktdeliktCivilniCivilni deliktdelikt

 • Pružanje pravne zaštitePružanje pravne zaštite =

  Zadovoljenje pravozaštitne potrebe

 • Vrste građanskih sudskihgpostupaka

  Parnični postupak

  Vanparnični postupak

  Izvršni postupak

  Stečajnipostupak

  Skup pravila kojima su regulisani standardniinstrumenti, sredstva i tehnike (metodi) pružanjapravne zaštite na području građanskopravnihodnosa

 • Predmet GSPPredmet GSP

  Gradjanskopravna stvar:

  P t k j tič i lič ih dič ihPravna stvar koja potiče iz ličnih, porodičnih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa

 • GPP - grana pravnog sistema

  GPP = skup pravila kojima je regulisangrađanski sudski postupakgrađanski sudski postupak

  GPP – pravila po kojima se postupa

  GPP ne stvara nova materijalna prava i obaveze za pravne subjektei obaveze za pravne subjekte

 • Još nekoliko važnih stvariJoš nekoliko važnih stvari ...

  GPP reguliše jedan naročiti pravni odnos - procesnopravni odnos:uslove za zasnivanje razvijanje iuslove za zasnivanje, razvijanje i prestanak procesnopravnog odnosaprocesna ovlašćenja i procesne dužnosti procesnih subjekatap j

 • S k GPPStruktura GPP

  Organizaciono GPP 

  Funkcionalno GPP

 • Organizaciono GPPOrganizaciono GPP

  Organizacioni propisi deo: ustavnog pravaupravnog pravaradnog pravakrivičnog procesnog pravag p g pgradjanskog procesnog prava

  Organizaciono procesno pravo - posebnanaučna disciplina

 • Funkcionalno GPP

  Sk il k ji liš i d dj j

  Funkcionalno GPP

  Skup pravila kojima se regulišu i odredjuju:pretpostavke za preduzimanje procesne d l t tidelatnosti,subjekti procesnog odnosa, sadržina procesnih ovlašćenja i dužnosti subjekata u postupkusadržina, oblik i dejstvo procesnih radnji

  GdeGde susu sadrsadržžaniani funkcionalnifunkcionalni propisipropisi??u u procesnimprocesnim zakonimazakonimauu p ocesp oces a o aa o au u pojedinimpojedinim materijalnopravnimmaterijalnopravnim zakonimazakonima

 • GPP kao pravna naukaGPP kao pravna nauka

  Relativno mlada nauka

  Razvoj GPP pod okriljem građanskogpravap

  Gajeva podela građanskog prava - lica, stvari i tužbestvari i tužbe

  E i ijE i ij GGPPPP didi 1919 kkEmancipacijaEmancipacija GGPP PP –– sredinasredina 19. 19. vekavekaOskar Oskar BilovBilov –– uuččenjeenje o o procesnopravnomprocesnopravnomodnosuodnosu

 • Gradjansko procesno pravo u Srbiji

  Počatak nastavePočatak nastave 1840. god., na Liceju u Kragujevcu

  PrviPrvi nastavniknastavnikJovanJovan SterijaSterija PopoviPopoviććJovan Jovan SterijaSterija PopoviPopovićć

  “L ž i l ž ” “T di ” “Ki J j ”“Laža i paralaža”, “Tvrdica”, “Kir Janja”, “Pokondirena tikva” ...

 • Razvoj pravne zaštiteP tP tRazvoj pravne zaštitegrađanskih

  P u t P u t građanskih

  subjektivnih pravaodod ““pravaprava jajaččegeg” do ” do sudskogsudskog

  šštittit h ih isubjektivnih pravapravozapravozašštitnogtitnog mehanizmamehanizmaod samovlasnog zadovoljenja do

  sudske pravne zaštitesudske pravne zaštite

 • Razvoj pravne zaštitegrađanskih subjektivnih prava

  Građanski sudski postupak i t ij ki j t iji t k štitistorijski najstariji postupak za zaštitu pravaGrađanski sudski postupak ij l t t k lik i lj d k k lt socijalna ustanova stara koliko i ljudska kultura dinamična ustanova dugotrajan razvoj mehanizama pravne zaštite dugotrajan razvoj mehanizama pravne zaštite

  IstorijaIstorija gradjanskoggradjanskog sudskogsudskog postupkapostupkaIstorijaIstorija gradjanskoggradjanskog sudskogsudskog postupkapostupka==

  IstorijaIstorija civilizacijecivilizacije

 • Etape u razvoju pravne zaštitegrađanskih subjektivnih prava

  1.1. ETAPAETAPA: : NeregulisanaNeregulisana privatnaprivatna pravdapravda

  Upotreba sopstvene sile za zaštitu pravakompromis, arbitri

  Civilno nepravo = krivično nepravoCivilno nepravo krivično nepravoKrvna osveta

 • EtapeEtape...

  2. ETAPA: Regulisana privatna pravda

  Šta se posle dogodilo...?p gPojedinci sami rešavaju svoje sporoveKrajnje primitivan postupak, sastavljen od izvesnih

  formalnostiformalnosti – svečane reči, svečani gestovi

  Ciljevi: j– uneti red u rešavanje sporova – obezbediti autoritet postignutom rešenju

 • EtEtape...

  3. 3. ETAPAETAPA: : ZajednicaZajednica uzimauzima nana sebesebei i ji i j ddizricanjeizricanje pravdepravde

  K ijKasnije...Država uzima na sebe ulogu nepristrasnog trećeg koji rešava sporrešava sporOrgani koji presuđuju (vladar, sveštenici,

  odrasli muškarci na skupštini...)od as uš a c a s upšt )

  NemaNema sudovasudova, , nemanema postupkapostupka

 • EtEtape...

  4. ETAPA: Organizovanje sudova ipropisivanje postupka

  Zatim, država...Organizuje stalne sudovePropisuje i uređuje postupakIzvršava sudske odluke

 • EtEtape...

  5. ETAPA: Država potčinjena pravilima 

  K ij

  postupka

  Kasnije ....Razvoj pravne kulturePotčinjavanje države formama postupkaOdnos prava i sileForma postupka – garantija prava i sloboda pojedinca

 • EtEtape... 6. ETAPA: Savremena pravna zaštita

  Konačno, ...DržavaDržava

  zabranjuje samovlasno zadovoljenjemonopolizuje pružanje pravne zaštitemonopolizuje pružanje pravne zaštiteorganizuje pravosudnu službuuređuje postupak za sudsku zaštitu građanskihuređuje postupak za sudsku zaštitu građanskihsubjektivnih pravapriznaje pravo na pravnu zaštitup j p p

 • Pravo na pravnu zaštituPravo na pravnu zaštitu Pravo na pravosuđePravo na pravosuđe

  Pravo na pristup pravdi p p p

  (Access to justice)

  ŠŠPRAVO NA PRAVNU ZAPRAVO NA PRAVNU ZAŠŠTITU TITU

  ŽŽPARADIGMA PRAVNE DRPARADIGMA PRAVNE DRŽŽAVEAVE

 • Pravo na pravnu zaštituPravo na pravnu zaštituPravo na pravično suđenje

  i ht t f i t i l- right to a fair trial -

  Pravo koje pojedinac ima prema državiosnovno ljudsko pravoosnovno ljudsko pravobezuslovno pravoautonomno pravoautonomno pravo

  Instrument za ostvarivanjesubjektivnih prava pojedinacasubjektivnih prava pojedinacaobjektivnog pravnog poretka

 • Pravo na pravnu zaštitu i građanskosubjektivno pravo

  Pravo na pravnu zaštitu – autonomno javno subjektivnopravo, pravo garantovano ustavom i međunarodnim p , p gdokumentima o ljudskim pravima

  Pravo na pravnu zaštitu NIJE “ratno oružje” GSP

  PARALELNOSTGradjansko subjektivno

  pravo

  Pravo napravnu zaštitu

  PARALELNOST

  KOMPLEMENTARNOST

  FUNKCIONALNApravo FUNKCIONALNA POVEZANOST

 • Titulari prava na pravnu zaštituTitulari prava na pravnu zaštitu

  SVAKO ko tvrdi da ima potrebu za pravnomzaštitom

  lica čija su prava povređena ili ugroženatreća lica koja su ovlašćena da štite tuđa subjektivnapravadržavni organi koji su dužni da štite tuđa subjektivnaprava i javni interes

  PravoPravo nana pravnupravnu zazašštitutituPravoPravo nana pravnupravnu zazašštitutitu–– univerzalnouniverzalno, op, opšštete pravopravo ––

 • Kako se ostvaruje pravo na pravnuzaštitu?

  Samozaštitavanredni, supsidijarni, izuzetni oblik pružanja, p j , p jpravne zaštite, predviđen zakonom, reliktprošlosti, dopuna sudskoj pravnoj zaštitip , p j p j

  Kada je samozaštita dopuštena?Oblici samozaštiteOblici samozaštite(samoodbrana, samovlasno zadovoljenje) Nedostaci samozaštiteNedostaci samozaštite

  Sudska pravna zaštita

 • Kako se vrši pravo na pravnuKako se vrši pravo na pravnuzaštitu?

  Traženjem pravne zaštite određenesadržinesadržine

  – preduzimanjem inicijalne procesne radnje, tj k t j t ktj. pokretanjem postupka

  Šta odredjuje tražilac sudske pravneŠta odredjuje tražilac sudske pravnezaštite:

  od koga zaštitu tražiprema kome zaštitu tražiu čemu se zaštita sastoji

 • Pravo na pravnu zaštitu – poluga zaPravo na pravnu zaštitu poluga zastavljanje u pokret sudskog

  h imehanizma

 • Dužnost suda da pruži pravnu zaštitu

  Pravo na pravnu zaštitu = pravo na zakonituPravo na pravnu zaštitu = pravo na zakonitudelatnost suda, “pravo na pravdu”

  DUŽNOSTI SUDA:

  da inicijalnu radnju uzme u razmatranjeda inicijalnu radnju uzme u razmatranjeda sprovede zakonom propisani postupakda donese pravilnu odluku

  OOdlukadluka je je pravilnapravilna kadkad jeje: : 

  zakonitazakonita, , pravednapravedna ii pravipraviččnana

 • P štitPravo na pravnu zaštitupravna država, princip vladavine prava

  Pravo na pravnu zaštitu

  p , p p p

  p

  paradigma pravne države

  instrument za ostvarivanje principavladavine prava

  Gde se nalazi “pravo”?

  ZAKONI

  SUDSKE ODLUKE

 • (Pred)uslovi za ispunjavanje ( ) p j jstandarda pravičnog suđenja

  Politička opredeljenost države da poštuje prava pravnihPolitička opredeljenost države da poštuje prava pravnih subjekata Odgovornost države prema pojedincu u zaštitiOdgovornost države prema pojedincu u zaštiti individualnih prava i u vršenju pravosudne funkcije

  dužnost države da stvori uslove za ostvarivanje pravadužnost države da stvori uslove za ostvarivanje prava na pravično suđenje

  Proces standardizacije i internacionalizacije Proces standardizacije i internacionalizacije prava na pravično sudjenjeprava na pravično sudjenjeprava na pravično sudjenjeprava na pravično sudjenje

 • Pravo na pravično sudjenjePravo na pravično sudjenje

  Član 6 Evropske konvencijeČlan 6 Evropske konvencijePravo na pravično suđenje

  Svako, tokom odlučivanja o njegovim građanskim pravima iobavezama ili o krivičnoj optužbi protiv njega, ima pravo napravičnu i javnu raspravu u razumnom roku predpravičnu i javnu raspravu u razumnom roku prednezavisnim i nepristrasnim sudom, obrazovanim na osnovuzakona. Presuda se izriče javno, ali se štampa i javnostmogu isključiti s celog ili s dela suđenja u interesu morala, javnog reda ili nacionalne bezbednosti u demokratskomdruštvu kada to zahtevaju interesi maloletnika ili zaštitadruštvu, kada to zahtevaju interesi maloletnika ili zaštitaprivatnog života stranaka, ili u meri koja je, po mišljenjusuda, nužno potrebna u posebnim okolnostima kada bi j t l d šk di i t i djavnost mogla da naškodi interesima pravde.

 • Sadržina prava na pravično suđenjeSadržina prava na pravično suđenje

  Kompleksno pravo – uključuje niz posebnih procesnih ljudskih prava:procesnih ljudskih prava: ◦ Pravo na pristup sudu ◦ Pravo na nepristrasan i nezavisan sud ustanovljen p j

  zakonom◦ Pravo na postupak odgovarajućeg kvaliteta: Pravo da se bude saslušan u sudskom postupku Pravo na kontradiktoran sudski postupak Pravo na jednakost u korišćenju procesnih sredstava (“jednakostPravo na jednakost u korišćenju procesnih sredstava ( jednakost

  u oružju“) Pravo na javnost u postupku

  Pravo na rešavanje pravne stvari u razumnom roku Pravo na rešavanje pravne stvari u razumnom roku.

 • Uslovi od kojih zavisi pružanje pravne zaštite zadovoljavajućeg kvaliteta

  Slobodan pristup pravosuđu (javnoj službi)Slobodan pristup pravosuđu (javnoj službi)Dostupnost pravosuđa

  (oslobođenje od plaćanja troškova(oslobođenje od plaćanja troškova postupka, besplatna pravna pomoć...)

  Postojanje delotvornog efikasnog iPostojanje delotvornog, efikasnog i kvalifikovanog pravosudnog aparataDobri zakoni (valjana procedura)Dobri zakoni (valjana procedura)...

 • Kakva se pravna zaštita očekuje od države?

  Pravna zaštita maksimalnog kvaliteta:- zakonita pravna zaštita- zakonita pravna zaštita - efikasna pravna zaštita

  ( đ j k )(suđenje u razumnom roku)- ekonomična pravna zaštita

 • Kako da ispitamo da li se pravnoKako da ispitamo da li se pravnona pravnu zaštitu zaista ostvaruje?

  Da analiziramo zakone i vrednosno ih ocenimo?DA

  Da analiziramo pravnu praksu?DA

  Da ispitamo da li su građani zadovoljni načinom na koji se pravna zaštita pruža?

  DADA

 • Šta ne treba izgubiti iz vida?Šta ne treba izgubiti iz vida?“ Postupak živi postupak ne čine samo formule“...Postupak, živi postupak, ne čine samo formule

  zakonskog teksta. Za stvarnu vrednost postupkapresudnu ulogu imaju LJUDI kojima je povereno dapresudnu ulogu imaju LJUDI kojima je povereno dasadržinu zakonskih propisa sprovedu u život...”

  “...Zakone primenjuju ljudi. Od moralnih kvalitetaprimenjivača zakona, možda mnogo više odnjihove stručne spreme, zavisi da li će se i kolikojedna određena država približiti idealu pravnedržave.

  Prof. dr Milivoje Marković

 • Šta učiniti da put do pravde ne izgleda ovako !!!