graĐansko procesno pravo - prafak.ni.ac.rs i uvod 2007.pdf · aranđelović, d.: gradjansko...

of 60/60
GRA GRA Đ Đ ANSKO PROCESNO ANSKO PROCESNO PRAVO PRAVO SREĆAN VAM POČETAK PUTOVANJA kroz široka prostranstva građanskog procesnog prava Prof. dr Nevena Petrušić, Pravni fakultet u Nišu E-mail: [email protected]

Post on 04-Feb-2018

287 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GRAGRAANSKO PROCESNO ANSKO PROCESNO PRAVOPRAVO

  SREAN VAM POETAK PUTOVANJA

  kroz iroka prostranstva graanskog procesnog prava

  Prof. dr Nevena Petrui, Pravni fakultet u Niu

  E-mail: [email protected]

 • Teme:Teme:

  Opte informacije program aktivne nastave/uenja GPPnastavniciispitlitetarura

  Izvori GPPOsnovni pravni pojmovi Graansko procesno pravo Graanski sudski postupak

 • Model aktivne nastave/uModel aktivne nastave/uenjaenja

  Zasnovan na dobrovoljnostiZasnovan na dobrovoljnostiUvaUvaava pravila reformisanog ava pravila reformisanog univerzitetskog obrazovanjauniverzitetskog obrazovanjaObezbedjuje vrednovanje svih predispitnih Obezbedjuje vrednovanje svih predispitnih aktivnosti studenata prema utvrenim aktivnosti studenata prema utvrenim merilimamerilimaUspeh studenata na ispitu Uspeh studenata na ispitu rezultat rezultat ukupnog rada i angaukupnog rada i angaovanja studentaovanja studenta

 • DDizajniran je na principima tzv. izajniran je na principima tzv. aaktivnogktivnog((participativnogparticipativnog)) uuenjaenjaPPodstiodstie studente na kontinuirano ue studente na kontinuirano uenjeenjeOObezbeuje sticanje praktibezbeuje sticanje praktino upotrebljivog no upotrebljivog znanjaznanjaOObezbeuje savladavanje pravnibezbeuje savladavanje pravnikih vekih vetinatinaini proces uini proces uenja lakenja lakim i zanimljivijimim i zanimljivijimDoprinosi boljem uspehu na ispituDoprinosi boljem uspehu na ispitu

  Program aktivne nastave/uProgram aktivne nastave/uenjaenja

 • Program aktivne nastave/uProgram aktivne nastave/uenjaenjaUm nije posuda koju treba napuniti, nego vatra koju treba rasplamsati (Plutarh))

 • Tradicionalna nastava Interaktivna nastava

 • Oni koji su nauOni koji su nauili kako se uili kako se ui, kai, kau da se u da se najbolji rezultati postinajbolji rezultati postiu:u:

  Kada sami upravljamo svojim uKada sami upravljamo svojim uenjemenjemKada uKada uenjem ispunjavamo sopstvene potrebeenjem ispunjavamo sopstvene potrebeKada uKada uestvujemoestvujemoKada se uKada se uenje oslanja na iskustvoenje oslanja na iskustvoKada postoji povratna informacija o uspehu uKada postoji povratna informacija o uspehu uenjaenjaKada nam ukazuju poKada nam ukazuju potovanjetovanjeKada je sredina u kojoj uKada je sredina u kojoj uimo "sigurna "imo "sigurna "Kada su zadovoljeni svi uslovi udobnostiKada su zadovoljeni svi uslovi udobnosti

 • Metodi nastave/uMetodi nastave/uenja na enja na asovima asovima predavanjima i vepredavanjima i vebibi

  Predavanja Predavanja DiskusijaDiskusijaIzlaganja studenataIzlaganja studenataPraktiPraktine radionice i vene radionice i vebebePisanje seminarskih radova/esejaPisanje seminarskih radova/esejaSimulacija suenjaSimulacija suenjaPraPraenje suenjaenje suenjaTestoviTestoviKolokvijumiKolokvijumiIstraIstraivaivaki projekatki projekatPravna klinikaPravna klinikaIndividualni radGPP forum

 • OOekivani ishodi aktivne nastave/uekivani ishodi aktivne nastave/uenjaenja

  Student:Student:razume smisao, razume smisao, znaznaaj iaj i funkciju civilne procedure i njenih funkciju civilne procedure i njenih pravnih institutapravnih institutapoznaje poznaje tok i sadrtok i sadrinu postupaka civilnopravne zainu postupaka civilnopravne zatitetiteusvaja principe i stadarde u pruusvaja principe i stadarde u pruanju pravne zaanju pravne zatite i svestan je tite i svestan je njihovog znanjihovog znaaja za ostvarivanja principa vladavine prava; aja za ostvarivanja principa vladavine prava; poznaje pozitivnopravna repoznaje pozitivnopravna reenja i ume pravilno enja i ume pravilno da da primeni primeni procesnopravne procesnopravne norme; norme; ume da pravno kvalifikuje ume da pravno kvalifikuje i rei reava ava procesni problemprocesni problem i i da da identifikuje adekvatan metod pravne zaidentifikuje adekvatan metod pravne zatite; tite; u stanju je da u stanju je da kompetentno disktuje o problemima civilne kompetentno disktuje o problemima civilne procedureproceduresavladao je tahniku pisanja pravnih dokumentasavladao je tahniku pisanja pravnih dokumenta;;u stanju je dau stanju je da prati izmene u zakonodavstvu i prati izmene u zakonodavstvu i sudsku praksu;sudsku praksu;motivisan je da se permanentno profesionalno usavrmotivisan je da se permanentno profesionalno usavravaava

 • Poeni u ispunjevanju predispitnih Poeni u ispunjevanju predispitnih aktivnosti aktivnosti ii na na zzavravrnom ispitunom ispitu

  Maksimalnih 100 poena

  30-60 poena poeni steeni ispunjavanjem predispitnih obaveza

  31-40 poena poeni steeni polaganjem zavrnog ispita

  10

  Voenje jedinstvene evidencije

  o ispunjavanju predispitnih obaveza

 • Osnovi i merila za vrednovanje rada Osnovi i merila za vrednovanje rada i i postignupostignua a studenata:studenata:

  Aktivnost na predavanjimaAktivnost na predavanjimaAktivnost na Aktivnost na asovima diskusijeasovima diskusijeRad na veRad na vebama bama -- radionice za pisanje pravnih radionice za pisanje pravnih dokumanata, redokumanata, reavanje praktiavanje praktinih zadataka i nih zadataka i analiza hipotetianaliza hipotetilkih slulkih sluajevaajevaKolokvijumi Kolokvijumi Testovi Testovi Simulacija suenjaSimulacija suenjaSeminarski rad/esejSeminarski rad/esejObilazak suda i praObilazak suda i praenje sudjenja enje sudjenja IstraIstraivaivaki projekatki projekatire interesovanje za predmet ire interesovanje za predmet

 • Aktivnost na predavanjimaAktivnost na predavanjima2 x 52 x 5 = 10 poena= 10 poena

  Ocenjuje se:Ocenjuje se:

  aktivnost na predavanjimaaktivnost na predavanjimapostavljanje pitanja, postavljanje pitanja, odgovori na postavljena pitanja, odgovori na postavljena pitanja, iznoiznoenje i komentarisanje primera i sl. enje i komentarisanje primera i sl.

  prisustvovanje predavanjimaprisustvovanje predavanjima

  redovno prisustvoredovno prisustvovanjevanje predavanjima predavanjima 2 x 2 = 42 x 2 = 4 poenapoenanapomena: poeni se ne upisuju ako studentnapomena: poeni se ne upisuju ako student neopravdano neopravdano propusti propusti vivie od 3 predavanja u semestrue od 3 predavanja u semestruEvidentiranje prisustva Evidentiranje prisustva lilinnimim potpisivanjepotpisivanjemm spiskaspiska

 • Aktivnost na Aktivnost na asovima diskusije asovima diskusije 2 X 42 X 4 = = 88 poenapoena

  Ocenjuje seOcenjuje se: u: ueee i pripremljenost za e i pripremljenost za diskusiju, diskusiju, sposobnost argumentovanja, sposobnost argumentovanja, nanain izlaganja i in izlaganja i sl. sl. Ima se u viduIma se u vidu: stepen anga: stepen angaovanosti, ovanosti, sposobnost pravnisposobnost pravnikog rezonovanja i kog rezonovanja i zakljuzakljuivanja ivanja i korektna upotreba strui korektna upotreba strune ne terminologijeterminologije

 • Rad na vaRad na vabama bama -- radionice za pisanje pravnih radionice za pisanje pravnih dokumanata, redokumanata, reavanje praktiavanje praktinih zadataka i nih zadataka i

  analiza hipotetianaliza hipotetilkih slulkih sluajeva ajeva 2 x 4 2 x 4 = = 88 poenapoena

  Ocenjuje se:Ocenjuje se:Ocenjuje seOcenjuje se: : poznavanje zakonskih pravila, umenje poznavanje zakonskih pravila, umenje strukturiranja pravnog dokumenta, sposobnost strukturiranja pravnog dokumenta, sposobnost uobliuobliavanja pravniavanja pravnikih idejakih ideja i argumantovanja, i argumantovanja, stepen stepen savladanosti tehnike pisanjasavladanosti tehnike pisanja i jasnoi jasnoa i strukturiranost a i strukturiranost usmenog izlaganja. usmenog izlaganja. Ima se u viduIma se u vidu: stepen anga: stepen angaovanosti ovanosti i stepen usvi stepen usvojenosti ojenosti znanja i veznanja i vetinatina..

  Rad evidentira i ocenjuje asistentRad evidentira i ocenjuje asistentRedovno prisustvoRedovno prisustvo 2 x 1,52 x 1,5 poena =poena = 3 poena3 poena

  PPoeni se ne upisuju ako student neopravdanooeni se ne upisuju ako student neopravdano propusti vipropusti vie od e od 3 3 vevebe be u semestru!!!u semestru!!!

 • Kolokvijum Kolokvijum 2 x 32 x 3 = = 66 poenapoena

  Ocenjuje se:Ocenjuje se:Postignuti rezultat na dva kolokvijuma (jedan u Postignuti rezultat na dva kolokvijuma (jedan u zimskom i jedan u letnjem semestru). zimskom i jedan u letnjem semestru). Student je kolokvirao ako je pruStudent je kolokvirao ako je pruio taio tane ne odgovore na sva tri postavljena pitanja; ocena odgovore na sva tri postavljena pitanja; ocena zavisi od pokazanog znanja, ukupnog zavisi od pokazanog znanja, ukupnog poznavanja materije, sistematipoznavanja materije, sistematinosti u izlaganju nosti u izlaganju i sl. i sl. Ocena rada: 1Ocena rada: 1--3 za svaki kolokvijum, odnosno 3 za svaki kolokvijum, odnosno ukupno 6 poena.ukupno 6 poena.

 • Student ima pravo da dva puta u toku Student ima pravo da dva puta u toku semestra proveri svoje znanje putem semestra proveri svoje znanje putem testiranja testiranja

  Ocenjuje seOcenjuje se broj tabroj tanih odgovora na testu nih odgovora na testu Svaki test sadrSvaki test sadri 20 pitanja i 20 pitanja Za svaki taZa svaki taan odgovor student dobija 0,2 an odgovor student dobija 0,2

  poena, tako da maksimalno po testu student poena, tako da maksimalno po testu student momoe da osvoji 4 poena, odnosno ukupno 16 e da osvoji 4 poena, odnosno ukupno 16 poenapoena

  TestoviTestovi4 x 4 = 16 poena4 x 4 = 16 poena

 • Simulacija suenjaSimulacija suenja1 x 3 1 x 3 = 3 = 3 poenapoena

  Ocenjuje seOcenjuje se: : pripremljenost za simulaciju pripremljenost za simulaciju suenjasuenja, poznavanje zakonskih propisa o , poznavanje zakonskih propisa o sadrsadrini i formi procesnih radnji, naini i formi procesnih radnji, nain in raspravljanja i raspravljanja i plediranja,plediranja, sposobnost sposobnost adekvatnog reagovanja, snalaadekvatnog reagovanja, snalaenje u enje u nepredvienim situacijamanepredvienim situacijama, sposobnost , sposobnost uouoavanja procesnih nepravilnosti i umenje avanja procesnih nepravilnosti i umenje davanja povratne informacijedavanja povratne informacije. . Ima se u viduIma se u vidu: ta: tanost, nost, ubedljivost, ozbiljnostubedljivost, ozbiljnost

 • Ocenjuje se:Ocenjuje se:irina koriirina koriene literature, istraene literature, istraivaivaki metod, ki metod, originalnost pristupa temi, naoriginalnost pristupa temi, nain obrade, in obrade, kvalitet kvalitet ponuenih predloga za reponuenih predloga za reenje problema, enje problema, jezik jezik iistil stil i dr. i dr.

  Seminarski radSeminarski rad/esej/esej1 x 01 x 0--33 = = 33 poenapoena

  PetruPetruii, N., Uputstva za pisanje radova iz Gradjanskog , N., Uputstva za pisanje radova iz Gradjanskog procesnog pravaprocesnog pravaInternet adresa:Internet adresa: www. prafak.ni.ac.yu www. prafak.ni.ac.yu

 • Obilazak sudova i praObilazak sudova i praenje sudjenjaenje sudjenja1 x 31 x 3 = 3 poena= 3 poena

  Tokom drugog semestra, organizuje se obilazak Tokom drugog semestra, organizuje se obilazak sudova i prasudova i praanje suenjaanje suenja. .

  Studenti Studenti se se upoznaju sa organizacijom sudske upoznaju sa organizacijom sudske uprave i sudauprave i suda i i prate suenjeprate suenje, sa ciljem da steknu uvid , sa ciljem da steknu uvid u tehnologiju sudskog rada i stranau tehnologiju sudskog rada i stranaku i sudsku ku i sudsku procesnu delatnosti. procesnu delatnosti.

  Na Na asovima nastave, studenti iznose svoje asovima nastave, studenti iznose svoje zapazapaanja i diskutuju o uoanja i diskutuju o uoenim pojavama i enim pojavama i problemima u primeni procesnih propisa. problemima u primeni procesnih propisa.

  Ocenjuje se:Ocenjuje se: prisustvo studenta i sposobnost prisustvo studenta i sposobnost kritikritikog sagledavanja procesne delatnosti.kog sagledavanja procesne delatnosti.

 • Uee u realizaciji istraivakog projekta1 x 1 x 00--2 = 2 poena2 = 2 poena

  Ocenjuje se:Ocenjuje se:kvalitet ideje i metodologijekvalitet ideje i metodologijekvalitet kvalitet rezultata istrarezultata istraivanja ivanja nanain prezentovanja i analize rezultata in prezentovanja i analize rezultata angaangaovanjeovanje i i stepen angastepen angaovanja ovanja

 • ire interesovanje za predmet2 poena2 poena

  ImaImajuju se u vidu:se u vidu:

  rad na Pravnoj klinicirad na Pravnoj klinicipublikovani studentski radovi, publikovani studentski radovi, prapraenje struenje strune literature, ne literature, uueee na naue na naunim i strunim i strunim skupovima,nim skupovima,pomopomo u organizovanju struu organizovanju strunih i naunih i naunih nih

  skupova i sl. skupova i sl.

 • OcenjivanjeOcenjivanje

  9393--100 poena 100 poena 10108585--92 poena 92 poena 997777--84 poena 84 poena 886969--76 poena 76 poena 776161--68 poena 68 poena 66

 • Komparativni pokazatelji:Komparativni pokazatelji:

  Generacija 2002/2003 Generacija 2002/2003

  Studenti ukljuStudenti ukljueni u programeni u programPPolooloililoo ispit ispit -- 53, 5753, 57%%PoloPoloilo ilo iz prvog pokuiz prvog pokuaja aja -- 87, 5087, 50% % ProseProsena ocena na ocena -- 9,9,2020

  Studenti van programaStudenti van programaPPolooloililoo ispit ispit -- 10%10%PoloPoloilo ilo iz iz prvog pokuprvog pokuaja aja -- 0000, , 0000% % ProseProsena ocena na ocena -- 88,,0000

 • Komparativni pokazatelji:Komparativni pokazatelji:

  Generacija 2003/2004 Generacija 2003/2004

  Studenti ukljuStudenti ukljueni u programeni u programPPolooloililoo ispit ispit 30%30%PoloPoloilo ilo iz prvog pokuiz prvog pokuaja aja --30% 30% ProseProsena ocena na ocena 9, 339, 33

  Studenti van programaStudenti van programaPPolooloililoo ispit ispit 00,0000,00PoloPoloilo ilo iz iz prvog pokuprvog pokuaja aja --0000,,0000% %

 • Komparativni pokazatelji:Komparativni pokazatelji:

  Generacija 2004/2005 Generacija 2004/2005

  Studenti ukljueni u programPoloilo ispit 75.68% (parcijalno ili u celini)Prosena ocena 9,2Palo: 24.32%

  Studenti van programa Poloilo ispit 00,00

 • Ko su nastavnici?Ko su nastavnici?

  Predavanja: Predavanja:

  PProf. dr Nevena Petrurof. dr Nevena Petruii

  ass. ass. dr dr Dejan JaniDejan Janiijeviijevi

  VeVebe:be:

 • Stankovi, G., Gradjansko procesno pravo, knj. 1. Ni, 2007.

  Stankovi, G., Gra]ansko procesno pravo, knj. 2, Ni, 2007.

  Obavezna literatura:Obavezna literatura:

 • Starija literatura:Starija literatura:MarkoviMarkovi,, M.: GraM.: Graansko procesno pravo, ansko procesno pravo, kknj. I, nj. I,

  sv. 1. Beograd, 1957sv. 1. Beograd, 1957;;MarkoviMarkovi M.: GraM.: Graansko procesno pravo, ansko procesno pravo, kknj. I, sv. nj. I, sv.

  2. Ni2. Ni, 1982, 1982;;BlagojeviBlagojevi, B.: Na, B.: Naela privatnoga procesnog ela privatnoga procesnog

  prava, Beograd, 1936prava, Beograd, 1936;;AranAranelovielovi, D.: Gradjansko procesno pravo , D.: Gradjansko procesno pravo

  Kraljevine Jugoslavije, Beograd, 1934Kraljevine Jugoslavije, Beograd, 1934;;Zuglia, S.: Gradjanski parniZuglia, S.: Gradjanski parnini postupak FNRJ, ni postupak FNRJ,

  Zagreb, 1957Zagreb, 1957;;Juhart, J.: Civilno procesno pravoJuhart, J.: Civilno procesno pravo,, Ljubljana, 1961.Ljubljana, 1961.

  Za pisce seminarskih radova i eseja, za znatieljne...Dopunska literatura:Dopunska literatura:

 • Aktuelna literatura na domaAktuelna literatura na domaim pravnim im pravnim fakultetima:fakultetima:

  PozniPozni, B., Raki, B., Raki VodineliVodineli V.: GraV.: Graansko ansko procesno pravo, Beograd, procesno pravo, Beograd, 20002000. .

  StaroviStarovi, B., Ke, B., Kea R.: Graa R.: Graansko procesno pravo, ansko procesno pravo, Novi Sad, 2001. Novi Sad, 2001. izmoviizmovi, M., , M., jurijuriin B.: Gradjansko procesno in B.: Gradjansko procesno

  pravo, Podgorica, 1994. pravo, Podgorica, 1994. PalaPalakokovivi, D., Gradjansko parni, D., Gradjansko parnino procesno no procesno

  pravo, Kragujevac, 2005.pravo, Kragujevac, 2005.

 • Osnovni zakoni:Osnovni zakoni:

  Zakon o parniZakon o parninom postupku, 2005.nom postupku, 2005.

  Zakon o vanparniZakon o vanparninom postupku, 1982. nom postupku, 1982.

  Zakon o izvrZakon o izvrnom postupku, 2005. nom postupku, 2005.

 • IspitIspit

  Ispitna pitanja Ispitna pitanja -- 4 oblasti, 4 pitanja 4 oblasti, 4 pitanja Ocena na ispitu Ocena na ispitu -- ocena celokupnog ocena celokupnog rada i pokazanog znanja rada i pokazanog znanja na na na na predispitnim aktivnostima i samom predispitnim aktivnostima i samom ispituispitu

 • MetodoloMetodoloka uputstva za radka uputstva za rad

  Krajnji rok za Krajnji rok za popoetak uetak uenjaenja

  DANADANANJI DAN!!!NJI DAN!!!

 • Ovo nisu saveti...Ovo nisu saveti...

  Kako steKako stei praktii praktino upotrebljivo znanje?no upotrebljivo znanje?Kako nauKako nauiti gradjansko procesno pravo?iti gradjansko procesno pravo?

  Ozbiljan, kontinuiran i sistematski radOzbiljan, kontinuiran i sistematski rad

  BriBriljivo i postepeno graditi: ljivo i postepeno graditi: mozaik gradjanskog procesnog pravamozaik gradjanskog procesnog prava

  sistem sistem korak po korakkorak po korak

 • OpOpti pojmovi GPPti pojmovi GPP

  ta je gradjansko procesno pravo?ta je gradjansko procesno pravo?ta regulita regulie?e?emu je namenjeno?emu je namenjeno?ZaZato postoji potreba za sistemom to postoji potreba za sistemom gragraanskopravne zaanskopravne zatite?tite?

  NaNaa danaa dananja tema nja tema -- GPPGPP

 • Da se podsetimo elemantarnih pojmova Da se podsetimo elemantarnih pojmova teorije prava...teorije prava...

  PodsePodseanje...anje...

 • Pravni odnosi, pravni poredakPravni odnosi, pravni poredak

  DruDrutveni odnositveni odnosiPravni odnosi = odnosi regulisani pravomPravni odnosi = odnosi regulisani pravom

  Pravni odnosi kao deo pravnog poretka Pravni odnosi kao deo pravnog poretka Pravni poredakPravni poredak: :

  stvaranje pravnih normi na osnovu stvaranje pravnih normi na osnovu odredjenog vrednovanja i njihovo odredjenog vrednovanja i njihovo ostvarivanjeostvarivanje

  Dinamika pravnog poretkaDinamika pravnog poretka

 • Pravni poredakPravni poredak

  Pravni poredak

  Normativni elemenat Faktiki elemenat Pravne vrednosti

 • Subjektivna pravaSubjektivna pravaSubjektivna pravaSubjektivna prava

  instrumenti ostvarivanja individualnih (materijalnih i instrumenti ostvarivanja individualnih (materijalnih i moralnih) potreba i interesamoralnih) potreba i interesa pravnih subjekatapravnih subjekatainstrumenti ostvarivanja pravnog poretkainstrumenti ostvarivanja pravnog poretka

  Subjektivno pravo Subjektivno pravo -- ovlaovlaenje pravnog subjekta enje pravnog subjekta da se na odreda se na odreeni naeni nain ponain ponaaa da slobodno preduzima odreda slobodno preduzima odreene radnjeene radnje, odn. da se , odn. da se

  uzdruzdri od preduzimanja radnji i od preduzimanja radnji

  SadrSadrina subjektivnih pravaina subjektivnih prava(dru(drutveno odretveno odreena i promenljiva kategorija ena i promenljiva kategorija -- npr. pravo npr. pravo

  svojine, roditeljsko pravo...) svojine, roditeljsko pravo...)

 • JoJo (po)ne(po)neto o subjektivnim pravima...to o subjektivnim pravima...

  Klasifikacija subjektivnih pravaKlasifikacija subjektivnih pravajavna javna -- privatnaprivatna

  apsolutna apsolutna -- relativnarelativna

  GradjanskGradjanskoo subjektivnsubjektivnoopravpravoopravpravoo kojkojee proistiproistiee iz iz gradjanskopravnih odnosagradjanskopravnih odnosazbir svih oblazbir svih oblaenja koja enja koja pripadaju subjektu pripadaju subjektu gradjanskopravnog odnosagradjanskopravnog odnosa

 • Pravni odnosPravni odnosizvor pravnih ovlaizvor pravnih ovlaenja i pravnih duenja i pravnih dunosti (obavezanosti (obaveza))

  Subjekti pravnog odnosaSubjekti pravnog odnosatitular pravnog ovlatitular pravnog ovlaenja (ovlaenja (ovlaeno lice, poverilac)eno lice, poverilac)nosilac pravne obaveze (obavezno lice, dunosilac pravne obaveze (obavezno lice, dunik) nik)

  SadrSadrina subjektivnog pravaina subjektivnog pravazbir svih pravnih ovlazbir svih pravnih ovlaenja enja odredjena generalno (apstraktno) odredjena generalno (apstraktno) odredjena konkretno i pojedinaodredjena konkretno i pojedinano no

  Pravno ovlaPravno ovlaenje i pravna obavezaenje i pravna obaveza

 • MaterijalnopravniMaterijalnopravni zahtevzahtev

  Pravni odnos Pravni odnos -- izvor materijalnopravnih izvor materijalnopravnih zahtevazahteva

  Subjektivno pravo i materijalnopravni zahtevSubjektivno pravo Subjektivno pravo i i materijalnopravni zahtevmaterijalnopravni zahtev

  JednoJedno subjektivno pravo subjektivno pravo

  viviee materijalnopravnih zahtevamaterijalnopravnih zahteva

  Subjektivno pravo Subjektivno pravo bez bez materijalnopravnog materijalnopravnog zahtevazahteva

  prazno

 • TerminoloTerminolokeke napomenenapomeneKonsenzusi za lake sporazumevanjeGPP GPP -- skup pravnih pravila skup pravnih pravila po kojimapo kojima se pruse prua pravna zaa pravna zatitatitapovrepovreenim, ugroenim, ugroenim ili osporenim pravima iz: enim ili osporenim pravima iz:

  lilinih odnosa, nih odnosa, porodiporodinih odnosa, nih odnosa, radnih odnosa, radnih odnosa, trgovatrgovakih kih imovinskimovinskopravnih opravnih i i drugih gradjanskopravnih odnosa drugih gradjanskopravnih odnosa ((l. 1. ZPP)l. 1. ZPP)

  "Gradjanska subjektivna prava""Gradjanska subjektivna prava" -- zajednizajedniki naziv za ki naziv za aroliku aroliku grupu pravnih odnosa kojima se zagrupu pravnih odnosa kojima se zatita prutita prua po pravilima a po pravilima gradjanskog procesnog prava gradjanskog procesnog prava

  Dispozitivnost Dispozitivnost -- osnovno obeleosnovno obeleje "pravih" graje "pravih" graanskopravnih anskopravnih odnosaodnosa

 • Tzv. gTzv. graraansko subjektivno pravoansko subjektivno pravo

  Izraz "graIzraz "graansko subjektivno pravo" ansko subjektivno pravo" tradicionalantradicionalanopopteprihvateprihvaen en neadekvatan neadekvatan koristan ...koristan ...

  Otvoren konkurs za adekvatan izraz....Otvoren konkurs za adekvatan izraz....

  Gradjansko subjektivno pravo"Gradjansko subjektivno pravo"Gradjansko materijalno pravo"Gradjansko materijalno pravo"

 • Normalno ostvarivanje Normalno ostvarivanje gradjanskih subjektivnih pravagradjanskih subjektivnih prava

  PonaPonaanje saglasno pravu anje saglasno pravu VrVrenje svih ovlaenje svih ovlaenja enja Dobrovoljno ispunjavanje svih duDobrovoljno ispunjavanje svih dunostinosti

  PoPoten pravni saobraten pravni saobraaj + poaj + poteni ljudi teni ljudi Poverenje mePoverenje meu ljudimau ljudima

  Spontano ostvarivanje gradjanskih subjektivnih pravaSpontano ostvarivanje gradjanskih subjektivnih prava==

  Spontano ostvarivanje normativnog pravnog poretkaSpontano ostvarivanje normativnog pravnog poretka

 • Kako i kada pravni poredak polaKako i kada pravni poredak polae ispit e ispit svoje "pravnosti"?svoje "pravnosti"?

  Normativni pravni poredaknormativno programirana stvarnost, idealna apstrakcija, cilj, tenja...

  Nesklad izmeu pravnih pravila i faktikog ponaanja ljudi

  Protivpravnost!!!

  ta nastaje ? "nepravo" nedelotvoran i nestabilan pravni poredak, paralizovan pravni saobraaj, haos u pravnim odnosima

  Mogunost realizacije prava prinudnim putempotvrda "pravne sutine" subjektivnih prava

  potvrda "pravnosti" pravnog poretka

 • Potreba za graPotreba za graanskanskimim procesnprocesnimim pravpravomom

  emu sluemu slui grai graansko procesno pravo?ansko procesno pravo?Mehanizam za zaMehanizam za zatitu titu i prinudno i prinudno ostavarivanje ostavarivanje gradjanskih subjektivnih prava koja nisu ostvarena gradjanskih subjektivnih prava koja nisu ostvarena spontano, na normalan i uobispontano, na normalan i uobiajeni naajeni naininMehanizam za pruMehanizam za pruanje organizovane pravne zaanje organizovane pravne zatite tite NuNuna dopuna grana dopuna graanskom materijalnom pravu anskom materijalnom pravu Instrument za ostvarivanje graInstrument za ostvarivanje graanskog materijalnog anskog materijalnog prava prava

  GRADJANSKO PROCESNO PRAVO GRADJANSKO PROCESNO PRAVO skup normi kojima je regulisan naskup normi kojima je regulisan nain (metod) zain (metod) zatitetite iiprinudnog ostvarivanje graprinudnog ostvarivanje graanskih subjektivnih anskih subjektivnih pravaprava

 • Funkcija graanskog procesnog prava

  da spreda sprei anarhiju u gradjanskopravnim i anarhiju u gradjanskopravnim odnosimaodnosima

  da potvrdi "pravnost" grada potvrdi "pravnost" graanskog anskog materijalnopravnog poretkamaterijalnopravnog poretka

  da omoguda omoguii zazatitu priznatih gradjanskih titu priznatih gradjanskih subjektivnih pravasubjektivnih prava

 • Povodi za pruPovodi za pruanje pravne zaanje pravne zatitetite

  Povreda

  Ugroenost

  Protivpravnost

  Prinudno ostvarivanje

  Pravna promena

  Obezbeenje

  Izvrenje

 • Povodi Povodi za pruza pruanje pravne zaanje pravne zatitetite

  POVREDA GRAPOVREDA GRAANSKOG SUBJEKTIVNOG PRAVAANSKOG SUBJEKTIVNOG PRAVAneispunjenje pravne duneispunjenje pravne dunostinosti

  UGROUGROAVANJE GRAAVANJE GRAANSKOG SUBJEKTIVNOG PRAVAANSKOG SUBJEKTIVNOG PRAVApostojanje opasnosti da pravo nepostojanje opasnosti da pravo nee moe moi da se ostvarii da se ostvari

  OTKLANJANJE STANJA STVORENOG PROTIVPRAVNIM OTKLANJANJE STANJA STVORENOG PROTIVPRAVNIM PONAPONAANJEMANJEM

  otklanjanje posledicaotklanjanje posledicaPOTREBA ZA PRAVNOM PROMENOMPOTREBA ZA PRAVNOM PROMENOM

  potreba za promenom uz sadejstvo sudapotreba za promenom uz sadejstvo suda

  POTREBA ZA PROVOZORNOM ZAPOTREBA ZA PROVOZORNOM ZATITOMTITOMobezbedjenje buduobezbedjenje budueg ostvarivanja potraeg ostvarivanja potraivanjaivanja

  POTREBA ZA PRINUDNIM OSTVARIVANJEM PRAVAPOTREBA ZA PRINUDNIM OSTVARIVANJEM PRAVA

  efektuacija sudske odlukeefektuacija sudske odluke

  Civilno nepravoCivilni delikt

 • PruPruanje pravne zaanje pravne zatite tite = =

  Zadovoljenje pravozaZadovoljenje pravozatitne potrebetitne potrebe

 • Postupak za sudsku zaPostupak za sudsku zatitu i sudsko titu i sudsko ostvarivanje graostvarivanje graanskih subjektivnih anskih subjektivnih prava i graprava i graanskog materijalnog anskog materijalnog pravaprava

  GraGraanski sudski postupakanski sudski postupak

  Skup pravila kojima su regulisani Skup pravila kojima su regulisani standardni instrumenti, sredstva i standardni instrumenti, sredstva i tehnike (metodi) prutehnike (metodi) pruanja pravne zaanja pravne zatite tite na podruna podruju graju graanskopravnih odnosaanskopravnih odnosa

 • Predmet gradjanskog sudskog postupkaPredmet gradjanskog sudskog postupkagradjanskopravna stvargradjanskopravna stvar

  P r e d m e tP r e d m e tgradjanskog sudskog postupkagradjanskog sudskog postupka

  GGradjanskopravna stvar:radjanskopravna stvar:

  PPravna stvar koja potiravna stvar koja potie iz lie iz linih, nih, pporodiorodinihnih, radnih i trgova, radnih i trgovakih, kih, imovinskimovinskopravnih opravnih i drugih i drugih gragraanskopravnih odnosaanskopravnih odnosa

 • GPP GPP = skup pravila kojima je = skup pravila kojima je regulisanregulisan gradjanski sudski gradjanski sudski postupakpostupak

  Gradjansko procesno pravo Gradjansko procesno pravo kao grana pravnog sistemakao grana pravnog sistema

  GPP GPP pravila pravila po kojimapo kojima se postupase postupa

  GPP GPP ne stvarane stvara nova materijalna prava nova materijalna prava i obaveze za pravne subjektei obaveze za pravne subjekte

  GPP propisuje GPP propisuje nanainin sudske zasudske zatite tite postojepostojeih pravaih prava

 • GPP reguliGPP regulie jedan naroe jedan naroiti pravni iti pravni odnos odnos -- procesnopravni odnos:procesnopravni odnos:uslove za zasnivanje, razvijanje i uslove za zasnivanje, razvijanje i prestanak procesnopravnog odnosaprestanak procesnopravnog odnosaprocesna ovlaprocesna ovlaenja i procesne enja i procesne dudunosti procesnih subjekatanosti procesnih subjekata

  JoJo nekoliko vanekoliko vanih stvari ...nih stvari ...

  Koga obavezuju pravila GPP?Koga obavezuju pravila GPP?

 • Struktura gradjanskog Struktura gradjanskog procesnog pravaprocesnog prava

  Organizaciono gradjansko procesno pravo

  Funkcionalno gradjansko procesno pravo

 • Organizacioni propisi deo: Organizacioni propisi deo: ustavnog pravaustavnog pravaupravnog pravaupravnog pravaradnog pravaradnog pravakrivikrivinog procesnog prava nog procesnog prava gradjanskog procesnog pravagradjanskog procesnog prava

  Organizaciono procesno pravoOrganizaciono procesno pravo

  Organizaciono procesno pravoOrganizaciono procesno pravo -- posebna nauposebna nauna na disciplinadisciplina

 • Skup pravila kojima se reguliSkup pravila kojima se reguliu i odredjuju:u i odredjuju:

  pretpostavke za preduzimanje procesne delatnosti,pretpostavke za preduzimanje procesne delatnosti,subjekti procesnog odnosa, subjekti procesnog odnosa, sadrsadrina procesnih ovlaina procesnih ovlaenja i duenja i dunosti subjekata u nosti subjekata u postupkupostupkusadrsadrina, oblik i dejstvo procesnih radnjiina, oblik i dejstvo procesnih radnji

  Funkcionalno procesno pravoFunkcionalno procesno pravo

  Gde su sadrGde su sadrani funkcionalni propisi?ani funkcionalni propisi?u procesnim zakonima u procesnim zakonima u pojedinim materijalnopravnim u pojedinim materijalnopravnim

  zakonimazakonima

 • Gradjansko procesno pravo pod okriljem graGradjansko procesno pravo pod okriljem graanskog anskog prava prava

  Gajeva podela graGajeva podela graanskog prava anskog prava -- lica, stvari i tulica, stvari i tubebe

  Gradjansko procesno pravo kao Gradjansko procesno pravo kao pravna naukapravna nauka

  Relativno mlada naukaRelativno mlada nauka

  Emancipacija Gradjanskog procesnog prava Emancipacija Gradjanskog procesnog prava -- sredina sredina 19. veka19. vekaOskar Bilov Oskar Bilov uuenje o procesnopravnom odnosu enje o procesnopravnom odnosu

 • PoPoatak nastaveatak nastave1840. god1840. god.., na Liceju u Kragujevcu, na Liceju u Kragujevcu

  Gradjansko procesno pravo u SrbijiGradjansko procesno pravo u Srbiji

  Prvi nastavnikPrvi nastavnikJovan Sterija PopoviJovan Sterija Popovi

 • Teme sledeTeme sledeeg predavanja:eg predavanja:Razvoj Razvoj graanskograanskopravne zapravne zatitetitePravo na pravnu zaPravo na pravnu zatitutituProcesnopravni odnosProcesnopravni odnos

  Ovo je sve za danas!!!

  Priprema za naredna predavanja:

  Proitati i protumaiti norme Ustava RS o pravu na pravnu zatitu i pripremiti se za diskusiju o pravu na pravnu zatitu.

  Pronai tekst Evropske konvenciju o ljudskim pravima, proitati odredbe o pravu na fer suenje i o pravu na albu.

  Proitati deo udbenika posveen navedenim temama

  TEMA ZA DISKUSIJU: Analiza l. 6. st. 1. Evropske konvencije o ljudskim pravima