graĐansko procesno pravo - · pdf fileseminarski rad/esej istraživa ... kako naučiti...

Download GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - · PDF fileSeminarski rad/esej Istraživa ... Kako naučiti gradjansko procesno pravo? Ozbiljan, kontinuiran i sistematski rad “korak po korakkorak po

If you can't read please download the document

Post on 06-Feb-2018

281 views

Category:

Documents

19 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GRAGRAANSKO PROCESNO ANSKO PROCESNO PRAVOPRAVO

  Dobrodoli u iroka prostranstva pgraanskog procesnog prava

  Prof dr Nevena Petrui Pravni fakultet Univerziteta u NiuProf. dr Nevena Petrui, Pravni fakultet Univerziteta u Niu

  E-mail: [email protected]

 • Teme:Teme:Teme:Teme: Opte informacije Opte informacije

  Predstavljanje plana radaProfesor i saradnikLitetaruraIspit

  Izvori GPP Izvori GPP Osnovni pravni pojmovi

  Graansko procesno pravo Graansko procesno pravo Graanski sudski postupak

  P tit l ti i t d di Pravo na pravnu zatitu elementi i standardi

 • Model aktivne nastave/uenjaModel aktivne nastave/uenjaModel aktivne nastave/uenjaModel aktivne nastave/uenja

  Zasnovan na dobrovoljnostiZasnovan na dobrovoljnosti Uvaava pravila savremenogUvaava pravila savremenog Uvaava pravila savremenog Uvaava pravila savremenog

  univerzitetskog obrazovanjauniverzitetskog obrazovanja Obezbedjuje vrednovanje svih predispitnihObezbedjuje vrednovanje svih predispitnih Obezbedjuje vrednovanje svih predispitnih Obezbedjuje vrednovanje svih predispitnih

  aktivnosti studenata prema utvrenim aktivnosti studenata prema utvrenim merilimamerilima

  Uspeh studenata na ispitu Uspeh studenata na ispitu rezultat rezultat ukupnog rada i angaovanja studentaukupnog rada i angaovanja studentap g g jp g g j

 • Program aktivne nastave/uenjaProgram aktivne nastave/uenja DDizajniran je na principima tzv. izajniran je na principima tzv. aaktivnogktivnog

  Program aktivne nastave/uenjaProgram aktivne nastave/uenjaj j p pj j p p gg

  ((participativnogparticipativnog)) uenjauenja PPodstie studente na kontinuirano odstie studente na kontinuirano

  j juenjeuenje OObezbeuje sticanje praktino bezbeuje sticanje praktino

  upotrebljivog znanjaupotrebljivog znanjaupotrebljivog znanjaupotrebljivog znanja OObezbeuje savladavanje pravnikih bezbeuje savladavanje pravnikih

  vetinavetina ini proces uenja lakim i zanimljivijimini proces uenja lakim i zanimljivijim

  Doprinosi boljem uspehu na ispituDoprinosi boljem uspehu na ispitu

  "Bubanje" treba primeniti samo u krajnjem sluaju!!!

 • Program aktivne nastave/uenjaProgram aktivne nastave/uenjag jg jUm nije posuda koju treba napuniti, nego

  t k j t b l ti (Pl t h))vatra koju treba rasplamsati (Plutarh))

 • Tradicionalna nastava Interaktivna nastava

  ovena ne moe niemu nauiti. Jedino to moe jeste da mu pomogne da naui sam Galilejo Galilej

 • Oni koji su nauili kako se ui, kau da se Oni koji su nauili kako se ui, kau da se jb lji lt ti tijb lji lt ti tinajbolji rezultati postiu:najbolji rezultati postiu:

  Kada sami upravljamo svojim uenjemKada sami upravljamo svojim uenjemKada uenjem ispunjavamo sopstvene potrebeKada uenjem ispunjavamo sopstvene potrebeKada uestvujemoKada uestvujemoKada se uenje oslanja na iskustvoKada se uenje oslanja na iskustvoKada postoji povratna informacija o uspehu uenjaKada postoji povratna informacija o uspehu uenjaKada nam ukazuju potovanjeKada nam ukazuju potovanjej p jj p jKada je sredina u kojoj uimo "sigurna "Kada je sredina u kojoj uimo "sigurna "Kada su zadovoljeni svi uslovi udobnostiKada su zadovoljeni svi uslovi udobnostiKada su zadovoljeni svi uslovi udobnostiKada su zadovoljeni svi uslovi udobnosti

 • Metodi nastave/uenjaMetodi nastave/uenjaMetodi nastave/uenjaMetodi nastave/uenja

  Predavanja Predavanja DiskusijDiskusijee Izlaganja studenataIzlaganja studenata Studentski paneliStudentski paneli Studentski paneliStudentski paneli Praktine radionice i vebePraktine radionice i vebe Pisanje seminarskih radova/esejaPisanje seminarskih radova/eseja

  Simulacija suenjaSimulacija suenja Simulacija suenjaSimulacija suenja Praenje suenjaPraenje suenja TestoviTestovi KolokvijumKolokvijum Istraivaki projekatIstraivaki projekat Pravna klinikaPravna klinika Pravna klinikaPravna klinika Individualni rad

 • Oekivani ishodi aktivne nastave/uenjaOekivani ishodi aktivne nastave/uenja

  Student:Student: razume smisao, razume smisao, znaaj iznaaj i funkciju civilne procedure i njenih funkciju civilne procedure i njenih

  pravnih institutapravnih instituta poznaje poznaje tok i sadrinu postupaka civilnopravne zatitetok i sadrinu postupaka civilnopravne zatite usvaja principe i stadarde u pruanju pravne zatite i svestan je usvaja principe i stadarde u pruanju pravne zatite i svestan je

  njihovog znaaja za ostvarivanja principa vladavine prava; njihovog znaaja za ostvarivanja principa vladavine prava; poznaje pozitivnopravna reenja i ume pravilno poznaje pozitivnopravna reenja i ume pravilno da da primeni primeni

  procesnopravne procesnopravne norme; norme; ume ume dada pravno kvalifikuje pravno kvalifikuje i reava i reava procesni problemprocesni problem i i da da

  identifikuje adekvatan metod pravne zatite; identifikuje adekvatan metod pravne zatite; u stanju je da u stanju je da kompetentno disktuje o problemima civilne kompetentno disktuje o problemima civilne

  procedureprocedure savladao je tahniku pisanja pravnih dokumentasavladao je tahniku pisanja pravnih dokumenta;; u stanju je dau stanju je da prati izmene u zakonodavstvu i prati izmene u zakonodavstvu i sudsku praksu;sudsku praksu; motivisan je da se permanentno profesionalno usavravamotivisan je da se permanentno profesionalno usavrava

 • PoeniPoeni u u ispunjispunjaavanjuvanju predispitnihpredispitnihaktivnostiaktivnosti ii nana zzavravrnom nom ispituispitu

  Maksimalnih 100 poena 1030-50 poena poeni steeni ispunjavanjem predispitnih obaveza

  10p j j p p

  41-50 poena poeni steeni polaganjem zavrnog ispitazavrnog ispita

  Voenje jedinstvene evidencijeVoenje jedinstvene evidencije

  o ispunjavanju predispitnih obaveza

 • OsnoviOsnovi ii merilamerila zaza vrednovanjevrednovanje radarada iiOsnoviOsnovi ii merilamerila zaza vrednovanjevrednovanje radarada i i postignua postignua studenatastudenata::

  Aktivnost na predavanjimaAktivnost na predavanjimaRad na vebama Rad na vebama -- radionice za pisanje pravnih radionice za pisanje pravnih dokumdokumeenata, reavanje praktinih zadataka i nata, reavanje praktinih zadataka i analiza hipotetilkih sluajevaanaliza hipotetilkih sluajevaJedanJedan kkolokvijum olokvijum Jedan Jedan ttest est Simulacija suenjaSimulacija suenjaSimulacija suenjaSimulacija suenjaSeminarski rad/esejSeminarski rad/esejIstraivaki projekatIstraivaki projekatire interesovanje za predmetire interesovanje za predmetire interesovanje za predmet ire interesovanje za predmet

 • AktivnostAktivnost nana predavanjimapredavanjimap jp j00--1010 poenapoena

  Ocenjuje se:

  aktivnost na predavanjimaaktivnost na predavanjimauee u diskusijipostavljanje pitanja odgovori na postavljena pitanjaodgovori na postavljena pitanja iznoenje i komentarisanje primera i sl.

  prisustvovanje predavanjima

  redovno prisustvovanje predavanjima 3 poenanapomena: poeni se ne upisuju ako student neopravdano

  ti i d 3 d jpropusti vie od 3 predavanjaEvidentiranje prisustva linim potpisivanjem spiska

 • Rad na vabama Rad na vabama -- radionice za pisanje pravnih radionice za pisanje pravnih dokumanata reavanje praktinih zadatakadokumanata reavanje praktinih zadatakadokumanata, reavanje praktinih zadataka, dokumanata, reavanje praktinih zadataka,

  analiza hipotetikih sluajeva, kviz i dr.analiza hipotetikih sluajeva, kviz i dr.00--1212 poenapoena00 1212 poenapoena

  Ocenjuje se: Ocenjuje se: poznavanje zakonskih pravila, umenje strukturiranja poznavanje zakonskih pravila, umenje strukturiranja i i sastavljanja sastavljanja pravnog dokumenta, sposobnost uobliavanja pravnog dokumenta, sposobnost uobliavanja i i prezentovanja prezentovanja pravnikih idejapravnikih ideja i argumantovanja, i argumantovanja, stepen stepen savladanosti tehnike pisanjasavladanosti tehnike pisanja i jasnoa i strukturiranost usmenog i jasnoa i strukturiranost usmenog izlaganja. izlaganja.

  I idI id t tit ti i ti t j tij ti j ij iIma se u viduIma se u vidu: stepen angaovanosti : stepen angaovanosti i stepen usvi stepen usvojenosti ojenosti znanja i znanja i vetinavetina..

  R dR d id ti i j jid ti i j j i t tki ji t tki jRadRad evidentira i ocenjuje evidentira i ocenjuje asistentkinjaasistentkinja

  PPoeni se ne upisuju ako student neopravdanooeni se ne upisuju ako student neopravdano propusti vipropusti vie od 3 e od 3 bb !!!!!!vebevebe!!!!!!

 • KolokvijumKolokvijum00--66 poenapoena

  Ocenjuje se:Ocenjuje se: Postignuti rezultat na kolokvijumPostignuti rezultat na kolokvijumuu. . Student je kolokvirao ako je pruio tane Student je kolokvirao ako je pruio tane

  odgovore na sva tri postavljena pitanja;odgovore na sva tri postavljena pitanja;odgovore na sva tri postavljena pitanja; odgovore na sva tri postavljena pitanja; ocena zavisi od pokazanog znanja, ocena zavisi od pokazanog znanja, ukupnog poznavanja materije, ukupnog poznavanja materije, g j jg j jsistematinosti u izlaganju i sl.sistematinosti u izlaganju i sl.

  Ocena rada: 1Ocena rada: 1--6 poena6 poena

 • TestoviTestovi00--10 10 poenapoena

  Student ima pravo da jednom proveri svoje Student ima pravo da jednom proveri svoje znanje putem testiranja znanje putem testiranja j p jj p j

  Ocenjuje seOcenjuje se broj tanih odgovora na testu broj tanih odgovora na testu Svaki test sadri 20 pitanja Svaki test sadri 20 pitanja Za svaki taan odgovor student dobija 0,5 Za svaki taan odgovor student dobija 0,5

  poenapoena

 • Simulacija suenjaSimulacija suenja00 4400--44 poenapoena

  Ocenjuje seOcenjuje se:: pripremljenost za simulaciju pripremljenost za simulaciju suenja, poznavanje zakonskih propisa o suenja, poznavanje zakonskih propisa o sadrini i formi procesnih radnji, n