graĐansko procesno pravo - · pdf fileĐjuričin b., gradjansko procesno pravo, podgorica,...

of 58/58
GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO Prof. dr Nevena Petrušić, E-mail: [email protected]

Post on 03-Feb-2018

311 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GRAANSKO PROCESNO PRAVO

  Prof. dr Nevena Petrui, E-mail: [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • Sadraj

  Opte informacije Osnovni pojmovi Graansko procesno pravo Graanski sudski postupak Izvori GPP Pravo na pravnu zatitu

 • Um nije posuda koju treba napuniti, nego vatra koju treba rasplamsati

  (Plutarh)

  Model aktivne nastave/uenja

  http://www.imajlar.com/free_clipart/construction_clipart/construction_clipart_house.gif

 • Oekivani ishodi aktivne nastave/uenja

  razume smisao, znaaj i funkciju civilne procedure i njenih pravnih instituta

  poznaje tok i sadrinu postupaka civilnopravne zatite usvaja principe i stadarde u pruanju pravne zatite i

  svestan je njihovog znaaja za ostvarivanja principa vladavine prava;

  ume da pravno kvalifikuje i reava procesni problem; u stanju je da kompetentno disktuje o problemima civilne

  procedure savladao/la je tahniku pisanja pravnih dokumenta; u stanju je da prati izmene u zakonodavstvu i sudsku

  praksu; motivisan/a je da se permanentno profesionalno

  usavrava

 • Poeni u ispunjavanju predispitnih aktivnosti i na zavrnom ispitu

  Maksimalnih 100 poena

  30-54 poena poeni steeni ispunjavanjem predispitnih obaveza

  31-46 poena poeni steeni polaganjem zavrnog ispita

  10

  Voenje jedinstvene evidencije o ispunjavanju predispitnih obaveza

 • Predispitne aktivnosti Prisustvo predavanjima 15 poena Prisustvo vebama 15 poena Aktivnost na predavanjima 4 poena Aktivnost na vebama 4 poena Dva testa 2 x 6 poena = 12 poena Simulacja suenja 2 poena Seminarski rad/esej/ istraivaki projekat 2 poena __________________________________________ UKUPNO 54 poena

 • Poeni u ispunjavanju predispitnih aktivnosti i na zavrnom ispitu

  Maksimalno - 100 poena

  30-54 poena poeni steeni ispunjavanjem predispitnih obaveza

  31-46 poena poeni steeni polaganjem zavrnog ispita

  10

  Voenje jedinstvene evidencije

  o ispunjavanju predispitnih obaveza

 • Teme za kolektivne istraivake projekte

  Mehanizmi za zatitu kolektivnih prava i interesa Pravo na pristup sudu dometi i limiti Poverenje graana/ki u sudove

 • Stankovi, G., Graansko procesno pravo, Prva sveska, Gradjansko parnino procesno pravo, Ni, 2010.

  Stankovi, G., Graansko procesno pravo, Druga sveska Vanparnino i izvrno procesno pravo, opti delovi, Ni, 2007.

  Obavezna literatura:

 • Aktuelna literatura na domaim pravnim fakultetima:

  Pozni, B., Raki Vodineli V., Graansko procesno pravo, Beograd, 2011.

  Starovi, B., Kea R., Graansko procesno pravo, Novi Sad, 2001.

  juriin B., Gradjansko procesno pravo, Podgorica, 2011.

  Palakovi, D., Gradjansko parnino procesno pravo, Kragujevac, 2007.

 • Starija literatura: Markovi, M., Graansko procesno pravo, knj. I, sv. 1. Beograd, 1957; Markovi M., Graansko procesno pravo, knj. I, sv. 2. Ni, 1982; Blagojevi, B., Naela privatnoga procesnog prava, Beograd, 1936; Aranelovi, D., Gradjansko procesno pravo Kraljevine Jugoslavije, Beograd, 1934; Zuglia, S., Gradjanski parnini postupak FNRJ, Zagreb, 1957; Juhart, J., Civilno procesno pravo, Ljubljana, 1961.

  Za pisce seminarskih radova i eseja, za znatieljne...

  Dopunska literatura:

  http://www.athenslimestone.lib.al.us/images/ED00288_%5B1%5D.gif

 • Ispit

  Ispitna pitanja - 3 oblasti, 4 pitanja Ocena na ispitu - ocena celokupnog rada i pokazanog znanja na na predispitnim aktivnostima i samom ispitu Parcijalno polaganje ispita

 • Metodoloka uputstva...

  Kako stei praktino upotrebljivo znanje? Kako nauiti gradjansko procesno pravo? Ozbiljan, kontinuiran i sistematski rad

  Postepeno graditi mozaik gradjanskog procesnog prava

  sistem korak po korak

 • Opti pojmovi GPP

  ta je gradjansko procesno pravo? ta regulie? emu je namenjeno? Zato postoji potreba za sistemom graanskopravne zatite?

 • Elemantarni pojmovi teorije prava...

  Podseanje...

 • Pravni odnosi, pravni poredak Drutveni odnosi Pravni odnosi = odnosi regulisani pravom

  Pravni odnosi kao deo pravnog poretka Pravni poredak: stvaranje pravnih normi na osnovu

  odredjenog vrednovanja i njihovo ostvarivanje

  Dinamika pravnog poretka

 • Pravni poredak

  Pravni poredak

  Normativni elemenat

  Faktiki elemenat

  Pravne vrednosti

 • Subjektivna prava Subjektivna prava

  instrumenti ostvarivanja individualnih (materijalnih i moralnih) potreba i interesa pravnih subjekata instrumenti ostvarivanja pravnog poretka

  Subjektivno pravo - ovlaenje pravnog subjekta da se na odreeni nain ponaa da slobodno preduzima odreene radnje, odn. da

  se uzdri od preduzimanja radnji Sadrina subjektivnih prava drutveno odreena i promenljiva kategorija - npr.

  pravo svojine, roditeljsko pravo

 • Jo (po)neto o subjektivnim pravima...

  Klasifikacija subjektivnih prava javna - privatna apsolutna - relativna

  Gradjansko subjektivno pravo pravo koje proistie iz gradjanskopravnih odnosa zbir svih oblaenja koja pripadaju subjektu gradjanskopravnog odnosa

 • Pravni odnos izvor pravnih ovlaenja i pravnih dunosti (obaveza) Subjekti pravnog odnosa titular pravnog ovlaenja (ovlaeno lice, poverilac) nosilac pravne obaveze (obavezno lice, dunik) Sadrina subjektivnog prava

  zbir svih pravnih ovlaenja odredjena generalno (apstraktno) odredjena konkretno i pojedinano

  Pravno ovlaenje i pravna obaveza

 • Materijalnopravni zahtev

  Pravni odnos - izvor materijalnopravnih zahteva

  Subjektivno pravo i materijalnopravni zahtev

  Jedno subjektivno pravo

  vie materijalnopravnih zahteva

  Subjektivno pravo bez materijalnopravnog zahteva

  prazno

 • Terminoloke napomene Konsenzusi za lake sporazumevanje

  GPP - skup pravnih pravila po kojima se prua pravna zatita povreenim, ugroenim ili osporenim pravima iz:

  linih odnosa, porodinih odnosa, radnih odnosa, trgovakih imovinskopravnih i drugih gradjanskopravnih odnosa (l. 1. ZPP)

  "Gradjanska subjektivna prava" zajedniki naziv za aroliku grupu pravnih odnosa kojima se zatita prua po pravilima gradjanskog procesnog prava Dispozitivnost - osnovno obeleje "pravih" graanskopravnih odnosa

 • Graansko subjektivno pravo

  Izraz "graansko subjektivno pravo"

  tradicionalan opteprihvaen neadekvatan koristan ...

  Otvoren konkurs za adekvatan izraz....

  Gradjansko subjektivno pravo" Gradjansko materijalno pravo"

 • Normalno ostvarivanje gradjanskih subjektivnih prava

  Ponaanje saglasno pravu Vrenje ovlaenja Dobrovoljno ispunjavanje pravnih dunosti

  Poten pravni saobraaj + poteni ljudi Poverenje meu ljudima

  Spontano ostvarivanje gradjanskih subjektivnih prava =

  Spontano ostvarivanje normativnog pravnog poretka

 • Kako i kada pravni poredak polae ispit svoje "pravnosti"?

  Normativni pravni poredak - normativno programirana stvarnost, idealna apstrakcija, cilj, tenja...

  Nesklad izmeu pravnih pravila i faktikog ponaanja

  ljudi

  Protivpravnost!!!

  ta nastaje ? "nepravo" nedelotvoran i nestabilan pravni poredak, paralizovan pravni saobraaj, haos u pravnim odnosima

  Mogunost realizacije prava prinudnim putem potvrda "pravne sutine" subjektivnih prava potvrda "pravnosti" pravnog poretka

 • ta je i emu slui graansko procesno pravo?

  Skup normi kojima su regulisani naini (metodi) zatite i prinudnog ostvarivanje graanskih subjektivnih prava Mehanizam za pruanje organizovane pravne zatite Instrument za ostvarivanje graanskog materijalnog prava Nuna dopuna graanskom materijalnom pravu

 • Funkcija graanskog procesnog prava

  da sprei anarhiju u gradjanskopravnim odnosima

  da potvrdi "pravnost" graanskog materijalnopravnog poretka

  da omogui zatitu priznatih gradjanskih subjektivnih prava

 • Povodi za pruanje pravne zatite

 • Povodi za pruanje pravne zatite

  POVREDA GRAANSKOG SUBJEKTIVNOG PRAVA neispunjenje pravne dunosti

  UGROAVANJE GRAANSKOG SUBJEKTIVNOG PRAVA postojanje opasnosti da pravo nee moi da se ostvari

  OTKLANJANJE STANJA STVORENOG PROTIVPRAVNIM PONAANJEM otklanjanje posledica POTREBA ZA PRAVNOM PROMENOM potreba za promenom uz sadejstvo suda

  POTREBA ZA PROVOZORNOM ZATITOM obezbedjenje budueg ostvarivanja potraivanja

  POTREBA ZA PRINUDNIM OSTVARIVANJEM PRAVA efektuacija sudske odluke

  Civilno nepravo

  Civilni delikt

 • Postupak za sudsku zatitu i sudsko ostvarivanje graanskih subjektivnih prava i graanskog materijalnog prava

  Graanski sudski postupak

  Skup pravila kojima su regulisani standardni instrumenti, sredstva i tehnike (metodi) pruanja pravne zatite na podruju graanskopravnih odnosa

 • Gradjanskopravna stvar

  Predmet gradjanskog sudskog postupka

  Pravna stvar koja potie iz linih, porodinih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih graanskopravnih odnosa

 • GPP = skup pravila kojima je regulisan gradjanski sudski postupak

  Gradjansko procesno pravo kao grana pravnog sistema

  GPP pravila po kojima se postupa

  GPP ne stvara nova materija