pravni fakultet u zagrebu katedra za građansko procesno pravo

of 41/41
Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za građansko procesno pravo Katarina Logožar KONSEKUTIVNO PRIKAZIVANJE PROCESNIH INSTITUTA KROZ OBRAĐIVANI SPOR seminarski rad Voditelj seminara: mr. sc. Jasnica Garašić Zagreb, lipanj 2002.

Post on 31-Dec-2016

220 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za graansko procesno pravo

  Katarina Logoar

  KONSEKUTIVNO PRIKAZIVANJE PROCESNIH INSTITUTA KROZ OBRAIVANI SPOR

  seminarski rad

  Voditelj seminara: mr. sc. Jasnica Garai

  Zagreb, lipanj 2002.

 • S A D R A J

  1. UVOD................................................................................................................................... 1

  2. OPIS SADRAJA, TIJEKA I ZAVRETKA SPORA........................................................ 2

  3. O TUBI............................................................................................................................... 10

  3.1. OPA PRAVILA O SADRAJU PODNESKA..................................................................................... 10 3.2. POBLIE ODREDBE O SADRAJU TUBE (l. 186 ZPP)................................................................ 12 3.3. SUPARNIARSTVO SUBJEKTIVNA KUMULACIJA.................................................................... 12

  4. NADLENOST I SASTAV SUDA..................................................................................... 14

  5. ZASTUPNICI....................................................................................................................... 16

  6. PRESUDA ZBOG IZOSTANKA....................................................................................... 19

  7. PRIJEDLOG ZA POVRAT U PRIJANJE STANJE I ALBA..................................... 22

  8. DOKAZIVANJE.................................................................................................................. 25

  9. PRESUDE............................................................................................................................ 27

  10. ALBE................................................................................................................................. 29

  11. REVIZIJA............................................................................................................................ 32

  12. DOJMOVI S ROITA...................................................................................................... 34

  LITERATURA

  IZVORI

 • 1

  1. UVOD

  Svakodnevno nastaju razliiti pravni odnosi meu ljudima,

  koji su regulirani razliitim materijalnopravnim propisima. Ti

  propisi odreuju kako bi se stranke pravnih odnosa trebale

  ponaati. Stranke tih odnosa smo mi ljudi, gledajui izvanjski

  vrlo slini (svi, u pravilu, imamo oi, nos, ruke, noge...),

  ali ipak sutinski smo toliko razliiti, posebni, jedinstveni

  i neponovljivi. Ljudska razliitost rezultat je genetskog

  nasljea i okoline u kojoj ivimo, a reflektira se u svim

  ivotnim situacijama, pa tako i u pravnim odnosima. Naime,

  ljudi esto povreuju i ugroavaju svojim ponaanjem

  (injenjem, proputanjem...) druge ljude. Ponekad to ine

  svjesno i namjerno, a ponekad nesvjesno, djelujui ak i u

  najboljoj namjeri. Mnoge se ivotne situacije, problemi,

  nesporazumi... mogu rijeiti razgovorom, sporazumijevanjem

  meu ljudima. I u tome se ogleda ljudska osobnost,

  tolerantnost, miroljubivost, demokratinost,... No, postoje

  neke situacije koje nismo u mogunosti rijeiti sami, a nuno

  nam je potrebna zatita tih povrijeenih ili ugroenih

  subjektivnih prava. Na podruju graanskog prava tada smo

  ovlateni pokrenuti parnini postupak i povjeriti rjeavanje

  nastalog spora treem, sudu. Sud je u obavljanju te zadae

  samostalan i nezavisan, vezan je samo pri ocjeni dokaza opim

  zakonima logike, iskustvom, psihologijom, dostignuima

  znanosti...

  U ovom seminarskom radu pokuat u, na temelju

  obraivanog spisa, konsekutivno obraditi procesnopravne

  institute koji su se u njemu primjenjivali. Pri pisanju ove

  radnje sluila sam se udbenikom iz graanskog procesnog

  prava, sudskim spisima, zakonima i jednim dijelom vlastitim

  iskustvom. Na kraju seminarskog rada izloit u svoje dojmove

  sa sudskih roita i boravka na sudu.

 • 2

  2. OPIS SADRAJA, TIJEKA I ZAVRETKA SPORA

  Pred Opinskim sudom u akovcu pokrenut je 5. studenog

  1992. parnini postupak, neposrednim podnoenjem tube sudu u

  tri primjerka, pod brojem P-909/92. Time je zasnovan dvostrani

  procesni odnos izmeu 1. tuitelja L. T. i 2. tuiteljice L.

  B., zastupanih po punomoniku koji nije odvjetnik S. V., i

  suda.

  Tubom je pokrenut radni spor radi ponitenja odluke koju

  je donio tuenik G. d.o.o. zastupan po direktoru te pravne

  osobe R. Z. U tubi se navodi da su tuitelji bez pisanog

  ugovora zasnovali kod tuenika radni odnos na neodreeno

  vrijeme. Direktor tuenika im je 7. listopada 1992. usmeno

  priopio da su tehnoloki viak i da im radni odnos prestaje.

  Na takvu odluku tuitelji su uloili prigovor. Oni su tvrdili

  da je ta usmena odluka nezakonita i zato su sudu podnijeli

  tubu istaknuvi dva zahtjeva, da se poniti odluka o otkazu i

  da ih tuenik vrati na njihova radna mjesta.

  Dostavom tube tueniku poela je tei parnica i zasnovan

  je trostrani procesni odnos. Ujedno su zasnivanjem

  litispendencije nastupili i odreeni procesnopravni i

  graanskopravni uinci.1

  25. sijenja 1993. odrano je pripremno roite u

  nazonosti predsjednika vijea suca M. D., zapisniara P.

  1 O uincima litispendencije opirnije v. u knjizi Triva, Sinia; Belajec, Velimir; Dika, Mihajlo, Graansko parnino procesno pravo, Zagreb, 1986., str. 334. ( u daljnjem tekstu: Triva et al., GPPP)

 • 3

  D., tuitelja uz punomonika dok za tuenika nije pristupio

  nitko iako je dostava poziva uredno iskazana. Punomonik

  tuitelja izjavio je da ostaje kod tube i tubenog zahtjeva

  te je sudu predloio da donese presudu zbog izostanka i traio

  je trokove sudskih taksi. Sud je usvojio prijedlog tuitelja

  i donio traenu presudu i rjeenje o naknadi parninih

  trokova.

  Odluka suda (presuda s poukom o pravu na albu i rjeenje

  o naknadi parninih trokova ) temeljem l. 142 Zakona o

  parninom postupku2 osobno se dostavila tueniku. Punomonik

  tuenika je 4. veljae 1993. neposredno podnio sudu prijedlog

  za povrat u prijanje stanje i albu ukoliko pak prijedlogu

  sud ne bi udovoljio...3.

  Temeljem l. 121 st. 2. ZPP sud je zakazao i odrao

  roite 1. oujka 1993. u vezi s prijedlogom za povrat u

  prijanje. Punomonik tuenika je ostao kod prijedloga za

  povrat u prijanje stanje dok se punomonik tuitelja protivio

  prijedlogu jer nije bilo opravdanog razloga za izostanak s

  roita4. Sud je izvrio uvid u priloenu dokumentaciju i

  donio rjeenje kojim je dozvolio povrat u prijanje stanje te

  ukinuo presudu zbog izostanka br. P-909/92 od 25. sijenja

  1993. Takva odluka suda u skladu je s l. 117 st. 2. ZPP.

  2 Zakon o parninom postupku iz 1976. ( preuzet kao zakon RH Zakonom o preuzimanju ZPP od 26. o6. 1991., Narodne novine, 53/91, stupio na snagu 8. 10. 1991., noveliran u dva navrata 1992. i 1999., Narodne novine, 91/92, 112/99; u daljnjem tekstu: ZPP). 3 Opinski sud u akovcu, P-909/92 od 25. sijenja 1993., list 15. ( u daljnjem tekstu: Os u k P-909/92). 4 Os u k P-909/92, list 22.

 • 4

  Ujedno je na to roitu punomonik tuenika dao odgovor na

  tubu kojim se upustio u raspravu o glavnoj stvari. Sud je

  donio rjeenje kojim se rasprava odgodila za 10. oujak 1993.

  to su nazoni primili na znanje usmenim proglasom, a pisanim

  putem sud je pozvao zastupnika tuenika R. Z. s naznakom, u

  pozivu, da e se on sasluati kao stranka u svrhu dokazivanja.

  Zakazano roite odrano je u nazonosti sudskog vijea,

  zapisniara, pozvanih stranaka i njihovih punomonika. Sud je

  na tom roitu proveo dokazni postupak itajui priloene

  isprave i sasluavanjem stranaka u svrhu dokazivanja. Nakon

  toga sud je zakljuio glavnu raspravu, povukao se na vijeanje

  i glasanje i donio je presudu koju je predsjednik vijea javno

  objavio. Sud je presudom jedan tubeni zahtjev tuitelja

  usvojio, a drugi je odbio. Ujedno je donio rjeenje o naknadi

  parninih trokova prema kojem je svaka stranka bila duna

  snositi svoje trokove. Takva odluka u skladu je s l. 154 st.

  2. ZPP jer je stranka djelomino uspjela u parnici.

  7. svibnja 1993. Opinski sud je primio albu tuitelja

  protiv donesene prvostupanjske presude. U albi su tuitelji

  djelomino pobijali presudu u dijelu u kojem nisu uspjeli.

  albu je razmatrao i o njoj odluivao Okruni sud u

  Varadinu kao drugostupanjski sud. On je rjeenjem usvojio

  albu tuitelja, ukinuo je prvostupanjsku presudu u pobijanom

  dijelu te ju je u tom dijelu vratio prvostupanjskom sudu na

  ponovno suenje. Kao temelj svoje odluke okruni sud je naveo

  l. 370 st. 1.

 • 5

  Za 20. rujna 1993. prvostupanjski sud je zakazao novo

  roite na kojem su od stranaka bili samo 1. tuitelj L. T. uz

  punomonika za oboje tuitelja. Sud je utvrdio da nije

  pristupio punomonik tuenika za kojeg dostava poziva nije

  bila uredno iskazana te je donio rjeenje kojim se ta rasprava

  odgodila i odredio je dan i sat nove rasprave. Na novu

  raspravu odluio je pisanim putem pozvati punomonika

  tuenika, zastupnika pravne osobe R. Z. i drugu tuiteljicu L.

  B.. R. Z. i L. B. bili su pozvani radi sasluanja stranaka u

  svrhu dokazivanja.

  21. listopada 1993. na novo roite nisu pristupili ni

  druga tuiteljica L. B. ni punomonik tuenika, za koje je

  dostava poziva bila uredna, te ni R. Z. Izostanak R. Z.

  opravdala je njegova supruga R. K. uz navoenje da R. Z. nije

  dobio poziv za dananje roite poto je u negdje u

  inozemstvu5. ini mi se da je i za R. Z. dostava poziva bila

  uredno iskazana jer temeljem l. 141 st. 1. njegova supruga R.

  K. bila je duna primiti pismeno kao odrasli lan domainstva,

  ali ga ona nije uspjela obavijestiti o sadraju pismena. Sud

  je i to roite odgodio zakazavi slijedee za 9. prosinaca

  1993. to su nazoni primili na znanje usmenim proglasom, a

  pisanim putem sud je pozvao punomonika tuenika, zastupnika

  pravne osobe R. Z. i drugu tuiteljicu L. B.

  5 OS u k P-909/92, list 38.

 • 6

  Izvan roita za glavnu raspravu u sud je stigao 16.

  studenog 1993. podnesak punomonika tuenika kojim je on

  otkazao punomo, a 18. studenog 1993. podnesak punomonika

  tuitelja. U njemu je punomonik tuitelja naveo : Ve sada

  je izvjesno da tuenikov tzv. direktor R. Z. nee doi na

  raspravu obzirom da je pobjegao u inozemstvo zbog dugova koje

  je uinio u Republici Hrvatskoj. Stoga se predlae da se u

  svrhu dokazivanja saslua njegova supruga R. K. koja se sada

  izdaje za direktora, a i prije je bila na funkciji izvrnog

  direktora te sve znade o ovom sluaju. Dostava poziva moe se

  izvriti na adresu tuenika.6 7. prosinca 1993. stigao je u

  sud podnesak gospoe R. K. kojim je ona molila odgodu

  zakazanog roita jer se njen suprug R. Z. nalazi u Ukrajini.

  Roite za glavnu raspravu, zakazano za 9. prosinca 1993.

  odrano je iako mu nije pristupio nitko za tuenika, a dostava

  poziva je bila uredno iskazana i unato zamolbi R. K. za

  odgodu roita. Sud je donio rjeenje o odravanju rasprave u

  odsutnosti tuenika. Tako je sud iskoristio zakonsku mogunost

  da ne odgodi roite. Teorija graanskog procesnog prava

  takoer podrava takav stav: Odravanje rasprave u odsutnosti

  jedne od stranaka samo je mogue, ali nije i obavezno. Kad za

  to postoje opravdani razlozi sud moe odgoditi roite.7 Na

  tom roitu punomonik tuitelja izjavio je da druga

  tuiteljica L. B. povlai tubu, dok je prvi tuitelj L. T.

  6 Os u k P-909/92, list 42. 7 Triva et al, op. cit. (u bilj. 1), str. 455.

 • 7

  ostao kod tube i tubenog zahtjeva. Sud je o toj izjavi donio

  rjeenje o povlaenju, proitao je isprave priloene uz spis.

  Druge dokaze sud nije izvodio te je tako glavna rasprava

  zavrena. Nakon vijeanja i glasanja sud je donio

  kondemnatornu presudu kojom je naloio tueniku da tuitelja

  L. T. vrati na radno mjesto komercijalnog direktora u roku od

  8 dana.

  Novi punomonik tuenika, odvjetnik B. D., je protiv

  donesene presude podnio albu. albu je pobijao zbog pogrenog

  i nepotpuno utvrenog injeninog stanja. Punomonik tuitelja

  daje odgovor na albu na to je punomonik tuenika podnio

  dopunu albe. Dopuna albe stigla je u sud 11. oujka 1994.

  kada je ve istekao rok za podnoenje albe. Teorija je u

  takvoj situaciji zauzela slijedei stav: Drimo da nakon

  isteka roka za albu ne bi trebalo primati podneske u kojima

  se alba izjavljena u roku objanjava ili dopunjuje u

  granicama pravodobno podnesene albe, jer bi dunost

  potivanja naela sasluanja stranaka utjecala na

  odugovlaenje postupka unedogled.8

  upanijski sud u Varadinu kao drugostupanjski sud donio

  je rjeenje kojim je usvojio albu tuenika i ukinuo presudu

  Opinskog suda u akovcu br. P-710/93 te je predmet vratio na

  ponovno suenje.

  8 Triva et al, op. cit. (u bilj. 1), str. 555.

 • 8

  Pod br. P-385/94 zapoeo je ponovni postupak 20. lipnja

  1994. Na pripremnom roitu bili su tuitelj i njegov

  punomonik te punomonik tuenika. Sud je na pripremnom

  roitu odredio roite za glavnu raspravu za 15. rujna 1994.

  Na zakazano roite za glavnu raspravu bile su pozvane stranke

  i njihovi punomonici. Ujedno sud je zatraio dokumentaciju od

  Policijske uprave Varadinske u vezi s dogaajem od 24. oujka

  1993. na koji se pozvao tuenik u albi. Tako je opinski sud

  zatraio pravnu pomo od drugog upravnog tijela na to je

  ovlaten temeljem l. 232 st. 2.

  Na zakazano roite pristupio je punomonik tuitelja, a

  za tuenika nije pristupio nitko iako je dostava poziva bila

  uredno iskazana. Tuitelj L. T. pristupio je roitu sa

  zakanjenjem to je sud zabiljeio u zapisniku. Na temelju

  rjeenja sud je odrao roite u odsutnosti tuenika i

  njegovog punomonika, izvrio je uvid u spis, proitao

  odreene isprave te je sasluao tuitelja kao stranku u svrhu

  dokazivanja. Nakon zakljuene glavne rasprave sud je donio

  presudu kondemnatornog sadraja.

  Punomonik tuenika izjavio je albu protiv presude, a

  punomonik tuitelja podnio je odgovor na albu u kojem se

  osvrnuo na navode istaknute u albi.

  upanijski sud u Varadinu donio je presudu kojom je albu

  odbio kao neosnovanu te je potvrdio prvostupanjsku presudu br.

  P-385/94. Drugostupanjski sud je samo ispravio izreku

  prvostupanjskog suda.

 • 9

  Punomonik tuenika D. B. je protiv drugostupanjske

  presude podnio reviziju prvostupanjskom sudu. U skladu s l.

  390 st. 1. predsjednik vijea prvostupanjskog suda M. D.

  dostavio je primjerak revizije tadanjem Dravnom javnom

  odvjetnitvu u Zagrebu na izjanjavanje. Uz primjerak revizije

  dostavio mu je i prvostupanjske i drugostupanjske odluke.

  Vrhovni sud Republike Hrvatske sastavljen u vijeu od

  sudaca, M. V. kao predsjednik vijea, I. G., M. V., T. G. i V.

  D. kao lanova, donio je presudu kojom se revizija tuenika

  odbija kao neosnovana. upanijski sud u Varadinu vratio je

  prvostupanjskom sudu dopunu revizije u predmetu br. P-385/94

  od 27. lipnja 1996. kao bespredmetnu budui da je odluka

  Vrhovnog suda donijeta 6. oujka 1996., a u upanijski sud u

  Varadinu je stigla 24. lipnja 1996. Odluka Vrhovnog suda

  dostavljena je prvostupanjskom sudu u akovcu preko

  drugostupanjskog suda u Varadinu u skladu s l. 398 st. 1.

  ZPP. Time je ovaj postupak zavren.

 • 10

  3. O TUBI

  Tuba je parnina radnja kojom se pokree parnini

  postupak. U tom smislu tuba je neposredna parnina radnja

  tuitelja jer proizvodi krajnji procesnopravni uinak bez

  interpoliranja odreene sudske aktivnosti izmeu radnje

  stranke i toga procesnopravnog uinka.9 Podnoenjem tube sudu

  zasniva se dvostrani procesni odnos izmeu suda i tuitelja te

  se izaziva odreena procesna djelatnost suda kako bi se na

  temelju provedenog parninog postupka mogla pruiti odreena

  zatita.

  Zakon o parninom postupku propisao je u l. 106., 109. i

  186. elemente koje treba sadravati tuba. Tako je njima

  odreen minimalni, obavezni sadraj tube i mogui ili

  preporuljivi.

  3.1. OPA PRAVILA O SADRAJU PODNESKA

  Tuba koja je neposredno dostavljena Opinskom sudu u

  akovcu podnesena je u pisanom obliku. U njoj je navedena:

  oznaka suda, ime i prezime tuitelje i njihovo prebivalite,

  ime i prezime njihovog zajednikog punomonika te ime odnosno

  naziv tuenika koji je pravna osoba.

  9 Triva et al, op. cit. (u bilj. 1), str.277.

 • 11

  ZPP u l. 106 st. 2. odreuje da uz ime stranaka treba

  stajati i njihovo zanimanje to u ovom konkretnom sluaju, i u

  veini drugih koje sam proitala na praksi, nije naznaeno.

  Nadalje, navedeno je da se radi o radnom sporu redi ponitenja

  odluke o otkazu radnog odnosa. Na kraju tube navedena su

  imena tuitelja, ali je tubu vlastoruno potpisao njihov

  punomonik i to ispred teksta tube. Pravilo o potpisu

  podnosioca tube najprije sam shvatila kao potrebu da se on

  vlastoruno potpie. Kad bi se ovo pravilo tako striktno

  tumailo ova tuba bi na temelju l. 109 st. 1. bila vraena

  na ispravak. Ispravan odgovor o problemu potpisa podnosioca

  nala sam u udbeniku prof. Trive u okviru tema: Podnesci i

  alba protiv presude. U njima se navodi kako bi se pravila o

  potpisu podnosioca trebala meke tumaiti i stoga uvaavati

  podneske iz kojih je vidljivi tko ih podnosi.10 Time je

  ispunjena odredba l. 106 st. 2. ZPP.

  Tuba je podnesena u tri primjerka sa etiri priloga, to

  znai da je podnesena u dovoljnom broju primjeraka i za su i

  za protivnu stranku to zahtijeva l. 107 st. 1. ZPP.

  10 Opirnije o tome v. u poglavljima Podnesci i alba protiv presude u Triva et al., op. cit. (bilj. 1), str. 292. i 557.

 • 12

  3.2. POBLIE ODREDBE O SADRAJU TUBE (l. 186 ZPP)

  l. 186 st. 1 ZPP odreuje da tuba treba sadravati

  zahtjev u pogledu glavne stvari i sporednih traenja,

  injenice na kojima tuitelj temelji zahtjev, dokaze kojima se

  utvruju te injenice i druge podatke koje mora imati svaki

  podnesak to je odreeno l. 106 ZPP. U konkretnom sluaju

  tuitelji su naveli injenino stanje i nakon svakog navoda su

  predloili dokazna sredstva kojim se te tvrdnje o injenicama

  mogu dokazati. U tubi su istaknuli dva zahtjeva. U jednom su

  traili ponitaj odluke o otkazu (konstitutivna tuba), a u

  drugom da ih tuenik po odluci suda, vrati na njihova radna

  mjesta (kondemnatorna tuba). Ujedno ovo predstavlja

  objektivnu obinu kumulaciju tubenih zahtjeva ureenu l. 188

  st.1. ZPP.

  Zakon je u stavku 3. l. 186. propisao i fakultativan

  element, a to je pravna osnova. Pravnu osnovu tuitelj moe

  navesti no sud za nju nije vezan - iura novit curia, a ako je

  ne navede sud tubu nee odbaciti.

  3.3. SUPARNIARSTVO SUBJEKTIVNA KUMULACIJA

  Teorija procesnog prava istie da suparniarstvo postoji

  kad se u istoj stranakoj ulozi u parnici pojavljuje vie

  procesnih subjekata. Ono moe nastati na strani tuitelja

 • 13

  (aktivno suparniarstvo) i na strani tuenika (pasivno

  suparniarstvo), a to ovisi, u pravilu, o dispoziciji

  tuitelja. Iznimku od ovog pravila predstavlja nuno

  suparniarstvo.11

  U skladu s l. 196 ZPP podnoenjem tube sudu zasnovano je

  aktivno, prvobitno, formalno i obino suparniarstvo. Na

  strani tuitelja formirano je formalno suparniarstvo jer su

  predmet spora zahtjevi iste vrste koji se temelje na bitno

  istovrsnoj injeninoj i pravnoj osnovi (simile factum

  simile jus), a za svaki zahtjev i za tuenika bio je stvarno i

  mjesno nadlean Opinski sud u akovcu. Tuitelji su bili samo

  procesnopravno povezani pokretanjem zajednike parnice. Na taj

  se nain ostvaruje naelo ekonominosti jer je svaki od

  tuitelja moga pokrenuti zasebnu parnicu.

  Buduu da su formalni suparniari tuitelji su i obini

  suparniari. Svatko od njih je, u skladu s l. 200 ZPP, bio

  samostalna stranka i radnje ili proputanja jednog niti su

  koristila niti su tetila drugom. To je vodljivo jer je druga

  tuiteljica L. B. u tijeku postupka povukla tubu, no u odnosu

  na prvog tuitelja L. T. postupak se nastavio.

  11 Opirnije o suparniarstvu v. u Triva et al, op.cit. (u bilj. 1), str. 357.

 • 14

  4. NADLENOST I SASTAV SUDA

  Opinski sud u akovcu bio je stvarno nadlean za ovaj

  spor zato to je Zakon o redovnim sudovima12, koji je tada

  vaio do 1994. kada je donesen Zakon o redovnim sudovima, u

  l. 33 ST.3. odreivao da su opinski sudovi u graanskim

  predmetima nadleni u sporovima iz radnih odnosa.

  Mjesnu nadlenost ureuje ZPP u l. 65. U sporovima iz

  radnih odnosa ova nadlenost je posebna i izberiva. Zakon

  odreuje da je za suenje nadlean sud koji je opemjesno

  nadlean za tuenika, zatim sud na ijem se podruju rad

  obavlja ili se obavljao ili se morao obavljati ili sud gdje je

  radni odnos zasnovan ako je tuitelj radnik. Tuitelji su u

  ovom sluaju bili radnici, oni su se odluili za opemjesno

  nadlean sud tuenika sud u akovcu, iako su mogli tubu

  podnijeti i Opinskom sudu u Varadinu gdje su rad obavljali.

  Danas bi za taj spor, izmeu istih stranaka prema

  prebivalitu tuenika, bio opemjesno nadlean Opinski sud u

  Prelogu koji je ustanovljen za taj dio Meimurja.

  Okruni sud u Varadinu i kasnije upanijski sud u

  Varadinu bili su nadleni za postupanje po albi, temeljem

  zakona, jer su oni u to vrijeme bili drugostupanjski sudovi

  nadleni i za podruje Meimurja. Zakon odreuje da o reviziji

  12 Zakon o redovnim sudovima od 20. 01. 1977., (proieni tekst Narodne novine 32/88, 16/90, 41/90, 14/91, 66/91).

 • 15

  odluuje Vrhovni sud Republike Hrvatske to je u ovom sluaju

  i uinjeno.

  U prvostupanjskom postupku sudilo je vijee sastavljeno

  od predsjednika vijea-sudac i dva suca porotnika.

  Druostupanjski sud sudio je u sjednici vijea od tri suca, a

  revizijski sud je odluivao u vijeu od pet sudaca. Time su

  ispunjene procesne pretpostavke koje se tiu suda, sudska

  nadlenost, relativna nadlenost, sastav suda i objektivnost

  sudaca.

 • 16

  5. ZASTUPNICI

  Ugovorni zastupnici punomonici su fizike osobe

  potpuno poslovno i parnino sposobne, koje se ne bave

  nadripisarstvom, koje u ime stranke i za njen raun poduzimaju

  procesne radnje u parnici. Zastupanje je rezultat unutranjeg

  graanskopravnog, u pravilu ugovornog odnosa izmeu stranke i

  osobe koja je zastupa13 a u odnosu na tree izdaje se punomo

  (obavezno u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik kod suda) kao

  jednostrana izjava volje stranke kojom ona svog partnera iz

  graanskopravnog odnosa ovlauje na zastupanje pred sudom.

  l. 98 st. 1. Zahtjeva da punomo mora podnijeti punomonik

  pri prvoj radnji u postupku.

  U ovom sluaju tuitelji su angairali zajednikog

  punomonika koji nije bio odvjetnik ve diplomirani pravnik.

  Tuitelji su odredili opseg punomoi svom punomoniku,

  ovlastili su ga poduzima sve radnje u postupku, a u skladu s

  l. 96 ZPP izdali su mu potrebno izriito ovlatenje za

  poduzimanje odreenih radnji. Ujedno su ga ovlastili da moe

  primati novac i druga sredstva. Takvo izriito ovlatenje

  stranaka prema punomoniku koji nije odvjetnik u teoriji se

  naziva pozitivnom enumeracijom.

  Tuenik je u ovom sluaju bila pravna osoba. U pravnom

  prometu za pravne osobe radnje poduzimaju fizike osobe

  13 Triva et al, op. cit. (u bilj. 1), str. 263.

 • 17

  njihovi zastupnici po statutu, drugom opem aktu ili po

  zakonu. U ovom sluaju tuenika G. d.o.o. Zastupao je u

  pravnom prometu direktor R. Z. On je sklopio ugovor s

  odvjetnikom na temelju kojeg ga je ovlasti na zastupanje u

  ovoj parnici. Prema sudu i treima izdana je parnina punomo

  za poduzimanje svih zakonom predvoenih radnji u skladu s l.

  95 ZPP. Sud je ovog zastupnika nazvao zakonski zastupnik.

  Vjerujem da je on dobro mislio, ali da se krivo izrazio.

  (Stara poslovica kae: Tko radi i grijei. No, to nije

  argument da uoenu pogreku ne popravimo, ako ne odmah, onda

  barem u slijedeoj slinoj situaciji.) Pravne osobe nikako ne

  mogu imati zakonskog zastupnika.

  Zanimljivo je to je u tijeku postupka ovaj odvjetnik

  punomonik tuenika otkazao punomo. Tuenik je angairao

  drugog odvjetnika. No, unato tome i nakon zakonom odreenih

  mjesec dana (l. 99 st. 4. ZPP) potrebnih za obavljanje radnji

  kojima bi se mogla otkloniti teta, u odlukama

  prvostupanjskog, drugostupanjskog i revizijskog suda stajalo

  je u uvodu ime i prezime prvog punomonika tuenika K. I. U

  zakonu nisam naila na eventualnu sankciju ove pogreke, ali

  smatram da sudovi omakom nisu uzeli u obzir punomonikovo

  pravo da otkae punomo (l. 99 st. 1. ZPP) i raskine ugovor o

  zastupanju.14

  14 Prof. Triva smatra da pogreke u sadraju uvoda ne mogu biti razlog apsolutno bitne povrede odredaba parninog postupka i da se nepravilnosti mogu ispraviti po pravilima o ispravljanju podneska. Opirnije v. u Triva et al, op. cit. (u bilj. 1), str. 571.

 • 18

  Tako su se ispunile procesne pretpostavke koje se tiu

  stranaka (uredno zastupanje stranaka, postojanje stranaka i

  njihova stranaka sposobnost, parnina sposobnost, procesno

  ovlatenje za voenje parnice i pravni interes, koji je u

  konkretnom sluaju presumiran).

 • 19

  6. PRESUDA ZBOG IZOSTANKA

  Presuda zbog izostanka jedna je od moguih pozitivnih

  presuda reguliranih procesnim zakonom. U njoj dolazi do

  specifine primjene sistema tzv. afirmativne

  litiskontestacije, iako to zakon izriito ne spominje. U tom

  sistemu pasivnost tuenika tumai se kao suglaavanje s

  injeninim navodima protivnika, koji su nepovoljni za

  tuenika. Pasivnost mora biti totalna da bi se mogle izvoditi

  konzekvencije propisane zakonom pa iz toga proizlazi da se ova

  presuda moe donositi samo u odnosu na tuenika. Jedino

  tuenik moe ostati totalno pasivan. Ova presuda rezultat je

  specifinog disponiranja tuenika jer se on sam odluuje za

  pasivnost i izostanak unato upozorenju suda kako e se njegov

  stav tumaiti i sankcionirati. Temeljem l. 114 st. 3.ZPP sud

  je duan u pozivu upozoriti na zakonske posljedice izostanka.

  Profesor Triva istie: Smatramo da se stranci moe imputirati

  odreeni stav prema injeninim navodima njenog protivnika ako

  joj se prui prilika da se o tim navodima uredno upozna (arg.

  iz 332/1. t.1; v. 133/2) i ako joj se prui mogunost da se o

  tim navodima izjasni (arg. iz 5/1; v. 27).15

  Da bi se mogla donijeti ova presuda moraju se ispuniti

  odreene ope procesne pretpostavke (od ijeg postojanja

  zavisi dopustivost svake presude)i specifine pretpostavke

  15 Triva et al, op. cit. (u bilj. 1), str. 401.

 • 20

  regulirane l. 332 st. 1. t. 1-6 i st. 2 ZPP. To su:

  1) tuenik mora biti uredno pozvan na roite, to ukljuuje

  i upozorenje na posljedice izostanka i proputanja16

  2) tuitelj mora predloiti donoenje presude zbog izostanka

  3) tuenik nije podneskom osporio tubeni zahtjev do

  zakljuenja pripremnog roita, odnosno ako ovo nije odrano

  do zakljuenja prvog roita za glavnu raspravu

  4) osnovanost tubenog zahtjeva mora proizlaziti iz

  injenica navedenih u tubi

  5) injenice na kojima se temelji zahtjev tuitelja ne smiju

  biti u protivnosti s dokazima koje je tuitelj naveo niti s

  injenicama koje su ope poznate

  6) ne smiju postojati ope poznate okolnosti iz kojih bi

  proizlazilo da je tuenik opravdano bio sprijeen doi na

  roite

  7) parnica se mora voditi o zahtjevima kojim stranke mogu

  slobodno raspolagati

  Donoenje ove presude vremenski i ogranieno na zakonom

  odreene stadije. Ona se moe donijeti samo kad tuenik ne

  doe na pripremno roite do njegova zakljuenja ili na prvo

  roite za glavnu raspravu, ako pripremno roite nije

  odrano. Nedoputena je primjena teze o odreenom dranju

  tuenika ako ovaj izostane s nekog sljedeeg roita, a ne s

  16 Opirniji stav o sadrini ove toke zakonske odredbe v. Triva et al., op. cit. (bilj. 1), str. 499.

 • 21

  prvog.17 Zakon u l. 332 st. 1. navodi i mogunost da tuenik

  doe na spomenuta roita, ali se nee upustiti u raspravu ili

  se s njih udalji, a ne ospori tubeni zahtjev.

  U konkretnom sluaju 25. sijenja 1993. odrano je

  pripremno roite u nazonosti od suda: predsjednik vijea M.

  D. i zapisniar P. D.; za tuitelja: oboje osobno uz

  punomonika S. V., dok za tuenika nije doao nitko. Dostava

  poziva za tuenika bila je uredno iskazana, to znai da on

  bio upoznat sa zakonskom posljedicom izostanka. Punomonik

  tuitelja je izjavio da ostaje kod tube i tubenog zahtjeva i

  predloio je donoenje presude zbog izostanka. Sud je usvojio

  prijedlog punomonika tuitelja, naao je da su ispunjene

  potrebne procesne pretpostavke i donio je presudu zbog

  izostanka. Presudom je prihvatio oba tubena zahtjeva iz tube

  i donio je rjeenje o naknadi parninih trokova u skladu s

  l. 154 st.1. ZPP, koje je traio punomonik tuitelja. U

  obrazloenju presude sud je naveo samo razloge zbog kojih je

  donio takvu odluku to je u skladu s l. 338 st. 5. ZPP. Moram

  primijetiti da sud nije nita spomenuo o ispunjenju zahtjeva

  istaknutih u l. 332 st. 1 t. 4. i 5. ZPP. U pouci pravu na

  albu naveo je da se protiv donesene presude moe izjaviti

  alba u roku od osam dana ( budui da se radi o radnom sporu

  rok je krai), ali da se ne moe pobijati zbog pogreno ili

  nepotpuno utvrenog injeninog stanja. To nije doputeno l.

  353 st. 2. ZPP zato to sud to nije ni inio.

  17 Triva et al., op. cit. (u bilj. 1), str. 499.

 • 22

  7. PRIJEDLOG ZA POVRAT U PRIJANJE STANJE

  Punomonik tuenika podnio je opinskom sudu, koji je

  donio presudu zbog izostanka, prijedlog za povrat u prijanje

  stanje zbog proputenog roita i albu ukoliko pak

  prijedlogu sud ne bi udovoljio predlae se drugostupanjskom

  sudu da uvai ovu albu i ukine prvostupanjsku presudu.18 U

  albi je naveo samo minimalne potrebne elemente (oznaku

  presude protiv koje ulae albu i potpis podnosioca).

  ZPP u l. 118 st. 4. navodi da se s podnoenjem

  prijedloga za povrat u prijanje stanje mora obaviti i

  proputena radnja, ako se povrat trai zbog proputenog roka

  ali ne i roita. Stoga smatram da je alba tuenika

  nepotrebno podnijeta.

  U prijedlogu je navedeno zastupnik tuenika R. Z.

  propustio roite, na koje je bio uredno pozvan , iz

  opravdanih razloga. Kao razlog izostanka naveden je boravak R.

  Z. na otoku Koruli gdje se potonji razbolio te zbog toga nije

  bio u mogunosti da se vrati u Meimurje.

  Sud je, u skladu s l. 121 st. 2. ZPP, zakazao roite na

  kojem je dozvolio povrat u prijanje stanje te je ukinuo

  presudu zbog izostanka P-909/92 na temelju l. 117 st. 2. ZPP.

  U ovom sluaju ispunile su se zakonom predviene, i u teoriji

  opirnije obraivane, pretpostavke zbog kojih je povrat u

  18 Os u k P-909/92, list 19.

 • 23

  prijanje stanje dozvoljen. To su:

  1) tuenik je propustio roite za poduzimanje procesne

  radnje, konkretno propustio je osporiti injenine navode

  tuitelja

  2) zbog proputanja je izgubio pravo da poduzme tu radnju

  3) zbog prekluzije je za stranku nastala odreena teta koja

  se sastoji u nemogunosti da na drugi nain ostvari cilj koji

  je elio proputenim osporavanjem injeninih navoda. U ovom

  sluaju teorija navodi: Povrat e biti doputen zbog

  proputanja roita na kome je donesena presuda zbog

  izostanka, ako je tuenik namjeravao osporiti istinitost

  injeninih navoda u tubi, jer stranka ni na koji nain nije

  vie u mogunosti da u nastavku postupka iznese novote u

  pogledu merituma spora (353/2)19

  4) u ovom sluaju zakon nije izriito zabranio dopustivost

  povrata, dakle ne primjenjuje se l. 119 ZPP

  5) postojali su opravdani razlozi, u ovom sluaju boravak na

  otoku Koruli, bolest R. Z., a zastupnik tuenika R. Z. u to

  vrijeme jo nije angairao punomonika koji bi poduzimao

  radnje u parnici

  6) punomonik tuenika predloio je povrat i to u zakonskom

  roku

  19 Triva et al., op. cit. (u bilj. 1), str. 311.

 • 24

  Nakon to je sud dopustio povrat u prijanje stanje

  punomonik tuenika dao je odgovor na tubu te se na taj nain

  upustio u raspravu o glavnoj stvari. U odgovoru je priznao

  veinu injeninih navoda koji su bili nepovoljni za tuenika.

  Samo u pogledu jednog injeninog navoda iznio je tada

  prigovor-exceptio. Nesporno je izmeu parninih stranaka da

  su tuitelji zasnovali radni odnos kod tuenika. Meutim, ne

  odgovara istini da bi taj radni odnos bio zasnovan bez

  pismenog ugovora.20 Tako je u pogledu tog navoda tuenik

  prigovarajui postao tuitelj jer je bio duan dokazati svoju

  tvrdnju.

  20 Os u k P-909/92, list 22.

 • 25

  8. DOKAZIVANJE

  Dokazivanje predstavlja niz parninih radnji procesnih

  subjekata (stranaka i suda) koje se poduzimaju radi

  utvrivanja istinitosti tvrdnji stranaka i hipoteza suda o

  injenicama koje su vane za primjenu prava. Samo kad nije

  mogue ili nije doputeno utvrivati istinitost tvrdnji na

  neki drugi nain, provodi se dokazivanje. U ostalim

  sluajevima moe se istinitost tvrdnji provjeravati na druge

  naine.21 Dokazuju se sam tvrdnje o vanim injenicama, sporne

  tvrdnje, indicije i one o kojima se protivnik nije izjasnio.

  Koje su tvrdnje o injenicama vane sud utvruje na temelju

  pravilne pravne kvalifikacije, koja prethodi dokazivanju.

  Pravna kvalifikacija spora obavlja se primjenom materijalnog

  prava.

  U ovom sluaju sud je o relevantnosti tvrdnji o

  injenicama zakljuivao na temelju Zakona o osnovnim pravima

  iz radnog odnosa22 koji se primjenjivao do 1995. kada je

  donesen Zakon o radu. Kao relevantnu injeninu tvrdnju

  dokazivanjem je utvrivao zakonitost/nezakonitost usmenog

  otkaza, je li radni odnos zasnovan pisanim ugovorom ili usmeno

  te nain na koji je donesena odluka, ujedno je dokazivanjem

  utvrivao pravnu prirodu sporne izjave o obustavi postupka.

  Tijekom itavog postupka dokazivanje se provodilo itanjem

  21 Opirnije o tome v. u Triva et al., op cit. (u bilj.1), str. 392.- 415. 22 Sudac u obrazloenju nije naveo br. Narodnih novina u kojima je taj zakon objavljen.

 • 26

  priloenih isprava stranaka i isprava koje je sud traio po

  slubenoj dunosti. Osim toga sud je u dokaznom postupku

  sasluavao stranke u svrhu dokazivanja.

 • 27

  9. PRESUDE

  Sudska odluka kojom se odluuje o osnovanosti tubenog

  zahtjeva iznijetog u tubi, u pravilu, se zove presuda. Ona

  predstavlja akt kojim se konkretizira pravilo sadrano u

  apstraktnoj pravnoj normi.23 l. 338 st. 1. ZPP odreuje da

  pismeno izraena presuda mora imati: uvod, izreku i

  obrazloenje. Sjeam se jo prologodinjeg seminara iz

  kaznenog procesnog prava na kojem je prof. Josipovi naglasio

  da je vaan element pismeno izraene presude i pouka o pravu

  na izjavljivanje pravnog lijeka, to ZPP propisuje u l. 337

  st. 3. Izreka presude predstavlja glavni dio presude. Prof.

  Triva istie da se ona manifestira kao zakljuak (conclusio)

  logikog silogizma u kome je praemissa major apstraktno pravno

  pravilo, a praemissa minor utvreno injenino stanje.

  U ovom postupku donesene su ak tri prvostupanjske

  presude, jedna presuda u povodu albe na prvostupanjsku

  presudu i jedna presuda revizijskog suda. Sve su ove presude

  ispunile zakonske zahtjeve iz l. 338. ZPP. Iz svih

  obrazloenja presuda vidljiva je ozbiljnost i predanost suda u

  izvravanju njegove osnovne zadae. Naime, u svima se navode

  obavijesti o subjektivnim i objektivnim elementima spora te su

  objanjeni razlozi zbog kojih je sud donio odreenu odluku.

  Time je i ispunjen zadatak obrazloenja to ga je razradila

  23 Tako Triva et al., op. cit. (u bilj. 1), str. 479.

 • 28

  teorija u skladu sa zakonom.24Samo mi se ini da je sud premalo

  navodio na emu temelji svoj stav, na kojem materijalnom

  propisu.

  24 Tako Triva et al., op. cit. (bilj. 1), str. 506.

 • 29

  10. ALBE

  alba protiv presude je redovni, devolutivan,

  suspenzivan, dvostrani i samostalan pravni lijek kojeg moe

  podnijeti samo osoba koja ima pravni interes. albom se mogu

  napadati sve aktivnosti suda zbog bitnih povreda odredaba

  parninog postupka (l. 354 ZPP), zbog pogreno ili nepotpuno

  utvrenog injeninog stanja (l. 355 ZPP) i zbog pogrene

  primjene materijalnog prava (l. 356 ZPP). Kad se u albi

  navode razlozi potrebno je ukazati na konkretne povrede i

  propuste koje je sud uinio. To znai da nije dovoljno samo

  pozvati se na zakonske formulacije o povredama zbog kojih se

  presuda moe pobijati.25 U albi se mogu, u pravilu, temeljem

  l. 352 st. 1. iznositi nove injenice i predlagati novi

  dokazi. Stav je procesne teorije da nove injenice koje se

  tiu merituma spora moraju nastati do momenta zakljuenja

  glavne rasprave, ali alitelj moe za njih saznati i kasnije.

  Takve injenice nazivaju se subjektivnima. Za dokaze je

  irelevantan as nastanka, bitno je da se njime dokazuju

  injenice koje su nastale u razdoblju koje je prethodilo

  presudi. Osim subjektivnih injenica procesna teorija

  razlikuje i objektivne injenice. To su injenice koje su

  nastale nakon zakljuenja glavne rasprave pa teorija smatra da

  se one ne mogu iznositi u albenom postupku.

  25 Triva et al., op. cit. (u bilj. 1), str. 556.

 • 30

  alba se podnosi prvostupanjskom sudu koji e ocijeniti

  njenu podobnost (pravovremenost, doputenost, potpunost) za

  daljnje meritorno odluivanje.

  U ovom konkretnom sluaju podnesene su etiri albe. Prva

  je podnesena zajedno s prijedlogom za povrat u prijanje

  stanje zbog proputenog roita. Ta alba imala je samo

  osnovni minimalni sadraj (oznaku presude koja se pobija i

  potpis podnosioca), dok ostale poeljne elemente nije imala.

  Drugu albu podnijeli su tuitelji pobijajui prvostupanjsku

  presudu u dijelu u kojem nisu uspjeli iz svih albenih

  razloga, koje su kasnije u albi konkretno naveli. Treu albu

  podnio je punomonik tuenika zbog pogreno i nepotpuno

  utvrenog injeninog stanja neposredno sudu 3. veljae 1994.

  U njoj je naveo kako od 24. oujka 1993. spor izmeu stranaka

  vie ne postoji jer su se stranke tada van suda nagodile o

  obustavi postupka. U prilog te tvrdnje podnio je izjavu koju

  je potpisao tuitelj L. T. Ta izjava o obustavi nastala je u

  albenom roku protiv prve potpune prvostupanjske presude,

  dakle nakon zakljuenja glavne rasprave. U odgovoru na albu

  tuitelj je naveo da je on potpisao nekakvu izjavu tueniku,

  ali pod fizikom prijetnjom. Drugostupanjski sud je na

  sjednici vijea primjenom l. 370 st. 1. ZPP rjeenjem usvojio

  albu, ukinuo presudu prvostupanjskog suda i vratio je na

  ponovno suenje prvostupanjskom sudu. U obrazloenju je naveo

  da izjava predstavlja novu injenicu i novi dokaz, da je ona

  sporna meu strankama i da njenu pravnu prirodu treba utvrditi

 • 31

  prvostupanjski sud na novoj raspravi. Po mom miljenju takva

  izjava predstavlja objektivnu injenicu, prvostupanjski sud o

  njoj nije mogao raspravljati jer ona u to vrijeme nije ni

  nastala, niti su stranke obavijestile sud o toj nagodbi da

  bi ona mogla izazvati procesni uinak predvien zakonom.

  Procesna teorija razlikuje objektivne i subjektivne novote,

  dok prof. Triva o razlikovanju potonjih u praksi kae: Ni

  sudska praksa u pravilu ne razlikuje subjektivne od

  objektivnih novota, pa doputa i jedne i druge.26 Mislim da je

  to konkretno vidljivo u ovom sluaju. Meutim, vjerujem da je

  drugostupanjski sud elio unijeti pravnu sigurnost u taj spor,

  pridonijeti da se postupak pravomono okona nakon dugo

  vremena (postupak u radnim sporovima je hitan), da se stranci

  ija su prava povrijeena prui potrebna zatita i da je

  upravo zbog tih razloga drugostupanjski sud odluio usvojiti

  albu i vratiti postupaka na ponovno suenje.

  etvrtu albu podnio je takoer punomonik tuenika zbog

  svih albenih razloga. Primjerice kao bitnu povredu odredbi

  parninog postupka naveo je povredu iz l. 354 st. 2. t. 13.

  tvrdei da su razlozi presude nejasni i nerazumljivi, pa je i

  izreka presude u proturjenosti sa razlozima presude.

  Drugostupanjski sud je ovu albu presudom odbio kao neosnovanu

  i potvrdio presudu drugostupanjskog suda.

  26 Triva et al., op. cit. (u bilj. 1), str. 557.

 • 32

  11. REVIZIJA

  Revizija protiv presude je izvanredan, dvostran (ak i

  trostran), nesuspenzivan, devolutivan i samostalan pravni

  lijek protiv pravomonih drugostupanjskih presuda. ona se moe

  izjaviti u roku od 30 dana od dana dostave prijepisa presude

  (l. 382 st. 1. ZPP). Zakon izriito propisuje da je revizija

  doputena i u radnom sporu koji je pokrenuo zaposlenik protiv

  odluke o prestanku radnog odnosa. U l. 385 ZPP navode se

  razlozi za izjavljivanje revizije dok se l. 386 ZPP odreuju

  granice ispitivanja pobijane presude.

  Punomonik tuenika podnio je prvostupanjskom sudu

  reviziju protiv presude drugostupanjskog suda zbog pogrene

  primjene materijalnog prava. Naveo je da je u cijelom postupku

  bilo masu razliitih situacija, izjava, pismenih dokaza koji

  su bili proturjeni jedan drugome te da se zbog toga nije

  moglo utvrditi to je istina. Zbog toga se nije mogao ni

  pravilno primijeniti materijalni propis.

  Primjerak revizije s prvostupanjskim i drugostupanjskim

  presudama dostavljen je tadanjem Dravnom javnom odvjetnitvu

  u Zagrebu. Na dostavljen primjerak nije stigao nikakav

  odgovor.

  Vrhovni su Republike Hrvatske presudom je odbio reviziju

  kao neosnovanu utvrdivi da materijalno pravo nije pogreno

  primijenjeno, a niti da se ostvarila bitna povreda odredaba

  parninog postupka iz l. 354 st. 2. t. 10. ZPP na koju je

 • 33

  pazio po slubenoj dunosti. Iako je punomonik tuenika naveo

  da presudu pobija zbog pogrene primjene materijalnog prava,

  revizijski sud je utvrdio da se on u reviziji bavi injeninim

  pitanjima koja u tom stadiju postupka ne mogu biti predmet

  razmatranja (temeljem l. 385 st. 3. ZPP).

 • 34

  12. DOJMOVI S ROITA

  Od 11. do 22. veljae 2002. hospitirala sam na Opinskom

  sudu u akovcu. Odlukom predsjednice suda J. V. S. moja

  mentorica bila je sutkinja S-M. G. Budui da je S-M. G. mlada

  sutkinja, sa samo tri godine sudakog iskustva, ona dijeli

  sudnicu sa sutkinjom S. J. pa samo tri dana u tjednu ima

  roita. Kako bi mi omoguila da budem nazona to veem broju

  roita, sutkinja S-M. G. dogovorila se sa sutkinjom S. J. da

  dva dana u tjednu sluam njena roita. Tako sam imala dvije

  mlade mentorice, susretljive prilikom mojih pitanja. Pokazale

  su zadovoljstvo to su sutkinje i mislim da to pridonosi

  kvaliteti njihova rada.

  Sud poinje s radom u 7:30, u periodu od 8:30 do 13:00

  odravaju se roita. Zanimljivo je da u vrijeme pauze sudskom

  zgradom vlada mir, tu i tamo naie neka stranka i udi se

  tiini. Neki mrmljaju sebi u bradu ili glasno: opet nitko ne

  radi, kad god doem ovdje uvijek pauza... ao mi je to mi

  ljudi ne shvaamo jedni druge, potrebe jedni drugih, to

  osuujemo ljudsko ponaanje prije nego to promislimo i tako i

  dalje njegujemo brzopletost. Znam da i ljudi ponekad imaju

  pravo kad se ljute, neki djelatnici koriste preesto odmore,

  neljubazni su prema strankama (osobito neki upravni

  slubenici). Mislim da mnogima nedostaje strpljivosti,

  tolerantnosti prema drugima i odgovornosti prema obvezama (ne

  zaobilazim pri ovoj kritici sebe). Ostatak radnog vremena

 • 35

  sutkinje su koristile za pismenu izradu odluka, za pripremanje

  roita koja su bila zakazana za sljedei dan, jednom su ile

  na sjednicu sudskog odjela. U dane kad nemaju roita zakazuju

  terenski rad, a u sluaju da trokovi nisu predujmljeni ostaju

  u svojim uredima itajui spiseve, sudsku praksu, zakone...,

  priaju o roitima ili ostalim ivotnim problemima.

  Mislim da su radni uvjeti sudaca na niskoj razini i da bi

  ih s vremenom trebali mijenjati. Uredi sutkinja S-M. G. i S. J

  su mali, manji i od moje studentske sobe, djeluju tmurno i

  demotivirajue. S njima u uredu rade i zapisniarke. No, i

  malim detaljima moe se izgled promijeniti (ponekom slikom,

  cvjetiem..), to dakako ovisi i od samih sutkinja. Osobno bih

  tim malim sitnicama sebi poboljala radni ambijent. nadalje,

  ljudi esto kucaju na njihova vrata, ulaze, pitaju o stvarima

  koja ni ne spadaju u njihova podruja rada. To je ujedno i

  problem slabe informiranosti graana o radu suda. Ljudi ne

  znaju kome da se obrate. Sutkinje su u takvim situacijama

  djelovale mirno, objasnile su to su mogle i u veini

  sluajeva poklonile osmijeh.

  Sva roita na kojima sam bila nazona sutkinje su sudile

  kao suci pojedinci. Tako rad u vijeu nisam ni upoznala.

  Sutkinja S-M. G. rekla mi je da suci porotnici, u pravilu, na

  glavnoj raspravi i u donoenju odluka nemaju znaajnu ulogu.

  Mnogi im odriu znaaj, ali mislim da to ponekad nije posve

  opravdano. Nedavno sam susrela svoju profesoricu pedagogije i

  sociologije koja ni je spomenula da je neko vrijeme bila sudac

 • 36

  porotnik. Ona nema pravnu naobrazbu, ali vjerujem da je svojom

  strunou mogla pridonijeti radu suda. Nisu svi suci

  porotnici umirovljenici.

  Dnevno je bilo zakazano do pet roita, ali neka nisu ni

  odrana. U tom sluaju sud je sastavio samo zapisnik s

  naznakom uzroka odgode i s novim rjeenjem o upravljanju

  postupkom. Mislim da neka roita nisu bila odrana zbog

  neuredne dostave strankama ili jer su se pozvani opravdali da

  ne mogu doi. U tijeku glavne rasprave dolazilo je do odgode

  jer su stranke ili njihovi punomonici predloili izvoenje

  novih dokaza. Mnoga roita zavrila su meritornim odlukama,

  tako da je sutkinja S-M. G. bila prilino zadovoljna.

  Veina sporova vodila se radi isplate nekog novanog

  iznosa, u kojima su tuitelji, najee, bile pravne osobe, a

  tuenici fizike osobe, korisnici njihovih usluga. Ovi

  postupci su bili najprije ovrni, ali su zbog tuenikovog

  prigovora protiv platnog naloga preli u parnini postupak.

  Nadalje, bila sam nazona sporu radi ukidanja i brisanja prava

  slunosti, sporu radi naknade tete zbog pretrpjelih duevnih

  boli, sporu radi utvrivanja brane steevine (sutkinje su je

  nazivale teevinom), sporu u kojem se trailo trpljenje

  tuenika dok tuitelji ne naprave buku na kui te na nekoliko

  ostavinskih izvanparninih postupaka. Neki od ostavinskih

  postupaka bili su malo ivahniji jer se roaci nisu mogli

  dogovoriti kako bi podijelili ostavinu. Sutkinja S. J.

  opomenula ih je jer su bili prebuni i objasnila im je ako se

 • 37

  ne dogovore sami, da e sve morati dijeliti prema zakonu.

  Njeno upozorenje je djelovalo i bura se stiala.

  Sutkinje su na svako roite dolazile pripremljene.

  Uvijek su imale ispisana pitanja koja su postavljala

  svjedocima, vjetacima ili strankama kad su sasluavane u

  svrhu dokazivanja. Pripremajui se koristile su zakone,

  konzultirale su jedna drugu pa i neke druge suce traei

  njihova miljenja.

  Na prijedloge stranaka ili njihovih punomonika, o

  potrebi izvoenja novih dokaza ili ponovnom sasluanju

  svjedoka, izrazile su svoj osobni stav i nakon izjanjenja

  predlagaa donijele rjeenje. Tako su pridonijele ostvarenju

  naela otvorenog pravosuenja.

  Roita za glavnu raspravu odravala su se i u odsutnosti

  jedne stranke, to je u skladu sa zakonom. Punomonicima je

  redovito dana mogunost da postavljaju pitanja svjedocima,

  vjetacima, strankama, ali oni su to rijetko koristili.

  Sutkinje su imale korektan odnos sa svim sudionicima postupka.

  Veina tuenika, koji su bili fizike osobe, nisu imali

  punomonike odvjetnike. Pred sudom su sami poduzimali radnje.

  Bila sam oduevljena odnosom sutkinja prema njima. One su

  nastojale tim neukim strankama na jednostavan i njima

  razumljiv nain objasniti to se dogaa, kako se trebaju

  ponaati, to mogu koristiti. Tako su one svoje struno znanje

  pretoile u jednostavne reenice, kojima su pruile pomo

  neukima. Bilo je nekoliko stranaka koje nisu iskljuile

 • 38

  mobitele za vrijem roita. Sutkinje su ih samo hladno

  opomenule i nastavile s radom. Ne znam zato ljudi

  zaboravljaju ugasiti mobitele kad su na sudu, to treba uiniti

  i na mnogim drugim mjestima. Time samo iskazuju nepotovanje

  prema sudu, a kad ih se opomene prihvaaju to kao najei

  napad (tako mi se inilo iz izraza njihovih lica).

  Bio je to moj prvi susret sa pravosuem. Sve mi je

  izgledalo vrlo dinamino, toliko toga se uini u jednom danu.

  Na tim roitima dogaale su se neke stvari koje tada nisam

  ba shvaala (npr. donesena je presuda zbog izostanka, zbog

  dvaput ispunjenih uvjeta za mirovanja presumiralo se

  povlaenje tube, tueniku nepoznata boravita sutkinja je

  postavila privremenog zastupnika...). No, prilikom uenja kao

  da se slagala slika sa tonom. Procesne institute koje sam

  susrela na sudu prisjetila sam se pri uenju i svaki put sam

  si rekla :Aha, to mi je ve poznato, sad kuim zato je to

  tako). Ovo hospitiranje pomoglo mi je pri uenju, obogatilo me

  novim iskustvom i novim poznanstvima, a sve to zahvaljujui

  realizaciji dobre ideje Katedre za graansko procesno pravo.

 • LITERATURA:

  1. Triva, Sinia; Belajec, Velimir; Dika, Mihajlo: Graansko

  parnino procesno pravo, Zagreb, 1986.

  IZVORI:

  1. Zakon o parninom postupku iz 1976. ( preuzet kao zakon

  RH Zakonom o preuzimanju ZPP od 26.06.1991., Narodne

  novine, 53/91, stupio na snagu 08.10.1991., noveliran u

  dva navrata 1992. i 1999., Narodne novine, 91/92,

  112/99)

  2. Zakon o radnim odnosima (Narodne novine, 25/92)

  3. Zakon o redovnim sudovima iz 1977., (proieni tekst

  Narodne novine, 32/88, 16/90, 41/90, 14/91, 66/91)

  4. Opinski sud u akovcu, P-909/92 od 25. sijenja 1993.

  Logozar1.pdfKONSEKUTIVNO PRIKAZIVANJE PROCESNIH INSTITUTA KRO