Bilten broj 6 stranica2i3

Download Bilten broj 6 stranica2i3

Post on 04-Jun-2018

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>8/14/2019 Bilten broj 6 stranica2i3</p><p> 1/2</p><p>Isplativo razvrstavanje kunog otpada</p><p>u 10 korakaZbog ega gradska tvrtka Komunalac d.o.o. ne potujehrvatske zakone i EU direktive nije nam poznato. Da se</p><p>odvoz kunog smea naplauje po glavi u kuanstvuumjesto po kilogramu odvezenog otpada svima jeznano jer to svi osjete na svom novaniku.!to se i kako mo"e uiniti da uhvatimo korak s ostalimgradovima i "upanijama koje su ve uvele razvrstavanjena kunom pragu i odvoz prema stvarnoj koliini#$matramo da je isto provedivo u gradu i okolnimnaseljima u deset koraka koji od gra%ana ne tra"enikakve dodatne izdatke ak tovie&amp;</p><p>1. Cjelovito i istinito informiranje javnosti otemi/potreba</p><p>'asno je kad (inistarstvo zatite prirode i okolia stvaribude prelomilo preko koljena da se ni komunalnopoduzee a gra%ani jo manje nee moi snai upotekoama koje slijede. )*apuljski) scenarij u kojemsmee le"i mjesecima u gradu jer nema mjestaodlaganja mo"e se izbjei jedino pravovremenom imotivirajuom promid"bom. +ra%ani moraju znati todobivaju i na koji nain e taj osobni anga"man bitinagra%en.</p><p>2. Nabava besplatnih kanti/kontejnera i</p><p>spremnika</p><p>Komunalno je poduzee do sada imalo vie negodovoljno vremena da pokrene svrhovit i cjelovit sustav</p><p>prikupljanja razvrstanog otpada na kunom praguizme%u ostaloga i zato jer se u zadnjih nekoliko godinarazvilo sna"no tr"ite sekundarnih sirovina posebicestarog papira metala i pojedinih vrsta plastike. ,uduida na odvozu smea imaju ogromne prihode -/ ///kuanstava puta tri osobe puta 0 kuna iznosi 01milijuna kuna2 koji su prole godine iskazani sa estmilijuna kuna vika u gradskoj blagajni nema dvojbeda se mo"e i mora osigurati kontejnere i kante za</p><p>pojedine vrste otpada za svako kuanstvo3zgradu i tobesplatno. *jihova podjela s obzirom na to da bi bilarije o velikoj narud"bi po mogunosti od nekogdomaeg proizvo%aa uslijedila bi kako bi sekante3kontejneri isporuivali a najkasnije tri mjesecaod poetak uvo%enja sustava. *e treba spomenuti danabava 1/./// kanti i kontejnera predstavlja veliki</p><p>posao za svaku tvrtku a naruitelj e imati pogodnostina koliinu to pojedinac nema.</p><p>. !istribu"ija kanti i kontejnera#4rilikom distribucije besplatnih kanti3kontejneragra%anima bi se ostavljao raspored odvo"enjarazvrstanog otpada koji se ne bi bitnorazlikovao oddosadanjeg. *ovost bi bila nain odvoza 5 jedan</p><p>tjedan na primjer kunog otpada pa plastike iduitjedan pa starog papira pa opet smea te ostalirazvrstani otpad etvrtog tjedna u mjesecu. Kako je tomogue# 6azvrstavanjem se izdvajaju korisnesekundarne sirovine i njima se popunjavaju</p><p>kante3kontejneri koje onda s tako prikupljenimsekundarnim sirovinama dalje trguje u korist svojegosnivaa i svih gra%ana grada. $tvarna koliina smease smanjuje desetak puta. 7stvareni prihodi idu za</p><p>plaanje nabavljenih kontejnera opreme zarazvrstavanje i pakiranje otpada te za transportnetrokove. 4rema grubom izraunu svake godinegra%ani Korpivnice s prigradskim naseljima predajusadanjim sakupljaima oko 89 tona starog papira toiznosi oko ::/ tisua kuna. Dodamo li tomu staklo uiznosu od nekih ;9 tisua kuna te metal u otprilike</p><p>istom iznosu a za plastiku se ni ne mo"e pouzdanoutvrditi koje su cijene jer Kina uvozi svu plastikukoju Europa nee dolazi se do broja od oko polamilijuna kuna zarade i jo // tisua kuna koje seizdvaja iz gradskog prorauna za eko otoke. 'asno jeda ekonomske logike i isplativosti za podjelu kanti3kontejnera i smanjenje cijene odvoza preostalogsmea. 6azvrstavanjem se onda smanjuje obim</p><p>preostalog otpada koji se odvozi na 4ikornicu uzsmanjene trokove za komunalno poduzee jer jemanje otpada i uz naplatu odvoza prema stvarnojkoliini3kila"i.</p><p>$. %vo&amp;enje sustava naplate po kilogramu' a</p><p>ne po glavi u domainstvu$ustave naplate prema koliini su uvela komunalna</p><p>poduzea u </p></li><li><p>8/14/2019 Bilten broj 6 stranica2i3</p><p> 2/2</p><p>Komunalac ima eko dvorite koje je idealno za tu svrhuuz manje prepravke i drugaiji sustav radnog vremena.,udui da bi se sada prihvaalo vee koliinesekundarnih sirovina radno vrijeme volumen prihvatakao i vrste materijala u prihvatu zahtijevali bi odre%ene</p><p>prilagodbe ali one ne bi bi opteretile poduzee ni gradjer ve postoje strojevi za baliranje i vezivanje.+. ,ripreme mjesta prihvata i daljnjeg</p><p>sortiranja4osebno va"no jest da e se otvoriti nekoliko radnihmjesta u eko dvoritu zbog potrebe prihvata i obrade tedaljnjeg transporta3prodaje razvrstanog otpada. ?ihnekoliko radnih mjesta se mo"e Ainancirati od zarade</p><p>prodajom3preradom sekundarnih sirovina i ona ne bi nina koji nain optereivala komunalac ili gradski</p><p>proraun. Usto ovakve promjene sustava prikupljanja</p><p>otpada suAinanciraju i dr"ava i EU Aondovi. 6ealno jepretpostaviti da bi znaajne koliine otpadazainteresirale i druge gospodarske subjekte pa postojimogunost joint 5venture posla s privatnicima.</p><p>-. )azrada modela prodaje i daljnjeg</p><p>transporta,udui da postoji tr"ite sekundarnih sirovina koji nije</p><p>previe eksponirano te da je Koprivnica na kri"anjuvelikih cestovnih i "eljeznikih pravaca veih</p><p>potekoa u otpremi razvrstanog otpada kupcima ne bismjelo biti.</p><p>. %klanjanje dijelova eko otoka koji postaju</p><p>suvi*niUvo%enjem kanti3kontejnera i razvrstavanjem kunogotpada eko otoci i izdaci za njih postaju veim dijelomsuvini to je prostor za dodatnu utedu za gradski</p><p>proraun ali i Komunalac. 4itanje na koje bi struka uKomunalcu treba odgovoriti jest B ie li isplativorazvrstavanje metala i stakla na kunom pragu# 4ostojidvojba oko toga jer koliine moraju biti dovoljne da bi</p><p>bile isplative za poduzee@</p><p>. ,ro*irenje aktivnosti na sva prigradskanaselja+rad je ekonomski imbenik sam po sebi i Komunalno</p><p>poduzee je ve trebalo zapoeti dogovore s ostalimokolnim opinama o prikupljanju sekundarnih sirovinaiz kunog otpada. Zato# Cko se postigne dogovor i savrazvrstan otpad iz okolice dospije u eko dvoriteKomunalca to je dodatni osigura isplativosti iuspjenosti projekta te dugotrajne zaposlenostiodre%enog broja ljudi.</p><p>10. ,onuda okolnim opinama usluge</p><p>prikupljanja razvrstanog otpada odmah'kako bi se izbjeglo dupliranje kapa"iteta</p><p> Kao to imamo previe opina i gradova tako</p><p>emo se bez koordinacije jaih i odgovornijihjednoga dana probuditi i svako mjesto e imati svojeneisplativo eko dvorite kao to sada svaka opina igrad-i2 imaju jednu ili vie praznih industrijskihzona.</p><p>$ukus je svega da se odmah mora krenuti u promjenusadanjeg modela te da je nu"no krenuti smotivirajuom podjelom kanti3kontejnera potpuno</p><p>besplatno svim gra%anima tj. domainstvima. Ustoodmah treba prijei na sustav naplate odvoza kunogsmea prema koliini kako propisuju hrvatski zakoni iEU direktive.Cko se Komunalno poduzee i dalje bude ogluivalona zahtjeve kako gra%ana tako i mjerodavnih doie do drastinog poskupljenja odvoza jer e netko</p><p>-porezni obveznici i ostali2 morati dati novac zaplaanje kazni koje slijede +radu i komunalnompoduzeu.?o je mogue izbjei jer je gore opisani model</p><p>provediv u kratkom roku i koristan za sve straneukljuene u brigu o okoliu i zbrinjavanje otpada izdomainstava.4ostoji i drugo rjeenje koje se sigurno nee svidjetigradskom poduzeu a to je da se raspie natjeaj za</p><p>prikupljanje i odvoz razvrstanog kunog otpada pa Bkom) obojci kom) opanci@</p><p>aburisti lokalnoBakcija popravka ograde djejeg igralita u +orikojulici.</p></li></ul>